Պատմութիւն Հայոց

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա
ՃԻԱ. Եւ դարձեալ բազում եւ անհամար գունդս գունդս վանականաց ի շէնս եւ յանշէնս դաշտականս * շինակեացս եւ լեռնականս անձաւամուտս եւ արգելականս հաստատէր» ։ 2  Եւ զոմանս յորդւոց քրմացն առեալ իւր՝ * զառաջեաւասունս ձեռնասունս առնէր փոյթ ուսման ի վերայ ունէր՝ * ընդ հոգեւոր խնամով եւ երկիւղիւ սնուցանել ։ 3  Որ յաստիճան * եպիսկոպոսութեան լինէին արժանի կալոյ առեալ ձեռնադրութիւն ի նմանէ որոց առաջնոյն՝ Աղբիանոս անուն որ ապա կողմանցն Եփրատական գետոյն * լինէր վերակացու երկրորդին՝ Եւտաղիոս որ ի կողմանս վայրացն Բասենոյ կացեալ լինէր հովիւ երրորդն՝ Բասոս չորրորդն՝ Մովսէս հինգերորդն՝ Եւսեբիոս վեցերորդն՝ Յովհաննէս եաւթներորդն՝ Ագապէս ութերորդն՝ Արտիթէս իններորդն՝ Արսուկէս տասներորդն՝ Անտիոքէս * մետասաներորդն՝ Տիրիկէս երկոտասաներորդն՝ Կիւրակոս։ 4  Այսք՝ որ յորդւոց քրմացն ընտրեցան լինել եպիսկոպոսք կողմանց կողմանց աճեցուցանել * զքարոզութիւնն։ 5  Եւ զայլոցն անուանս * թէ եւ կամիցի * ոք՝ ոչ կարասցէ շարել ։
       6  Եւ * զԱղբիանոս զայր ճշմարիտ եւ աստուածասէր՝ վերակացու թողոյր արքունական դրան բանակին։ 7  Եւ ինքն * ընդ ժամանակս ժամանակս * յանապատ լերինս ելանէր * ուր եւ ինքեան իւրով անձամբն իսկ աւրինակ ցուցանէր ։ 8  Առեալ զոմանս ոմանս յաշակերտացն յիւրաքանչիւր մենաստանաց՝ երթեալ լեռնակեաց մենակեաց սորամուտ ծակախիթ եղեալ եւ զառաւրեակն խոտաբուտ ճարակաւք վճարեալ ։ 9  Եւ այսպէս վշտակեաց տկարութեան զանձինս տուեալ մանաւանդ * որոց հայեցեալ եւս ի մխիթարութիւն առաքելական բանիցն թէ Յորժամ * վասն Քրիստոսի տկարանամ՝ * յայնժամ զաւրացեալ լինիմա եւ թէ՝ * Լաւ եւս լիցի պարծել տկարութեամբ զի բնակեսցէ յիս զաւրութիւնն Քրիստոսիբ։
       10  «Անդ էր ապա չարբենալ գինւով այլ առաւելուլ * հոգւով եւ պատրաստել զսիրտս երգովք հոգեւորաւք ի փառս եւ ի գովութիւն Աստուծոյ։ 11  Անդ կրթութիւն քաղցրուսոյց ընթերցուածոց հոգեպատում գրոց։ 12  Անդ քաջալերութիւն * յորդորական * լուսաւոր վարդապետութեան առ ի յառաջադէմ ընտրութիւն պսակահամբար քրիստոսադիր կիտին։ 13  Անդ եռալ հոգւով աստուածապաշտ ծառայութեամբ։ 14  Անդ աղաւթք աղերսալիք * եւ պաղատանք փարելիք եւ խնդրուածք հաշտեցուցիչք վասն ամենեցուն կենաց առ մարդասէրն Աստուած»։
       15  «Եւ նովին հոգեկրաւն արուեստիւն հանեալ աւուրս բազումս յանապատ տեղիս » յակունս Եփրատական գետոյն յայրս եւ ի քարածերպս երկրին բնակեալ լինէր եւ ի կատարս լերանց զաւրինակ առեալ * զմեծի մարգարէին * Եղիայի եւ կամ * զերանեալ զմկրտչին առաքինւոյն Յովհաննու բարեաց գործոց նախանձաւոր եղեալ՝ զնոյն կեանս վարուցն քաջութեան աստուածամուխ կենացն անձին մատուցանէր ։