Պատմութիւն Հայոց

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա
* * Ընդ ժամանակսն ընդ այնոսիկ թագաւորեաց Կոստանդիանոս որդի Կոստանդեայ արքայի յերկրին * Սպանիացւոց * եւ Գաղիացւոց եւ հաւատաց նա յԱստուած յարարիչն երկնի եւ երկրի * եւ ի ծնունդն * ի Բանն նորա յՈրդին միածին եւ ի Հոգին սուրբ Աստուածութեան նորա։ 2  Եւ կուտեաց գումարեաց առ ինքն զբազմութիւն * զաւրաց իւրոց առ ափն Ովկիանոս ահագին ծովուն եւ ուխտէր զայս բան ընդ ամենեսին զի առ հասարակ ամենայն ոք ճշմարտութեանն հաւատասցէ , « միով աստուածաբարբառ * պատգամաւք՝ մի ազգ * կատարեալ փառաւորիչ միոյ Աստուծոյ լինել » ։
       3  Եւ յԱստուած խրախուսեալ՝ դիմէր ի վերայ հեթանոսական թագաւորացն եւ անդէն սատակէր առ հասարակ զամենեսեան զորս կործանէր զաւրութեամբ աստուածեան խաչին զպիղծ եւ զանաւրէն թագաւորսն զԴիոկղետիանոս եւ զՄարկիանոս եւ զՄաքսիմիանոս եւ զԼիկիանոս եւ զՄաքսենտիոս եւ զամենայն զաւակ պղծալից թագաւորացն * հեթանոսաց ջնջէր ի միջոյ։
       * եւ զաւերեալ եկեղեցիսն եւ կանգնէր զսեղանսն կործանեալս * ի տան Տեառն շինէր եւ զառաքինարանսն վկայիցն եւ բազմացուցանէր զփառաւորութիւն յիշատակաց երանելեացն մարտիրոսաց եւ յաճախէր զպատիւ քահանայիցն Աստուծոյ միանգամայն * առնել խաղաղութիւն երկրաւորաց բառնալ զգայթակղութիւնս ի միջոյ * զի մի՛ * ոք մի՛ իւիք սայթաքիցէ յաստուածագնաց ճանապարհէն ։ 5  Աւերէր զպղծալից մեհեանս դիւացն եւ զնոսա առ հասարակ * միանգամայն իսկ իւրեանց պաշտաւնէիւքն ի փախուստ դարձուցեալ պակասեցուցանէր։ 6  Պատիւս եւ պարգեւս այնոցիկ շնորհէր որք յաստուածպաշտութեան ճշմարտութեանն * կացեալ էին եւ ոչ երբեք զհաստատութիւնն * թողեալ։ 7  Վասն այսորիկ * յաղթութիւն տուաւ նմա ի վերայ ամենայնի վասն զի առ նա զնշան * յաղթութեան խաչին * յանձն իւր։
       8  Եւ զհրաման սաստկութեան պատուիրանին ճշմարտութեան * կալ յայսմիկ ի հաստատութեան հաւատոցն զոր * առ ի Տեառնէ՝ * հրովարտակաւք իւրովք ընդ տիեզերս տարածանէր սպառնացեալ յաղթող զաւրութեամբն՝ լուսոյն հաւատոց որ առ ի Տէր ունել զբարեպաշտութիւնն եւ այսուիկ հալածէր զզաւրս խաւարին եւ * ի վերայ ամենայնի վերնոյն զաւրութեամբ գեր ի վերոյ լինէր։ 9  Իսկ որք այսմ հաւանեալք՝ զի երկրպագուք լիցին ճշմարտութեանն՝ զնոսա բարեկամեալ մերձեալ պատուեալ՝ առ ինքն մատուցանէր։ 10  Եւ այսու աւրինակաւ հզաւր երեւեալ՝ ի վերայ մարդկանն հաստատէր զթագաւորութիւնն իւր աստուածակարգ թագաւորութիւն * զիւր թագաւորութիւնն անուանեալ մինչ այնչափ հզաւրացեալ * ի վերայ ամենայն մարդկան՝ իրաւացի լինէր պայծառացեալ ։
       * Եւ այսպէս յաղթող երեւեալ զինքն հաստատէր՝ * մինչեւ զամենայն աւուրս կենաց իւրոց հրեշտակ յերկնից * երեւեալ զաւր հանապազ նմա սպասաւոր կացեալ՝ ընդ առաւաւտս առաւաւտս զքրիստոսեան * նշան թագի նորին * առեալ՝ ի նորին գլուխն դնէր եւ այսպէս տեսել զերկնաւոր զհրեշտակն յիւրում սպասաւորութեան երանելին եւ ցանկալին ամենայն թագաւորաց Կոստանդիանոս ։ 12  Որ եւ զիւր թագաւորութեանն ծիրանիս Քրիստոսի * աւանդէր աստուածասէրն եւ աստուածապաշտն * եւ * յաղթողն * ի վերայ ամենեցուն որ հաստատէր * զթագաւորութիւնն հաւատովք եւ յամենայն եկեղեցիսն հաստատէր * զհաւատսն ճշմարտութեան։