Պատմութիւն Հայոց

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա
***
       Այս են հաւատք ճշմարիտ հաւատամք՝ որպէս եւ մկրտեցաք եւ փառաւորեմք՝ որպէս եւ տեսաք զլոյս աւազանին ։
       2  Հաւատամք յանուն Հաւր եւ Որդւոյ եւ Հոգւոյն սրբոյ որպէս ասաց Փրկիչն յԱւետարանին առ աշակերտսն թէ Գնացէ՛ք այսուհետեւ աշակերտեցէք զամենայն հեթանոսս մկրտեցէ՛ք զնոսա յանուն Հաւր եւ Որդւոյ եւ Հոգւոյն սրբոյ»։
       3  Հաւատամք ի Հայր՝ Աստուած կատարեալ եւ յՈրդի՝ Աստուած բովանդակ եւ ի Հոգի սուրբ՝ Աստուած բաւական մի Աստուածութիւն Սրբոյ Երրորդութեանն մի Էութիւն մի կամք երեք Անձինք կատարեալք։
       4  Հաւատամք ի մի Աստուած Հայր Տէր եւ արարիչ ամենայնի եւ ի միածին Որդին որ ի Հաւրէ եւ առ Հաւր եւ ընդ Հաւր եւ ի Հոգին սուրբ որ ի նորին Էութենէ եւ նովաւ արար զամենայն արարածս ։
       5  Որ է մի տէրութիւն մի զաւրութիւն մի իշխանութիւն մի մեծութիւն մի գիտութիւն մի խորհուրդ մի պետութիւն մի անսկզբնական զաւրութիւն ։
       6  Երեք կատարեալ Անձինք եւ մի կատարեալ կամք անպատում անքնին միութիւն Երրորդութեանն մի իսկութիւն մի բնութիւն մի Աստուածութիւն Հաւր եւ Որդւոյ եւ Հոգւոյն սրբոյ ։
       7  Երեք Անձինք մի զաւրութիւն Աստուածութեանն Հայր յանձնէ Որդի ի Հաւրէ Հոգին սուրբ ի նոցունց ի նոսին իսկութեամբ էութեամբ Աստուածութեամբ՝ հարթ հաւասար հասարակ ի խորութիւնս ի բարձրութիւնս ի լայնութիւնս յերկայնութիւնս ։
       8  Որ աներեւակի զաւրութեամբքն թափանցանց լուսով իւրով ելանէ մերձ է առ ամենեսին եւ հեռի յամենեցունց անտեսական ի նկատողաց եւ անքնին ի քննողաց եւ անըմբռնելի է յամենեցունց բնութիւն նորա մի է Էութիւն բնութեանն եւ լի է երկինք եւ երկիր փառաւք նորա ։
       9  Այս է մեծութիւն միութեան Սրբոյ Երրորդութեանն բայց զի պայման գովութեան այլ եւ այլ է եւ այն չէ ծածկեալ յիմաստնոց այն զի՝ Հայր չծնեալ եւ ծնող է եւ Որդին չծնող եւ ծնունդ է եւ Հոգին սուրբ ո՛չ ծնող եւ ոչ ծնունդ այլ ելող։
       10  Եւ խոստովանիմք զՀայր՝ անսկիզբն աներեւոյթ անհասական անճառ անքակ անբաժին ամենակալ արարիչ երեւելեաց եւ աներեւութից նախակարծ յառաջիմաց քան զամենայն արարեալս եւ հաստատեալս։
       11  Եւ զԲանն Աստուած Որդի՝ ծնունդ ի Հաւրէ յառաջ քան զյաւիտեանս առանց սկզբան ժամանակի անճառ առանց բաժանելոյ անքակ՝ առանց մեկնելոյ առանց չարչարանաց առանց միջնորդի եւ նոյն ծնունդ՝ ի կուսէն մարմնով ծնեալ ի վախճանի ։
       12  Առաքեցաւ Աստուած յԱստուծոյ Որդի առ մարմին ի կուսէն եւ եղեւ մարդ կատարեալ բովանդակեցաւ ճշմարտութեամբ ի մարմին եւ ճշմարիտ իսկ մարդ եղեւ։
       13  Խոնարհեցաւ եւ խառնեաց զԱստուածութիւնն ընդ մարդկութիւնս եւ զանմեռն ընդ մեռոտս զի զմարդկութիւնս անքակ արասցէ յանմահութենէ Աստուածութեան իւրոյ ։
       14  Զի որպէս կամեցաւ զինչ կամեցաւ՝ եւ եղեւ եւ որպէս կամեցաւ՝ եւ արար քանզի չիք ինչ անհնարաւորութիւն ի նմա եւ յամենայնի զաւրաւոր է եւ որ ինչ կամի՝ ո՛չ զանցանէ եւ զմեր հողեղէն բնութիւնս զգեցաւ եւ խառնեաց յանխառն Աստուածութիւն իւր եւ յանապականութիւնն ։
       15  Վասն մեր էարբ զբաժակն մահու եւ ետ մեզ զբաժակն անմահութեան եւ զմեռելութիւն արարածոցս կենդանացոյց մահուամբն իւրով յորժամ յարեաւ մարմնովն եւ նստաւ ընդ աջմէ ծնողին իւրոյ եւ խառնեաց յԱստուածութիւն իւր միածինն ։
       16  Եւ դարձեալ գալոց է փառաւք՝ դատել զկենդանիս եւ զմեռեալս։ 17  Եւ Հայր կենդանացոյց զամենեսեան որք ի նայն հաւատացին։
       18  Հաւատամք եւ ի սուրբ Հոգին աստուածեղէն Հոգի սուրբ Աստուած կատարեալ առանց առնելոյ բղխումն մշտնջենաւոր առ ի Հաւրէ որ խաւսեցաւ յաւրէնս եւ ի մարգարէսն եւ յառաքեալսն եւ էջ ի Յորդանան գետ։
       19  Այսուհետեւ հոգի պետութեան հոգի ազատութեան հոգի բերանոյ Աստուծոյ նորուն էութեան Հաւր եւ Որդւոյ ոչ արարած ոչ ծառայ ոչ հրամանառու այլ հրամանատու քանզի մի գործ է Հաւր եւ Որդւոյ եւ Հոգւոյն որպէս ասաց իսկ Քրիստոս փրկիչն աշխարհաց թէ Ես եւ Հայր եւ Հոգին ճշմարտութեան որ ի Հաւրէ ելանէ»։ 20  Ելանէ եւ ոչ բաժանի բղխէ եւ ոչ սպառի ։
       21  Այս են երեքանձնականք միութիւն սուրբ Երրորդութեան եւ մեք զայս ճշմարիտ հաւատս ունիմք ի սուրբ Գրոց եւ յաւրինաց եկեղեցւոյ՝ առաջնորդ ճանապարհի առ Աստուած եւ ի սուրբ Գիրս վարդապետութեան ։
       22  Հաւատամք եւ խոստովանիմք զհամաշխարհական սուրբ կաթուղիկէ եկեղեցի եւ ակն ունիմք յարութեան մարմնոց ի մեռելոց եւ զկենացն յաւիտենականաց եւ փառաւորեմք առ հասարակ ի միասին զսուրբ Երրորդութիւնն այժմ եւ անվախճան յաւիտեանսն ամէն եւ եղիցի եղիցի։