Անգիտաց Անպէտ

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

Եւ գիտացիր որ ի յաշխարհս զինչ որ արարիչն Աստուած ստեղծել է, երեք ցեղ իրք է. կա՛մ կերակուր է, կա՛մ դեղ է, որ մարմնոց աւգտութիւն կու այնէ, եւ կամ՝ վնասակար է, որ զմարդուն բնութիւնն կու փոխէ եւ կու սպանանէ:

Կերակուր այն է, որ անձն մարդուն ի վերայ կերակրին իշխանութիւն առնէ. եւ բժշկապետք այսոր՝ ստոյգ կերակուր կու ասեն, դեղ չեն ասել. որպէս հաց եւ միս, եւ որ սոցին նման է:

Դեղ այնոր կու ասեն, որ մարդուն անձինն իշխանութիւն կու առնէ, եւ զանձն փոխէ ի բնութենէն. եւ կամ՝ լինի որ զանձն ի բնութենէն փոխելովն վնաս առնէ, հենց որ սպանանէ. այնոր դեղ մահու ասեն. եւ կա՛յ որ զբնութիւնն փոխէ, եւ ի յայլ բնութիւն դարձուցանէ. որպէս գարեջուրն եւ որ սոցին է նման. այնոր՝ դեղ եւ կերակուր ասեն:

Եւ յորժամ մարդուն ուժն քան զդեղին ուժն յավելի լինի, մարդն ի վերայ դեղին իշխանութիւն կու առնէ, եւ ի յինքն կու շրջէ, եւ դեղին զաւրութիւնն չերեւիլ. բայց, այն որ ստոյգ դեղ է, ե՛ւ կերակուր այլ կու ասեն. ե՛ւ կայ որ դեղ է. ասոնց բնութիւնն՝ ի մարդուն անձինն բնութեան մաւտիկ է. եթէ զմարդուն զանձն կու փոխէ ի բնութենէ, բայց յետոյ այլվայ բնութիւնն կու բերէ, որ իւր սովորականն է:

Եւ այլ ասցել են, թէ կերակրին եւ դեղին ի մէջն բաժանումն այն է որ՝ մարդուն անձն կերակրին վերայ իշխանութիւն կու առնէ. եւ դեղն՝ մարդուն անձին վերայ իշխանութիւն կու առնէ. հանց յիմացիր: