Անգիտաց Անպէտ

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա
տաք է մէկ տարաճան
հետ երկու տարաճայ տաք է
հետ երեք տարաճայ տաք է
հետ չորս տարաճայ տաք է
տաք է երկու տարաճան
հետ մէկ տարաճայ հովին
հետ երեք տարաճայ հովին
հետ չորս տարաճայ հովին
տաք է երեք տարաճան
հետ մէկ տարաճայ հովին
հետ երկու տարաճայ հովին
հետ չորս տարաճայ հովին
տաք է չորս տարաճայ
հետ մէկ տարաճան հովին
հետ երկու տարաճայ հովին
հետ երեք տարաճայ հովին

չի նմանի աստիճանով եւ զաւրութենով մէկ ի մէկն

Ասցած է թէ ի տարաճան միաբանութիւն լինի, եւ ի բնութիւնն միաբանութիւն եւ լինի. յորժամ ասոնք խառնուին, ի դոցա խառնուածն զերդ մէկ դեղի բնութիւնն կու լինի: Բայց թէ զաւրութեամբ նման չլինի հետ մէկ մէկի, եւ տարաճան նման լինի հետ մէկ մէկի. ասկից որ խառնուած լինի, մուհթատիլ բնութիւն ընձայի. որպէս որ տաք լինի յառաջին տարաճան, եւ հով լինի յառաջի տարաճան. եւ թէ զերկուքն այլ յիրար խառնես, յայսկից այլ մուհթատիլ կու ընձայի: Եւ թէ ի զաւրութիւն եւ յաստիճան մէկ չլինի, յետեւ զայն այլ պատմենք եւ յայտնենք, Աստուծով:

Դեղ մըն որ տաք լինի յառաջի տարաճան, եւ դեղ մըն այլ որ տաք լինի երկրորդ տարաճան. եւ այն դեղն որ յառաջի տարաճան տաք է՝ երկու մասն տաք է եւ մէկ մասն հով է. եւ այն դեղն որ երկրորդ տարաճան տաք է՝ երեք մասն տաք է եւ մէկ մասն հով է. եւ ամենայն մասունք տաքին հինգ եղեւ եւ հովին մասունքն երկու եղաւ. եւ խառնեցաք յիրար զայս երկու դեղս, տաք եղաւ յառաջի տարաճան ի վերջքն եւ երկրորդ տարաճին առաջքն. այնոր համար որ՝ երկու հով մասինն չորս մասն տաք պիտի, որ մէկին երկու լինի, որ յառաջի տարաճան տաք լինի. եւ այս մէկ մասն տաքն յաւելի եւ այս չափս յաւելի եղաւ ի մէկ տարաճայէն, եւ ի յերկրորդ տարաճան մտաւ. եւ զայլն այս ձեռովս արա եւ բաժնէ: Եւ այլ յիմացիր որ հով դեղին խառնուածն հետ տաք դեղին՝ այսպէս կու լինայ: Որ ի յառաջի տարաճան հով լինայ դեղ մըվ, երկու մասն հով է եւ մէկ մասն տաք է: Եւ այն որ երկրորդ տարաճան տաք է, երեք մասն տաք է եւ մէկ մասն հով է. բայց յիմացիր որ հով մասունքն երեք եղաւ եւ տաք մասունքն չորս եղաւ. եւ այս որ խառնուած է՝ մէկ տաք բնութիւն մի երեւցաւ, որ տաք է յառաջի տարաճային յառաջքն, այնոր համար որ՝ թէ տաքին մասունքն չորս էր նա, ասկից երեք հով մասնով խառնուած կու ելանէր տաք յառաջի տարաճին յառաջքն, բայց այսչափ յետույառաջ ընկնիլն այս մէկ մասէն է որ եղաւ:

Եւ էութեան ճանապարհն այս է որ, խառնուած լինի ի հակառակ էութենէ եւ ի զօրութենէ. եւ ասոնց խառնուածն այլ իր զաւրութեանն ի վերայ եւ իր աստիճանին է:

Եւ այլ յիշեմ զխառնուած մըն այլ, որ տաս դամ տաք դեղ որ յառաջի տարաճան լինի, եւ երկու դրամ այլ տաք դեղ որ յառաջի տարաճան լինի. եւ թէ հակառակ լինի էութիւնն եւ զաւրութիւնն, եւ աստիճան զաւրութեանն հակառակ չլինի, եւ ամենայն մասունք տաքին՝ քսանեւչորս դրամ եղեւ, եւ ամենայն մասունք հովին, տասներկու եղաւ. բայց երկու տաք եղաւ եւ մէկ հով. յառաջի տարաճան կու լինի այս խառնուած դեղս, հենց որ վեց դրամ տաք լինի յառաջի տարաճան, եւ երեք դրամ հով լինի յառաջի տարաճան: Բայց ասոնք երբ խառնուին, մուհթատիլէն քչիկ մի տաքութիւնն յաւելի լինաց, այնոր համար որ վեց դրամ տաքին վեց մասն հով է, եւ տասներկու մասն տաք է. եւ այլ երեք դրամ հովին վեց մասն հով է, եւ երեք մասն տաք է. եւ ամենայն մասունք տաքին տասնեւհինգ եղաւ, եւ ամենայն մասունք հովին տասնեկու եղաւ. երկու տասներկու հետ տասներկուքին՝ մուհթատիլ եղաւ, եւ մնաց երեք մասն յաւելն ի տաքէն. եւ այն երեք մասն է որ մուհթատիլէն այնչափ տաքութիւնն յաւելի եղաւ:

Եւ ասցել են թէ հակառակ լինի ի զաւրութիւն, եւ ի յէութիւն, եւ ի աստիճան. եւ զայն այլ պատմենք, թէ Տէր Աստուած կամի: Հանց լինի ի խառնուած չորս դեղս. ի սունպուլէն Գ դրամ, եւ պղպեղէն բ դրամ, եւ ի սանդալէն Գ դրամ, եւ քաֆուրէն Ա դրամ. եւ յառաջ յիշենք զսնպուլն, որ տաք է Գ տարաճան. եւ ասենք թէ ի սնպուլէն յամէն Ադրամէն տաք մասունք՝ Դ մասն կայ, եւ ի հով Ա մասն կայ. եւ այլ տեսնունք զպղպեղն, որ տաք է Գ տարաճան. եւ ասենք թէ ամէն մէկ դրամ ի պղպեղէն մէկ մասն հով կայ, եւ ի տաք մասնէն՝ Դ մասն կայ. եւ այլ տեսնունք զսանդալն որ հով է երեք տարաճան, եւ ունի Գ դրամն. յամէն մէկ դրամէն Դ մասն հով եւ Ա մասն տաք. եւ այլ տեսնունք զքաֆուրն որ հով է Գ տարաճան, եւ ունի ի Ա դրամն, Դ մասն հով եւ Ա մասն տաք. եւ ժողովեցաք ի հով մասերուն. սնպուլն՝ Գ մասն, եւ պղպեղն՝ Բ մասն, եւ սանդալն ԺԲ մասն, եւ քաֆուրն՝ Դ մասն. եւ ամենայն մասունք հովին՝ ԻԱ եղաւ. եւ ի տաք մասունացն եղաւ՝ պղպղէն Ը մասն, եւ ի սնպուլէն ԺԲ մասն, եւ ի քաֆուրէն Ա մասն, եւ ի սանդալէն Դ մասն. եւ ամենայն մասունք տաքին՝ ԻԴ եղաւ. հանց իմացիր որ ԻԱ մասն հետ ԻԴ մասին՝ Գ մասն յաւելի եղաւ, հանց որ յառաջն ասացաք. բայց այս խառնուած չորս դեղս ի մուհթատիլէն Գ մասն յաւելի եղաւ ի տաքութիւն. եւ աղէկ իմացիր զբանս: