Անգիտաց Անպէտ

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

ա. Եւ բայց զդեղերուն ուժն պահելն Ե ցեղ է: Յառաջն այն է, որ զդեղերն ժողովես եւ ղուրս շինես, եւ ի շուքն

բ. չորացնես, եւ պահես. որպէս տարչինին: Երկրորդն այն է, որ խառնես զայն դեղն ի այն դեղն՝ որ զուժն պահէ խասիաթով. որպէս քաֆուրն, որ կու պահեն պղպեղով. կամ զչաշմիզաճն՝ ճավզով. եւ զֆարֆիոնն՝ գարով, որ կեղեւն հանած լինի, այնով պահէ. եւ զսամիթն՝ բակլայով եւ նշի կեղեւով. եւ զսպիտակ պղպեղն՝

գ. բակլայով: Երրորդն այն է, որ զայս դեղերս որպիսի՞ ամանով պահեն որ ուժն չի խափանի. հանց աման լինի որ բերանն նեղ լինի. եւ զբերանն մոմով բռնեն, որ այս դեղս ի քաւդուն չի փոխուի եւ չի խափանի. որպէս մուշքն, եւ քաֆուրն, եւ յանպարն, եւ որ նման է սոցա. եւ զմուշքն լաւ պահելն է այն է, որ զինքն ի յարճիճէ աման դնես. եւ թէ չի գտնուս, ապիկի աման դնես եւ զբերանն ամրացնես. եւ զքաֆուրն՝ ապիկի աման դնես. եւ թէ չգտնուս, ի տապպա դնես. եւ կայ այլ դեղեր որ ի պտուկն կու դրուի, եւ զբերանն կու ամրացնեն. որպէս տերեւնին եւ հնդերն. եւ զո՛րն ի տփի մէջ կու դնեն. որպէս զքահրիպարն. եւ ո՛րն ի տոպրակ կու դնեն, ո՛րն ի քթանէ լաթ կու դնեն. որպէս աղաղիան եւ քամուքսնին:

դ. Չորրորդն այն է, որ զդեղերուն զպահել տեղն գիտենաս. եւ ի այն տեղն պահեն՝ որ ինքն դեղերուն խզնայ լինի. եւ այն տեղն լինի՝ որ մուհթատիլ լինի ի հովութենէ, եւ ի գիճութենէ, եւ ի չորութենէ. եւ գիշահոտ,

ե. եւ մխահոտ տեղ չի դնես: Հինգերորդ՝ որ յիշէ զդեղերուն պահուածքն, թէ որպէս է. հանց որ զսուր դեղերն եւ զվատուժ դեղերն մէկ տեղ չի պահես. որպէս զսակամոնին եւ զաֆիոնն, եւ զհլթիսն, եւ զսէքպինաճն, եւ որ սոցին նման է. եւ հենց չի մաւտեցնես որ զմէկմէկին հոտն առնու, եւ չփոխի ի բնութենէ, եւ ուժն չն խափանի. որպէս մանուշակն եւ նինուֆարն, եւ որ սոցին նման են. եւ այս ամենայն դեղերս երեք ցեղէն ի դուրս չեն, որ ի վերն գրեցաք. եւ այն՝ որ այս երեք ցեղէն ի դուրս է, նա դեղ չէ եւ պիտուան չէ: Եւ լմնցուցաք զխօսք բժշկապետացն, կամօքն Աստուծոյ. ամէն: