Անգիտաց Անպէտ

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

 

ՍԱՏԷՃ

(Malabathrum).

որ ինքն սատէճ ի հնդին. ի Հնդկաց կուգայ. տերեւ մըն է անուշահոտ. լաւն այն է որ հոտն սուր լինի. տաք եւ չոր է Բ տարաճան. նուրբ այնէ. եւ չթողու որ մազն ի վայր գայ. եւ զբերնին համն անուշցնէ. եւ քուն կու բերէ. եւ աւգտէ սրտացաւութեան եւ խաֆաղանի. եւ հով ստամոքին եւ լերդին աւգտէ. եւ զգոզն խիստ յորդորէ. եւ աւգտէ ջղացաւութեան, եւ ղանդատակին զհոտն խափանէ. եւ աւգտէ տախիսին. եւ իր առնելուն չաքն կէս դրամ է. եւ իր փոխանն սնպուլն է եւ ղարանֆուլն: Ասէ Պտ թէ սատէճն՝ հնտի կու լինի, եւ հոռմցի այլ կու լինի. եւ այն որ հնտի է՝ մահիստան կասեն, եւ մալաշրուն այլ կասեն, եւ մալաթրուն այլ կասեն. ինքն տերեւ է. նման է ընկզի տերւին. եւ ի ջրին յերեսն կու լինի. եւ ինքն տակ ունի, որպէս ոսբան տակ, որ ի ջուրն կու բումնի. լաւն այն է որ դաժայ լինի, եւ Ա երեսն դեղնութիւն կու քշտէ. եւ այնոր հոտն ուժով է, եւ գունն սեւ, որպէս ղարանֆուլին գունովն. եւ իր խասիաթն այն է որ՝ թէ ծեծես եւ ի վերայ հալւին ցանես, զոջիլն սպաննէ. թէ ի լեզուին ներքեւն դնես՝ զբերնին համն անուշ առնէ. եւ թէ կանայք վերցնեն՝ զհայզն բանայ, եւ աւգտէ խաֆաղանին. եւ թէ քուռաթով եւ քացխով ի փորն աւծեն՝ զմեռած տղան ի փորուն ձգէ. եւ առնելուն չաքն Ա մխթալ է. բյց թոքին զեն կառնէ. զիր չարութիւնն տանի մազտաքէն:

 

(ՍԱԳՈՒ ՈՏՔ

 

կասեն խոտ մի կայ, գրած է ի վերայ այբին եւ եչին, եարպաշանայ. գի՛տ: )

 

ՍԱԼԱՄ.

 

որ Յարապն տէհուճ ասէ. յշծ է ի վրյ տիունին: )

 

ՍԱՃ

(Tectona grandis).

ինքն ծառ մըն է որ շատ ճղեր ունի. եւ տերեւն այլ շատ լինի. եւ ինքն ի հնդիք կու բուսնի. եւ իր շուքն մարդ շատ կու ժողվի. եւ ամառն եւ ձմեռն ցեղ մըն այլ չի լինիր. թէ այրեն, եւ մամիսային ջրովն տրորեն, եւ յաչքն քաշեն՝ զերդ ծարուր, զերեսին զշտերն տանի, եւ աւգտէ այն ուռէցին որ ի աչիցն ի կոպն լինայ. թէ այն փատէն ի Ա քար մի քսեն, եւ պաղ ջրով տրորեն, եւ ի գլուխն աւծեն, աւգտէ գլխուն ցաւուն որ ի տաքութենէ լինի. եւ սաֆրայի եւ յարենէ ուռէցնուն աւգտէ. եւ թէ այն փայտին մոխրէն խմեն՝ ի փորուն զճիճին հանէ, թէ մանտր է թէ մեծ: Ասէ Պտ թէ քան զինքն մեծ ծառ չկայ. եւ ինքն պինտ է, եւ գունն սեւ. բնութիւնն հով եւ չոր է. թէ իր պտղէն ձէթ շինեն, որ այն ձիթին անունն՝ տօհն ըլ սաճ ասեն, եւ զմուշքին նաֆան այնով կու շինեն. եւ այն որ սուգծու է՝ չի երեւնալ իր գործն. եւ ծանտր կու լինի. թէ խարտես զիր փայտն, եւ տաս որ խմէ, յուժով զճիճին կու հանէ:

 

ՍԱՏԱՐՎԱՆ

(Terre sigillռe).

ինքն կապուտգուն խէժ մըն է, որ ընկզի ծառին մէջն կու լինի. լաւն այն է որ կարմիր եւ փայլուն լինի. հով եւ չոր է Բ տարաճան. եւ չթողու որ մազն ի վայր վաթի. կապող է. եւ աւգտէ արուն թքնելուն, եւ թոքին խոցերուն, եւ չորացնէ. եւ զլերդն եւ զթոքն ամրացնէ. եւ զստամոքն այլ ամրացնէ. որոյ յանձնէն արուն երթայ, եւ կամ նստատեղէն, աւգտէ. եւ վերցնելով եւ խմելով այլ աւգտէ այն զաւդուածին՝ որ վատուժել լինայ. թէ ուտեն՝ տուր Բ կուտ. բայց գլխուն զեն կառնէ. զիր չարութիւնն տանի զաֆրանն. եւ իր փոխանն ամլաճն է եւ ակակիան: Ասէ Գրոցս շինողն թէ այսոր՝ ղինտար կասեն. եւ իր պատմութիւնն այն է որ սատարվան ասէ, եւ ի այլ գրեանք՝ խաթամ ըլ մլուք ասեն, եւ ի Շիրազ՝ սիհաքտարվան կասեն. եւ Մինհաճին տէրն ասէ թէ ինքն խէժ է. եւ Իպն ասէ թէ իրք մըն է, որ ի խէժ կու նմանի, եւ ընկզենուն տակին ի մէջն կու լինի. եւ ասցել է Պտ թէ ի բեւկենոյ խէժ կու նմանի. եւ այն չէ ստուգ. եւ այլ ասցա է թէ բեւկենոյ ծառն որ հին լինի՝ այնոր տակն կու լինի. եւ այսոր պ. ապպուն կասեն, որ է ջրի տակ. եւ լաւն այն է որ ի կարմրութիւն քշտէ. թէ քացխով տրորես, ի ձուն եւ ի ծածուկ մարմինն աւծես՝ զուռէցն տանի: Ասէ Դս թէ խասիաթով զմազն կուժովցնէ. եւ իր ուտելն վնաս է գլխուն. զիր չարութիւնն տանի զաֆրանն. եւ իր փոխանն ֆայլայզահրաճն է. եւ Բ իր չքաւքն եղէգին տակն է:

 

ՍԱՍԱԼԻՈՍ

(Sռsռli).

որ է անճիտան ի ռումին. յիշած է:

 

ՍԱՏԻԼ.

 

որ է շատիլն, եւ շաթիլ այլ կասեն. յիշած է:

 

ՍԱՏՐԻՈՆ

(Satyrion).

սուֆիտունն է. յիշած, Աստուծով:

 

ՍԱՄ ԸԼ ԱՊՐԱՇ.

 

ինքն Գ ցեղ է. եւ յայտնի է. լաւն այն է որ ի ածուենիքն լինի. տաք եւ չոր է. յորժամ չորացնես եւ ի հռ. ձէթն խառնես՝ աւգտէ ճարատին «ճաղատինե, եւ մազ բուսուցնէ, եւ զգլխուն ցաւն տանի. եւ թէ աւծես՝ զկաթն յորդորէ. եւ իւր արունն աւգտէ տղայոց որ ի ձուքն ուռէց լինայ. եւ թէ սպեղանի առնես՝ աւգտէ կարճահարին. եւ մանտր ծեծեն եւ դնեն այն տեղն որ սլաք է մնացել, հանէ. եւ սպաննող է. զիր չարութիւնն տանի եղն, եւ մեղրն, եւ տաք ջուրն. եւ իր փոխանն վաղայն է: Իպն ասէ թէ սամ ըլ ապրաշն խատ կալարն է. թէ ծեծեն եւ դնեն այն տեղն որ սլաք է մնացել, քաշէ եւ հանէ: Ասցած է, թէ չորացնես եւ խառնես եւ աւծես քացխով եւ հռ. ձիթով ի գլուխն, զմազն բուսուցանէ. եւ արուն գոզելուն աւգտէ. եւ աւգտէ ձուքուռէցին որ ի տղաքն լինայ. յորժամ եփեն եւ աւազան առնեն՝ աւգտէ. յորժամ խառնես մշքով եւ տղականն ի գոզին ճանփան դնես, խիստ աւգտէ փաթխին. եւ թէ զլերդն ի ակռային ծակն դնես, զցաւն խաղեցնէ խիստ:

 

(ՍԱՂՍԸՂԱՆ

(Pie).

յիին վերայ՝ յաղյաղ: )

 

ՍԱՅՏԱՆԱՃ

(Chanvre).

շատնաճ. յիշած է:

 

ՍԱՆԻՂԱՅ.

(Capillaire).

որ է փարսիեաւշանն. գրած է:

 

ՍԱՍԱՐ ՔԻՇՏ.

(Graine d'Ortie).

որ է պազր ըլ անճիրան. յիշած է իր համարն:

 

ՍԱԽ ԸԼ ՊԱԽԱՐ

(Jambe de Boeuf).

որ է պախրուն սրունքն. յորժամ այրես եւ ծեծես եւ տաս, որ փորուն գնայ՝ աւգտէ:

 

ՍԱՐԱՂԱՍԱՆԱՅ.

 

ի ծաթրին կու նմանի խոտ մըն է. եւ տերեւն այլվատանի տերեւ կու նմանի. եւ հունտն ի շուշմայ կու նմանի. թէ ի հնտէն խմեն՝ լուծում առնէ. զպալղամն եւ զսաֆրան հանէ լուծմամբ:

 

ՍԱԼԻԽԱՅ

(Cannelle).

ինքն մանտր կեղեւ է կարմրժեռ. Ե ցեղ է. լաւն այն է որ կարմիր լինայ. տաք եւ չոր է Բ տարաճան. թէ ի յաչքն քաշես՝ սրացնէ, եւ չի թողու որ ջուր իջնու. թէ աւծեն՝ աւգտէ շտկներուն. թէ այնով խաղաչ առնես՝ զխլտն ի գլխուն քաշէ. եւ հին հազերուն աւգտէ. եւ զլերդն ուժովցնէ, եւ զկալուածն բանայ. եւ աւգտէ փայծղան. եւ զքամին որ ի ստամոքն լինի՝ հալէ. զգոզն եւ զհայզն բանայ. եւ զքարն հալէ. եւ աւգտէ ամենայն ուռէցին որ ի փորոքն լինայ. եւ զտղան ի փորուն հանէ. եւ զճիճին կու սպաննէ. եւ զդեղին ջուրն հանէ. եւ լուծումն կառնէ. եւ աւգտէ ամենայն հով ջերմերուն. եւ զանձն ուժովցնէ. թէ տիմէտ առնես՝ աւգտէ ուռէցնուն, եւ զպեղծ խոցերն տանի. եւ աւգտէ աւձահարին. եւ տուր յիրմէն՝ կէս դրամ. եւ իրիկամաց զեն է. զիր չարութիւնն տանի լուքն. եւ իր փոխանն ասարոնն է: Ասէ տ թէ՝ ա՛յն ծառին կեղեւն է, որ այնոր սալխ կասեն. ինքն շատ ցեղ է լաւն այն է որ կարմիր լինի գունովն, եւ թանծր լինի կեղեւն, եւ համն քիչ մի լեղի լինի, եւ տըտիպ լինի կատարեալ. յորժամ կոտրես, որպէս ըռեւանդ՝ մսլի լինի փայտն, եւ կեղեւն յերկան, եւ ծակն փոքր լինի, եւ զերդ ղրֆայ՝ փաթուտ լինի. եւ այն որ սեւ է՝ չէ աղէկ. եւ այն որ նաւսր է՝ քուսայլայ է, որ սալիխային ղալպն է, որ յիշել եմ ի վերայ քէին. եւ ցեղ մըն այլ սալիխայ կայ, ո զերդ տարչին է. եւ այն լաւ է քան զամենայն ցեղ:

 

ՍԱԼՏԱՆԻՈՆ

 

ինքն ծառ մըն է որ Գ կանկուն յերկանութիւն ունի. եւ տակն կարմիր է, եւ հատկներ ունի շահտանայի չաք. թէ զհատն եւ զինք ի գործ արկանեն՝ աւգտէ գազանահարին, զխռչակն եւ զկուրծքն կակղացնէ, եւ զձայնն յորդորէ. թէ ուտեն եւ կամ զջուրն խմեն՝ աւգտէ, Աստուծով:

 

ՍԱՐՂԱՆԴ

(Telephium imperati).

խոտ մըն է որ ի տակէն ճղեր կու ելնէ, եւ ի յաւղի մէջ կու բուսնի, եւ սպիտակ ծաղիկ ունի. յորժամ հանեն ի տեղացն՝ զերդ քամած կապայ կոլորուի. եւ այս խոտիս տակն ի բան կանցանէ, եւ այլ տեղն չի անցնիլ. եւ թէ Բ դրամ ասկից ի մալէզն կամ ի մալէզն (sic) խառնես, յամէն աւր ուտես նա՝ զգոզն յորդորէ, եւ զքրտինքն հոտով առնէ, եւ զլերդն, եւ զփայծաղն, եւ զթոքն, եւ զիրիկամն, եւ զսիրտն ուժովցնէ. եւ զմերզեւորութիւնն յաւելցնէ. թէ եռցնեն եւ զջուրն խմեն՝ նորու զայս աւգտութիւնս առնէ. եւ զանձն գիրացնէ. թէ հոտվրան կամ ծխեն՝ զըղեղն ուժովցնէ, եւ աւգտէ զուքամին շատ եւ շատ:

 

ՍԱԼԱՄԱՆՏԱՐԱՅ

(Salamandre).

որ թ. սամանտար ասէ. թէ ծեծեն եւ աւծեն բորին եւ շտերուն՝ աւգտէ. թէ հռ. ձիթով եփեն որ տրորի, եւ մեղրով շաղեն եւ աւծեն հերքունին, աւգտէ. եւ բորին եւ շտերուն այլ. բայց զմէջն հանեն եւ զգլուխն, եւ զոտքն, եւ զձեռքն կտրեն, եւ ապայ եփեն, որ զայս աւգտութիւնս առնէ: Ասցել է Գրոցս շինողն թէ ինքն Դ ոտանի կենդանի է, եւ վնասակար. ինքն ի նշատիրին քանին մուտն կու լինի, եւ ագին կարճ կու լինի, եւ քան ղսամի ապրաշն մեծ է, եւ վիզն բարակ, եւ գունն ապլախ լինի, սեւութիւն եւ ի դեղնութիւն քշտէ. թէ ի վռման կրակն ձգես՝ չայրի. եւ գլուխն եւ ագին սեւ լինի. եւ թէ քարով զարնես՝ մուտ չայնէ. եւ ո՛վ որ ուտէ զինքն՝ նշանն այս է, որ ստամոքն խիստ ցաւի, եւ փորն ուռի, եւ վտզն ծռի, եւ գոզն բռնուի, եւ լեզուն ուռի, եւ խելքն անցնի, եւ անձն սեւնայ որպէս պատինճան լինի. եւ ինքն ամենայն վնասակար գազանացն է, որպէս զարարէհ, եւ որ սոցին նման է:

 

ՍԱՊՅԱԹ ԸԼ ՇԷՅՐ

(Cuscute,

յ. Ս. էշ-շա րա). որ է աֆթիմոնն. յիշած է, Աստուծով:

 

ՍԱՊՅԱԹ ԸԼ ՅԱՐԶ

(Capillaire).

որ է շէյր ըլ ճինն, որ է քուզպարաթ ուլ պէրն, որ է ձարխոտն, որ է փարսիեաւշանն:

 

ՍԱՃԼԱԹ

(Jasmin).

որ է եասամինն. յիշած է իր համարն:

 

ՍԱՃՊԱՅԵԱՒՍ

(Schoenanthe).

որ է խիլալ ի մամունն, որ է իթխիրն. յիշած է:

 

ՍԱՃԽԱՐ

 

(= Սախիր). տաք եւ չոր է. զստամոքն ուժովցնէ, եւ զգիճութիւնն տանի. եւ զլերդին կալուածն բանայ. եւ զլեղութիւնն որ յինքն կայ՝ տանի, եւ զկերակուրն մարսեցնէ. եւ խասիաթով զլազիճ պալղամն կտրէ, եւ զստամոքաց զպալղամն կտրէ, զկալուածն բանայ, եւ զքամին կտրէ, եւ աւգտէ ըխտաւորին. եւ տաք բնութեան զեն է, եւ ջերմն կու բերէ:

 

ՍԱՐՄԱԽ

(Arroche).

որ է սարմանճն, ինքն ղաթֆն է. յիշած է իր համարն:

 

ՍԱՐԻՂՈՆ

(Cinabre).

որ է ասարիղոնն, եւ ինքն զինճըֆրն է այրած. յիշած ի համարն:

 

ՍԱՐԱՏ.

(Schoenanthe ?).

որ է խիլալն. յշծ իր համարն:

 

ՍԱՐՍԱՎԻԱՅ

(Vitex).

որ է փանճանկուշտն. յիշած է:

 

ՍԱՏԱՐԵԱՒՆ

(Verveine,

հռ. յ. Բէրիստէրիոն). որ է ղարաստարիոնն, որ պ. ապրապան ասէ. ինքն խոտ է. բնութիւնն տաք եւ գէճ է Բ տարաճան. զհով ուռէցնին կու տանի եւ կու հալէ. թէ ծեծես եւ դնես ի վերայ գազանահարին եւ կարճահարին՝ աւգտէ:

 

ՍԱՏԱԽԻՆԻՍ

(Stachys,

հռ. յ. Ստախիս). որ է աստայ. ինքն բուս ոըն է, որ ի լերունքն եւ ի քարոտ տեղեր կու բուսնի, եւ ֆարասիոն կու նմանի. մանտր է, եւ անուշահոտ լինի. եւ շատ ճղեր ունի. սպիտակ է. եւ ֆարասիոնին ճղերն դեղնբառ է. բնութիւնն տաք եւ չոր է Գ տարաճան. զիր չարութիւնն յիշել եմ ի վերայ սատային:

 

ՍԱՏԵԱՒՇ

(Balaustes).

որ է ճուլինարն. յշծ ի վրյ ճէին:

 

ՍԱՏԱՅ

(Stachys,

հռ. յ. Ստախիս). ինքն ի ֆարասիոն կու նմանի, խոտ մըն է. եւ քան զֆարասիոնն սպիտակ կու լինի եւ յերկան. եւ տերեւն մանտր լինի. զգոզն եւ զհայզն յորդորէ, եւ զտղան ի փորուն հանէ. եւ թէ եփեն եւ զջուրն խմեն՝ աւգտէ խաֆաղանին, եւ զսիրտն ուժովցնէ, եւ աւգտէ ամենայն փորոքին ցաւերուն. եւ կատղած շան խածածին աւգտէ. եւ լուծումն առնէ, եւ փսխել տայ. թէ հռ. ձիթով եռցնես եւ դնես ի վերայ ակռային ցաւուն՝ աւգտէ:

 

ՍԱՄՂՈՒՏԱՆ ՎԵՐՋԻՆՆ

(Symphytum brochum).

ցեղն այս է որ մենուկ կու բուսնի, Բ կանկուն յերկանութիւն ունի, եւ փուճ է մէջն, եւ ի վերան տերեւնի ունի, եւ եզնալեզուի տերեւ կու նմանի, եւ դեղին ծաղիկ ունի. եւ այսոր այլ գործն՝ զերդ մէկալին գործն է:

 

ՍԱՄՂՏԱՆ ՄԸՆ ԱՅԼ

(Symphytum petraeum).

ինքն խոտ մըն է որ ի քարերուն մէջն կու բուսնի, եւ մանտր տերեւնի ունի, եւ գագաթն հաշայի գագաթ կու նմանի, եւ յերկանուկ տակեր ունի. հաստութիւնն մատի մն չաք. եւ հոտն անուշ եւ համն քաղցրկեկ լինի. եւ թէ ծամեն՝ զի՛նչ որ թուք լինի, ի բերանն կու ժողվի. թէ եռրնեն եւ զջուրն խմեն՝ զկրծոց եւ զթոքին խոշրութիւն տանի եւ յիստկէ. եւ զարուն թքնուլն այլ տանի. եւ թէ ծամեն՝ զծարաւն կտրէ. թէ մեղրով եւ քացխով խառնեն եւ խմեն՝ ջղերուն ցաւուն աւգտէ. եւ թէ մայ ըլ ղարատինով եփեն եւ խմեն՝ զաւելի խլտն որ ի թոքն իջնու՝ յիստկէ. եւ իրիկամացաւութեան աւգտէ. թէ գինով խմես՝ աւգտէ աղեց գաներուն, եւ զարունն կտրէ. թէ սպեղանի առնես եւ դնես ի վերայ խոցին՝ բուսուցանէ. եւ թէ զջուրն խմես՝ զպալղամն հալէ եւ սրբէ եւ յիստկէ:

 

ՍԱՊԱՀ

(Jayet ?

յ. Սէբէջ). Ասէ Մինհաճին տէրն, ինքն քար է սեւ եւ փայլուն, որ ի Հնտկաց գայ. եւ ասցել են թէ ի քահրուպայ կու նմանի ի քաշելն. բայց փայլուն է եւ սեւ: Եւ ասցել է Գրոցս շինողն թէ Բ ցեղ է. Ա ցեղն՝ ի Տարպանդնէն եւ ի Ղպչախէն կու գայ, եւ այլ ջուր է ինքն, որ ժամանակաւ կու թանծրանայ եւ քար կու լինայ ի յաւդին բարկութենէն. եւ մէկայլ ցեղն՝ ի Կիլանու կու գայ եւ ինքն քան է, որ ի Տարպանդն է, եւ պ. շապահ կասեն, եւ շապըռանկ այլ կասեն, եւ ի Շիրազ՝ շաղվ կասեն. բնութիւնն տաք եւ չոր է. ասցել են թէ ո՛վ զայս քարն ի հետն պահէ՝ ի վատ աչից անվնաս լինի. եւ վասն գլխացաւութեան՝ թէ ի գլուխն կախեն զայս քարս, զցաւն տանի, փորձած է: Արիստոտել ասէ թէ այն մարդիքն որ տարեց լինին՝ աչուին վատուժի, հանց որ աչիցն դիմաց զերդ մազկներ երեւնայ կամ զերդ ճանճեր, եւ ջուր կամենայ իջնուլ՝ չի իջնու, եւ խափանէ, եւ աւգտէ նարի ֆարսուն. թէ զերդ ծարուր յաչքն քաշեն՝ զլուսն եւ զտեսութիւնն յաւելցնէ, խիստ փորձիւ է:

 

ՍԱԶԱՊ

(Rue).

որ հռ. պեղանաւս ասէ. Բ ցեղ է. Ա՝ վայրի, եւ Ա՝ ածուոց. եւ այն լաւ է որ ի թզենուն մաւտ լինի եւ բուսնի. տաք եւ չոր է Գ տարաճան. կտրող է եւ հալող. աւգտէ ֆալճին եւ ըխտաւորին. թէ քացխով աւծես՝ աւգտէ հով գլխացաւութեան. եւ զքթին արունն կտրէ, եւ զաչքն սրացնէ, եւ զակնջին գոռալն տանի, զսոխին եւ զսխտորին հոտն այլ տանի. թէ սպեղանի առնես՝ զխոզքն հալէ. եւ աւգտէ այն հազին որ ի գիճութենէ լինի. եւ կերակուր ուտել տայ. եւ զստամոքն ուժովցնէ. եւ զմաղասն խաղեցնէ. եւ զքամին վարէ, եւ կռնակին եւ իրիկամաց հովութեան աւգտէ. եւ այն արծուոցն աւգտէ որ լահմի ասեն. եւ զպինտ ուռէցն հալէ. եւ զփայծաղն այլ հալէ. եւ զհայզն այլ բանայ. եւ զճիճիքն ի յաղեցն հանէ. թէ հուկնայ առնես՝ աւգտէ յէրղնիսային. բայց լերդին եւ ըղեղան զեն կառնէ. զիր չարութիւնն տանի փրփրեմն. եւ իր փոխանն ծաթրինն է: Ասցել է Պտ թէ իրեն պ. ֆալանճա կասեն. ինքն Գ ցեղ է վայրի է, եւ լերան, եւ ածուոց լինի. լաւն այն է որ ածուոց լինի եւ կանանչ եւ սուր. թէ չոր թզով եւ ընկզով ծամեն՝ զմահացու դեղոց զչարութիւնն տանի. յորժամ սամթով եփեն, եւ զջուրն տան որ խմէ՝ զմաղասն տանի, եւ աւգտէ կողացաւի եւ կշտացաւի. թէ հռ. ձիթով եփես եւ հուկնայ առնես՝ աւգտէ ղուլնճին, եւ ըղորդ աղըրճորտին. եւ թէ ծեծես եւ մեղրով շաղես եւ աւծես ի նստատեղն՝ եւ կամ ի արգանտն դնես հետ հուկնային՝ զցաւն տանի. «եւ առնուս Գ դրամ յիր ջրէն՝ ընկուզի եղով խմէ, զհայզն բանայ. եւ վերցնէ այլ աւգտէ. եւ թէ ակռացաւին՝ ծեծեն եւ ի վերայ դնեն, աւգտէ. եւ ի մրջման ծակն զջուրն լնուս՝ ջարդէ. աւգտէ հաւկուրին. ջուրն քիշնիճովե թէ տաս որ խմէ՝ զճիճին հանէ. թէ աղով ուտեն՝ զաչաց լուսն յաւելցնէ եւ պայծառ առնէ. թէ եփես եւ զիր ջուրն առնուս Ա գաւաթ, եւ Ի դրամ մեղր խառնես եւ տաս որ խմէ՝ զործկալն կտրէ, փորձած է. եւ թէ աւծես եւ խմես՝ աւգտէ աւձահարին, եւ ըռաթիլային հարածին, եւ կատղած շան խածաին: Եւ ասէ ԸՌուֆասն թէ չթողու զկանայքն որ պատեղւորին: Ասէ Սահակն, թէ յորժամ լոսես մանտր՝ սազապին տերեւն որ վայրի լինի, եւ աւծես տայուսայլապին որ հին լինի, աւգտէ. եւ վայրի սազապին քամուքսն եւ տակն ի մոմն խառնես եւ աւես տայուսայլապին՝ աւգտէ. եւ քան զինքն աղէկ թտպիր չկայ. եւ թէ ածուոց սազապին քամուքսն ի տղոց քիթն կաթեցնես՝ ըխտաւորութիւնն տանի. սազապն սերմն չորացնէ, եւ զմերձաւորութիւնն կտրէ. թէ շատ ուտես՝ աչաց զեն առնէ. եւ գլխու եւ շիկակի. եւ զիր չարութիւնն տանի անիսոնն. եւ ածուոց սազապ ուտելն՝ Գ դրամ է, եւ տղոց եւ ծերոց՝ Ա կուտէ մինչեւ Բ կուտն. եւ ածուոց սազապին փոխանն ֆութանաճն է եւ աննուխն. եւ ոմանք ասցին թէ սիսանպարն է. թէ վայրին ծեծես եւ ի վերայ զաւդուածին դնես՝ տաք ուռէց ընձայէ. թէ ուտես՝ տաք ցաւեր ընձայէ. լաւն այն է որ վեաբերութիւն այնէ. եւ զտֆլային ստածումն առնես:

 

(ՍԱՐԵԿ.

 

որ Թուրքն սղրճուխ ասէ, որ է յասաֆիր սավատանիաթ. գրած է: )

 

(ՍԱՐԿԻՆ.

 

որ է ծիրտն: )

 

ՍԱՐՎ

(CyprՌs).

որ է կիպարիսն. ինքն ծառ մըն է, որ ամառ եւ ձմեռ կանանչ է. եւ Ա այլ՝ վայրի է. եւ Ան՝ ածուոց. լաւն այն է որ խիստ կանանչ լինի. տաք է Ա տարաճան, չոր է Բ տարաճան. կապող է. զմազն ուժովցնէ եւ սեւ այնէ. եւ զմարդն չթողու որ շուտ ծերանայ. թէ զմիրգն թզով խառնես՝ աւգտէ այն խոցին որ ի քիթն լինի. եւ զաւելի միսն ի քթէն ուտէ եւ տանի. եւ աւգտէ լեզուին թուլութեան, եւ աղեց եւ բշտի. թէ աւազան առնեն եւ ի մէջն նստին՝ աւգտէ ցուրտ անցածին. եւ տիմէտն աւգտէ ձուքուռէցին թէ զջուրն խմեն՝ զորդէծնութիւնն կտրէ, եւ զվատուժ զաւդուածքն ուժովցնէ, եւ զպիսակն տանի, եւ աւգտէ ամենայն տաք ուռէցնու, եւ զշտերն եւ զկոծիծնին կու տանի, եւ զպեղծ ըղունկն կու հանէ, եւ աղէկ ըղունկ կու բուսցնէ. բայց թոքին զեն կառնէ. զիր չարութիւնն տանի սամխն. եւ իր փոխանն նռան կեղեւն է եւ ածրութն. թէ զիր փայտն ծխես՝ ամենայն ճանճերն փախչին. եւ պտղին զաւրութիւնն յիշած է ի վերայ ճէին:

 

ՍԱՐՎ ՃԱՊԱԼԻ

(Genռvrier).

որ է յարյարն. յիշած է ի վերայ յիին:

 

ՍԱՏՎԱ

(Saule d'լgypte).

ոմանք այսոր թ. սորխուն կասեն. թանծր է այսոր տերեւն, եւ միրգն կապող է. թէ եռցնես եւ ջրովն հուկնայ առնես՝ աւգտէ աղեց գաներուն. թէ ի յականջն կաթեցնես՝ զթարախն կտրէ. թէ զտերեւն սպեղանի առնես եւ յաչքն դնես՝ աւգտէ ինթիշարին որ ի յաչքն լինի. եւ թէ զչորն ցանեն այն տեղն որ աուն երթայ՝ կտրէ:

 

ՍԱՐԱԽՍ

(FougՌre).

ինքն տակ է, եւ կեղեւնի ունի. էգ եւ որձ է. լաւն այն է որ սեւ լինի եւ ամուր. տաք է Ա տարաճան, չոր է Բ տարաճան. բացող է եւ չորացնող. եւ զարուն թքնուլն կտրէ, եւ զլերդն յիստկէ, եւ զկալուածն բանայ, զերկան եւ զտափակ ճիճին հանէ, եւ զփորն կապէ, եւ զտղան ի մաւրն կսպաննէ, եւ զխոցերն կու չորացնէ առանց ուժի. իր տալուն չաքն կէս մխթալ է. զիր չարութիւնն տանի շէհն. եւ իր փոխանն քշուսն է. եւ թ. այսոր կասէ թէ ինքս ազգ մըն է՝ էրալթուէն (= Էյրէլթի օթի): Ասցել է Պտ թէ ինքն ճիտարն է, եւ քէլտարու կասեն, եւ համանի եւ համան եւ սաֆիր կու ասեն, եւ քելկան կու ասեն. Հելինացոց բառաւն՝ ֆիլճուն կասեն, պատարսին կասեն. եւ ինքն էգ եւ որձ է. եւ Բին ուժն այլ մէկ մէկի մաւտիկ է, եւ նման է. եւ լաւն այն է որ մեծ եւ սեւ լինի. յորժամ կոտրես՝ մէջն ֆստուխի լինի: Ասցել է Գս թէ Դ մխթալ ասկից մեղրաջրով խմեն՝ զտափակ ճիճին ձգէ, եւ զտղան այլ ձգէ, թէ՛ մեռած, թէ՛ կենդանի. եւ թէ ի վերայ գէճ խոցերուն դնես՝ չորացնէ: Ասէ Դս թէ Դ դրամ յիրմէն գինով խմես՝ զտափակ ճիճին հանէ. եւ լաւն այն է որ յառաջ հով կաթ խմեն. եւ թէ Գ դրամ գինով խմես՝ զերկան ճիճին ձգէ: Ասէ ԸՌուֆաւսն թէ աւգտէ իրիկամաց եւ բշտին. թէ Բ դրամ մեղրով ուտես՝ աւգտէ, Աստուծով:

 

ՍԱՏԱՐՆԻՈՆ

(Struthium,

հռ. յ. Ստրութիոն). ի քունտուս կու նմանի՝ խոտ մըն է, ասցել են. բայց նմանութիւն չունի. խոտ մըն է, որ բարկուկ է, եւ ճղեր ունի. եւ տերեւն մէկ մէկէ հեռու, եւ կաղամբին տերեւին գունովն կու լինի, եւ սպիտակ ծաղիկ կունենայ. ի յարտերուն եւ ի ցորենի մէջն կու բուսնի. եւ հոտն աղէկ կու լինի. եւ տակն յերկան եւ սպիտակ կու լինի. եւ թ. եափաղու կասեն բուրդ մըն կայ՝ այսով կու լուանան. եւ թէ ի տակէն դամ եւ կէս ի գործ արկանեն մեղրով՝ զգոզն յորդորէ, եւ զլերդին ցաւութիւնն տանի, եւ զշնչին խղցակիլն տանի, եւ հին հազին, եւ եարաղանին աւգտէ. եւ զփորն լուծէ. եւ թէ ճաւշիրով եւ քապարային տակին կեղեւովն՝ զքարն ցրուէ եւ գոզեովն հանէ, եւ զփայծաղն հալէ. թէ կանայք յառջեւէն վերցնեն՝ զհայզին արունն բանայ, եւ զտղան ի փորուն ձգէ. թէ սպեղանի առնես ալրով եւ քացխով, եւ ի վերայ շտերուն դնես՝ աւգտէ. եւ թէ գարու ալուրով եւ քացխով կամ գինով սպեղանի առնես եւ եփես եւ դնես ի վերայ կերուածին՝ աւգտէ ի յառաջն. եւ թէ ի յաչից շաֆերն խառնեն եւ ի գործ արկանեն՝ զաչքն սրացնէ. թէ մեղրով լոսես եւ խառնես եւ ի քիթն կաթեցնես՝ ի գլխուն զաւելի խլտն հանէ. եւ թէ ի տակէն քամեն եւ Բ կաթ ի քիթն կաթեցնեն՝ զակռացաւն խաղեցնէ. եւ թէ ի տակէն Ա դանկ, եւ Ի հատ կիմինոն խառնեն, եւ հռ. ձիթով տրորեն, եւ լակուային ի քիթն կաթեցնեն՝ զհիւանդութիւնն տանի:

 

ՍԱՐԱՏԱՆ

(լcrevisse).

որ է խեցգետինն. Բ ցեղ է. Ա՝ ծովի, եւ Ա՝ գետի. լաւն այն է որ ի քաղցր ջուրն լինի. բնութիւնն հով եւ գէճ է, եւ ճէ տայ. եւ իր մոխիրն աւգտէ քալաֆին, եւ զաչքն սրացնէ եւ զսպիտակն տանի. եւ աւգտէ սլին եւ թոքին խոցերուն. թէ զծովուն սարատանն այրես եւ աւծես ի ծիծն՝ զկաթն պակսեցնէ զանձն աղէկ կերակրէ, եւ զսերմն յաւելցնէ. եւ յուշ հալի. եւ մաշով կեփեն. թէ այրած լինի՝ չինի պնակին կտոն է փոխանն: Ասէ Պտ թէ աւգտէ իր մոխիրն պահակին, եւ պարասին, եւ քալաֆին, եւ կատղած շան խածածին. թէ խունկ Ա բաժին, եւ չնդիանայ Ե բաժին, եւ սարատանի մոխիր Ժ բաժին, ի մեղրն խառնէ՛ եւ տո՛ւր աւձահարին եւ կարճահարին եւ ըռաթիլային հարածն, աւգտէ. ուտելով կամ աւծելով՝ զպինտ ուռէցնին հալէ. թէ զինքն հում ծեծես, եւ իշու կաթով եփես, եւ տաս այն մարդուն որ ի թոքն գաներ կենայ՝ աւգտէ. եւ զքարն հալէ եւ հանէ ի բշտէն. թէ եփես ռազիանայով, եւ զջուրն յիստկես, եւ Լ դրամ այն ջրէն խմես՝ զհայզն եւ զգոզն բանայ. թէ հում ծեծես եւ ջրով լուանաս, եւ խաղաչ առնես Ա ուսկուռայ՝ աւգտէ խննախին եւ փողացաւութեան. թէ զաչքն այն մարդն ի հետն վերցնէ՝ որ ղիպ ջերմ ունի, փարատի: Ասցել են բժշկապետքն թէ իր շուրվան զմերձաւորութիւնն յաւելցնէ. թէ գար(ի)ով եփեն եւ տան սլին տիրոջն՝ աւգտէ խիստ. եւ կրծոց եւ թոքին զչորութիւնն տանի. եւ Սինէայ Որդին ասէ թէ յուշ մարսէ, եւ շատ կերակրէ զանձն. եւ զիր չարութիւնն տանի մաշով եփելն եւ եփածն լաւ լինի. բայց բշտին զեն կառնէ. զիր չարութիւնն տանի տինի Կիպրոսի. եւ իր փոխանն չոր սարատանն է, եւ իրենց փոխանն չոր սատաֆն է: Ասցած է թէ զսարատանն եփէ սամթով, եւ իր մարաղովն ղարղարա այնէ ըխտաւորն, աւգտէ. թէ զսարատանին ոտուին կտրես, եւ ի մրգին ծառն կախ այնես նա՝ այն ծառին միրգն ի վայր վաթի, ստուգ է. թէ այրեն, եւ տլէ այնեն այն կնկանն ի ծիծն՝ որ սարատան է ելել, փարատի: Ասցել է Գրոցս շինողն թէ իր լուանալն այս կերպիւս է. պիտի որ զոտուին ձգեն, եւ զփորն ճղքեն, եւ որդոտի մոխրով լուանան, եւ եփեն քաղցր ջրով, աւգտէ կոծիծնուն տիրոջն: Եւ այլ յիշենք զկերպն այրելուն թէ ի՛նչ պիտի. զպղնծէ պտուկն տաքցնես որ կարմրի, եւ զողջ սարատանն ի մէջն դնես, եւ կրակ վառես, մինչեւ այրի եւ մոխիր դառնայ. եւ կու պիտի որ ամռան աւուրքն լինի. ի նայ ատենն՝ որ շաւյրայ աստղ ի կայ, այն ծնի, եւ Արեգակն ի յԱռուծն լինի, եւ Լուսինն ԺԵ աստիճան անցել լինի:

 

ՍԱՐԱՏԱՆ ՊԱՀՐԻ

(Crabe).

որ է ծովուն խչափարն «ծ. խէչիփարնե, որ է (ծովուն) խեցգետինն. եւ ամենայն զաւդուածքն զեդ քար լինի. եւ իր այրածքն քան զամէն այրած լատիֆ է. եւ իր այրելն այսպէս է. որ ի նոր կճիճն դնես, եւ շոխով ծեփես, աւր մի եւ գիշեր մի թոնիրն դնես, եւ հանես. բնութիւնն հով եւ չոր է Գ տարաճան. եւ լոսէ՛ եւ սնուն արա՛. աւգտէ ակռային, եւ ճլէ տայ. եւ զմանն ի յերեսէն տանի. եւ աւգտէ աչից խոցերուն, եւ զգիճութիւնն կտրէ, եւ զլուսն յաւելցնէ, եւ ի յաչից դեղերն կու մտէ, եւ զգիճութիւնն կտրէ խիստ, եւ աւգտէ ճարապին: Եւ ցաղ մըն այլ սարատանի կայ որ ի Չինու ծովն կու լինի. յորժամ ի ծովէն ելանէ՝ աւդն զինք կու պնդէ, որպս քար՝ ամուր կու դառնայ խիստ:

 

ՍԱՐԱՏԱՆ ՀՆԴԻ.

 

հով եւ գէճ է. եւ չորն չոր է. աւգտէ սուլուլին տիրոջն, եւ զմերձաւորութիւնն յաւելցնէ. եւ սարատանին ի Շիրազ՝ քալճանկ ասեն:

 

ՍԱՐԹՈՒՍԹԷ

(Toile d'Araignռe,

հ. Սարդիոստայն). յանքապութ. յիշած է:

 

ՍԱՏՐԱՏԻՏԱՒՏԻՍ «Սատրատիօսիսե

(StratiotՌs,

հռ. յ. Ստրատիօտէս). ջրին գորտնբուրդն է, որ թ. սու եուսունի ասէ. եւ տակ չունի. եւ տերեւն նման է հայը յալամին տերեւին. թէ խմեն՝ կտրէ զան արունն որ ի իրիկամէն գայ. թէ սպեղանի առնես քացխով, եւ դնես խոցերուն վերայ, զուռէցն տանի. եւ թէ դնես ի վերայ պալղամի խոցերուն կամ ուռէցնուն՝ աւգտէ:

 

ՍԱՏՐԱՔ

(Zռrumbet).

որ է սատվաքն, եւ ինքն զարնապն (= Զէրօնբադն) է. այնոր սատահ ասեն, որպէս հարշան եւ որ իր նման է: սարճիուս

 

ՍԱՐՃԻՈՒՍ

(Lepidium).

որ է շէյտարաճն. յշծ իր հմրն:

 

ՍԱՐԱՆՃ

(Minium).

որ է ասրանճն, ինքն այրած սպիտաճն է. եւ իր ուժն մաւտիկ է շահտանային. բայց այլ ուժով է. բնութիւնն տաք եւ չոր է, եւ կապող. յորժամ լիսան ըլ համալին ջրովն խմես՝ աւգտէ աղեց գաներուն. թէ հռ. ձիթով եփես եւ մորհամ առնես՝ զխոցերուն միսն բուսցնէ, եւ զփթած միսն յիստկէ, եւ զարունն արգիլէ. թէ մարհամ առնես՝ աւգտէ կրակին այրածին:

 

ՍԱՏՅԻՈՒՆ.

(Panaces Asclepium D. ).

որ է զուֆայրան. եւ յիշած է ի վերայ զային:

 

ՍԱՍԻՖԱՆԴ

(Baumier).

որ է յաւտի պալասանն. յիշած է իր համարն:

 

ՍԱՏԱՀ

(Plante rampante).

այն խոտն է որ ի գետնին յերեսն կու փռուի. այնոր սատահ ասեն, որպէս հարշան է եւ որ իր նման:

 

ՍԱՃԱՐ ԸԼ ՂՈՒՏՐՈՒՊ

(Mandragore).

որ հ. մարմնատակ ասեն, եւ հռ. մանդրակաւրայ կասէ, եւ պ. եապրոհ ի սանամ ասեն, եւ եապրուհ ըլ վահախ այլ ասեն. լաւն այն է որ նոր լինի. տաք եւ չոր է տարաճան. կապող է. եւ զարուն թքնուլն կտրէ. եւ նազաֆին արունն այլ կտրէ. յորժամ ջրովն հուկնայ առնես՝ աւգտէ աղեց գաներուն. եւ զխոցերն աղէկցնէ. եւ այլ շատ խաւսք կայ ի հոս: Ասցել են թէ Սողոմոն իմաստնայ ծառն է. եւ իր մատնուն ակին ներքեւն էր. այս ծառէն այնոր ամենայն գազանք եւ անասունք նորա հրամանքն էր, եւ իշխանութիւն կառնէր ամենայն գազանաց եւ անասնոց: Եւ այլ ասցած է թէ Աղէկսանտր թագաւորն՝ զթագաւորութիւնն այս շառովս ունէր, եւ զայս փայտն ի հետն ունէր. եւ այս փայտիս կերպն այս է. եւ այսո տակին պատմութիւնն այս է. եւ իր ամենայն զաւդուածքն ի մարդ կու նմանի, եւ ի ոտացն ի վերայ կու կանկնի. եւ տերեւն ի վերայ գետնին կու պառկի. եւ տերեւն նման է իթ պուռնու տերեւին, եւ կարմրուկ մրգկներ ունի. եւ հոտն նման է մեղրի հոտին. ի յեգեստանն եւ ի լերունքն կու բուսնի. եւ զայս տակս հանելուն ատենն յայն ժամն է՝ որ Մառեխն ի Խոյն լինի, եւ կամ ի Այծեղջիւրն լինի ԻԴ աստիճան, եւ Լուսինն եւ Մառխն մուղարինայ լինայ, եւ Բն այլ ի Ա պուռճ լինին, եւ աւրն Գ շաբթի լինի. որ արեւն կու ցաթէ՝ յայն ժամն փորեն զչորեքդեհն, հանց որ ինքն ի կախ մնայ, եւ Ա քանի աւր քաղցած մնացած շուն լինի՝ բերեն, եւ ի վիզն շուան կապեն, եւ զչուանին Ա ծարն ի այն տակն կապեն՝ որ փորել էիր. եւ ի հեռու տեղ երթաս, եւ այս շանն ձայն տաս՝ քաշէ. եւ զտակն ի տեղացն հանէ, եւ շունն սատկի. եւ առնուն, եւ ի նոր կտաւ փաթտեն եւ պահեն: Եւ այս խոտս աւգտէ ըխտաւորին, եւ մալխուլիային եւ ամենայն ցեղ սավտայի ցաւերուն, եւ ֆալճին, եւ լակուային, եւ գոդութեան ցաւուն, եւ խելաց խառնակելուն, եւ մոռացկոտութեան, եւ դիւահարութեան. եւ մարդ զասոր Ա զաւդուածէն եւ ի մրգէն քիչ մի առնու եւ ծեծէ մանտր, եւ ի զմպախին ձէթն խառնէ, եւ զձեռքն եւ զերեսն եւ զոտքն աւծէ, ի պարոնաքն ի խէչ հարկեւոր լինի եւ պատուական, եւ ընդունին զինքն, եւ զիւր խնդրուածքն կատարեն. եւ դեռ միրգն խակ լինի՝ առնուն եւ ծեծեն, եւ ի վարդին ձէթն խառնեն, եւ կանայքն ի փորն եւ ի կռնակն աւծեն, զտղան ի փորն պահէ եւ չի ձգէ. եւ թէ ի ծաղկէն որ դեռ չէ բացուել՝ պլպլուկ «սպըպլուկե է, եւ ի քթան կտաւն փաթեն, եւ Է գուն դերձան փաթեն, եւ ըխտաւոր տղին վիզն կապեն. քանի որ այս կապած լինի՝ ըխտաւորութենէն անհոգ լինի. թէ ի բացուած ծաղկէն առնուն եւ ծեծեն, եւ ի հոռոմ ձէթն (խառնեն, ) ան կնկտոցն որ տղայ չի բերել՝ ի փորն քսէ, շուտ տղայ բերէ հեշտութեամբ. եւ թէ տակէն ի կրակն ծխես՝ դեւք եւ սատանայք փախչին. եւ խելքն ցրուածին, եւ ձրի զրուցողին թէ ծխես՝ փարատի. եւ թէ այս խոտին զԱ զաւդուածքն ի մարդուն մորթուն մէջն դնեն, եւ կամ տակն վերցնեն եւ կա՛մ ի թեւն եւ կա՛մ ի վիզն կապեն նա՝ այն մարդն ի ջուրն չի խղդի, եւ ի կրակն չայրի, եւ կայծակն չի քշտէ, եւ հետ չի անցնէ, եւ գողէ եւ աւազակէ անհով մնայ, եւ ամենայն ցաւոց անվախ լինի. եւ թէ ասկից Ա կտոր ըխտաւորին վիզն կախես՝ թողու. թէ մանտր ծեծեն եւ կերուածին եւ պեղծ խոցերուն ցանես՝ աւգտէ. եւ թէ լուսնկան ի մար մտնելուն ատենն առնուն կտոր մի, եւ ի վիզն կախեն, իսկի չի բարկանայ եւ վնաս չառնէ, եւ ամենայն մարդիք սիրեն զինքն, եւ ի մարդոց մէջն պատուական եւ հարկեւոր լինի. եւ բժշկապետքն ասցել են թէ այս խոտիս նշանն այս է. յորժամ գիշեր լինի՝ այս խոտիս կեղեւն զերդ կրակ կու այրի եւ կու փայլէ. թէ չորնայ՝ չի փայլիլ. թէ թրջեն եւ ի լաթն փաթեն՝ այլուի պսպղտայ: Եւ այլ ասցել են բժշկապետքն թէ՝ Կտոր մի կիպարուն զտակն առի, տանն Ա քունճն ձգեցի, եւ կէս գիշերուն զարթայ, եւ տեսայ որ՝ տունն լուսով լցուել էր. եւ զարմացայ այս պայծառութեան. ասցի թէ այս ի՞նչ զարմանք է. եւ տեսայ որ այս փայտս է. յորժամ չորցաւ՝ պայծառութիւնն գնաց: Ասէ Պտ վասն այս դեղիս, որ իրեն շահր ըլ պատրիլ կասեն. եւ Մինհաճին տէրն ասէ թէ ինքն խուրմն է. եւ ոմանք խուրմ ասեն. եւ մաւտիկ է զուֆային. եւ յիր հունտն ի բան կու անցնի. եւ լաւն հունտն է. բնութիւնն տաք է ի Ա տարաճան, չոր է Բ տարաճան. կապող է. զարուն գնալն կապէ. եւ աւգտէ աղեց գաներուն, յորժամ հուկնայ առնես. եւ ասցել է Իպն թէ սարաճ ըլ ղուտրուպն՝ եապրուհն է, եւ իեն՝ շաճարաթ ըլ սանամի ասեն, եւ շարաճ ի սուլայմանի ասեն, որ է Դաւիթ մարգարէին Որդին, եւ ասեն թէ Աղէկսանտր թագաւորին ծառն է. եւ շատ բաներ ասցել են վասն այսոր. եւ ինքն աֆանիոսն է. եւ այսոր՝ հատաղի ասեն. եւ ԸՌազին ասէ թէ այս բուսիս Հելինացիքն լախիս ասեն, եւ նուսիմահիոս այլ ասեն. եւ Ղաֆիղին ասէ թէ ինքն բուս մըն է, որ ի քթանին արտին մէջն կու բուսնի. եւ իր ծաղիկն նման է կարմիր վարդին. եւ տակն նման է ընկզի. եւ Շարիֆն ասցել է թէ ինքն բուս մըն է, որ գիշերն լուս կու տայ զերդ կրակ, յորժամ դալար լինի. յորժամ չորնայ՝ լուսն խափանի, եւ զաւրութիւնն այլ խափանի. եւ յիմացիր որ շատ հակառակ բաներ են ասցել ի վերայ այսոր. եւ չեն կարել ստուգել թէ ի՛նչ իրք է. եւ Մինհաճին տէրն ասէ թէ ինքն հարմն է. եւ զիր կերպն յիշել ենք ի վերայ եապրուհին:

 

ՍԱՅՍԱԼԻՈՍ

(Sռsռli,

հռ. յ. Սէսէլի, Սասալիոս). ինքն հունդ մըն է, որ քամունի քրմանի կու նմանի. եւ հոտն նման է թուրինջին հոտին. եւ լաւն այն է որ հոռմցի լինի. տաք եւ չոր է յԳ տարաճան. հալող է. եւ նուրբ այնող է. ըխտաւորին եւ ջղացաւութեան աւգտէ, որ ի հովութենէ լինի. եւ ըռուպուին եւ սրտնեղութեան աւգտէ. եւ զփորացաւութիւնն կու խաղուեցնէ. եւ զպաղած պալղամն կու հալէ. եւ աւգտէ խուլինջին որ ի քամու լինի. եւ գոզարգելի, եւ որ կանանց արեան խծկումն լինի. եւ իրիկամացաւի. եւ զտղայն ի փորոյն հանէ. եւ կռնակին ցաւութեան եւ ծնկան ցաւութեան որ ի հովւթենէ լինի՝ աւգտէ. ասցած է թէ զիր ջուրն անասնոց՝ պարու եւ ձիու խմցնեն նա, շատ ընձայումն լինի. եւ իւր փոխանն ֆատրսալիոնն է:

 

ՍԱՂՊԻՆ

(Sagapenum).

որ է սէքպինաճն. յիշած է:

 

ՍՏԱՐՔԱՅ

(Styrax).

որ է ստաաքն. յշծ է, Աստուծով:

 

ՍԱՂՊԱՐ

(FougՌre).

որ է սարախսն. յշծ է յիր հմրն:

 

ՍԱՖԱՏԻԿՈՍ.

 

որ է վայրի սոխին ցեղերուն. եւ բնութիւնն տաք եւ չոր է. լուծումն կու առնէ. եւ թէ հում եւ թէ եփած ուտեն՝ լինի եւ աւգտէ:

 

ՍԱՖԱՏԻՔԻՍ.

 

ինքն խոտ մըն է որ յերկանութիւնն թիզ լինի. եւ տերեւնին ճապաղ կու լինի, նման է շահթառային տերեւին. եւ ծաղիկն դեղին կու լինի, եւ մէջն սպիտակ լինի. եւ թէ հում կամ եփած ուտեն՝ լուծումն կու առնէ, եւ ստամոքին աւգտէ, եւ զգոզն յորդորէ. եւ թէ եփեն եւ զջուրն խմեն՝ զքորն եւ զբորն տանի, եւ բշտին եւ իրիկամացն շատ աւգտէ, եւ լերդին այլ. եւ զարունն յիստկէ եւ պայծառ առնէ. եւ թէ ի ծաղիկէն չոացնեն Ե դրամ՝ Ե դրամ ալ դեղին հալիլայ խառնեն եւ լմեն, լուծումն կու առնէ. աւգտէ, Աստուծով:

 

ՍՕՏ

(Cyperus rotundus).

որ է կիպէռիսն. որ է թ. բառովն թօփալախն. ինքն խոտի տակ է. եւ անուշահոտ է. եւ լաւն այն է որ քուֆի լինի, եւ հնդի եւ մսրի լինի. եւ Պարսի եւ Հոռմաց յերկիրն այլ կու լինի. եւ լաւն անուշահոտն է. եւ տաք է եւ չոր է յառաջ տարաճան. եփող է, եւ չորացնող է. զմոռացկտութիւնն տանի. եւ զքթին հոտն աղէկ կու առնէ, եւ զբերնին այլ. եւ զպուխարն կու կտրէ. եւ զգինուն եւ զսոխին եւ զսխտոին հոտն կու տանի. եւ զլեզուին թուլութիւնն կու տանի. եւ աւգտէ խաֆաղանին. եւ զստամոքն եւ զլերդն կու կակղացնէ. եւ զքարն ի բշտէն կու հալէ. եւ որոյ գոզն կաթէ՝ աւգտէ. եւ իրիկամաց եւ բշտին եւ արգանտին վատուժութիւնն եւ զհովութիւնն տանի, եւ զգիճութիւնն այլ տանի. եւ զճիճին ի փորոյն հանէ, եւ զաւձն այլ. եւ աւգտէ սնկան, եւ ամենայն պեղծ ջերմերուն եւ զերեսին զգոյնն պայծառ առնէ. եւ զպեղծ խոցերն չորացնէ. եւ զկերուածն այլ ողջացնէ. եւ աւգտէ տայունին. եւ շարային տէն թէ յիր թաժայ տերեւին վեայ պառկի նա՝ շատ շահ ունի. եւ իր առնելուն չափն կէս դրամ է. եւ թէ շատ ուտեն՝ զարունն կու այրէ. եւ իր փոխանն տարչինին է: Ասցել է Պտին թէ ինքն զարունն կու այրէ. եւ զբնութիւնն կու աւիրէ եւ զմարդն կու գոդեցնէ. եւ ցեղ մի այլ կայ որ զերդ զանճապիլ է. յերկան է, եւ մէջն դեղնբառ է, որ հռ. մակուկիպէրիս ասէ:

 

ՍԱՂԱՆ

(Rob de Dattes).

որ է պ. սելան, որ է յասալ ի ըռատպն, եւ յ. տիպս ասէ ասոր:

 

ՍԱՖԱՐՃԱԼ

(Coing).

որ է սերկեւիլն, որ է հռ. կիպօնեայ (= Կիդոնիա), եւ պ. փէհ. եւ լաւն այն է որ քաղցր լինի եւ թաժայ. եւ ինքն հով է յառաջի տարաճան, եւ չոր է յԲ տարաճան. կապող է. եւ իւր հոտն աղէկ է. զըղեղն կու ուժովցնէ. եւ աւգտէ հումրային. եւ թէ զծաղիկն յաչքն քաշեն՝ կու ուժովցնէ զաչքն. եւ տաք գլխոյն ցաւոյն աւգտէ. եւ թէ զկուտն թրջես՝ աւգտէ աչից բորին եւ քորին. եւ թէ ուտես՝ զսիրտն ուժովցնէ. եւ կուտն աւգտէ հազին, եւ կակղացնէ զկուրծքն. եւ զլուծումն կտրէ. եւ զստամոքն ուժովցնէ. եւ զգոզն յորդորէ. եւ զկանաց արունն կտրէ. եւ որոյ գոզն կսկծէ՝ աւգտէ. եւ զլերդն ուժովցնէ. եւ թէ ի կերակրէն յետեւ ուտես՝ լուծէ զփորն. եւ թէ զինքն ուտեն՝ ջրերուն չարութիւնն տանի. եւ թէ զիր եղն շինեն՝ աւգտէ անոր որ կու քրտնի, կու կտրէ. եւ աւգէ այն շուկակին որ ի հովութենէ է. եւ աւգտէ այն ցաւուն որ նամլայ ասեն. բայց ջղերուն զեն կու առնէ. եւ զիր չարութիւնն տանի մեղրն. եւ իր փոխանն տանձն է:

 

ՍԱԿԱՄՈՆԻ

(Scammonռe).

որ է սաղմոնիայ, որ է մահմուտան. լաւն այն է որ ազրախ լինի, եւ շուտ մանրի. տաք եւ չոր է յԳ տարաճան. եւ լուծումն կու առնէ. եւ թէ ի գլուխն աւծես՝ աւգտէ հին գլխացաւութեան. եւ թէ յերեսն աւծես՝ զմանն յերեսացն տանի. եւ թէ յականջն կաթեցնես՝ զորդն սպաննէ եւ հանէ ուժով. զսաֆրան եւ զպալղամն կու լուծէ, թէ՛ խմես եւ թէ՛ աւծես. եւ թէ ի վերայ պորտոյն տլէ այնես՝ զճիճին եւ զորդն եւ զաւձն հանէ ի փորոյն. եւ թէ կանայք զինքն շաֆ այնեն՝ զհայզն բանայ, եւ զտղայն սպաննէ ի փորն եւ հանէ. եւ թէ մեղրով յարանքն աւծեն՝ զմերձաւորութիւնն այնել տայ, եւ զարմանալի ուրախութիւն այնել տայ. եւ զխոցերն չորացնէ. եւ աւգտէ պահակին, եւ պարասին, եւ յերղնիսային. թէ տիմէտ առնես եւ թէ քացխով աւծես՝ գէճ բորին աւգտէ. եւ թէ կարճահարին այլ ի տեղն աւծես՝ աւգտէ. եւ իր առնելուն չափն Բ կուտ է. եւ կամ Գ կուտ. եւ իր չարութիւնն այն է որ մաղաս եւ սահճ կու առնէ, եւ աղեց զեն է. եւ լաւն այն է որ եփեն եւ քիթրա խառնեն. եւ իր փոխանն մահմուտան է: Ասցել է Պտին թէ ինքն խոտ է ի եթողներուն. եւ իր տերեւն նման է լալապին տերեւին. եւ յերկանութիւնն խոտին՝ Գ կամ Դ թիզ կու լինի. եւ շատ ճղեր ունի. եւ տակն Ա է. եւ ծաղիկն սպիտակ լինի. եւ լաւն այն է որ յստակ եւ թեթեւ լինի, եւ ապրշումին գունով լինի. եւ յորժամ պտղանցդ տաս՝ շատ մանրի, եւ սպիտակ լինի, եւ ի ջուրն շուտ տրորի, եւ որպէս կաթն լինի. եւ լաւն այն է որ ի յԱնդ(ի)ոքու գայ. եւ այն որ սեւ լինի եւ դեղին, եւ շուտ չի մանրի, չ աղէկ. եւ եփել կու պիտի ի խնծորին եւ կամ ի սերկեւլին ի մէջն. եւ եփելուն կերպն այս է. Ա՛ռ խնծոր եւ կամ սերկեւիլ. կտրէ ի միջէն, եւ զմէջն փորէ, եւ զսակամոնին ի մէջն դիր եւ խմորով ծեփէ զխնծորն, եւ ի կրակն թաղէ որ եփի. եւ հան ի կրակէն, եւ թող որ պաղի. եւ հան զսակամոնին, քիթրան, եւ անիսոնն, եւ տուղուն, եւ նշի ձէթն. եւ իր առնելուն չափն Բ դանկ է, աւելի չէ. եւ թէ կանայք որ յղի լինին՝ վերցնեն, զտղայն ձգէ կամ սպանէ ի փորն. ասցել են բժշկապետք, թէ Ա բաժին սակամոնին եւ Բ բաժին թրպութ՝ ի թաժայ կաթն խառնես եւ խմես, զմեծ եւ զփոքր ճիճին վաթէ, փորձած է. եւ թէ զիր խոտին տակն քացխով եփես եւ ծեծես, եւ գարու ալուրով սպեղանի առնես, աւգտէ յերղնիսային. եւ թէ զտակն վերցնեն՝ զտղայն ձգէ. եւ թէ մեղրով խառնես եւ ի վերայ խոցերուն դնես՝ բանայ եւ հալէ. եւ թէ զտակն քացխով եռցնես եւ աւծես բորին որ գէճ լինի, եւ թէ զիր տակն աւծես պարասին, աւգտէ. եւ ստածումն՝ որ սակամոնի շատ ուտէ, տո՛ւր իրեն խնծորի եւ սումախի ըռուպն. եւ ասցել է Մինհաճին տէրն թէ իր փոխանն խարվայհն է, Գ իր չքաւքն. եւ ասցել է Յեսու բժիշկն թէ ինքն իսկի փոխան չունի ի սաֆրայ լուծելն, քանի որ փորձեցաք. եւ ուժն կու մնայ Լ տարի եւ այլ աւելի, կամաւքն Աստուծոյ:

 

ՍԱԽԱՆՂՈՒՐ

(Scinque).

եւ լաւն այն է որ ի գարուն բռնեն. եւ բնութիւնն տաք է Բ տարաճան. եւ զմերձաւորութիւնն յաւելցնէ. եւ աւգտէ ջղերուն ցաւուն որ ի հովութենէ լինի. զսերմն եւ զմերձաւորութիւնն կու յաւելցնէ. եւ իւր փոխանն հալիոնն է: Իպն ասէ թէ իրիկամացն ի բոլորէն Ա դրամ առնուս եւ խմես՝ զմերձաւորութիւնն յաւելցնէ եւ զծածուկ մարմին ամրացնէ, հանց որ հազրի հունդ չուտես՝ չխափանի. եւ ոմանք ասցել են թէ ինքն ի թմսահին յազգէն է, որ ի յԵգիպտոսին ի գետին յեզերն լինի, եւ կուտուի. եւ ասցել են թէ Բ ազգ է. եւ Ա՝ որձ է, եւ Ա՝ էգ է. եւ այն որ որձ է՝ Բ ձու ունի, նման է խաւսողի ձուի, եւ Բ արանք այլ ունի. եւ այն որ էգ է՝ Բ ծածուկ մարմին ունի, եւ Ի հաւկիթ կու ածէ եւ յաւազն կու թաղէ. եւ յորժամ ձագն կու ելնէ ի հաւկթէն՝ զարմանալի այս է որ զմարդն կու խաթէ եւ կու վազէ ի ջուրն կու մտնու, եւ կամ կու շռէ եւ յիր գոզն կու թապլտի, եւ ինքն կու խալսի, եւ զան մարդն որ խաթեց՝ կու մեռնի. եւ թէ զան մարդն որ կու խաթէ՝ յառաջ վազէ ի ջուրն մտէ, եւ կամ շռէ եւ ի գոզն թապլտի, եւ ինքն կու խալսի. եւ այսոր պիտեւանն եւ շահաւորն՝ որձն է. եւ զփորն կու ճղքեն, եւ զմէջն կու յիստկէն, եւ զիրիկամն եւ զձուն եւ զճրագուն ի տեղն կու թողուն, չեն ի հանել, եւ զգլուխն եւ զագին եւ զձեռն եւ զոտն կու կտրեն, եւ ի մէջն աղ կու ցանեն, եւ ի յաղէկ մուհթատիլ աւդն ի կախ կու այնեն որ կու չորնայ. եւ թէ զիր թաժան ճրագովն ուտեն՝ խիստ զմերձաւորութիւն այնել տայ, եւ զծածուկ մարմինն ամրացնէ. եւ զպորտն եւ զձուքն եւ զագուն տակն ուտեն՝ խիստ զարմանալի տեսնուն ի մերձաւորութիւնն. եւ զջղերուն զհով ցաւերն տանի. եւ թէ ի չորէն Ա մխթալ մանր ծեծեն եւ հին գինով եւ թերխորով հաւկթով խմեն՝ խիստ յաւելի ի մերձաւորութիւնն. եւ զԲ դրամն Բ դրամ ճարճիրի հնդով խմեն, խիստ մերձաւորութին առնէ. եւ թէ հաւկթի դեղնուցով խառնեն եւ խմեն նա՝ շատ մերձաւորութիւն առնէ: Ասէ Պատեհին թէ ինքն վարալին կերպովն է, որ պ. սօսմար ասէ, եւ թ. քարթանքալայ ասէ, եւ հ. կովրծուծ ասեն. եւ այս կերպովս է թմսահին կերպն. եւ ինքն ի թմսահին ցեղերուն է, որ ի յԵգիպտոս՝ ի Նեղոս գետին մէջն կու լինի, եւ հաւկիթ կու ածէ, եւ կու ցնկնի. եւ այն որ ի ջուրն կու ընկնի՝ ի թմսահ կու լինի. եւ այն որ ի յաւազին մէջն կու մնայ՝ սախանղուր կու լինի. եւ ինքն ի ջուրն այլ կու ապրի, եւ ի ցամաքն այլ կու ապրի. եւ զինքն ի ձմռան աւուրքն կու կարեն բռնել. եւ կովրծուծն տափակ կու լինի, եւ սախանղուրն բարակ կու լինի եւ քաշուած. եւ կովրծուծին գոյնն ի դեղնութիւն եւ ի կարմրութիւն կու քշտէ, եւ մթնգուն. եւ կաշին չոր է. եւ սախանղուրին գունն ապլախ լինի, դեղին, եւ սեւ, եւ կանանչ. եւ մորթն պսպղուն է: Եւ ասցել են բժշկապետքն թէ՝ զձուն ի յաւազն կու թաղէ, եւ արեգական տաքութիւնն յինքն կու հասնի, եւ ի ձուէն ձագ կու հանէ. եւ իր կերակուրն ի ջրին մէջն՝ ձուկն է, եւ ի ցամաքն՝ ճիճին. եւ զինչ որ գտնու՝ կուտէ. եւ իր աղէկ զաւդուածն պորտն է. եւ ի բոլորն զինչ որ կայ, եւ իրիկամն, եւ ագէտակն է, եւ ճրագուն, եւ բէճին միսն, եւ աղն է. եւ լաւն այն է աղին՝ որ ի պորտուն բոլորն լինայ, եւ ճրագուին եւ իրիկամին յուժն յինքն է մնացել. եւ աղին գունն սեւութիւն եւ ի կարմրութիւն կու քշտէ, եւ մէկ ի մէկ չի կպչի. եւ այն որ սպիտակ է՝ զան աղն. առել են եւ կրկին աղ են դել: Եւ սախանղուրն յորժամ թաժայ լինի՝ տաք եւ գէճ լինի Բ տարաճան. յորժամ աղեն՝ տաքութիւնն յաւելի լինի եւ գիճուըիւնն պակաս. եւ ասցել են թէ տաք է յառաջի տարաճան եւ չոր է Բ տարաճան. եւ աւգտէ այնոց որ բնութիւնն հով եւ գէճ լինի. եւ այնոց որ բնութիւնն տաք եւ չոր լինի՝ չէ աղէկ, զեն կառնէ. թէ զինքնմէն ուտեն՝ ուժն յաւելի լինի քան զայն որ ի այլ իրք խառնած լինի. եւ իր ուտելուն չաքն Ա մխթալ է, կամ Բ մխթալ, ի վերայ մարդուն բնութեանն. եւ թէ զինքն առանձին ուտես՝ լոսէ եւ հին գինին խառնէ, կամ ի մեղրաջուրն, եւ ի հռ. ձէթն խառնէ եւ խմէ, եւ ի վերայ թերխորով հաւկթի դեղնուց կեր, եւ ճարճիրի հունտ խառնէ եւ կեր. շատ աւգտէ: Եւ ինքն աւգտէ ամենայն ջղոց ցաւերուն որ ի հովութենէ լինի. եւ անոնց որ մերձաւորութիւնն վատուժ լինի՝ յաւելցնէ. եւ թէ ուզես որ զսախանղուրին ուժն պակսեցնես՝ ոսբն եւ հազրին հունտն է: Գս ասէ թէ՝ իր փոխանն խուսաթ ըլ սայլապն է. եւ ասցել է Գրոցս շինողն, թէ քանի որ փորձեցաք՝ քան զխուսաթ ըլ սայլապն աղէկ չի գտաք, որ գինով խմեն: Եւ սախանղուրն որ ի Հնտուսթան կու լինի, եւ ի Ղուլղումին ծովն այլ կու լինի, եւ ի Հապաշաց երկիրն այլ կու լինի. եւ այս ցեղերս յայտնի չէ: Եւ ասցել են, թէ իր փոխանն խուսաթ ըլ սայլապն է եւ խարտալն. եւ ասցած է, թէ ի մէջ մաճուննուն՝ պախրուն սայլապն է եւ խարտալն. եւ ասցած է. թէ ի մէջ մաճուննուն՝ պախրուն արանքն է չոր, եւ կէս իր չքաւքն՝ ստեպղնին հունտն է, Աստուծով:

 

ՍԱՔՆԱՃ

(Jayet).

որ է հաճար ըլ ղաղատիսն, որ է ղաղտիսն. յիշած է իր համարն ի վերայ հոյին:

 

ՍԱՔԻ ՌԻՂԱԼԱՅ

(Polypode).

որ է պասֆայիճն. յիշած է ի վերայ պէին իր համարն:

 

ՍԱԿՍԱՆՊՈՒԵԱ

(Piper nigrum ?).

որ է սանկուսապուեան, որ պազր ի սիսիպանն (Graine de Dolichos seisbՉn). յշծ:

 

ՍԱԼԱԽ ԸԼ ՀԱՅԸԱՅ

(Dռpouille de Serpent).

որ է աւձին խորխն. թէ քացխով եփես, եւ զան քացախն ի բերանդ բռնես, զակռացաւն տանի. թէ գինով եփես եւ յականջն կաթեցնես՝ զցաւն տանի. թէ հռ. ձիթով եփեն եւ աւծեն նստատեղին եւ սնկան՝ աւգտէ. թէ ծխեն զինք՝ աւձերն փախչին այն տեղացն. եւ թէ կապարի տերեւով եփեն եւ զջուրն մազմատայ առնեն, աւգտէ ակռային. եւ թէ զԱ դրամ՝ Գ հատ ամպրւով ուտեցնեն, այն մարդն որ կոծիծ ունի՝ շատ աւգտէ. թէ զԱ դրամ մանտրես եւ «Բ դրամե գարու ալրով խառնես եւ ի կրակն թաղես մինչեւ եփի, եւ եփելուն յետեւ տան ան մարդուն որ սունկ ունի, աւգտէ «այնե սնկան որ ի ներսէ եւ դուսէ լինի, եւ յայտնի ցաւն. թէ այն կնիկն որ տղայ չի բերել, ի ճուռն կապեն, հեշտութեամբ ձգէ զտղան. եւ թէ հռ. ձիթով եռցնես եւ կաթեցնես յականջն որ ցրտուն է ցաւել, տանի. եւ զնազաֆն կտրէ. եւ թէ ի հռ. ձէթն խառնես եւ յերեւն կախ այնես եւ աւծես այն ցաւուն որ ի կոպն լինի՝ աւգտէ. եւ թէ ծխեն՝ զտղին ընկերն ձգէ յայն պահն, փորձած է. եւ թէ այրեն եւ աւծեն տայուսայլապին՝ աւգտէ:

 

ՍԱՄՈՒՐՆԻՈՆ

(Smyrnium).

սամոնիայ կասեն. ինքն վայրի կարաւսն է. յիշած է:

 

ՍԱԼԱԹ

(Tragus Diosc.,

յ. Սօլթ). այն գարին է որ կեղեւ չունի ի վրան, որպէս ցորեն կու նմանի, եւ այլ փոքր կու լինի. թէ արուրէն շաւթ առնես եւ կիսաեփ լինի՝ դնես մալխուլիային գլխուն վերայ, աւգտէ. թէ զալուրն մալէզ առնես եւ շատ հռ. ձէթ խառնես եւ Գ վաղուընէ կամ Ե վաղուընէ տաք այնէ եւ խմէ՝ աւգտէ խեւութեան, եւ ցրիւ զրուցելուն, եւ անդոհութեան, եւ մէն կենալուն, եւ անմտոժութեան որ ի սավտայէ լինի. եւ զկուրծքն յիստկէ, եւ աւգտէ հազին, եւ զգոզն յորդորէ, եւ իրիկամացն աւգտէ. բայց ստամոքին զեն կառնէ:

 

ՍԱՄՂ ՍԱՄՀՈՒՆ

(Gomme de Sumac,

յ. Ս. էս-սօմմաք). որ է սումախն. յիշած է:

 

ՍԱՄԱՂԱԹԻԼ

(Sumac,

յ. Սօմաքիլ). որ է սումախն. յիշած իր համարն:

 

ՍԱՄ(Մ) ԸԼ ՀԻՄԱՐ

(Laurier-rose).

որ է տֆլէն. յիշած:

 

ՍԱՄՄ ԸԼ ՖԵՐ

(Arsenic).

Յէրաղու մարդիքն՝ թուրապ ըլ հալիք ասեն. եւ Անդալիսու մարդիքն՝ զռնէխ ըլ ֆար ասեն. եւ ինքն սամ է. յիշած է, Աստուծով:

 

ՍԱՄՄԻ ՍԱՄԱՔ

(Menispermum Cocculus).

որ է մահի զահրաճն:

 

ՍԱԼԻՏ

(Flacourita cataphracta).

որ է զարնապն. յշծ:

 

ՍԱԼՃԱՄ

(Rave).

որ է շողգամպն, որ է շալճամն, որ է շալղամն, որ է հռ. աւնկիլիայ (= Գոնգիլի). ինքն ածուոց եւ վայրի լինի. լաւն այն է որ ածուոց լինի եւ թաժայ. տաք եւ գէճ է Բ տարաճան. զմարդուն գլուխն ի շուրջ կածէ. եւ այն որ քացխով լինի՝ զսոխին եւ զսխտորին հոտն կու տանի. թէ շատ ուտեն՝ զաչից լուսն յաւելցնէ. եւ իր հունտն զմանն կու տանի. թէ եփեն՝ զաթ ըլ ճամբին որ ի հովութենէ լինի, աւգտէ. թէ տիմէտ առնեն, թէ խորվեն եւ ուտեն՝ աւգտէ կրծոց եւ կակղացնէ. եւ զկանաց կաթն յաւելցնէ. զգոզն յորդորէ. եւ զփորն չի լուծէ. թէ քացխով լինի՝ կերակուր կերցնէ, եւ զհայզն այլ բանայ. թէ յիրմէն գինի առնեն՝ զիրիկամն տաքցնէ, եւ զմերձաւորութիւնն յաւելցնէ. թէ զջուրն նկրիսին աւծես՝ աւգտէ. եւ ոտիցն ուռէցին եւ ճղքելուն այլ աւգտէ. եւ հունտն աւգտէ ամենայն մահացու դեղոցն. բայց քամի ընկենու. զիր չարութիւնն տանի տաք դեղերն. եւ իր փոխանն՝ իր կէս չքաւք՝ ստեպղինն է:

 

ՍԱԼԱՀԱՅ

(Urine de ChՌvre).

որ է ածուն գոզն:

 

ՍԱՄԼԱՅ.

 

որ է շավք ըլ ղապիտա. յիշած է:

 

ՍԱՄԱԽ.

(Sumac).

որ է սումախն. յիշած ի վերայ ազան ըլ ֆարին (Myosotis) համարին:

 

ՍԱՆՏԻՐԻՏԱՍ

(Sidռritis).

ինքն խոտ մըն է որ ֆարասիոն կու նմանի. եւ տերեւին յերկանութիւնն Ա թիզ է. եւ գլուխն նման է ֆարասիոնին գլխուն. եւ ի քարերուն մէջն կու բուսնի. ուռէցնուն խիստ կաւգտէ. եւ զան խոցն որ ի զարկուց լինի՝ աւգտէ եւ բուսցնէ. թէ զտերեւն սպեղանի առնես, եւ խոցին ի վերայ դնես, աւգտէ եւ զուռէցն տանի: Եւ ցեղ մըն այլ կու լինի որ տերեւն նման է էրալթուի տերեւին. եւ յերկանութիւնն Բ թիզ կու լինի, եւ ի վերայ բոլրկեկ գլուխկներ ունի, եւ մէջն հունտ ունի, որպէս չքնտուրի հունտ կու նմանի. եւ այս խոտիս թ. կուլպալայ աւթի ասեն. խոցերուն շատ աւգտէ: Եւ ցեղ մըն այլ կու լինի որ տերեւն նման է գնձին տերեւին, եւ բոլորկեկ գագաթ կունենայ. յառաջն՝ ծաղիկն սպիտակ կու լինի, եւ յետեւ՝ ոսկէգուն կու դառնայ. թէ զայս խոտս մանտր ծեծեն եւ ի վերայ խոցին դնեն՝ աւգտէ եւ միս բուսցնէ, եւ զուռէցն տանի. եւ թէ կանայք զերդ շաֆ առնեն, եւ յառջեւէն վերցնեն՝ զարուն կաթիլն կտրէ. եւ թէ եռցնեն եւ ի մէջն նստին՝ զարգանտին գիճութիւնն կտրէ. եւ թէ զջուրն խմես՝ աւգտէ աղեց գաներուն. եւ ոմանք ասեն թէ աղբրաց արունն է. յիմացիր որ չէ՛ իրաւ. սուտ է:

 

ՍԱՄԱՔ

(Poisson).

որ է ձուկն. յիշած է:

 

ՍԱԼՈՐ

(Prune).

շահլուճ. յիշած է:

 

ՍԱՄՈՒՐ

(Martre zibeline).

որ ինքն յայտնի է. խիստ տաք կու լինի քան զամենայն մորթ. բայց ուժն շուտ կու խափանի, եւ աղուոր չի գործուիլ. անոր համար ուժն շուտ կու խափանի. եւ ծերոց եւ հով բնութեան մարդոց աղէկ է որ հագնին. եւ կրծոց եւ իրիկամացաւութեան շատ աւգտէ. եւ տաք բնութեան մարդկաց զեն կառնէ:

 

ՍԱՄԱՆ

(Rose).

եւ ինքն վասիրն է, եւ ինքն սպիտակ վարդն է. եւ իր վարդին համարն յիշած:

 

ՍԱՄԱՐՈՒԽ.

(Champignon).

որ է ֆտր. յշծ ի վրյ ֆէին:

 

ՍԱՆՏԱՀԱՆ.

 

որ է յաւտի հնդին. բնութիւնն տաք եւ չոր է Գ տարաճան. աւգտէ նկրիսին, թէ՛ աւծեն եւ թէ՛ տիմէտ առնեն:

 

ՍԱԳ

(Oie).

որ է յ. լեզուաւ պատն. յիշած է:

 

ՍԱՆՊՈՒՊ

(Cumin).

որ է քամոնն. յիշած է իր համարն:

 

ՍԱՆԴԻԱՆ

(ChՍne).

որ է պալլուտին ծառն, ի Դէմէսկիացոց խէչն:

 

ՍԱՆԴԻԱՆ ԸԼ ՅԱՐԶ

(Ballote).

որ է ֆարասիոնն. յիշած է իր համարն, Աստուծով:

 

ՍԱԽԻՐ.

 

յայտնի է. զստամոքն ամրացնէ, եւ զկալուածն բանայ, եւ զկերակուրն մարսել տայ, եւ զքամին յանձնէն վարէ, եւ ըխտաւորին աւգտէ. բայց տաք բնութիւն մարդոյ չէ աղէկ. վնաս կու առնէ:

 

ՍԱՐՂԱՍԱՆԱ.

 

ի ծաթրին կու նմանի՝ խոտ մըն է. եւ տերեւն նման է բարձուենու տերեւին. եւ հունտն ի շուշմայ կու նմանի. թէ ի հնտէն խմեն՝ լուծում կառնէ. զպալղամն եւ զսաֆրան կու լուծէ եւ կու հալէ:

 

ՍԱՆԴԱՐԱՒՍ

(Sandaraque).

ինքն սամխ մըն է որ ի քահրուպա կու նմանի, եւ յիստակ է. էգ եւ որձ կու լինի. տաք եւ չոր է Բ տարաճան. եւ չորացնող է. աւգտէ ակռացաւութեան, եւ զմիսն ամրացնէ. եւ թէ ծխես՝ աւգտէ նուզլային, եւ զուքամին, եւ խաֆաղանին, եւ արուն թքնելուն. եւ այն մարդիքն որ քուշտիկ կու բռնեն, զինքն կուտեն նա՝ զաւդուածնին ուժովնայ, եւ զլուծումն կու կտրէ. եւ զնազլան այլ կտրէ. եւ զփայծաղն այլ հալէ. եւ զնասուրն չորացնէ, եւ Ա ուժ մի կայ ի այս դեղս՝ որ զմարդն կաւաղցնէ: Իպն ասէ թէ սանդարաւսին եւ քահրուպային մէջն շատ միտք կայ. բաժանումն այս է, որ թէ զսանդարաւսն ի կրակն ձգեն՝ պեղծ հոտ ելանէ. եւ քահրուպան այսպէս չէ. եւ ծանտր եւ ամուր է քահրուպան. եւ սանդարաւսն թեթեւ է, եւ լեղի է, եւ կակուղ է, եւ վատուժ է: Ասցած է թէ զանձն կու աւաղցնէ. եւ ո՛ր զաւդուածէ արուն երթայ՝ բռնէ. եւ աւգտէ շուկակին. եւ իր ուժն նման է քահրուպային ուժին. թէ յամէն աւր քիչ մի սքնճպին խառնես եւ խմես՝ զանձն աւաղ առնէ խիստ:

 

ՍԱՆԴՈՒՂԱՍ.

(Tectona grandis).

որ է սաճն. եւ սարաճն. յիշած է իր համարն:

 

ՍԱՆՃԱՐ

(Cinnabre,

յ. Սինջէֆէր). որ է զինճֆրն. յշծ:

 

ՍԱՆԿՈՒՍԱՊՈՒ.

 

որ սանկուսապուայ. յշծ իր համարն:

 

ՍԱՅԸՖ ԸԼ ՅԱՐԱՊ

(Xiphion,

յ. Ս. էլ-ղօրաբ). ինքն ի սուսանին ցեղերուն է, որ է տիլեաւսն. յիշած է:

 

ՍԱՎԱՏ ԸԼ ՂՈՒԶԶԱԹ

(Noix de Galle).

ինքն յունֆուզն է, որ է գղթորն. յիշած է, Աստուծով:

 

ՍԱՎԼԱՆ.

 

Շէխ ԸՌայիսն ասէ թէ ինքն հոռմցի դեղ մըն է. տաք եւ չոր է ի Դ տարաճան. թէ զիր հապն Ա սիլխի ջրով սույուտ առնես՝ աւգտէ լակուային շատ:

 

ՍԱՎԱՏ Ի ՀԻՆՏԻ

(Helicteres Isora,

յ. Սիուար էլ-հինդ). ինքն ի սալիխային ցեղերուն է, որ է՝ սեւ սալիխան. ինքն թրիաքին դեղերուն է:

 

ՍԱՖԻՍԻԱՅ

(Thapsia).

ինքն լեռան սազապին խէժն է. լաւն այն է որ դալար լինի. տաք եւ չոր է Դ տարաճան. զսիրտն խնդացնէ. եւ աւգտէ տայուսայլապին, եւ մազ բուսցնէ. եւ լուծում կառնէ, եւ մսխել տայ. եւ աւգտէ յէրղնիսային, եւ ոսկրացաւութեան որ ի հովութենէ լինի. եւ ի դրուցէ աւծելն լաւ է. եւ տալուն չաքն Ա կուտ է. եւ վնասն այն է որ զփորն խոց այնէ. զիր չարութիւնն տանի ամենայն լուապնին. եւ իր փոխանն ֆարֆիոնն է: Իպն ասէ թէ ինքն տրիասն է. եւ ոմանք ասեն թէ ի կղզիքն կու բուսնի. նման է սամթին ծաղկին հունտն. եւ թէ զտակին կեղեւէն առնես Դ դրամ, մայ ըլ ղարատինի ջրով խմես՝ զփորն լուծէ, եւ զպալղամն հանէ. եւ ասցել է Գս թէ իր փոխանն հարֆն է. բայց բշտին զեն կառնէ. զիր չարութիւնն տանի հապըլասն: Ասէ Պտ թէ ինքն վայրի սազապն է, եւ ինքն համալն է. յիշած է ի վայրի սազապն. եւ իր տերեւն ի հարմալին տերեւն կու նմանի. բայց յերկան եւ տափակ է. եւ որձային ճղերն յերկան է. եւ հոտն ուժով եւ գիշահոտ. եւ ի հունտն նման է սազապի հնտին. եւ բնութիւնն տաք է:

 

ՍԱԼՃ

(Neige).

որ է սառն (Glace). լաւն այն է որ սպիտակ լինի եւ յիստակ. հով եւ չոր է. ճլէ տուող է. պաղն աւգտէ այն ակռացաւութեան՝ որ ի տաքութենէ լինի. եւ թէ մարդուն աչքն շատ ի ձունն հայի եւ հայելուն վատուժի նա՝ քիչ մի պաղն ի աչիցն ի վերայ կապեն, աւգտէ եւ զաչքն ուժովցնէ, եւ սպիտակին ճլէ տայ, եւ չթողու որ ջուր իջնու. եւ աւգտէ տաք ստամոքին, եւ զկերակուրն հալէ. բայց շուտ ծարաւ բերէ. թէ սքնճպինով խմէ՝ տաք լերդացաւութեան, եւ եարաղանին, եւ լերդին ուռէցին (աւգտէ), եւ զհերքունն կու բանայ. եւ կրծոց զեն կառնէ. զիր չարութիւնն տանի ճուլապն:

 

ՍԱԼՍԻՖԻՍ

(Thlaspi,

հռ. յ. Թէլսէֆի, Թլասֆի). որ է հարֆ պապիլին. յիշած է:

 

ՍԱՄԻՐ

(Haricot).

որ է լուպիան. յիշած է, Աստուծով:

 

ՍԱՂԻՊ ԸԼ ՀԱՃԱՐ

(Polypode).

որ է պասպայիճն. յիշած է իր համարն:

 

ՍԱՄԱՐ Ի ՅԱՐՅԱՐ

(Baie de Genռvrier).

որ է ճավզ ի ուպհուլն, որ է ցրդուն պտուղն. յիշած է:

 

ՍԱՄԱՐ Ի ՏԱՐՖԱՅ

(Fruit de Tamarisc).

որ է յատպէն. յիշած է, Աստուծով:

 

ՍԱՄԱՐ ԸԼ ՇԱՒՔԱԹ ԸԼ ՄՍՐԻ

(Graine de Mimosa nilotica).

որ է ճուլինար ի մսրին. յիշած է:

 

ՍԱՄԱՐ ԸԼ ՊՈՒՏՄ

(Fruit du Tռrռbinthe).

ինքն մուղլ ի մաքին է. յիշած է, Աստուծով:

 

ՍԱՄԱՐ ԸԼ ՅՈՒԼԷԽ

(Fruit de Ronce).

որ է յուլէխին թութն. յիշած է:

 

ՍԱՄԱՐ ԸԼ ՔԱՊԱՐ

(Fruit du CՉprier)

որ է սաֆլաճ, եւ սամար ըլ լատիֆ կասեն, եւ սամար ըլ ասաֆ այլ ասեն, եւ ի Շիրազ՝ կուրաք կասեն, եւ ղսայ ըլ քապար կասեն. եւ այս ամէն անուանքս քապարին անուանքն է. եւ բնութիւնն տաք եւ չոր է Գ տարաճան, եւ ոմանք ասեն թէ ի Դ տարաճան. եւ ինքն թարրային քապարն է, որ է քապրցախին ճղերն. եւ թէ քացխով եւ աղով սնցնեն՝ զլերդին կալուածն բանայ, եւ զստամոքն եւ զփայծաղն կակղացնէ եւ յիստկէ:

 

ՍԱՏԱՖ

(Coquillages).

ինքն յայտնի է. եւ ցեղ ու ցեղ է. լաւն այն է որ սպիտակ լինի եւ պայծառ. հով է Ա տարաճան, չոր է Բ տարաճան. եւ չորացնող է. թէ այրես եւ ի գլուխն աւծես՝ աւգտէ գլխուն խոցերուն, եւ ակռային ճլէ տայ, եւ զկոպին թանծրութիւնն տանի, եւ զաչաց արցունքն կտրէ. եւ թէ յաչքն քաշես՝ զաչից խոցն աղէկցնէ. եւ սրտացաւութեան եւ արուն թքնելուն աւգտէ. յորժամ այրես, եւ լոսես, եւ տաս որ լզէ, աւգտէ ստամոքցաւուն. եւ թէ խեւին ի փորն սպեղանի առնես՝ շատ աւգտէ. թէ զմանտր սատաֆն առնուս, եւ եփես, եւ զշուրվան տաս որ ուտէ, լուծում առնէ. թէ ծխես՝ զարգանտին զխծկումն բանայ, եւ աւգտէ սլին. թէ սպեղանի առնես՝ աւգտէ յէրղնիսային եւ նկրիսին. թէ այրես եւ աւծես այրածին՝ աւգտէ. եւ պահակին ճլէ կուտայ. եւ զամենայն խոցերն կու չորացնէ. եւ տալուն չաքն կէս դրամ է. եւ կրծոց զեն կառնէ. զիր չարութիւնն տանի յունապն. եւ իր փոխանն քահրուպան է, իր չքաւքն:

 

ՍԱՏԱՖ ԸԼ ՊԱՎԱՍԻՐ

(Coquillage).

ինքն ցեղ մըն է սատաֆ է, որ ի Ղուլզումին ծովն կու լինի, եւ ի Հէճազին ծովն կու լինի, եւ ի յեզերն կու գտուի. եւ բոլորկեկ կու լինի. եւ թէ ծխես՝ զնստատեղին զսունկն տանի. եւ թէ այրեն եւ մեղրով խառնեն եւ աւծեն ի վերայ կոծիծնուն՝ տանի. եւ աւգտէ նգին եւ լուծման:

 

ՍԱՊՌ

(AloՌs).

ինքն սուսանի պէս խոտի քամուքս է. եւ լաւն այն է որ Սըղուտրի լինի, եւ կարմրժեռ զերդ լերդ լինի, եւ շուտ լոսի. տաք եւ չոր է Բ տարաճան. եւ չորացնող է. եւ զաւելի խառնուածքն ի գլխուն կու յիստկէ. եւ աւգտէ մալխուլիային. թէ ի գլուխն աւծես՝ զոջիլն սպաննէ. եւ զմազն չթողու որ վաթի. եւ աւգտէ քթին խոցերուն. եւ զաչքն սրացնէ. եւ զկիծն տանի. եւ թէ աւծես՝ աւգտէ ըռուպուին, եւ խղցակելուն, եւ ստամոքին. եւ զլերդն կու յիստկէ, եւ զկալուածն բանայ, եւ աւգտէ եարաղանին, զսաֆրան եւ զպալղամն լուծէ, եւ զճիճին հանէ, եւ զխոցերն ողջացնէ. թէ եղով խմես՝ զբորն եւ զչորութիւնն տանի. եւ սնկան զեն է. զիր չարութիւնն տանի սամխն, եւ քիթրան, եւ մուղլն. եւ իր փոխանն կարմիր մուռն է: ւ այլ խաւսք վասն սապռին, որ գրել են բժշկապետքն եւ պատմեցին. եւ ասաց զպատճառն Զախիրային տէրն թէ սապռն քամուքս է խոտի, եւ Գ ցեղ է. Ա՝ սղուտրի, Բ յարապի, եւ Գ՝ սամհանի. եւ քան զամէնն՝ սղուտրին լաւ է, եւ իր ջուրն զաֆրանի ջուր կու նմանի, եւ հոտն նման է պախու եղուն, որ է պախրու ադար եղն. եւ քնքուշ եւ պայծառ է. եւ շուտ փշրի. թէ ի վերայ փչես նա՝ լերդին գունովն լինի. եւ այն որ յարապին է՝ աղէկ նշաննի չունի զերդ զսղուտրին. եւ այն որ սամհանի է՝ պեղծ հոտ ունի եւ սեւ է. եւ այն որ սղուտի է՝ քանի որ հնանայ, սեւնայ. եւ Տաճիկ Սարակինոսն ալվէ ասէ, եւ Ասորին՝ ալուայ ասէ. եւ իր բուսն նման է սուսանին, եւ ծաղիկն այլ նման է սուսանին ծաղկին, եւ տերեւն թանծր է եւ մեծ քան զսուսանին տերեւն, եւ ջրի է, եւ քան զսուսանին տերեւն տափակ է, եւ քիչ մի դէպի յետեւն է ճկել. եւ զտերեւն կու հնծեն եւ կու քամեն ոտաւք, եւ զջուրն կառնեն եւ ի թաղարնին կու լնուն եւ ի տկերն, եւ յարեւն կու դնեն, որ թանծրանայ եւ չորանայ որպէս աղաղիայ. տաք եւ չոր է Բ տարաճան: Ասէ Գս թէ զսաֆրան լուծէ. Դս ասէ թէ մէկ ու կէս դրամ թէ տաք ջրով խմես՝ լուծում առնէ, եւ զստամոքն սրբէ. թէ Բ դրամ տաս՝ արունն որ ի խռչկէն գայ, կտրէ. եւ աւգտէ արաղանին տիոջն. թէ յիստակ մեղր խառնես եւ ուտես՝ զսաֆրան եւ զպալղամն լուծէ. թէ Գ դրամ տաս՝ կատարեալ լուծում առնէ. եւ զինքն ի լուծման դեղերն պիտի որ խառնեն, որ վնաս չառնէ եւ չարութիւնն պակաս լինի. զնոր եւ զհին խոցերն ողջացնէ. բայց զան խոցերն որ էրկան եւ կամ կնկան ի ծածուկ անդամունքն լինի՝ ողջացնէ. եւ աչաց խոցերուն եւ բորին աւգտէ. թէ քացխով եւ վարդի ձիթով տրորես եւ աւծես ի գլուխն եւ ի ճակատն՝ զցաւն խաղեցնէ ի գլխուն: Եւ թէ գինով տրորես եւ ի մազն աւծես՝ չթողու որ վաթի, ամրացնէ. բայց գիտենալ կու պիտի որ սապռին ուժն ի մարմնուն խորուն տեղերն չի հասնիլ. ի ստամոքն եւ ի յաղիքն կու հասնի եւ կու լուծէ: Ասէ Դս թէ ի հին բժշկապետացն տեսք, թէ որ ասցած է թէ սավտայ լուծէ, եւ աւգտէ մալխուլիային. եւ ասցել են թէ ո՛վ որ Գ աւր՝ հետ մէկ մէկի՝ մէկ մէկ մխթալ ուտէ, եւ Գ աւր անցնի՝ եւ Գ աւր այլ ուտէ, զհին բորն տանի եւ փաատէ: Ասէ Մասուրճուէն թէ զպալղամն ի գլխուն ի վայր քաշէ, եւ զկալուածնին բանայ, եւ զլերդն ուժովցնէ, եւ զստամոքն տաքցնէ եւ զուգէ եւ ամրացնէ. եւ զքամին յանձնէն հանէ. եւ զմիտքն սրացնէ. եւ զխելքն պայծառ առնէ. եւ ոսկրացաւութեան եւ նկրիսին աւգտէ խիստ. եւ զստամոքն ի սաֆրայէն սրբէ: Եւ սապռն ի ստամոքին աղէկ դեղերուն է. լինի որ Ա աւրն զցաւն խաղեցնէ եւ կերակուր տայ կերցնել, եւ զստամոքին զվատուժութիւնն տանի, եւ զկաւկերութիւնն այլ տանի. եւ թէ զսապռն կազմես մազտաքէով, եւ չոր կարմիր վարդով, եւ մուղլով, հապ առնես, եւ վաղուընէ եւ իրիկուն մէկ քանի հապ ի կուլ տաս, զբնութիւնն կակղացնէ. եւ զկերակուրն՝ որ ի ստամոքն աւիրել լինի, աւգտէ: Եւ ինքն ի բազում գրեանք փորձած է, որ ասցել է Գս, եւ պատմել են մեզ: Եւ ասցել են թէ լաւն այն է որ զսապռն յայն ժամն ուտեն, որ կերակուրն ի ստամոքէն ի վայր անցնի. այնոր համար որ՝ ի կերակուրն չի խառնի եւ աւիրի: Եւ ասցած է թէ չէ պատեհ որ ի ցուրտ աւուրք ուտեն. լաւն այն է որ ի տաք աւուրք ուտեն. այն պատճառին համար որ՝ նստատեղացն եւ սնկան զեն կառնէ. եւ ի այս Բ եղանակս զեն շատ լինի եւ վնաս առնէ. եւ լաւն այն է որ զինք լուաիան եւ տան: Այս է կերպն լուանալուն. ա՛ռ սապռ սղուտրի՝ Ա լիտր պաղտատի, ծեծէ եւ մաղէ, եւ ի բան տանին. աւշինտր հոռմցի՝ Ժ ասթար, մազտաքէ, յաւտի պալասան, հապի պալասան, սալիխայ, տարչինի, սնպուլ եւ ասարոն. յամէն մէկէ Գ Գ դրամ. զամէնն խոշոր ծեծէ, եւ Բ ման ջուր խառնէ եւ եփէ, որ սինչեւ կէսն մնայ. եւ քամէ. եւ դեղերդ ձեռաւքդ աճռէ որ ուժն ելնէ, եւ զծեծած սապռն քիչ քիչ այն ջուրն խառնէ ձեռաւքդ, եւ յայն ջուրն լուայ, եւ թող որ նստի ջրին յատակն, եւ ջուրն յիստկի. եւ ի վերայ եկած ջուրն վաթէ. եւ Գ դրամ զաֆրան խառնէ յինքն, եւ չորցու. եւ ա՛յս է լուացած սապռն. եւ թէ զինքնմէն ուտեն՝ պատեհ է թէ ի դեղերն այլ խառնեն. պատեհ է եւ տաք բնութեան մարդոյ համար. թէ լուանաս՝ հնդուպէի ջրով լուայ: Եւ զհնդուպէին ջուրն այսպէս հան. ա՛ռ զդալար հնդուպէն. ծեծէ եւ զջուրն քամէ, եւ յիստկէ, եւ վլայ որպէս գրեալ է. Բ հեղ պիտի լուանալ պատեհ է. եւ յիստկէ որպէս յառաջի պէս. բայց զվերոյգրեալ դեղերն մի՛ առնել. թէ Գ հեղ ալ այսպէս լուանաս՝ պատեհ է. եւ յետոյ վարդէջուր խառնէ եւ աճռէ, եւ դիր որ չորնայ. եւ տաք բնութեան շատ աւգտէ. եւ այս լուացած սապռին ուժն շուտ խափանի եւ անցնի. եւ լուծումն այլ վատուժ լինի. եւ այն որ չէ լուացած՝ ուժով լինի լուծումն. եւ սապռն զըղեղն յիստկելուն պատճառն այս է, որ ի ստամոքն շատ մայ. եւ ուժն եւ գոլոշիկն յըղեղն ելանէ, եւ զխառնուածն նուրբ առնէ եւ ի վայր իջուցանէ, եւ զստամոքն սրբէ. եւ յորժամ ստամոքն սրբի՝ պեղծ գոլոշն ի յըղեղն չելանէ, եւ յըղեղն յիստակ լինի. եւ ի Մարդակազմութիւնն եւ ի Ջղաց Պատմութիւնն յիշած է: Ասցել է զայս՝ Մուֆրատաթ շինողն, թէ այս սապռ սղուտրին ի՛նչ է, եւ Սղուտրն թէ ի՛նչ տեղ է: Ասցել են թէ Սղուտրն կղզի մըն է, մաւտիկ է Եամանու ծովեզրէն. մինչեւ ի յայն կղզին Խ ֆարսանկ է. եւ այն կղզուն մարդիքն ամէնն անհաւատք են, եւ կախարդք են խիստ ուժով. եւ նոցա բնական տեղիքն յառաջն ի Հոռմաց երկիրն էր. եւ Աղէկսանտր Մակեդոնացին ի Հոռմաց երկրէն ի յայն կղզին քշեց ու ղրկեց ի հոն, որ բնակեցան վասն սապռ շինելու համար. եւ կանայք նոցա ամէնն կախարդք եւ արուագէտ են. թէ հանց որ Բ մարդ՝ հետ մէկ մէկի չարկամ լինի, որ Ա ի աւտար երկրէ լինի, եւ ուզենաս որ զինքն սպաննես, եւ այն կինն որ ուզենայ որ զինքն կախրդէ նա՝ զան մարդուն անունն եւ զկերպն ի միտ առնու եւ կարդայ, եւ գաւաթ մի ջուր ի յառջեւն դնէ, եւ զարուրքն այնէ եւ կարդայ, եւ զգործքն՝ մինչեւ կաթ մի արուն ի այն ջրին մէջն երեւնայ, եւ յետեւ՝ լերդ, եւ սիրտ, եւ թոք ի լիքն լինի, եւ այն պահն այն մարդն ի այն տեղն մեռանի. եւ թէ զայն մեռած մարդուն զփորն ճղքեն՝ ո՛չ սիրտ երեւնայ, ո՛չ լերդ, եւ ո՛չ թոք. հանց ճարտարք են նոքա ի այն կախարդութիւնն. եւ նոքա կու շինեն զսապռն, որ է սապռ սղուտրի. եւ նոքա են գրել զայս աւգտութիւնս իրենց բառովն. եւ այժմն մեք գրեցաք ի բառս մեր: Եւ աղէկ սապռ սըղուտրին այն է որ ի լերդ նմանի գունովն, եւ հոտն զերդ մուռի հոտ լինի, եւ փայլուն լինի որպէս սամխ յարապի, եւ ի ձեռդ շուտ տրորի, եւ գունն զաֆրանի գուն լինի, եւ իրմէն ոչխրի եղի հոտ գայ. բնութիւնն տաք եւ չոր է Բ տարաճան, եւ ասցած է թէ Գ տարաճան: Գս ասէ թէ զայս վեոյգրեալ պատմութիւն ես ընդունել եմ:

 

ՍԱԼՍԱԼ

(Cornaline).

որ պ. յաքար կասեն, ինքն յաղիխն է. յիշած է:

 

ՍԱՖՐԱՂՈՒՆ

(Motacilla).

ինքն թռչուն մըն է, որ պ. փաշա ասեն, եւ հ. բազա (Faucon) կասէ. եւ իր միսն տաք եւ չոր է. եւ յորժամ եփեն, եւ չորացնեն, եւ մանտր լոսեն, Բ դրամ յիրմէն խմեն հով ջրով, Գ աւր անաւթուց, աւգտէ հազին որ ի հովութենէ լինի. եւ ըռուպուին. թէ զլեղին առնուս եւվ յաչքն քաշես՝ աւգտէ ջրին որ ի յաչքն լինի, եւ չթողու որ իջնու. եւ զտեսութիւնն յաւելցնէ. եւ թէ զծիտն աւծեն՝ աւգտէ մանին:

 

ՍԱՊՈՒՆ ԱԼ ՂԱՖ

(Saponaire,

յ. Ս. էլ-քաք). որ է շաճար ի ապումէլիքն. յիշած է:

 

ՍԱՊ.

(լlatռrium).

ասցած է թէ ղօսայ ըլ հիմարն է. եւ ասցած է թէ ստուգ՝ էթողներուն (Euphorbiacռes) է:

 

ՍԱՐԱՅ

(Arum).

որ է փոքր լուֆն. յիշած է:

 

ՍԱՃԻԱՅ

(Carotte).

որ է ճազարն. յիշած է:

 

ՍԱՊԱՐԱ

(Tamarin).

ասցած է թէ յինային քամուքսն է, եւ այլ ասցած է թէ թմրհնտուն քամուքսն է:

 

ՍԱՏԱՅ ԸԼ ՀԱՏԻՏ

(Safran de mars apռritif).

որ է զաֆրան ըլ հատիտն. յիշած է:

 

ՍԱՐԻՄԱԹ ԸԼ ՃԱՏԻ

(Lonicera periclymenon).

որ է շաճար ի տիհալն. յիշած է:

 

ՍԱՐԱՐԵԱՅ.

(Coloquinte).

ինքն այն է հանդալն է՝ որ չէ դեղին:

 

ՍԱՐՊ

(Gomme).

որ է սամխն. յիշած է:

 

ՍԱՐԻՐԱՅ

(Basilic).

որ է պատրուճն. յիշած է:

 

ՍԱՅԻՍՂԱՆ

(Genռvrier).

յառյառ. յիշած է:

 

ՍԱՐՍԱՐ

(Grillon).

զիզ կասեն՝ կենդանի մըն է մանտր, եւ գիշերն կու ճիչէ. եւ ի Շիրազ՝ չարուսակ կասեն. Դս ասէ թէ խորվեն եւ ուտեն՝ աւգտէ բշտին ցաւուն. թէ չորացնեն, եւ որ ղուլինճ ունի՝ զԱ հատն Ա հատ պղպեղով ուտէ, զղուլինճն արձակէ. եւ ա՛ռ ի կենդանոյն, որ ուտուի Գ հատ, կամ հատ, կամ Է հատ, եւ յամէն հատի հետ Ա հատ պղպեղ ուտէ. եւ ասցել է Մինհաճին տէրն թէ հռ. ձիթով եռցնէ եւ ականջն կաթեցնէ՝ զցաւն խաղեցնէ, փորձած է:

 

ՍԱՀՆԱՅ

(Hachis de Poisson).

կու կարծեմ թէ ինքն խաւիարն (Caviar) է. ի ձկնէն կու շինեն. եւ լաւն այն է որ համն եւ հոտն անուշ լինի. տաք է Ա տարաճան, չոր է Բ տարաճան. զլազիճ պալղամն ի ստամոքէն կտրէ եւ հալէ. թէ իր ջրովն հուկնայ առնես՝ աւգտէ ղուլնջին. թէ շատ ուտեն՝ բոր կառնէ. զիր չարութիւնն տանի եղլի իրուին. եւ ոմանք ասեն թէ թուռշի ձուկն է. եւ Պտ ասէ թէ զստամոքին զգիճութիւնն տանի. եւ որոյ բերանն հոտի ստամոքին պատճառէն՝ տանի. եւ զպալղամն կտրէ. եւ զբորն եւ զքորն այլ տանի. եւ զծարաւն կտրէ. զիր չարութիւնն տանի հազարն:

 

ՍԱՖԱԹ.

 

մանտր տակկներ է, ի մազ կու նմանի. ի Դամասկոս եւ ի յԵգիպտոս յայտնի է. եւ ի Անտիոք այլ կու բուսնի. եւ կանայքն մազն յերկաննալու համար ի գործ կարկանեն. թէ զայս տակերն բարակ ծեծեն եւ մաղեն, եւ պանի ձիթով մազ բուսնելու տեղն աւծես, շուտ մազ բուսցնէ, փորձած է. թէ ծեծեն եւ խառնեն հոռոմ ձիթով, եւ աւծեն քալ գլխուն՝ աւգտէ:

 

ՍԱՊՈՆ

(Savon).

որ հ. ոճառ ասեն. եւ լաւն այն է որ հին լինի. տաք եւ չոր է ի Դ տարաճան. այրող է եւ ճլէ տուող. թէ աւծեն ի գլուխն շատ՝ զպալղամն ի վայր քաշէ, եւ զոջիլն սպաննէ, եւ զթեփուկն տանի, եւ զմազն սպիտակ այնէ, եւ զղուլինճն հալէ, եւ զխակ խլտն լուծէ. յորժամ շաֆ առնեն՝ թէ փայծղանն վերայ աւծեն՝ աւգտէ, եւ զպնտութիւնն տանի. եւ զպինտ ուռէցնին հալէ. եւ զխոցերուն բերանն բանայ. եւ ինքն չուտուիր. թէ չէ՝ կու վնասէ: Իպն ասէ թէ իր չքաւքն սապոնին աղ խառնես եւ աւծես ի բաղնիքն՝ զբորն տանի, եւ զմանտր շտկներն այլ տանի. թէ իր չքաւքն հինայ խառնես եւ այն ծնկանն ի վերայ դնես որ ցաւ ունի՝ աւգտէ եւ խաղեցնէ. թէ եղով եռցնես եւ ի գլուխն աւծես՝ զխոցն տանի. եւ լաւն այն է որ եղին տեղն վարդի ձէթ լինի, եւ հինայ խառնեն իր չքաւքն. եւ յերեսն աւծեն՝ զմանն տանի, փորձիւ է. եւ թէ Բ դրամ սիլիկոն, եւ Դ դրամ սապոն, եւ իր չքաւքն մարած կիր խառնես եւ ի բաղնեցն ի մէջն զմաւրուքն աղէկ լուանաս, եւ յետեւ աւծես, եւ կէս ժամ թողուս որ կենայ, սեւացնէ զմաւրուքն, եւ ծերութիւնն տանի, փորձած է. եւ թէ կոտման հնտով, եւ աղաւնոյ ծրտով, եւ իշու խիարի տակով խառնես, եւ դնես պինտ ուռէցի վերայ՝ կակղացնէ եւ զբերանն բանայ. եւ թէ խոցերուն վերայ դնես՝ բանեցնէ եւ յիստկէ: Ասէ Պտ, թէ յանկարծ մարդն զինք ուտէ՝ փսխել տուր տաք ջրով եւ շիրիկ ձիթով, եւ յետեւ հաւու շուրվայ տուր նշի ձիթով. շատ աւգտէ:

 

ՍԱՀԹԱՐ

(Origan,

յ. Սա տէր). որ է ծաթրինն. Բ ցեղ է. Ա՝ վայրի, եւ Ա՝ ածուոց. լաւն այն է որ ածուոց լինի. տաք եւ չոր է Գ տարաճան. եւ աւգտէ հով ակնջին ցաւուն. եւ զակռացաւն տանի. եւ աւգտէ կերուածին. եւ թէ յաչքն քաշեն՝ զգիճութիւնն տանի. եւ զքամին յանձնէն հանէ. եւ զճիճին սպաննէ. եւ աւգտէ հով լերդացաւին. եւ զհայզն բանայ. եւ ստամոքին այլ աւգտէ. եւ զսերմն չորացնէ. եւ այն որ վայրի է՝ պալղամ եւ սավտայ կու լուծէ. եւ թէ հոտվրան՝ զերեսին գունն պայծառ առնէ. եւ զքրտինքն չորացնէ. եւ աւգտէ յերղնիսային եւ ճռանցաւութեան. եւ իր փոխանն ֆութանաճն է: Իպն ասէ թէ լաւն այն է, որ տերեւն ղուֆայի տերեւ կու նմանի. թէ զինքն եփեն գինով եւ տան գազանահարին՝ աւգտէ եւ զվնասն տանի. եւ թէ իպսիմայով խմես՝ զվնասակար դեղոց զչարութիւնն տանի. թէ սքնճպինով խմես՝ այլուի զայս աւգտութիւնս առնէ. եւ թէ ի չորէն Ա ափ առնուս եւ մեղրաջրով խմես՝ զաւելի սավտան եւ զխլտերն կու հանէ, լուծելովն. թէ ծեծեն եւ մեղրով խառնեն եւ զերդ լուուխ առնուն եւ տան անոր որ հազ ունի՝ աւգտէ. թէ եփեն եւ ջրովն ի բաղնիքն լուացուին՝ աւգտէ բորին եւ քորին եւ արաղանին. թէ զինքն որտեղ որ փռես նա՝ այն տեղացն փախչին ամենայն վնասակար գազանքն: Եւ ցեղ մըն այլ կու լինի որ սպիտակ է, եւ տերեւն նման է զուֆային տերեւին. թէ զինքն քացխով եփեն՝ աւգտէ փայծղան. թէ եփեն՝ լուծում առնէ, եւ զգոզն յորդորէ, եւ զխլտերն հանէ, եւ զստամոքն ամրացնէ. եւ թէ մեղրով սնցնեն եւ յամէն գիշեր պառկելուն ատենն եւ ի քուն լինին՝ չթողու որ ի աչքն ջուր իջնու եւ խափանէ. ասցել են բժշկապետքն թէ զմարդուն միտքն եւ զսգայութիւնն կու յաւելցնէ:

 

ՍԱՂՍԱՖ

(Troglodyte).

ինքն ձագ է որ տարղալաւտիս ասեն. յիշա է ի վերայ տիւնին:

 

ՍԱԼՎԱՆ

(Anagyris).

որ է խառնուպ ի նապտին, իր մրգին ասեն. ի Մսր՝ հապ ըլ քիլեայ ասեն. անաղուրիս այլ կասեն. եւ իր կերպն ի խառնուպն յիշած է, եւ ի եանպութն այլ յիշած:

 

ՍԱՖԻՆԱՅ

(Sabine).

որ է ուպհուլին ծառն. եւ ինքն յարյարն է. յիշած է:

 

ՍԱՂՊԻՆ

(Sagapenum).

որ սաքպինինն. եւ ինքն սաքպինաճն է. յիշած է:

 

ՍԱՐՖԱՆ.

(Plomb)

որ է ուսրուպն: Սարֆան այլ կասեն, ինքն կարմիր խուրմային (Datte) ցեղերուն է: Այն որ սարֆան կասեն եւ պ. մաքթուպ կասեն, յիշած է ի սամարնին:

 

ՍԱՐԻՄԱԹ ԸԼ ՀԱՏԻ

(Lonicera periclymenon, )

յ. Ս. էլ-ջէդի). որ թ. տաղ սուլթանի ասէ. ինքն խոտ մըն է որ պուղուն պուղուն է, ճղեր կունենայ հաստ, եւ սպիտակ ծաղիկ ունի, եւ մանտր միրգ ունի. թէ մէկ քանի աւր՝ յաւրն Լ դրամ՝ մրգէն գինով խմեն, զփայծաղն հալէ, եւ զգոզն յորդորէ, եւ զփորն կակղացնէ, եւ զտղին ընկերն ձգէ, եւ աւգտէ ըռուպուին. թէ Ա դրամ սպիտակ գինով խմես՝ զփայծաղն հալէ եւ կակղացնէ. եւ զաւելի խլտն գոզովն կու հալէ եւ կու հանէ. եւ աւգտէ զխնաֆասին, փորձիւ:

 

ՍԱՂՐ

(Sacre).

ասոր թ. չախր տաւղան ասէ. թէ զմիսն աղեն եւ չորացնեն եւ ծեծեն եւ Բ դրամ հով ջրով տան որ խմէ անաւթուց՝ աւգտէ հով հազին. թէ աչքն ծարուր առնեն՝ զջրին իջուածքն խափանէ եւ զաչքն ուժովցնէ. թէ զծիրտն մանին աւծեն՝ տանի, փորձած է, Աստուծով:

 

ՍԱՆԱՐ

(Platane).

որ է տուլպն. յիշած է իր համարն:

 

ՍԱՆԱՎՊԱՐ

(Pin).

որ փիճին. լաւն այն է որ սպիտակ եւ թաժայ լինի. տաք է Ա տարաճան, չոր է Բ տարաճան գիրացնող է. եւ իր հատն աւգտէ ըռահշային, եւ իսթրխային. եւ թէ զկեղեւն եփեն եւ զջուրն խաղաչ անեն՝ զպալղամն քաշէ, եւ աւգտէ ակռային. եւ իր մուխն աւգտէ այնոր որ արտեւանունքն թափի. եւ իր պտուղն աւգտէ հով հազին եւ ըռուպուին. եւ զսերմն եւ զմերձաւորութիւնն յաւելցնէ. եւ աւգտէ գոզին այրելուն եւ բշտին խոցերուն. թէ զտերեւն եփեն եւ զջուրն խմեն՝ աւգտէ լերդին եւ ստամոքին. թէ զջուրն եփեն եւ աւազան առնեն՝ զնազաֆն կու կտրէ, եւ զմարդուն մորթն կակուղ առնէ. բայց զստամոքն թուլացնէ: Եւ ցեղ մըն այլ կայ որ մանտր կու լինի. եւ այլ տաք է. եւ ա՛ռ իր հատէն եւ ծեծէ, եւ մեղրով շաղէ, եւ ամէն աւր ուտեն Գ դրամ, աւգտէ ֆալճին: Ասէ Պտ թէ առել է ի հին բժշկացն բանից, որ կասեն այսոր թ. կուկինար. եւ ծեծէ, եւ խիարի հունտ խառնէ, եւ տան որ խմէ, զգոզն յորդորէ եւ աւգտէ իրիկամաց եւ բշտին խոցերուն. թէ զիր հատն մեղրով խառնես եւ ուտես՝ աւգտէ մերձաւորութեան եւ զբուշտն եւ զիրիկամն կիստիկէ ի քարէ եւ ի յաղէ. բայց ուշ կու հալի. եւ անձին եւ ջղաց թուլութեան աւգտէ. թէ պաքմազով ուտես զիր հատն՝ յիստկէ զամենայն անձն. եւ այլ շատ բան կայ որ չէ գրած, եւ ի վերայ հապին է գրած:

 

ՍԱՆԴԱԼ

(Sandal).

ինքն փայտէ. Գ ցեղ կու լինի. կարմիր, սպիտակ, եւ դեղին. լաւն այն է որ մուղասիրի լինի. հով եւ չոր է Գ տարաճան. թէ սնուն առնես՝ զակռաքն ամրացնէ. թէ ծխես՝ աւգտէ նուզլաին եւ տաք գլխու ցաւութեան, աւծելով. եւ աչաց տաք ուռէցին այլ աւգտէ. եւ թէ զարկուց այլ աւծեն՝ աւգտէ. եւ զսիրտն ուժովցնէ. եւ աւգտէ խաֆաղանին, եւ որոյ սիրտն թալնայ. եւ զստամոքն եւ զլերդն ուժովցնէ. եւ զփսխելն կու կտրէ եւ տաք լերդացաւութեան շատ աւգտէ. թէ ծխեն՝ աւգտէ սնկան. թէ աւծեն՝ աւգտէ տաք ուռէցնուն եւ հումրային. չթողու որ իջուածք լինի. որոյ անթտակնն հոտի՝ աւգտէ. եւ իր փոխանն ֆուֆէլն է: Իպն ասէ թէ զսանդալին խարտուքսն ի քրիզմն խառնես, եւ աւծես բաղանիքն ի յանձն, զհոտն կտրէ. եւ ինքն աւգտէ սաֆրային տաքութեան, եւ սրտին խաղալուն. եւ թէ քիչ մի վարդէջուր եւ քաֆուր խառնես եւ տրորես եւ ի քունքն աւծես՝ աւգտէ տաքութենէ եղած գլխու ցաւութեան. եւ թէ Ա դրամ սպիտակ սանդալ խառնես եւ աւծես ի քունքն՝ աւգտէ հին գլխու ցաւութեան. եւ Բ դրամ անզրութ եւ հաւկթի սպիտակուց այլ խառնես եւ աւծես ի քունքն՝ աւգտէ տաք գլխու ցաւութեան, եւ չթողու որ ի աչքն նուզլայ իջնու: Եւ թէ զկարմիր սանդալն շնխաղողի ջրով եւ կամ հայը յալամի ջրով խառնես եւ աւծես տաք նկրիսին՝ աւգտէ, եւ զուռէցն տանի. եւ թէ զսպիտակն ծեծեն եւ մաղեն եւ ջրով տրորեն եւ ի վերայ ստամոքին աւծեն՝ զտաքութիւնն կտրէ. եւ աւգտէ տաք ջերմերուն. թէ կարմիր խեցտի վերայ տրորես եւ աւծես բերնին խոցերուն՝ աւգտէ, փորձած է:

 

ՍԱՆԱՎԻՐ

(Urine de Chameau,

յ. Սինն էլ-ուէբէր). ինքն եամանի սամխին անունն է. որ զինքն ի Եամանու կու բերեն. եւ գունովն ի մուռ կու նմանի. եւ ինքն ի խոցերն ի բան կու մտէ, եւ զլուծումն կտրէ. եւ այս սամխս ի հազազի կերպ է, որպէս զուռս կու նմանի. եւ այնոր՝ պավլուլէլ (= Բավլ էլ -իբլ) կասեն. զպեղծ խոցերն աղէկ կառնէ:

 

ՍԱՄԻՐ ԵԱՒՄԱՅ

(Hռliotrope).

որ թ. մամպաւլ օթի կասէ, եւ յաղրապ աւթի այլ կասէ. այս՝ խոտ մըն է որ ի Ա տակէն Գ կամ Դ ճուղ կելանէ, եւ ի գագաթն սպիտակ ծաղիկ կու լինի, եւ ի կարմրութիւն քշտէ, զերդ կորու ագի կու լինի ծուռ. եւ տերեւն՝ արեգակն ո՛ր դեհ որ ցաթէ, յա՛յն դեհն դառնայ. եւ ի խոշոր տեղեր կու բուսնի. եւ տակն բարակ կու լինի. եւ ի բժշկնուն բանն չի մտնուլ. թէ այս խոտէս բուռ մի առնուս եւ եփես ջրով եւ խմես՝ պալղամ եւ սավտայ լուծէ. թէ գինով խմեն եւ կամ սպեղանի առնեն՝ աւգտէ կարճաարին. թէ ի մրգէն Դ հատ առնուս, եւ Ա ժամ յառաջ տաս որ ըռիպ ջերմն չէ բռնել, գինով խմէ՝ ջերմն թողու. եւ թէ Գ հատ խմեն՝ երկու աւուր ջերմն թողու. եւ թէ զմիրգն ծեծես եւ սպեղանի առնես եւ դնես ի վերայ կոծիծնուն՝ զաւելի միսն ուտէ եւ չորացնէ. թէ զտերեւն սպեղանի առնես եւ դնես նկրիսին, եւ ջղաց քաշուելուն, եւ տղոցն որ ի ըղեղն ուռէց լինի՝ աւգտէ. թէ մանտր ծեծեն եւ կանայք առջեւէն զերդ շաֆ վերցնեն՝ զհայզն բանայ, եւ զտղան ի փորուն հանէ: Եւ ցեղ մըն այլ կու լինի՝ մանտր, եւ ի կանկնած ջրերուն մէջն կու բուսնի, եւ տերեւն բոլոր կու լինի, եւ միրգ կունենայ բոլրկեկ բոլրկեկ, Գ Դ հատ, զերդ կոծիծկներ՝ կախման կու լինի. եւ թէ զմիրգն նատրունով եւ զուֆայով եւ կոտման հնտով խմեն՝ զտափակ եւ զերկան ճիճին հանէ. թէ քացխով սպեղանի առնես եւ դնես ի վերայ կոծիծնուն՝ աւգտէ:

 

ՍԱՄԽ ԸԼ ՊԱԼԱՏ

(Lithocolle).

որ թ. տաշ էլիմի ասէ. ի մարմարն կու լինի եւ ի կաւն, քաղքին ի քարն կու լինի. թէ զայս սոսինձն ի պախրու կաշու սոսինձն խառնես եւ աւծես այն մազին որ ի աչքն լինի բուսել, եւ թէ մանտր ծեծեն եւ ի վերայ խոցին ցանեն, բուսցնէ եւ աւգտէ:

 

ՍԱՄԽ ՍՈՒՄԱԽ

(Gomme de Sumac).

որ է աղտորին խէժն. թէ ցաւած ակռային վերայ դնես՝ ցաւն խաղեցնէ. ի վերայ խոցին այլ ցանես՝ բուսցնէ. եւ թէ յաչից շաֆերն խառնես՝ զաչքն սրացնէ:

 

ՍԱՄԽ ՍԱԼՈՐԻ

(Gomme de Prunier).

թէ ծեծեն եւ ի վերայ խոցին ցանեն՝ բուսցնէ. թէ գինով խմես՝ զքարն ցրուէ. թէ քացխով թրջես եւ տղոց հերքունին աւծես՝ աւգտէ. եւ թէ յաչքն զերդ ծարուր առնես՝ զաչքն սրացնէ. թէ ի բերանդ առնուս բռնես զջուրն՝ աւգտէ հով հազին. թէ քացխով տրորես եւ աւծես տղոց շարային՝ աւգտէ:

 

ՍԱՄԽ ԽԱԹՄՈՒ

(Gomme d'Althea).

որ է տղտին խէժն. ազգի ազգի է, եւ գուն զգուն. զծարաւն կտրէ, եւ զփորն կապէ, եւ զսաֆրան խաղեցնէ:

 

ՍԱՄԽ ՍԱԶԱՊ

(Gomme de Rue).

որ է սազապին խէժն. աւգտէ աչից շտկներուն, եւ խռչկին, եւ անթտկին. եւ խանազիրին աւգտէ, թէ զԱ դանկ ի քիթն կաթեցնես:

 

ՍԱՄԽ ՆՇԻ

(Gomme d'Amandier).

որ է լավզն. թէ խմեն՝ զարուն թքնուլն կտրէ. թէ քացխով թրջես եւ աւծես հերքունին՝ աւգտէ. թէ գինով տրորես եւ խմես՝ աւգտէ հին հազին, եւ զքարն հալէ:

 

ՍԱՄԽ ՏԱՄԻՍԱՅ.

 

ինքն խէժ մըն է, որ ի Պրսկաց յերկրէն կուգայ. գունն կարմիր կու լինի. ստամոքին եւ զաղեցն զթանծր քամին ցրուէ, եւ զկերակուրն հալէ. եւ իւր փոխանն ղասնին է:

 

ՍԱՄԽ ՁԻԹԵՆՈՒ

(Gomme d'Olivier).

թէ ծարուր առնես եւ յաչքն քաշես՝ զմթնալն տանի. զգոզն եւ զհայզն բանայ. թէ կերուած ակռայի վերայ դնես՝ զցաւն խաղեցնէ, եւ աւգտէ բորին:

 

ՍԱՄԽ ՍԱՐՎ

(Gomme de CyprՌs).

որ է կիպարուն խէժն. թէ ի քիթն կաթեցնես՝ զըղեղան գիճութիւնն տանի. թէ մանտր ծեծեն եւ նռան ծաղկով խառնեն՝ աւգտէ խոցերուն, եւ գլխուն խոցին այլ, աւծելով. եւ այլ խոցերու աւգտէ:

 

ՍԱՄԽ ՅԱՐԱՊԻ

(Gomme arabique).

որ է տաճիկ կռէզն. ինքն լաւ եւ աղէկ սամխերուն է. լաւն այն է որ յիստակ լինի, եւ ի մէջն շող չի լինայ, եւ պյծառ լինայ, եւ ջուր չի հասնի յինքն. եւ ինքն մուհթատիլ է. եւ ասցած է թէ տաք է. եւ ասցած է թէ հով եւ չոր է. եւ կապող եւ չորացնող է միջակ. աւգտէ տաք հազերուն. եւ զձայնն յիստկէ. եւ զստամոքին ուժն այլ աւելցնէ. եւ աւգտէ սաֆրային ջերմերուն. եւ իր առնելուն չաքն Բ մխթալ է. եւ զխռչակին զչորութիւնն տանի. եւ զկուրծքն կակղացնէ. եւ աւգտէ թոքին. եւ զդեղերուն սրութիւնն կտրէ: Սահակն ասէ թէ զեն է միջացն ի վայր մարդուն: Զիր չարութիւնն տանի քիթրան. եւ իր փոխանն նշին խէժն է եւ հապըլասն. եւ ասցած է թէ սանդալին շարապն է եւ վարդէջուրն:

 

ՍԱՄԽ Ի ՄԱԽՐՈՒՍ

(Asa foetida).

որ է հլթիսն. յիշած է իր համարն:

 

ՍԱՄԽ Ի ՀԱՎԶ Ի ԸՌՈՒՄԻ

(Succin,

յ, Ս. հավր ռումի). որ է քահրուպան. յիշած է:

 

ՍԱՄԽ ՏԱՐԹՈՒԹ

(Gomme ammoniaque).

որ է աւշախն. յիշած է իր համարն:

 

ՍԱՄԽ ԸԼ ՂԱՏԱԹ

(Gomme adragante).

որ է քիթրան. յիշած է:

 

ՍԱՄԽ ՍԱԶԱՊ Ի ՊԱՐՐԻ

(Thapsia).

որ է սաֆիսան. յշծ:

 

ՍԱՄԽ ՔՈՒՄԱՍՐԱՅ

(Gomme de Poirier).

որ է տանձին խէժն. լաւ խէժն այն է որ ծառն հին լինի. բնութիւնն տաք եւ գէճ է. աւգտէ թոքին եւ իր խոցերուն. եւ իր առնելուն չաքն կէս դրամէ մինչեւ Գ դրամ ու կէսն. բայց փայծղան զեն կառնէ. զիր չարութիւնն տանի հայ կաւն:

 

ՍԱՄԽ ՊՈՒՏՄ

(Encens).

ինքն ձութ է, որ ի Շիրազ՝ քունտուր կասեն, որ է հ. խունկն, որ է յ. լուպանն, եւ պ. պանայ կասէ. բնութիւնն տաք է, եւ հալող է, եւ նուրբ այնող է. եւ աւգտութիւնն մաւտիկ է մազտաքէին:

 

ՍԱՄԽ ՍԱՆԱՎՊԱՐ

(Rռsine).

որ է թ. չամսախզն, եւ յ. յէլք ասէ, որ է ռիթանաճն. յիշած է, Աստուծով:

 

ՍԱՄԽ Ի ԽԱՐՇԱՖ

(Gomme d'Artichaut).

որ պ. քանկարզատ կասեն, եւ ի Շիրազ՝ քանկար կասեն. եւ ինքն թուրապ ըլ ղայըն է. յիշած է ի վերայ քէին:

 

ՍԱՄԽ ԶԱՅԹՈՒՆ

(Gomme d'Olivier).

որ է ստարաքն. եւ ինքն չէ ստուգ. բայց ստուգած է թէ ինքն լուպան ի ըռուհպանն է. եւ ասցած է թէ հասալ ըլ պանն է, ստուգած:

 

ՍԱՄԽ Ի ՊԻԼԱՏ

(Lithocolle).

Իպն ասցել է թէ՝ Հելինացոց բառովն քիսուֆլայ (= Լիսուքօլա) ասեն, որ թարգմանի պ. քարէն սուգծու. ի մարմարէ, ի սապռէ, եւ աղբրաց արունէ, եւ մուռ, եւ յէլք, եւ անզրութ, եւ սամխ յարապի, յամէն մէկէ՝ մէկ բաժին, եւ մարճանի տակ, եւ զաճ, մէկուկէս բաժին, ծեծէ եւ մաղէ, եւ սամխի ջրով շաղէ, եւ կպու այն պատն որ կրով ծեփած լինի, որ չորնայ. եւ քանի որ չորնայ՝ աղէկ լինի. եւ ամէն խոցերուն զարունն կտրէ. եւ զթարախն այլ:

 

(ՍԵԽ.

 

յնշած է ի վերայ պէին: )

 

ՍԵՒ ՉԱՄԱՆ

(Nigelle).

որ է շոնիզն. յիշած է:

 

ՍԵՒ ԽՈՒՆԿ

(Storax).

որ չոր զուկին է. յշծ է, Աստուծով:

 

ՍԵՒ ՁՈՒԹ

(Poix).

որ է զիֆթն. յիշած է ի վերայ զային:

 

(ՍԵՐԿԵՒԻԼ

(Coing).

յիշած է ի վերայ սէֆէրճէլ: )

 

ՍԷՔՊԻՆԱՃ

(Sagapռnum).

լադինն ռաբին ասէ. լաւն այն է որ կարմիր լինի եւ շուտ տրորի տաք. եւ չոր է Բ Գ տարաճան. հալող է եւ նուրբ այնող. եւ աւգտէ ֆալճին եւ սարյին, եւ ամենայն հով ջղացաւութեան, եւ աչիցն մթնալուն. եւ որոյ որ աչքն ի ջուր իջնուլ՝ խափանէ, եւ զկոպին թանծրութիւնն տանի, յորժամ ի աչքն քաշես. զգարեկն այլ տանի, որ աւծեն ի կոպն. եւ զհովութիւնն այլ տանի. եւ ի պալղամի գիճութենէն զկուրծքն յիստկէ. եւ աւգտէ հեւոց. եւ զպալղամն կու հալէ եւ հանէ, եւ զքամին վարէ, եւ զդեղին ջուրն այլ հանէ, զտափակ եւ զերկան ճիճին այլ հանէ, եւ զքարն այլ հանէ. եւ աւգտէ խուլինճին. եւ զհայզն յորդորէ, եւ զտղան ի մաւրն փորն սպաննէ եւ հանէ. եւ աւգտէ ոսկրացաւութեան եւ ճռանցաւութեան, եւ ամենայն հով ջերմերուն. թէ տիմէտ առնես՝ զուռէցնին կեփէ, եւ կարճահարին աւգտէ. եւ իր տալուն չաքն կէս դրամ է. բայց լերդին զեն կառնէ. զիր չարութիւնն տանի ըռուպի սուսն. եւ իր փոխանն աւշախն է եւ ճավշիրն: Ասցել է Պտ թէ ինքն խէժ է բուսոց, որ ղիննայ կու նմանի. եւ Մինհաճին տէրն ասցել է թէ լաւն այն է որ մէջն կարմրգուն լինի, եւ դուսն սպիտակ, եւ հոտն սուր, եւ ի ջուրն շուտ հալի. եւ իր աղէկն՝ ըսֆահանի լինի: Իպն ասցել է թէ լաւն այն է որ դուսեւն կարմիր լինի եւ յիստակ, եւ մէջն սպիտակ, եւ հոտն միջակ լինի. հլթիսին եւ ղիննային մէջն լինի. եւ սուր լինի. բնութիւնն տաք եւ չոր է Գ տարաճան. նուրբ այնող է. եւ զարգիլած խլտն հանէ. եւ զճռանցաւն տանի. եւ աւգտէ ղուլինճին. թէ ուտեն եւ թէ հուկնայ այնեն՝ աւգտէ սնկան. եւ թէ զինքմէն ի գործ արկանես՝ զբշտին քարն հալէ, զստամոքն եւ զարգանտն տաքցնէ, եւ աւգտէ աղեց, եւ զստամոքին գիճութիւնն տանի. եւ թէ կարճահարին աւծեն՝ աւգտէ. թէ ի քիթն կաթեցնեն՝ աւգտէ ըխտակորին. եւ այն որ սֆահանի լինի՝ զմերձաւորութիւնն յաւելցնէ խիստ, եւ լերդին եւ հով գլխացաւութեան աւգտէ, եւ զխոզքն հալէ. եւ զսուլային այլ այնես՝ հալէ. թէ սպեղանի առնես՝ զտափակ եւ զայլ պաղի ճիճիքն հանէ. եւ զկուրծքն յիստկէ ի պեղծ գիճութենէ. եւ զկռնակին ցաւն, եւ զաչաց մթնալն տանի. եւ իր առնելուն չաքն Ա դրամէ մինչեւ ի Ա մխթալ. եւ չէ պատեհ որ տաք բնութեան տան, զեն կառնէ. զիր չարութիւնն տանի անիսոնն. թէ գինով խմեն՝ զամենայն գազանահարին զչարութիւնն տանի, եւ չթողու որ վնասէ եւ կամ սպաննէ. եւ բշտին զեն է. զիր չարութիւնն տանի անիսոնն եւ մազտաքէն. եւ «ասցել է Թախվիմին տերն, թէ ստամոքին եւե աղեց զեն կառնէ. զիր չարութիւնն տանի աւշախն. եւ իր փոխանն ղիննան է, եւ մուղլն, եւ ճավշիրն, եւ սապռն, եւ աւշախն է, յամէն մէկէ՝ չորս բաժնէն մէկն:

 

ՍԻԱՅՀԻՐԱՃ.

 

որ է սահարաճն. յիշած է իր համարն:

 

ՍԻԹՐ

(Zizyphus Lotus,

յ. Սիդր). ծառ մըն է որ փուշ ունի, եւ նապխն իր միրգն է. ինքն ցեղ մըն է. լաւն այն է որ կանաչ լինի. տաք եւ չոր է. կապող է. թէ զմազն այնով լուանաս՝ յերկաննայ, եւ չթողու որ թափի կամ ճղքի. եւ զգունն կարմիր առնէ. եւ զայսոր տակն այրեն եւ զմոխիրն յաչքն քաշեն՝ զարտեւանունքն բուսցնէ. թէ զիր տակն ծխեն՝ աւգտէ սլին. եւ զփորն կապէ. եւ աւգտէ աղեց գաներուն. եւ զկանաց թարաֆն կտրէ, յորժամ եփեն եւ զջուրն հուկնայ առնեն. հալէ զտաք ուռէցնն եւ կեփէ. եւ իր փոխանն տուղտն է եւ ձարխոտն:

 

ՍԻԼԽ ՃԱՊԱԼԻ

(Rumex).

որ է վայրի բազուկն, եւ իր տակին՝ հալիմու ասեն, եւ ինքն չալթախն է, եւ պ. ազարտարու «ազատտարուե կասեն, եւ հալմաւթ այլ կասեն. բնութիւնն տաք եւ գէճ է. աւգտէ նկրիսին, եւ ոսկրացաւութեան, եւ պալղամի հազին. եւ թէ սֆուֆ առնեն՝ խիստ փորձած է. եւ զիր կերպն յիշել եմ ի հումազի պարրին, ի վերայ հոյին:

 

ՍԻԼԽ ԸԼ ՄԱՅ

(Potamogeton).

ինքն ճար ըլ նահրն է. յիշած է:

 

ՍԻԼԽ ԸԼ ՊԱՐՐԻ

(Rumex).

ինքն սիլխ ճապալին է. յիշած է ի հումազն, Աստուծով:

 

ՍԻԼԽ

(Bette).

որ է բազուկն. յիշած է, Աստուծով:

 

ՍԻՄՆ

(Beurre salռ).

որ է պախրուն եւ ոչխրին եղն. եւ իր զաւրութիւնն զերդ կարագն (Beurre frais) է. եւ կակղութիւն կուտայ մարդուն. բնութիւնն տաք եւ գէճ է. եւ իր տաքութիւնն յաւելի է քան զկարագ եղն: Ասցել է Գս թէ պախրուն եղն զթունաւոր աւձին զչարութիւնն խափանէ: Եւ ԸՌազին ասէ թէ զմէկ մարդն ի յանապատն աւձ խաթեց, եւ հին պախրու եղ ունէր, խմեց նա՝ բնաւ իսկի զեն չարաւ. քանի որ եղն հին լինի՝ տաքութիւնն կու յաւելնայ, եւ ճլէ տալն այլ. եւ զտաք ուռէցնին կեփէ, որ ի յականջթոռքն լինայ. եւ կանանց եւ տղոց զկուրծքն կակղացնէ. եւ զխլտերն կեփէ. թէ շաքար եւ լեղի նուշ խառնես՝ թրիաք է ամենայն մահացու դեղոց. թէ բամպկով ի վերայ խոցին բերնին դնեն՝ չթողու որ բերանն յիրար գայ եւ կամ յաւելի միս բուսցնի. թէ Ժ դրամ յիրմէն՝ Ե դրամ շաքարն խառնես եւ տաս որ խմէ, զգոզն բանայ. եւ թէ շաֆ առնեն եւ վերցնեն կանայքն՝ աւգտէ արգանտին գաներուն. թէ ի նստատեղն աւծես՝ աւգտէ սնկան. եւ թէ Ժ դրամին Կ դրամ նռան ջուր խառնեն եւ տան՝ աւգտէ տուսանտարիային. եւ թէ աչքն աւծես՝ զպնտութիւնն տանի. թէ հռ. ձիթով խառնես եւ ի կոպն աւծես՝ զբորն տանի. թէ շնխաղողի ջրով յաչքն քաշես՝ զարկածին աւգտէ, եւ զուռէցն տանի. եւ աւգտէ ակնջին ցաւուն. եւ թէ անաւթուց ուտես՝ աւգտէ հազին որ հին լինի. լաւն այն է որ ի մէջն եւ ի նեքսեւն ցաւ կենայ, եւ ծածկէ, եւ պահէ. թէ զայս եղս յերեսն աւծես Է գիշեր՝ եւ պառկիս, զերեսն պայծառ առնէ եւ յիստկէ, եւ փայլուն առնէ. եւ կարագն այլ զայս գործս կառնէ. քան զամէն եղն՝ արդար եղն (Beurre pur) աղէկ է. եւ զանձն աղէկ կերակրէ. եւ ժամ լինի որ լուծում առնէ, եւ ժամ լինի որ զփորն կապէ. եւ թէ սոխով եփես եւ դնես ի ներքի ուռէցնուն վերայ՝ աւգտէ. եւ այն մարդուն՝ որ անձն կակուղ է, շատ գործ կառնէ. եւ ամենայն մահացու դեղոց թրիաքն է. եւ զսաֆրան կու յաւելցնէ. զիր չարութիւնն տանի թթու իրուին:

 

ՍԻՄԻՆ

(Graisse).

որ է մսին գիրութիւնն. լաւն այն է որ իր անասունն առողջ լինի. բնութիւնն տաք եւ գէճ է. զփորն լուծէ, եւ շուտ մարսէ. եւ զմերձաւորութիւնն յաւելցնէ. եւ ինքն չէ աղէկ. զպալղամն յաւելցնէ. լաւն այն է որ քիչ ուտուի յիրմէն. զիր չարութիւնն տանի զանճապիլն:

 

ՍԻՄԻՆՆՈՒՆ

(Graisse).

որ է սիմնայ. յիշած՝ մսին գիրութիւնն:

 

ՍԻՆԷՄԱՔԻ

(Sռnռ,

յ. Սէնա ի Մէքքի, թ. Սինամէքի). ինքն կանանչ տերեւ մըն է. ի Մաքայու կուգայ. եւ միրգ այլ ունի. տաք եւ չոր է յառաջի տարաճան. եւ լուծող է. զսիտն ուժովցնէ, զսաֆրան, եւ զպալղամն, եւ զսավտան լուծէ եւ հանէ. եւ աւգտէ ոսկրացաւութեան, եւ նկրիսին, եւ յէրղնիսային, եւ պահակին, եւ պարասին, եւ բորին, յորժամ եփեն եւ զջուրն շաքրով խմեն. եւ թէ աւծես՝ զչոր բորն տանի եւ իր առնելուն չաքն Ե դրամ է. բայց մարդուն թասայ կառնէ. զիր չարութիւնն տանի սալորն եւ թմր հինտին. եւ իր փոխանն պասֆայիճն է եւ շահթառան: Իպն ասէ թէ զինք ծեծեն եւ առնուն յիրմէն Գ դրամ, եւ տան որ ուտէ նա՝ լուծում առնէ. եւ զսիտն ուժովցնէ. եւ զբորն տանի. թէ հռ. ձիթով աւծես եւ խմես՝ զխակ խլտն հանէ, եւ զպալղամն լուծէ, զկռնակին եւ զճռան ցաւն տանի: Ասցել է Գրոցս ժողվողն թէ սինէմաքուն լաւն այն է որ տերեւն կանանչ եւ նոր լինի, եւ մրտենու տերեւ նմանի. եւ իր առնելուն չաքն ի մատպուխն Ե դրամէ մինչեւ Է դրամ է. եւ ասցել է Դս թէ ի խորու տեղաց խլտ հանէ, եւ զանձն ուժովցնէ, եւ աւգտէ մալխուլիային տիրոջն, եւ շուկակին, եւ կրծոց ցաւուն, եւ ջղերուն քաշուելուն, եւ տայուսայլապին, եւ հայըային, եւ թեփուկ որ ի յանձն լինի, եւ հին գլխացաւութեան, եւ ըխտաւորութեան. զիր չարութիւնն տանի սալորն եւ մանուշակն. եւ բշտին զեն կառնէ. զիր չարութիւնն տանի դեղին հալիլան. եւ այն որ զայս դեղս մատպուխ առնէ, թէ զայս ի հինան խառնեն եւ աւծեն՝ զմազն սեւ այնէ:

 

ՍԻԱՊ.

 

որ է խիլալն. եւ ասցած է թէ պալճն է. եւ յիշած է, Աստուով:

 

ՍԻՍՊԱՆ

(Dolichos seisbՉn).

ասցել է Մինհաճին տէրն թէ հապ ըլ ֆաղթն է. յիշած է:

 

ՍԻՆՃԱՊ

(լcureuil).

ինքն պակաս տաքութիւն ունի քան զսամուրն. հով է եւ գէճ է. իւր հագնիլն կտրիճ մարդու եւ տաք բնութեան մարդու եւգինի խմող մարդու աղէկ է շատ:

 

ՍԻՔՐԱՆ ԸԼ ՅԱԱՊԻ

(Jusquiame).

որ է պանճն. յշծ է:

 

ՍԻՔՐԱՆ ԸԼ ՀՈՒԹ

(Menispermum Cocculus).

որ է մահ ի զահրաճն. յիշած է:

 

ՍԻՍԱՊՐՈՒՆ

(Cresson de fontaine).

որ է հարֆ ըլ մայ. յիշած է:

 

ՍԻՐՈՒՆ

(Sium).

որ է ճիրճիր ըլ մայ. յիշած է:

 

ՍԻԱԼ

(Jasmin).

որ է եասամինն. յիշած է իր համարն:

 

ՍԻՍԱՆՊԱՐ

(Sisymbrium).

որ է նամնամն, որ է վարսամայ, եւ պ. սնպուլ կու ասէ, եւ նամմամ ըլ մլուք կու ասեն. տաք եւ չոր է յԳ տարաճան. ինքն խոտ մըն է որ ի յաննուխ կու նմանի, եւ կամ ի պատրանպու կու նմանի, եւ սու հոտ ունի. եւ հալող է եւ տաքցնող է. եւ աւգտէ ործկալուն եւ մաղասին. եւ թէ զհունտն խմեն՝ աւգտէ գոզին կաթելուն, եւ զքարն յիրիկամաց եւ ի բշտէն սրբէ. եւ թէ զտերեւն սպեղանի առնես՝ աւգտէ հով գլխացաւութեան, եւ մեղուին հարածին. եւ թէ աւծես եւ թէ խմես՝ զփսխելն կտրէ. եւ ինքն յիշած է ի վերայ նուին:

 

ՍԻՍՊԱՏ

(Dolichos seisbՉn,

յ. Սէիսէբան). ինքն բոյս մըն է որ Բ մարդու բարձրութեան չափ ի գետնէն ի վեր կու ելանէ. եւ հաստ կու լինի, եւ տերեւն ի սիսռան տերեւ կու նմանի, եւ ճղերն բարկուկ կու լինի, եւ հուլպայի պէս ի վերան հունտ ունի. եւ զստամոքն կու ամրացնէ, եւ զփորն կու կապէ:

 

ՍԻՍԱՐՈՒՆ

(Siser).

յայտնի է. եւ թէ զտակն եփեն եւ ուտեն՝ աւգտէ նստատեղին. եւ թէ զտակն ուտեն՝ տաքցնող է, եւ զգոզն կու յորդորէ: Ասցել է ԸՌազկանն Որդին թէ ինքն շոնիզին ծառն է. եւ ի յինքն կապողութիւն կայ եւ տաքութիւն. եւ տաք է, եւ չոր է յԲ տարաճան. եւ թէ եփես զիր տակն՝ աւգտէ ստամոքին, եւ զգոզն յորդորէ. եւ Դս եւ Գղնս ասեն թէ սիսարոն ղուլղասն է. եւ շատ քաւսք կայ ի վերայ այսոր:

 

ՍԻՊԻԵԱՅ

(SՌche).

ինքն ձուկ մըն է որ ի յԵրուսաղէմայ դիհն կու լինի. եւ թէ եփեն զսեւն եւ ուտեն՝ յուշ կու մարսէ, եւ զփորն կու կակղացնէ. եւ թէ ի յաչիցն շաֆ այնեն եւ ի կոպն քսեն՝ զխոշորութիւնն տանի. եւ թէ այրեն ամնովն եւ աւծեն պահակին, եւ ակռային, եւ մանին, շատ աւգտէ. եւ թէ ի յաչիցն դեղերն խառնեն եւ կամ մէն զինքն ի բան տանին եւ ցանեն յանասնոյն ի յաչքն՝ զսպիտակն տանի. եւ թէ տրորեն, եւ աղ խառնեն, եւ յաչքն քաշեն, եւ զայն միսն որ ի յաչքն մխուի՝ հանէ. եւ թէ աղ խառնեն եւ աւծեն պահակին եւ մանին՝ աւգտէ. եւ թէ սեւ լուապն տայուսայլապին աւծես՝ աւգտէ:

 

ՍԻԼ

(Chiendent).

լաւն այն է որ թաժայ լինի. հով եւ չոր է յառաջի տարաճան. եւ թէ քացխով աւծես ակռացաւին՝ աւգտէ. եւ զգոզն յորդորէ, եւ զքարն հալէ, եւ զխառնուածս չի թողու որ ի ստամոքն իջնու, եւ զործկալն կու կտրէ, եւ աւգտէ բշտին խոցին. եւ թաժայ խոցերուն աւծես՝ աւգտէ. եւ եփեն եւ ի բան տանին. Ա մխթալ տուր. փայծղան զեն կու առնէ. եւ զիր չարութիւնն տանի մանուշակն. եւ իր փոխանն յուլեխին տակն է: Իպն ասէ թէ ինքն խոտ մըն է, որ հանկուս հանկուս կու լինի. եւ տերեւն յերկան կու լինի. նման է ծաթրուն տերեւին. եւ Տաճկնին այս խոտիս ասեն՝ աղիր աւթի. եւ թէ զայս խոտիս զտակն եռցնեն եւ տան այն մարդուն որ ի փորն ցաւ կայ, տանի. եւ զգոզին կաթիլն այլ տանի, եւ զբռնուիլն բանայ. եւ զբշտին խոցերուն աւգտէ. եւ զքարն հալէ: Եւ ցեղ մըն այլ կու լինի որ տերեւն նման է սխտորի տերեւին. եւ այս խոտիս Հայերն սէզ կասեն. եւ ծաղիկն սպիտակ լինի. եւ տակն Ե Զ ճիւղ կու լինի. եւ հաստութիւնն մատի մի չափ կու լինի. սպիտակ եւ քաղցր կու լինի. եւ թէ ծեծեն եւ զջուրն քամեն եւ գինով եւ մեղրով եփեն, եւ Ա դրամ մուռ, եւ Գ դրամ խունկ, եւ Գ դրամ պղպեղ խառնեն եւ ի մէկ պղնծէ աման մի դնես եւ պահես, եւ ժում ժում ի յաչքն կաթեցնես՝ շատ աւգտէ. եւ թէ զհունդն ուտես՝ աւգտէ լուծման եւ փսխելուն, եւ զգոզն բանայ. եւ թէ զառաջի ցեղին ծեծես եւ սպեղանի առնես եւ դնես ի վեայ խոցին՝ բուսցնէ. եւ թ. այս խոտիս այրիխ կասէ. եւ ի յեգեստանն շատ կու բուսնի. եւ ի յարտերն այլ կու բուսնի շատ: Եւ ազգ մըն այլ կու պատմէ Գրոցս շինողն. զայս խոտս որ սիլ կասեն, եւ նաճիլ, եւ նաճիր այլ կասեն, եւ նաճմ այլ կասեն, եւ պ. փութքիայ կասեն. եւ ինքն ի խարշաֆին ցեղերուն է. եւ բնութիւնն հով եւ չոր է յառաջի տարաճան. եւ ասցած է թէ մուհթատիլ է. աւգտէ նոր խոցերուն. եւ զնուզլան խափանէ. եւ իր տակն եւ հունտն զփսխելն կու կտրէ, եւ զգոզն յոդորէ, եւ զլուծումն կտրէ. եւ զհունտն լուուխ շինեն՝ զիրիկամաց զքարն մանրէ. եւ թէ եփես՝ աւգտէ բշտին խոցերուն:

 

ՍԻՃՐ

(Marcs,

յ. Սաջիր). որ է խաղողին շիւն, որ թ. ճիպռայ կասէ:

 

ՍԽՏՈՐ

(Ail).

շկուրտիոն. յիշած:

 

ՍԻՐԻԿՈՆ

(Minium).

ասրունճ. յիշած:

 

ՍԻՆՁ

(Azerolier).

որ է զարուր ի ճապալին. յիշած:

 

ՍԿՈՒՐՏԻՈՆ

(Teucrium Scordium).

որ է սում ի պարրի, որ է վայրի սխտորն. յիշած է, Աստուծով:

 

ՍՂԱՆԿ

(Aristoloche).

որ է զրեւանդն. Բ ազգն այլ յշծ է:

 

ՍՂՈՒԼՈՒՖԱՆԴԱՐԻՈՆ

(Scolopendre).

ինքն տերեւ է, որ ի վերայ քարին կու բուսնի. եւ եզերն խազ խազ է, եւ յետեւն կետկներ ունի դեղնուկ. եւ ինքն Բ ազգ է. եւ նորն լաւ է. տաք է Ա տաաճան, եւ չոր է Բ տարաճան. նուրբ է, եւ հալող է. եւ աւգտէ փայծղան. եւ ի բշտէն զքարն կու հալէ. եւ գոզին կաթելուն եւ աաղանին աւգտէ. եւ ործկալուն այլ լաւ է. եւ ասցած է թէ յորժամ գիշերն լուսնկան չեեւնայ՝ կին մարդ զինքն ի վիզն կապէ, բնաւ չի յղանայ. իր ուտելուն չափն Ա մխթալ է. բայց ստամոքին զեն կու առնէ. եւ զիր չարութիւնն տանի վարդն. եւ իր փոխանն ղաֆէթն է: Իպն ասէ թէ ի տերեւն նման է պասպայիճին տերեւին. եւ ծաղիկ չունի. եւ տակն կարմրուկ կու լինի. եւ թ. այս խոտիս կարքազ այաղի կասէ. եւ հելլենացի բառով ասեն թէ պախրէ մըն է, ի ծովուն ի մէջն. եւ այլ՝ ըսղուլուֆանտարիոն ասելն թարգմանի թէ փայծաղ չունի. եւ այս դեղիս գործն այն է, որ զփայծաղն կու հալէ. եւ այլ ասցել են թէ ինքն քիչ մի ի ձարխոտ կու նմանի: Եւ ասէ Պտին թէ ինքն սղուլուֆանդարիոնն է, եւ հելլենացի բառով՝ իսֆիլենիս կասուի, եւ սիֆլինուն ասեն, եւ եմանուզ կու ասեն. եւ ի Շիրազ՝ ըռանկ ի տարու կասեն. եւ իր տերեւն նման է պասպայիճին տերեւին. եւ այլ ասցել է Գրոցս շինողն թէ սղուլու ասելն՝ հելլենացի բառով՝ պախրէ մի ի ծովն կու լինի, որ ղանարիոն ասեն. այնոր համար այս անուամբս կասուի, որ այն պախրէն փայծաղ չունի. եւ այս խոտիս թէ հարցանես զանունն հ. բառով՝ արծուվու ճանկ կու ասեն:

 

ՍՂՈՒԼՈՒՖԱՆՏԱՐԱՅ

(Scoloprndre marine).

որ թ. տէնիզ չայեանի կասէ. եւ թէ զինքն հռ. ձիթով եփես եւ զայն ձէթն ի գլուխդ աւծես՝ զգլուխն այն պահն ածիլէ. եւ թէ յանձն աւծես՝ բոր կու առնէ. խիստ մի աւծել:

 

{ՍՂՐՃՈՒԽ

(լtourneau).

սավատինաթ. յիշած ի վերայ յիին՝ յասաֆրի սավատինաթ: }

 

ՍՆԴՐԻ ՏԱԿ

(Tordylium secacul).

որ է շակակուլն. յիշած է ի վեայ շային:

 

ՍՈՒՄ

(Ail).

որ է սխտորն. ածուոց լինի եւ վայրի լինի. եւ լաւն այն է որ մեծ գլուխ լինի. աք եւ չոր է Դ տարաճան. խոց այնող է. ակռայ որ ի հովութենէ ցաւի, աւգտէ. եւ թէ քացխով խառնես եւ աւծես սաֆային՝ աւգտէ. եւ զոջիլն սպաննէ. եւ զայն սեւութիւնն տանի՝ որ ի յաչիցն ի բոլորն լինի. եւ այն մարդն որ մերձաւորութիւն այնէ եւ համ չգտնու՝ հմ բերէ. եւ այն որ վայրի է՝ աւգտէ ջղացաւութեան, որ ի հովութենէ լինի. եւ զձայնն կու բանայ. եւ աւգտէ հազին որ ի պալղամէ լինի. եւ զտզրուկն ի խռչկէն կու հանէ. եւ զփորն կու լուծէ. եւ զճիճին եւ զաւձն կու հանէ. եւ զհայզն եւ զգոզն կու յորդորէ. եւ զտղին զընկերն ի յարգանտէն կու հանէ. եւ աւգտէ խուլինճին. եւ զսունկն կու տանի. եւ կռնակին ցաւուն եւ մերձաւորութեան աւգտէ եւ յաւելցնէ. եւ զմարդուն զգոյնն պայծառ եւ կարմիր կու այնէ. եւ փայծղան այլ աւգտէ. եւ աւգտէ հերքունին եւ բորին. եւ քացխով աւծես՝ հով ուռէցուն աւգտէ. եւ գազանահարին, եւ աւձահարին, եւ կատղած շան բռնածին, եւ այն մարդուն որ ուզէ որ ջուր փսխէ՝ սխտոր ուտէ, լաւ է. եւ առնելուն չափն Գ ակռայ է, բայց զաչքն կու վատուժցնէ, եւ գլուխն կու ցաւցնէ. եւ զիր չարութիւնն տանի քացախն եւ եղն. եւ վայրուն փոխանն՝ Բ իր չափ տանոյն է: Ասէ Պտին թէ սխտորն Գ ցեղ է. ածուոց, եւ վայրի. եւ այն որ վայրի է՝ սկուրտիոնն է. յիշած է ի վերայ շային. «սկուրտիոնն յիշած է յիր համարն. եւ այն որ քուռաթի է, խառնած է ի սկուրտիոնն եւ ի սխտորին եւ ի քուռաթին համ(ար)նե:

 

ՍՈՒՄ Ի ՀԱՅԸԱՅ

(Teucrium Scordium).

որ է սում ի պարրին. յիշած է իր համարն, Աստուծով: Եւ ես այլ ի հոս քիչ մի յիշեմ զխաւսքն Դսին, թէ աւգտէ պարասին եւ պահակին. թէ այս ձեւովս եւ կերպովս ի գործ արկանեն. զսխտորն աղէկ ծեծես, եւ ըռազիանի ջրով շաղուես, եւ ըռազիանն ծեծես եւ մաղես եւ մեղրով շաղուես որ փրփուրն առած լինի, եւ իր բաղնիքն որպէս խրըզմա աւծես յամէն Գ աւր մէկ հեղ. եւ Գ աւր հանկչի, եւ քրտնին. եւ ասցած է թէ աւգտէ գոդութեան, որ այս կերպովս ի բան տանին. եւ յամէն Ե աւր Ա՝ մեղր խառնեն եւ ուտեն. եւ զայլ պաղի աւգտութիւնն յշծ է ի վերայ շային եւ սէին, Աստուծով:

 

ՍՈՒՄԻՇ

(Thym).

որ է հաշայ, յիշա է յիր համարն ի վերայ հոյին:

 

ՍՈՒԼՊ.

 

ինքն խոտ մըն է որ ի գետեզերքն կու բուսնի, եւ յերկան յերկան տերեւնի ունի, եւ Բ մարդու չափ բարձրութիւն ունի. եւ ի քաւշմորուաց ծառ կու նմանի. եւ թէ զտերեւն ծեծեն եւ դնեն ի վերայ մազին՝ ամուր առնէ եւ թէ զտակն կախ այնեն ի վերայ կզակին՝ զակռացաւն տանի. թէ զտերեւն սպեղանի առնես եւ դնես պինտ եւ սավտայի ուռէցին՝ աւգտէ. թէ զայս սպեղանին ի վերայ սարատանին այլ դնես՝ աւգտէ. թէ այս սպեղանին ի ծոծրակն ԻԴ ժամ կենայ՝ ամենայն սավտայի հոգոցն աղատի:

 

ՍՈՒՖ ԸԼ ՅԱՐԶ

(Marrube).

որ է ֆարասիոնն. յիշած է:

 

ՍՈՒԼՄԱՆ.

 

տէվչայ. յիշած է:

 

ՍՈՒՖ

(Laine).

որ է զուֆն. տաք եւ չոր է եւ տաքցնող, եւ չորացնող. թէ այրեն՝ իր մոխիրն զխոցերն կողջացնէ. եւ իր հագնիլն զանձն կաւաղցնէ. լաւն այն է որ ի ներքեւէ քթան հագնին. եւ իր փոխանն բուրդն է: Ին ասէ թէ զֆին կտորն հետեւակ մարդուն վիզն կապեն, քանի որ քայլէ՝ չաւգնի. եւ զուֆ կապայ հագնիլն աւգտէ լերդին եւ իրիկամաց. լաւն այն է որ ի գառին բրդէ լինի:

 

ՍՈՒՏԱԼ

(Zerumbet ?).

ինք ի սիլխին (Bette) ցեղերուն է, եւ դեղնգուն. յիշած է ի վերայ սէին:

 

ՍՈՒՏԻ.

 

որ պ. քանար կասեն. եւ ինքն Բ ցեղ է. Ա եղն փուշ ունի, եւ Ա ցեղն չունի. եւ այն որ փուշ ունի՝ զալ կասեն. եւ այն որ չունի՝ ղուպայրայ կասեն. եւ ինքն ի նապխն յիշած է ի վերայ նուին. եւ լաւն այն է որ տերեւն կանանչ եւ տափակ լինի. բնութիւնն տաք եւ չոր է. եւ իր մուխն խիստ կապող է. եւ ասցել է Մինհաճին տէրն թէ իր խէժն զգլխուն թեփուկն տանի, եւ զմազն կարմրցնէ, եւ զուռէցն կակղացնէ. եւ Սահակն ասէ թէ զաղիքն ամրացնէ. բայց գլխուն զեն կառնէ. զիր չարութիւնն տանի քասիրան:

 

ՍՈՒՈՒՏ

(Ptarmique).

ինքն խոտ մըն է որ տերեւն յերկան կու լինի, նման է ձիթենու տերեւին. եւ ի տակն բոլորկեկ՝ զերդ պապունաճ իրք կու լինի. եւ ճուղն նման է բարձվենու ճղին. թէ զտերեւն եւ զծաղիկն ծեծեն եւ յաչքն դնեն՝ զխոշրութիւնն եւ զարունն տանի. թէ աւծես պարասին՝ աւգտէ. թէ զծաղիկն հոտվրան՝ խիստ փռնքտացնէ, եւ ըղեղն յիստկէ. թէ զայս խոտիս զամէնն ծեծես եւ սպեղանի առնես՝ երեսին մանին աւգտէ:

 

ՍՈՒՂՈՒՆՏՈՒԼԻՈՆ

(Spondylium,

հռ. յ. Սֆոնտուլիոն). ինքն խոտ մըն է ո տերեւն նման է չինարին եւ ճավշիրին տերեւին. եւ յերկանութիւնն Ա կանգուն. գագաթն նման է սամթի գագաթին. եւ սպիտակ ծաղիկ ունի. եւ տակն այլ սպիտակ է, ի բողկ կու նմանի. եւ ինքն ի թաց տեղեր կու բուսնի. եւ թէ զհունտն խմեն՝ պալղամ լուծէ, եւ աւգտէ լեղուն, եւ լերդին, եւ արաղանին, եւ խղձակելուն, եւ ըխտաւորին այլ աւգտէ, եւ արգանտին ցաւերուն այլ. թէ ծխես՝ աւգտէ շատ քուն լինողնուն. թէ զջուրն հռ. ձիթով խառնեն եւ ի գլուխդ վաթես՝ աւգտէ այն ցաւուն որ լասիրղաս ասեն. եւ գլխու ցաւութեան այլ. թէ գինով սպեղանի առնես եւ դնես շտերուն վերայ՝ աւգտէ. թէ ի տակէն խմես՝ աւգտէ եարաղանին, եւ լերդացաւուն, եւ ըռուպուին ցաւուն. թէ զԱ կտորն նավասիրին քամես՝ շատ աւգտէ. թէ զծաղիկն քամես եւ զջուրն յականջն կաթեցնես՝ աւգտէ ակնջին խոցերուն. եւ թէ սնկան աւծես՝ աւգտէ:

 

ՍՈՍԻՆՁ

(Colle forte).

նին. ղարայ (Colle, յ. Ղիրա). յշծ:

 

ՍՈՒՄԱՆԻ

(Caille).

որ հ. լոր ասեն, եւ թ. պլտրճին ասէ. եւ ինքն չէ աղէկ որ շատ ուտեն. զիր միսն թաշանուճ կառնէ. թէ զկայծակին ձայնն լսէ՝ մեռնի թէ զլեղին ուտեն՝ աւգտէ ըխտաւորին. թէ զարունն յականջն կաթեցնես՝ զցաւն տանի. թէ հանապազ ուտեն՝ զսրտին հոգսն եւ զսուգն տանի, կակղացնէ. եւ այս եւգտութիւնս յայն ժամն լինի որ մատղաշ լինի. եւ առողջ մարդկաց եւ հիւանդութենէ նոր ելած մարդկաց շատ աւգտէ. եւ իրիկամաց եւ բշտին զքարն հալէ, եւ զգոզն յորդորէ. եւ լաւն այն է որ գնձի ջրով եփէ, որ զչարութիւնն խափանէ եւ աւգտէ:

 

ՍՈՒՅԱԼԻ

(Tussilage).

ինքն խոտ մըն է որ տերեւն ի տանձի տերեւ կու նմանի, եւ ի ջրեզերք կու բուսնի, եւ դեղին ծաղիկ ունի. լաւն այն է որ խոշոր լինայ. մուհթատիլ է եւ եփող. ինքն ի այն դեղերուն է որ զաչքն կու սրացնէ. եւ աւգտէ հազին եւ զխնաֆասին. թէ՛ խմցնես այլ աւգտէ, եւ թէ՛ ծխես այլ. ինքն քան զամէն դեղերն լաւ է. եւ տերեւն զշտերն բանայ խիստ:

 

(ՍՈՒՍՐ.

 

որ է մուղրայ. յիշած է ի վերայ մենին: )

 

(ՍՈՒՍՄԱՐ,

 

որ է վարալն. յիշած է ի վերայ վեվին: )

 

ՈՒՔ

(Galia muscata).

ինքդ սուգծու է. տաք եւ չոր է Ա տարաճան. եւ ինքն ուժովցնող է. աւգտէ ջղացաւութեան. եւ զբերնին համն աղէկ արնէ. եւ աւգտէ սրտացաւին. եւ զփորն կապէ. եւ զնազաֆն այլ կապէ. եւ զվերաբերութիւնն կտրէ. եւ զգոզն կու պահէ. եւ զբուշտն կուժովցնէ. եւ զարգանտին գիճութիւնն այլ տանի եւ յիստկէ. եւ զանթտկին եւ զքրտանաց հոտն կտրէ. եւ իր տալուն չաքն կէս դրամ է. բայց գլխուն զեն կառնէ. զիր չարութիւնն տանի սանդալն. եւ իր փոխանն ամլաճն է եւ պղպեղն եւ սնպուլն է: Իպն ասէ թէ ինքս Դ ցեղ է. Ա՝ մշքէ կու շինուի, եւ Ա՝ ի աղրճորտէ, եւ Ա՝ ի կաշու, եւ Ա՝ ի ջրէ. եւ ամէնն զփսխելն կու կտրէ, եւ զփորն կապէ, եւ զմերձաւորութիւնն. եւ իր շինելուն գործն այս է. Ա՛ռ ի ամպրաւի ազոխէն Ռ դրամ. առցնեն եւ զփրփուրն առնուն. եւ ԳՃ դրամ կանանչ գխթոր ծեծեն եւ ի մէջն խառնեն, եւ եփեն մինչեւ թանծրանայ. եւ առնուն ի վայր. եւ յայնժամ առնուն ՃԻ դրամ պպլուկ վարդ, եւ ղարանֆուլ, եւ սնպուլ, եւ ձագու լեզու, եւ պասպասայ, եւ ճավզ պուէ, եւ փոքր ղաղուլէ, յամէն մէկէ Կ Կ դրամ, յաւտի խամ «յ. ղիմարիե Կե դրամ, տարչինի ԼԶ դրամ, եւ սանդալ Կ դրամ, եւ զաֆրան Ե դրամ, եւ սամխ յարապի ՃԻ դրամ. զամէնն մանտր ծեծեն, եւ ի այն եռցած ջուրն խառնեն, եւ նշի ձիթով զձեռքն թաթխես, եւ մեծ մեծ ղուրսեր այնես, եւ մայի փութխաճով շաղես, եւ ղուրսեր այնես, եւ ի շուքն չորացնես, եւ ի բան տանիս:

 

ՍՈՐՆՋԱՆ

(Colchique).

ինքն խոտի տակ է, զերդ շապալուտ. սեւ է, կարմիր եւ սպիտակ է. զաւն այն է որ սպիտակ լինի. եւ տաք եւ չոր է յԲ տարաճան. ուժովցնող է. զերեսն պայծառ առնէ. եւ զխակ պալղամն լուծէ, եւ զմերձաւորութիւնն յաւելցնէ. եւ եղով՝ սնկան աւգտէ. զարմանալի է. եւ պեղծ խոցերուն շատ աւգտէ. թէ՛ ուտելով, եւ թէ՛ աւծելով՝ ոսկրացաւութեան, եւ նկրիսին, եւ սնկան աւգտէ. եւ գիրացնող դեղերուն է. եւ առնելուն չաքն Ա դրամ է: Ասցել է թէ ի յԵգիպտոս անգեա կասեն, եւ ի Յերախ՝ լաւպա՛ ի պարպարի կասեն, եւ Հելինացիք՝ ֆալճիֆանկ կասեն. եւ ոմանք պալեաւսա (= Բուլբուս) կասեն, եւ թ. ակրի կաստանա կասէ. եւ ոմանք աֆիմարուն (= Էֆիմարոն) կասեն. եւ լաւն այն է որ ի յԵգիպտոս լինի. եւ մէջն եւ դուսն սպիտակ լինի, եւ կոտիրիլն ամուր. եւ այն որ սեւ է եւ կարմիր, գէշ է. ինքն լուծում առնէ. զպալղամն լուծէ խասիաթով. եւ աւգտէ ոսկրացաւութեան, եւ անձին թմրութեան. եւ զսունկն տանի խասիաթով. յորժամ ծեծես եւ բարակ մաղես եւ առնուս կէս դրամ յիրմէն, եւ ոչխրին հին եղն խառնես, եւ բրդով վերցնես, աւգտէ սնկան. բայց Բ գիշեր՝ մէկ հետ մէկի արա՛, եւ Գ ում գիշերն՝ դեղ անելու կարաւտ չի լինի, ողջանայ. եւ Մանսուրին ասցել է թէ զսերմն եւ զմերձաւորութիւնն յաւելցնէ. եւ Մինհաճին տէրն ասէ թէ զանճապիլ խառնես՝ զմերձաւորութիւնն յուժովցնէ խիստ, եւ թէ ֆութանաճ եւ քամոն, յամէն մէկէ կէս կէս դրամ. եւ Սինէայ Որդին ասէ թէ վասն ոսկրացաւութեան՝ քամոն եւ պղպեղ խառնէ. եւ զխամ պալղամն լուծէ. եւ առնելուն չաքն մէկ դրամէ մինչեւ Ա մխթալ. եւ քիչ մի շաքար եւ զաֆրան խառնէ. եւ ասցել են թէ ստամոքին զեն է. թէ լուծում չառնէ՝ զեն կառնէ. եւ իր փոխանն թրպութն եւ աֆթիմոնն է:

 

ՍՈՒԿԼՈՒՆ

(Faisan).

թատրուճ. յիշած է:

 

ՍՈՒՔՔԱՐ

(Sucre).

որ է շաքարն, որ հռ. զախարի ասէ. ինքն շատ ցեղ է. լաւն այն է որ տապարզատ լինի, կամ ֆանիտ. տաք եւ չոր է ի Ա տարաճան. ճլէ տայ. եւ կակղացնէ զբնութիւնն եւ զաչաց նաւսր սպիտակն տանի. թէ հազարով ծեծես եւ աւծես գլխուն խոցերուն՝ աւգտէ. եւ զկուրծքն կակղացնէ. եւ աւգտէ նազլային եւ հազին. եւ զփողաց չորութիւնն տանի. եւ ձայնին կընկերէ. եւ ստամոքին աւգտէ. եւ զկալուածն բանայ. եւ լուծում կառնէ. որոյ գոզին ճանփան այրի՝ տանի. եւ զծարաւն կտրէ. եւ իրիկամաց եւ բշտին աւգտէ. եւ զսաֆրան շարժէ. զիր չարութիւնն տանի թթու նուռն. եւ իր փոխանն թաանճուպինն է: Ասէ Պտ թէ պ. շաքար ասէ. լաւն այն է որ սպիտակ եւ պայծառ լինի, ի Հնտկաց գայ, եւ ի Չինու գայ, որ ղանդ կասեն, եւ ղանդ ի խամ այլ կասեն. տաք է յառաջի տարաճին վերջքն, կամ Բ տարաճին յառաջքն. գէճ է յառաջի տարաճին մէջն, յորժամ չոր լինի. եւ քանի հննայ՝ չորութիւնն յաւելնայ. եւ այն շաքարն որ Սուլայըմանի է, նորա կակղութիւնն յաւելի է. եւ իր եղեգին մեղրն այլ աւելի է, եւ լուծող է քան զմեղրն. եւ թէ պախրու եղ խառնեն եւ խմեն՝ զհայզն բանայ, փորձած է. թէ Ժ դրամ շաքարն Ի դրամ եղ խառնես, որ պախրու լինայ, եւ եղկ առնես եւ խմես՝ աւգտէ պորտին ցաւուն. թէ կանայք ի ծննդեան ժամն խմեն՝ շուտ հեշտ բերեն զտղան, եւ սրբէ եւ յիստկէ զտղան. թէ տաք ջրով շարպաթ առնես եւ շատ աւրեր խմես՝ զհազն տանի, եւ զձայնն յիստկէ, եւ աւգտէ նազլային, եւ զուքամին, եւ կրծոց խոշրութեան, եւ կակղացնէ զկուրծքն, եւ զչորութիւնն տանի, եւ զբուշտն յիստկէ, եւ տաք բնութեան եւ հով բնութեան այլ աւգտէ. եւ ի յինքն չարութիւն չկայ. թէ զաչից բորն յիրմով քսեն՝ որ արունի, զբորն տանի եւ յիստկէ. թէ զինքն շատ ուտեն նա՝ սահճ առնէ. զիր չարութիւնն տանի սերկեւիլն:

 

ՍՈՒԼՈՒՔ

(Sangsue).

յալախ, որ է տզրուկն. յիշած է:

 

ՍՈՒՔՔԱՐ ԸԼ ՅԱՒՍՐ

(Sucre d'Asclռpiade,

յ. Ս. էլ-օշար). (Սուքքար ըլ հէմաւի այլ ասեն, որ է տերեւի շէքէր ասել է: ) Ասէ Մինհաճին տէրն թէ ինքն սամխ է, որ ի ծառէն կու քամուի եւ կելանէ. եւ յորժամ ծաղիկն չորնայ՝ կու ժողվեն. եւ իրեն՝ սուքքար ի յաւսր կասեն. եւ ինքն ի Խորասան կու լինի որպէս թարանկուպին, որ ի վերայ փշի կիջնու որպէս աղի կտորնի. եւ ինքն քաղցր է, եւ քիչ մի տըտիպ է. եւ սպիտակ է. եւ այն որ Հէճազի լինի՝ ի սեւութիւն քշտէ: Եւ ասցե է Գրոցս շինողն թէ ի վերայ փշին որպէս ճանճ բուն կու դնէ եւ կու շինէ. եւ յն՝ զերդ ոդն է. եւ իր բնութիւնն մուհթատիլ է, եւ ի տաքութիւն մաւտիկ է, եւ քան զշաքարն նքուշ է. եւ ի յինքն գիճութիւն կայ. եւ զբնութիւնն կակղացնէ. թէ յաչքն քաշեն՝ զաչաց սպիտակն տանի, եւ զլուսն, եւ զտեսութիւնն յաւելցնէ: Եւ թէ Գ աւր՝ հետ մէկ մէկի՝ Ժ Ժ դրամ խմես տաք ջրով, աւգտէ զխնաֆասին. փորձած է. եւ ինքն չի ծարւեցնել զերդ զայլ պաղի շաքար, այնոր համար որ՝ իր քաղցրութիւնն քիչ է. աւգտէ ստամոքին եւ լերդին եւ բշտին: Ասէ Պտ թէ յաւշրին ծառէն կու ընձայի. յորժամ իր ծաղիկն չորնայ՝ կու ժողվեն իր շաքան, այնոր համար՝ շաքարի յօսր կասեն:

 

ՍՈՒԼՖԱԹ

(Tortue,

յ. Սօլահֆա). որ է կրիայ, որ հռ. ահէլաւնայ ասէ, եւ թ. թօսպաղա ասէ. ինքն Բ ազգ է. մէկ ազգն՝ ի ծովն լինի, եւ մէկն՝ ի ցամաքն. լաւն այն է որ մեծ լինի. բնութիւնն մուհթատիլ է եւ գիճացնող. եւ եղին աւգտէ ակնջին. թէ աւծես՝ աւգտէ խնախին. թէ զլեղին ըխտաւորին քիթն կաթեցնես՝ աւգտէ. եւ արունն աւգտէ ակնջին ցաւուն. եւ հաւկիթն աւգտէ տղոց հազին:

 

ՍՈՒՆՊԱՏԻՃ

(լmeri).

որ է սնպատիճն, որ է այն քարն որ սնփարայ կասեն. թէ տրորեն եւ ակռան աւծեն՝ ճլէ տայ եւ ամրացնէ. թէ այրես եւ տրորես եւ շտերուն եւ բշտերուն եւ պեղծ խոցերուն ցանես՝ աւգտէ: Ասէ Պտ թէ, ասցել է Արիստոտել թէ հով է Բ տարաճան եւ չոր է Գ տարաճան:

 

ՍՈՒԼԱՀԱՒԹ.

 

որ է այն կրիան որ ի ծովէն կելնէ. եւ կու յիշուի ա՛յլ բառով. եւ հիմայ յիշեմ զիր աւգտութիւնն, թէ Տէր Աստուած կամի: Թէ զծովուն կրիային զարունն գինով եւ լապըստկի խաղածով եւ քամոնով խառնեն եւ խմեն՝ աւգտէ գազանահարի. թէ զցամաքի կրիային զարունն ըխտաւորն խմէ՝ աւգտէ. եւ լեղին աւգտէ խնախին, եւ փողացաւութեան, եւ այն խոցերուն որ ի տղին բերանն լինայ՝ աւծես, աւգտէ. եւ թէ ըխտաւորին քթին Բ ծակն դնես՝ աւգտէ: Եւ թէ զծովուն կրիան այրես եւ լոսես, եւ իր չքաւքն արդար եղ խառնես, եւ շտերուն եւ սարատանին եւ կրակին այրածին աւծես՝ տանի: Եւ թէ զհաւկիթն խիստ հազ լինող տղան ուտէ՝ աւգտէ: Եւ թէ զծովուն կրիան մորթեն, եւ զմէջն հանեն, եւ այրեն, եւ զմոխիրն առնուն, եւ պղպեղով եւ մեղրով խառնեն, եւ յամէն վաղուընէ եւ իրիկուն մկ մէկ դգալ ուտէ՝ աւգտէ հեւոց, եւ զխնաֆասին. եւ ըռուպուին. եւ թէ զարունն առնուն, եւ գարու ալրով եւ մեղրով խառնեն, եւ պղպեղի չաք հապեր այնես, եւ յաէն վաղուընէ եւ իրիկուն ըխտաւորին խմցնեն, շատ աւգտէ: Եւ թէ զարունն ի ձեռքն եւ ոտքն աւծեն Ա քանի հեղ՝ աւգտէ ոսկրացաւութեան եւ նկրիսի. թէ ճրագուն աւծես թաշանուճին եւ ծոծրկին քաշուելուն՝ աւգտէ: Եւ թէ զմիսն ուտես՝ այլուի զայս աւգտութիւնս առնէ: Եւ թէ զարունն կղբու ձուով խառնեն եւ հուկնայ առնեն՝ աւգտէ թաշանուճին, փորձած է: Եւ թէ այրեն եւ զմոխիրն առնուն, եւ հաւկթի սպտկուցով խառնեն, եւ ձեռքն եւ յոտքն աւծեն, եւ այլ տեղուանքն աւես՝ աւգտէ: Եւ թէ զըղունկն ի պտկին բերանն դնես՝ եռն կտրի: Եւ թէ յո՛ւմ գլուխն ցաւի՝ կախ այնես, ցաւն դադարի: Եւ թէ զինքն ի վերայ կռնակին պառկեցնես, այն տեղն կարկուտ չգայ: Եւ թէ զլեղին չորացնեն եւ այն մեղրովն, որ կրակ չէ տեսել, խառնեն եւ յաչքն քաշեն՝ զջուրն չիջուցանէ, խափանէ, եւ զսպիտակն այլ տանի, եւ զարցունքն կտրէ. թէ ջրով եփեն, որ աճուկն ճղքի տղոցն՝ աւազան առնես, որ ի էջն նստի, աւգտէ շատ:

 

ՍՈՒՄՍՈՒՄ ՎԱՅՐԻ

(Rռsռda).

որ է ճապալ հանկն, որ է կանչխոտն. յիշած է:

 

ՍՈՒԼԻ

(Caille).

որ է սամանի. յիշած է:

 

ՍՈՒՍԱՆ ԴԵՂԻՆ

(Hռmռrocalle).

որ է սումսումն (Sռsame). յիշած է:

 

ՍՈՒԼՈՒՏ

(Tragus Diosc. ).

որ է ճարայ. յիշած է:

 

ՍՈՒՄԻՔԱԹ ԸԼ ՍԱՅԻՏԱՅ

(Callionymus ?).

որ է այն ձկնիկն՝ որ Սայիտայ ասեն խաղաք մի կայ, անոր խէչն աղբուր մի կայ, անկից կու ելանէ. ի գարունն կորսան զան ձուկն. եւ Տաճկին անգէտ բժշկնին այսոր՝ սախանղուր կու ասեն. զփորն կու ճղքեն եւ կու աղեն, եւ կու չորացնեն. եւ թէ այսոր որձն՝ որ չոր լինի, կէս դրամ տրորեն, եւ հաւկթի դեղնուց խառնեն, եւ կերակրին ետեւ ուտեն, եւ քիչ մի քուն լինայ, զծածուկ մարմինն ամրացնէ, եւ մեցձաւորութիւն այնել տայ: Եւ այն ձկան որձին նշանն այն է որ գլուխն փոքր լինի, եւ յանձն յերկան նա՝ որձն է, որ զերկան մերձաւորութիւնն կու աւլցնէ. եւ այն որ էգն է՝ զկանանց մերձաւորութիւնն կու աւելցնէ:

 

ՍՈՒՆԿՆ

(Champignon).

որ է հայ լեզու. եւ թուրքն մանիթար ասէ, եւ յարապն քամահ ասէ. յիշած է:

 

ՍՈՒՄՍՈՒՄ

(Sռsame).

որ է շուշման, որէ սուսամն թուռք լեզուաւ. քունճութ կասեն. շրլխան այլ կասեն. լաւն այն է որ նոր լինի. տաք եւ գէճ է Ա տարաճան. եւ կակղացնող է եւ հալող է. եւ թէ զտեեւն եփես ջրով եւ զմազն լուանաս՝ յերկանցնէ եւ կոկ առնէ. եւ գլխուն բորին ճլէ տայ. եւ զըղեղն գէճ պահէ. եւ աւգտէ հին թաշանուճին. եւ թէ եփես եւ տաս հին հազին՝ աւգտէ. եւ զձայնն որ դորէ. եւ զկաթն աւելցնէ. եւ զփորն կակղացնէ. եւ զսերմն աւելցնէ. եւ թէ եփես՝ աւգտէ ործկալուն. եւ զկանանց արունն բանայ. եւ զտղան ի փորուն կու ձգէ. եւ կու գիրացնէ. եւ զմեռած արունն կու աղէկցնէ. եւ զչորութիւնն կու տանի. եւ աւձահարի աւգտէ. եւ նաւսր ուռէցնուն աւգտէ. եւ ստամոքին զեն առնէ. եւ լաւն այն է որ մեղրով ուտուի. եւ իր փոխանն սպիտակ խաշխաշն է: Ասցել է Պտին թէ մարդ որ աւձի զարնէ եւ կապուտնայ, թէ աւծես՝ տանի. եւ թէ ոտքն եւ ձեռքն ճղքի, աւծեն նա՝ տանի. եւ թէ կտաւատ խառնես եւ ուտես՝ զմերձաւորութիւնն յաւելցնէ. եւ իր առնելուն չաքն Բ դրամ է. եւ ստամոքին զեն է, եւ բերնին զեն է, եւ զսիրտն խառնակէ, եւ ծարաւ բերէ, եւ թանծր խլտ ընծայէ, եւ ուշ մարսի. եւ լաւն այն է որ տապկեն եւ հապա ուտեն. եւ քիչ մի մեղր խառնեն եւ հապա ուտեն: Գեղիանոս ասէ թէ իր փոխանն կտաւատն է:

 

ՍՈՒՄԱԽՆ

(Rhus coriaria).

որ Պարսին թաթրի ասէ, եւ Հայերն աղտոր ասեն. եւ ինքն Բ ցեղ կու լինի. խորասանի, եւ շամի. եւ լան այն է որ նոր լինի եւ կարմիր լինի. հով է ի յԲ տարաճան. եւ կապող է. աւգտէ բերնին խոցերուն, եւ ակընջին, եւ զոջիլն սպանանէ, եւ ակռային ցաւուն այլ աւգտէ. եւ ջուրն՝ զաչքն սրացնէ. եւ աւգտէ բորին, եւ քորին, եւ ճարապին՝ որ ի յաչքն լինի. եւ սուլախին, եւ արուն թքնելուն աւգտէ. եւ զստամոքսն ուժովցնէ, եւ չթողու որ սաֆրան աւելնայ. եւ զծարաւն կտրէ. եւ կերակուր տայ ուտել. եւ զբնութիւնն կու կապէ. եւ զսրտին խառնակիլն կու տանի. եւ զսահքն կու կտրէ. եւ ո՛ր տեղաց որ արուն երթայ՝ կտրէ եւ աւգտէ. եւ սնկան այլ աւգտէ. եւ աւգտէ զարկուց, եւ ուռէցի, եւ չթողու որ մեծնայ. եւ զպեղծ խոցերն աղէկցնէ. եւ սարատանին այլ աւգտէ. եւ հով լերդին զեն առնէ. եւ զիր չարութիւնն տանի մազտաքէն. եւ իւր փոխանն ազոխն է: Ասցել է Պտին թէ այսոր՝ թաթմ եւ թաթրի այլ կու ասեն, եւ տումտում կու ասեն, եւ յարպ կու ասեն, եւ տապային կու ասեն. զնազաֆին զարունն կտրէ, ուտելով. եւ թէ ի հետն պահէ նա՝ զայս աւգտութիւնս առնէ. եւ իր տերեւն հանց կապող է, որպէս ակակիայ. եւ զիր տերեւն թէ եփես՝ զմազն սեւ առնէ. եւ հուկնան աւգտէ աղեց գաներուն. եւ թէ աւազան առնես այլ աւգտէ. եւ զտերեւն ծեծես եւ եփես որ թանծրանայ եւ ի ղվամ գայ, զերդ աղաղիայ լինի. եւ իր պտուղն այլ զայս գործ կու առնէ. եւ աւգտէ տուսանտարիային. եւ թէ ի տղոցն սպեղանի առնես՝ զփորն կապէ. եւ թէ զինքն աւծես ի պորտն եւ ի յաճուկն եւ ի նստատեղն, զգոզն որ շուտ շուտ գայ՝ խափանէ, Աստուծով:

 

ՍՈՒՐԲ ԳՐԻԳՈՐՈՒ ԾԱՌՆ

(Teucrium Polium).

որ է ճաւտան, որ է մարեմխոտն, որ է խնկողկզուկն. յիշած է, Աստուծով:

 

ՍՈՒՍ

(Rռglisse).

ինքն մարուխն է, եւ մատուտակ այլ կու ասեն, եւ մարուխ այլ կու ասեն. քաղցր է, եւ դեղին տակ է. եւ մուհթատիլ է. ճլէ կուտայ. եւ աւգտէ ըխթիլաճին՝ որ ի յանձն լինի, եւ ջղացաւութեան. եւ թէ ի յաչքն քաշեն՝ աւգտէ զաֆրային, որ ի յաչքն լինի. եւ քանչալին այլ աւգտէ. եւ կրծոցն, եւ հազին, եւ թոքին այլ աւգտէ եւ իստկէ. եւ լերդին ցաւուն այլ աւգտէ. եւ զսաֆրան լուծէ. եւ զծարաւն կտրէ. եւ գոզելուն զկսկծալն տանի, եւ զերիկամն ստկէ. եւ որդէծնութեան չէ աղէկ. եւ հին ջերմերուն չէ աղէկ. եւ թէ տախիսին տիմէտ առնես՝ աւգտէ, եւ զխոցերն աղէկցնէ. եւ իւր փոխանն թուզն է եւ հուլպան է. եւ պ. ասէ թէ ինքն մանաքն է. եւ յիշած է, Աստուծով:

 

ՍՈՒՖԻՏԻՈՆ

(Satyrion).

որ է խուսաթ ըլ սայլապն. յիշած է իւր համարն:

 

ՍՈՒՎԱՐ Ի ՀՆԴԻ

(Helicteres isora).

ինքն քիշտ պարքիշտն է. յիշած է, Աստուծով:

 

ՍՈՒՐԻ.

 

ինքն ի զաճին ցեղերուն է. յշծ է, Աստուծով:

 

ՍՈՒՐԱՃ

(Efflorescence saline).

ինքն ի ծովու փրփուրին ցեղերուն է. ինքն ի յան տեղերն լինի՝ որ քարոտ լինի, եւ ծովուն մաւտիկ լինի. եւ իր ուժն նման է աղին ուժին, եւ քան զզահրաթըլ մըլհն քնքուշ է եւ նուրբ է եւ նրբացնող:

 

ՍՈՒՆՊՈՒԼ

(Nard).

որ է սնպուլ ի հնդին. ինքն խոտի տակ մըն է. ի Հնդկաց կուգայ. եւ լաւն այն է որ նոր լինի եւ անուշահոտ. տաք է եւ չոր յԲ տարաճան. բացող է եւ հալող է. եւ զըղեղն ուժովցնէ, եւ զհոտն անուշ առնէ. եւ զմազն երկանցնէ եւ ուժովցնէ, եւ չթողու որ մազն վաթի. եւ թէ աչքն քաշես՝ զաչքն ուժովցնէ, եւ զարտասուքն կտրէ, եւ զարտեւանունքն կու բուսցնէ. եւ աւգտ խաֆաղանին. եւ զսիրտն ուժովցնէ. եւ զկրծոց եւ զթոքին խոցերն կու բուսցնէ եւ աղէկցնէ. եւ զլերդն կու ուժովցնէ. եւ զկալուածն կու բանայ. եւ աւգտէ եարաղանին. եւ ստամոքսցաւութեան աւգտէ. եւ կերակուր տայ ուտել. զգոզն եւ զբնութիւնն կու կապէ. եւ զարգանտին զգիճութիւնն չորացնէ. եւ իրիկամաց եւ փայծեղան ցաւուն այլ աւգտէ. եւ ամենայն զաւդուած որ վատուժել լինի՝ տանի. եւ ամենայն հին պալղամի ջերմերուն աւգտէ. եւ զմարմնուն հոտն աղէկ առնէ. եւ զքրտնիլն կտրէ. եւ իր տալուն չաքն կէս դամ է. եւ իւր փոխանն իթխիրն է եւ մազտաքէն: Ասցել է Գրոցս շինողն թէ սնպուլն Գ ցեղ է. հնդիկ, հոռմի, եւ լեռան. եւ այն որ սնպուլ ի տայիպն է՝ հնդի է, եւ սնպուլ յասաֆիրի կասեն. եւ այն որ հոռմցին է՝ նարդին կու ասեն, եւ ըխլիտի կու ասեն. եւ նարդինն ի վերայ նուին յիշած է. եւ լաւն այն է որ անուշահոտ լինի, եւ սուր լինի, եւ կարմիր, եւ կուզն փոքր, եւ զլեզուն չորացնէ, եւ ի բերանն կպչի՝ որժամ ծամես. այս ի յան լեռն լինի՝ որ Ա դիհն Սուրն է, եւ մէկալ դիհն՝ Հնդն է: Եւ Գեղիանոս ասէ թէ տաք է յԲ տարաճան, եւ չոր՝ Գն. ասցել են տաք է յԳ տարաճան, եւ չոր է. աւգտէ, Աստուծով:

 

ՍՆՊՈՒԼ ԸԼ ՔԱԼՊ

(Fruit de FrՍne).

Ասէ Իպն թէ ինքն տարտարին պտուղն է. եւ յայտնի է, որ ասէ լիսան ըլ յասաֆիրն. եւ չէ ստուգ. բայց պարսկերէն «անֆխօօս կու ասենե եւ յարապերէն շաճար ըլ պախ կու ասեն. եւ լիսան ըլ յասաֆիրն ծառ մըն է որ պ. շանաչաւպ կու ասեն, եւ թշիրաց համահր կասեն, եւ սնպուլ ըլ քալպ կասեն:

 

(ՍՈՒՄՊՈՒԼ Ի ԹՈՒՐՔԻ

(Narcisse).

որ Հայն նռճէս ասէ. յիշած է ի վերայ նուին, նարճիս: )

 

ՍՆՊՈՒԼ Ի ՈՒՌՈՒՄԻ

(Nard indien).

որ է նարդինն, որ է սնպուլ իլ խլիտին. յիշած է:

 

ՍՈՒՎԱԽ Ի ՀԱՆԴԱՅ

(Enveloppe de Froment).

լաւն այն է որ մուհթատիլ լինի. եւ թէ զինքն տապկես՝ տաք եւ չոր լինի. եւ կակղացնող է. եւ թէ թրջես՝ բնութեամբ հով լինի. եւ թէ խմես՝ զբնութիւնն հովցնէ եւ գիճացնէ. եւ ուշ անցնի ստամոքէն. եւ շատ քամի ընկենու. եւ լաւն այն է որ տաք ջրով լուանան եւ ղանդ խառնեն, որ զչարութիւնն տանի, Աստուծով:

 

ՍՈՒՎԱԽ ԸԼ ՇԷԻՐ

(Enveloppe d'Orge).

որ է գարուն կեղեւն. լաւն այն է որ մուհթատիլ լինի. եւ թէ տապկես՝ թեփն քիչ ելնէ. եւ ինքն հով է եւ գէճ է քան զցորենին կեղեւն. եւ զփորն կապէ. եւ որժամ Բ ազգ նռան ջրով շաղուես, կամ սֆուֆ առնես, զստամոքին զգիճութիւնն տանի. որ սաֆրայ փսխէ՝ կտրէ. եւ աւգտէ գլխուցաւութեան. եւ զսրտին խառնակիլն տանի. եւ զստամոքն ուժովցնէ. եւ թէ իրմէն մալէզ եւ կամ խաւիծ առնես, եւ քիչ մի քաղցր առնեն եւ տան տղոցն, գիրացնէ եւ քամի ընծայէ. եւ զիր չարութիւնն տանի ղանդն:

 

ՍՈՒՎԻԽ ԸԼ ՆԱՊԽ

(Enveloppes du fruit de Lotus).

որ է քանկարին (Acanthe !) կեղեւն. աւգտէ ստամոքին. եւ զփորն աղէկ կու կապէ, Աստուծով:

 

«ՍՈՒՎԷԽ ԹՈՒՖԱՀ

(Pelure de Pomme).

որ է խնծորին կեղեւն. զործկալն եւ զփսխելն կտրէ որ սաֆրայէ լինի. եւ զփորն աղէկ կապէ. եւ զծարաւն կտրէ շուտ: ե

 

ՍՈՒՎԷԽ ԸԼ ՂԱՐՅՆ

(Enveloppe de la graine de Laurier).

զբնութիւնն կու կակղացնէ. եւ աւգտէ հազին. եւ կրծացաւութեան որ ի տաքութենէ լինի՝ աւգտէ, Աստուծով:

 

ՍՈՒՎԷԽ ԸՌՈՒՄԱՆ

(Enveloppe de Grenade).

հով է եւ չոր. զսաֆրան խաղեցնէ. եւ աւգտէ ստամոքին. եւ զբնութիւնն ամրացնէ. եւ կերակուր տայ ուտել:

 

ՍՈՒՎԷԽ ԸԼ ԽԱՌՆՈՒՊ ԵՒ ՂՈՒՊԱՅՐԱՅ

(Enveloppes de Caroube et de Sorbe).

որ է եղջրուն եւ փշատին կեղեւն. Բ այլ կապող են խիստ, Աստուծով:

 

ՍՊԱՆՆԱԽ

(լpinard).

որ է շոմինն, որ է ծմելն. յիշած է:

 

ՍՊԸՍՏԱՆ

(Sռbeste).

որ է մուխատայ. լաւն այն է որ քաղցր լինի, եւ ի լի, եւ հասուն. եւ մուհթատիլ է. եւ եփող է. եւ կակղացնող է. եւ ինքն զմանն ի յերեսացն կու տանի եւ զխռչակն եւ զկուրծքն կու կակղացնէ. եւ զհազն կու տանի. եւ զփորն կու լուծէ. եւ զծարաւն կու կտրէ. եւ զսավտան կու լուծէ. եւ զաւձն ի փորուն կու հանէ. եւ զինքն կու եփեն, եւ հուկնայ կու անեն, աւգտէ կռնակին ցաւուն, եւ խուլինճին. եւ իր տալուն չաքն ԺԵ հատ է. բայց զստամոքին կու վատուժցնէ. եւ զիր չարութիւնն տանի պալիլաճն. եւ իւր փոխանն յունապն է:

 

ՍՈՒՍԱՆ

(Lys).

ինքն շատ ցեղ է. սպիտակ, եւ դեղին, եւ կապուտ, եւ վայրի. տաք է եւ մուհթատիլ է առաջի տարաճան. հալող է եւ կակղացնող է. եւ իր ձէթն աւգտէ ջղերուն ցաւուն, եւ մանին. եւ որոյ ականջն ձայն հանէ՝ աւգտէ. եւ գլխուն խոցերուն աւգտէ. եւ թէ աչքն քաշեն՝ աւգտէ, եւ չթողու որ ջուր իջնու. եւ իւր տերեւն թութիայ կու լինի, եւ աւգտէ սաֆրային. եւ իր շարապն աւգտէ սրտին վատուժութեան, եւ լերդացաւին, եւ փայծեղան եւ զարգանդին պնտութիւնն հալէ, եւ խծկելուն աւգտէ. եւ զմերձաւորութիւնն կու աւելցնէ. եւ զիր տակն թէ եփեն՝ զդեղին ջուրն կու հանէ. եւ թէ ծխեն՝ աւգտէ սնկան, եւ բորի, եւ չոր խոցերուն. եւ տակն՝ զչոր խոցերն կու ողջացնէ, եւ զծաղկնին զտեղն այլ աղէկ կու առնէ. եւ կարճահարին այլ աւգտէ. եւ իր ձէթն թրիաք է այն մարդուն՝ որ պանճ է կերել եւ կամ գինծ, աւգտէ: Ասցել է Պտին թէ ինքն Դ ցեղ է. Ա ցեղն՝ սպիտակ է, որ այնոր ազատ կու ասեն. եւ Բ ցեղն՝ ազրախ է, այնոր քապուտ կու ասեն. եւ Գ ցեղն՝ վայրի լինի, ան շատ ցեղ գուն է. կապուտ է, դեղին է, եւ սպիտակ. եւ այն որ կապուտ է՝ այըասայ ասեն. եւ Ա՝ դեղին է, խթայի ասեն. քան զամենայն լաւ՝ կապուտն է, որ զսիրտն խնդացնէ, Աստուծով:

 

(ՍՐԹ ՊԱԼԸՂԻ.

 

գրած է ի վերայ թոյին, թուն: )

 

ՍՓԻՏԱՅ ՍՓԻՏ

(Moutarde blanche).

որ է սպիտակ խարտալն. յիշած է, Աստուծով:

 

(ՍՕՍՄԱՐ.

 

որ թուրքն կէլէր ասէ. ի վերայ վեվին՝ վերել այլ. գրած է. եւ թէ զարիւնն յաչքն քաշեն՝ զտեսութիւնն յաւելցնէ. եւ թէ զծիրտն յաչքն քաշեն՝ զիսպիտակն յաչացն տանի եւ փարատէ: )

 

ՍՖԱՆԴ ԱՍՖԱՆԴ

(Moutarde blanche).

որ է վայրի քամունն (Cumin sauvage). յիշած է, Աստուծով:

Կատարեցաւ սէն, կամաւքն Աստուծոյ. այժմ գրեմք զվեվն, թէ Աստուած կամի: