Մնացորդաց

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա
աբար 2, աբբա 2, աբբաներուն 1, աբեղայ 1, աբեղայի 1, աբեղային 1, աբեղաներն 1, աբեղաներուն 1, աբէթին 1, աբէլը 1, աբիկեանի 2, աբուգաթ 6, աբրահամու 2, ագահ 1, ագահները 1, ագահութեամբ 2, ագարակ 5, ագարակաստան 1, ագարակ-գիւղերով 1, ագարակը 6, ագարակի 5, ագարակին 13, ագարակներ 1, ագարակները 6, ագարակներու 1, ագարակներուն 2, ագընը 1, ագի 1, ագիին 1, ագիներէն 1, ագհիսարի 1, ագուգայ 1, ագուգայի 1, ագուգային 1, ագուգաները 1, ագուցած 1, ագուցող 1, ագուցուած 4, ագուցուեցան 1, ագուցումը 1, ագուցումներով 1, ագուցումով 2, ագռամէջէն 1, ագռաւ 1, ագռաւի 1, ագռաւն 2, ագռաւներ 1, ագռաւները 2, ագռաւներու 1, ագռաւներուն 2, ագռմէջէն 2, ագռմէջը 1, ագռմէջին 2, ագռպիղծ 1, ադ 22, ադամ 1, ադամախնձորը 1, ադամանդ 10, ադամանդակուռ 2, ադամանդեցին 1, ադամանդէ 2, ադամանդէն 2, ադամանդը 1, ադամանդին 2, ադամանդն 1, ադամանդները 1, ադամանդով 3, ադամանդուած 1, ադամանով 1, ադամներ 1, ադամորդի 1, ադամորդիները 1, ադամու 2, ադայէն-տէտէյէն 1, ադլաս 1, ադլասեան 1, ադլասէ 1, ադլասը 5, ադլասի 1, ադլասին 3, ադլասով 1, ազազուն 16, ազապ 3, ազատ 126, ազատագրել 1, ազատագրեց 1, ազատագրուած 1, ազատագրութեան 1, ազատագրութիւնը 2, ազատած 19, ազատածներուն 1, ազատական 2, ազատականութիւնը 1, ազատամիտ 2, ազատամտութեան 1, ազատամտութիւն 1, ազատամտութիւնը 2, ազատարար 2, ազատել 19, ազատելէ 1, ազատելէն 3, ազատելը 1, ազատելիք 1, ազատելով 12, ազատելու 49, ազատելուն 1, ազատեր 9, ազատեց 12, ազատեցաւ 2, ազատեցէք 1, ազատեցին 1, ազատեցիր 1, ազատէ 1, ազատէին 1, ազատէր 3, ազատը 2, ազատի 3, ազատիլ 6, ազատիլը 1, ազատիս 2, ազատման 1, ազատն 2, ազատները 2, ազատող 2, ազատողը 2, ազատողն 1, ազատով 1, ազատուած 10, ազատուածներ 1, ազատուելէ 1, ազատուելով 2, ազատուելու 3, ազատուեր 2, ազատուէր 1, ազատութեամբ 6, ազատութեամբը 2, ազատութեան 19, ազատութեանը 1, ազատութիւն 12, ազատութիւնը 15, ազատութիւնն 3, ազատուիլ 1, ազատուիլն 1, ազատում 4, ազատումը 2, ազատումի 2, ազատումին 1, ազատումով 1, ազատուող 2, ազատօրէն 1, ազգ 9, ազգական 12, ազգականական 1, ազգական-այցուորները 1, ազգականէն 1, ազգականը 2, ազգականի 1, ազգականին 1, ազգականներ 2, ազգականներէ 1, ազգականները 5, ազգականներով 1, ազգականներու 3, ազգականներուն 5, ազգականութեան 1, ազգականուհի 1, ազգականուհիներուն 1, ազգակիցները 3, ազգակիցներուն 1, ազգակցական 2, ազգամիջեան 3, ազգային 93, ազգայնական 3, ազգայնականութիւնը 3, ազգայնամոլութիւնը 1, ազգայնացնող 1, ազգայնացուցին 1, ազգայնութեան 1, ազգայնութեանց 1, ազգանուէր 1, ազգապատկան 1, ազգապիղծ 3, ազգապիղծները 1, ազգապղծութեան 1, ազգասէր 4, ազգասէրները 1, ազգասիրաբար 1, ազգասիրական 2, ազգասիրութիւն 1, ազգատոհմին 4, ազգեր 2, ազգերէն 1, ազգերը 12, ազգերն 1, ազգերու 34, ազգերուն 11, ազգէ 3, ազգէն 5, ազգը 15, ազգի 5, ազգին 37, ազգն 2, ազգովի 1, ազգովին 3, ազգութիւն 1, ազգութիւնը 5, ազգութիւնն 1, ազգութիւնս 1, ազգուրաց 2, ազդած 4, ազդակ 8, ազդակը 2, ազդակին 1, ազդակն 3, ազդակներ 5, ազդակներէ 4, ազդակներէն 2, ազդակները 7, ազդակներու 3, ազդանշանէն 1, ազդանշանը 2, ազդանշանի 1, ազդարարեց 1, ազդարարութեան 4, ազդարարութիւն 3, ազդարարութիւնը 1, ազդել 1, ազդելով 1, ազդելու 6, ազդեց 2, ազդեցիկ 15, ազդեցիկները 2, ազդեցին 1, ազդեցութեամբ 1, ազդեցութեամբը 1, ազդեցութեան 7, ազդեցութեանց 1, ազդեցութիւն 5, ազդեցութիւնը 17, ազդեցութիւններ 2, ազդեցութիւններով 1, ազդեցութիւններու 2, ազդէր 2, ազդմունք 1, ազդմունքին 2, ազդմունքներէ 1, ազդմունքները 3, ազդող 3, ազդու 5, ազդուած 11, ազդուելով 3, ազդուելու 6, ազդուեցաւ 1, ազդուիլը 1, ազդուին 1, ազդուիր 1, ազդրերը 2, ազդրերուն 3, ազը 1, ազիզ 1, ազնիւ 14, ազնուագոյն 1, ազնուազարմ 3, ազնուազգի 3, ազնուական 11, ազնուականը 1, ազնուականի 1, ազնուականներու 1, ազնուականներուն 2, ազնուականութեան 5, ազնուականութիւն 1, ազնուականութիւնը 1, ազնուամասը 1, ազնուամեծար 1, ազնուաշուքներու 2, ազնուապետական 2, ազնուապետութիւն 1, ազնուապետութիւնը 1, ազնուատոհմ 1, ազնուացնել 1, ազնուութեամբ 1, ազնուութեան 2, ազնուութենէ 1, ազնուութիւն 1, ազնուութիւնը 1, ազնուուհին 1, աթենասը 1, աթենասի 1, աթէնքէն 1, աթէնքի 1, աթինա 1, աթոռ 5, աթոռակ 1, աթոռակալ 2, աթոռակի 1, աթոռէն 5, աթոռը 10, աթոռի 2, աթոռին 9, աթոռներ 3, աթոռներէն 2, աթոռները 4, աթոռներու 4, աթոռներուն 5, աժան 25, աժանով 1, աժանութեանը 1, աժանցած 1, աժանցուցած 1, աժեմին 3, աժետները 1, աժտահար 1, աժտահարի 1, աժտահարին 1, ալ 2739, ալաճաճեան 1, ալամանիա 1, ալայպէյի 1, ալանկէն 1, ալանկը 3, ալապաստրէ 1, ալապաստրը 1, ալեակի 1, ալեակները 1, ալեակներուն 1, ալեակով 1, ալելու 1, ալեծուփ 1, ալեծփում 1, ալեկոծ 10, ալեկոծումը 2, ալեւոր 2, ալեւորած 1, ալեւորը 1, ալեփառ 1, ալէմը 4, ալէմին 2, ալէյքում 2, ալթայ 1, ալի 19, ալիի 2, ալիշան 1, ալիւր 1, ալիւրը 2, ալիւրի 11, ալիւրին 2, ալիւրն 1, ալիւրները 1, ալիւրով 1, ալիք 8, ալիք-ալիք 5, ալիքէ 3, ալիքը 16, ալիքի 3, ալիքին 9, ալիքն 1, ալիքներ 1, ալիքներէ 2, ալիքներէն 3, ալիքները 9, ալիքներով 2, ալիքներովը 1, ալիքներու 7, ալիքներուն 10, ալիքով 2, ալիքուած 1, ալլահ 14, ալլահ-ալլահ 2, ալլահը 3, ալլահին 7, ալճերիային 1, ալն 4, ալնըման 1, ալշիմին 2, ալոճ 1, ալուկը 1, ալուկին 2, ալուկներ 1, ալպան 1, ալպանական 3, ալպանացի 6, ալպանացիներէն 2, ալպանացիները 5, ալպանացիներուն 2, ալպանացիք 1, ալպանիայէն 1, ալպանին 1, ալքեր 1, ալքերէ 3, ալքերէն 12, ալքերը 14, ալքերով 1, ալքերուն 3, ալքէն 2, ալքը 2, ալքի 1, ալքոլէն 1, ալքոլի 2, ալքոլին 2, ալքոլով 1, ախ 3, ախեխ 1, ախեխը 1, ախեխի 3, ախեխն 1, ախը 1, ախթարնամէներէն 1, ախթարնամէները 1, ախոյեանին 1, ախոյեանները 1, ախոյեաններուն 1, ախոռ 11, ախոռապանութենէն 1, ախոռէն 11, ախոռը 13, ախոռի 14, ախոռին 29, ախոռն 1, ախոռներէն 1, ախոռները 5, ախոռներուն 3, ախով 1, ախորժ 7, ախորժաբերը 1, ախորժաթափ 1, ախորժած 3, ախորժակ 1, ախորժակէն 2, ախորժակը 9, ախորժակի 1, ախորժակին 5, ախորժակն 1, ախորժակներ 3, ախորժակներէն 3, ախորժակները 11, ախորժակներն 1, ախորժակներով 4, ախորժակներու 3, ախորժակներուն 13, ախորժակով 10, ախորժակովը 1, ախորժանքին 1, ախորժանքով 1, ախորժելի 1, ախորժելով 3, ախորժեր 5, ախորժէին 1, ախորժէր 1, ախորժը 1, ախորժիլ 1, ախորժիր 2, ախորժով 2, ախպարները 1, ախտաբանութեան 1, ախտաբանութենէն 1, ախտագար 1, ախտագին 2, ախտազերծ 1, ախտաժէտ 3, ախտաժէտը 1, ախտաժէտները 2, ախտաժէտներն 1, ախտանիշներուն 1, ախտավարակ 2, ախտավարակներուն 1, ախտաւոր 12, ախտաւորումներ 1, ախտեր 1, ախտերէ 1, ախտերէն 1, ախտերը 9, ախտերով 4, ախտերու 3, ախտերուն 2, ախտէն 1, ախտը 1, ախտի 1, ախտին 5, ախտովը 1, ախր 6, ախօռներուն 1, ածածը 1, ածական 1, ածականը 2, ածականին 1, ածականներ 2, ածականները 2, ածականներով 4, ածականներու 1, ածել 1, ածելը 1, ածելիէն 1, ածելիին 1, ածելիք 1, ածելով 2, ածելու 2, ածեց 2, ածեցին 1, ածեցիր 1, ածիլուած 4, ածխանոց 1, ածխանոցը 1, ածխատիպ 1, ածխացած 3, ածխացումէն 1, ածխացումին 2, ածխացումներուն 1, ածող 1, ածու 1, ածուեզրի 1, ածուեցան 1, ածուէ 1, ածուի 1, ածուխ 1, ածուխէն 1, ածուխի 6, ածուխին 3, ածուխներուն 1, ածուխով 2, ածուն 1, ածուներ 5, ածուներէն 2, ածուները 5, ածուներու 1, ակ 2, ակադեմական 2, ակադեմիաներուն 1, ակաղձուն 1, ակամայ 15, ական 1, ականակուռ 8, ականատես 7, ականատեսի 1, ականատեսներէն 1, ականատեսներու 1, ականաւոր 14, ականաւորները 1, ականաւորներու 1, ականողիքին 1, ականջ 30, ականջալուր 1, ականջափողերը 1, ականջդ 1, ականջէ 2, ականջէն 9, ականջը 18, ականջ-թոռին 1, ականջի 5, ականջին 37, ականջներդ 2, ականջներէն 5, ականջները 36, ականջներն 1, ականջներով 2, ականջներովը 2, ականջներուն 35, ականջնին 2, ականջնիս 1, ականջնուն 2, ականջով 4, ականջովը 3, ականտես 1, ակատ 1, ակատի 1, ակերէն 1, ակերը 6, ակէն 9, ակը 5, ակընթարթի 1, ակին 6, ակիշը 1, ակն 1, ակնագունտերը 1, ակնախտիղ 1, ակնածանքի 1, ակնածիլ 1, ակնածիր 1, ակնակապիճին 1, ակնակապիճներէն 1, ակնակապիճները 2, ակնաղբիւրը 4, ակնաղբիւրի 4, ակնաղբիւրին 6, ակնայ 2, ակնապարար 1, ակնարկ 5, ակնարկէ 2, ակնարկը 12, ակնարկի 1, ակնարկին 6, ակնարկները 2, ակնարկներով 1, ակնարկներու 1, ակնարկներուն 1, ակնարկով 13, ակնարկովը 1, ակնարկութիւն 2, ակնարկութիւնը 12, ակնարկութիւններ 1, ակնարկումով 1, ակնափակ 1, ակնափոսերուն 1, ակնբախ 3, ակներեւ 1, ակնթարթային 2, ակնթարթի 23, ակնթարթին 2, ակնթարթօրէն 1, ակնկալածէն 1, ակնկալել 1, ակնկալուած 1, ակնկալութեան 1, ակնկալութիւնները 1, ակնկալութիւնով 1, ակնկառոյց 2, ակնյայտ 1, ակնովի 1, ակնոց 1, ակնոցէն 1, ակնոցը 2, ակնոցի 2, ակնոցին 3, ակնոցները 2, ակնոցներուն 1, ակնոցով 1, ակնոցովը 1, ակոբը 1, ակոբին 1, ակունքին 1, ակռաժաժիկը 1, ակռայ 3, ակռայ-ակռայ 1, ակռայի 4, ակռային 1, ակռայով 1, ակռայովները 1, ակռան 5, ակռաներէն 19, ակռաները 54, ակռաներով 3, ակռաներովը 5, ակռաներու 1, ակռաներուն 33, ակռաներուս 1, ակռանին 1, ակռավարձի 1, ակօս 4, ակօս-ակօս 3, ակօսաւոր 3, ակօսէ 1, ակօսէն 5, ակօսը 5, ակօսի 3, ակօսին 13, ակօսն 2, ակօսներ 1, ակօսներէ 2, ակօսներէն 7, ակօսները 4, ակօսներով 1, ակօսներու 1, ակօսներուն 2, ակօսող 1, ակօսով 3, ակօսուած 4, ակօսումէն 2, ակօստերեւ 1, ահ 1, ահա 134, ահաբեկ 20, ահաբեկած 1, ահաբեկելով 1, ահաբեկելու 1, ահաբեկեր 1, ահաբեկեց 1, ահաբեկիչները 1, ահաբեկման 1, ահաբեկումը 2, ահաբեկումին 1, ահաբեկումով 2, ահագին 36, ահագնադղորդ 1, ահագնութիւնը 2, ահադէմ 1, ահազանգը 4, ահազանգի 2, ահազանգին 1, ահազդու 4, ահալից 2, ահալուր 1, ահակոծ 1, ահարկու 13, ահաւասիկ 3, ահաւոր 178, ահաւորը 4, ահաւորին 1, ահաւորութիւնը 1, ահեղ 5, ահեղօրէն 2, ահէն 9, ահը 21, ահի 2, ահին 5, ահմէտ 1, ահն 5, ահով 3, ահովը 7, ահոտ 1, ահուդողի 1, ահուն 1, ահռել 1, ահռելի 1, աձակուելու 1, աղ 11, աղա 27, աղալ 1, աղալէն 3, աղալէն-աղալէն 1, աղալով 4, աղալու 6, աղախինը 1, աղած 1, աղաղակ 6, աղաղակել 1, աղաղակէն 2, աղաղակը 26, աղաղակի 2, աղաղակիկ 1, աղաղակին 4, աղաղակն 1, աղաղակները 1, աղաղակներուն 1, աղաղակող 1, աղաղակողը 1, աղաղակով 1, աղայէն 5, աղայի 9, աղայիդ 1, աղային 43, աղայութեան 1, աղայութիւնը 1, աղան 29, աղանայ 1, աղանդաւոր 1, աղանդաւորներու 1, աղանդեր 1, աղաներ 10, աղաներէ 1, աղաներէն 2, աղաները 35, աղաներն 3, աղաներու 10, աղաներուն 26, աղաչագին 2, աղաչական 1, աղաչանք 5, աղաչանքէն 1, աղաչանքը 4, աղաչանքի 1, աղաչանքին 3, աղաչանքներէ 2, աղաչանքով 1, աղաչաւոր 1, աղաչելով 2, աղաչեր 1, աղաչէին 1, աղաչողական 1, աղապատանք 1, աղապատանքը 4, աղապատանքն 1, աղար 3, աղ-արձան 1, աղարտելով 1, աղարտելու 1, աղարտուէին 1, աղ-արցունքին 1, աղաց 1, աղացեր 1, աղացին 2, աղացմամբ 1, աղացուած 1, աղացուիլը 1, աղացքին 1, աղաւաղումին 1, աղաւաղումներուն 1, աղաւաղումով 2, աղաւնակերպ 1, աղաւնեակներ 1, աղաւնետուն 3, աղաւնիէ 1, աղաւնիի 2, աղաւնին 1, աղաւնոյ 1, աղաւորել 1, աղբ 9, աղբակառք 1, աղբակառքերը 1, աղբակառքը 1, աղբակոյտեր 1, աղբահար 1, աղբանոցները 1, աղբանոցներու 1, աղբաջուրով 1, աղբար 7, աղբարէ 1, աղբարէն 2, աղբարը 12, աղբարիկը 1, աղբարիկներուն 1, աղբարիկս 1, աղբարին 1, աղբարներէն 1, աղբարները 7, աղբարներու 1, աղբարներուն 5, աղբարներս 1, աղբացումին 1, աղբերագիրքը 1, աղբերակը 1, աղբերակի 1, աղբերային 1, աղբերացման 1, աղբերացող 1, աղբերացումը 1, աղբերացումներ 1, աղբերացումները 1, աղբերը 2, աղբեւին 1, աղբէ 1, աղբէն 2, աղբէր 11, աղբը 3, աղբի 10, աղբին 9, աղբիւսի 1, աղբիւր 23, աղբիւրէ 7, աղբիւրէն 8, աղբիւրը 33, աղբիւրի 28, աղբիւրին 16, աղբիւրն 2, աղբիւրներ 7, աղբիւրներէ 1, աղբիւրներէն 1, աղբիւրները 20, աղբիւրներով 1, աղբիւրներովը 1, աղբիւրներու 4, աղբիւրներուն 8, աղբիւրներս 1, աղբիւրով 2, աղբն 3, աղբով 1, աղբովը 4, աղբուած 2, աղբուր 1, աղբրտանցը 8, աղբրտանքը 5, աղբօր 14, աղբօրը 22, աղելու 2, աղեխարշ 2, աղեկուն 1, աղեկտուր 2, աղեղ 1, աղեղած 1, աղեղէ 1, աղեղէն 10, աղեղը 13, աղեղիկներու 1, աղեղին 14, աղեղնաձեւ 1, աղեղներէն 2, աղեղները 2, աղեղներով 3, աղեղներուն 1, աղեղով 2, աղեղովը 2, աղեղուած 1, աղեղումէն 1, աղեղումն 1, աղեղօրէն 1, աղերէ 1, աղերը 5, աղերն 1, աղերով 1, աղերովը 1, աղերս 4, աղերսագիրներ 1, աղերսագիրները 1, աղերսանք 1, աղերսանքը 4, աղերսանքի 1, աղերսարկու 6, աղերսաւոր 1, աղերսելով 4, աղերսեց 1, աղերսէ 1, աղերսը 8, աղերսող 2, աղերսով 2, աղեքսանդր 1, աղէկ 23, աղէկ-գէշ 1, աղէկին 1, աղէկն 1, աղէկնալու 1, աղէկներէ 2, աղէկներով 1, աղէկութիւն 3, աղէկութիւնը 2, աղէկցուցին 1, աղէն 3, աղէտ 8, աղէտաբեր 1, աղէտահար 1, աղէտաւոր 7, աղէտէ 3, աղէտէն 11, աղէտը 31, աղէտի 14, աղէտին 36, աղէտներ 2, աղէտներէն 1, աղէտները 3, աղէտներով 2, աղէտներու 6, աղէտներուն 3, աղէտով 2, աղը 15, աղի 25, աղին 10, աղիութիւնը 1, աղիտաւոր 2, աղիւս 3, աղիւսակը 2, աղիւսարանէն 1, աղիւսարանը 1, աղիւսարանին 2, աղիւսէ 1, աղիւսը 1, աղիւսի 2, աղիւսներու 2, աղիւսներուն 3, աղիւսով 1, աղիք 1, աղիք-աղիք 1, աղիքի 3, աղիքին 3, աղիքներէդ 1, աղիքներէն 2, աղիքները 13, աղիքներովը 2, աղիքներու 1, աղիքներուն 5, աղխերէն 1, աղխերը 1, աղխերուն 1, աղխը 1, աղկաղկ 11, աղկաղկութեան 1, աղմկայարոյց 1, աղմկարար 2, աղմկել 1, աղմկեր 1, աղմկեցին 2, աղմկոտ 6, աղմկուած 1, աղմուկ 1, աղմուկ 18, աղմուկէ 3, աղմուկէն 5, աղմուկը 27, աղմուկի 15, աղմուկին 11, աղմուկն 1, աղմուկներէ 1, աղմուկները 5, աղմուկներով 2, աղմուկներու 1, աղմուկով 15, աղմուկովը 3, աղմուկով-նշան 1, աղն 5, աղով 2, աղովը 3, աղովն 1, աղոտ 2, աղու 3, աղուաթափումը 1, աղուած 1, աղուահամ 2, աղուամազ 1, աղուամազային 1, աղուամազերը 1, աղուամազէն 2, աղուամազը 3, աղուամազին 1, աղուամազն 1, աղուամազոտ 1, աղուանից 1, աղուացած 1, աղուէս 4, աղուէսէն 1, աղուէսը 3, աղուէսըին 2, աղուէսի 4, աղուէսն 2, աղուէսներէն 1, աղուէսներու 2, աղուէսներուն 3, աղուընակի 1, աղուընակներու 1, աղուիսական 1, աղունուորները 1, աղուոր 102, աղուորենց 1, աղուորէն 9, աղուորը 127, աղուորիկ 5, աղուորիկը 2, աղուորին 207, աղուորն 7, աղուորնալ 1, աղուորներուն 2, աղուորութեան 1, աղուորութեանը 3, աղուորութիւնը 7, աղուորցած 2, աղուորցնել 1, աղուորցնելով 1, աղուրին 1, աղջամուղջէն 1, աղջամուղջը 1, աղջամուղջներէն 1, աղջի 3, աղջիկ 114, աղջիկէ 3, աղջիկէն 21, աղջիկը 212, աղջիկի 19, աղջիկին 22, աղջիկն 19, աղջիկներ 23, աղջիկներէ 3, աղջիկներէն 17, աղջիկները 120, աղջիկներն 7, աղջիկներով 4, աղջիկներովը 3, աղջիկներու 42, աղջիկներուն 74, աղջիկներունն 1, աղջիկնութեան 4, աղջիկնութիւնը 5, աղջիկնութիւնները 1, աղջիկովը 1, աղջիկս 14, աղջիկտեսի 1, աղջկադէմ 1, աղջկայ 4, աղջկան 166, աղջկանդ 1, աղջկանը 34, աղջկանս 1, աղջկանց 1, աղջնակ 9, աղջնակը 4, աղջնակի 7, աղջնակին 2, աղջուր 3, աղջուրէն 1, աղջուրը 1, աղջուրի 2, աղջուրով 1, աղտ 10, աղտահար 3, աղտաւոր 1, աղտեղի 1, աղտեղութեամբը 1, աղտեղութենէն 1, աղտեղութիւն 4, աղտերը 3, աղտերուն 1, աղտէ 1, աղտէն 5, աղտը 11, աղտի 9, աղտին 13, աղտն 8, աղտով 2, աղտոտ 83, աղտոտած 1, աղտոտելէ 1, աղտոտելու 3, աղտոտներու 1, աղտոտութիւն 3, աղտոտութիւնը 2, աղտոտութիւնն 1, աղտոտութիւններէն 1, աղտոտութիւններով 2, աղցան 1, աղցանէ 1, աղցաւեր 1, աղցաւոր 1, աղցուած 2, աղցուկ 1, աղւորը 1, աղքատ 40, աղքատագոյն 1, աղքատախնամը 1, աղքատախնամին 2, աղքատացած 2, աղքատացը 1, աղքատեցոյն 1, աղքատէն 2, աղքատը 5, աղքատի 3, աղքատիկ 42, աղքատին 16, աղքատինը 2, աղքատինն 1, աղքատն 1, աղքատներէն 2, աղքատները 4, աղքատներու 5, աղքատներուն 10, աղքատութեամբ 1, աղքատութեան 32, աղքատութեանը 2, աղքատութենէն 1, աղքատութիւն 4, աղքատութիւնը 13, աղքատուկ 1, աղօթած 2, աղօթամատեաններէն 1, աղօթասաց 1, աղօթավայր 2, աղօթավայրերը 1, աղօթատեղի 1, աղօթատեղին 2, աղօթատեղիները 4, աղօթատեղիներու 2, աղօթարան 1, աղօթարաններուն 1, աղօթել 2, աղօթելու 5, աղօթեր 2, աղօթեց 2, աղօթէ 1, աղօթին 1, աղօթող 4, աղօթողը 3, աղօթողի 2, աղօթողին 1, աղօթողներ 1, աղօթողները 1, աղօթուորները 1, աղօթս 1, աղօթք 13, աղօթքէ 5, աղօթքէն 4, աղօթքը 15, աղօթքի 19, աղօթքին 12, աղօթքկողմը 1, աղօթքն 3, աղօթքներ 2, աղօթքները 4, աղօթքներով 1, աղօթքներուն 4, աղօթքով 7, աղօթքովը 1, աղօթքս 1, աղօն 1, աղօնը 1, աղօնք 1, աղօնքը 2, աղօտ 24, աղօտած 5, աղօտակի 8, աղօտայնութեամբ 1, աղօտայնութեան 1, աղօտայնութիւն 1, աղօտանք 1, աղօտացումին 1, աղօտացուցին 1, աղօտել 2, աղօտեր 1, աղօտեցաւ 1, աղօտիլն 1, աղօտութեամբը 1, աղօտութիւնը 1, աղօտումը 2, աղօրիքին 1, աղօրիքներով 1, աճած 14, աճապարած 2, աճապարանք 10, աճապարանքը 9, աճապարանքի 6, աճապարանքին 6, աճապարանքն 1, աճապարանքով 6, աճապարել 2, աճապարելուն 1, աճապարեր 3, աճապարեց 8, աճապարեցին 1, աճապարէք 8, աճապարող 2, աճապարողին 1, աճապարոտ 9, աճապարոտները 1, աճապարում 1, աճելով 8, աճելու 3, աճեր 6, աճեցան 4, աճեցաւ 4, աճեցէք 1, աճեցնել 2, աճեցնելով 3, աճեցնելու 3, աճեցնեն 1, աճեցնէր 1, աճեցուն 3, աճեցուց 3, աճեցուցած 2, աճեցուցին 2, աճեցուցիք 1, աճէին 1, աճի 2, աճիլ 6, աճին 2, աճիս 1, աճիւնի 2, աճիւնին 2, աճիւնները 1, աճող 11, աճուկէն 2, աճուկը 1, աճուկին 1, աճուկները 1, աճուկովը 1, աճում 1, աճումէ 1, աճումէն 1, աճումը 15, աճումի 3, աճումին 10, աճումներ 1, աճումները 1, աճումներով 1, աճումով 1, աճումովը 1, աճուն 2, աճուրդէն 1, աճուրդը 1, աճուրդի 1, աճպարար 1, աճպարարի 1, աճպարարութեամբ 1, աճպարարութեամբը 1, աճպարարութեան 2, աճպարարութիւն 1, աճպարարութիւնը 2, աճպարարութիւնները 1, աճպարարութիւններու 1, աճռուած 1, ամա 3, ամայացած 2, ամայի 21, ամայութեան 5, ամայութեանը 1, ամայութեանց 1, ամայութենէն 1, ամայութիւն 6, ամայութիւնը 8, ամայութիւններ 1, ամայութիւնները 3, ամայութիւններուն 3, աման 10, աման-աման 1, աման­եաման 1, ամանէ 1, ամանէն 2, ամանը 4, ամանի 9, ամանիկը 1, ամանին 5, ամաններ 1, ամաններէն 1, ամանները 3, ամաններով 1, ամաններովը 1, ամաններու 3, ամաններուն 4, ամանով 5, ամառ 9, ամառէն 2, ամառը 3, ամառնային 2, ամառները 3, ամառուան 3, ամբառնալ 1, ամբառնալը 1, ամբաստանեալ 1, ամբաստանեալն 1, ամբաստանեալներու 1, ամբաստանեալներուն 4, ամբաստանելու 1, ամբաստանիչներուն 1, ամբաստանող 1, ամբաստանուած 1, ամբաստանուածներուն 1, ամբաստանութեամբ 3, ամբաստանութեան 1, ամբաստանութեանց 1, ամբաստանութենէն 1, ամբաստանութիւն 1, ամբաստանութիւնը 4, ամբաստանութիւններ 2, ամբաստանութիւնները 2, ամբաստանութիւններով 1, ամբարած 2, ամբարաձիգ 1, ամբարելու 1, ամբարէն 1, ամբարը 2, ամբարի 1, ամբարին 1, ամբարիշտ 29, ամբարիշտը 1, ամբարիշտին 1, ամբարիշտինը 1, ամբարիշտները 2, ամբարիշտներուն 1, ամբարհաւաճ 1, ամբարձած 1, ամբարձիգ 15, ամբարձողին 1, ամբարձուած 1, ամբարձումէն 1, ամբարձումը 3, ամբարձումին 2, ամբարձումները 5, ամբարձումով 1, ամբարներէն 1, ամբարները 2, ամբարներուն 2, ամբարշտութեան 2, ամբարշտութեանը 1, ամբարշտութիւն 1, ամբարուած 4, ամբարումին 1, ամբարտաւան 6, ամբարտաւանութիւնը 2, ամբոխ 7, ամբոխային 1, ամբոխանքը 1, ամբոխավարները 1, ամբոխավարներուն 1, ամբոխավարութեանց 1, ամբոխէն 1, ամբոխը 19, ամբոխին 36, ամբոխման 1, ամբոխն 2, ամբոխները 1, ամբոխներու 1, ամբոխներուն 3, ամբոխուած 5, ամբոխուելուն 1, ամբոխուեցաւ 1, ամբոխումը 1, ամբոխումին 3, ամբոխումներով 1, ամբոխուող 1, ամբողջ 445, ամբողջական 19, ամբողջանալ 2, ամբողջանալէ 1, ամբողջանալու 1, ամբողջացած 1, ամբողջացաւ 1, ամբողջացնել 4, ամբողջացներ 1, ամբողջացող 1, ամբողջացումը 2, ամբողջացումին 1, ամբողջացուց 1, ամբողջացուցած 2, ամբողջը 5, ամբողջին 3, ամբողջովին 17, ամբողջութեամբ 13, ամբողջութեան 3, ամբողջութենէն 3, ամբողջութիւն 2, ամբողջութիւնը 4, ամբողջս 1, ամեհի 7, ամենաբարձր 1, ամենաբոյժ 1, ամենաբուժ 1, ամենաբուռն 1, ամենագեղեցիկ 1, ամենագէտ 4, ամենագռեհիկ 1, ամենադաժան 1, ամենադոյզն 1, ամենազգի 2, ամենազօր 18, ամենազօրութեան 1, ամենաթաքուն 1, ամենաթշուառ 1, ամենալուրջ 1, ամենախեղճ 1, ամենախիստ 1, ամենախոր 2, ամենախուլ 1, ամենածանր 1, ամենակալ 5, ամենակալէն 1, ամենակալը 4, ամենակալին 12, ամենակալն 1, ամենական 3, ամենականը 1, ամենակար 3, ամենակարող 3, ամենակիրթ 1, ամենահաս 7, ամենահասարակ 1, ամենահաստ 1, ամենահար 1, ամենամեծ 4, ամենամեծը 1, ամենայն 2, ամենայնի 2, ամենաչնչին 1, ամենապարզ 1, ամենասուրբը 1, ամենավայրագ 2, ամենատես 1, ամենատխմար 1, ամենատուր 1, ամենացած 1, ամենափոքրիկ 1, ամենափրկիչ 1, ամենեցուն 3, ամենեւին 2, ամենովբիս 1, ամերիկա 2, ամերիկայէն 1, ամերիկայի 2, ամերիկաները 1, ամերիկացի 1, ամերիկացին 1, ամերիկացիները 1, ամերիկեան 10, ամէն 1117, ամէնէ 2, ամէնէն 585, ամէնը 99, ամէնից 1, ամէնն 6, ամէնով 2, ամէնուդ 1, ամէնուն 108, ամէնունն 1, ամէնուս 2, ամէնքդ 2, ամէնքէն 1, ամէնքը 8, ամէնքին 1, ամէնքն 4, ամէնքս 9, ամէնօրեայ 28, ամէնօրէն 1, ամին 1, ամիս 66, ամիսէ 3, ամիսէն 4, ամիսը 8, ամիսին 1, ամիսներ 3, ամիսներէ 1, ամիսները 3, ամիսներով 10, ամիսներու 6, ամիսներուն 6, ամիսով 4, ամիրա 3, ամիրայական 4, ամիրան 2, ամիրաները 4, ամիրաներու 2, ամիրաներուն 2, ամլացում 1, ամլացուց 1, ամլութեան 4, ամլութիւնը 3, ամճային 1, ամճաները 1, ամճաներուն 1, ամոլը 1, ամոնեագի 3, ամորձիքին 1, ամորձիքներէն 1, ամորձիքները 5, ամուլ 26, ամուլը 2, ամուլները 2, ամուլներու 1, ամուլներուն 1, ամուսին 3, ամուսինէն 2, ամուսինը 8, ամուսինի 1, ամուսինին 5, ամուսինները 2, ամուսիններու 1, ամուսիններուն 3, ամուսնական 4, ամուսնանալ 1, ամուսնանալը 1, ամուսնանալով 1, ամուսնացած 2, ամուսնացաւ 3, ամուսնին 1, ամուսնութեան 8, ամուսնութեանց 1, ամուսնութիւն 1, ամուսնութիւնը 9, ամուսնութիւններ 1, ամուսնութիւնները 2, ամուր 82, ամուրբերան 1, ամուրի 2, ամուրիներուն 1, ամուրիութեանը 1, ամուրկեկ 1, ամուրցնելով 1, ամոքանքէն 1, ամոքել 1, ամոքելու 3, ամոքեցինք 1, ամոքէր 1, ամոքումը 1, ամչկոտ 3, ամչկոտութեան 1, ամչնալ 4, ամչնալով 8, ամչնալու 6, ամչնալուն 3, ամչնայ 1, ամչնան 1, ամչնար 6, ամչցան 1, ամչցաւ 14, ամչցուց 1, ամպ 4, ամպածածուկ 1, ամպակալ 1, ամպամած 1, ամպացած 1, ամպեր 1, ամպերէ 1, ամպերը 3, ամպերու 2, ամպերուն 3, ամպը 6, ամպի 7, ամպիկը 1, ամպիկներու 1, ամպին 4, ամպիոն 1, ամպիոնի 1, ամպհովանիի 1, ամպհովանիին 3, ամպհովանին 2, ամպրոպէն 1, ամպրոպովը 1, ամսական 3, ամսականաւոր 2, ամսականէն 1, ամսականը 2, ամսականի 2, ամսականին 2, ամսէ 3, ամսով 2, ամսու 8, ամսուան 14, ամսուն 2, ամրազէն 1, ամրախարիսխ 1, ամրածածուկ 2, ամրակազմ 4, ամրակազմը 1, ամրակառոյց 2, ամրակուղպ 3, ամրակուռ 5, ամրաձիգ 1, ամրան 18, ամրանալ 2, ամրանալու 1, ամրանային 1, ամրաշաղախ 1, ամրապէս 10, ամրապինդ 5, ամրապնդել 1, ամրապնդելէ 1, ամրապնդելու 3, ամրապնդենք 1, ամրապնդեց 1, ամրացած 5, ամրացան 1, ամրացաւ 6, ամրացեալ 1, ամրացեր 1, ամրացնել 2, ամրացնելը 1, ամրացնելու 1, ամրացնեն 1, ամրացնէ 1, ամրացնէին 1, ամրացումը 1, ամրացումին 1, ամրացումն 1, ամրացուց 8, ամրացուցին 1, ամրափակ 3, ամրաքայլ 1, ամրոցներէն 1, ամրութեամբ 1, ամրութեամբը 2, ամրութեան 4, ամրութենէն 1, ամրութիւն 4, ամրութիւնը 3, ամրութիւնն 2, ամրութիւններ 1, ամրութիւններէն 1, ամրօղակ 1, ամրօրէն 18, ամփիթատրոնին 1, ամփոփ 12, ամփոփած 2, ամփոփել 1, ամփոփելով 2, ամփոփելու 1, ամփոփուած 4, ամփոփուելով 3, ամփոփուեցաւ 2, ամփոփուի 1, ամփոփուիլ 1, ամփոփումը 1, ամփոփումն 1, ամօթ 16, ամօթալի 2, ամօթալից 2, ամօթախառն 4, ամօթական 1, ամօթակուռ 2, ամօթահար 11, ամօթահեղձ 1, ամօթանք 1, ամօթանքն 1, ամօթէն 31, ամօթը 28, ամօթի 12, ամօթին 20, ամօթխած 6, ամօթխածութիւն 1, ամօթխածութիւնը 2, ամօթխածութիւնն 1, ամօթն 2, ամօթոյքը 1, ամօթով 6, ամօթովը 2