Մնացորդաց

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

բաբախած  1, բաբախել  2, բաբախեն  1, բաբախեց  3, բաբախէ  2, բաբախէին  4, բաբախէր  8, բաբախիլ  1, բաբախման  2, բաբախող  5, բաբախում  1, բաբախումը  6, բաբախումի  5, բաբախումն  1, բաբախումները  1, բաբախուն  16, բաբաներուն  1, բաբանէր  1, բաբանը  1, բաբանովը  1, բաբէթ  1, բաբէթէն  2, բաբէթը  41, բաբէթի  2, բաբէթին  16, բաբէթն  1, բագին  1, բագինին  1, բագրատունիի  1, բագրատունիին  2, բադեր  1, բադերուն  1, բադիկ-բադիկ  1, բազէէն  1, բազէի  2, բազկաթոռներուն  1, բազկատարած  5, բազկերակ  1, բազկերակը  1, բազկի  2, բազմաբաւիղ  2, բազմաբեղուն  4, բազմաբերան  2, բազմաբղէտ  2, բազմագլուխ  2, բազմագոյն  4, բազմադարեան  3, բազմադրուագ  3, բազմազան  9, բազմազանակ  1, բազմազանութեամբ  1, բազմազբաղ  3, բազմազգի  6, բազմաթիւ  13, բազմալամբ  1, բազմալար  1, բազմախռիւ  1, բազմախռով  1, բազմած  2, բազմածալ  1, բազմածին  1, բազմակամար  1, բազմակապիճ  1, բազմակնոց  1, բազմակնութիւնը  1, բազմակողմ  1, բազմակտուց  1, բազմահագագ  2, բազմահազար  3, բազմահատոր  1, բազմահարիւր  1, բազմահարուածեան  1, բազմահնար  2, բազմահռչակ  1, բազմահրաշ  1, բազմաձեռն  1, բազմաձեւ  3, բազմաղաղակ  3, բազմաղբիւր  3, բազմաճիւղ  1, բազմամասն  1, բազմամարդութիւնը  2, բազմամբոխ  12, բազմամեայ  6, բազմամեղ  2, բազմամիլիառ  1, բազմամիլիոն  1, բազմայարկ  1, բազմանալը  1, բազմանան  1, բազմանդամ  1, բազմանկիւն  3, բազմաշար  1, բազմաշխատ  1, բազմաչարչար  1, բազմաչուի  1, բազմապահանջ  1, բազմապատկած  1, բազմապատկուած  1, բազմապիսակ  4, բազմապիսի  2, բազմապտոյտ  1, բազմաստեղ  2, բազմաստեղեան  1, բազմաստեղծ  1, բազմաստեղն  1, բազմաստիճան  1, բազմավաստակ  2, բազմատարած  1, բազմատեսակ  4, բազմատոչոր  1, բազմացած  2, բազմացան  2, բազմացարուք  1, բազմացեղ  1, բազմացուցին  1, բազմափոթ  1, բազմեռանդն  1, բազմերակ  1, բազմերամ  1, բազմերանգ  4, բազմէին  2, բազմէր  1, բազմի  1, բազմիլը  1, բազմոտանի  1, բազմոց  3, բազմոցէն  1, բազմոցը  1, բազմոցին  15, բազմութեամբ  1, բազմութեան  7, բազմութենէ  1, բազմութենէն  2, բազմութիւն  8, բազմութիւնը  9, բազմութիւններ  1, բազմութիւնները  1, բազուկ  8, բազուկէ  1, բազուկէն  3, բազուկը  12, բազուկի  5, բազուկին  8, բազուկն  1, բազուկներ  8, բազուկներէն  10, բազուկները  33, բազուկներով  8, բազուկներովը  3, բազուկներու  6, բազուկներուն  35, բազուկով  4, բազումք  1, բազրիքը  3, բազրիքին  3, բազրիքները  1, բաթեկին  1, բաթիկը  1, բաթիկներ  1, բաժակ  5, բաժակ-բաժակ  1, բաժակէն  2, բաժակը  10, բաժակընկալներու  1, բաժակի  5, բաժակին  6, բաժակն  1, բաժակներ  1, բաժակները  5, բաժակներով  2, բաժակներու  1, բաժակովը  1, բաժակումի  1, բաժան­բաժան  1, բաժան-բաժան  4, բաժանման  3, բաժանորդ  1, բաժանում  2, բաժանումէ  2, բաժանումէն  1, բաժանումը  1, բաժանումի  1, բաժանումին  2, բաժանումներէն  1, բաժանումները  1, բաժին  24, բաժինէ  1, բաժինէն  5, բաժինը  46, բաժինի  1, բաժինին  20, բաժինն  5, բաժիններ  1, բաժիններէն  3, բաժինները  11, բաժիններով  2, բաժիններուն  2, բաժինովը  2, բաժինք  2, բաժինքէ  1, բաժինքի  4, բաժինքներ  1, բաժինքները  1, բաժինքներուն  1, բաժնած  7, բաժնել  3, բաժնելէ  1, բաժնելով  3, բաժնելու  4, բաժնեմ  1, բաժնեն  1, բաժնես  1, բաժնեցին  1, բաժնէ  4, բաժնէին  5, բաժնէր  10, բաժնին  2, բաժնող  2, բաժնուած  22, բաժնուած-չբաժնուած  1, բաժնուելէ  2, բաժնուելով  1, բաժնուելու  4, բաժնուեր  4, բաժնուեցան  2, բաժնուեցաւ  2, բաժնուէին  3, բաժնուէր  5, բաժնուի  1, բաժնուիլ  6, բաժնուիմ  2, բաժնուին  2, բաժնուիս  1, բաժնուիր  1, բաժնուող  1, բալասանովը  1, բալիկ  4, բալլիքը  1, բալլիքի  1, բալլիքն  1, բախելով  4, բախեցան  2, բախէ  1, բախէին  1, բախէր  2, բախում  1, բախում  4, բախումէն  1, բախումը  9, բախումի  4, բախումին  10, բախումն  1, բախումներ  3, բախումներէ  2, բախումները  1, բախումներով  1, բախումներու  3, բախումներուն  5, բախումով  3, բախտ  18, բախտաբեր  1, բախտագուշակներ  1, բախտազուրկներ  1, բախտախաղը  1, բախտախաղի  1, բախտախնդիր  1, բախտախնդիրները  1, բախտակիցներէն  2, բախտաւոր  9, բախտաւորին  1, բախտաւորօրէն  1, բախտեր  1, բախտերուն  2, բախտէ  1, բախտէն  8, բախտը  39, բախտի  4, բախտին  27, բախտն  4, բախտով  5, բախտովը  1, բախտովի  1, բախտորոշ  5, բակ  26, բակադիր  1, բակերէն  2, բակերը  1, բակերով  1, բակերուն  4, բակէն  30, բակը  46, բակի  17, բակին  57, բակլայ  6, բակլայ-բակլայ  1, բակլայի  2, բակլային  1, բակլայով  1, բակլաներ  1, բակլաները  5, բակլաներուն  5, բակլաններու  1, բակն  8, բակովը  1, բակ-վանդակներուն  1, բակ-տարածութիւնը  1, բահը  1, բահին  2, բահն  1, բահովը  1, բաղադրեալ  1, բաղադրիչ  1, բաղադրիչներէն  1, բաղադրութեան  1, բաղադրութիւնը  2, բաղադրուի  1, բաղադրումին  1, բաղադրումով  1, բաղարջ  3, բաղարջէն  2, բաղարջը  1, բաղարջի  1, բաղարջովը  1, բաղդատաբար  6, բաղդատել  2, բաղդատելի  8, բաղդատելու  1, բաղդատեն  1, բաղդատեց  3, բաղդատէին  1, բաղդատէր  1, բաղդատէք  3, բաղդատմամբ  2, բաղդատուած  4, բաղդատութիւնը  2, բաղդատուի  2, բաղդատուիր  2, բաղեղով  1, բաղկացած  1, բաղկացնող  1, բաղկացուցիչ  1, բաղձայ  1, բաղձանքը  1, բաղձանքներէն  1, բաղձանքները  1, բաղձանքով  1, բաղնեկամարի  1, բաղնեկամարին  1, բաղնեմշուշ  1, բաղնեպաններու  1, բաղնեպանուհին  2, բաղնետան  1, բաղնետունին  1, բաղնիք  11, բաղնիքէ  2, բաղնիքէն  6, բաղնիքը  11, բաղնիքի  13, բաղնիքին  6, բաղնիքն  2, բաղնիքներ  3, բաղնիքներէն  1, բաղնիքները  6, բաղնիքներն  1, բաղնիքներով  1, բաղնիքներու  4, բաղնիքներուն  2, բաղնիքովը  1, բաճկոնէն  1, բաճկոնը  2, բաճկոնին  2, բամբասանք  3, բամբասանքէն  1, բամբասանքը  7, բամբասանքի  5, բամբասանքին  3, բամբասանքն  1, բամբասանքով  1, բամբասէին  1, բամբասող  2, բամբասողէն  1, բամբասողները  1, բամբասուէր  1, բամպակ  3, բամպակէ  2, բամպակը  3, բամպակի  11, բամպակին  1, բամպակն  1, բամպակով  1, բայ  1, բայը  1, բայս  1, բայց  3174, բայցը  3, բան  858, բանագիտութեամբ  1, բանագնացներ  1, բանադրուած  1, բանադրումը  1, բանալ  41, բանալ-գոցելէն  1, բանալէ  3, բանալը  4, բանալի  6, բանալիէ  1, բանալիի  1, բանալիին  5, բանալին  23, բանալիները  8, բանալիներու  1, բանալիով  1, բանալիովը  1, բանալիք  1, բանալն  1, բանալով  22, բանալու  37, բանած  3, բանակ  32, բանականութեամբ  1, բանականութեան  2, բանականութիւն  1, բանականութիւնը  1, բանակէն  6, բանակը  12, բանակի  7, բանակին  15, բանակն  1, բանակներ  5, բանակները  13, բանակներովը  1, բանակներու  4, բանակներուն  11, բանակով  3, բանակովը  3, բանակցութիւններու  1, բանահիւսութեան  1, բանաձեւ  10, բանաձեւած  13, բանաձեւել  3, բանաձեւելէ  2, բանաձեւելու  1, բանաձեւեր  1, բանաձեւերէն  2, բանաձեւերը  1, բանաձեւերու  2, բանաձեւեց  4, բանաձեւեցին  1, բանաձեւէ  3, բանաձեւէին  1, բանաձեւէն  4, բանաձեւէր  8, բանաձեւէք  2, բանաձեւը  12, բանաձեւի  3, բանաձեւին  5, բանաձեւներ  1, բանաձեւները  1, բանաձեւողները  1, բանաձեւուած  6, բանաձեւումը  1, բանաձեւումներ  1, բանաձեւուող  1, բանամ  1, բանայ  23, բանայի  1, բանային  10, բանան  17, բանանք  2, բանաս  2, բանասիրական  1, բանաստեղծ  18, բանաստեղծական  3, բանաստեղծը  1, բանաստեղծի  2, բանաստեղծին  5, բանաստեղծն  1, բանաստեղծներէն  2, բանաստեղծները  1, բանաստեղծներուն  3, բանաստեղծութեան  5, բանաստեղծութենէն  1, բանաստեղծութիւն  4, բանաստեղծութիւնը  5, բանաստեղծ-վիպասան  1, բանավէճերու  1, բանավէճին  1, բանար  71, բանաւոր  3, բանբերով  1, բանգէտ  6, բանգէտն  1, բանգէտները  1, բանգիտութեամբ  1, բան-գործ  1, բանդագուշական  1, բանդագուշանքը  1, բանդագուշող  1, բանդակին  1, բանդերը  1, բանդէն  1, բանելու  2, բաներ  171, բաներէ  8, բաներէն  10, բաները  29, բաներն  4, բաներով  14, բաներու  71, բաներուն  28, բանեցնէր  1, բանեցուցած  1, բանէ  48, բանէն  8, բանը  89, բանի  116, բանիլ  2, բանիմաց  1, բանիմացները  1, բանին  25, բանիւ  2, բանկալեան  1, բանկալը  1, բանկալթիի  1, բանկալին  2, բանն  15, բանող  4, բանողին  1, բանով  31, բանուած  9, բանուածք  1, բանուածքը  2, բանուծ  1, բանուկ  11, բանուկ-դատուկ  1, բանուոր  4, բանուորը  2, բանուորի  2, բանուորին  1, բանուորն  1, բանուորներ  3, բանուորները  3, բանուորներով  1, բանուորներու  1, բանուորուհին  1, բանուորուհիներէն  1, բանուորուհիներուն  1, բանուորցուն  1, բանջար  2, բանջարանոց  3, բանջարանոցը  1, բանջարեղէն  1, բանջարեղէնները  2, բանջարեղէններու  1, բանջարեղէններուն  1, բանջարի  3, բանսարկութեամբ  1, բանսարկուին  1, բանտ  68, բանտակից  4, բանտակիցներէն  1, բանտակիցները  1, բանտային  23, բանտապահ  1, բանտապահը  4, բանտապահին  3, բանտապահներու  1, բանտապետ  2, բանտապետէն  2, բանտապետը  8, բանտապետին  12, բանտարկած  4, բանտարկեալ  8, բանտարկեալը  5, բանտարկեալի  5, բանտարկեալին  5, բանտարկեալն  1, բանտարկեալներ  2, բանտարկեալներէն  3, բանտարկեալները  59, բանտարկեալներն  1, բանտարկեալներու  7, բանտարկեալներուն  16, բանտարկել  3, բանտարկելով  1, բանտարկեր  1, բանտարկէր  2, բանտարկուած  5, բանտարկուածները  1, բանտարկութեան  5, բանտարկութիւնն  1, բանտաքաղաքին  2, բանտգիւղակին  1, բանտելով  1, բանտեր  1, բանտերէն  12, բանտերը  16, բանտերու  22, բանտերուն  15, բանտեց  1, բանտէ  1, բանտէն  41, բանտը  58, բանտի  84, բանտին  141, բանտինները  1, բանտն  13, բանտուած  10, բանտուածներէն  1, բանտուածներուն  2, բանտուիլ  1, բանտուհիները  1, բանտումին  1, բանտ-քաղաքը  1, բանտ-քաղաքին  4, բանւորի  1, բաշերը  3, բաշերուն  2, բաշէն  1, բաշխած  6, բաշխել  1, բաշխելով  8, բաշխելու  3, բաշխեն  2, բաշխեր  1, բաշխեց  2, բաշխեցին  1, բաշխէ  1, բաշխէին  2, բաշխէր  2, բաշխէք  1, բաշխող  2, բաշխողին  1, բաշխողները  1, բաշխուած  5, բաշխուածը  1, բաշխուելիք  1, բաշխուելով  1, բաշխուի  2, բաշխուին  1, բաշխումի  1, բաշխումին  1, բաշխումն  1, բաշխումով  1, բաշխուող  2, բառ  92, բառաբեկորները  1, բառախաղ  1, բառախաղին  1, բառական  1, բառակոյտովը  1, բառահեղեղը  1, բառաչ  2, բառաչովը  1, բառարաններու  1, բառարանով  1, բառեր  35, բառերէ  1, բառերէն  31, բառերը  143, բառերն  3, բառերով  56, բառերու  23, բառերուն  69, բառէ  1, բառէն  10, բառը  86, բառի  41, բառին  31, բառն  7, բառնոց  1, բառով  52, բառովը  21, բատարկեալները  1, բարակ  151, բարակ­բարակ  1, բարակ-բարակ  3, բարակենց  1, բարակէն  2, բարակը  2, բարակի  1, բարակնալ  1, բարակնալէն  1, բարակնայ  2, բարակնար  1, բարակով  4, բարակութեան  2, բարակութիւն  1, բարակուկ  3, բարակցած  9, բարակցաւ  1, բարակցեր  2, բարակցուցած  2, բարապան  2, բարապանը  6, բարապանին  2, բարապանն  1, բարապանները  1, բարաւ  1, բարբաջանքները  1, բարբառ  3, բարբառելով  2, բարբառէին  1, բարբառէր  4, բարբառը  12, բարբառի  2, բարբառին  6, բարբառոյ  1, բարբառով  10, բարբառովը  2, բարբառուն  1, բարբարիկ  1, բարբարոս  38, բարբարոսական  2, բարբարոսէն  1, բարբարոսը  2, բարբարոսի  1, բարբարոսներէս  1, բարբարոսներուն  1, բարբարոսութեամբ  2, բարբարոսութեան  5, բարբարոսութենէն  2, բարբարոսութիւն  2, բարբարոսութիւնը  3, բարբարոսութիւնն  2, բարգաւաճ  12, բարգաւաճած  1, բարգաւաճի  2, բարգաւաճին  1, բարգաւաճման  1, բարգաւաճող  1, բարգաւաճում  1, բարգաւաճումը  6, բարգաւաճումն  1, բարդ  16, բարդելով  3, բարդեն  1, բարդեր  1, բարդէ  1, բարդէին  1, բարդուած  2, բարդուէր  2, բարդութեամբ  1, բարդութեան  1, բարդութիւնը  1, բարդութիւններէն  2, բարդութիւնները  2, բարդութիւններու  1, բարդութիւններուն  1, բարդուին  1, բարդումներուն  1, բարեացակամ  3, բարեացակամութեան  1, բարեացակամութիւնը  3, բարեացակամութիւնն  2, բարեբախտաբար  6, բարեբաշխ  1, բարեբաստ  4, բարեբաստիկ  1, բարեբեր  6, բարեբերները  1, բարեգործ  1, բարեգործութիւնները  1, բարեգործուհի  1, բարեգութ  1, բարեգուշակ  1, բարեդեպ  1, բարեխառնելով  1, բարեխառնեցին  1, բարեխառնուած  2, բարեխառնուէր  1, բարեխառնութեամբ  2, բարեխառնութեան  8, բարեխառնութեանց  1, բարեխառնութենէն  2, բարեխառնութիւն  4, բարեխառնութիւնը  8, բարեխառնութիւնն  1, բարեխառնութիւնները  1, բարեխնամ  4, բարեխօսէ  1, բարեխօսութեամբ  1, բարեխօսութեան  1, բարեկազմ  1, բարեկամ  20, բարեկամեցող  1, բարեկամէն  1, բարեկամը  1, բարեկամին  1, բարեկամն  3, բարեկամներ  1, բարեկամները  1, բարեկամներուն  2, բարեկամութեանը  1, բարեկամութիւն  1, բարեկամութիւնը  6, բարեկամութիւնն  1, բարեկարգեն  1, բարեկարգեց  1, բարեկարգուած  1, բարեկենդանեան  1, բարեկեցիկ  6, բարեկիրթ  1, բարեկրթութիւնը  1, բարեհաճ  4, բարեհաճած  1, բարեհաճելով  1, բարեհաճեցան  1, բարեհամբաւ  1, բարեհամբոյր  1, բարեձեւ  1, բարեմասնութիւնը  1, բարեմիտ  2, բարեշրջուին  1, բարեշրջումին  1, բարեպաշտ  18, բարեպաշտիկ  1, բարեպաշտին  3, բարեպաշտից  1, բարեպաշտները  2, բարեպաշտութեամբ  1, բարեպաշտութիւն  1, բարեպաշտութիւնը  1, բարեպաշտուհի  2, բարեպաշտօն  1, բարեպաշտօրէն  1, բարեսիրտ  1, բարեսրտութիւնը  1, բարերար  4, բարերարեալներուն  1, բարերարման  1, բարերարները  1, բարերարներուն  1, բարերարութիւններուն  1, բարերարումով  1, բարեւ  14, բարեւած  1, բարեւել  1, բարեւելու  2, բարեւեց  9, բարեւեցին  1, բարեւէր  1, բարեւը  18, բարեւի  7, բարեւին  4, բարեւով  2, բարեւովը  1, բարեւուեցան  1, բարեւուին  1, բարեփոխուած  1, բարթողիմէոս  5, բարթողիմէոսին  1, բարի  131, բարի-բարի  1, բարիգալուստէն  1, բարիգալուստի  1, բարիին  1, բարիլոյս  1, բարիկամեցողութիւնները  1, բարին  5, բարիով  1, բարիք  19, բարիքը  17, բարիքի  8, բարիքիդ  1, բարիքին  17, բարիքն  1, բարիքներ  2, բարիքներէն  6, բարիքները  13, բարիքներովը  2, բարիքներուն  4, բարիքով  7, բարիքովը  1, բարկ  13, բարկաճայթ  3, բարկանալ  1, բարկանալու  2, բարկանար  3, բարկանաք  1, բարկաշեշտ  1, բարկացած  3, բարկացաւ  2, բարկացնէք  1, բարկացող  1, բարկացոտ  6, բարկընալու  1, բարկութեամբ  2, բարկութեան  13, բարկութենէն  6, բարկութիւն  10, բարկութիւնը  13, բարկութիւնները  1, բարձ  8, բարձաւ  1, բարձեր  1, բարձերէն  2, բարձերը  2, բարձերու  2, բարձերուն  3, բարձէն  1, բարձը  5, բարձի  2, բարձիկի  1, բարձին  13, բարձունս  1, բարձունքէն  3, բարձունքին  1, բարձունքներէն  2, բարձունքները  1, բարձունքներու  1, բարձունքներուն  1, բարձր  90, բարձրաբարբառ  2, բարձրագոյն  7, բարձրադիր  6, բարձրաթռիչ  1, բարձրակերտ  1, բարձրակէտն  1, բարձրահագագ  1, բարձրահայեաց  1, բարձրահասակ  6, բարձրաձայն  19, բարձրաղաղակ  6, բարձրամտութեամբ  1, բարձրայարկ  1, բարձրանալ  8, բարձրանալէ  1, բարձրանալէն  1, բարձրանալու  5, բարձրանայ  10, բարձրանային  3, բարձրանան  5, բարձրանանք  1, բարձրանար  32, բարձրապարիսպ  1, բարձրասլաց  1, բարձրաստիճան  11, բարձրացած  5, բարձրացան  2, բարձրացաւ  9, բարձրացեր  4, բարձրացման  2, բարձրացնելու  2, բարձրացնեն  3, բարձրացնէ  1, բարձրացնող  2, բարձրացում  1, բարձրացող  13, բարձրացուած  1, բարձրացումը  2, բարձրացումին  2, բարձրացումով  3, բարձրացումովը  1, բարձրացուց  3, բարձրացուցած  3, բարձրաւանդակը  3, բարձրաւանդակի  1, բարձրաւանդակին  1, բարձրաքանակ  1, բարձրաքանդակ  3, բարձրեալին  3, բարձրեալն  1, բարձրերէն  1, բարձրէն  2, բարձրկեկ  5, բարձրութեամբ  5, բարձրութեան  4, բարձրութենէ  1, բարձրութիւն  1, բարձրութիւնը  1, բարձրօրէն  2, բարոյախօսական  1, բարոյական  24, բարոյականէն  1, բարոյականի  1, բարոյականին  6, բարոյականն  1, բարոյապէս  1, բարով  10, բարութեամբ  4, բարութեամբը  4, բարութեան  16, բարութեանը  1, բարութենէն  1, բարութիւն  9, բարութիւնը  11, բարութիւնն  1, բարունակներով  1, բարունակներուն  1, բարուրանք  2, բարուրանքը  1, բարուրանքի  1, բարսեղ  7, բարսեղին  1, բարտել  2, բարտելէն  2, բարտելով  3, բարտելու  3, բարտեն  1, բարտէին  1, բարտէր  1, բարտիի  2, բարտող  1, բարտողները  2, բարւոյ  1, բարք  1, բարքերէ  3, բարքերէն  7, բարքերը  26, բարքերն  1, բարքերով  4, բարքերովը  1, բարքերու  26, բարքերուն  14, բարքէն  2, բարքի  1, բարքին  2, բարօրութեան  4, բարօրութիւնը  4, բաց  200, բացագանչական  2, բացագանչականը  1, բացագանչեց  1, բացագանչէր  3, բացագանչութեամբ  1, բացագանչութեան  4, բացագանչութեանը  1, բացագանչութեանց  1, բացագանչութիւն  4, բացագանչութիւնը  6, բացագանչութիւնները  2, բացագանչումը  1, բացադիր  3, բացած  41, բացակայ  3, բացակային  1, բացակայութեամբ  1, բացակայութեան  8, բացակայութեանը  3, բացակայութիւնը  9, բացակայութիւնն  1, բացայայտ  6, բացայայտիչի  1, բացառաբար  20, բացառապէս  3, բացառիկ  132, բացառիկը  1, բացառիկներու  1, բացառութեան  3, բացառութիւն  8, բացառութիւնը  2, բացառութիւնն  1, բացառութիւններ  2, բացառութիւնները  1, բացառութիւններուն  1, բացաստանը  2, բացաստաններու  1, բացավայրերուն  1, բացավայրէն  1, բացավայրը  1, բացատ  1, բացատէ  1, բացատէն  2, բացատը  2, բացատին  1, բացատներէն  1, բացատներուն  1, բացատրած  4, բացատրածին  1, բացատրական  1, բացատրել  20, բացատրելէ  1, բացատրելի  16, բացատրելու  17, բացատրեն  4, բացատրեր  5, բացատրեց  7, բացատրեցին  1, բացատրէ  9, բացատրէին  4, բացատրէր  6, բացատրող  2, բացատրուելու  1, բացատրութեամբ  2, բացատրութեամբը  2, բացատրութեան  3, բացատրութենէն  1, բացատրութիւն  18, բացատրութիւնը  14, բացատրութիւններ  4, բացատրութիւնները  2, բացատրութիւններով  1, բացատրուի  2, բացատրուին  2, բացատրուիր  5, բացարձակ  28, բացարձակապէս  2, բացարձակութեան  1, բացարձակութիւնը  1, բացաւ  70, բաց-բաց  1, բացբերան  1, բացբերաններու  1, բաց-դուռները  1, բացեր  7, բացերէն  7, բացերը  11, բացէ  1, բացէն  12, բացը  4, բացի  55, բացին  22, բացինք  1, բացխփիկ  1, բացխփումը  1, բացող  5, բացողը  3, բացողին  2, բացողները  1, բացով  2, բացորոշ  2, բացուած  34, բացուածները  1, բացուածք  2, բացուածքէ  1, բացուածքէն  11, բացուածքը  9, բացուածքի  2, բացուածքին  6, բացուածքներ  1, բացուածքներէն  3, բացուածքները  2, բացուածքներուն  3, բացուածքով  2, բացուելէն  1, բացուելով  5, բացուելովը  1, բացուելու  12, բացուելուն  2, բացուեր  9, բացուեցան  23, բացուեցաւ  28, բացուէին  16, բացուէր  27, բացութեամբ  3, բացութիւն  2, բացութիւնը  4, բացութիւններ  2, բացութիւններուն  1, բացուի  5, բացուիլ  8, բացուիլը  7, բացուին  12, բացուիր  4, բացումը  5, բացումին  1, բացուող  18, բացսիրտ  3, բացսրտութիւնը  1, բացցին  1, բաց-փոր  1, բացօթեայ  10, բացօք  10, բացօքը  1, բաւ  119, բաւած  2, բաւածին  1, բաւական  144, բաւականանամ  2, բաւականանային  1, բաւականէն  1, բաւականի  1, բաւականին  2, բաւարար  15, բաւարարէ  1, բաւարարէր  1, բաւարարուեցան  1, բաւարարուէին  1, բաւարարուի  1, բաւարարուին  1, բաւարարուիք  2, բաւարարւում  1, բաւել  1, բաւեն  6, բաւենք  2, բաւեր  24, բաւեց  4, բաւեցին  1, բաւէ  16, բաւէին  3, բաւէր  11, բաւիղ  1, բաւիղէն  3, բաւիղը  1, բաւիղին  2, բաւիղներէ  1, բաւիղներէն  13, բաւիղները  5, բաւիղներու  1, բաւիղներուն  2, բաւող  7, բաւում  1, բաքուն  1, բեթանիա  1, բեկ  3, բեկաբոյժ  1, բեկանելի  1, բեկանուած  1, բեկբեկ  1, բեկեալ  1, բեկոր  7, բեկորէն  1, բեկորներ  9, բեկորներէն  1, բեկորները  18, բեկորներու  2, բեկորներուն  5, բեկուած  9, բեկուելու  1, բեկուէին  1, բեկուի  1, բեկում  9, բեկումէ  1, բեկումէն  2, բեկումը  6, բեկումի  1, բեկումին  3, բեկումներ  2, բեկումներէ  1, բեկումները  2, բեկումներու  1, բեկումներուն  1, բեկումով  9, բեկուն  1, բեհեզ  4, բեհեզեայ  1, բեհեզէ  1, բեհեզէն  3, բեհեզը  6, բեհեզի  4, բեհեզին  9, բեհեզները  1, բեհեզով  2, բեհեղ  1, բեղմնաւոր  1, բեղմնաւորելու  1, բեղմնաւորը  1, բեղմնաւորուած  1, բեղմնաւորուելու  1, բեղմնաւորումը  1, բեմ  3, բեմադրական  1, բեմադրել  1, բեմադրեն  1, բեմերու  1, բեմէն  8, բեմը  3, բեմի  1, բեմին  6, բեմով  1, բենը  1, բենիամին  1, բեռ  24, բեռան  4, բեռ-բեռ  1, բեռերէ  1, բեռէ  1, բեռէն  10, բեռը  28, բեռի  3, բեռին  3, բեռն  1, բեռնաբարձ  2, բեռնալու  3, բեռնակիր  4, բեռնակիրը  3, բեռնակիրի  1, բեռնակիրն  1, բեռնակիրներ  1, բեռնակիրները  2, բեռնակիրներուն  1, բեռնակրութիւն  1, բեռնամ  1, բեռնար  1, բեռնաւոր  13, բեռնաւորած  1, բեռնաւորուած  2, բեռներ  1, բեռներէն  1, բեռները  8, բեռներով  3, բեռնով  11, բեռովը  6, բեռցնել  1, բեռցնելով  1, բեռցնելու  1, բեռցնեն  1, բեռցնենք  1, բեռցնէր  1, բեռցուց  1, բեր  1, բերած  50, բերած-դրած  1, բերայի  1, բերան  72, բերանաբաց  10, բերանացի  9, բերանդ  2, բերանէ  4, բերանէն  75, բերանը  167, բերանի  1, բերանին  42, բերանն  10, բերաններ  3, բերաններէ  12, բերաններէն  13, բերանները  29, բերաններով  2, բերաններովը  2, բերաններու  3, բերաններուն  11, բերաննիդ  1, բերաննին  4, բերաննիս  1, բերաննուն  1, բերանոյ  1, բերանով  15, բերանովդ  1, բերանովը  2, բերանս  3, բերաւ  56, բերդարգելին  1, բերդարգելութեան  1, բերդարգելութիւն  1, բերդաքաղաքներէ  1, բերդերը  4, բերդերու  2, բերդէ  1, բերդը  2, բերդին  2, բերել  16, բերելէ  2, բերելը  1, բերելիքը  1, բերելն  1, բերելու  1, բերելով  17, բերելու  41, բերեմ  1, բերեն  13, բերենք  1, բերես  1, բերեր  21, բերեր-դրեր  1, բերէ  20, բերէին  17, բերէիք  1, բերէր  62, բերէք  8, բերին  23, բերիք  1, բերկրանքէն  1, բերմունք  1, բերնէ  9, բերնէդ  1, բերնէն  102, բերնէս  4, բերնի  14, բերնիկը  1, բերնին  117, բերնով  24, բերնովը  14, բերող  11, բերողը  1, բերողի  1, բերողին  1, բերողներուն  1, բերուած  21, բերուածը  1, բերուածները  1, բերուածներուն  1, բերուելիք  2, բերուեցան  1, բերուեցաւ  2, բերուէին  3, բերուէր  1, բերում  1, բերումին  1, բերումները  1, բերումով  10, բերումովը  2, բերուողը  1, բերրութիւնը  1, բերք  4, բերքերէն  4, բերքերը  1, բերքերուն  2, բերքէն  2, բերքը  6, բերքի  4, բերքին  4, բերքն  2, բերքովը  2, բեւեռել  1, բեւեռելով  1, բեւեռէ  1, բեւեռին  1, բեւեռներ  1, բեւեռներէ  1, բեւեռներէն  2, բեւեռներուն  3, բեւեռող  1, բեւեռուին  1, բզզագին  1, բզզար  2, բզզիւն  2, բզզիւնը  3, բզզիւնի  2, բզզիւնին  4, բզզիւնով  1, բզէզը  3, բզէզի  2, բզէզները  1, բզիկ­բզիկ  1, բզիկ-բզիկ  26, բզկտած  1, բզկտել  4, բզկտելէ  1, բզկտելէն  1, բզկտելով  4, բզկտելու  6, բզկտեն  1, բզկտեց  1, բզկտեցին  2, բզկտէ  4, բզկտէին  5, բզկտէր  3, բզկտող  20, բզկտուած  8, բզկտուելուն  1, բզկտուեցաւ  1, բզկտուէին  2, բզկտուի  2, բզկտուիր  1, բզկտում  1, բզկտումէն  1, բզկտումը  5, բզկտումի  2, բզկտումին  1, բզկտումները  1, բզկտուն  1, բզկտուող  2, բէգմէզճին  1, բէռիէն  1, բթամատերէն  1, բթամատերուն  1, բթամատէ  1, բթամատէն  1, բթամատը  1, բթամատին  2, բթամիտ  1, բթացած  1, բթացածներուն  1, բթացնելու  1, բթացնէ  1, բթութեամբ  1, բժժանքը  1, բժիշկ  18, բժիշկ-դասախօսը  1, բժիշկէ  1, բժիշկէն  3, բժիշկը  22, բժիշկի  7, բժիշկին  7, բժիշկն  2, բժիշկներ  2, բժիշկներէն  1, բժիշկները  10, բժիշկներու  2, բժիշկներուն  6, բժշկական  7, բժշկապետը  1, բժշկապետի  1, բժշկապետին  1, բժշկացն  1, բժշկելով  1, բժշկի  1, բժշկին  1, բժշկութեան  3, բի  2, բիբ  2, բիբերէն  2, բիբերը  8, բիբերնուն  1, բիբերով  1, բիբերուն  7, բիբերուս  1, բիբէն  4, բիբը  4, բիբի  1, բիբին  6, բիծ  1, բիծեր  6, բիծէն  1, բիրերը  2, բիրը  1, բիրով  1, բիրտ  41, բիւզանդական  10, բիւզանդականը  1, բիւզանդատիպ  1, բիւզանդացումն  1, բիւզանդիոն  3, բիւզանդիոնէն  1, բիւզանդիոնի  1, բիւթանական  4, բիւթանականն  1, բիւթանիոյ  1, բիւր  6, բիւրաբոժոժ  1, բիւրազան  5, բիւրազանակ  1, բիւրազգի  3, բիւրաթեւ  1, բիւրակնը  1, բիւրակուղպ  1, բիւրաձեւ  1, բիւրաղի  3, բիւրապատիկ  2, բիւրապատկող  2, բիւրաւոր  25, բիւրաւորներ  1, բիւրափայլ  1, բիւր-բիւր  3, բիւրեղ  1, բիւրեղանայ  4, բիւրեղատիպ  1, բիւրեղացած  11, բիւրեղացեր  1, բիւրեղացման  1, բիւրեղացնէր  1, բիւրեղացումը  5, բիւրեղացումն  2, բիւրեղացումներ  1, բիւրեղացումներուն  1, բիւրեղացուցած  1, բիւրեղեայ  3, բիւրեղէ  1, բիւրեղէին  1, բիւրեղէն  1, բիւրեղի  2, բիւրեղին  1, բիւրեղներ  1, բիւրեղներէն  1, բիւրեղները  3, բիւրերով  1, բլթակը  3, բլթակի  1, բլթակին  1, բլթակները  1, բլուր  3, բլուրէ  1, բլուրը  7, բլուրի  7, բլուրին  8, բլուրն  1, բլուրներ  1, բլուրներէն  1, բլուրները  5, բլուրներու  7, բլուրներուն  6, բլրադիր  1, բլրակողերուն  1, բլրատափերը  1, բլրատափը  1, բխած  15, բխածը  1, բխար  1, բխելով  3, բխելու  3, բխեր  2, բխէին  1, բխէր  16, բխի  6, բխիլ  4, բխին  1, բխող  19, բխում  12, բխումէն  3, բխումը  9, բխումի  2, բխումին  12, բխումն  3, բխումներ  1, բխումներէն  1, բխումները  5, բխումներուն  1, բխումով  6, բխուն  1, բծախնդիր  6, բծախնդրութեամբը  1, բծախնդրութեան  1, բծաւոր  1, բղաւեց  1, բղաւէր  2, բնաբանը  1, բնաբանին  1, բնաբանն  1, բնաբաններուն  1, բնագէտ  1, բնագիտութեան  3, բնագիրը  1, բնազդ  5, բնազդաբար  5, բնազդական  30, բնազդը  23, բնազդի  2, բնազդին  11, բնազդն  1, բնազդներ  1, բնազդներէն  4, բնազդները  18, բնազդներն  1, բնազդներով  3, բնազդներու  3, բնազդներուն  19, բնազդով  9, բնախօս  1, բնախօսական  6, բնախօսութեան  3, բնածին  4, բնակած  2, բնական  96, բնականը  2, բնականին  1, բնականոն  1, բնականութեամբ  19, բնականութեան  3, բնականութիւն  1, բնականութիւնը  5, բնականութիւնն  1, բնակասնունդ  1, բնակարան  4, բնակարանէն  1, բնակարանը  13, բնակարանի  1, բնակարանին  5, բնակարաններ  3, բնակարաններէ  1, բնակարաններէն  2, բնակարանները  6, բնակարաններն  1, բնակարաններով  1, բնակարաններու  4, բնակարաններուն  4, բնակեալդ  1, բնակելի  2, բնակելու  1, բնակիլ  1, բնակին  3, բնակիչ  1, բնակիչներէն  1, բնակիչները  11, բնակիչներով  1, բնակիչներովը  1, բնակիչներուն  3, բնակներու  1, բնակողաց  1, բնակուած  12, բնակութեամբ  1, բնակութեան  2, բնակութիւն  1, բնակութիւնը  2, բնակումը  1, բնակչութեամբ  2, բնակչութեան  2, բնակչութեանց  1, բնակչութենէն  1, բնակչութիւնը  8, բնանկարը  2, բնանկարները  1, բնաջինջ  5, բնաջնջական  1, բնաջնջման  2, բնաջնջում  1, բնաջնջումէ  1, բնաջնջումը  6, բնաջնջումի  2, բնաջնջումին  1, բնաջնջումով  1, բնատիպէն  1, բնատիպի  1, բնատուր  2, բնաւ  11, բնաւորութեամբ  1, բնաւորութեամբը  1, բնաւորութեան  4, բնաւորութենէն  1, բնաւորութիւնը  2, բնիկ  6, բնիկներէն  2, բնիկներու  1, բնիոնի  1, բնութեան  11, բնութենէն  2, բնութիւն  1, բնութիւնը  2, բնութիւնն  1, բնութք  3, բնութքէն  3, բնութքը  2, բնութքին  3, բշտիկներով  1, բու  1, բոզ  2, բոզանոց  2, բոզանոցներէն  1, բոզանոցները  3, բոզանոցներու  1, բոզերու  3, բոզերուն  3, բոզի  1, բոզին  1, բոզութեան  3, բոզութիւն  4, բոզութիւնը  1, բոժոժ  1, բոժոժէն  1, բոժոժիկը  1, բոժոժիկներ  1, բոժոժիկները  1, բոժոժներ  1, բոժոժները  2, բոլշեւիկեան  1, բոլոնոյն  1, բոլոր  828, բոլորած  2, բոլորակ  4, բոլորակէն  1, բոլորակը  4, բոլորակի  1, բոլորակին  7, բոլորակներու  1, բոլորակով  1, բոլորակովը  1, բոլորանուէր  4, բոլորելի  1, բոլորելու  1, բոլորեր  1, բոլորեցին  2, բոլորէին  1, բոլորէն  23, բոլորը  93, բոլորին  99, բոլորինը  1, բոլորն  163, բոլորողները  1, բոլորով  1, բոլորովին  146, բոլորուած  3, բոլորուեցան  1, բոլորուիս  1, բոլորս  7, բոլորտ  1, բոկ  1, բոկոտն  1, բոհրած  1, բողբոջ  1, բողբոջին  2, բողկ  4, բողկէն  1, բողկը  2, բողկի  2, բողկին  5, բողկուկ  1, բողկուկները  6, բողկուկներովը  2, բողոք  5, բողոքագիր  1, բողոքած  1, բողոքականներուն  1, բողոքեմ  3, բողոքը  2, բողոքի  3, բողոքին  1, բողոքները  2, բոմբոնը  3, բոմբոնին  3, բոմբոնն  1, բոյծի  1, բոյն  5, բոյներ  2, բոյները  1, բոյնը  5, բոյնի  3, բոյնին  1, բոյսեր  2, բոյսերը  3, բոյսերով  1, բոյսերու  2, բոյսերուն  3, բոյրերը  1, բոյրերուն  1, բոյրը  2, բոյրի  1, բոյրին  2, բոյրն  1, բոյրով  1, բոշա  1, բոշային  1, բոպիկ  18, բովանդակ  3, բովանդակէ  1, բովանդակութեան  1, բովանդակութիւն  1, բոր  1, բորակահար  1, բորբ  1, բորբոս  4, բորբոսած  10, բորբոսանքէն  1, բորբոսաւոր  1, բորբոսը  1, բորբոսի  5, բորբոսին  1, բորբոսն  3, բորբոսովը  1, բորբոսուն  1, բորբոք  1, բորբոքեալ  1, բորբոքում  1, բորբոքումին  1, բորենի  1, բորենիներէ  1, բորենիները  2, բորենիներու  1, բորենիներուն  1, բորին  1, բորոտ  15, բորոտած  1, բորոտը  2, բորոտի  1, բորոտիր  1, բորոտները  1, բորոտներուն  2, բոց  14, բոցաձեւ  1, բոցավառէ  1, բոցավառում  1, բոցափայլ  1, բոցերես  1, բոցերէ  1, բոցերէն  1, բոցերը  2, բոցերու  3, բոցերուն  10, բոցէ  5, բոցէն  4, բոցը  25, բոցի  12, բոցիկը  1, բոցին  10, բոցով  2, բոցորոշ  1, բու  1, բուերը  2, բուերու  1, բուերուն  1, բութ  6, բութը  1, բուժարանները  1, բուժելու  1, բուժեն  1, բուժէր  1, բուժը  1, բուժիչ  2, բուժման  1, բուժուի  1, բուժում  1, բուժումի  1, բուժումին  1, բուխ  6, բուխերիկին  1, բուխը  1, բուխսիրտ  1, բուծանէին  1, բուծանող  1, բուծումին  1, բուծումն  1, բումբերը  2, բուն  32, բունար­պաշին  1, բուները  8, բուներովը  2, բուներու  1, բուներուն  2, բունէն  3, բունը  11, բունի  1, բունիկ  1, բունիկներուն  1, բունին  12, բունովը  2, բուռ  4, բուռ-բուռ  4, բուռը  2, բուռի  1, բուռին  1, բուռն  53, բուսաբանութեան  1, բուսած  22, բուսածը  1, բուսական  9, բուսականութեամբ  1, բուսականութեամբը  1, բուսականութեան  2, բուսականութիւն  3, բուսականութիւնը  3, բուսահող  1, բուսային  1, բուսան  8, բուսանանք  1, բուսաւ  18, բուսաւորումները  1, բուսեր  1, բուսնելիք  1, բուսնելնուն  1, բուսնելով  1, բուսնելու  3, բուսնէին  16, բուսնէր  18, բուսնի  12, բուսնիլ  3, բուսնին  10, բուսնող  3, բուստի  1, բուսցնել  1, բուսցնելով  2, բուսցնեն  1, բուսցնէ  3, բուսցնէին  1, բուսցուց  3, բուսցուցին  1, բուրաստանը  1, բուրաստանին  2, բուրաստանն  1, բուրաստաններէն  1, բուրաստանները  1, բուրաստաններուն  1, բուրգերը  1, բուրգերուն  1, բուրդ  3, բուրդէ  5, բուրդը  2, բուրդի  5, բուրդին  3, բուրդն  1, բուրէ  1, բուրէր  1, բուրող  1, բուրում  3, բուրումէն  2, բուրումը  3, բուրումի  1, բուրումնաւէտ  1, բուրումներ  1, բուրվառ  1, բուրվառին  1, բուրվառումի  1, բուքին  2, բջիջը  2, բջիջներէն  4, բջիջները  7, բջիջներով  1, բջիջներուն  7, բռիէն  1, բռնաբարել  1, բռնաբարելով  2, բռնաբարենք  1, բռնաբարեց  1, բռնաբարեցին  1, բռնաբարէին  1, բռնաբարուած  2, բռնաբարուելու  1, բռնաբարուէին  1, բռնաբարուէր  1, բռնաբարում  4, բռնաբարումը  2, բռնաբարումի  1, բռնագրաւած  1, բռնագրաւելով  1, բռնագրաւող  1, բռնագրաւուած  1, բռնագրաւումը  4, բռնագրաւումն  1, բռնագրաւումներ  1, բռնադատած  1, բռնադատելով  1, բռնադատեց  1, բռնադատուած  3, բռնադիր  3, բռնադրեն  1, բռնադրուած  3, բռնադրուածին  1, բռնազբօս  1, բռնազբօսիկ  1, բռնազգեստը  1, բռնած  50, բռնածը  3, բռնածի  1, բռնակալ  8, բռնակալը  1, բռնակալին  2, բռնակալները  4, բռնակալներուն  2, բռնակալուած  1, բռնակալութեան  6, բռնակալութեանց  1, բռնակալութիւնը  1, բռնական  1, բռնամահ  1, բռնանալը  1, բռնանալու  1, բռնանայ  4, բռնանան  2, բռնանար  15, բռնաշապիկն  1, բռնապետ  2, բռնապետներ  1, բռնապետները  2, բռնապետներուն  1, բռնապետութեան  16, բռնապետութիւնը  9, բռնապինդ  1, բռնավաստակ  1, բռնավար  4, բռնավարէ  1, բռնացաւ  6, բռնացող  3, բռնաւոր  17, բռնաւորը  2, բռնաւորիկները  1, բռնաւորին  1, բռնաւորներէն  2, բռնաւորները  2, բռնաւորներուն  1, բռնաքաղ  1, բռնել  22, բռնելը  1, բռնելիք  2, բռնելներ  1, բռնելով  16, բռնելու  17, բռնեն  11, բռներ  17, բռներ-կայեր  1, բռներ-կեցեր  1, բռնեց  46, բռնեցին  9, բռնեցինք  1, բռնէ  8, բռնէին  10, բռնէր  19, բռնի  88, բռնկած  26, բռնկեցան  2, բռնկեցնելէ  1, բռնկեցնէին  1, բռնկէին  3, բռնկումը  1, բռնկող  1, բռնկում  5, բռնկումը  2, բռնկումի  1, բռնկումին  3, բռնկումներ  1, բռնկումները  3, բռնկումներուն  1, բռնկցնեն  1, բռնկցնէր  1, բռնկցուց  3, բռնկցուցած  2, բռնող  11, բռնողը  4, բռնողին  1, բռնուած  80, բռնուածը  2, բռնուածի  1, բռնուածները  1, բռնուածներու  1, բռնուածներուն  2, բռնուածքը  6, բռնուածքով  1, բռնուելէ  1, բռնուելէն  1, բռնուելով  1, բռնուելու  1, բռնուեցան  4, բռնուեցաւ  1, բռնուէին  1, բռնուէր  3, բռնութեամբ  7, բռնութեամբն  1, բռնութեան  19, բռնութեանց  1, բռնութենէ  1, բռնութենէն  4, բռնութիւն  7, բռնութիւնը  9, բռնութիւնն  2, բռնութիւններ  1, բռնութիւններէն  1, բռնութիւնները  3, բռնութիւններուն  1, բռնուի  1, բռնուիլ  3, բռնուին  2, բռնուկ  1, բռնուող  1, բռնուողները  1, բռունցք  1, բռունցքը  7, բռունցքի  5, բռունցքին  1, բռունցքներէն  1, բռունցքները  1, բռունցքներուն  1, բռունցքնին  1, բռունցքով  2, բռունցքովը  1, բրաբիոնին  2, բրածոյ  1, բրգանայ  1, բրգանար  1, բրդահիւս  1, բրդեղէն  1, բրդիկին  1, բրդուճ  3, բրդուճ-բրդուճ  1, բրինձը  1, բրինձին  1, բրիչ  1, բրիչը  9, բրիչին  5, բրիչն  1, բրնձափոշին  1, բրնձափոշուած  1, բրուսա  1, բրուտ  2, բրտանալ  1, բրտանոցները  1, բրտութեամբ  2, բրտութիւնը  3, բրտութիւններուն  1, բրտօրէն  2