Մնացորդաց

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

թ 1, թա  1, թագ  1, թագակիր  2, թագապսակ  1, թագաւոր  7, թագաւորանիստ  1, թագաւորաց  2, թագաւորացն  1, թագաւորէին  1, թագաւորը  6, թագաւորի  7, թագաւորին  24, թագաւորներ  1, թագաւորները  1, թագաւորներու  2, թագաւորներուն  1, թագաւորով  2, թագաւորութեան  3, թագաւորութիւններ  1, թագաւորութիւնները  2, թագաւորութիւններով  1, թագերէն  1, թագերը  1, թագերով  1, թագէն  2, թագը  1, թագին  1, թագն  2, թագովն  1, թագուհի  2, թագուհիի  1, թագուհիին  1, թագուհին  1, թագուհիներ  1, թագուհիներու  1, թագուոր  1, թազը  1, թաթ  9, թաթառաձեւ  1, թաթառէն  1, թաթառը  4, թաթար  4, թաթարական  1, թաթարը  6, թաթարի  2, թաթարին  4, թաթարիստանէն  1, թաթարներ  1, թաթարներէն  1, թաթարները  1, թաթարներու  2, թաթարներուն  1, թաթարու  1, թաթերէն  3, թաթերը  6, թաթերով  2, թաթերուն  3, թաթէ  1, թաթէն  6, թաթը  16, թաթթափն  1, թաթի  1, թաթիկը  3, թաթիկին  1, թաթիկներէն  1, թաթիկները  2, թաթիկներուն  1, թաթին  17, թաթխած  2, թաթխելէ  1, թաթխելիք  1, թաթխելով  2, թաթխէ  2, թաթխէին  1, թաթխէր  2, թաթխուած  13, թաթխուելու  1, թաթխուեցան  1, թաթխուէին  2, թաթխուի  1, թաթխուին  2, թաթն  3, թաթոսին  1, թաթովը  2, թալանը  2, թալանի  2, թալանին  1, թալթլուն  2, թալլեն  1, թալլէին  1, թալլէինք  1, թալուկ  1, թալուկովը  1, թախանձագին  3, թախանձանքը  1, թախանձանքին  1, թախանձանքիս  1, թախանձանքով  1, թախանձանքովը  1, թախանձեր  1, թախանձեցիք  1, թախանձող  1, թախթերուն  1, թախիծ  5, թախիծէն  5, թախիծը  10, թախիծի  2, թախիծին  2, թախիծներէն  1, թախիծով  4, թախիծովը  1, թախծալից  1, թախծոտ  4, թախծութեամբ  1, թախծութեան  1, թախծութիւն  1, թախտ  1, թախտը  3, թակած  1, թակածի  2, թակաղ  1, թակաղը  1, թակարդավայր  1, թակարդէն  1, թակարդին  1, թակարդումները  1, թակելով  2, թակէն  2, թակողի  1, թակոյկը  1, թակոյկի  1, թակոյկին  2, թակոյկներէն  1, թակոյկներով  2, թակոյկներու  6, թակոյկներուն  4, թակոյկով  2, թակոցը  1, թակուած  1, թակումը  1, թահսին  7, թաղ  16, թաղած  10, թաղական  3, թաղականը  1, թաղականները  6, թաղականներն  1, թաղականներու  2, թաղականներուն  3, թաղականութեան  13, թաղականութեանց  1, թաղամասերը  1, թաղամասերուն  1, թաղամէջի  2, թաղամիջեայ  3, թաղամիջեան  2, թաղային  1, թաղանթը  1, թաղապետական  5, թաղապետութեան  1, թաղապետութիւն  1, թաղար  3, թաղարակազմ  1, թաղարէ  2, թաղարի  1, թաղարիկները  1, թաղարին  3, թաղարներ  4, թաղարներէն  1, թաղարները  1, թաղարներու  4, թաղարներուն  3, թաղարով  1, թաղել  5, թաղելէ  4, թաղելէն  1, թաղելը  2, թաղելիք  1, թաղելով  7, թաղելու  7, թաղեն  1, թաղետեսի  1, թաղեր  8, թաղերէ  1, թաղերէն  9, թաղերը  15, թաղերն  1, թաղերու  5, թաղերուն  10, թաղեց  6, թաղեցէք  1, թաղեցի  1, թաղեցին  3, թաղեցիներէն  1, թաղեցիներուն  1, թաղեցիք  1, թաղէ  18, թաղէին  2, թաղէն  7, թաղէր  10, թաղը  19, թաղի  6, թաղին  34, թաղիք  1, թաղիքէ  1, թաղիքին  1, թաղման  4, թաղմանաւոր  1, թաղն  1, թաղող  6, թաղողներ  1, թաղուած  23, թաղուելով  1, թաղուելու  6, թաղուեցան  2, թաղուեցաւ  5, թաղուէին  3, թաղուէր  4, թաղուի  6, թաղուիլ  1, թաղուիլը  1, թաղուին  2, թաղում  2, թաղումէն  4, թաղումը  3, թաղումի  3, թաղումին  2, թաղումովը  1, թաղուողին  1, թաղւած  1, թամբէն  1, թամբին  1, թամբով  1, թայինէն  1, թանապուրը  1, թանգարան  2, թանգարանը  1, թանգարանի  1, թանգարանցու  1, թանզիմաթէն  3, թանզիմաթը  2, թանզիմաթի  1, թանզիմաթով  1, թանկ  22, թանկագին  24, թանկագինն  1, թանկահիւս  1, թանկարժէք  2, թանկերովը  1, թանկէն  1, թանկը  1, թանձր  46, թանձրագիծ  1, թանձրագոյն  1, թանձրանալ  2, թանձրանալով  1, թանձրանայ  3, թանձրանար  3, թանձրաշարաւ  1, թանձրացած  2, թանձրացան  3, թանձրացաւ  2, թանձրացեր  1, թանձրացնելու  1, թանձրացնէր  1, թանձրացող  1, թանձրացուց  1, թանձրկեկ  1, թանձրութեամբ  5, թանձրութեան  2, թանձրութենէ  1, թանձրութենէն  1, թանձրութիւն  9, թանձրութիւնը  9, թանձրօրէն  2, թաշկինակ  5, թաշկինակէն  2, թաշկինակը  21, թաշկինակի  1, թաշկինակին  13, թաշկինակով  6, թաշկինակովը  1, թապախին  2, թապուրի  1, թառ  1, թառած  6, թառամած  2, թառամելու  1, թառամէին  1, թառամում  1, թառամումին  1, թառելու  3, թառէն  1, թառին  1, թառլան  1, թառող  1, թասեր  1, թասերուն  1, թասը  2, թասի  1, թատերաբեմէն  1, թատերաբեմի  1, թատերագիրը  1, թատերական  4, թատրոնը  3, թատրոնի  2, թատրոնն  1, թատրոններն  1, թատրոններու  1, թարախ  3, թարախագիծ  1, թարախէ  1, թարախը  4, թարախի  2, թարախին  1, թարախոտ  5, թարախոտած  1, թարգման  8, թարգմանած  3, թարգմանել  4, թարգմանելով  1, թարգմանեն  1, թարգմանէ  1, թարգմանէր  2, թարգմանը  4, թարգմանի  2, թարգմանին  2, թարգմանիչը  1, թարգմանն  2, թարգմանուած  3, թարգմանութեան  1, թարգմանութիւն  2, թարգմանութիւնը  2, թարգմանութիւններ  1, թարգմանուի  2, թարթափանքը  1, թարթափելու  1, թարթափին  1, թարթափումով  1, թարթելով  2, թարթելու  7, թարթիչ  8, թարթիչի  3, թարթիչին  2, թարթիչներէն  3, թարթիչները  25, թարթիչներու  3, թարթիչներուն  13, թարթիչներուս  1, թարթիչով  2, թարթում  1, թարթումը  1, թարթումին  1, թարթումով  2, թարթումովը  1, թարմ  49, թարմանալու  2, թարմանայ  1, թարմանային  1, թարմանար  1, թարմատար  1, թարմատի  6, թարմացած  3, թարմացան  3, թարմացեր  1, թարմացնելով  1, թարմացնելու  2, թարմացնէր  1, թարմացումի  1, թարմացուց  1, թարմացուցած  2, թարմացուցեր  1, թարմերէ  1, թարմերու  1, թարմութեամբ  3, թարմութեամբը  1, թարմութեան  4, թարմութիւն  2, թարմութիւնը  10, թարշամ  1, թաց  22, թացը  1, թացիկ  1, թացին  1, թացութեան  1, թացութիւնը  2, թաւ  9, թաւալ  1, թաւալած  4, թաւալգլոր  7, թաւալեր  3, թաւալեցաւ  1, թաւալէին  4, թաւալէր  2, թաւալը  1, թաւալի  5, թաւալին  1, թաւալման  1, թաւալող  6, թաւալով  1, թաւալում  2, թաւալումէն  1, թաւալումը  4, թաւալումին  3, թաւալումներ  1, թաւալուն  3, թաւամազ  1, թաւարծի  2, թաւիշ  11, թաւիշէ  1, թաւիշէն  3, թաւիշը  5, թաւիշի  6, թաւիշին  6, թաւիշն  1, թաւիշներ  1, թաւիշներուն  1, թաւիշով  1, թաւլուին  1, թաւլուն  2, թաւնալ  1, թաւնալուն  1, թաւշագոյն  1, թաւշային  3, թաւշանալու  1, թաւշանայ  1, թաւշանան  1, թաւշապատ  2, թաւշացած  1, թաւշաւէտ  1, թաւշեայ  2, թաւշեթիկն  1, թաւշեր  1, թաւութիւններ  1, թաւուտ  2, թաւուտէ  4, թաւուտէն  1, թաւուտի  3, թաւուտին  5, թաւուտներ  1, թաւուտներէն  1, թաւուտները  4, թաւուտներով  1, թաւուտներու  5, թաւուտներուն  2, թաւուտքը  1, թաւուտքի  1, թաւուտքին  1, թաւուտքով  1, թափ  1, թափած  32, թափածը  1, թափահարելով  1, թափահարող  1, թափահարում  1, թափանցած  4, թափանցամտութեամբ  1, թափանցամտութեան  1, թափանցել  9, թափանցելէ  1, թափանցելով  2, թափանցելու  4, թափանցեմ  1, թափանցեն  3, թափանցեր  3, թափանցեց  5, թափանցէ  2, թափանցէին  4, թափանցէր  8, թափանցիկ  31, թափանցկանար  1, թափանցկացած  1, թափանցկութեամբը  1, թափանցկութիւնը  1, թափանցող  5, թափանցողին  1, թափանցողութեամբը  1, թափանցուելու  1, թափանցում  6, թափանցումէն  5, թափանցումը  24, թափանցումի  6, թափանցումին  10, թափանցումն  2, թափանցումները  2, թափանցումով  2, թափառած  1, թափառական  6, թափառականը  1, թափառականները  1, թափառաշրջիկ  1, թափառելով  2, թափառելու  1, թափառեր  3, թափառեցաւ  1, թափառէին  2, թափառէր  11, թափառի  3, թափառիլ  3, թափառիկ  2, թափառիկէն  1, թափառին  3, թափառինք  1, թափառող  4, թափառումը  1, թափառումին  1, թափառումներէն  1, թափել  12, թափելէ  4, թափելէն  1, թափելը  2, թափելով  15, թափելու  20, թափելուն  1, թափեն  6, թափենք  2, թափեր  6, թափերէ  1, թափերէն  2, թափերուն  3, թափեց  7, թափեցան  1, թափեցաւ  2, թափեցի  1, թափեցին  1, թափեցինք  1, թափեցիք  1, թափէ  4, թափէին  20, թափէն  6, թափէր  32, թափէք  2, թափը  6, թափթփած  1, թափթփածութիւնը  2, թափթփէին  1, թափթփէր  3, թափթփուկ  2, թափթփուկներուն  1, թափի  12, թափիլ  2, թափիլը  1, թափին  13, թափն  3, թափող  10, թափողը  4, թափողի  1, թափողին  1, թափողներու  1, թափողներուն  1, թափով  3, թափովը  1, թափու  1, թափուած  29, թափուածը  6, թափուածին  2, թափուածքը  1, թափուածքով  1, թափուելիք  7, թափուելու  3, թափուելուն  1, թափուեցան  1, թափուեցաւ  1, թափուէին  2, թափուէր  1, թափուի  3, թափուիլ  1, թափուիլը  2, թափուին  1, թափուինք  1, թափուող  2, թափուողի  1, թափուով  1, թափուք  1, թափուքէն  1, թափօր  5, թափօրէն  2, թափօրը  17, թափօրի  5, թափօրին  13, թափօրներ  2, թափօրները  2, թափօրներու  2, թափօրներուն  1, թափօրով  3, թափօրովը  3, թափօրուող  1, թաքթիքը  1, թաքթով  1, թաքնաթաքուր  3, թաքնախոր  1, թաքնամիտ  1, թաքնասքող  1, թաքնիմաստ  1, թաքնուած  1, թաքնուելու  1, թաքնօրէն  1, թաքուն  67, թաքստոց  3, թաքստոցէն  1, թաքստոցը  4, թաքստոցին  4, թաքստոցն  2, թաքստոցներէն  1, թաքստոցները  1, թաքցնողը  1, թաքցուած  1, թե  1, թեզ  1, թեզանաւոր  1, թեզանիքը  1, թեզանները  2, թեզեր  1, թեզէն  1, թեզն  1, թեզնիքէն  1, թեզնիքը  1, թեթեւ  224, թեթեւազէն  2, թեթեւակի  7, թեթեւամիտ  1, թեթեւացման  1, թեթեւացնելու  1, թեթեւացում  2, թեթեւացումը  3, թեթեւացուց  1, թեթեւէն  1, թեթեւը  1, թեթեւնալով  1, թեթեւնալու  6, թեթեւնայ  2, թեթեւնային  1, թեթեւնան  3, թեթեւնար  6, թեթեւոտն  2, թեթեւութեամբը  1, թեթեւութեան  2, թեթեւութենէն  2, թեթեւութիւն  3, թեթեւութիւնը  4, թեթեւուկ  3, թեթեւսիրտ  1, թեթեւսոլիկ  1, թեթեւցած  13, թեթեւցան  1, թեթեւցաւ  4, թեթեւցեր  1, թեթեւցնելով  1, թեթեւցնելու  3, թեթեւցնեն  1, թեթեւցնենք  1, թեթեւցնէր  2, թեթեւցող  1, թեթեւցուած  1, թեթեւցուց  2, թեթեւցուցած  2, թեթեւօրէն  4, թել  18, թելադիր  3, թելադրած  7, թելադրածին  1, թելադրական  1, թելադրականութեան  1, թելադրանք  1, թելադրանքէն  1, թելադրանքը  3, թելադրանքին  1, թելադրանքներուն  1, թելադրանքով  1, թելադրանքովը  1, թելադրել  8, թելադրելը  2, թելադրելով  5, թելադրելու  3, թելադրեն  2, թելադրեր  1, թելադրեց  8, թելադրեցին  3, թելադրէ  7, թելադրէին  6, թելադրէր  13, թելադրիչ  6, թելադրիչն  1, թելադրող  15, թելադրողը  2, թելադրուած  12, թելադրուածը  3, թելադրուելու  1, թելադրուէր  1, թելադրութեամբը  5, թելադրութեան  5, թելադրութեանը  2, թելադրութիւն  2, թելադրութիւնը  1, թելադրութիւններ  2, թելադրութիւններէն  1, թելադրութիւնները  1, թելադրութիւններով  1, թելադրումին  1, թելաւոր  1, թելաւորումին  1, թելեր  12, թելերէ  1, թելերէն  6, թելերը  11, թելերով  5, թելերովը  2, թելերու  2, թելերուն  4, թելէկրաֆներուն  1, թելէն  1, թելը  13, թել-թել  10, թելի  10, թելիկ  1, թելին  6, թելն  3, թելով  2, թելովը  2, թելուած  1, թեկեղը  1, թեկնածու  1, թեկնածուներէն  1, թեղանիքը  1, թեղի  1, թեմա  1, թեմը  1, թեմին  5, թեր  2, թերագործը  1, թերածնունդ  1, թերակազմ  1, թերակամարի  1, թերակղզիին  1, թերահաւատ  7, թերանայ  1, թերանային  2, թերանար  1, թերաստուեր  1, թերասքող  1, թերացած  1, թերացման  1, թերացողը  1, թերացում  2, թերեւս  164, թերթ  2, թերթել  1, թերթեր  5, թերթերէն  1, թերթերը  9, թերթերու  4, թերթերուն  5, թերթէն  1, թերթը  2, թերթի  3, թերթիկները  1, թերթին  3, թերթիպի  1, թերթով  1, թերթուկով  1, թերթօն  1, թերթօնագիրը  1, թերթօնական  2, թերթօնը  1, թերթօններու  1, թերթօններուն  2, թերի  12, թերին  1, թերիները  1, թերիներով  1, թերխաշ  3, թերհաս  1, թերմաշ  1, թերութեանց  1, թերութիւն  1, թերութիւնը  5, թերութիւնն  3, թերութիւններ  2, թերութիւնները  5, թերութիւններովը  1, թերութիւններուն  1, թեւ  34, թեւաբեկ  1, թեւաթափ  1, թեւածման  1, թեւածումը  1, թեւակալուած  1, թեւամարզանքէն  1, թեւամբարձ  1, թեւամփոփ  1, թեւատարած  3, թեւացի  1, թեւաւոր  18, թեւաւորուած  1, թեւեր  4, թեւերդ  1, թեւերէ  1, թեւերէն  11, թեւերէս  1, թեւերը  68, թեւերն  4, թեւերնին  2, թեւերնուն  3, թեւերով  9, թեւերովը  6, թեւերու  2, թեւերուն  40, թեւէ  1, թեւէն  22, թեւը  51, թեւի  6, թեւիկներուն  1, թեւին  24, թեւով  11, թեւովը  7, թեփ  4, թեփերէն  1, թեքնիք  1, թեքնիքը  1, թեքումով  1, թզենիին  2, թզենին  2, թզենիները  1, թզենիներու  1, թզենիներուն  3, թզուկը  1, թզուկի  1, թէ  1144, թէ  1, թէականը  1, թէեւ  82, թէզ  1, թէկուզ  10, թէմէննահէ  1, թէմէննահը  3, թէմէննահները  1, թէմէննահով  2, թէմէսիւքով  1, թէմիզ  1, թէյ  3, թէյը  1, թէնէքէ  1, թէնիսին  1, թէպէտ  1, թէսլիմ  3, թէտ  1, թէրս  1, թէրքիպով  1, թէքքէ  2, թէքքէներ  2, թէքքէները  1, թէքքէներուն  2, թթաստան  2, թթաստանէն  1, թթաստանը  2, թթաստանին  1, թթաստաններ  1, թթաստաններէն  1, թթաստանները  2, թթենի  3, թթենիի  6, թթենիին  1, թթենին  1, թթենիներ  1, թթենիները  1, թթենիներուն  2, թթենիով  1, թթու  20, թթուած  5, թթուածինը  1, թթուաշ  1, թթուելու  1, թթուելուն  1, թթուեցան  1, թթուեցաւ  2, թթուեցնէ  1, թթուեցուց  1, թթուեցուցած  2, թթուէին  1, թթուէն  1, թթուի  3, թթուն  7, թթուներուն  1, թթուութեամբը  1, թթուութեան  1, թթրկիչ  1, թի  1, թիակաձեւ  1, թիակի  1, թիապարտ  1, թիապարտի  2, թիարանին  1, թիարաններուն  1, թիզ  38, թիզերը  1, թիզէն  3, թիզը  3, թիզնոց  2, թիզով  6, թիէռին  1, թիթեղ  3, թիթեղագործի  1, թիթեղեայ  6, թիթեղէ  3, թիթեղէն  2, թիթեղը  8, թիթեղի  4, թիթեղին  1, թիթեղներ  1, թիթեղներէն  1, թիթեղները  3, թիթեղներու  2, թիթեղներուն  1, թիթեղտուփ  1, թիթեռ  1, թիթեռի  2, թիթեռները  1, թիթեռներու  1, թիի  1, թիլ  1, թիլին  1, թիկնաթոռի  1, թիկնաթոռին  2, թիկնաթոռներու  2, թիկնատարած  1, թիկնաւորները  1, թիկնոցող  1, թիկունք  2, թին  2, թինկոզիկ  1, թիով  1, թիովը  1, թիուն  1, թիրախ  2, թիրեաքիին  1, թիրիթ  3, թիւ  33, թիւեր  3, թիւերը  1, թիւերն  1, թիւերուն  3, թիւէ  1, թիւէն  1, թիւը  31, թիւի  6, թիւին  10, թիւինն  1, թիւն  1, թիւով  24, թիւովը  3, թիւրիմացութիւնը  1, թիւրքմէնին  1, թիւրքմէններ  1, թիւրքմէնները  1, թիւրքմէններու  2, թիփերէն  1, թիփերու  1, թիփէ  1, թիփիկ  4, թիք-թաքը  1, թիֆլիս  2, թիֆլիսը  2, թիֆլիսի  2, թլխած  1, թլփատողին  1, թլփատուած  2, թլփատութեան  5, թլփատութեանց  1, թխած  1, թխլած  1, թխմած  7, թխմելէ  1, թխմելու  1, թխմեր  1, թխմեց  2, թխմեցին  1, թխմէ  1, թխմէր  1, թխմող  1, թխմուած  9, թխմուելէ  2, թխմուելէն  1, թխմուելով  1, թխմուելու  1, թխմուէր  1, թխմուող  2, թխութեամբ  1, թխութեանը  1, թղթաբերին  1, թղթազօծ  1, թղթախաղի  1, թղթածրար  1, թղթածրարէ  1, թղթածրարէն  2, թղթածրարը  4, թղթածրարին  5, թղթածրարներ  1, թղթածրարները  2, թղթածրարներուն  1, թղթակցութեան  2, թղթակցութեանց  1, թղթատած  1, թղթատեցէք  2, թղթատէ  1, թղթերում  1, թղթի  2, թղթիկին  1, թղթուած  1, թմբիր  1, թմբիրային  2, թմբիրէն  5, թմբիրը  5, թմբիրի  2, թմբիրին  6, թմբուկ  2, թմբուկը  3, թմբուկի  1, թմբուկները  1, թմբուկներուն  1, թմբուկով  2, թմբրային  2, թմթռկած  2, թմրած  2, թմրեր  2, թմրեցուց  1, թմրումի  1, թմրումին  2, թմրումներով  1, թնդագին  1, թնդանօթ  4, թնդանօթը  2, թնդանօթի  7, թնդանօթին  1, թնդանօթները  3, թնդանօթով  1, թնդար  1, թնդաց  3, թնդացնեն  1, թնդացուց  1, թնդացուցին  1, թնդիւնով  1, թնթանօթ  1, թնծկալը  1, թնծկալով  1, թնճուկ  2, թնճուկէն  2, թնճուկը  3, թնճուկի  1, թնճուկին  1, թնճուկով  1, թշնամական  2, թշնամի  21, թշնամիէն  1, թշնամիի  2, թշնամիին  11, թշնամին  12, թշնամիներէն  3, թշնամիները  13, թշնամիներուն  5, թշնամինէն  1, թշնամու  1, թշնամութիւնն  1, թշուառ  45, թշուառագոյն  2, թշուառական  37, թշուառականէ  1, թշուառականը  2, թշուառականի  1, թշուառականներ  2, թշուառականներէն  1, թշուառին  1, թշուառնալու  1, թշուառներէն  1, թշուառները  2, թշուառներուն  2, թշուառութեամբ  2, թշուառութեամբը  2, թշուառութեան  12, թշուառութեանը  1, թշուառութիւն  3, թշուառութիւնը  11, թշուառութիւններ  1, թշուառութիւնները  1, թշուառութիւններուն  1, թշռուառութիւն  1, թուրքը  1, թուրք  1, թոթով  1, թոթովեց  1, թոթովեցին  1, թոխումսըզ  1, թոհուբոհ  2, թոհուբոհը  1, թող  107, թողած  12, թողելով  3, թողելու  2, թողեր  1, թողէք  1, թողլով  1, թողու  2, թողուած  4, թողուեցան  1, թողութեան  1, թողութիւն  2, թողութիւնը  2, թողուլ  4, թողուն  2, թողունք  1, թողուր  11, թողուց  9, թողուցած  1, թողուցին  4, թողուցիր  2, թոյ  1, թոյլ  45, թոյլատու  3, թոյլատրեալ  1, թոյլատրելի  1, թոյլատրեր  1, թոյլտուութեամբը  1, թոյն  14, թոյներէն  1, թոյներովը  1, թոյնէն  2, թոյնը  12, թոյնի  5, թոյնին  8, թոյնն  4, թոյնով  6, թոյնովը  2, թոնը  5, թոնով  5, թոնովը  1, թոնրատունը  1, թոշակառու  1, թոշակելով  1, թոշակի  2, թոռ  3, թոռան  7, թոռանդ  1, թոռանը  3, թոռը  6, թոռմած  11, թոռմեր  1, թոռմեցնեն  1, թոռմի  2, թոռներէն  2, թոռները  7, թոռներու  1, թոռներուն  13, թոռներս  1, թոռնիկը  2, թոռնիկներով  1, թոռնորդիին  1, թորգոմեան  1, թորգոմեանին  1, թորեալ  1, թորելով  1, թորեն  2, թորոս  2, թորոսը  7, թորոսի  1, թորոսին  8, թորուած  2, թու  3, թուաբանական  1, թուաբանութիւնը  1, թուագրեալները  1, թուագրուած  1, թուած  1, թուական  8, թուականէն  1, թուականը  4, թուականի  4, թուականին  2, թուականներ  4, թուականներէ  1, թուականները  3, թուականներով  1, թուականներու  2, թուականներուն  3, թուականով  2, թուակիր  1, թուանշան  1, թուանք  1, թուացած  1, թուացող  1, թուել  1, թուելու  2, թուելուն  1, թուեց  1, թուեցան  2, թուեցաւ  11, թուզ  2, թուզեր  1, թուզերը  3, թուզերուն  1, թուզի  3, թուզին  1, թուզն  1, թուէին  55, թուէր  112, թութերու  1, թուի  17, թուին  18, թուլ  3, թուլամորթ  1, թուլացման  2, թուլացողին  1, թուլացում  3, թուլացումէ  1, թուլացումէն  1, թուլացումը  10, թուլացումին  2, թուլացումները  2, թուլացումներուն  1, թուլբերան  2, թուլբերանները  1, թուլբերանութեանը  1, թուլիկ  13, թուլհիւս  1, թուլնալ  1, թուլնայ  1, թուլնային  1, թուլնան  1, թուլնար  3, թուլութեամբ  3, թուլութեամբը  1, թուլութեան  6, թուլութենէն  2, թուլութիւն  1, թուլութիւնը  5, թուլութիւններ  1, թուլութիւնները  1, թուլցած  8, թուլցաւ  8, թուլցեր  1, թուլցնելով  2, թուլցնէ  1, թուլցնէր  1, թուլցուց  4, թուլցուցած  1, թուլօրէն  1, թուխ  20, թուխի  1, թուխն  1, թուխս  3, թուխսի  5, թուհուբոհին  1, թուղթ  42, թուղթդ  2, թուղթեր  3, թուղթերդ  1, թուղթերէն  4, թուղթերը  20, թուղթերով  5, թուղթերովը  1, թուղթերովն  1, թուղթերու  6, թուղթերուն  7, թուղթէ  7, թուղթէն  1, թուղթը  19, թուղթի  39, թուղթին  13, թուղթն  2, թուղթով  7, թուղթ­պայուսակիկը  1, թուղրայով  1, թումբ  3, թումբերէն  1, թումբերովը  1, թումբերուն  1, թումբը  2, թումիկին  1, թումպին  1, թունաթափում  1, թունաժէտ  2, թունալից  1, թունատու  1, թունաւոր  10, թունաւորած  1, թունաւորելով  1, թունաւորելու  1, թունաւորէ  1, թունաւորման  3, թունաւորող  1, թունաւորուած  6, թունաւորումէ  1, թունաւորումէն  1, թունաւորումը  1, թունաւորումին  1, թունաւորումով  1, թունդ  13, թունոտ  1, թուշերը  4, թուշէն  1, թուշը  1, թուշիկը  1, թուշին  2, թուում  1, թուումը  5, թուումին  1, թուումներ  1, թուումով  1, թուումովը  1, թուրերը  1, թուրի  4, թուրովը  1, թուրք  329, թուրքագէտները  1, թուրքեստանէն  1, թուրքեստանի  2, թուրքեր  5, թուրքերէ  5, թուրքերէն  40, թուրքերէնը  6, թուրքերէնի  3, թուրքերէնով  1, թուրքերէնովը  2, թուրքերը  222, թուրքերն  4, թուրքերնին  1, թուրքերով  5, թուրքերու  67, թուրքերուն  144, թուրքերունը  2, թուրքերունն  1, թուրքերուս  2, թուրքերս  1, թուրքէ  7, թուրքէն  20, թուրքը  109, թուրքի  49, թուրքիա  2, թուրքիայէն  2, թուրքիան  5, թուրքին  169, թուրքինը  1, թուրքիոյ  14, թուրքն  13, թուրքով  1, թուփեր  3, թուփերէ  1, թուփերը  2, թուփերուն  3, թուփը  1, թուփի  1, թուփին  2, թուք  11, թուքերը  2, թուքերնին  1, թուքէն  2, թուքը  13, թուքի  7, թուքին  8, թուքն  1, թուքով  5, թուքոտ  7, թուքոտը  1, թոփ  3, թոք  1, թոքատապէն  1, թոքերէն  2, թոքերուն  6, թոքը  1, թոքին  1, թռած  10, թռած-իջած  1, թռան  6, թռաւ  13, թռելով  1, թռելու  1, թռեր  2, թռէին  4, թռէր  7, թռի  3, թռիլ  1, թռին  1, թռիչը  1, թռիչին  1, թռիչները  2, թռիչք  2, թռիչքը  1, թռիչքի  1, թռիչքին  1, թռող  2, թռչելու  3, թռչէին  1, թռչէր  2, թռչի  1, թռչնագիրներուն  1, թռչնակ  1, թռչնահար  1, թռչնանկար  1, թռչնանկարուած  1, թռչնիկ  1, թռչնիկը  1, թռչնիկները  1, թռչող  3, թռչուն  8, թռչունէն  1, թռչունը  4, թռչունի  16, թռչունին  2, թռչունն  1, թռչուններ  2, թռչուններն  1, թռչուններու  1, թռչուններուն  5, թռչտուն  1, թռցնել  1, թռցնելէ  1, թռցնելով  3, թռցնելու  3, թռցնեն  3, թռցնէր  3, թռցնողներ  1, թռցուած  7, թռցուածներուն  1, թռցուէր  1, թռցուց  2, թռցուցած  6, թռցուցեր  1, թրագիր  1, թրակիա  1, թրաձեւ  2, թրելէ  1, թրելու  1, թրթիռ  2, թրթիռը  2, թրթիռն  1, թրթիռներ  1, թրթիռով  1, թրթուրի  2, թրթռագին  7, թրթռալ  3, թրթռալով  3, թրթռալու  1, թրթռականութեան  1, թրթռայ  4, թրթռային  8, թրթռան  5, թրթռար  17, թրթռաց  4, թրթռացած  1, թրթռացին  1, թրթռացման  1, թրթռացնել  1, թրթռացնէր  1, թրթռացող  2, թրթռացումն  1, թրթռմամբ  1, թրթռման  3, թրթռում  9, թրթռումէն  1, թրթռումը  3, թրթռումի  2, թրթռումին  1, թրթռումները  1, թրթռումներուն  1, թրթռումով  1, թրթռուն  33, թրիք  3, թրիքէ  1, թրիքը  1, թրիքի  2, թրծուած  2, թրջած  2, թրջելով  1, թրջելու  2, թրջեն  1, թրջեր  2, թրջեց  3, թրջեցան  1, թրջեցին  1, թրջէ  1, թրջի  1, թրջին  1, թրջուած  6, թրվռայ  1, թրվռացին  1, թրվռումը  1, թրվռուքը  1, թրքաբարբառ  1, թրքական  50, թրքահայ  1, թրքանալ  2, թրքանալու  1, թրքանայ  1, թրքանան  2, թրքանար  1, թրքաշեշտ  1, թրքասէր  1, թրքատեաց  1, թրքացած  1, թրքացնեն  1, թրքացումը  1, թրքացուցած  1, թրքութեամբ  7, թրքութեան  12, թրքութեանը  3, թրքութենէն  4, թրքութիւն  9, թրքութիւնը  21, թրքուհիին  3, թրքուհին  4, թրքուհիներէն  1, թրքուհիները  7, թրքուհիներու  1, թրքուհիներուն  3, թփուտները  1, թփուտներով  1, թփրտար  1, թքածը  1, թքաւ  1, թքնել  2, թքնելով  5, թքնելու  2, թքնես  1, թքնէ  1, թքնէին  4, թքնէր  2, թքնող  1, թքնուած  1, թօթափած  2, թօթափենք  1, թօթափէր  2, թօթուած  3, թօթուել  1, թօթուելէն  1, թօթուելով  9, թօթուելու  3, թօթուեն  6, թօթուեր  2, թօթուեց  25, թօթուեցին  6, թօթուէ  2, թօթուէին  5, թօթուէր  7, թօթուըւած  2, թօթուըւեցան  2, թօթուըւէր  1, թօթուըւող  1, թօթուըւուք  2, թօթուումով  1, թօշնած  1, թօփիկ  2