Մնացորդաց

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

լա  2, լազին  1, լազուարթ  1, լաթ  9, լաթեղէն  1, լաթեղէնը  1, լաթեր  1, լաթերէն  3, լաթերը  5, լաթերով  2, լաթերովը  2, լաթերու  2, լաթերուն  9, լաթէ  1, լաթը  4, լաթի  6, լաթին  5, լաթն  1, լաթով  6, լալ  7, լալագին  4, լալահառաչ  1, լալահար  2, լալէ  1, լալէն  2, լալը  2, լալկան  8, լալն  1, լալով  20, լալու  31, լախտ  1, լախտերուն  1, լախտէն  1, լախտի  1, լախտին  1, լակ  1, լակած  1, լական  1, լակոտ  1, լակոտը  3, լակոտի  1, լակոտին  4, լակոտները  3, լակոտներն  1, լակոտներու  1, լակոտներուն  2, լաճեր  1, լամարթինը  1, լամբ  4, լամբար  2, լամբարը  1, լամբարին  2, լամբերը  1, լամբը  3, լամբի  1, լամբիկէն  1, լամբիկը  3, լամբիկներէն  1, լամբին  1, լամբն  1, լամուկ  1, լայ  8, լային  12, լայն  142, լայնախոհութիւնը  1, լայնաձեռն  1, լայնամտութիւնն  1, լայնանիստ  3, լայնասրտութեան  1, լայնարձակ  1, լայնացնէր  1, լայնելով  2, լայն-լայն  4, լայնկեկ  7, լայն-ձեռք  1, լայննալ  2, լայննալով  2, լայննալու  1, լայննայ  2, լայննային  1, լայննար  8, լայնութեամբ  4, լայնութեան  2, լայնութիւն  3, լայնութիւնը  1, լայնցած  5, լայնցաւ  1, լայնցնէր  1, լայնցող  3, լայնցուց  1, լայնփոր  1, լայնք  4, լայնքէն  5, լայնքը  7, լայնքի  2, լայնքին  5, լայնքն  2, լայնքով  19, լայնքովը  3, լայնօրէն  11, լան  5, լանոներուն  1, լանջերէն  1, լանջքէն  1, լանջքը  3, լանջքին  5, լանտոյին  1, լանտոններ  1, լանք  5, լաչակ  6, լաչակած  1, լաչակէն  4, լաչակը  19, լաչակի  1, լաչակին  10, լաչակներէն  1, լաչակները  3, լաչակներու  1, լաչակներուն  1, լաչակով  2, լապճին  1, լապտեր  6, լապտերէն  1, լապտերը  15, լապտերի  2, լապտերիկը  1, լապտերին  10, լապտերներ  3, լապտերները  8, լապտերներու  4, լապտերներուն  3, լաս  5, լաստակերտ  3, լաստակերտած  2, լաստակերտերով  1, լաստակերտին  1, լաստակերտող  1, լաստակերտովը  1, լաստի  1, լաստն  1, լատին  5, լատինական  4, լատինները  1, լար  48, լարախաղացի  1, լարած  14, լարել  1, լարելով  5, լարելու  6, լարեն  3, լարեր  5, լարերէ  2, լարերէն  4, լարերը  14, լարերով  2, լարերովը  1, լարերու  3, լարերուն  9, լարեց  6, լարէ  5, լարէն  2, լարէր  3, լարը  5, լարի  1, լարին  4, լարող  3, լարովը  1, լարուած  40, լարուածք  1, լարուածքէն  3, լարուածքը  5, լարուածքի  1, լարուածքն  1, լարուածքով  1, լարուեր  1, լարուեցան  2, լարուէր  1, լարուի  1, լարում  4, լարումէն  1, լարումը  2, լարումին  2, լարումով  5, լաց  9, լացած  7, լացաւ  6, լացեր  6, լացերը  1, լացէն  6, լացը  27, լացի  14, լացին  16, լացն  5, լացնելով  3, լացնելու  5, լացնեն  1, լացնէ  2, լացնէր  2, լացնող  1, լացնողները  1, լացող  8, լացողին  1, լացողները  2, լացողներուն  1, լացով  3, լացովը  3, լացուած  1, լացուկոծին  3, լացուորները  1, լացուորներու  1, լացուորներուն  1, լացուց  2, լացուցած  2, լացուցին  1, լաւ  134, լաւագոյն  13, լաւագոյնը  1, լաւան  1, լաւաշի  1, լաւատես  4, լաւատեսութեան  2, լաւատեսութիւն  1, լաւատեսութիւնը  5, լաւը  1, լաւին  2, լաւն  5, լաւութենէն  1, լափեց  1, լափէին  1, լափլիզող  1, լափլիզուած  1, լափլիզումի  1, լափլփող  1, լաք  1, լաֆոնթէնի  2, լաֆոնթէնով  1, լեարդ  2, լեարդէն  1, լեարդը  3, լեարդի  1, լեարդին  1, լեգէոն  1, լեգէոնը  2, լեզկի  1, լեզու  45, լեզուաբան  1, լեզուաբանները  1, լեզուագարութեամբ  1, լեզուագարութիւնը  2, լեզուագիտութիւնը  1, լեզուակ  3, լեզուական  3, լեզուակը  7, լեզուակին  1, լեզուակներ  3, լեզուակներէն  2, լեզուակները  1, լեզուակներուն  1, լեզուանի  12, լեզուանիները  1, լեզուդ  1, լեզուէ  2, լեզուէն  17, լեզուի  21, լեզուին  51, լեզուն  106, լեզուներ  3, լեզուներէն  3, լեզուները  10, լեզուներու  6, լեզուներուն  2, լեզունիդ  1, լեզունին  2, լեզուով  23, լեզուովը  18, լեզւագիտութիւնը  1, լեզւակներ  1, լեզւաձեւ  1, լեհաստան  1, լեղակէն  1, լեղապատառ  9, լեղի  36, լեղիին  3, լեղի-լեղի  3, լեղի-կծու  1, լեղին  13, լեղիով  1, լեղուընային  1, լեղւութեամբը  1, լեմոնի  6, լեմոններ  1, լեռ  33, լեռը  10, լեռին  1, լեռն  4, լեռնաբնակ  1, լեռնագեղ  1, լեռնագիւղերէն  1, լեռնադիր  2, լեռնաթափին  1, լեռնական  1, լեռնականի  1, լեռնականներէն  1, լեռնականները  1, լեռնականներու  1, լեռնակողերուն  1, լեռնակողի  1, լեռնակողին  1, լեռնակողմը  1, լեռնակողմի  1, լեռնակոյտ  1, լեռնահովիտներուն  1, լեռնամասեր  1, լեռնամասի  1, լեռնամեծ  1, լեռնամէջերը  1, լեռնամիջի  1, լեռնային  4, լեռնանար  2, լեռներ  6, լեռներէն  10, լեռները  15, լեռներն  2, լեռներովը  1, լեռներու  23, լեռներում  1, լեռներուն  27, լեռնէ  7, լեռնէն  17, լեռնով  1, լեռնոտնի  1, լերան  58, լերդանար  1, լերդացած  3, լերդացումն  1, լերկ  8, լերկանար  1, լերկութիւնը  1, լեցնել  4, լեցնելէ  1, լեցնելով  4, լեցնելու  11, լեցնէ  6, լեցնէին  8, լեցնէր  17, լեցնող  11, լեցնողներուն  1, լեցուած  16, լեցուելով  1, լեցուելու  1, լեցուելուն  1, լեցուեցան  5, լեցուեցաւ  1, լեցուէին  2, լեցուէր  1, լեցուի  2, լեցուիլ  1, լեցուն  44, լեցուն-գլուխ  1, լեցունկեկ  1, լեցուց  6, լեցուցած  8, լեցուցեր  2, լեցուցէք  1, լեփ-լեցուն  1, լզելով  2, լզելու  4, լզեն  3, լզեց  3, լզէ  1, լզէին  4, լզէր  1, լզող  3, լզուելով  1, լզուըրտէին  1, լզում  1, լէզէն  1, լէյլայի  1, լէշը  1, լէպլէպի  3, լէպլէպիին  1, լէպլէպիով  1, լէվիաթանին  1, լըսւեցան  1, լիաբոց  1, լիագին  1, լիագումար  1, լիազօր  2, լիաթաւալ  1, լիաթոք  1, լիաժպիտ  1, լիալիր  5, լիալուսին  1, լիակատար  14, լիահագագ  1, լիանալ  1, լիանալու  2, լիանայ  2, լիանան  1, լիապէս  1, լիառատ  1, լիասեւեռ  1, լիբանանի  1, լիզէ  1, լիզող  1, լիլիբութեան  1, լիխպ  3, լիճ  12, լիճեր  1, լիճերէն  1, լիճերը  1, լիճերով  1, լիճերուն  2, լիճէն  5, լիճը  12, լիճի  12, լիճին  43, լիճով  1, լինել  1, լինելիութեան  1, լինելու  1, լինելութեան  10, լինելութիւն  1, լինելութիւնը  2, լինէին  1, լինէր  1, լինում  1, լինտերէն  1, լինտերը  6, լինտերով  1, լինտերու  1, լինտերուն  3, լիովին  20, լիութեամբ  4, լիութեամբն  1, լիութեան  5, լիութեանը  2, լիութիւն  7, լիութիւնը  13, լիուլի  1, լիպերալ  1, լիջիք  1, լիսեռին  1, լիսէին  1, լիտրներ  1, լիրբ  42, լիրբերը  2, լիցի  1, լիւմէ  1, լիւքս  2, լիւքսը  1, լիք  4, լիքը  1, լիքն  1, լիքութեամբ  1, լլկագին  1, լլկած  1, լլկանքը  2, լլկանքին  2, լլկելն  1, լլկէին  1, լլկող  1, լլկուած  5, լլկուին  1, լլկումին  1, լլկումները  1, լխկած  9, լխկէին  2, լխկող  1, լխկումը  1, լխպած  1, լխպիկ-լխպիկ  1, լծած  1, լծակէն  1, լծակի  1, լծակին  1, լծելը  1, լծորդ  4, լծորդելու  1, լծորդէ  1, լծորդէին  1, լծորդէր  1, լծորդուեցան  1, լծուած  4, լկտի  1, լղար  2, լղարումին  1, լղելու  1, լղրճած  1, լղրճուեցաւ  1, լղրճուի  1, լղրճուիլ  1, լճակ  1, լճակը  1, լճակի  1, լճակին  2, լճակները  1, լճանայ  1, լճացած  2, լճացումն  1, լճափ  2, լճափին  2, լճի  2, լճին  1, լման  46, լմէին  1, լմնցնէ  1, լմնցուր  1, լմնցուցեր  1, լմուած  1, լմուէին  1, լմուիլն  1, լոգանքը  1, լոգանքի  1, լոգանքին  1, լոգարանէն  1, լոգարանները  1, լոգմա  1, լոգմանի  1, լոգնալը  1, լոգցած  3, լոգցնէր  2, լոգցողներուն  1, լոգցուէր  1, լոգցուցած  1, լոթիի  1, լոլիկի  2, լոլիկով  1, լոլոզել  2, լոլոզելու  2, լոլոզուինք  1, լոլոզում  1, լոխում  1, լոխումը  1, լոկարիթմուած  1, լողալ  3, լողալը  1, լողալով  3, լողալու  3, լողայ  2, լողային  2, լողան  2, լողար  5, լողացին  1, լողացող  4, լողացուցէք  1, լողուն  1, լոյգ  1, լոյծ  12, լոյս  63, լոյսեր  2, լոյսերէն  2, լոյսերը  7, լոյսերով  4, լոյսերու  1, լոյսերուն  4, լոյսէ  7, լոյսէն  35, լոյսը  110, լոյսի  51, լոյսին  95, լոյսկոթող  1, լոյսն  7, լոյսով  17, լոյսովը  7, լոնտոն  1, լոնտոնէն  1, լոնտոնի  2, լոռերէ  1, լորի  2, լորձնում  1, լորձնումին  1, լորձնումով  1, լորձունք  1, լորձունքը  2, լորձունքի  1, լորձունքին  2, լորտուի  1, լուալ  2, լուալէ  1, լուալով  3, լուալու  7, լուայ  1, լուային  3, լուան  1, լուար  3, լուաց  4, լուացած  1, լուացարան  1, լուացեր  1, լուացին  1, լուացող  2, լուացուած  10, լուացուածին  3, լուացուածք  1, լուացուելէ  1, լուացուելու  1, լուացուէին  1, լուացուէր  2, լուացուի  2, լուացուիլ  1, լուացուիլը  1, լուացումէն  1, լուացումը  4, լուացումին  4, լուացումով  1, լուացուողները  1, լուացուքի  1, լուացք  3, լուացքէ  1, լուացքէն  1, լուացքը  1, լուացքի  4, լուացքին  1, լուբիա  1, լուբիաներուն  1, լուի  1, լուծ  1, լուծած  3, լուծել  1, լուծելի  2, լուծելով  5, լուծելու  8, լուծեր  2, լուծէ  4, լուծէին  1, լուծէն  3, լուծէր  1, լուծը  2, լուծի  4, լուծին  5, լուծող  1, լուծոյթին  4, լուծոյթով  2, լուծուած  8, լուծուելով  1, լուծուելու  5, լուծուեր  1, լուծուեցաւ  2, լուծուէին  5, լուծուէր  3, լուծուի  1, լուծուին  1, լուծուիր  2, լուծում  2, լուծումէն  1, լուծումը  8, լուծումի  1, լուծումին  1, լուծումն  1, լուծումները  1, լուծումներու  1, լուծուող  2, լուծքը  4, լուծքի  1, լուղորդը  2, լուղորդներ  1, լումայափոխներու  1, լուն  2, լուռ  102, լուս  14, լուսաբանել  1, լուսաբանելու  2, լուսաբանեց  2, լուսաբանէր  1, լուսաբանուած  3, լուսաբանուելու  2, լուսաբանութեամբ  1, լուսաբանութեամբը  1, լուսաբանութեան  2, լուսաբանութիւն  2, լուսաբանութիւնը  1, լուսաբանումը  1, լուսադէմ  2, լուսադէմէն  1, լուսադէմի  1, լուսադէմին  2, լուսազարդել  1, լուսազօր  1, լուսաթել  1, լուսախտիղ  1, լուսակոծ  1, լուսահեղ  1, լուսահոգի  3, լուսահոգին  1, լուսաղբար  1, լուսաղբիւրի  1, լուսամիտ  2, լուսամուտ  1, լուսամուտէ  1, լուսամուտէն  1, լուսամուտը  3, լուսամուտին  1, լուսամուտներ  1, լուսամուտները  4, լուսամուտներուն  1, լուսամփոփ  2, լուսանկար  1, լուսանկարէ  1, լուսանկարը  1, լուսանկարները  2, լուսանկարուիլ  1, լուսանցիկ  1, լուսանցքի  1, լուսանցքին  2, լուսապսակ  3, լուսապսակէ  1, լուսապսակէն  1, լուսապսակը  1, լուսապսակի  2, լուսապսակին  5, լուսապսակով  2, լուսաջուրին  1, լուսավառութեամբ  1, լուսավառութեան  1, լուսավառութիւնը  1, լուսարար  2, լուսարարին  1, լուսարարները  1, լուսարգել  1, լուսարձակէն  1, լուսարձակումները  1, լուսացնցուղ  1, լուսաւոր  30, լուսաւորեացը  1, լուսաւորել  2, լուսաւորելէ  1, լուսաւորելով  4, լուսաւորելու  6, լուսաւորեն  2, լուսաւորեր  1, լուսաւորեց  3, լուսաւորեցին  1, լուսաւորէ  7, լուսաւորէին  5, լուսաւորէր  9, լուսաւորիչը  2, լուսաւորիչին  1, լուսաւորման  2, լուսաւորող  6, լուսաւորողը  1, լուսաւորուած  12, լուսաւորուելու  1, լուսաւորուեցան  1, լուսաւորուեցաւ  7, լուսաւորուէին  1, լուսաւորուէր  3, լուսաւորութեան  3, լուսաւորուին  1, լուսաւորումը  1, լուսաւորումին  1, լուսաւորչական  2, լուսաւորչի  1, լուսաւորչին  1, լուսափայլութիւնը  1, լուս-գերեզմանէն  1, լուսդէմ  4, լուսդէմը  3, լուսդէմին  2, լուսեղէն  2, լուսեր  1, լուսերով  1, լուսէ  5, լուսէր  1, լուսը  1, լուսի  6, լուսիկը  2, լուսին  5, լուսին-աստղին  1, լուսինէն  1, լուսինը  2, լուսն  1, լուսնալ  1, լուսնալոյս  1, լուսնալու  1, լուսնալուն  3, լուսնակի  5, լուսնահոս  1, լուսնայ  1, լուսնային  2, լուսնան  1, լուսնանշան  1, լուսնաստղ  1, լուսնար  3, լուսնէն  2, լուսնի  3, լուսնկայ  3, լուսնկայի  1, լուսնկայով  1, լուսնկան  4, լուսնոյ  1, լուսնով  1, լուսնոտ  7, լուսնոտի  2, լուսնոտներէ  1, լուսնոտութեան  1, լուսնոտութիւնը  2, լուսնոտում  1, լուսոյի  1, լուսոյն  1, լուսով  1, լուսցաւ  4, լուսցընելով  1, լուսցնենք  1, լուսցնէր  2, լուսցնող  1, լուսցող  2, լուսցուած  1, լուսցուց  1, լուսցուցած  1, լուսցուցեր  1, լուր  19, լուրեր  1, լուրերը  1, լուրերովը  1, լուրերու  1, լուրը  6, լուրի  2, լուրջ  84, լուրջի  1, լուցած  1, լուցանելով  1, լուցանէին  1, լուցավառ  3, լուցկի  12, լուցկիի  2, լուցկիին  4, լուցկին  11, լուցկիներն  1, լուցուած  1, լուցումը  1, լպիրշ  4, լպրծումը  1, լպրծուն  16, լպրշութիւնն  1, լռած  9, լռածը  1, լռակեաց  1, լռասիրութեան  1, լռել  5, լռելեայն  8, լռելէ  2, լռելէն  1, լռելոյ  1, լռելով  3, լռելու  4, լռեմ  2, լռեն  6, լռենք  2, լռես  1, լռեց  52, լռեցին  7, լռեցիր  1, լռեցնել  2, լռեցնելով  1, լռեցնելու  6, լռեցնէ  1, լռեցուց  2, լռէ  5, լռէի  1, լռէին  2, լռէր  8, լռէք  4, լռիկ  6, լռին  18, լռողը  1, լռուած  2, լռուածին  1, լռութեամբ  8, լռութեամբը  2, լռութեան  28, լռութեանը  2, լռութենէ  2, լռութենէն  6, լռութիւն  39, լռութիւնդ  1, լռութիւնը  46, լռութիւնն  2, լռութիւններ  1, լռութիւնները  2, լռութիւններն  1, լռութիւններու  1, լռութիւնով  1, լռում  5, լսած  57, լսածէն  1, լսածը  5, լսածիդ  1, լսածիս  1, լսածները  3, լսածներուն  4, լսածովը  1, լսածս  1, լսել  33, լսելէ  2, լսելէն  3, լսելի  22, լսելիքէն  1, լսելիքին  1, լսելիքները  1, լսելիքովը  1, լսելով  4, լսելով-լսելով  1, լսելու  7, լսելուն  1, լսեմ  2, լսեն  7, լսենք  10, լսեր  26, լսեց  17, լսեցէք  2, լսեցի  1, լսեցին  5, լսեցիր  1, լսեցիք  1, լսէ  6, լսէին  3, լսէիր  2, լսէր  11, լսէք  1, լսող  4, լսողաց  2, լսողը  2, լսողի  1, լսողին  2, լսողները  4, լսողներուն  4, լսողութենէն  1, լսողութիւնը  2, լսովի  1, լսուած  10, լսուելէ  1, լսուելու  2, լսուեր  1, լսուեցան  3, լսուեցաւ  7, լսուէր  4, լսուի  1, լսուիլ  1, լսուին  1, լսուող  1, լրաբերը  3, լրագիր  3, լրագիրը  3, լրագիրներով  1, լրագիրներուն  1, լրագիրով  1, լրագրամոլութիւն  1, լրագրէն  1, լրագրի  3, լրագրող  1, լրագրողը  1, լրագրողին  1, լրագրողները  3, լրագրոյ  1, լրանայ  1, լրանար  1, լրատու  1, լրացած  1, լրացնել  7, լրացնելով  3, լրացնելու  4, լրացնեն  4, լրացնէ  1, լրացնէին  6, լրացնէր  3, լրացնող  1, լրացումին  2, լրացուց  7, լրացուցած  1, լրացուցէք  1, լրացուցին  3, լրացուցիչ  2, լրբանային  1, լրբանան  1, լրբացած  1, լրբացաւ  1, լրբութեամբ  17, լրբութեամբը  2, լրբութեան  8, լրբութեանը  1, լրբութեանցը  1, լրբութենէն  2, լրբութիւն  9, լրբութիւնը  18, լրբութիւնն  3, լրբութիւններ  1, լրբութիւններուն  1, լրիւ  36, լրում  3, լրումը  4, լրումի  1, լրումին  8, լրումն  2, լրումով  1, լրջախոհ  2, լրջանայ  1, լրջանային  1, լրջանանք  2, լրջանար  2, լրջացած  1, լրջացան  1, լրջացաւ  2, լրջացնեն  1, լրջութեամբ  26, լրջութեան  5, լրջութեանը  2, լրջութենէ  1, լրջութենէն  2, լրջութիւն  7, լրջութիւնը  6, լրջօրէն  5, լրտես  6, լրտեսական  1, լրտեսէն  1, լրտեսի  2, լրտեսին  1, լրտեսն  1, լրտեսներ  3, լրտեսները  4, լրտեսներն  1, լրտեսներու  2, լրտեսներուն  2, լրտեսուելէ  1, լրտեսուելու  1, լրտեսութեան  1, լրտեսութիւն  2, լրտեսութիւնը  3, լրտեսում  1, լրտեսումի  1, լցեալ  2, լւովն  1, լքած  8, լքեալ  1, լքել  6, լքելէն  1, լքելը  1, լքելով  4, լքելու  6, լքեն  7, լքեր  5, լքեց  13, լքեցին  9, լքէ  3, լքէին  2, լքէր  4, լքէք  1, լքող  1, լքողները  1, լքուած  21, լքուէին  2, լքուէր  3, լքուին  2, լքուինք  1, լքում  9, լքումէ  1, լքումէն  8, լքումը  13, լքումի  4, լքումին  10, լքումն  2, լքուն  10, լօփիկ  1