Մնացորդաց

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա
կ 1, կ’ազատեմ 2, կ’ազատես 3, կ’ազատէր 3, կ’ազատէք 1, կ’ազատի 2, կ’ազատիս 1, կ’ազդեն 2, կ’ազդէ 2, կ’ազդէր 4, կ’ազդուէինք 1, կ’ազդուի 1, կ’ազդուին 1, կ’ազնուացնէ 1, կ’ախորժէին 1, կ’ախորժէր 4, կ’ախորժի 2, կ’ախորժին 2, կ’ախորժինք 1, կ’ախորժիք 1, կ’ածէր 2, կ’ակնարկեմ 1, կ’ակնարկէր 3, կ’ակնարկէք 1, կ’ակօսեն 1, կ’ակօսէր 1, կ’աղաչեմ 5, կ’աղար 1, կ’աղաւաղէր 1, կ’աղմկէր 1, կ’աղտոտէր 2, կ’աղօթեն 1, կ’աղօթէ 1, կ’աղօթէին 1, կ’աղօթէր 1, կ’աղօտանանք 1, կ’աճապարեն 1, կ’աճապարէ 2, կ’աճապարէր 1, կ’աճապարէք 3, կ’աճեցնեն 1, կ’աճեցնէ 1, կ’աճի 3, կ’աճին 4, կ’ամայանան 1, կ’ամբարուի 1, կ’ամչնային 1, կ’ամչնան 1, կ’ամչնար 4, կ’ամպանար 1, կ’ամրանար 3, կ’ամրացնեն 1, կ’ամփոփուէր 1, կ’այլակերպուի 1, կ’այլայլէին 1, կ’այլանայ 1, կ’այլանային 1, կ’այլափոխենք 1, կ’այլափոխէր 1, կ’այրէր 4, կ’այրի 1, կ’այրին 2, կ’այցելեն 1, կ’այցելէ 1, կ’այցելէին 2, կ’այցուէին 1, կ’այցուէր 2, կ’այցուին 2, կ’այցուինք 1, կ’անարգեն 1, կ’անգիտանայ 2, կ’անգիտանային 3, կ’անգիտանար 11, կ’անգիտանաք 2, կ’անգիտէին 1, կ’անդաճէր 1, կ’անդրադառնայ 1, կ’անդրադառնար 3, կ’անդրադառնաք 1, կ’անեն 2, կ’անիծէր 1, կ’անձնականանար 1, կ’անուանենք 1, կ’անուանէին 1, կ’անուանէր 1, կ’անուշցնեմ 1, կ’անպարտանար 1, կ’անջատուէին 1, կ’անտեսէք 2, կ’անցընեն 1, կ’անցընէ 1, կ’անցընէին 2, կ’անցընէր 6, կ’անցնէին 8, կ’անցնէր 7, կ’անցնի 11, կ’անցնիմ 8, կ’անցնին 8, կ’անցնինք 2, կ’անցնիս 1, կ’աշխատէին 3, կ’աշխատէր 5, կ’աշխատի 4, կ’աշխատին 2, կ’աշխատցնէր 1, կ’ապականէ 1, կ’ապահովես 1, կ’ապաստանին 3, կ’ապացուցանեն 2, կ’ապացուցանէ 4, կ’ապացուցանէր 3, կ’ապրեցնէր 1, կ’ապրէին 4, կ’ապրէիք 1, կ’ապրէր 6, կ’ապրի 6, կ’ապրին 8, կ’ապրինք 4, կ’ապրիք 1, կ’առաջանար 1, կ’առաջարկեմ 1, կ’առաջնորդէր 5, կ’առատանար 1, կ’առնեմ 1, կ’առնեն 9, կ’առնէ 14, կ’առնէին 6, կ’առնէ-կու 1, կ’առնէր 22, կ’առնէք 1, կ’առնուէին 1, կ’առնուի 1, կ’ատեն 5, կ’ատենք 3, կ’ատէ 3, կ’ատէին 1, կ’ատէր 9, կ’ատէք 1, կ’արգիլեն 1, կ’արգիլէր 5, կ’արդարանար 1, կ’արդարացնէ 1, կ’արթննայ 1, կ’արթննանք 1, կ’արթննար 1, կ’արթնցնեն 1, կ’արթնցնէին 2, կ’արթնցնէր 1, կ’արժանանային 1, կ’արժանանան 1, կ’արժեն 3, կ’արժեցնէր 2, կ’արժեւորենք 1, կ’արժէ 14, կ’արժէին 4, կ’արժէր 6, կ’արժէք 2, կ’արիւնի 1, կ’արիւնոտէին 1, կ’արծըթէր 1, կ’արհամարհեն 1, կ’արհամարհէ 1, կ’արհամարհէիք 1, կ’արհամարհէր 2, կ’արհամարհէք 1, կ’արձագանգէր 1, կ’արձակէ 1, կ’արձակէին 1, կ’արձակէր 1, կ’արձանագրէր 1, կ’արտաբերեն 1, կ’արտաբերէր 1, կ’արտածորէ 1, կ’արտածորէր 1, կ’արտայայտէր 1, կ’արտայայտուէր 1, կ’արտայայտուին 1, կ’արտօնէր 4, կ’արտօնէք 1, կ’աւազանեն 1, կ’աւաղէին 1, կ’աւաղէր 2, կ’աւարտես 1, կ’աւարտէ 1, կ’աւարտէին 2, կ’աւարտի 1, կ’աւելնային 2, կ’աւելնար 5, կ’աւելցընէր 1, կ’աւելցնեմ 2, կ’աւելցնէին 1, կ’աւելցնէր 2, կ’աւետէր 2, կ’աւեցլնէր 1, կ’աւլէ 1, կ’աւլէին 1, կ’աւրենք 1, կ’աւրէին 2, կ’աւրէր 1, կ’աւրուէր 1, կ’ափսոսային 1, կ’ափսոսար 2, կ’եզերէին 1, կ’ելլայ 1, կ’ելլեն 2, կ’ելլէ 7, կ’ելլէին 4, կ’ելլէր 7, կ’ենթադրեմ 2, կ’ենթադրէ 4, կ’ենթադրէր 1, կ’ենթարկեն 1, կ’ենթարկենք 1, կ’ենթարկէ 2, կ’ենթարկէին 1, կ’ենթարկուէր 1, կ’ենթարկուի 1, կ’եռար 1, կ’երազէ 1, կ’երանգէին 1, կ’երաշխաւորեն 1, կ’երաշխաւորէր 2, կ’երգեն 7, կ’երգէ 1, կ’երգէր 2, կ’երգէք 1, կ’երդուըննան 1, կ’երեւակայէր 3, կ’երեւայ 1, կ’երեւային 2, կ’երեւար 1, կ’երեւէր 1, կ’երեւի 3, կ’երեւիս 1, կ’երթայ 6, կ’երթային 3, կ’երթան 2, կ’երթանք 1, կ’երթաս 2, կ’երթար 4, կ’երթեւեկէր 1, կ’երիզէր 1, կ’երկարաձգէր 1, կ’երկարաձգէք 1, կ’երկարէին 1, կ’երկարէր 5, կ’երկննայ 2, կ’երկննային 1, կ’երկննար 2, կ’եփեմ 1, կ’եփեն 1, կ’եփէր 1, կ’ըլլամ 1, կ’ըլլայ 23, կ’ըլլային 9, կ’ըլլան 18, կ’ըլլանք 3, կ’ըլլաս 1, կ’ըլլար 24, կ’ըմբռնէ 1, կ’ըմբռնէին 1, կ’ըմբռնուին 1, կ’ընդառաջէր 1, կ’ընդարձակէր 1, կ’ընդգծեմ 1, կ’ընդգրկեն 1, կ’ընդգրկէ 1, կ’ընդդիմանար 1, կ’ընդելուզէր 1, կ’ընդզգանք 1, կ’ընդհանրանային 1, կ’ընդհանրացնէք 1, կ’ընդունէր 12, կ’ընդունի 4, կ’ընդունին 2, կ’ընդունինք 1, կ’ընդունիս 1, կ’ընդունուէր 1, կ’ընդունուին 1, կ’ընդվզէր 1, կ’ընեմ 9, կ’ընեն 26, կ’ընենք 6, կ’ընես 4, կ’ընէ 42, կ’ընէին 34, կ’ընէր 79, կ’ընէք 4, կ’ընթանար 3, կ’ընծայեն 1, կ’ընծայէ 2, կ’ընծայէր 2, կ’ընկերանային 2, կ’ընկերանար 4, կ’ընկղմէր 1, կ’ընկրկէր 1, կ’ընկրկի 2, կ’ընտելանային 1, կ’ընտրեն 1, կ’ըսեմ 26, կ’ըսեն 36, կ’ըսենք 3, կ’ըսես 7, կ’ըսէ 26, կ’ըսէին 7, կ’ըսէիք 1, կ’ըսէր 15, կ’ըսէք 13, կ’ըսուի 1, կ’իմանայ 1, կ’իմանաս 3, կ’իյնայ 9, կ’իյնային 3, կ’իյնան 5, կ’իյնան­կը 1, կ’իյնար 9, կ’իյնաք 1, կ’իշխեն 2, կ’իշխէր 1, կ’իջեցնէին 2, կ’իջեցուէին 1, կ’իջնային 2, կ’իջնան 2, կ’իջնեն 1, կ’իջնէ 3, կ’իջնէին 1, կ’իջնէր 4, կ’ոգեկոչեն 2, կ’ոգեկոչէր 4, կ’ոլորեն 1, կ’ոլորէին 1, կ’ոլորէր 1, կ’ոլորուէր 2, կ’ոլորուի 1, կ’ողողէ 3, կ’ողողէր 5, կ’ողողուէր 1, կ’ողողուին 1, կ’ոճաւորէ 1, կ’ոսկեզօծեն 1, կ’ոսկեզօծէք 1, կ’ոսկիանար 1, կ’որակեն 2, կ’որակենք 1, կ’որակէ 2, կ’որակէր 1, կ’որակէք 1, կ’որակուէր 2, կ’որոշուէին 1, կ’որոտայ 1, կ’որոտար 1, կ’որսան 1, կ’ուզեմ 42, կ’ուզեն 6, կ’ուզենք 6, կ’ուզես 5, կ’ուզէ 12, կ’ուզէի 1, կ’ուզէին 8, կ’ուզէիր 2, կ’ուզէիք 1, կ’ուզէր 21, կ’ուզէք 25, կ’ուզուէր 1, կ’ուժեղնար 1, կ’ուղարկէր 1, կ’ուղղէր 2, կ’ուղղուին 1, կ’ունենայ 4, կ’ունենային 5, կ’ունենան 6, կ’ունենար 3, կ’ունկնդրէր 1, կ’ուշանար 3, կ’ուշացնեն 1, կ’ուռենար 1, կ’ուռէր 1, կ’ուռի 1, կ’ուռին 1, կ’ուռճանար 1, կ’ուտեն 2, կ’ուտէ 2, կ’ուտէին 3, կ’ուտէր 7, կ’ուրախանային 1, կ’ուրախացնեն 1, կ’ուրանայ 1, կ’ուրանան 3, կ’ուրանար 1, կ’ուրանաք 6, կ’ուրացուին 1, կ’ուրուագծուի 1, կ’ուրուագրէ 1, կ’ուրուագրուի 1, կ’ուրուանար 1, կ’օգնեն 1, կ’օգտագործէ 4, կ’օգտագործէր 1, կ’օծուի 1, կ’օղակէ 1, կ’օղակէր 2, կ’օտարանայ 1, կ’օրհնէին 1, կ’օրօրեն 1, կþորսան 1, կազ 1, կազային 2, կազայնութեան 1, կ՚ազատէ 1, կ՚ազատէին 2, կ՚ազատէր 5, կ՚ազատին 1, կ՚ազատուէին 2, կ՚ազդեն 3, կ՚ազդէ 2, կ՚ազդէին 1, կ՚ազդէր 6, կ՚ազդուէին 1, կ՚ազդուի 3, կ՚ազդուին 2, կազդուրիչ 1, կազդուրուած 3, կազել 1, կազեր 1, կազերէ 1, կազէլ 1, կազէլը 1, կազէլի 1, կազէլներուն 1, կազի 8, կազմ 2, կազմալուծումն 1, կազմած 20, կազմածէն 1, կազմածը 8, կազմածի 1, կազմածին 2, կազմածներ 3, կազմածները 5, կազմածներովը 1, կազմածով 2, կազմածովը 1, կազմական 1, կազմակերպած 2, կազմակերպական 1, կազմակերպելու 1, կազմակերպեն 1, կազմակերպեր 2, կազմակերպեց 2, կազմակերպէր 1, կազմակերպիչները 1, կազմակերպողները 1, կազմակերպուած 10, կազմակերպուեցաւ 1, կազմակերպութեամբ 4, կազմակերպութեան 9, կազմակերպութեանց 2, կազմակերպութենէ 1, կազմակերպութիւն 13, կազմակերպութիւնը 9, կազմակերպութիւններ 2, կազմակերպութիւնները 1, կազմաւորելու 1, կազմաւորման 1, կազմաւորուած 1, կազմաւորումը 2, կազմաւորումին 1, կազմաւորուող 1, կազմել 8, կազմելէ 1, կազմելը 1, կազմելիք 1, կազմելով 14, կազմելու 22, կազմելուն 1, կազմեն 19, կազմեր 13, կազմերու 1, կազմեց 2, կազմեցին 2, կազմեցինք 1, կազմէ 23, կազմէին 29, կազմէն 2, կազմէր 45, կազմը 7, կազմի 4, կազմին 4, կազմն 1, կազմող 10, կազմով 3, կազմուած 51, կազմուածը 1, կազմուելէ 1, կազմուելիք 2, կազմուելուն 1, կազմուէին 1, կազմուէր 3, կազմութեան 1, կազմութիւնը 4, կազմուի 2, կազմուիլ 2, կազմուին 1, կ՚ազնուանայ 1, կազուած 1, կաթ 10, կաթած 3, կաթդ 5, կաթելէն 1, կաթելիքի 1, կաթելու 1, կաթեր 1, կաթերը 1, կաթեց 2, կաթէ 1, կաթէն 1, կաթէր 4, կաթը 13, կաթի 8, կաթիլ 18, կաթիլէ 1, կաթիլէն 1, կաթիլը 7, կաթիլի 2, կաթիլին 3, կաթիլ­կաթիլ 1, կաթիլ-կաթիլ 8, կաթիլն 2, կաթիլներ 2, կաթիլներէն 1, կաթիլները 8, կաթիլներով 2, կաթիլներու 3, կաթիլներուն 3, կաթիլով 2, կաթին 8, կաթ-կաթ 3, կաթկթած 2, կաթկթելով 1, կաթկթեց 1, կաթկթէր 2, կաթկթի 1, կաթկթիլ 2, կաթկթող 1, կաթն 2, կաթնախառն 1, կաթնապուր 1, կաթնացումէ 1, կաթնացումին 1, կաթոլիկ 4, կաթոլիկի 1, կաթոլիկն 1, կաթոլիկներուն 1, կաթող 3, կաթողիկէին 1, կաթողիկէն 1, կաթողիկէները 1, կաթողիկէներուն 1, կաթողիկոս 1, կաթողիկոսը 3, կաթողիկոսին 2, կաթողիկոսները 2, կաթողիկոսներն 1, կաթոտ 1, կաթուած 2, կաթուածահար 3, կաթումներէն 1, կաթս 1, կաթսայ 5, կաթսայէ 1, կաթսայի 2, կաթսային 5, կաթսան 4, կաթսաներէն 1, կաթսաները 2, կաթսաներով 1, կաթսաներուն 1, կալ 7, կալաթասերայեան 1, կալաթա-սէրայը 1, կալաթա-սէրայի 1, կալաթա­սէրային 1, կալանաւոր 6, կալանաւորը 2, կալանաւորի 1, կալանաւորին 1, կալանաւորն 1, կալանաւորներէն 1, կալանաւորները 10, կալանաւորներուն 4, կալանքէն 1, կ՚ալեկոծէր 1, կ՚ալեկոծուին 1, կ՚ալեհոսէր 1, կալեր 1, կալերը 1, կալերու 1, կալերուն 1, կալէ 1, կալը 5, կալի 8, կալին 8, կալկաթան 1, կալոն 2, կալոնը 1, կալոշներուն 1, կալուած 10, կալուածական 3, կալուածատէրերու 1, կալուածատէրի 1, կալուածատիրոջ 1, կալուածէն 2, կալուածը 3, կալուածին 8, կալուածներ 3, կալուածներէն 6, կալուածները 17, կալուածներով 1, կալուածներովը 1, կալուածներու 5, կալուածներուն 19, կալուածով 1, կալուածքին 1, կալվանիզէ 1, կախ 71, կախած 13, կախակայել 1, կախաղան 13, կախաղանէն 5, կախաղանը 7, կախաղանի 1, կախաղանին 13, կախաղանները 1, կախաղաններու 1, կախաղանով 2, կախաղանցու 1, կախարդ 32, կախարդական 14, կախարդայոյզ 1, կախարդանք 1, կախարդապատում 1, կախարդը 2, կախարդի 1, կախարդներ 1, կախարդները 4, կախարդներուն 4, կախարդուած 5, կախարդութեան 2, կախարդութեանը 1, կախարդութիւնը 3, կախարդութիւնն 1, կախ-գլուխ 1, կախել 5, կախելէն 1, կախելը 1, կախելով 5, կախելու 5, կախեմ 1, կախեն 6, կախենք 1, կախես 1, կախեր 3, կախեց 8, կախեցին 1, կախէ 2, կախէին 2, կախէր 7, կախէք 1, կ՚ախոժէր 1, կախող 1, կախողը 1, կախովի 1, կ՚ախորժէին 5, կ՚ախորժէր 7, կ՚ախորժի 8, կ՚ախորժին 6, կ՚ախորժինք 1, կ՚ախորժիս 1, կախուած 29, կախուածները 1, կախուելէ 1, կախուելով 2, կախուեր 3, կախուեցաւ 4, կախուէին 3, կախուէր 2, կախուի 3, կախուիլ 4, կախուիլը 1, կախուիմ 1, կախուին 2, կախում 1, կախումի 1, կախուող 2, կախուողէն 1, կախւեցաւ 1, կած 1, կածակ 1, կածակի 1, կածան 4, կածանէ 1, կածանը 3, կածանի 1, կածան-կածան 1, կածաններով 1, կածաններուն 1, կ՚ածէ 2, կ՚ածէր 3, կ՚ածիլիմ 2, կ՚ածխանան 1, կակազելով 1, կակազեր 1, կակազեց 2, կակազում 1, կականը 1, կակաչին 1, կակղամորթ 1, կակղելու 1, կ՚ակնածէին 2, կ՚ակնածին 1, կ՚ակնարկեմ 1, կ՚ակնարկէր 7, կակուղ 1, կակուղ 2, կակուղ 64, կակուղիկ 3, կակուղիկ-կակուղիկ 2, կակուղկեկ 1, կակուղնալ 1, կակուղնայ 1, կակուղնան 1, կակուղնար 1, կակուղութեան 1, կակուղութիւնը 1, կակուղցած 4, կակուղցաւ 2, կակուղցեր 1, կակուղցնել 1, կակուղցնեն 1, կակուղցնէ 1, կակուղցնէին 1, կակուղցնէր 1, կ՚ակօսեն 2, կ՚ակօսէին 1, կ՚ակօսուէր 2, կահաւոր 2, կահաւորած 1, կահաւորման 1, կահաւորուած 1, կահաւորումը 1, կահաւորումով 1, կահերը 2, կահն 1, կաղ 15, կաղալուն 1, կ՚աղաղակէին 2, կ՚աղաղակէր 2, կաղամախը 1, կաղամախիներուն 1, կաղամարին 1, կաղամբ 1, կ՚աղայ 2, կաղային 1, կ՚աղային 1, կ՚աղան 1, կաղանդը 1, կաղանդի 1, կաղանդին 1, կաղանկատուացիի 1, կ՚աղաչէին 3, կաղապար 6, կաղապարած 3, կաղապարել 2, կաղապարելէ 1, կաղապարելով 1, կաղապարելու 1, կաղապարեն 1, կաղապարեց 1, կաղապարէ 1, կաղապարէն 6, կաղապարէր 2, կաղապարը 15, կաղապարի 6, կաղապարին 12, կաղապարն 1, կաղապարները 1, կաղապարներու 1, կաղապարներուն 1, կաղապարող 2, կաղապարով 5, կաղապարովը 9, կաղապարուած 11, կաղապարուելով 1, կաղապարուիլ 1, կաղապարումը 1, կաղապարումներ 1, կ՚աղար 5, կաղացնեն 1, կ՚աղբերանայ 1, կ՚աղբերանան 1, կ՚աղբերանար 1, կաղեր 1, կաղերը 1, կ՚աղերսենք 1, կ՚աղերսէր 1, կ՚աղէին 1, կ՚աղէր 1, կաղը 1, կաղինէն 1, կաղինի 3, կաղկանձեն 1, կաղկանձէն 2, կաղկանձը 5, կաղկանձիւնը 1, կաղկանձով 1, կաղկանձովը 1, կ՚աղմկեն 1, կաղնեճիւղերու 1, կաղնեփայտ 1, կաղնեփայտը 1, կաղնի 1, կաղնիէն 1, կաղնիի 4, կաղնիին 1, կաղնին 2, կաղնիներ 1, կ՚աղուորնայ 2, կ՚աղուորնան 2, կ՚աղուորցնեն 1, կ՚աղուորցնէր 2, կ՚աղտոտէր 1, կ՚աղցուէր 1, կ՚աղօթէ 1, կ՚աղօթէին 2, կ՚աղօթէր 4, կ՚աղօտէր 1, կ՚աճապարեն 2, կ՚աճապարենք 1, կ՚աճապարէ 1, կաճառին 3, կ՚աճեցնէ 1, կ՚աճեցնէին 1, կ՚աճէին 7, կ՚աճէր 14, կ՚աճի 6, կ՚աճին 8, կամ 976, կամազուրկ 5, կամակատար 1, կամակատարութեամբ 1, կամակոր 3, կամակորութիւնները 1, կամայական 1, կամայականութեան 1, կամայականութիւնները 1, կ՚ամայանան 1, կ՚ամայանար 1, կամար 9, կամարած 5, կամարակալին 1, կամարակապ 9, կամարաձեւ 1, կամար-դամբարանի 1, կամարել 1, կամարես 1, կամարեցին 1, կամարէ 2, կամարէն 7, կամարէր 1, կամարը 7, կամարի 5, կամարիկներ 1, կամարին 15, կամարնար 1, կամարներ 2, կամարներէ 1, կամարներէն 6, կամարները 4, կամարներով 1, կամարներովը 1, կամարներու 2, կամարներուն 8, կամարով 1, կամարովը 2, կամարուկ 1, կամարուղին 1, կամարումի 1, կամարումներէն 1, կամարումով 1, կամաց 49, կամաց­կամաց 4, կամաց-կամաց 9, կամաց-կամացին 1, կամացուկ 33, կամաւ 1, կամաւոր 16, կամաւորներու 1, կ՚ամբաստանէր 1, կ՚ամբաստանուէր 1, կ՚ամբողջանայ 1, կ՚ամբողջանային 1, կամենայ 1, կամենար 1, կամեցողը 1, կամեցողութեամբ 1, կամեցողութեան 4, կամեցողութեանց 2, կամեցողութիւնը 1, կամեցողութիւնները 1, կամի 1, կամիրով 1, կ՚ամլացնէր 1, կամով 1, կամովին 7, կ՚ամուսնալուծուի 1, կամուրջ 6, կամուրջ-գօտի 1, կամուրջէն 2, կամուրջը 4, կամուրջի 5, կամուրջին 5, կամուրջներ 1, կամուրջները 3, կամուրջներուն 2, կ՚ամչնայ 2, կ՚ամչնանք 2, կ՚ամչնար 13, կ՚ամրանայ 3, կ՚ամրանային 6, կ՚ամրանան 3, կ՚ամրանար 12, կ՚ամրապնդուէր 1, կ՚ամրացնէր 4, կամրջատակի 1, կամրջէին 1, կամրջէր 1, կամրջող 1, կ՚ամփոփէ 1, կ՚ամփոփէր 2, կամք 3, կամքդ 1, կամքերուն 1, կամքէն 2, կամքը 35, կամքի 11, կամքին 24, կամքն 2, կամքով 2, կամքովը 6, կամքովն 1, կամօք 1, կամօքն 1, կայ 152, կայան 4, կայանէ 1, կայանէն 3, կայանին 1, կայանն 1, կայանները 3, կայաններու 1, կայաւորելով 1, կայէնին 1, կային 50, կ՚այլագունին 2, կայլակ 4, կայլակէն 2, կայլակէր 1, կայլակը 3, կայլակի 5, կայլակին 2, կայլակ­կայլակ 2, կայլակ-կայլակ 5, կայլակները 4, կայլակներն 1, կայլակներով 1, կայլակով 1, կայլակումը 2, կայլակումին 1, կ՚այլայլէին 1, կ՚այլայլէր 1, կ՚այլասերի 1, կ՚այլասերինք 1, կ՚այլափոխէր 1, կ՚այլուրանար 1, կայծ 3, կայծակ 2, կայծակելով 1, կայծակէն 1, կայծակը 3, կայծակի 3, կայծակն 1, կայծակնահաս 1, կայծակնահեւ 1, կայծակնահոս 1, կայծակնահուր 1, կայծակուած 3, կայծահարում 1, կայծեր 2, կայծերէ 1, կայծերէն 1, կայծերով 2, կայծերովը 1, կայծերու 1, կայծերուն 1, կայծը 2, կայծկլտային 1, կայծկլտուն 3, կայծքար 1, կայծքարած 1, կայծքարերուն 1, կայծքարին 2, կայծքարով 1, կայծքարուած 1, կայնած 1, կայնուկն 1, կայուն 2, կայսեր 13, կայսերական 22, կայսրեր 1, կայսրերուն 1, կայսրը 1, կայսրութեան 46, կայսրութիւն 5, կայսրութիւնը 12, կայսրութիւններ 1, կայսրութիւնները 1, կայսրուհիներ 1, կայսրուհիներուն 1, կայտառ 4, կ՚այրեն 3, կ՚այրէ 3, կ՚այրէին 11, կ՚այրէր 19, կ՚այրի 5, կ՚այրին 1, կ՚այցելեն 1, կ՚այցելէ 2, կ՚այցելէր 3, կ՚այցուէին 1, կ՚այցուէր 1, կ՚այցուի 1, կ՚այցուին 1, կայքերը 2, կայքերուն 2, կան 125, կանանոց 2, կանանոցէն 4, կանանոցը 4, կանանոցի 1, կանանոցին 6, կանանոցն 1, կանանոցները 2, կանանոցներու 2, կանանոցներուն 1, կանանչ 64, կանանչէ 3, կանանչէն 2, կանանչը 9, կանանչի 9, կանանչին 5, կանանչով 6, կանանչորակ 2, կանանչութեան 1, կանանչցած 1, կանանց 3, կանաչ 1, կանաչորակ 1, կ՚անապատին 1, կ՚անասնանայ 1, կ՚անարգեն 1, կ՚անարգուի 1, կանացի 8, կանացիութիւն 1, կ՚անբանանայ 1, կանգ 38, կ՚անգայտանան 1, կանգելու 1, կ՚անգիտանայ 5, կ՚անգիտանային 1, կ՚անգիտանանք 2, կ՚անգիտանար 23, կ՚անգիտանաք 1, կ՚անգիտեն 1, կ՚անգիտէին 2, կանգնած 7, կանգնել 1, կանգնելով 2, կանգնելու 2, կանգներ 1, կանգնեցան 1, կանգնէին 2, կանգնէր 3, կանգնի 1, կանգնիլ 2, կանգնին 2, կանգնող 1, կանգնումին 1, կ՚անգոսնենք 1, կանգուն 110, կանգունէն 2, կանգունը 5, կանգունին 1, կանգունները 2, կանգուններով 1, կանգուններուն 1, կանգուննոց 15, կանգունով 7, կանգունովը 4, կ՚անդամալուծէր 1, կ՚անդրադառնայ 3, կ՚անդրադառնային 4, կ՚անդրադառնանք 2, կ՚անդրադառնար 4, կանթեղ 6, կանթեղախումբէն 1, կանթեղէ 1, կ՚անթեղէ 1, կանթեղէն 1, կանթեղը 13, կանթեղի 3, կանթեղին 10, կանթեղներէ 1, կանթեղներէն 1, կանթեղները 7, կանթեղներով 1, կանթեղներու 3, կանթեղներուն 3, կանթեղով 2, կ՚անիծեն 1, կ՚անիծենք 2, կ՚անիծէ 1, կ՚անիծէին 2, կ՚անիծէր 4, կ՚անիրաւէր 1, կանխագոյն 1, կանխադիր 1, կանխադրութեամբ 1, կանխազգայ 1, կանխախայրիք 1, կանխած 1, կանխահաս 12, կանխահասօրէն 1, կանխահոգ 8, կանխահոգութիւն 2, կանխահոգութիւնը 1, կանխամտած 1, կանխամտածուած 2, կանխապատրաստ 1, կանխապատրաստութեամբ 1, կանխապատրաստութիւն 1, կանխապատրաստութիւնը 1, կանխապէս 1, կանխաւ 1, կանխելով 2, կանխելու 2, կանխեն 3, կանխեց 2, կանխէ 2, կանխէին 2, կանխէր 1, կանխըւէր 1, կանխող 24, կանխորդ 1, կանխորոշ 2, կանխուած 1, կանխուեցաւ 1, կանխուէր 1, կանխումը 1, կ՚անհետանայ 1, կ՚անձկանայ 2, կ՚անձկանար 1, կ՚անձնանայ 1, կ՚անձնացնէր 1, կ՚անձնաւորեն 1, կ՚անձուկացնէ 1, կ՚անշարժանար 1, կանոնագրին 1, կանոնաւոր 20, կանոնաւորաբար 1, կանոնաւորել 1, կանոնաւորիչ 1, կանոնաւորող 3, կանոնաւորութեամբ 2, կանոնաւորութեան 1, կանոնեալ 1, կանոնները 1, կանոնով 2, կ՚անուանադրեն 1, կ՚անուանեն 2, կ՚անուանենք 1, կ՚անուանէ 1, կ՚անուանէին 1, կ՚անուանէր 2, կ՚անուանուի 1, կանուխ 46, կանուխէն 17, կանուխկեկ 9, կանուխ-ուշ 1, կանչած 7, կանչել 11, կանչելէ 1, կանչելէն 1, կանչելով 11, կանչելու 13, կանչեմ 1, կանչեն 6, կանչենք 1, կանչեր 3, կանչերը 1, կանչերուն 2, կանչեց 10, կանչեցի 1, կանչեցին 1, կանչէ 6, կանչէին 6, կանչէն 1, կանչէր 17, կանչը 14, կանչընան 1, կանչընաս 1, կանչընար 2, կանչըցած 3, կանչին 3, կանչող 6, կանչողը 1, կանչողին 1, կանչողները 1, կանչով 1, կանչովը 1, կանչուած 38, կանչուածները 1, կանչուելիքն 1, կանչուեցան 7, կանչուեցաւ 4, կանչուէին 3, կանչուէր 6, կանչուըռտուքը 2, կանչուի 3, կանչուին 4, կանչուողը 1, կանչուողին 1, կանչռտուքը 1, կ՚անջատէր 1, կ՚անջատուէին 1, կ՚անջատուէր 1, կ՚անջատուին 1, կ՚անջրպետէր 1, կ՚անտեսենք 1, կ՚անցընեն 2, կ՚անցընէ 7, կ՚անցընէին 1, կանցընէր 1, կ՚անցընէր 7, կ՚անցնես 1, կ՚անցնէի 1, կ՚անցնէին 17, կ՚անցնէր 40, կ՚անցնի 22, կ՚անցնին 13, կ՚անցնինք 2, կ՚անցնիս 1, կաշառակերը 1, կաշառակերին 1, կաշառել 2, կաշառելի 2, կաշառելու 2, կաշառեն 1, կաշառուած 2, կաշառուելովը 1, կաշառուիլ 1, կաշառք 5, կաշառքը 6, կաշառքի 8, կաշառքին 5, կաշառքներու 1, կաշառքով 1, կաշեբոյր 1, կաշեգործ 3, կաշեգործի 1, կաշեպաշտ 1, կաշեպատ 6, կաշեպարկը 1, կաշի 18, կաշիացած 1, կաշիդ 3, կաշիէ 7, կաշիէն 3, կաշիի 5, կաշիին 3, կաշին 16, կ՚աշխատէի 1, կ՚աշխատէին 4, կ՚աշխատէր 7, կ՚աշխատի 5, կ՚աշխատին 3, կաշկանդած 1, կաշկանդող 2, կաշկանդուած 3, կաշմբուռն 1, կաչուլ 3, կապ 56, կապալառուն 1, կապալառուներէն 1, կապալառուները 1, կապալը 1, կապալով 1, կապած 27, կապած-աւել 1, կ՚ապահովէ 1, կ՚ապահովէր 1, կապան 1, կապանքէ 1, կապանքէն 2, կապանքի 1, կապանքները 2, կապանքներով 1, կապանքներուն 1, կ՚ապաստանէին 1, կ՚ապաստանէր 2, կ՚ապաստանին 1, կ՚ապաստանինք 1, կապար 7, կապարագոյն 3, կապարեայ 3, կապարէ 2, կապարը 2, կապարի 8, կապար-կապար 1, կապարճակիրին 1, կապարճակիրները 1, կապարճէն 1, կ՚ապացուցանէին 1, կ՚ապացուցանէր 4, կապեալները 2, կապել 20, կապելաներու 1, կապելէ 2, կապելէն-կապելէն 1, կապելը 1, կապելով 9, կապելովք 1, կապելու 20, կապեն 14, կապես 1, կապեր 10, կապերէ 1, կապերէն 5, կապերը 27, կապերով 5, կապերու 1, կապերուն 4, կապերտ 1, կապերտը 1, կապերտի 3, կապերտներուն 1, կապեց 16, կապեցէք 3, կապեցին 14, կապէ 10, կապէին 9, կապէիր 1, կապէն 3, կապէր 17, կապը 39, կապի 7, կապիկ 1, կապիկի 3, կապին 9, կապկաձեւ 1, կապկային 1, կապկելու 1, կապկեցին 1, կապկուած 1, կապկումին 1, կապկպած 1, կապկպելէ 1, կապկպելու 1, կապկպուած 8, կապկպուածն 1, կապն 3, կապող 6, կապողներ 1, կապողները 2, կապոյտ 25, կապոյտէն 1, կապոյտը 4, կապոյտի 4, կապոյտին 8, կապոյտով 1, կապով 1, կապովը 1, կապոց 2, կապոցը 3, կապոցիկը 1, կապոցները 1, կապուած 136, կապուածը 2, կապուածները 3, կապուածներու 1, կապուածներուն 1, կապուածքը 2, կապուելիք 3, կապուելուն 1, կապուեր 1, կապուեցան 5, կապուեցաւ 1, կապուէին 6, կապուէր 3, կապուի 7, կապուիլ 2, կապուիլներ 1, կապուին 1, կապուիր 1, կապուող 1, կապուողը 1, կապուստը 2, կապուտ 3, կապուտաչուի 6, կապուտը 1, կապուտի 2, կապուտիկ 13, կապուտկեկ 1, կապուտութիւններ 1, կապուտուոր 5, կապուտուորէն 1, կապուտուորին 2, կապուտցած 6, կապուտցնէ 1, կ՚ապսպրէր 1, կապտախառն 1, կ՚ապտակէին 1, կապտաւուն 12, կապտորակ 3, կապտութեամբ 1, կ՚ապրեցնէ 1, կ՚ապրեցնէր 1, կ՚ապրէին 5, կ՚ապրէր 17, կ՚ապրի 16, կ՚ապրին 14, կ՚ապրինք 4, կ՚ապրիք 1, կապւեցան 1, կ՚առանձնանայ 1, կառապան 5, կառապանը 12, կառապանին 5, կառապաններ 1, կառապանները 3, կառապաններն 1, կառապաններու 2, կառապաններուն 2, կ՚առաջանայ 1, կ՚առաջանային 2, կ՚առաջանան 1, կ՚առաջանար 6, կ՚առաջացնեն 2, կ՚առաջնորդէ 2, կ՚առաջնորդէր 4, կ՚առաջնորդուէին 1, կ՚առաջնորդուէր 1, կառավարած 2, կառավարական 26, կառավարանիստ 1, կառավարատուն 1, կառավարել 3, կառավարելով 1, կառավարելու 4, կառավարեն 1, կառավարենք 2, կառավարեր 2, կառավարէ 2, կառավարէին 1, կառավարէր 5, կառավարիչ 2, կառավարիչները 1, կառավարող 2, կառավարուած 1, կառավարութեան 40, կառավարութեանց 1, կառավարութենէն 3, կառավարութիւն 4, կառավարութիւնը 21, կառավարուի 1, կառավարչանիստ 2, կ՚առատանար 1, կ՚առարկայանար 1, կ՚առարկէ 1, կառափնատի 1, կ՚առթէր 1, կ՚առինքնէ 1, կ՚առնեմ 1, կ՚առնեն 16, կ՚առնեն-կը 1, կ՚առնենք 2, կ՚առնես 1, կ՚առնէ 26, կ՚առնէին 21, կ՚առնէ-կը 1, կ՚առնէր 57, կ՚առնէր-կ՚իջնէր 1, կ՚առնուէր 3, կ՚առնուի 3, կ՚առնուին 1, կ՚առնուիս 1, կառոյց 15, կառոյցէ 1, կառոյցէն 2, կառոյցը 11, կառոյցի 3, կառոյցին 8, կառոյցն 1, կառոյցներ 3, կառոյցներէն 2, կառոյցները 7, կառոյցներու 2, կառոյցներուն 4, կառոյցով 1, կ՚առուգնար 1, կառուցած 8, կառուցանել 1, կառուցանելը 1, կառուցանելով 2, կառուցանէ 1, կառուցանող 1, կառուցանողին 2, կառուցման 2, կառուցողին 1, կառուցուած 14, կառուցուածները 1, կառուցուեցան 1, կառուցուին 1, կառուցումը 3, կառուցումի 2, կառուցումին 3, կառուցումներուն 3, կառուցումով 1, կառուցուող 1, կառչած 11, կառչելով 2, կառչեր 2, կառչի 1, կառչիլ 4, կառչին 1, կառչող 1, կառչումը 1, կառք 13, կառքեր 5, կառքերը 7, կառքերն 1, կառքերով 1, կառքերու 5, կառքերուն 5, կառքէն 1, կառքը 25, կառքի 1, կառքին 17, կառքն 1, կառքով 2, կաս 2, կասած 4, կասեցնել 1, կասեցնելու 5, կասի 1, կասիլ 1, կասին 1, կասկած 13, կասկածալից 1, կասկածած 3, կասկածանքը 2, կասկածանքով 1, կասկածելէ 3, կասկածելի 20, կասկածելիներու 1, կասկածելու 6, կասկածելուն 1, կասկածեր 3, կասկածեցաւ 2, կասկածէ 12, կասկածէն 2, կասկածէր 3, կասկածը 8, կասկածի 14, կասկածիլ 3, կասկածիմ 1, կասկածին 3, կասկածիր 7, կասկածն 2, կասկածները 3, կասկածներով 1, կասկածներովը 1, կասկածով 2, կասկածոտ 8, կասկածոտներու 1, կասկածուած 3, կասկածուիր 1, կաս-կապուտ 1, կաս-կարմիր 2, կասկենի 1, կ՚ասղնտէ 1, կ՚ասպատակէին 1, կասպիցը 1, կ՚աստղազարդէին 1, կ՚աստղանայ 1, կատախառն 1, կատակ 3, կատակախառն 1, կատակախօս 1, կատակախօսը 1, կատակերգական 1, կատակերգութեամբը 1, կատակերգութիւն 2, կատակերգութիւնը 1, կատակեց 1, կատակեցին 1, կատակէն 1, կատակէր 2, կատակի 4, կատակին 2, կատակներ 1, կատակներէ 1, կատակներէն 1, կատակները 2, կատակող 2, կատակով 2, կատաղի 30, կատաղիներուն 1, կատաղութեամբ 11, կատաղութեամբը 1, կատաղութեան 16, կատաղութեանը 2, կատաղութենէ 1, կատաղութենէն 3, կատաղութիւն 6, կատաղութիւնը 10, կատարած 15, կատարածը 1, կատարածին 1, կատարեալ 40, կատարել 7, կատարելագործ 1, կատարելագործեալ 1, կատարելագործուած 5, կատարելագործումը 1, կատարելապէս 12, կատարելէ 3, կատարելիք 1, կատարելով 2, կատարելու 3, կատարելութեամբ 7, կատարելութեան 3, կատարելութիւնը 3, կատարեն 2, կատարենք 1, կատարեր 4, կատարեց 3, կատարեցի 1, կատարեցին 1, կատարէ 1, կատարէին 11, կատարէն 3, կատարէր 7, կատարը 2, կատարի 1, կատարին 11, կատարման 1, կատարմունքները 1, կատարն 1, կատարները 2, կատարներուն 1, կատարող 3, կատարողը 2, կատարողի 2, կատարողին 1, կատարողներու 1, կատարուած 48, կատարուածէն 1, կատարուածը 15, կատարուածին 13, կատարուելիք 8, կատարուելիքը 3, կատարուելիքին 1, կատարուելով 1, կատարուելու 1, կատարուեր 2, կատարուեցաւ 6, կատարուէր 12, կատարուի 6, կատարումը 1, կատարուող 4, կատարւած 1, կատարւելիք 1, կատարւէին 1, կ՚ատեն 5, կ՚ատէ 2, կ՚ատէին 5, կ՚ատէր 11, կատղած 25, կատղեցաւ 1, կատղեցուց 1, կատղեցուցիչ 1, կատղէին 1, կատղէր 1, կատղիլ 1, կատղինք 1, կատուն 1, կատուն 2, կատոզ 5, կատոզը 3, կատոզի 6, կատոզ-կատոզ 2, կատոզներ 1, կատոզները 7, կատոզներով 2, կատոզներու 2, կատոզներուն 7, կատոցը 1, կատու 11, կատուազգիներու 1, կատուած 1, կատուէն 2, կատուի 14, կատուին 5, կատուն 12, կատուներ 2, կատուներէ 1, կատուներէն 2, կատուները 13, կատուներն 1, կատուներով 1, կատուներու 10, կատուներուն 4, կար 167, կարագ 2, կարագը 1, կարագ-հաց 1, կարագով 1, կարածը 1, կարային 2, կարան 2, կարանած 1, կարանով 1, կարանուած 1, կարապետ 3, կարապետած 1, կարապետելով 2, կարապետեն 1, կարապետեց 1, կարապետը 3, կարապետի 1, կարապետին 4, կարապետուած 1, կարաս 4, կարասը 5, կարասի 2, կարասին 2, կարասիները 1, կարասիներուն 3, կարաս-կարաս 1, կարասներ 1, կարասները 6, կարասով 1, կարաւան 1, կարաւանէն 2, կարաւանը 10, կարաւանիկներէն 1, կարաւանին 4, կարաւան-կարաւան 2, կարաւանները 3, կարաւաններուն 3, կարգ 109, կարգադրած 4, կարգադրել 2, կարգադրելու 3, կարգադրեմ 1, կարգադրեր 1, կարգադրեց 2, կարգադրէ 2, կարգադրէր 1, կարգադրող 4, կարգադրողը 1, կարգադրուած 11, կարգադրուեցաւ 1, կարգադրուէր 1, կարգադրութեամբ 6, կարգադրութեամբը 11, կարգադրութեան 4, կարգադրութեանը 1, կարգադրութեանց 2, կարգադրութիւն 2, կարգադրութիւնը 7, կարգադրութիւններ 1, կարգադրութիւններէն 3, կարգադրութիւնները 6, կարգադրութիւններով 3, կարգադրութիւններու 1, կարգադրութիւններուն 1, կարգախօս 1, կարգախօսէ 1, կարգախօսը 1, կարգախօսով 1, կարգած 1, կարգապահ 2, կարգապահական 6, կարգապահութեան 4, կարգապահութիւնը 1, կարգապահութիւններ 1, կարգապահօրէն 1, կ՚արգասաւորենք 1, կարգաւ 3, կարգաւոր 1, կարգաւորելու 1, կարգաւորը 1, կարգաւորին 1, կարգաւորներու 2, կարգել 2, կարգելէ 2, կարգելը 1, կարգելիք 1, կարգեն 2, կարգենք 2, կարգերէն 1, կարգերը 11, կարգերու 6, կարգերուն 2, կարգեց 3, կարգեցին 1, կարգէ 4, կարգէն 1, կարգը 26, կարգի 65, կ՚արգիլէ 5, կ՚արգիլէր 20, կ՚արգիլուէր 5, կ՚արգիլուի 1, կ՚արգիլուին 1, կարգին 53, կարգիս 2, կարգն 2, կարգով 12, կարգովը 2, կարգով-կանոնով 1, կարգուած 9, կարգուելէ 1, կարգուելէն 6, կարգուելիք 1, կարգուելու 3, կարգուեցար 1, կարգուեցաւ 1, կարգուի 1, կարգուին 1, կարգուկ 4, կարգուկները 1, կարգուող 1, կարգուողներուն 1, կարգուսարքերէն 1, կարգուսարքէն 2, կարգուսարքը 1, կարգուսարքին 2, կարգուսարքով 1, կարդա 1, կարդալ 20, կարդալէ 1, կարդալը 1, կարդալով 3, կարդալու 9, կարդայ 2, կարդայի 1, կարդային 5, կարդայինք 1, կարդան 7, կարդանք 2, կարդար 18, կ՚արդարացնեն 1, կ՚արդարացնենք 1, կ՚արդարացնէր 2, կարդաց 11, կարդացած 13, կարդացածէն 1, կարդացածները 1, կարդացեր 9, կարդացէք 2, կարդացի 2, կարդացնէր 1, կարդացող 8, կարդացողը 3, կարդացողին 1, կարդացողները 1, կարդացուած 1, կարդացուելիք 1, կարդացուէին 1, կարդացուէր 4, կարդացուի 1, կարդացուին 1, կարդացուկ 2, կարդացուկներուն 1, կարդացուող 2, կարդաք 3, կ՚արդիանային 1, կարեաց 3, կարել 1, կարելի 181, կարելիին 1, կարելին 5, կարելիութեան 3, կարելիութեանց 7, կարելիութիւն 2, կարելիութիւնը 4, կարելիութիւնն 1, կարելու 1, կարեկցող 3, կարեկցութիւն 2, կարեկցութիւնը 2, կարեկցումը 1, կարեկցուն 8, կարենալ 6, կարենալէն 1, կարենալու 22, կարենայ 2, կարենային 2, կարենան 4, կարենար 2, կարես 1, կարերուն 1, կարեցիք 1, կարեւոր 56, կարեւորագոյն 1, կարեւորագոյնը 2, կարեւորագոյնն 1, կարեւորած 1, կարեւորը 9, կարեւորն 1, կարեւորներէն 1, կարեւորները 1, կարեւորներովը 1, կարեւորութեամբ 2, կարեւորութեան 1, կարեւորութիւն 6, կարեւորութիւնը 2, կարէն 1, կ՚արթընցնէին 1, կ՚արթննայ 1, կ՚արթննային 1, կ՚արթննան 3, կ՚արթննար 8, կ՚արթնցնեն 1, կ՚արթնցնէ 1, կ՚արթնցնէր 2, կարթուած 1, կարժ 1, կ՚արժանանային 2, կ՚արժանանար 3, կ՚արժանացնեն 1, կարժառը 1, կարժառին 2, կ՚արժեն 5, կ՚արժեցնէր 1, կ՚արժեւորեն 2, կ՚արժեւորէ 1, կ՚արժեւորէին 1, կ՚արժեւորուի 1, կ՚արժէ 25, կ՚արժէին 5, կ՚արժէր 18, կարժը 1, կարիճ 4, կարիճէ 1, կարիճի 3, կարիճներ 1, կարիճներու 1, կարիճներուն 1, կարիճոտ 1, կարին 1, կարինէն 1, կարինը 1, կ՚արիւնէին 1, կ՚արիւնէր 1, կ՚արիւնին 1, կարիք 15, կարիքը 4, կարիքի 1, կարիքին 3, կարիքներէն 1, կարիքները 3, կարիքներու 2, կարիքներուն 4, կարծ 1, կարծած 2, կարծածէն 1, կարծածին 1, կ՚արծարծուէր 1, կարծել 1, կարծելով 7, կարծելու 2, կարծելուն 1, կարծեմ 5, կարծեն 2, կարծենք 2, կարծես 316, կարծեր 4, կարծեց 27, կարծեցին 7, կարծէ 6, կարծէին 2, կարծէինք 1, կարծէր 33, կ՚արծէր 1, կարծէք 4, կարծիք 3, կարծիքէն 3, կարծիքը 13, կարծիքի 3, կարծիքին 5, կարծիքն 2, կարծիքներ 1, կարծիքները 3, կարծիքներուն 2, կարծիքով 28, կարծիքովը 2, կարծիքովս 1, կարծող 1, կարծուած 1, կարծուածէն 1, կարծուող 1, կարծր 47, կարծրադէմ 1, կարծրակուռ 2, կարծրահայեաց 1, կարծրահոգի 1, կարծրանալ 1, կարծրանալը 1, կարծրանայ 2, կարծրանան 1, կարծրանանք 1, կարծրանար 2, կարծրասրտութեան 1, կարծրասրտութիւնը 2, կարծրացած 8, կարծրացաւ 3, կարծրացեալ 1, կարծրացեր 1, կարծրացնել 1, կարծրացնելու 1, կարծրացող 1, կարծրացումը 2, կարծրացուց 2, կարծրը 1, կարծրկեկ 1, կարծրութեամբ 3, կարծրութեամբը 2, կարծրութեան 7, կարծրութենէն 3, կարծրութիւն 4, կարծրութիւնը 11, կարծրութիւնն 1, կարծրօրէն 1, կարկահէն 1, կարկամ 4, կարկամած 5, կարկամեցնելով 1, կարկամեցուցած 1, կարկամեցուցին 1, կարկանդակի 3, կարկառ 1, կարկառելով 1, կարկառելու 1, կարկառի 2, կարկառներ 1, կարկառները 1, կարկառներուն 1, կարկառով 1, կարկառուն 7, կարկեհան 1, կարկեհանէն 1, կարկէր 1, կարկինը 4, կարկինին 1, կարկինները 1, կարկինով 2, կարկինովը 4, կարկինումէն 1, կարկուտ 6, կարկուտէ 1, կարկուտը 2, կարկուտի 4, կարկուտին 1, կարկուտներու 1, կարկուտով 2, կարկտան 6, կարկտաններ 1, կարկտաններէն 1, կարկտնուած 1, կարկտուած 2, կարկտուքէն 1, կ՚արհամարհեմ 1, կ՚արհամարհեն 5, կ՚արհամարհենք 2, կ՚արհամարհէ 1, կ՚արհամարհէին 2, կ՚արհամարհէր 3, կ՚արձագանգեն 1, -կ՚արձագանգէին 1, կ՚արձագանգէր 4, կ՚արձակեն 2, կ՚արձակէ 5, կ՚արձակէին 5, կ՚արձակէր 9, կ՚արձակուէին 1, կ՚արձակուէր 5, կ՚արձակուի 2, կ՚արձանագրէ 1, կ՚արձանագրուի 3, կ՚արձանանար 1, կ՚արձանեն 1, կ՚արձանէին 1, կարճ 134, կարճահասակ 10, կարճահասակն 1, կարճառօտ 1, կարճատեւ 2, կարճել 1, կարճելու 1, կարճըցած 4, կարճթուփ 1, կարճի 1, կարճմտութեան 1, կարճմտութեանը 1, կարճնալու 1, կարճնայ 1, կարճութիւնը 2, կարճուկ 4, կարմիր 114, կարմիրէ 1, կարմիրը 5, կարմիրի 5, կարմիրին 3, կարմիրն 1, կարմիրներէն 1, կարմիրները 1, կարմիրով 6, կարմիրովը 1, կարմրալանջ 1, կարմրած 17, կարմրաւուն 10, կարմրելէ 1, կարմրելով 2, կարմրելու 2, կարմրեր 2, կարմրեցաւ 10, կարմրէին 1, կարմրէր 1, կարմրին 1, կարմրորակ 2, կարմրութեամբ 1, կարմրութեանը 1, կարմրութիւն 2, կարմրութիւնը 2, կարմրութիւններէն 1, կարմրուկ 6, կարմրցուած 1, կարմրցուց 1, կ՚արշաւէ 1, կարշնեղ 1, կարող 57, կարողանար 1, կարողացաւ 2, կարողութեամբը 1, կարողութեան 2, կարողութենէն 2, կարողութիւն 2, կարողութիւնը 6, կարողութիւններ 2, կարողութիւններէն 1, կարողութիւնները 7, կարողութիւններով 1, կարոյենց 1, կարուած 2, կարուածքին 1, կարուհին 1, կարսնցուցած 1, կ՚արտաբերեն 1, կ՚արտաբերէին 2, կ՚արտաբերէր 1, կ՚արտաբխէր 1, կ՚արտածորէ 1, կ՚արտայայտէր 7, կ՚արտայայտուէր 1, կ՚արտայայտուի 4, կ՚արտասանէին 2, կ՚արտասանէր 1, կարտինալական 1, կարտինալներէն 1, կարտինալութեան 1, կ՚արտորար 1, կ՚արտօնէ 1, կ՚արտօնէր 1, կարօտ 48, կարօտալից 3, կարօտակէզ 2, կարօտահիւծ 1, կարօտդ 1, կարօտէն 5, կարօտը 28, կարօտի 5, կարօտին 12, կարօտն 5, կարօտներէ 1, կարօտները 1, կարօտներուն 1, կարօտով 10, կարօտովը 2, կարօտուած 1, կարօտութեան 2, կարօտութենէն 1, կարօտութիւնը 1, կարօտցած 1, կարօտցեր 1, կարօտցուած 1, կացին 4, կացինահար 1, կացինեն 1, կացինէ 1, կացինէն 1, կացինէր 1, կացինը 4, կացինի 2, կացինին 4, կացինն 2, կացինները 3, կացինով 2, կացուած 2, կացութեամբ 1, կացութեան 12, կացութենէն 1, կացութիւն 1, կացութիւնը 11, կացութիւնները 1, կացութիւններու 4, կացքին 1, կաւ 2, կաւագոյն 1, կ՚աւաղեն 1, կաւային 1, կ՚աւանդեն 1, կ՚աւանդէ 1, կաւատ 1, կաւատութիւն 1, կ՚աւարտէ 2, կ՚աւարտէին 2, կ՚աւարտի 1, կ՚աւելնայ 4, կ՚աւելնային 7, կ՚աւելնան 3, կ՚աւելնար 17, կ՚աւելցնեմ 3, կ՚աւելցնեն 2, կ՚աւելցնէին 2, կ՚աւելցնէր 10, կաւէ 2, կաւը 3, կաւի 2, կաւին 4, կ՚աւլէ 1, կ՚աւլէին 2, կ՚աւլէր 1, կ՚աւլնար 1, կաւով 2, կ՚աւրեն 1, կ՚աւրէ 2, կ՚աւրէին 2, կ՚աւրէր 4, կ՚աւրշտկէին 1, կ՚աւրուէին 2, կ՚աւրուէր 4, կափարիչը 18, կափարիչին 5, կափարիչները 1, կափարիչներու 1, կափկափ 1, կափկափեց 1, կափկափեցին 1, կափկափէին 1, կափկափը 1, կափկափիւնը 1, կափկափուն 1, կափուցուած 3, կ՚ափսոսան 1, կ՚ափսոսար 1, կաքաւէն 1, կաքաւը 1, կաքաւի 2, կ՚աքսորուի 1, կաֆը 1, կեանք 24, կեանքեր 2, կեանքերը 5, կեանքերն 1, կեանքերուն 4, կեանքէ 1, կեանքէն 45, կեանքը 224, –կեանքը 1, կեանքի 48, կեանքիդ 1, կեանքին 192, կեանքինն 1, կեանքիս 1, կեանքն 17, կեանքով 6, կեանքովը 1, կեանքովն 1, կեավուր 18, կեավուրէն 2, կեավուրը 12, կեավուրի 6, կեավուրին 43, կեավուրն 1, կեավուրները 9, կեավուրներուն 10, կեավուրութիւն 1, կեավուրցած 1, կեդրոն 32, կեդրոնագիծին 1, կեդրոնախոյս 1, կեդրոնական 7, կեդրոնանալ 3, կեդրոնանայ 2, կեդրոնանային 2, կեդրոնացած 4, կեդրոնացան 2, կեդրոնացնել 1, կեդրոնացնելով 3, կեդրոնացնելու 1, կեդրոնացում 2, կեդրոնացումէ 1, կեդրոնացումը 1, կեդրոնացումին 1, կեդրոնացուցիք 1, կեդրոնէն 18, կեդրոնը 27, կեդրոնի 4, կեդրոնին 23, կեդրոններ 2, կեդրոններէ 1, կեդրոններէն 6, կեդրոնները 7, կեդրոններու 5, կեդրոններուն 6, կ՚եզերէին 1, կ՚եզերէր 1, կ՚ելեւէջէ 1, կ՚ելեւէջէր 1, կ՚ելլայ 1, կ՚ելլեն 10, կ՚ելլես 1, կ՚ելլէ 12, կ՚ելլէին 17, կ՚ելլէր 39, կեղադրուագ 1, կ՚եղանակաւորենք 1, կ՚եղանակէր 3, կեղաւոր 1, կ՚եղեն 1, կեղերը 3, կեղեւ 1, կեղեւը 6, կեղեւի 4, կեղեւներ 1, կեղեւները 2, կեղեքէ 1, կեղեքիչ 2, կեղեքիչներ 1, կեղեքիչներուն 1, կեղեքման 1, կեղեքողական 1, կեղէն 2, կ՚եղէր 1, կեղը 5, կեղի 2, կեղծ 24, կեղծաւոր 5, կեղծաւորանքը 1, կեղծաւորներ 1, կեղծաւորութեամբը 1, կեղծել 1, կեղծելու 1, կեղծեն 1, կ՚եղծեն 2, կեղծեր 1, կեղծէ 1, կ՚եղծէ 1, կեղծէր 4, կ՚եղծէր 1, կեղծի 1, կեղծիք 4, կեղծիքէ 1, կեղծիքէն 4, կեղծիքը 8, կեղծիքի 6, կեղծիքին 15, կեղծիքով 3, կեղծծամի 1, կ՚եղծուէին 2, կ՚եղծուէր 1, կեղտը 1, կենալ 24, կենալէ 1, կենալով 4, կենալու 12, կենակցութեան 2, կենակցութիւն 3, կենակցութիւնը 1, կենայ 10, կենային 17, կենան 7, կենանք 4, կենաս 1, կենար 50, կենարար 2, կենաց 3, կենացը 2, կենդանաբանութեան 1, կենդանաբնական 1, կենդանագիրը 3, կենդանական 1, կենդանակերպը 1, կենդանակերպին 1, կենդանեակներ 1, կենդանի 77, կենդանիէ 2, կենդանիէն 4, կենդանիի 11, կենդանիին 16, կենդանին 42, կենդանիներ 2, կենդանիներէն 1, կենդանիները 12, կենդանիներով 2, կենդանիներու 7, կենդանիներուն 13, կենդանութեամբ 3, կենդանութեամբը 4, կենդանութիւն 3, կենդանութիւնը 4, կ՚ենթադրէ 2, կ՚ենթադրէր 4, կ՚ենթարկեն 1, կ՚ենթարկէ 6, կ՚ենթարկէին 1, կ՚ենթարկէր 5, կ՚ենթարկուէին 3, կ՚ենթարկուէր 4, կ՚ենթարկուի 1, կ՚ենթարկուինք 1, կենսաբանական 1, կենսագրողը 1, կենսագրութիւն 1, կենսախօսական 1, կենսածուխի 1, կենսական 3, կենսահիւթէն 1, կենսահիւթը 2, կենսաղբիւրին 1, կենսամասեր 1, կենսայորդ 1, կենսանիւթին 1, կենսաջուրը 1, կենսաւէտ 1, կենսաւորել 1, կենսաւորելու 1, կենսունակ 2, կենսունակութեանց 1, կենսունակութիւնը 2, կենցաղ 2, կենցաղագիտութեան 1, կենցաղէն 2, կենցաղը 6, կենցաղի 4, կենցաղին 13, կենցաղով 2, կենցաղովը 2, կենօք 1, կեռ 5, կ՚եռայ 1, կ՚եռային 1, կեռասենիներ 1, կեռասի 1, կ՚եռար 7, կեռերը 2, կեռէն 2, կեռը 2, կեռի 1, կեռին 6, կեռով 1, կես 1, կեսար 1, կեսարիոյ 1, կեսարն 1, կեսարներէն 1, կեսարութիւն 1, կեսովը 1, կեսուր 19, կեսուրդ 1, կեսուրէ 1, կեսուրէն 7, կեսուրը 28, կեսուրի 11, կեսուրին 19, կեսուրն 3, կեսուրներ 3, կեսուրներէ 1, կեսուրներէն 1, կեսուրները 7, կեսուրներն 1, կեսուրներու 3, կեսուրներուն 4, կեսուրութիւնը 1, կեսուրս 3, կեսուրցու 1, կեսրայրը 2, կեսրայրի 1, կեսրայրին 2, կեսրարէն 1, կեսրոջ 1, կեսրոջը 21, կեսրութիւն 1, կեր 4, կ՚երազանայ 1, կ՚երազենք 1, կ՚երազէ 1, կ՚երազէին 2, կ՚երազէր 1, կերած 36, կերածդ 1, կերածը 2, կերածներուն 1, կերակուր 7, կերակուրէն 1, կերակուրը 2, կերակուրի 6, կերակուրին 3, կերակուրն 1, կերակրելով 1, կերակրելու 1, կերակրենք 1, կերակրեցինք 1, կերակրուին 1, կերան 6, կ՚երանգէ 1, կ՚երաշխաւորեն 1, կ՚երաշխաւորէ 1, կերար 1, կերաւ 6, կերաք 1, կ՚երգենք 1, կ՚երգէ 1, կ՚երգէին 7, կ՚երգէր 8, կ՚երգուէին 2, կ՚երգուի 2, կ՚երդուըննային 1, կերեր 7, կ՚երեւակայենք 1, կ՚երեւակայէր 3, կ՚երեւայ 2, կ՚երեւային 2, կ՚երեւան 3, կ՚երեւար 7, կ՚երեւէր 1, կ՚երեւի 2, կ՚երեւին 3, կ՚երեւնայ 1, կերը 3, կ՚երթամ 1, կ՚երթայ 3, կ՚երթայի 2, կ՚երթային 14, կ՚երթան 3, կ՚երթանք 1, կ՚երթաս 3, կ՚երթար 40, կերի 2, կ՚երկաթանայ 1, կ՚երկարաձգէ 1, կ՚երկարաձգուի 2, կ՚երկարեն 2, կ՚երկարենք 1, կ՚երկարէ 1, կ՚երկարէին 4, կ՚երկարէր 9, կ՚երկարի 3, կ՚երկարին 1, կերկեր 2, կերկերումի 1, կ՚երկննայ 3, կ՚երկննային 2, կ՚երկննան 1, կ՚երկննանք 1, կ՚երկննար 8, կ՚երկնցնէր 3, կ՚երկրորդէր 1, կերոնակալ 1, կերոններ 1, կերոնները 1, կերոններու 1, կերովը 1, կերուած 6, կերուխումի 2, կերպ 41, կերպադրելով 1, կերպադրելու 1, կերպադրեն 5, կերպադրէ 2, կերպադրող 2, կերպադրուած 1, կերպասէ 2, կերպասէն 7, կերպասը 3, կերպասի 4, կերպասին 3, կերպասն 1, կերպասներ 2, կերպասներով 1, կերպասներուն 3, կերպարանափոխ 1, կերպարանք 1, կերպարանքէն 1, կերպարանքը 7, կերպարանքները 1, կերպարանքով 1, կերպարանքովը 1, կերպաւորելով 2, կերպաւորէ 1, կերպաւորման 1, կերպաւորող 1, կերպեր 3, կերպերը 8, կերպերով 2, կերպերովը 1, կերպերուն 5, կերպը 18, կերպընկալ 1, կերպին 4, կերպն 1, կերպով 53, կերտանին 1, կերտել 1, կերտելու 1, կերտէ 1, կերտուածքին 1, կերտուածքով 1, կերցնելով 1, կերցուց 1, կ՚երփնուէր 1, կեցած 18, կեցան 12, կեցաւ 68, կեցեր 16, կեցէք 2, կեցիր 5, կեցնել 3, կեցնելով 2, կեցնելու 5, կեցնեմ 1, կեցնեն 4, կեցնէ 3, կեցնէին 2, կեցնէր 4, կեցող 4, կեցողը 1, կեցողները 1, կեցողներու 1, կեցուածք 4, կեցուածքէն 1, կեցուածքը 20, կեցուածքի 1, կեցուածքին 6, կեցուածքով 3, կեցուելու 1, կեցուց 29, կեցուցած 4, կեցուցեր 1, կեցուցին 7, կեցցեն 1, կ՚եփեն 1, կ՚եփէին 2, կ՚եփէր 8, կ՚եփի 1, կ՚եփին 1, կզակ 2, կզակէն 3, կզակը 8, կզակի 1, կզակին 13, կզակինը 1, կզակները 22, կզակներն 2, կզակներու 1, կզակներուն 15, կզակնուն 1, կզակով 1, կէծէն 1, կէնճ 1, կէնճըճուկ 1, կէնճութեան 1, կէնճուկ 1, կէնճուկ-կէնճուկ 1, կէս 230, կէսական 1, կէս-անասուն 1, կէս-անուշ 1, կէս-անօթի 1, կէս-արթուն 2, կէս­բաց 1, կէս­բերան 1, կէս-գեղջուկ 1, կէսեր 2, կէսերէն 2, կէսերը 5, կէսերովը 1, կէսերուն 2, կէս-եւրոպական 1, կէսէն 19, կէսը 38, կէսի 1, կէսին 18, կէս­լուրջ 1, կէս-խելագար 1, կէս-խելագարն 1, կէս-խելօք 1, կէս-խենթ 2, կէս-խենթութենէն 1, կէս-ծանօթ 1, կէս-կախարդական 1, կէս-կանգուն 1, կէս-կէս 2, կէս-կնիկ 1, կէս-կոյր 1, կէս-կոտոր 1, կէս-կուշտ 2, կէսկտուր 1, կէս-կրթանքէն 1, կէս-մարդ 1, կէս-մեռել 1, կէս-միջոցները 1, կէս-միս 1, կէսն 3, կէսնոց 1, կէս-ոսկոր 1, կէսով 6, կէսովը 2, կէս-պրուսացի 1, կէս-վճար 1, կէս-քաղքենի 1, կէս-քուն 1, կէսօր 4, կէսօրէ 2, կէսօրէն 6, կէսօրը 2, կէսօրին 4, կէսօրուան 11, կէսօրուընէ 1, կէտ 11, կէտեր 1, կէտերէ 5, կէտերէն 9, կէտերը 2, կէտերն 1, կէտերով 1, կէտերու 2, կէտերուն 9, կէտէ 4, կէտէն 12, կէտը 9, կէտի 7, կէտիկլի 1, կէտին 38, կէտկիտուած 1, կէտկիտում 1, կէտկիտուն 1, կէտն 1, կէտ-նպատակի 1, կէտով 2, կ՚էրին 2, կէօթէին 1, կէօրէ 1, կը 13257, կըենալու 1, կ՚ըլար 1, կ՚ըլլայ 73, կ՚ըլլայի 1, կ՚ըլլային 19, կ՚ըլլայինք 1, կ՚ըլլան 48, կ՚ըլլանք 6, կ՚ըլլար 86, կ՚ըմբռնեն 1, կ՚ըմբռնէր 1, կ՚ըմպեն 1, կ՚ընդառաջէին 1, կ՚ընդառաջէր 1, կ՚ընդարձակէ 1, կ՚ընդարձակէին 1, կ՚ընդարձակուէր 1, կ՚ընդարձակուին 1, կ՚ընդգրկէ 2, կ՚ընդդիմանար 1, կ՚ընդելուզեն 2, կ՚ընդզգայ 1, կ՚ընդզգան 2, կ՚ընդխառնեն 1, կ՚ընդխառնուի 1, կ՚ընդհանրացնէ 1, կ՚ընդհատէր 1, կ՚ընդմիջեն 1, կ՚ընդմիջէին 1, կ՚ընդունէին 7, կ՚ընդունէր 15, կ՚ընդունի 8, կ՚ընդունիմ 2, կ՚ընդունին 2, կ՚ընդունինք 1, կ՚ընդունուէին 2, կ՚ընդունուէր 1, կ՚ընդունուի 1, կ՚ընեմ 3, կ՚ընեն 61, կ՚ընենք 22, կ՚ընես 2, կ՚ընէ 105, կ՚ընէին 61, կ՚ընէինք 1, կ՚ընէիք 2, կ՚ընէր 178, կ՚ընէք 2, կ՚ընթանայ 2, կ՚ընթանար 1, կ՚ընծայեն 2, կ՚ընծայէ 8, կ՚ընծայէին 2, կ՚ընծայէր 3, կ՚ընծայուի 1, կ՚ընկերանայ 1, կ՚ընկերանան 1, կ՚ընկերանար 4, կ՚ընկերացնեն 1, կ՚ընկերացնէր 1, կ՚ընկերէին 1, կ՚ընկերէր 1, կ՚ընկերուէին 1, կ՚ընկըղմին 1, կ՚ընկղմեն 1, կ՚ընկղմի 2, կ՚ընկճուէին 1, կ՚ընկրկէ 1, կ՚ընկրկէին 1, կ՚ընկրկէր 5, կ՚ընկրկի 1, կ՚ընտելանայ 1, կ՚ընտելանան 1, կ՚ընտրեն 6, կ՚ընտրէ 1, կ՚ընտրէին 3, կ՚ընտրուէին 1, կ՚ըսեմ 5, կ՚ըսեն 28, կ՚ըսենք 1, կ՚ըսես 6, կ՚ըսէ 25, կ՚ըսէին 20, կ՚ըսէր 32, կ՚ըսուի 5, կթան 4, կթելով 1, կթելու 2, կթոտ 2, կթոտեցան 1, կթոտէին 1, կթոտին 1, կթուած 4, կթուելու 1, կիզանուտ 2, կիզող 1, կիզում 1, կիզումի 1, կիլիկիա 1, կիլիկիայէն 1, կիլիկիան 1, կիլիկիոյ 1, կիկլոն 1, կիկլոնը 1, կիկլոնին 1, կիկլոնով 1, կ՚իմանար 1, կ՚իյնայ 21, կ՚իյնային 12, կ՚իյնայինք 1, կ՚իյնան 7, կ՚իյնանք 1, կ՚իյնար 29, կին 107, կինեուն 1, կիներ 49, կիներէ 9, կիներէն 16, կիները 211, կիներն 12, կիներով 7, կիներովը 2, կիներու 112, կիներուն 203, կինէն 2, կինը 331, կինն 30, կ՚իշխեն 4, կ՚իշխէ 3, կ՚իշխէր 2, կ՚իջեցնէր 2, կ՚իջնայ 3, կ՚իջնային 4, կ՚իջնար 8, կ՚իջնեն 3, կ՚իջնէ 4, կ՚իջնէին 5, կ՚իջնէր 14, կիսաբաց 12, կիսաբզզիւն 1, կիսաբոլոր 1, կիսաբողբոջ 1, կիսաբորբոս 1, կիսագաղջ 1, կիսագիծ 1, կիսագնդիկները 1, կիսագոլ 1, կիսագունտերէն 1, կիսագունտէն 1, կիսագունտին 2, կիսադաշտը 1, կիսադար 1, կիսադարեան 2, կիսադարը 1, կիսադէմքը 2, կիսադէմքին 1, կիսաթափ 1, կիսաթափանց 1, կիսաթոշակ 1, կիսաժպիտ 17, կիսալոյսէ 1, կիսալոյսին 1, կիսալոյսով 1, կիսալուսին 2, կիսալուսիններուն 1, կիսալուսնի 1, կիսախաւար 1, կիսախաւարին 2, կիսախեղդ 1, կիսախորհուրդ 1, կիսախուփ 5, կիսած 1, կիսածանօթ 1, կիսածուփ 1, կիսակազմ 6, կիսակամ 1, կիսակամար 9, կիսակամարի 1, կիսակամարին 1, կիսակամարները 1, կիսակամուրջ 1, կիսակարմիր 4, կիսակիրթ 5, կիսակիրթին 1, կիսակոյր 1, կիսակործան 4, կիսակորոյս 1, կիսակսկիծ 1, կիսահագագ 1, կիսահակ 4, կիսահունչ 1, կիսաձայն 4, կիսաձեւերը 1, կիսաղեղ 7, կիսաղեղէն 1, կիսաղեղը 6, կիսաղեղի 2, կիսաղեղին 2, կիսաղեղներ 2, կիսաղեղներուն 1, կիսաղեղով 1, կիսաղեղովը 1, կիսաղօտ 1, կիսամահիկ 1, կիսամանեակ 1, կիսամարդոց 1, կիսամարմար 1, կիսամեռ 1, կիսամերկ 7, կիսամշուշ 2, կիսամոյնքը 1, կիսամութ 6, կիսամութէն 2, կիսամութը 3, կիսամութին 7, կիսամուխ 1, կիսամրափ 1, կիսամրմունջ 2, կիսայրեաց 4, կիսանդրիէն 1, կիսանդրիի 1, կիսանդրին 2, կիսանուագը 1, կիսանուրջը 2, կիսաշաւիղ 1, կիսաշեշտ 1, կիսաշունչ 1, կիսաշրջանակներովը 1, կիսապայծառ 1, կիսապաշտօն 2, կիսապիրկ 1, կիսապուշ 1, կիսապուշներուն 1, կիսաջերմ 5, կիսաջիղը 1, կիսասեւեռ 1, կիսաստուած 1, կիսաստուածներ 1, կիսաստուեր 1, կիսաստուերը 1, կիսաստուերին 1, կիսաստուերներուն 1, կիսասքող 8, կիսավայրենի 2, կիսավայրի 4, կիսավայրկեան 1, կիսավառ 1, կիսատ 7, կիսատրտում 1, կիսաւարտ 1, կիսափակ 3, կիսափայլ 1, կիսափուլ 2, կիսափունջ 1, կիսափրփուր 1, կիսաքող 1, կիսաքուն 3, կիսել 1, կիսելով 2, կիսելու 1, կիսերանգ 3, կիսերանգը 1, կիսերանգով 1, կիսերեւոյթը 1, կիսեց 1, կիսէ 2, կիսէին 1, կիսէր 2, կիսկատար 2, կիսհալ 1, կիսնորդը 1, կիսնորդութեան 1, կիսոլոր 1, կիսոլորքին 1, կիսողջները 1, կիսով 2, կիսովի 8, կիսովին 4, կիսուած 11, կիսուածը 1, կիսուէր 1, կիսուի 1, կիսուն 2, կիսօրեայ 1, կիտեց 1, կիտի 1, կիտուած 1, կիտուածի 1, կիտուածին 1, կիտուածներէն 1, կիտուեցան 2, կիտումով 2, կիր 1, կիրակի 9, կիրակիի 6, կիրակիին 2, կիրակին 2, կիրակիներու 1, կիրակմուտքին 1, կիրակնօրեայ 3, կիրառումը 1, կիրառումին 1, կիրարկելի 2, կիրարկէ 1, կիրարկուած 3, կ՚իրաւնային 1, կիրէ 1, կիրէն 1, կիրթ 2, կիրի 5, կիրին 1, կիրճերէ 1, կիրճերէն 3, կիրճերը 3, կիրճերու 1, կիրճերուն 2, կիրճէ 1, կիրճէն 1, կիրճը 2, կիրճի 3, կիրճին 4, կիրն 1, կիրով 2, կիրք 7, կիրքեր 2, կիրքերէ 1, կիրքերէն 2, կիրքերը 8, կիրքերով 5, կիրքերու 4, կիրքերուն 18, կիրքէ 1, կիրքէն 12, կիրքը 18, կիրքի 17, կիրքին 39, կիրքինն 1, կիրքն 2, կիրքով 6, կից 4, կիւլտեսթէն 1, կիւլտեսթէներով 1, կիւլտէսթէին 1, կ՚իւղոտէր 1, կ՚իւղոտի 1, կիւռ-կիւռ 1, կ՚իւրացնենք 1, կ՚իւրացնէին 1, կլայէր 1, կլայի 1, կլայուածները 1, կլայուին 1, կլատըսթոնի 1, կլափ 2, կլափէն 2, կլափը 1, կլափի 1, կլափին 5, կլիմայէն 1, կլլած 1, կլլեն 1, կլլուած 4, կլլուելու 1, կլլուէին 1, կլոր 22, կլորակ 7, կլորատիպ 1, կլորիկ 1, կլոր-կլոր 3, կլորնայ 1, կլորնային 2, կլորնան 1, կլորնար 4, կլորութեամբ 1, կլորութեամբը 1, կլորութիւն 1, կլորութիւնը 2, կլորութիւններն 1, կլորցած 1, կլորցընէին 1, կլորցնեն 1, կլորցող 3, կլորցուցած 1, կծիկ 14, կծիկէ 1, կծիկէն 7, կծիկը 14, կծիկի 4, կծիկին 7, կծիկ-կծիկ 2, կծիկներէն 2, կծիկները 4, կծիկներու 1, կծիկներուն 2, կծիկովը 1, կծծի 8, կծծիներ 1, կծծութեան 1, կծծութենէն 1, կծծութիւն 1, կծծութիւնը 1, կծկող 1, կծկուած 10, կծկուածութեան 1, կծկուելով 1, կծկուելու 1, կծկուեցան 2, կծկուեցաւ 2, կծկուիլ 1, կծկումը 1, կծկումի 1, կծկումներ 1, կծկումները 1, կծկումներու 1, կծկումով 1, կծկուն 1, կծկտած 12, կծկտելու 2, կծկտեցաւ 2, կծկտէր 1, կծկտի 1, կծկտիլ 1, կծու 25, կծուահամ 1, կծուացած 1, կծուէին 1, կծուի 1, կծումը 1, կծուութեամբը 1, կծուութենէն 1, կծուութիւնը 1, կկզած 1, կկզեցաւ 1, կկոցելով 1, կկոցի 2, կկոցներու 1, կկոցուած 1, կկոցումին 1, կկուին 1, կղերականներէն 1, կղերը 1, կղերիկոսները 1, կղզի 1, կղզիակներով 1, կղզիացած 1, կղզիացումը 1, կղզիացումին 1, կղզիացումն 1, կղզիացումով 2, կղզիի 2, կղզիին 1, կղզիները 2, կղզիներովը 1, կղզիներու 1, կղզիներուն 1, կղէոպատրաներուն 1, կղկղանքին 1, կղմինտր 2, կղմինտրեայ 1, կղմինտրէն 1, կղմինտրը 2, կղմինտրի 4, կղմինտրին 3, կղմինտրները 3, կղմինտրներուն 1, կղմինտրով 1, կղպած 3, կղպանք 2, կղպանք-գերանին 1, կղպանքը 7, կղպանքի 1, կղպանքին 3, կղպանքները 2, կղպանքներով 1, կղպանքներու 1, կղպանքներուն 1, կղպանքով 1, կղպել 1, կղպելէ 2, կղպեր 2, կղպեց 2, կղպեցին 1, կղպէին 1, կղպէր 1, կղպուած 7, կղպուածքը 1, կղպուեցան 1, կղպուէր 1, կղպուին 1, կճան 3, կճեայ 2, կճել 1, կճելով 1, կճեց 3, կճեցին 1, կճեփէ 1, կճեփէն 2, կճեփը 1, կճէին 1, կճէր 6, կճըռ­կճըռ 1, կճղակներովը 1, կճղակներուն 1, կճող 2, կճուելով 3, կճուելու 1, կճուեցան 1, կճուէին 1, կճուճ 1, կճումը 1, կճրտալէն 1, կճրտացող 1, կճրտելով 3, կճրտեց 2, կճրտէր 1, կճրտում 3, կճրտումը 2, կճրտումի 1, կճրտումին 1, կճրտումով 1, կճրտուն 3, կճրտուք 1, կճրտուքը 3, կճրտուքի 1, կմախատիպ 1, կմախացած 2, կմախք 5, կմախքը 9, կմախքի 1, կմախքին 1, կմախքները 1, կմախքներովը 1, կմախքով 3, կմկմաց 1, կնազգեաց 1, կնամարդ 1, կնատեացութիւնը 1, կնդրուկէն 1, կնդրուկի 3, կնիկ 63, կնիկ-արմատը 1, կնիկդ 2, կնիկէ 9, կնիկէն 23, կնիկը 91, կնիկի 71, կնիկին 72, կնիկն 7, կնիկներ 4, կնիկներէն 13, կնիկները 14, կնիկներով 1, կնիկներովն 1, կնիկներու 3, կնիկներուն 16, կնիկնուն 1, կնիկով 4, կնիկովը 1, կնիկութեան 1, կնիկութենէ 1, կնիկութիւն 1, կնիկցնէ 1, կնիք 13, կնիքէ 3, կնիքէն 12, կնիքը 55, կնիքի 8, կնիքին 5, կնիքն 1, կնիքները 1, կնիքով 8, կնիքովը 15, կնկայ 3, կնկան 8, կնկանդ 1, կնկանը 10, կնկուկ 2, կնկուկը 4, կնճիթի 1, կնճիռ 1, կնճիռը 2, կնճիռի 1, կնճիռին 1, կնճիռները 1, կնճիռներու 1, կնճիռներուն 1, կնճռալից 2, կնճռոտ 8, կնճռոտել 2, կնճռոտելով 1, կնճռոտեց 1, կնճռոտէր 2, կնճռումները 1, կնոջ 145, կնոջը 42, կնոջմէն 3, կնոջն 3, կնորսներուն 1, կնունքէն 1, կնունքը 1, կնունքի 2, կնունքին 3, կնունքներ 1, կնունքներէ 1, կնունքներէն 1, կնունքներովը 1, կնունքներու 1, կնռակները 1, կնտելով 1, կնքակիցներու 1, կնքահայրը 2, կնքահայրն 1, կնքահօր 1, կնքաւոր 2, կնքեց 1, կնքեցին 1, կնքէր 1, կնքող 1, կնքողներ 1, կնքուած 9, կնքուէին 1, կշիռ 37, կշիռէն 12, կշիռը 32, կշիռի 6, կշիռին 7, կշիռն 2, կշիռով 5, կշիռովը 9, կշիռքը 1, կշիռքի 2, կշիռքին 1, կշիռքով 1, կշիռքովը 1, կշռադատութեամբ 1, կշռաւոր 3, կշռելէ 1, կշռելի 1, կշռելով 2, կշռելու 3, կշռեն 2, կշռենք 2, կշռեր 2, կշռեց 2, կշռեցին 2, կշռէ 4, կշռէին 4, կշռէր 5, կշռի 1, կշռող 3, կշռոյթ 2, կշռոյթէն 2, կշռոյթը 5, կշռոյթի 2, կշռոյթին 6, կշռոյթով 4, կշռոյթովը 1, կշռուած 1, կշռուեցան 1, կշտանալ 1, կշտանալով 1, կշտանայ 2, կշտանան 1, կշտանար 10, կշտացած 3, կշտացաւ 1, կշտացնելու 1, կշտացնեն 1, կշտացող 1, կշտացուցին 2, կշտում 1, կշտումը 1, կ՚ոգեկոչէին 1, կ՚ոգեկոչէր 1, կ՚ոգեղինանան 1, կ՚ոգեղինէ 1, կ՚ոգեվարի 1, կ՚ոգեւորուէին 1, կ՚ոգէր 1, կոզմայի 1, կոթ 2, կոթ-գլուխը 1, կոթերը 2, կոթէն 5, կոթը 12, կոթին 8, կոթողական 1, կոթողէ 1, կոթողէին 1, կոթողը 1, կոթողի 1, կոթողներէն 1, կոթով 1, կոթովը 3, կոթունէն 1, կոլոզ 1, կ՚ոլորակի 1, կ՚ոլորեն 1, կ՚ոլորէ 2, կ՚ոլորէին 1, կ՚ոլորէր 8, կ՚ոլորուէին 2, կ՚ոլորուէր 1, կոխ 3, կոխած 16, կոխած­անցած 1, կոխածները 1, կոխան 4, կոխել 2, կոխելէ 1, կոխելէն 5, կոխելով 5, կոխելու 5, կոխելուն 2, կոխեր 4, կոխերու 1, կոխեց 5, կոխեցին 1, կոխէ 3, կոխէին 4, կոխէր 7, կոխի 1, կոխկռտել 1, կոխկռտելով 4, կոխկռտելու 2, կոխկռտենք 1, կոխկռտեց 1, կոխկռտեցին 1, կոխկռտէ 1, կոխկռտէին 1, կոխկռտէր 1, կոխկռտող 1, կոխկռտուած 7, կոխոխտէին 1, կոխող 1, կոխոտած 2, կոխոտելը 1, կոխոտուած 2, կոխոտում 1, կոխոտումը 1, կոխուած 11, կոխուածներուն 1, կոխուելէ 1, կոխուելու 1, կոխուէր 2, կոխքը 2, կոծելով 1, կոծեց 1, կոծէր 2, կոծը 2, կոծիծներ 1, կոծին 2, կոծ-կոծ 1, կոծկոծէր 1, կոծկոծուն 9, կոծուած 6, կոծուածքը 1, կոծումը 1, կոծումներուն 1, կոկ 5, կոկելով 1, կոկէ 1, կոկիկ 12, կոկիկ-կոկիկ 1, կոկիկութիւնը 1, կոկոզ 4, կոկոզած 5, կոկոզի 2, կոկոն 3, կոկոնաւոր 1, կոկոնիկ 1, կոկոն-կոկոն 1, կոկոններ 1, կոկոններով 1, կոկոնով 1, կոկոնում 1, կոկորդ 4, կոկորդէ 2, կոկորդէն 19, կոկորդը 28, կոկորդի 1, կոկորդիլոս 1, կոկորդիլոսի 1, կոկորդին 28, կոկորդն 1, կոկորդներէն 1, կոկորդները 3, կոկորդներուն 2, կոկորդով 2, կոկորդովը 2, կոկուելով 1, կոկուեցան 3, կոկուեցաւ 1, կոկուէր 1, կոկութիւնը 1, կոհակները 1, կոհակներուն 3, կող 2, կողակի 1, կողավանդակներ 1, կ՚ողբային 1, կ՚ողբան 1, կողեկենց 1, կողերէն 6, կողերը 15, կողերնուն 1, կողերով 1, կողերովը 1, կողերու 3, կողերուն 18, կողէն 6, կողը 4, կողի 2, կողին 7, կողկողեցան 1, կողկողէ 2, կողկողի 1, կողմ 5, կողմանէ 1, կողմանս 1, կողմանց 1, կողմեր 1, կողմերէ 1, կողմերէն 19, կողմերը 24, կողմերն 1, կողմերնին 1, կողմերով 2, կողմերովը 1, կողմերու 4, կողմերուն 11, կողմէ 139, կողմէն 67, կողմը 27, կողմի 4, կողմին 10, կողմն 2, կողմնակի 6, կողմնակիցներուն 1, կողմնակցութեան 1, կողմնացոյց 1, կողմնացոյցը 2, կողմնացոյցին 1, կողմնացոյցներէն 1, կողմնացոյցները 1, կողմով 3, կողմովը 2, կ՚ողողէր 8, կ՚ողողուի 1, կողոպուտ 2, կողոպուտէ 2, կողոպուտը 4, կողոպուտի 10, կողոպուտին 6, կողոպուտն 1, կողոպուտով 1, կողոպտած 2, կողոպտելը 1, կողոպտելով 1, կողոպտելու 3, կողոպտէին 2, կողոպտիչ 1, կողոպտող 3, կողոպտողներ 1, կողոպտողները 2, կողոպտուած 5, կողոպտումները 1, կողով 2, կողովը 1, կողովները 1, կողովներուն 1, կ՚ողորկէր 1, կ՚ողորմի 1, կողպէքները 1, կ՚ողջունէ 2, կ՚ողջունէին 1, կ՚ողջունուէր 1, կողքին 9, կողքով 1, կոճ 3, կոճակ 4, կոճակէ 1, կոճակի 4, կոճակին 3, կոճակ-կոճակ 2, կոճակներ 1, կոճակները 4, կոճակներով 2, կոճակներովը 1, կոճակներու 1, կոճակներուն 3, կոճակով 1, կոճակովը 1, կոճակումը 1, կոճեր 1, կոճերէն 3, կոճերը 8, կոճերուն 2, կոճէն 1, կոճը 3, կոճի 3, կոճին 4, կոճկեց 1, կոճղ 1, կոճղի 1, կոմիտասը 1, կոմիտէին 2, կոմիտէներու 1, կոմսեր 1, կոմսերը 1, կոմսուհիի 1, կոյաթաթախ 1, կոյանոց 3, կոյանոցէ 1, կոյանոցէն 2, կոյանոցը 5, կոյանոցին 1, կոյանոցներու 1, կոյաջուրէն 2, կոյաջուրը 1, կոյաջուրով 1, կոյզ 1, կոյուղին 2, կոյս 11, կոյսերու 2, կոյսերուն 3, կոյսի 1, կոյսին 2, կոյսով 1, կոյտ 2, կոյտեր 1, կոյտերը 3, կոյտերովը 1, կոյտերուն 3, կոյտէն 1, կոյտը 2, կոյտի 3, կոյտին 3, կոյտովը 2, կոյր 45, կոյրերը 4, կոյրերն 1, կոյրերուն 2, կոյրը 4, կոնաձեւը 1, կոնդակը 1, կոնդակները 1, կոնդակով 1, կոնը 1, կոնի 1, կոնիկներ 1, կոնիկներուն 2, կոնին 2, կոնծած 1, կոնծեց 1, կոնկոնին 1, կոնք 4, կոնքերը 1, կոնքերուն 2, կոնքէն 1, կոնքը 2, կոնքի 4, կոնքին 2, կոշիկը 1, կոշիկի 1, կոշիկները 4, կոշկոճագին 1, կոշկոռ 1, կոշկոռը 1, կոշկոռներէն 1, կոշկոռները 3, կոշկոռուած 1, կոշկոռուտ 3, կոշտ 29, կոշտերէն 1, կոշտոտ 1, կոշտութեամբ 2, կոշտութեամբը 1, կոշտութեամբն 1, կոշտութեան 1, կոշտութեանը 1, կոշտութիւնը 3, կոշտութիւններ 1, կոշտութիւնները 1, կոշտօրէն 1, կոչական 1, կոչականը 1, կոչականով 1, կոչեաց 1, կոչել 2, կոչելէ 1, կոչելով 1, կոչելու 1, կոչելուն 1, կոչեն 1, կոչենք 6, կոչեր 1, կոչերուն 1, կոչեցեալք 1, կոչէին 1, կոչէր 2, կոչը 2, կոչին 2, կոչման 1, կոչնագիրները 1, կոչնակ 2, կոչնակէն 8, կոչնակը 10, կոչնակի 1, կոչնակին 5, կոչուած 11, կոչուածը 1, կոչուածներուն 1, կոչուելու 4, կոչուէր 3, կոչուի 10, կոչումէն 1, կոչումը 1, կոչումի 1, կոչումին 1, կոչունքները 1, կոչուող 1, կոպերէն 2, կոպերը 20, կոպերու 3, կոպերուն 14, կոպը 1, կոպի 1, կոպիճներ 1, կոպիճներէն 1, կոպիճներուն 2, կոպիճով 1, կոպինոն 1, կոպիտ 4, կոպղաւոր 1, կոպղէքը 1, կոպճուղիին 1, կոպտութեան 1, կոպտութեանը 1, կոպտութենէ 1, կոպտօրէն 1, կ՚ոռնայ 1, կ՚ոռնային 1, կ՚ոռնար 5, կ՚ոռոգէր 1, կ՚ոռոգուէր 1, կ՚ոսկեզօծեն 1, կ՚ոսկեզօծենք 1, կ՚ոստայնանայ 1, կոստանդիանոսի 1, կոստանին 3, կ՚ոստոստէին 1, կ՚ոստոստէր 1, կով 7, կովարծ 2, կովեր 1, կովերէն 2, կովերը 10, կովերու 5, կովերուն 7, կովէն 2, կովը 3, կովի 2, կովիկենց 1, կովին 3, կովկաս 3, կովկասահայ 1, կովկասեան 7, կովկասէն 13, կովկասը 1, կովկասի 8, կովկասին 3, կովկասից 5, կովկասցի 1, կովու 1, կովուն 2, կով-քիթ 1, կոտ-կոտ 1, կոտոշ 1, կոտոշէն 1, կոտոշի 2, կոտոշներուն 1, կոտոշովը 1, կոտորած 5, կոտորածէն 1, կոտորածը 2, կոտորածի 1, կոտորածին 3, կոտորածներուն 1, կոտորակել 1, կոտորակեն 1, կոտորակէ 1, կոտորակուած 2, կոտորակուեցաւ 1, կոտորակուիր 1, կոտորելով 1, կոտորելու 1, կոտորեն 1, կոտորեց 1, կոտորողները 1, կոտորուանքները 1, կոտտալէն 1, կոտտալը 1, կոտտալու 1, կոտտայ 1, կոտտային 5, կոտտան 1, կոտտար 7, կոտտացին 1, կոտտացնող 1, կոտտացող 4, կոտտուն 3, կոտրած 68, կոտրածը 1, կոտրածութիւնը 1, կոտրատելու 1, կոտրել 5, կոտրելէ 1, կոտրելով 8, կոտրելու 21, կոտրեն 3, կոտրեր 7, կոտրեց 7, կոտրեցան 1, կոտրեցաւ 7, կոտրեցին 4, կոտրէ 4, կոտրէին 3, կոտրէր 4, կոտրէք 1, կոտրի 4, կոտրիլ 1, կոտրին 3, կոտրող 9, կոտրողին 1, կոտրուած 13, կոտրուելով 1, կոտրուի 2, կոտրուիլը 1, կոտրտած 5, կոտրտել 1, կոտրտելիք 1, կոտրտելով 3, կոտրտելու 2, կոտրտեցին 1, կոտրտէին 5, կոտրտիս 1, կոտրտող 2, կոտրտուած 4, կոտրտուելով 1, կոտրտուեցան 1, կոտրտուք 1, կոտրտուքովը 1, կոր 18, կորագիծ 1, կորագիծերը 2, կորագիծերով 1, կորագիծերուն 1, կորագիծը 2, կորագիծի 3, կորագիծին 2, կորագիծով 1, կորած 4, կորածները 1, կ՚որակեն 1, կ՚որակէ 8, կ՚որակէին 3, կ՚որակէր 5, կորակոր 9, կորակործան 1, կ՚որակուէին 1, կ՚որակուէր 3, կ՚որակուի 2, կորաձեւ 2, կորաձեւերը 1, կորաձեւերուն 1, կորաձեւը 2, կորան 3, կորանալով 1, կորանար 3, կորանքը 9, կորանքի 1, կորանքին 3, կորանքները 1, կորանքով 1, կորասիւներուն 1, կորացած 1, կորացաւ 1, կորացնէր 1, կորացող 2, կորացումին 1, կորացումով 1, կորացուց 1, կորացուցած 1, կորաւ 2, կորաւոր 1, կորաքամակ 9, կորաքամակները 1, կորդերէն 1, կորդերուն 1, կորեկ 1, կորզած 1, կորզանէն 1, կորզել 2, կորզելով 2, կորզելու 6, կորզեցին 2, կորզէ 1, կորզուած 7, կորզուելով 2, կորիզը 3, կորիզին 1, կործած 4, կործան 1, կործանած 41, կործանարար 4, կործանել 2, կործանելէ 1, կործանելով 3, կործանելու 4, կործանեն 1, կործաներ 1, կործանեց 9, կործանեցաւ 1, կործանէ 2, կործանէին 3, կործանէիք 1, կործանէր 4, կործանի 3, կործանիչ 1, կործանման 2, կործանող 3, կործանուած 4, կործանուելիք 1, կործանում 11, կործանումէ 2, կործանումէն 10, կործանումը 22, կործանումի 2, կործանումին 21, կործանումներ 1, կործանումները 2, կործանումներն 1, կործանումներու 1, կործանումներուն 1, կործանումով 3, կործանումովը 2, կործանուող 1, կործել 1, կործելով 4, կործելու 6, կործեն 1, կործեր 1, կործեցաւ 1, կործեցին 2, կործէ 2, կործէին 1, կործէր 4, կործի 2, կործին 1, կործող 2, կործուած 1, կորկոտ 1, կորնչական 1, կ՚որոճային 1, կ՚որոշէր 1, կ՚որոշուին 1, կորով 7, կորովէն 6, կորովը 16, կորովի 20, կորովին 5, կորովն 2, կորովով 5, կորովովը 1, կ՚որոտայ 1, կ՚որոտան 1, կ՚որոտար 3, կորութեամբ 1, կորութեամբը 1, կորութեանց 1, կորութիւն 2, կորութիւններէն 1, կորութիւնները 3, կորութիւններուն 1, կորուկ 1, կորուսած 3, կորուստ 5, կորուստէ 2, կորուստէն 8, կորուստը 11, կորուստի 4, կորուստին 15, կորուստներ 4, կորուստները 2, կորուստներուն 1, կ՚որսային 1, կ՚որսան 1, կ՚որսանք 2, կ՚որսացուէին 1, կորսնցնելով 5, կորսնցնելու 4, կորսնցնեն 1, կորսնցնէ 2, կորսնցնէին 4, կորսնցնէր 1, կորսնցնէք 1, կորսնցնող 1, կորսնցուր 1, կորսնցուց 4, կորսնցուցած 35, կորսնցուցեր 2, կորսուած 10, կորսուածը 1, կորսուածին 1, կորսուելով 4, կորսուելու 2, կորսուեցան 1, կորսուէ 4, կորսուէին 2, կորսուէր 3, կորսուի 2, կորսուին 2, կորստաբեր 1, կորստեան 1, կորտան 1, կորտան-կորտան 1, կու 682, կուգային 1, կուզ 1, կ՚ուզեմ 22, կ՚ուզեն 6, կ՚ուզենք 1, կ՚ուզես 10, կուզերով 1, կ՚ուզէ 9, կ՚ուզէին 8, կ՚ուզէր 66, կ՚ուզէք 20, կուզին 1, կ՚ուզուէր 1, կ՚ուզուի 1, կ՚ուժաւորէ 1, կուժը 1, կ՚ուժովնայ 1, կ՚ուժովնային 1, կ՚ուժովնանք 1, կ՚ուժովնար 1, կուլ 34, կուծ-կուծ 1, կուկումը 3, կ՚ուղարկէին 1, կ՚ուղղեն 1, կ՚ուղղէ 1, կ՚ուղղէին 1, կ՚ուղղէր 2, կ՚ուղղուէին 3, կ՚ուղղուէինք 1, կ՚ուղղուէր 6, կ՚ուղղուի 3, կ՚ուղղուին 2, կուղպ 20, կուճուլիկ 1, կուճուկ 5, կուճուկցած 1, կ՚ունենայ 4, կ՚ունենային 3, կ՚ունենան 13, կ՚ունենանք 1, կ՚ունենար 11, կունքն 1, կ՚ուշանային 1, կ՚ուշանար 5, կուշտ 35, կուշտերը 2, կուշտերուն 2, կուշտէն 5, կուշտը 1, կուշտի 10, կուշտին 61, կուշտկեկ 2, կուշտով 1, կուպր 1, կուպրէ 1, կուպրը 1, կուպրի 7, կուպրին 2, կուպրոտ 1, կուռ 4, կ՚ուռենար 1, կ՚ուռեցնէ 1, կ՚ուռեցնէր 2, կ՚ուռէին 1, կ՚ուռին 1, կուռք 3, կուռքերը 2, կուռքերու 2, կուռքի 2, կուռքին 1, կուսակալ 4, կուսակալական 1, կուսակալանիստ 3, կուսակալէն 2, կուսակալը 12, կուսակալի 5, կուսակալին 14, կուսակալն 1, կուսակալներ 2, կուսակալները 4, կուսակալներուն 1, կուսակալով 1, կուսակալութեան 22, կուսակալութեանց 1, կուսակալութիւն 1, կուսակալութիւնը 1, կուսական 2, կուսակցական 3, կուսակցութիւնը 5, կուսաներու 1, կուսութեան 1, կուսութիւն 3, կուսութիւնը 7, կուսութիւնները 1, կուսութիւններուն 1, կ՚ուսումնասիրէր 2, կուտ 4, կուտակուած 1, կուտային 1, կուտան 1, կ՚ուտեն 6, կ՚ուտենք 2, կուտերու 1, կ՚ուտէ 4, կ՚ուտէին 7, կ՚ուտէր 17, կ՚ուտէք 1, կուտը 1, կ՚ուրանայ 2, կ՚ուրանային 1, կ՚ուրանան 4, կ՚ուրանանք 4, կուրացած 1, կուրացմամբ 1, կուրացման 1, կ՚ուրացուէին 1, կուրացում 1, կուրացուցած 1, կուրծք 2, կուրծքերէն 1, կուրծքերը 3, կուրծքերով 1, կուրծքերուն 6, կուրծքէ 1, կուրծքէն 15, կուրծքը 32, կուրծքի 3, կուրծքին 67, կուրծքն 4, կուրծքով 3, կուրնալէն 1, կուրնալու 1, կուրնային 1, կ՚ուրուագրէ 1, կ՚ուրուագրուէր 1, կ՚ուրուանայ 2, կ՚ուրուանային 1, կ՚ուրուանան 3, կ՚ուրուանար 7, կուրութեան 1, կուրութեանը 1, կուրութիւնը 3, կուրցած 6, կուրցնել 1, կուրցնելով 1, կուրցնող 1, կ՚ուրւաձեւէր 1, կուր-օվնէսին 1, կուրօրէն 1, կուց 1, կուց-կուց 1, կպած 1, կպէր 1, կպչելով 1, կպչուն 13, կպչունութիւն 1, կպրանար 1, կպրացած 1, կռա 1, կռահած 2, կռահել 2, կռանելով 1, կռաներուն 1, կռանին 3, կռանիտացումը 1, կռանովը 1, կռապաշտ 1, կռապաշտներն 1, կռապաշտութիւնները 1, կռէին 1, կռթընցընելով 1, կռթնած 4, կռթնելիք 1, կռթնելով 2, կռթնելու 1, կռթնեցաւ 1, կռթնէին 1, կռթնէր 1, կռթնիլ 1, կռթնին 2, կռթնցուցած 1, կռիւ 25, կռիւէ 4, կռիւէն 8, կռիւը 34, կռիւի 14, կռիւին 12, կռիւներ 5, կռիւներէն 2, կռիւները 8, կռիւներն 1, կռիւներով 1, կռիւներովը 1, կռիւներու 14, կռիւներուն 12, կռիւով 1, կռկռոց 1, կռնակ 12, կռնակդ 1, կռնակէ 1, կռնակէն 38, կռնակը 71, կռնակի 14, կռնակիդ 1, կռնակին 71, կռնակիս 1, կռնակն 4, կռնակներէն 1, կռնակները 2, կռնակներու 1, կռնակներուն 4, կռնակնին 3, կռնակնուն 2, կռնակով 6, կռնակովը 6, կռնակովին 1, կռնծած 11, կռնծելու 2, կռնծեր 1, կռուազան 4, կռուած 3, կռուակիցը 1, կռուան 2, կռուանէ 1, կռուելով 2, կռուելու 3, կռուեր 1, կռուեցայ 1, կռուեցան 1, կռուի 12, կռուիլ 2, կռուին 2, կռուողը 1, կռուողներ 1, կռուողներու 1, կռուողներուն 1, կռուփի 2, կռուփները 1, կռուփով 1, կռտելն 1, կռտելու 1, կռտողները 1, կռտուած 1, կսկիծ 13, կսկիծէ 1, կսկիծէն 4, կսկիծը 16, կսկիծի 6, կսկիծին 6, կսկիծն 3, կսկիծները 1, կսկիծով 3, կսկիծովը 2, կսկլոր 1, կսկծագին 10, կսկծագինը 1, կսկծալ 1, կսկծալի 4, կսկծալին 1, կսկծանք 2, կսկծանքը 6, կսկծանքին 1, կսկծացուցին 1, կսկծեցնելով 1, կսկծեցնէին 1, կսկծեցնէր 2, կսկծեցնող 2, կսկծեցուց 1, կսկծոտ 2, կսկծուն 4, կսկծուտ 1, կսմթած 1, կսմթելով 2, կսմթեցին 1, կսմթէին 3, կսմթուելով 1, կսմիթ 1, կսմիթ­կսմիթ 1, կտակ 5, կտակարանէն 1, կտակարանը 1, կտակարաններուն 1, կտակել 2, կտակելով 2, կտակելու 2, կտակեր 2, կտակը 4, կտակի 1, կտակն 2, կտակուած 1, կտաւ 17, կտաւատէ 1, կտաւէ 3, կտաւէն 8, կտաւը 20, կտաւի 7, կտաւին 13, կտաւն 2, կտաւներ 1, կտաւներէն 1, կտաւները 2, կտաւներու 1, կտաւներուն 1, կտաւով 2, կտաւովը 2, կտաւցու 1, կտիկ-կտիկ 1, կտղուցէն 2, կտղուցը 1, կտղուցով 1, կտոր 76, կտոր-բրդուճ 2, կտորէ 3, կտորէն 4, կտորը 36, կտորի 26, կտորիդ 1, կտորիկ 4, կտորիկը 1, կտորիկին 2, կտորիկներ 1, կտորիկով 1, կտորին 20, կտոր­կտոր 2, կտոր-կտոր 14, կտորճիկ 1, կտորն 4, կտորներ 27, կտորներէն 2, կտորները 16, կտորներով 2, կտորներու 11, կտորներուն 3, կտորով 3, կտորուանք 1, կտորուանքը 3, կտորուանքներէն 2, կտորուանքները 1, կտորուանքներուն 1, կտորուանքով 1, կտոր-փրթուճ 1, կտուրին 2, կտուրներու 1, կտուց 2, կտուցէն 4, կտուցը 6, կտուցի 2, կտուցիկը 1, կտուցիկովը 1, կտուցին 6, կտուցներ 1, կտուցները 4, կտուցովը 3, կտուցովն 1, կտտցնէր 1, կտրած 16, կտրատ 4, կտրատել 1, կտրատեն 1, կտրել 5, կտրել-անցնելու 1, կտրելը 1, կտրելով 12, կտրելու 12, կտրեմ 1, կտրեն 3, կտրեր 10, կտրեր-անցեր 1, կտրեց 13, կտրեցան 1, կտրեցաւ 1, կտրեցին 4, կտրեց-նետեց 1, կտրէ 7, կտրէ-անցնի 1, կտրէին 5, կտրէր 9, կտրէր­կ’անցնէր 1, կտրիլ 1, կտրիլը 1, կտրիճ 6, կտրիճը 1, կտրիճն 1, կտրիչը 1, կտրող 3, կտրողները 2, կտրողներուն 1, կտրոցէն 1, կտրուած 28, կտրուածներուն 1, կտրուածքը 1, կտրուածքն 1, կտրուածքներու 1, կտրուածքովը 3, կտրուելով 1, կտրուելու 2, կտրուեցան 2, կտրուէին 2, կտրուէր 1, կտրուի 1, կտրուիլ 1, կտրուկ 33, կտրուկները 1, կտրտած 2, կտրտել 1, կտրտելէն 1, կտրտելով 3, կտրտեն 1, կտրտեր 2, կտրտեց 2, կտրտեցէք 1, կտրտեցին 1, կտրտէին 1, կտրտէր 1, կտրտող 2, կտրտողները 1, կտրտողներուն 2, կտրտուած 12, կտրտուէր 1, կտրւած 1, կտցահար 1, կտցուելով-կտցուելով 1, կտցունք-կտցունք 1, կրած 6, կրածեփ 2, կրակ 119, կրակած 6, կրակարանի 1, կրակարանին 2, կրակարաններ 1, կրակեայ 1, կրակել 1, կրակելով 5, կրակելու 6, կրակեց 1, կրակէ 31, կրակէն 33, կրակէր 1, կրակը 86, կրակի 104, կրակին 130, կրակ­կրակ 1, կրակն 4, կրակներ 5, կրակներէ 1, կրակներէն 2, կրակները 7, կրակներով 1, կրակներու 2, կրակներուն 9, կրակող 2, կրակողէն 1, կրակողը 1, կրակողին 2, կրակոյտի 1, կրակով 15, կրակովը 3, կրակոտ 5, կրակուած 5, կրակտեսի 1, կրակւէին 1, կրաձեւ 1, կրամածուն 1, կրանայ 1, կրանիթ 1, կրացած 9, կրացում 2, կրացումէն 1, կրացումը 2, կրացումին 1, կրաւոր 6, կրաւորական 6, կրաւորութեան 1, կրաւորութեանը 1, կրաւորութիւնը 3, կրաքարերէ 1, կրաքարերը 1, կրաքարէն 1, կրել 8, կրելէ 2, կրելը 1, կրելի 1, կրելիք 1, կրելով 25, կրելու 16, կրեն 9, կրենք 8, կրեսոսը 1, կրետէ 1, կրեր 1, կրեց 5, կրեցին 2, կրէ 19, կրէի 1, կրէին 21, կրէր 20, կրթական 3, կրթականէն 1, կրթականը 1, կրթանքը 1, կրթուած 3, կրթութեամբ 6, կրթութեան 1, կրթութենէ 1, կրթութիւն 3, կրթութիւնը 6, կրիայ 1, կրիայի 3, կրիաներ 1, կրիաներուն 1, կրծած 4, կրծելով 4, կրծելու 1, կրծեր 1, կրծէ 4, կրծէին 1, կրծէր 3, կրծող 5, կրծողներէ 1, կրծողները 1, կրծողներուն 1, կրծոսկրին 2, կրծոտէր 1, կրծուած 17, կրծուելով 2, կրծուելու 1, կրծումը 1, կրծօնը 1, կրծօնի 2, կրկէս 16, կրկէսէ 2, կրկէսէն 19, կրկէսը 5, կրկէսին 5, կրկէսներէն 1, կրկէսներու 1, կրկին 195, կրկինը 1, կրկնած 1, կրկնածալ 1, կրկնակ 5, կրկնակի 4, կրկնակօշիկի 1, կրկնայարկ 1, կրկնանորոգ 1, կրկնապակի 1, կրկնապատիկ 4, կրկնապատկած 1, կրկնապատկեց 1, կրկնապատկէին 1, կրկնապատկէր 3, կրկնապատկող 2, կրկնապատկուած 2, կրկնապատկուեցաւ 1, կրկնապատկուիլը 1, կրկնապէս 10, կրկնաւոր 5, կրկնաւորեցին 1, կրկնաւորուէր 1, կրկնափորձ 1, կրկնել 15, կրկնելով 16, կրկնելու 8, կրկնեմ 11, կրկնեն 1, կրկնես 1, կրկներ 1, կրկներեւոյթ 2, կրկներեւոյթը 4, կրկներեւոյթի 1, կրկներեւոյթին 1, կրկնեց 33, կրկնեցին 9, կրկնէ 6, կրկնէին 15, կրկնէր 30, կրկնէք 1, կրկնիմաստ 1, կրկնող 2, կրկնողը 1, կրկնուած 14, կրկնուելէն 1, կրկնուելիք 1, կրկնուելով 2, կրկնուելով-կրկնուելով 2, կրկնուեր 1, կրկնուեցան 3, կրկնուեցաւ 9, կրկնուէր 8, կրկնութեամբ 2, կրկնութեան 1, կրկնութեանց 1, կրկնութիւն 1, կրկնութիւնը 1, կրկնութիւնն 2, կրկնուիլ 1, կրկնուին 2, կրկնուիր 1, կրկնում 1, կրկնումէ 1, կրկնումը 1, կրկնումներու 2, կրկնումով 5, կրկնումովը 1, կրկնումովն 1, կրկնւում 1, կրկնօրէն 2, կրճիկ 1, կրճիկը 1, կրճիկները 1, կրնալ 3, կրնալով 3, կրնալու 13, կրնալուն 3, կրնակը 1, կրնամ 7, կրնայ 49, կրնային 44, կրնայիր 2, կրնան 21, կրնանք 4, կրնար 354, կրնաք 11, կրող 4, կրողը 3, կրողին 2, կրողները 1, կրողներու 1, կրողներուն 1, կրուած 2, կրուելու 1, կրուի 1, կրունկ 3, կրունկէն 2, կրունկէս 1, կրունկը 1, կրունկի 3, կրունկիդ 1, կրունկին 20, կրունկիս 1, կրունկ-կրունկ 1, կրունկն 1, կրունկներէն 7, կրունկները 6, կրունկներն 1, կրունկներով 1, կրունկներովը 1, կրունկներու 1, կրունկներուն 17, կրունկով 2, կրպակ 1, կրպակէն 1, կրպակը 1, կրպակներովը 1, կրտելն 1, կրտսեր 3, կրտսերը 1, կրցած 51, կրցածը 4, կրցածին 3, կրցածնուն 1, կրցան 3, կրցաւ 24, կրցեր 8, կրցող 2, կրցողէն 1, կրցողին 5, կրքոտ 4, կրօնական 59, կրօնականէն 1, կրօնականը 1, կրօնականին 1, կրօնականներուն 2, կրօնա-նուիրապետական 1, կրօնասէր 1, կրօնաւոր 4, կրօնաւորը 3, կրօնաւորի 1, կրօնաւորին 2, կրօնաւորներէն 1, կրօնաւորները 5, կրօնաւորութիւնը 1, կրօնափոխ 1, կրօնափոխը 2, կրօնափոխներուն 1, կրօնափոխութեան 1, կրօնափոխութիւնը 1, կրօնափոխութիւնները 1, կրօնեռանդ 1, կրօներանգ 1, կրօնի 1, կրօնին 2, կրօնները 1, կրօնք 5, կրօնքէն 8, կրօնքը 14, կրօնքի 10, կրօնքին 20, կրօնքն 1, կրօնքներէն 1, կրօնքներու 4, կրօնքով 1, կրօնքովը 1, կցած 2, կցելով 1, կցենք 1, կցէր 1, կցկտուր 19, կցուելու 1, կքած 2, կքելու 1, կքեն 1, կքէր 1, կքի 1, կքինք 1, կքումին 2, կ՚օգտագործեն 2, կ՚օգտագործէին 1, կ՚օգտագործէր 2, կ՚օգտուէին 1, կ՚օգտուի 1, կ՚օժտուէր 1, կ՚օծէ 1, կօշիկ 10, կօշիկը 4, կօշիկին 2, կօշիկն 1, կօշիկներ 1, կօշիկներէն 1, կօշիկները 8, կօշիկներու 2, կօշիկներուն 4, կօշկակար 3, կօշկակարն 1, կ՚օտարացնենք 1, կ՚օրինակէր 1, կ՚օրհնեն 3, կ՚օրհնէին 1, կ՚օրհնէր 2, կ՚օրրէ 1, կ՚օրօրեն 1, կ՚օրօրուէր 1