Մնացորդաց

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա
հ 2, հա 21, հագ 2, հագագային 1, հագագէ 1, հագագէն 1, հագագը 5, հագագի 1, հագագին 1, հագազազուն 1, հագած 21, հագածէն 1, հագածները 1, հագան 1, հագարացի 1, հագարացիին 1, հագարացւոյն 1, հագաւ 11, հագաւ-հագաւ 1, հագին 1, հագնելէ 2, հագնելով 2, հագնելու 5, հագներ 1, հագնէին 6, հագնէր 6, հագնի 9, հագնիլ 2, հագնիլը 1, հագնին 7, հագնինք 1, հագնիս 1, հագնիր 1, հագնող 3, հագնողը 1, հագնողները 1, հագնուած 2, հագնուկապը 1, հագուած 33, հագուածքը 3, հագուածքի 1, հագուածքին 1, հագուածքովը 1, հագուելէն 1, հագուելու 1, հագուեցան 2, հագուեցնել 2, հագուեցնելով 2, հագուեցնելու 2, հագուեցնեն 5, հագուեցնէին 1, հագուեցնէր 4, հագուեցնէք 1, հագուեցնող 2, հագուեցուցած 2, հագուեցուցէք 1, հագուէ 1, հագուէին 2, հագուէր 1, հագուի 1, հագուիլ 1, հագուին 1, հագուկապին 1, հագուստ 3, հագուստը 5, հագուստներէն 1, հագուստները 1, հագչէին 1, հագցնել 1, հագցնելով 8, հագցնելու 3, հագցնեն 1, հագցնէ 1, հագցնէի 1, հագցնէին 1, հագցնէր 2, հագցուած 3, հագցուէր 1, հագցուց 2, հագցուցած 4, հագցուցեր 1, հազ 8, հազալ 1, հազալէն­թքնելէն 1, հազալով 1, հազալու 1, հազայ 2, հազային 1, հազար 124, հազարամ 3, հազարամեակ 1, հազարամեակը 1, հազարամեակներ 2, հազարամեակներէ 1, հազարամեակները 1, հազարամեակներու 1, հազարամեակով 1, հազարամեայ 5, հազարապետ 51, հազարապետէն 1, հազարապետը 42, հազարապետի 1, հազարապետին 25, հազարապետն 1, հազարապետներ 1, հազարապետներէն 1, հազարապետները 1, հազարապետով 1, հազարապետութեան 1, հազարաւոր 19, հազարէ 2, հազարէն 5, հազարը 1, հազարի 4, հազարին 1, հազար­հազար 2, հազար-հազար 6, հազարներ 2, հազարները 5, հազարներն 1, հազարներով 8, հազարներու 8, հազարներուն 5, հազարնոց 9, հազարով 12, հազարումէկ 8, հազաց 9, հազացած 1, հազացեր 1, հազացնող 1, հազացողը 1, հազացողին 1, հազէ 1, հազէն 7, հազը 16, հազի 2, հազին 10, հազիւ 204, հազիւ-հազ 2, հազն 1, հազով 5, հազովը 2, հազոտ 1, հազուագիւտ 9, հազուադէպ 38, հազուադէպը 1, հազուադէպն 1, հազուադէպօրէն 1, հազր 1, հազրէթը 1, հազրէթլերի 16, հալալ 12, հալալը 1, հալալին 2, հալած 27, հալածած 3, հալածական 12, հալածականը 1, հալածանք 1, հալածանքէն 2, հալածանքը 12, հալածանքի 1, հալածանքին 2, հալածանքներուն 1, հալածել 2, հալածելով 9, հալածելու 4, հալածեն 1, հալածենք 2, հալածեց 1, հալածեցին 1, հալածէ 1, հալածէին 6, հալածէր 2, հալածիչներուն 1, հալածման 1, հալածող 5, հալածողին 1, հալածողները 1, հալածուած 12, հալածուած-չքացած 1, հալածուելով 1, հալածուեցան 2, հալածուեցաւ 2, հալածուէին 3, հալածուէր 1, հալածուի 2, հալածուիլը 1, հալածուիր 1, հալածումը 1, հալածուող 1, հալածուողը 1, հալայինը 1, հալաւ 1, հալաւի 1, հալաւին 2, հալաւները 1, հալաւ­օրհնէք 1, հալելով 6, հալելու 10, հալեր-գացեր 1, հալեցան 5, հալեցաւ 6, հալեցնելով 2, հալեցնելու 4, հալեցնէ 2, հալեցնէին 1, հալեցնէր 2, հալեցնող 1, հալեցուց 1, հալեցուցած 2, հալեցուցեր 1, հալէ 1, հալէդ 1, հալէին 3, հալէր 6, հալի 4, հալիլ 1, հալին 4, հալող 3, հալուէն 1, հալումը 1, հալուն 1, հալուող 1, հակ 3, հակադարձ 2, հակադարձով 1, հակադարձովը 1, հակադիր 36, հակադրել 1, հակադրելով 1, հակադրեն 2, հակադրուած 1, հակադրութեամբը 1, հակադրութեան 2, հակադրութեանց 1, հակադրութիւն 1, հակադրութիւնը 7, հակադրութիւնն 1, հակադրութիւններով 1, հակադրուին 1, հակադրօրէն 1, հակազդել 1, հակազդելու 5, հակազդեր 1, հակազդեցութեամբ 2, հակազդեցութեան 3, հակազդեցութիւն 1, հակազդեցութիւնը 2, հակազդմունքներ 1, հակազդումով 1, հակած 21, հակակշիռ 1, հակակշիռէն 1, հակակշիռը 1, հակակշռել 4, հակակշռելու 8, հակակշռէ 1, հակակշռին 1, հակակշռող 1, հակակրանք 1, հակահարուած 3, հակահարուածը 2, հակահարուածին 1, հակահարուածն 1, հակահարուածները 1, հակահարուածով 1, հակահարուածովը 1, հակամարտ 4, հակամարտութեան 1, հակամարտութիւնները 1, հակայարձակումը 1, հականիշ 1, հականիշն 1, հականիշովը 1, հակապատկեր 6, հակապատկերը 2, հակապատկերները 1, հակապատկերներով 1, հակապատկերով 1, հակառակ 336, հակառակած 2, հակառակելով 1, հակառակէն 1, հակառակը 13, հակառակիլ 1, հակառակին 3, հակառակն 8, հակառակորդ 1, հակառակորդին 1, հակառակորդներէն 2, հակառակորդները 1, հակառակութեան 1, հակառակութիւն 1, հակառակութիւնը 1, հակասական 5, հակասել 1, հակասելով 1, հակասելու 3, հակասէր 2, հակասող 1, հակասութեան 2, հակասութեանց 1, հակասութեանցը 1, հակասութիւններ 2, հակասութիւններէն 1, հակասութիւնները 1, հակելէ 1, հակելու 4, հակերը 1, հակերով 1, հակեցան 1, հակեցաւ 3, հակէին 2, հակէր 3, հակը 1, հակընդդէմ 1, հակի 2, հակող 4, հակոտնեան 2, հակուղիղը 1, հակում 1, հակումը 4, հակումին 5, հակումներէ 1, հակումներէն 1, հակումները 2, հակումներով 1, հակումներու 2, հակումներուն 4, հակումով 8, հաղբերն 1, հաղորդ 10, հաղորդագրերուն 1, հաղորդագրումը 1, հաղորդած 3, հաղորդական 2, հաղորդակցութեան 3, հաղորդակցութենէ 1, հաղորդել 1, հաղորդելէ 1, հաղորդելիք 1, հաղորդելու 2, հաղորդեց 4, հաղորդեցի 1, հաղորդէ 1, հաղորդէր 2, հաղորդը 1, հաղորդին 1, հաղորդիչ 2, հաղորդուած 2, հաղորդուելով 1, հաղորդուելու 3, հաղորդուեցան 1, հաղորդուեցաւ 2, հաղորդուէր 7, հաղորդութեամբ 1, հաղորդութեան 1, հաղորդութենէ 1, հաղորդութիւնը 2, հաղորդուի 1, հաղորդուիլ 2, հաղորդուին 2, հաղորդուինք 3, հաղորդուիր 1, հաղորդում 1, հաղորդումէն 1, հաղորդումը 1, հաղորդումին 1, հաղորդումով 2, հաճ 19, հաճած 1, հաճաղան 1, հաճաղաները 1, հաճելախոյզ 1, հաճելախօս 3, հաճելի 23, հաճեցնել 1, հաճեցուց 1, հաճեցուցած 1, հաճէր 1, հաճի 718, հաճիի 3, հաճիին 13, հաճին 6, հաճիներ 1, հաճիներու 2, հաճիով 1, հաճի-պապա 2, հաճիք 2, հաճոյ 6, հաճոյական 1, հաճոյակատար 3, հաճոյակատարութեամբ 2, հաճոյակատարութեամբը 1, հաճոյանան 1, հաճոյասէր 1, հաճոյատեսիլ 1, հաճոյք 23, հաճոյքէ 2, հաճոյքէն 5, հաճոյքը 17, հաճոյքի 14, հաճոյքին 15, հաճոյքն 5, հաճոյքներէն 2, հաճոյքները 4, հաճոյքներու 1, հաճոյքներուն 4, հաճոյքով 37, հաճութեամբ 4, հաճութեամբը 1, հաճութեամբն 1, հաճութեան 2, հաճութիւն 1, հաճութիւնը 2, համ 55, համաբազուկ 1, համաբառ 1, համագեղացին 1, համագիծ 1, համագիւղացի 1, համագոյն 1, համադամներովը 1, համադրական 3, համադրելով 2, համադրէ 3, համադրող 1, համադրողին 1, համադրուագ 1, համադրուած 2, համադրութիւն 2, համադրութիւնն 3, համազասպ 1, համազարկ 6, համազարկը 5, համազարկին 2, համազգեստ 4, համազգեստաւոր 3, համազգեստեն 1, համազգեստէն 1, համազգեստը 12, համազգեստին 6, համազգեստն 1, համազգեստներուն 2, համազգեստով 4, համազգեստովը 1, համազգիները 1, համազեստը 1, համազօր 5, համալսարան 3, համալսարանական 1, համալսարանէն 1, համալսարանը 1, համալսարանի 1, համալսարանին 6, համալսարաններու 1, համախառն 2, համախառնէ 1, համախառնէր 2, համախառնուած 1, համախառնուրդ 10, համախմբեմ 1, համախմբեց 1, համախմբէ 1, համախմբումէ 1, համախմբումը 1, համախմբումի 1, համախմբումն 1, համախմբումներ 1, համախմբումները 1, համախմբումներուն 2, համախորհուրդ 1, համախումբ 1, համակ 5, համակած 1, համակամ 2, համակարգ 4, համակեդրոն 1, համակեր 1, համակերպած 3, համակերպելով 2, համակերպելու 2, համակերպէր 1, համակերպի 1, համակերպիլ 1, համակերպութիւն 1, համակերպութիւնը 1, համակերպումէն 2, համակերպումը 3, համակերպումին 1, համակերպուն 10, համակէր 1, համակիչ 1, համակուած 2, համակուէր 1, համակրանք 1, համակրանքէն 1, համակրանքը 2, համակրանքով 1, համակրելի 7, համակրէր 1, համակրութեանց 1, համակրութիւնը 12, համակրութիւններ 1, համակրօրէն 1, համահաճ 1, համահասակ 1, համաձայն 30, համաձայնութեամբ 1, համաձայնութեան 1, համաձայնութիւն 2, համաձուլուած 2, համաճարակը 1, համաճարակի 1, համամատութիւնը 1, համամիտ 7, համամտութիւնը 2, համայիլ 2, համայիլէն 1, համայիլը 3, համայիլի 2, համայիլին 1, համայիլները 2, համայիլներն 1, համայիլներովը 1, համայիլներուն 2, համայնական 3, համայնականութենէն 1, համայնացման 1, համայնութիւն 1, համայնքին 1, համանիշ 1, համանիւթ 1, համանկարը 2, համանման 1, համանուագ 7, համանուագը 2, համանուագին 1, համանուն 2, համաշաղախ 1, համաշխարհիկ 1, համաչափ 21, համաչափուած 1, համաչափութեամբը 2, համաչափութեան 1, համաչափութիւն 1, համապատասխան 1, համապատիւ 1, համապատկեր 2, համապատկերէն 1, համապատկերը 6, համապատկերի 1, համապատկերին 4, համապատկերներէն 1, համապարփակ 1, համառօտ 1, համառօտած 1, համառօտէին 1, համառօտէր 1, համառօտն 1, համառօտուած 3, համառօտում 1, համառօտումի 1, համասեռ 1, համատարազ 1, համատարած 9, համատի 3, համատրոփ 2, համար 2322, համարագէտին 1, համարած 1, համարատուութիւնը 1, համարելով 2, համարելու 1, համարեց 1, համարէին 2, համարը 3, համարժէք 3, համարձակ 19, համարձակած 3, համարձակելով 1, համարձակելու 1, համարձակեր 5, համարձակեցաւ 2, համարձակէր 8, համարձակի 4, համարձակիմ 2, համարձակին 2, համարձակիր 1, համարձակութեան 2, համարձակութիւն 6, համարձակութիւնը 1, համարձակութիւնն 1, համարները 2, համարով 1, համարուելու 1, համարուէր 1, համարումին 2, համարս 1, համբակ 4, համբարձողին 1, համբարձուած 1, համբարձում 1, համբարձումը 1, համբաւ 7, համբաւաւոր 11, համբաւեալ 1, համբաւէ 1, համբաւէն 4, համբաւը 24, համբաւի 6, համբաւին 10, համբաւն 4, համբաւով 15, համբերանքը 1, համբերատար 1, համբերատարութեան 1, համբերել 2, համբերութեամբ 2, համբերութեամբը 1, համբերութենէն 1, համբերութիւն 3, համբերութիւնը 4, համբոյր 13, համբոյրէ 1, համբոյրէն 1, համբոյրը 10, համբոյրի 4, համբոյրին 6, համբոյրն 1, համբոյրներուն 1, համբոյրով 5, համբոյրովը 1, համբուրած 6, համբուրել 4, համբուրելէ 2, համբուրելի 1, համբուրելով 4, համբուրելու 5, համբուրեց 1, համբուրէ 4, համբուրէին 3, համբուրէր 8, համբուրող 3, համբուրուած 1, համբուրուելով 1, համեղ 1, համեմատ 56, համեմատաբար 2, համեմատական 13, համեմատելի 2, համեմատելով 1, համեմատէր 8, համեմատի 2, համեմատող 1, համեմատուած 2, համեմատութեամբ 8, համեմատութեամբը 1, համեմատութիւն 1, համեմատութիւնը 4, համեմատութիւնները 2, համեմելով 2, համեմէին 1, համեմը 1, համեմին 1, համեմոտ 1, համեմուած 1, համեստ 28, համեստափայլ 1, համեստը 2, համեստութեամբ 2, համեստութեամբը 1, համեստութեան 2, համեստութիւն 2, համեստութիւնը 2, համեստուկ 4, համետ 1, համետագործի 2, համետէն 2, համետին 3, համեր 5, համերանգ 2, համերգը 1, համերէն 8, համերը 2, համերովը 1, համերու 3, համերուն 7, համէ 1, համէն 4, համը 73, համի 9, համիմաստ 1, համին 12, համիսլամութիւնը 1, համիտեան 5, համիտէն 2, համիտը 1, համիտի 12, համիտին 6, համիտով 1, համմէ 2, համն 11, համոզած 3, համոզել 5, համոզելով 2, համոզելու 3, համոզէ 1, համոզիչ 5, համոզկեր 9, համոզող 1, համոզուած 25, համոզուելու 2, համոզուեցաւ 4, համոզուէիք 1, համոզուիլ 2, համոզուիմ 1, համոզուիք 3, համոզում 1, համոզումը 4, համոզումին 1, համոզումն 2, համով 31, համովը 6, համով-հոտով 2, համոտ 1, համր 5, համրանքը 1, համրանքի 1, համրանքն 1, համրանքով 1, համրացած 1, համրել 2, համրելով 1, համրելու 1, համրերը 1, համրեց 4, համրէ 3, համրէին 2, համրէր 1, համրիչէն 1, համրիչը 7, համրիչի 4, համրիչին 4, համրիչ-համրիչ 1, համրիչները 3, համրիչովը 1, համրող 1, համրուած 2, համրուելիք 1, համրուէին 2, համրութեան 2, համրութիւնը 1, համրուին 1, համրուող 1, հայ 246, հայաբնակ 3, հայազգի 2, հայազն 1, հայաթերթին 1, հայած 1, հայանուն 1, հայաշատ 1, հայաստան 4, հայաստանէն 6, հայաստանը 6, հայաստանի 11, հայաստանին 2, հայաստանով 1, հայաստանցի 4, հայաստանցիին 1, հայաստանցիներ 1, հայաստանցիներէ 1, հայաստանցիներուն 2, հայատառ 1, հայեացք 1, հայեացքէն 2, հայեացքը 9, հայեացքին 3, հայեացքով 4, հայեացքովը 1, հայելէն 1, հայելի 2, հայելիէն 1, հայելիի 1, հայելիին 1, հայելին 1, հայելիներուն 1, հայեվար 2, հայեվարի 1, հայեր 7, հայերէ 1, հայերէն 22, հայերէնէն 1, հայերէնը 4, հայերէնին 1, հայերէնովը 1, հայերը 41, հայերն 1, հայերով 2, հայերու 32, հայերուն 51, հայերունը 1, հայերունն 2, հայերուս 2, հայերս 1, հայեցի 1, հայեցողական 3, հայեցողութիւն 1, հայեցողութիւնները 1, հայէ 1, հայէն 5, հայէր 1, հայը 27, հայթայթած 3, հայթայթել 1, հայթայթելը 2, հայթայթելու 4, հայթայթէ 4, հայթայթէին 1, հայթայթէր 3, հայթայթիչներ 1, հայթայթուած 1, հայթայթուի 1, հայ-թուրք 1, հայիլ 1, հային 2, հայլիէն 1, հայլիի 7, հայլիին 5, հայլիներէ 1, հայլիները 1, հայլիներուն 1, հայլիով 1, հայկ 2, հայ-կաթոլիկ 1, հայկական 63, հայկականը 1, հայ­հայ 1, հայ-հայ 1, հայհոյալից 5, հայհոյած 3, հայհոյանք 2, հայհոյանքէն 1, հայհոյանքը 5, հայհոյանքի 4, հայհոյանքն 1, հայհոյանքով 6, հայհոյանքովը 1, հայհոյել 4, հայհոյելէ 3, հայհոյելը 1, հայհոյելով 14, հայհոյելու 2, հայհոյես 1, հայհոյեր 3, հայհոյեց 14, հայհոյեցին 1, հայհոյէ 3, հայհոյէին 9, հայհոյէր 12, հայհոյիչ 2, հայհոյող 1, հայհոյութեամբ 2, հայհոյութեամբը 1, հայհոյութեան 8, հայհոյութեանց 9, հայհոյութեանցը 1, հայհոյութիւն 8, հայհոյութիւնը 11, հայհոյութիւններ 1, հայհոյութիւններէ 1, հայհոյութիւնները 6, հայհոյութիւններուն 2, հայհոյուն 2, հայհոցին 1, հայհուչը 1, հայհուչին 1, հայհուչները 1, հայն 11, հայու 1, հայող 4, հայով 1, հայոց 51, հայոցին 2, հայու 53, հայութեան 3, հայութենէն 2, հայութիւն 2, հայութիւնը 7, հայութիւնն 1, հայու-թուրքի 1, հայուն 47, հայունը 1, հայվան 6, հայվանները 1, հայտէ 9, հայր 63, հայրական 7, հայրամեր 1, հայրապենց 7, հայրապետ 1, հայրապետական 3, հայրապետը 6, հայրապետի 2, հայրապետին 6, հայրապետները 6, հայրապետներուն 1, հայրասպանութիւնը 1, հայրենակից 3, հայրենակիցները 1, հայրենակիցներուն 1, հայրենասէր 13, հայրենասէրը 1, հայրենասիրական 1, հայրենասիրութեան 3, հայրենասիրութիւնը 2, հայրենաւանդ 1, հայրենի 19, հայրենիք 2, հայրենիքէն 3, հայրենիքը 10, հայրենիքի 1, հայրենիքին 22, հայրենիքիս 1, հայրենիքներ 1, հայրեր 3, հայրերէն 1, հայրերը 10, հայրերն 1, հայրերնուն 1, հայրերու 1, հայրերուն 5, հայրը 81, հայրիկ 7, հայրիկդ 2, հայրիկէն 1, հայրիկը 4, հայրիկին 9, հայրիկնին 1, հայրիկս 1, հայրն 4, հայրունակ 1, հայրս 4, հայցել 1, հայցելով 1, հայցելու 2, հայցեմ 1, հայցեց 1, հայցէին 3, հայցման 1, հայքը 2, հայ-քրիստոնեայ 6, հայ-քրիստոնեայի 3, հայ-քրիստոնեային 3, հայ-քրիստոնեան 1, հայ-քրիստոնեաներուն 1, հանած 41, հանածը 1, հանած-վարած 3, հանգած 2, հանգամանքը 5, հանգամանքին 2, հանգամանքները 2, հանգամանքներուն 2, հանգամանքով 3, հանգամանքովը 1, հանգամանօրէն 1, հանգանակ 1, հանգանակներէ 1, հանգանակները 1, հանգանակներուն 1, հանգանակութեան 1, հանգի 1, հանգիստ 20, հանգիստէ 1, հանգիստէն 1, հանգիստը 16, հանգիստի 15, հանգիստին 16, հանգիստն 1, հանգիստները 1, հանգիստներով 1, հանգիստովը 1, հանգիտեն 1, հանգիտութեամբ 2, հանգիտութեան 2, հանգիտութիւն 3, հանգիտութիւնը 3, հանգիտութիւններ 1, հանգիտութիւնները 1, հանգիտութիւններու 1, հանգիտօրէն 5, հանգող 1, հանգոյն 1, հանգոյց 12, հանգոյցէն 4, հանգոյցը 17, հանգոյցին 11, հանգոյցներ 2, հանգոյցներէն 3, հանգոյցները 3, հանգոյցներովը 3, հանգոյցներուն 2, հանգոյցով 2, հանգոյցովը 1, հանգում 1, հանգումէն 2, հանգումը 1, հանգումին 1, հանգունակ 1, հանգունատիպ 2, հանգուցեալ 2, հանգուցեալը 1, հանգուցեալին 1, հանգուցեն 1, հանգուցեց 1, հանգուցէ 1, հանգուցէին 1, հանգուցէր 2, հանգուցող 1, հանգուցուած 7, հանգուցուելով 1, հանգուցումները 1, հանգչած 17, հանգչելու 9, հանգչելուն 1, հանգչեր 1, հանգչեցաւ 4, հանգչեցնել 1, հանգչեցնելու 2, հանգչեցնէ 1, հանգչեցնէին 1, հանգչեցուց 1, հանգչեցուցած 1, հանգչէին 3, հանգչէր 11, հանգչի 8, հանգչիլ 5, հանգչիլը 1, հանգչին 4, հանգչող 3, հանգստավայրը 1, հանգստատեղը 1, հանգստարան 2, հանգստաւէտ 4, հանգստաւորը 1, հանգստաւորին 1, հանգստեան 16, հանգստութեանը 1, հանգրիճելով 1, հանգրիճէ 1, հանգրիճուած 1, հանգրուան 1, հանգրուանէ 1, հանգրուանը 1, հանգրուանն 1, հանգրուաններ 1, հանգրուանները 1, հանդարտ 106, հանդարտաբարոյ 1, հանդարտած 3, հանդարտէին 2, հանդարտի 1, հանդարտիլ 1, հանդարտն 1, հանդարտութեամբ 11, հանդարտութեան 2, հանդարտութիւն 2, հանդարտութիւնը 7, հանդերձ 26, հանդերձած 5, հանդերձանքէն 2, հանդերձանքը 2, հանդերձանքով 2, հանդերձել 3, հանդերձեն 4, հանդերձէ 3, հանդերձէր 2, հանդերձըւին 1, հանդերձուած 5, հանդերձուելէ 1, հանդերձուէր 2, հանդերձուի 1, հանդէպ 144, հանդէս 20, հանդէսէ 2, հանդէսէն 5, հանդէսը 13, հանդէսի 4, հանդէսին 13, հանդէսներ 3, հանդէսներէն 2, հանդէսները 2, հանդէսներու 4, հանդէսներուն 4, հանդէսով 11, հանդէսովը 3, հանդիպած 10, հանդիպակաց 9, հանդիպելի 7, հանդիպելու 4, հանդիպելուն 1, հանդիպեր 1, հանդիպեցան 3, հանդիպէին 2, հանդիպէիր 1, հանդիպէր 4, հանդիպի 1, հանդիպիլ 15, հանդիպինք 1, հանդիպիք 1, հանդիպման 5, հանդիպող 3, հանդիպողին 3, հանդիպուած 2, հանդիպումէ 1, հանդիպումէն 5, հանդիպումը 22, հանդիպումի 2, հանդիպումին 7, հանդիպումն 4, հանդիպումները 1, հանդիպումով 1, հանդիպցուցին 1, հանդիսադրութիւն 1, հանդիսական 1, հանդիսականին 2, հանդիսականներ 1, հանդիսականներէն 1, հանդիսականները 2, հանդիսականներուն 1, հանդիսանան 1, հանդիսանար 1, հանդիսանք 1, հանդիսանքը 3, հանդիսանքին 3, հանդիսանքները 1, հանդիսանքներու 2, հանդիսատես 9, հանդիսատեսը 1, հանդիսատեսի 1, հանդիսատեսներ 1, հանդիսատեսներէն 1, հանդիսատեսներուն 1, հանդիսատէս 1, հանդիսացած 1, հանդիսաւոր 32, հանդիսաւորապէս 1, հանդիսաւորուելէ 1, հանդիսաւորութեամբ 2, հանդիսաւորութեան 1, հանդիսաւորութիւն 1, հանդիսաւորութիւնը 1, հանդիսեն 1, հանդիսութեան 1, հանդիսութեանց 1, հանդուրժած 2, հանդուրժել 11, հանդուրժելի 4, հանդուրժելով 2, հանդուրժելու 10, հանդուրժեն 1, հանդուրժենք 4, հանդուրժեր 11, հանդուրժեց 2, հանդուրժեցին 2, հանդուրժէ 1, հանդուրժէին 5, հանդուրժէր 8, հանդուրժողները 1, հանել 39, հանելէ 2, հանելը 1, հանելիք 4, հանելով 48, հանելու 44, հանելուկ 2, հանելուկէն 1, հանելուկը 4, հանելուկին 1, հանելուն 1, հանեն 13, հանենք 5, հանես 1, հաներ 23, հանեց 60, հանեցէք 2, հանեցին 7, հանէ 30, հանէին 15, հանէր 58, հանէք 2, հանըմ 77, հանըմէն 1, հանըմը 14, հանըմի 3, հանըմիկները 1, հանըմին 36, հանըմինը 1, հանըմն 2, հանըմներ 1, հանըմներէն 2, հանըմները 5, հանըմներն 1, հանըմներու 4, հանըմներուն 10, հանըմուկ 1, հանըմս 2, հանին 1, հանճարային 3, հանճարեղ 4, հանճարը 3, հանճարին 4, հանճարն 1, հանճարներ 1, հանճի 1, հանմներու 1, հանող 19, հանողը 1, հանուած 42, հանուածի 1, հանուելէն 1, հանուելիք 3, հանուելովը 1, հանուելու 3, հանուեցան 4, հանուեցաւ 3, հանուեցուց 1, հանուէին 7, հանուէր 3, հանուիլն 1, հանուին 2, հանումէն 1, հանուող 1, հանրագիր 1, հանրածանօթ 11, հանրահաճ 1, հանրահամբաւ 2, հանրահռչակ 6, հանրամատոյց 2, հանրային 23, հանրանուէր 1, հանրապետութիւններուն 1, հանրատան 2, հանրատուններու 1, հանրատուններուն 1, հանրութեան 7, հանք 1, հանքային 1, հանքը 1, հաշիշ 1, հաշիշամոլութիւնը 1, հաշիշը 1, հաշիշի 2, հաշիւ 36, հաշիւէն 3, հաշիւը 18, հաշիւի 8, հաշիւներ 4, հաշիւներէ 2, հաշիւներէն 4, հաշիւները 19, հաշիւներն 1, հաշիւներով 11, հաշիւներովը 1, հաշիւներու 5, հաշիւներուն 28, հաշիւով 12, հաշմանդամները 1, հաշուած 3, հաշուակալները 1, հաշուատեղին 1, հաշուել 1, հաշուելով 3, հաշուելու 1, հաշուեկշիռը 1, հաշուեյարդար 2, հաշուեյարդարը 1, հաշուենք 1, հաշուետուութիւն 1, հաշուեց 1, հաշուեցէք 1, հաշուեցոյցները 1, հաշուէին 2, հաշուէր 1, հաշուըւած 4, հաշուի 16, հաշուին 1, հաշուող 4, հաշուոյդ 1, հաշուոյն 80, հաշտ 12, հաշտարարն 1, հաշտեցնել 6, հաշտեցնելով 2, հաշտեցնելու 3, հաշտեցնէ 3, հաշտեցնէին 1, հաշտեցնէր 1, հաշտեցնող 2, հաշտեցուց 2, հաշտեցուցիք 1, հաշտուած 10, հաշտուելու 4, հաշտուեցան 1, հաշտուեցաւ 1, հաշտուէր 4, հաշտութեամբ 1, հաշտութեան 7, հաշտութիւն 7, հաշտութիւնը 2, հաշտուի 2, հաշտուիլ 4, հաշտուիլը 1, հաշտուին 2, հաշտուինք 2, հաշտուիր 2, հաշտուիք 1, հաշւոյն 1, հապա 25, հապիկան 1, հապիկաներուն 1, հապիկէներուն 1, հապճեպ 1, հապշտապ 2, հաջան 4, հաջել 1, հաջելով 1, հաջէ 1, հաջէր 1, հաջիւնէն 1, հաջողները 1, հաջոցը 1, հաջոցին 1, հաջոցներ 1, հառաչ 1, հառաչանք 1, հառաչանքը 1, հառաչանքի 1, հառաչանքով 1, հառաչելով 2, հասաբեր 1, հասած 78, հասածին 2, հասածները 1, հասակ 24, հասակագեղ 1, հասակային 1, հասակաւոր 1, հասակէն 20, հասակը 55, հասակին 37, հասակն 3, հասակներ 1, հասակները 4, հասակներով 1, հասակնին 1, հասակով 30, հասակովը 11, հասակովնին 1, հասան 10, հասանը 3, հասառու 1, հասարակ 35, հասարակաց 66, հասարակէն 1, հասարակը 1, հասարակութեան 8, հասարակութիւնը 2, հասարակութիւնները 1, հասաւ 38, հասեալ 1, հասեր 19, հասէին 1, հասէք 2, հասիր 4, հասկ 2, հասկանալ 2, հասկանալի 3, հասկանալու 1, հասկանում 1, հասկացողութեամբ 1, հասկացողութեան 7, հասկացողութենէն 1, հասկացողութիւն 1, հասկացողութիւնը 6, հասկերը 1, հասկընալի 1, հասկըցնել 1, հասկին 1, հասկնալ 45, հասկնալէ 2, հասկնալը 1, հասկնալի 80, հասկնալով 4, հասկնալու 24, հասկնամ 10, հասկնայ 6, հասկնայի 1, հասկնային 9, հասկնան 16, հասկնանք 3, հասկնաս 10, հասկնար 100, հասկնաք 21, հասկցած 31, հասկցայ 6, հասկցան 9, հասկցանք 4, հասկցար 4, հասկցաւ 20, հասկցաք 3, հասկցեր 1, հասկցէք 9, հասկցիր 1, հասկցման 1, հասկցնել 1, հասկցնելու 1, հասկցնէ 1, հասկցնէին 1, հասկցնէր 2, հասկցող 12, հասկցողը 1, հասկցողներ 1, հասկցողները 2, հասկցուած 1, հասկցուելէն 1, հասկցուելիք 1, հասկցուեցաւ 1, հասկցուէին 1, հասկցուէր 3, հասկցուի 2, հասկցուիլն 1, հասկցուիր 1, հասկցուր 2, հասկցուց 4, հասկցուցած 1, հասկցուցէք 2, հասման 2, հասմունքը 1, հասնելէ 1, հասնելէն 2, հասնելէս 1, հասնելիք 2, հասնելով 3, հասնելու 30, հասնելուն 3, հասներ 2, հասնէին 12, հասնէիր 1, հասնէր 22, հասնի 17, հասնիլ 8, հասնիլը 4, հասնին 9, հասնիր 15, հասնկար 1, հասնող 36, հասնողը 1, հասնողն 1, հասնողները 3, հասողութեամբ 1, հասողութեամբը 1, հասողութեան 10, հասողութեանը 13, հասողութեանն 1, հասողութենէն 18, հասողութիւնը 2, հասոյթի 2, հասոյթները 2, հասոյթներով 1, հասութաբեր 1, հասուկ 7, հասուկն 1, հասուն 41, հասունացող 1, հասունը 1, հասունին 1, հասուննալ 2, հասուննալէն 1, հասուննալը 2, հասուննալու 6, հասուննայ 4, հասուննային 1, հասուննան 5, հասուննար 1, հասուններուն 1, հասունութեամբ 2, հասունութեան 5, հասունութիւն 3, հասունութիւնը 3, հասունցած 13, հասունցընէր 1, հասունցնել 1, հասունցնելու 1, հասունցնէ 3, հասունցող 2, հաստ 200, հաստախարիսխ 7, հաստակառոյց 1, հաստահաւատ 1, հաստամեստ 1, հաստամեստը 1, հաստամեստին 1, հաստատ 82, հաստատած 11, հաստատական 4, հաստատականը 2, հաստատապէս 3, հաստատել 15, հաստատելը 1, հաստատելի 3, հաստատելով 8, հաստատելու 7, հաստատելուն 1, հաստատեն 3, հաստատենք 3, հաստատեր 3, հաստատեց 23, հաստատեցի 2, հաստատեցին 2, հաստատէ 7, հաստատէին 13, հաստատէր 10, հաստատէք 1, հաստատման 1, հաստատող 2, հաստատողը 1, հաստատուած 23, հաստատուելէ 1, հաստատուելու 1, հաստատուեցան 1, հաստատուէին 1, հաստատուէր 2, հաստատութեան 4, հաստատութեանց 1, հաստատութիւնն 1, հաստատութիւններ 2, հաստատութիւնները 2, հաստատուի 1, հաստատուին 1, հաստատում 1, հաստատումէն 3, հաստատումը 8, հաստատումին 2, հաստատումն 2, հաստատումներ 1, հաստատումներու 1, հաստատումով 2, հաստատումովը 1, հաստատումովն 1, հաստատուն 7, հաստարիւն 1, հաստբուն 1, հաստէն 1, հաստընալու 1, հաստընան 1, հաստընար 3, հաստըցած 3, հաստըցան 1, հաստըցեր 1, հաստըցնէին 1, հաստըցող 2, հաստին 1, հաստկեկ 19, հաստ-կռնակ 1, հաստ­հաստ 1, հաստ-հաստ 3, հաստութեամբ 19, հաստութեան 1, հաստութիւն 4, հաստութիւնը 5, հաստութիւններու 1, հաստ-փոր 2, հասցէ 2, հասցէի 2, հասցէին 14, հասցէն 4, հասցէներ 1, հասցէով 2, հասցնել 4, հասցնելը 1, հասցնելն 1, հասցնելով 3, հասցնելու 10, հասցնեն 1, հասցնէ 3, հասցնէր 2, հասցնող 1, հասցուած 7, հասցուի 1, հասցուց 5, հասցուցած 7, հասցուցեր 5, հասցուցին 3, հավանները 1, հավորդի 1, հատ 42, հատած 18, հատան 8, հատանելի 1, հատանողի 1, հատանողներու 1, հատաւ 6, հատեր 3, հատը 2, հատընտիր 2, հատիկ 28, հատիկը 7, հատիկին 3, հատիկ­հատիկ 3, հատիկ-հատիկ 13, հատիկն 1, հատիկնար 1, հատիկներ 1, հատիկները 8, հատիկներու 1, հատիկներուն 6, հատկըտուն 1, հատ-հատ 15, հատն 1, հատնելով 3, հատնելու 5, հատնէին 1, հատնէր 4, հատնի 2, հատնիլ 2, հատնին 1, հատնիր 1, հատնող 1, հատնումի 2, հատոր 4, հատորը 2, հատորի 2, հատորին 2, հատորներ 4, հատորները 3, հատորներովը 1, հատորներու 1, հատորներուն 2, հատու 16, հատուած 1, հատուածական 2, հատուածը 1, հատուածներ 2, հատուածներէն 1, հատուածները 1, հատուկոտոր 3, հատուկոտորներ 1, հատուկտուր 1, հատումներուն 1, հատուութիւնը 1, հատուցանել 2, հատուցանելու 2, հատուցանեն 1, հատուցանէր 1, հատուցման 2, հատուցումը 2, հատուցումին 1, հատուցումները 1, հատցնել 3, հատցնելու 1, հատցներ 1, հատցուցած 1, հարադիր 1, հարազատ 51, հարազատը 1, հարազատի 1, հարազատներով 1, հարազատներուն 1, հարազատութեամբ 8, հարազատութեանը 1, հարազատութիւնը 4, հարազատօրէն 1, հարաճզատէ 4, հարամ 5, հարամէն 1, հարամին 1, հարաւ 6, հարաւային 6, հարաւէն 5, հարաւը 2, հարաւի 5, հարբուխ 1, հարեմ 1, հարեմէն 1, հարեմի 1, հարեմլիքէն 1, հարեմներու 3, հարեմներուն 3, հարեւանցի 1, հարթ 3, հարթել 1, հարթելով 2, հարթելու 1, հարթեն 1, հարթեց 1, հարթէ 1, հարթէր 1, հարթիչ 2, հարթող 1, հարթուած 3, հարթութեանց 2, հարթութիւններուն 1, հարթուին 1, հարթումը 1, հարիսացուն 1, հարիւր 139, հարիւրական 1, հարիւրամ 1, հարիւրամեակը 1, հարիւրամեակին 2, հարիւրամեայ 4, հարիւրաչեայ 2, հարիւրապատիկ 1, հարիւրապեը 1, հարիւրապետ 19, հարիւրապետէն 6, հարիւրապետը 100, հարիւրապետի 2, հարիւրապետին 65, հարիւրապետն 3, հարիւրապետները 3, հարիւրապետներն 1, հարիւրապետներու 1, հարիւրապետներուն 2, հարիւրաւոր 19, հարիւրաւորներու 1, հարիւրեակ 1, հարիւրերորդ 1, հարիւրէ 4, հարիւրէն 4, հարիւրը 3, հարիւրի 3, հարիւրին 4, հարիւրներ 2, հարիւրները 1, հարիւրներով 6, հարիւրներու 1, հարիւրներուն 1, հարիւրնոց 2, հարիւրով 27, հարիւրորդէ 1, հարկ 45, հարկադրաբար 5, հարկադրած 2, հարկադրանք 1, հարկադրանքէն 2, հարկադրանքը 2, հարկադրանքին 1, հարկադրանքով 1, հարկադրանքովը 1, հարկադրել 2, հարկադրելով 4, հարկադրելու 1, հարկադրեր 1, հարկադրեց 2, հարկադրէ 2, հարկադրէինք 1, հարկադրէր 2, հարկադրէք 1, հարկադրող 3, հարկադրողի 1, հարկադրուած 13, հարկահան 1, հարկահանը 1, հարկահանները 2, հարկահաններուն 1, հարկահանով 1, հարկահաւաքը 1, հարկատու 1, հարկաւ 78, հարկաւոր 18, հարկերու 1, հարկերուն 1, հարկէ 24, հարկէն 2, հարկը 2, հարկի 4, հարկին 14, հարկինքն 1, հարկն 2, հարկով 2, հարձակիլը 1, հարճեր 1, հարճերէն 1, հարճերը 2, հարճերու 1, հարճերուն 2, հարուստ 1, հարուած 15, հարուածեալ 1, հարուածել 1, հարուածելէ 1, հարուածելով 2, հարուածեն 3, հարուածեր 1, հարուածէ 4, հարուածէին 2, հարուածէն 11, հարուածէր 7, հարուածը 9, հարուածի 4, հարուածին 19, հարուածն 1, հարուածներ 5, հարուածներէն 3, հարուածները 8, հարուածներով 5, հարուածներովը 1, հարուածներու 9, հարուածներուն 7, հարուածող 4, հարուածով 16, հարուածովը 2, հարուածուած 2, հարուածուեցան 1, հարուածուէր 1, հարուածուիլ 1, հարուածուն 1, հարուածքով 1, հարուստ 94, հարուստէն 1, հարուստը 7, հարուստի 29, հարուստին 25, հարուստինը 1, հարուստինն 1, հարուստկեկ 5, հարուստն 3, հարուստնար 1, հարուստներ 2, հարուստներէն 2, հարուստները 24, հարուստներն 1, հարուստներու 8, հարուստներուն 25, հարս 68, հարսանեկան 12, հարսանիթէն 1, հարսենի 1, հարսեր 1, հարսերու 1, հարսերուն 1, հարսէ 2, հարսէն 20, հարսը 207, հարսընկերներուն 1, հարսի 26, հարսին 192, հարսինը 1, հարսինն 1, հարս-կեսուրի 1, հարսն 11, հարսնական 1, հարսնանալիք 1, հարսնացումը 1, հարսնաքոյրերը 1, հարսնեզարդ 1, հարսնեթափօր 1, հարսնեթափօրին 1, հարսնետունի 2, հարսներ 15, հարսներէ 2, հարսներէն 11, հարսները 46, հարսներն 6, հարսներով 1, հարսներու 14, հարսներուն 56, հարսնեւոր 6, հարսնեւորը 1, հարսնեւորի 1, հարսնեւորները 2, հարսնեւորներով 1, հարսնեւորներուն 1, հարսնիք 10, հարսնիքէն 7, հարսնիքը 13, հարսնիքի 16, հարսնիքին 11, հարսնիքներ 3, հարսնիքներէն 2, հարսնիքները 7, հարսնիքներու 6, հարսնիքներուն 4, հարսնութեան 15, հարսնութենէն 2, հարսնութիւնը 5, հարսնութիւնն 2, հարսնութիւնները 1, հարսնութիւններուն 1, հարսնուկ 11, հարսնուկէ 1, հարսնուկէն 1, հարսնուկը 19, հարսնուկի 8, հարսնուկին 15, հարսնուկն 1, հարսնուկներ 2, հարսնուկները 1, հարսնուկներու 1, հարսնպարերուն 1, հարսնցու 8, հարսնցուի 1, հարսնցուն 2, հարսնցուները 1, հարսնցուներու 2, հարսնցուներուն 1, հարսնքոյրերը 1, հարսով 1, հարսովը 2, հարստահարել 1, հարստահարիչներուն 1, հարստահարող 1, հարստահարութեանց 2, հարստահարութենէն 1, հարստահարութիւնը 1, հարստահարումը 1, հարստանալ 1, հարստանալով 1, հարստանալու 1, հարստանան 2, հարստացաք 1, հարստացուցին 1, հարստութեամբը 1, հարստութեամբն 1, հարստութեան 22, հարստութեանը 1, հարստութեանց 2, հարստութիւն 6, հարստութիւնը 29, հարստութիւններ 1, հարստութիւնները 2, հարստութիւններն 1, հարստութիւններով 1, հարստութիւններուն 1, հարս-փեսաներուն 1, հարց 20, հարցաբանութեամբ 1, հարցական 6, հարցականը 18, հարցականի 1, հարցականին 2, հարցականներէն 1, հարցականները 2, հարցանիշ 1, հարցապնդեն 1, հարցասիրութեան 1, հարցասիրութեանս 1, հարցարան 1, հարցարանը 1, հարցաքննած 1, հարցաքննել 4, հարցաքննելու 2, հարցաքննենք 1, հարցաքննեց 1, հարցաքննեցէք 1, հարցաքննիչ 15, հարցաքննիչը 1, հարցաքննող 3, հարցաքննողի 1, հարցաքննուածները 1, հարցաքննութեամբ 1, հարցաքննութեան 16, հարցաքննութեանց 4, հարցաքննութենէ 1, հարցաքննութենէն 1, հարցաքննութիւն 5, հարցաքննութիւնը 11, հարցաքննութիւններէն 1, հարցաքննութիւնները 1, հարցաքննումի 1, հարցեր 2, հարցերէն 1, հարցերը 5, հարցերով 1, հարցերու 10, հարցերուն 10, հարցէ 2, հարցէն 2, հարցը 46, հարցի 7, հարցին 34, հարցն 2, հարցնել 20, հարցնելէ 3, հարցնելով 1, հարցնելու 14, հարցնեմ 10, հարցնեն 5, հարցնենք 8, հարցներ 20, հարցնէ 3, հարցնէի 1, հարցնէին 8, հարցնէինք 1, հարցնէիք 1, հարցնէր 22, հարցնէք 5, հարցնող 1, հարցնողը 3, հարցնողի 1, հարցնողին 1, հարցնողն 7, հարցով 7, հարցուելու 1, հարցուին 1, հարցուկեան 1, հարցում 21, հարցումէն 8, հարցումը 62, հարցումի 4, հարցումին 37, հարցումիս 1, հարցումն 2, հարցումներ 5, հարցումները 20, հարցումներով 4, հարցումներովը 2, հարցումներուն 11, հարցումներուս 2, հարցումներս 1, հարցումով 2, հարցումս 1, հարցուց 79, հարցուցած 9, հարցուցեր 3, հարցուցէք 18, հարցուցի 1, հարցուցին 11, հարցուցիր 1, հարցուփորձ 2, հարցուփորձերը 1, հարցուփորձը 2, հարց­պատասխանին 1, հարց-պատասխանիով 1, հարցրէք 1, հարֆ 1, հաց 47, հացակարօտ 2, հացատունը 1, հացերնուն 1, հացերու 2, հաց-եփ 18, հացէն 12, հացը 38, հացթուխ 1, հացի 46, հացիի 1, հացին 42, հացկատակ 2, հացկերոյթները 1, հացն 7, հացով 9, հաւ 10, հաւազգիներուն 1, հաւախօսէն 4, հաւանաբար 65, հաւանական 57, հաւանականութիւն 1, հաւանականութիւնը 3, հաւանութեամբ 1, հաւանութեամբը 2, հաւանութեան 1, հաւանութեանը 1, հաւանութիւն 1, հաւանութիւնը 3, հաւանօրէն 2, հաւասար 40, հաւասարակշիռ 4, հաւասարակշռելու 1, հաւասարակշռէ 2, հաւասարակշռէր 1, հաւասարակշռուած 1, հաւասարակշռութեան 3, հաւասարակշռութիւնը 5, հաւասարապաշտ 1, հաւասարապէս 27, հաւասարելի 1, հաւասարելու 1, հաւասարեցնէր 1, հաւասարէ 1, հաւասարէր 1, հաւասարը 1, հաւասարիչ 1, հաւասարիր 1, հաւասարութեան 4, հաւասարութիւն 2, հաւասարութիւնը 3, հաւասարութիւնները 2, հաւասարցնէի 1, հաւասարցուց 1, հաւաստածին 1, հաւաստեն 1, հաւաստեց 1, հաւաստէին 2, հաւաստէր 2, հաւաստի 1, հաւաստիքը 1, հաւաստիքն 1, հաւաստիքով 2, հաւաստիքովը 1, հաւաստովը 1, հաւաստուէր 1, հաւաստում 3, հաւաստումը 2, հաւաստումին 2, հաւաստումներ 1, հաւաստումները 1, հաւաստումով 1, հաւաստումովը 3, հաւատա 1, հաւատալ 29, հաւատալէ 2, հաւատալի 1, հաւատալիքի 1, հաւատալով 7, հաւատալու 5, հաւատամ 1, հաւատամք 1, հաւատայ 14, հաւատային 10, հաւատան 5, հաւատանք 4, հաւատար 89, հաւատարիմ 54, հաւատարմագոյն 1, հաւատարմական 3, հաւատարմութեամբ 6, հաւատարմութեամբը 1, հաւատարմութեան 5, հաւատարմութիւն 1, հաւատարմութիւնը 8, հաւատարմօրէն 1, հաւատաց 5, հաւատացած 2, հաւատացեալ 8, հաւատացեալը 2, հաւատացեալի 1, հաւատացեալին 1, հաւատացեալներ 1, հաւատացեալները 1, հաւատացեալներու 2, հաւատացեալներուն 1, հաւատացեր 1, հաւատացէք 1, հաւատացին 2, հաւատացինք 1, հաւատացնել 1, հաւատացող 1, հաւատացողը 1, հաւատաւոր 12, հաւատաւորը 1, հաւատաւորութիւն 1, հաւատաւորութիւնը 1, հաւատափոխ 1, հաւատափոխը 3, հաւատափոխութիւն 1, հաւատաք 8, հաւատաքննական 2, հաւատաքննութիւն 1, հաւատեռանդ 1, հաւատիս 15, հաւատիսէն 2, հաւատիսը 11, հաւատիսին 24, հաւատիսներուն 1, հաւատով 2, հաւատում 1, հաւատուրաց 1, հաւատուրացը 1, հաւատք 12, հաւատքէն 4, հաւատքը 25, հաւատքի 7, հաւատքին 24, հաւատքն 2, հաւատքով 8, հաւատքովը 1, հաւար 1, հաւարը 1, հաւարին 1, հաւաքաբար 1, հաւաքած 14, հաւաքածոյ 1, հաւաքածոն 1, հաւաքական 21, հաւաքականութեան 1, հաւաքականութիւնը 1, հաւաքավայրը 2, հաւաքարան 1, հաւաքել 5, հաւաքելէ 2, հաւաքելով 4, հաւաքելու 5, հաւաքեր 1, հաւաքեց 16, հաւաքեցէք 2, հաւաքեցին 3, հաւաքէ 6, հաւաքէին 1, հաւաքէր 11, հաւաքէք 1, հաւաքման 1, հաւաքող 4, հաւաքողներ 1, հաւաքոյթէն 1, հաւաքոյթը 1, հաւաքոյթ­ժամանցի 1, հաւաքոյթի 3, հաւաքոյթին 1, հաւաքոյթները 2, հաւաքոյթներու 1, հաւաքուած 16, հաւաքուելով 3, հաւաքուեր 2, հաւաքուեցաւ 1, հաւաքուէին 5, հաւաքուէր 4, հաւաքուի 3, հաւաքուիլ 2, հաւաքուին 2, հաւաքուիր 1, հաւաքում 3, հաւաքումը 4, հաւաքումները 2, հաւաքումներու 1, հաւաքուող 2, հաւաքւիլ 1, հաւբունին 1, հաւեղէն 1, հաւեղէնին 1, հաւերէն 1, հաւերը 8, հաւերն 2, հաւերուն 5, հաւէ 2, հաւէն 3, հաւը 14, հաւի 2, հաւին 1, հաւլուներ 1, հաւկիթ 3, հաւկիթէն 4, հաւկիթը 2, հաւկիթի 7, հաւկիթին 2, հաւկիթներ 2, հաւկիթներէն 1, հաւկիթները 6, հաւկուլ 1, հաւնած 1, հաւնէին 1, հաւնի 2, հաւնինք 1, հաւնող 3, հաւնոց 2, հաւնոցէն 2, հաւնոցը 1, հաւնոցին 2, հաւու 1, հաւու 17, հաւուն 3, հաւտացող 1, հաւտացողները 1, հեգել 1, հեգելով 2, հեգելու 1, հեգեց 1, հեգեցին 1, հեգէր 1, հեգնած 1, հեգնական 2, հեգնանքը 1, հեգնել 1, հեգնելը 1, հեգնելով 6, հեգնելու 3, հեգնեն 3, հեգնէ 2, հեգնէին 6, հեգնէր 6, հեգնող 5, հեգնուածին 1, հեգնութեամբ 14, հեգնութեամբը 3, հեգնութեան 18, հեգնութեանը 1, հեգնութենէն 1, հեգնութիւն 8, հեգնութիւնը 11, հեգնուիլը 1, հեգնօրէն 1, հեգող 3, հեզ 4, հեզահոգի 1, հեզհետէ 1, հեզութեամբ 1, հեզութիւն 1, հեզութիւնը 2, հեթանոս 8, հեթանոսի 1, հեթանոսին 2, հեթանոսները 1, հելալ 1, հելլադան 2, հելլէն 6, հելլէնական 1, հելլէնները 1, հելվա 1, հեծած 2, հեծաններէ 1, հեծեալ 4, հեծեալը 2, հեծեալին 1, հեծեալներ 3, հեծեալները 1, հեծեալներու 1, հեծելազօրքէն 1, հեծեծագին 2, հեծեծակոծ 1, հեծեծանքները 1, հեծեծել 1, հեծիւնները 1, հեծկըլտային 1, հեծկլտագին 2, հեծկլտալ 2, հեծկլտալով 1, հեծկլտայ 1, հեծկլտանք 1, հեծկլտանքը 1, հեծկլտար 3, հեծկլտաց 4, հեծկլտուն 1, հեծկլտուք 4, հեծկլտուքէն 2, հեծկլտուքը 4, հեծկլտուքին 2, հեծկլտուքով 2, հեծնալը 1, հեծնալով 1, հեծնային 1, հեծնան 1, հեծնել 1, հեծնող 2, հեծնողը 1, հեծք 3, հեծքեր 8, հեծքերէ 1, հեծքերը 2, հեծքերով 1, հեծքերուն 2, հեծքը 2, հեծքի 3, հեծքին 2, հեկեկագին 2, հեկեկալով 1, հեկեկաձայն 1, հեկեկանքը 4, հեկեկանքի 1, հեկեկանքին 1, հեկեկանքով 3, հեկեկար 3, հեկեկաց 1, հեկեկուն 1, հեղ 153, հեղած 1, հեղանիւթ 3, հեղանիւթը 1, հեղանիւթին 1, հեղանիւթով 1, հեղանուտ 1, հեղանուտէն 2, հեղանուտը 4, հեղանուտի 4, հեղանուտին 4, հեղանուտները 1, հեղգ 1, հեղգանալ 1, հեղգութեան 1, հեղելու 1, հեղեղ 7, հեղեղային 1, հեղեղատէն 1, հեղեղատը 1, հեղեղատի 1, հեղեղատին 2, հեղեղատն 1, հեղեղէ 2, հեղեղէն 8, հեղեղը 14, հեղեղի 8, հեղեղին 24, հեղեղներէ 2, հեղեղները 1, հեղեղներու 1, հեղեղներուն 2, հեղեղով 2, հեղեղովը 1, հեղեղուած 2, հեղեղում 1, հեղեղումին 4, հեղեղուող 1, հեղերը 1, հեղերու 1, հեղէն 1, հեղի 1, հեղիկ 2, հեղինակ 5, հեղինակած 4, հեղինականութիւնները 1, հեղինակաւոր 17, հեղինակէն 1, հեղինակը 20, հեղինակին 2, հեղինակն 2, հեղինակները 5, հեղինակողներուն 1, հեղինակութեամբ 6, հեղինակութեամբը 3, հեղինակութեան 11, հեղինակութենէ 1, հեղինակութենէն 1, հեղինակութիւն 14, հեղինակութիւնը 17, հեղինակութիւնները 1, հեղինակօրէն 1, հեղիւսէ 2, հեղիւսուած 6, հեղիւսումին 1, հեղձամղձուկ 2, հեղձովի 1, հեղմունքը 1, հեղու 2, հեղուած 2, հեղուելուն 1, հեղուէր 2, հեղուի 2, հեղուիլ 2, հեղուիլը 1, հեղուին 2, հեղուկ 23, հեղուկացմամբ 1, հեղուկացում 1, հեղուկեն 1, հեղուկէն 7, հեղուկը 30, հեղուկի 11, հեղուկին 10, հեղուկնալով 1, հեղուկներուն 1, հեղուկովը 1, հեղուկուած 1, հեղուկութիւն 1, հեղուկցած 1, հեղուկցուցած 1, հեղում 7, հեղումէն 3, հեղումը 17, հեղումի 1, հեղումին 9, հեղումն 3, հեղումներ 1, հեղումներէն 1, հեղումները 2, հեղումներով 1, հեղումներուն 1, հեղումով 7, հեղումովը 5, հեղումովն 1, հեղուող 1, հեղուողները 1, հեղուր 1, հեճուկին 1, հեճուկս 7, հեմ 1, հենց 3, հեշտ 31, հեշտաբոյր 1, հեշտագին 16, հեշտալից 1, հեշտախառն 1, հեշտախոյզ 5, հեշտախուզութեամբ 1, հեշտախտագին 1, հեշտական 4, հեշտամոլ 1, հեշտամոլները 1, հեշտայարոյց 2, հեշտայոյզ 1, հեշտանք 10, հեշտանքէ 1, հեշտանքէն 1, հեշտանքը 8, հեշտանքի 8, հեշտանքին 2, հեշտանքն 1, հեշտանքով 13, հեշտանքովը 1, հեշտապարերէն 1, հեշտարան 1, հեշտերանգ 1, հեշտով 1, հեշտութեամբ 11, հեշտութեան 5, հեշտութենէ 1, հեշտութիւն 7, հեշտութիւնը 3, հեշտութիւնները 1, հեշտօրէն 1, հեռագէտ 1, հեռագիր 2, հեռագիրը 6, հեռագիրի 1, հեռագիրին 1, հեռագիրն 1, հեռագիրով 2, հեռագոյն 1, հեռագոյնը 1, հեռագրական 1, հեռագրել 2, հեռագրէր 1, հեռագրի 3, հեռագրին 1, հեռագրով 1, հեռագրովը 1, հեռագրուած 1, հեռադիտակի 1, հեռադիր 1, հեռազգալու 1, հեռազգած 3, հեռազգածութեան 1, հեռազգածութիւն 1, հեռազգածօրէն 1, հեռազգայութիւն 1, հեռազգայութիւնը 1, հեռազդեր 1, հեռազդեցութեան 1, հեռազդող 1, հեռալուր 1, հեռակայ 1, հեռակէտը 1, հեռահայեաց 1, հեռաձայնուի 1, հեռամերձ 1, հեռայոյս 1, հեռանալ 12, հեռանալէն 2, հեռանալը 4, հեռանալով 2, հեռանալու 3, հեռանայ 3, հեռանային 8, հեռանան 2, հեռանար 13, հեռանկար 14, հեռանկարէն 5, հեռանկարը 13, հեռանկարի 3, հեռանկարին 6, հեռանկարն 1, հեռանկարով 5, հեռանկարովը 2, հեռանկարուած 1, հեռանկեալ 5, հեռապատկերը 1, հեռասոյզ 1, հեռաստանի 1, հեռատես 5, հեռատեսութեամբ 2, հեռարձակ 2, հեռարձակմամբ 1, հեռարմատ 1, հեռացած 29, հեռացայ 2, հեռացան 7, հեռացաւ 15, հեռացեր 4, հեռացեր-փախչեր 1, հեռացնել 3, հեռացնելով 2, հեռացնելու 1, հեռացնէր 1, հեռացնող 3, հեռացող 9, հեռացողը 1, հեռացողներուն 1, հեռացուած 6, հեռացուածները 1, հեռացուելով 1, հեռացուիլը 1, հեռացում 1, հեռացումէն 5, հեռացումը 7, հեռացումի 1, հեռացումն 1, հեռացումներուն 1, հեռացումովը 2, հեռացուց 8, հեռացուցած 2, հեռացուցեր 1, հեռացուցին 2, հեռաւոր 66, հեռաւորներու 1, հեռաւորութեամբ 3, հեռաւորութեան 5, հեռաւորութենէ 1, հեռաւորութիւն 1, հեռաւորութիւնը 5, հեռաւորութիւնով 1, հեռի 4, հեռիները 1, հեռու 3, հեռու 308, հեռուէ 7, հեռուէն 65, հեռուի 7, հեռուին 1, հեռուն 17, հեռուներ 2, հեռուներէ 2, հեռուներէն 46, հեռուները 15, հեռուներուն 2, հեստ 1, հեստել 2, հեստութիւնը 1, հետ 873, հետագան 1, հետազննութեան 1, հետազօտած 1, հետազօտելով 1, հետազօտիչ 1, հետազօտութեան 1, հետազօտութեանց 2, հետախաղ 1, հետախաղաղ 10, հետախոյզ 1, հետակորոյս 2, հետամուտ 3, հետապնդած 4, հետապնդածը 1, հետապնդելը 1, հետապնդելով 5, հետապնդելու 5, հետապնդեն 1, հետապնդեց 1, հետապնդէ 4, հետապնդէին 2, հետապնդէր 5, հետապնդող 9, հետապնդողը 1, հետապնդողներու 1, հետապնդուած 5, հետապնդուելու 1, հետապնդուէին 1, հետապնդուէր 1, հետապնդում 2, հետապնդումը 5, հետապնդումի 1, հետապնդումին 2, հետապնդումով 3, հետաքըրքրուեր 1, հետաքըրքրութեան 1, հետաքրքիր 25, հետաքրքիրներուն 1, հետաքրքրական 4, հետաքրքրականը 1, հետաքրքրել 1, հետաքրքրելու 1, հետաքրքրեն 1, հետաքրքրեց 1, հետաքրքրեցին 1, հետաքրքրողը 1, հետաքրքրուած 6, հետաքրքրուելէ 1, հետաքրքրուելու 1, հետաքրքրուեր 1, հետաքրքրուեցան 3, հետաքրքրուէր 6, հետաքրքրութեամբ 7, հետաքրքրութեան 12, հետաքրքրութեանս 1, հետաքրքրութեանց 2, հետաքրքրութենէն 9, հետաքրքրութիւն 12, հետաքրքրութիւնը 23, հետաքրքրութիւններ 1, հետաքրքրութիւններէն 1, հետաքրքրութիւնով 1, հետաքրքրուի 1, հետաքրքրուիլ 2, հետաքրքրուին 1, հետաքրքրուիր 1, հետդ 3, հետերնին 7, հետեւաբար 8, հետեւած 13, հետեւակ 5, հետեւակներով 1, հետեւանք 26, հետեւանքէն 1, հետեւանքը 6, հետեւանքի 1, հետեւանքին 2, հետեւանքն 2, հետեւանքներ 1, հետեւանքները 3, հետեւանքներով 3, հետեւանքներովը 1, հետեւանքներու 4, հետեւանքներուն 10, հետեւանքով 5, հետեւանքովը 1, հետեւեալ 1, հետեւելիք 1, հետեւելով 16, հետեւելու 15, հետեւեր 7, հետեւեցան 7, հետեւեցաւ 19, հետեւեցէք 3, հետեւէին 17, հետեւէր 61, հետեւի 5, հետեւիլ 27, հետեւիլը 1, հետեւին 11, հետեւինք 2, հետեւող 22, հետեւողները 1, հետեւորդ 5, հետեւուած 2, հետեւութեան 1, հետեւութիւններէն 1, հետեւութիւնները 1, հետեւցնել 1, հետեւցնող 1, հետեւցուց 1, հետզհետէ 148, հետէ 1, հետը 24, հետի 2, հետիկդ 1, հետիոտն 2, հետն 13, հետք 6, հետքեր 13, հետքերէն 5, հետքերը 26, հետքերն 2, հետքերնին 1, հետքերուն 6, հետքը 13, հետքի 4, հետքին 4, հետքն 1, հետքս 1, հերատուկին 1, հերարձակ 7, հերետիկոս 1, հերետիկոսութիւնը 1, հերթական 1, հերթապահ 5, հերթափ 1, հերթը 5, հերթին 5, հերթով 4, հերիք 16, հերիֆ 1, հերկ 1, հերկած 2, հերկել 2, հերկելով 2, հերկելու 1, հերկեն 2, հերկէ 4, հերկէր 1, հերկին 1, հերկող 2, հերկողին 2, հերկուած 16, հերկումին 1, հերձատամներուն 2, հերձուածը 1, հերձուածի 1, հերձուածները 1, հերձուածող 1, հերձումը 1, հերոս 17, հերոսաբար 1, հերոսական 8, հերոսամարտ 1, հերոսանալ 1, հերոսատիպ 1, հերոսացած 1, հերոսացնելու 1, հերոսը 6, հերոսի 2, հերոսին 3, հերոսներ 10, հերոսներէն 5, հերոսները 11, հերոսներու 3, հերոսներուդ 1, հերոսներուն 9, հերոսութեամբ 3, հերոսութեան 5, հերոսութիւն 8, հերոսութիւնը 8, հերոսութիւններ 1, հերոսութիւնները 1, հերոսութիւններուն 1, հերոսուհի 1, հերոսուհին 2, հերոսուհիներուն 1, հերովդէսը 2, հերու 1, հերքել 15, հերքելով 8, հերքելու 19, հերքեն 2, հերքենք 1, հերքեր 13, հերքեց 2, հերքէ 4, հերքէին 4, հերքէր 7, հերքէք 1, հերքող 4, հերքուած 7, հերքուածի 1, հերքուելով 1, հերքուէին 2, հերքուիլ 1, հերքուիլն 1, հերքուիր 1, հերքում 3, հերքումը 4, հերքումի 2, հերքումին 1, հերքումն 7, հերքումով 1, հեց-եփ 1, հեւ 2, հեւալ 2, հեւահար 1, հեւայ 1, հեւային 2, հեւասպառ 7, հեւար 15, հեւաց 1, հեւացող 4, հեւուն 9, հեւուքին 1, հեւուքով 1, հեւք 9, հեւքերը 2, հեւքերով 1, հեւքէն 4, հեւքը 15, հեւքի 6, հեւքին 1, հեւքն 1, հեւքով 1, հեւքոտ 1, հեքիաթ 42, հեքիաթային 2, հեքիաթէ 1, հեքիաթէն 10, հեքիաթը 94, հեքիաթի 31, հեքիաթին 74, հեքիաթն 10, հեքիաթներ 5, հեքիաթներէն 4, հեքիաթները 11, հեքիաթներովը 1, հեքիաթներու 6, հեքիաթներուն 8, հեքիաթով 5, հեքիաթովը 4, հեքիաթունակ 3, հզոր 1, հզօր 223, հզօրագոյն 28, հզօրագոյնին 1, հզօրապէս 4, հզօրացեալքըդ 1, հզօրը 2, հզօրին 1, հզօրները 1, հզօրներուն 1, հէ 1, հէլպէթ 1, հէմ 4, հէյ 31, հէնք 4, հէնքերով 1, հէնքերուն 1, հէնքէն 3, հէնքը 13, հէնքին 2, հէնքով 1, հէնքովը 2, հէչ 4, հէվէնկներ 1, հէր 1, հէօճէթով 1, հէօտիւկը 1, հըզըրը 1, հըլէ 1, հըմըճուկ 3, հընզըր 7, հընզըրը 4, հընզըրին 2, հընզըրներ 1, հընզըրները 1, հընզըրներուն 1, հըւանդ 1, հիադրէր 1, հիանալ 1, հիանալի 1, հիանալով 1, հիանալու 1, հիասթափումներ 1, հիացախառն 1, հիացած 4, հիացական 1, հիացականը 1, հիացիկ 16, հիացմամբ 1, հիացման 2, հիացող 1, հիացուած 1, հիացումը 6, հիացումին 3, հիացումով 3, հիացումս 1, հիբնոսացած 1, հիդրաները 1, հիլալ 1, հիլալը 1, հիլալները 1, հիմ 2, հիմա 503, ­հիմա 1, հիմակ 2, հիմակուան 20, հիմակուանը 1, հիմակուընէ 1, հիմակուց 1, հիմերէն 2, հիմերը 4, հիմերովն 1, հիմերուն 1, հիմէն 3, հիմը 1, հիմկու 8, հիմն 2, հիմնագիծերը 1, հիմնագրաւող 1, հիմնադիրին 1, հիմնադիրները 1, հիմնած 1, հիմնական 61, հիմնականէն 1, հիմնականը 16, հիմնականին 2, հիմնակործան 1, հիմնամասը 1, հիմնայատակ 5, հիմնանիւթը 1, հիմնանկարով 1, հիմնապատճառին 1, հիմնապէս 2, հիմնատարը 1, հիմնատարր 1, հիմնատարրը 2, հիմնատարրն 1, հիմնարկէքը 1, հիմնարկէքի 1, հիմնարկուին 1, հիմնաւոր 1, հիմնաւորող 1, հիմնող 1, հիմնովին 30, հիմնուած 1, հիմնուելէն 1, հիմնուելով 1, հիմնուէր 1, հիմնումին 1, հիմով 1, հիմքերու 1, հին 209, հինա 2, հինային 1, հինայուած 1, հինայուոր 4, հինաւուրց 19, հինգ 114, հինգդարեայ 1, հինգերորդ 2, հինգը 3, հինգթեւեան 2, հինգի 1, հին-գլուխ 2, հինգնոց 1, հինգշաբթի 5, հինգշաբթիի 5, հինգշաբթիին 1, հինգշաբթին 1, հինգշաբթիները 1, հինգ­վեց 5, հինգ-վեց 7, հինգ­տասը 1, հինգ-տասը 8, հիներէն 2, հիները 6, հիներուն 5, հինէն 6, հինը 5, հինին 3, հին-հին 2, հինն 1, հիննալիք 1, հիննալով 1, հիննալու 1, հիննայ 2, հիննան 1, հիննար 3, հինով 1, հինուող 1, հինտիգուշ 1, հինտիստան 1, հինցած 12, հինցածութենէն 1, հինցածութիւնը 1, հինցնէ 1, հինցող 1, հինցողին 1, հիշտ 2, հիստ 2, հիւանդ 72, հիւանդագին 2, հիւանդահաս 1, հիւանդանալը 1, հիւանդանոց 4, հիւանդանոցէն 7, հիւանդանոցը 8, հիւանդանոցի 5, հիւանդանոցին 8, հիւանդապահի 1, հիւանդապահուիի 1, հիւանդապահուհիի 1, հիւանդապահուհիին 1, հիւանդացած 1, հիւանդէ 1, հիւանդէն 1, հիւանդը 21, հիւանդի 8, հիւանդին 17, հիւանդկախ 1, հիւանդկախները 1, հիւանդն 1, հիւանդներէն 1, հիւանդները 7, հիւանդներն 1, հիւանդներով 2, հիւանդներու 4, հիւանդներուն 3, հիւանդոտ 1, հիւանդութեամբ 2, հիւանդութեամբը 1, հիւանդութեան 18, հիւանդութեանը 2, հիւանդութեանց 2, հիւանդութենէ 2, հիւանդութենէն 2, հիւանդութիւն 13, հիւանդութիւնը 23, հիւանդութիւնն 4, հիւանդութիւններ 2, հիւանդութիւններէն 1, հիւանդութիւնները 7, հիւանդութիւններով 1, հիւանդտեսի 1, հիւթը 1, հիւթով 1, հիւլէ 1, հիւլէական 3, հիւլէները 2, հիւծախտաւոր 3, հիւծած 2, հիւծային 1, հիւծելով 1, հիւծի 1, հիւծուած 1, հիւծումը 1, հիւծումին 1, հիւղակ 3, հիւղակը 4, հիւղակի 2, հիւղակին 7, հիւղակներ 1, հիւղակները 4, հիւղակներու 1, հիւղակով 1, հիւղանման 1, հիւղերէն 1, հիւղին 1, հիւմայունէն 2, հիւմայունին 1, հիւպատոսական 4, հիւպատոսարան 1, հիւպատոսարանին 1, հիւպատոսը 3, հիւպատոսին 3, հիւպատոսներ 1, հիւպատոսները 1, հիւպատոսներն 1, հիւպատոսներու 2, հիւպատոսներուն 1, հիւսած 16, հիւսակները 1, հիւսել 3, հիւսելէ 1, հիւսելէն 1, հիւսելով 3, հիւսելու 9, հիւսեն 8, հիւսեր 5, հիւսեց 4, հիւսեցին 3, հիւսէ 5, հիւսէին 9, հիւսէյնի 1, հիւսէր 10, հիւսիս 4, հիւսիսայգէն 1, հիւսիսայգը 1, հիւսիսայգի 1, հիւսիսայգին 1, հիւսիսային 1, հիւսիսէն 2, հիւսիսը 1, հիւսիսի 3, հիւսիսին 1, հիւսկէններ 1, հիւսն 1, հիւսներ 1, հիւսնի 2, հիւսնինը 1, հիւսող 5, հիւսուած 59, հիւսուածային 1, հիւսուածեղէնի 2, հիւսուածը 2, հիւսուածներուն 1, հիւսուածովը 1, հիւսուածքին 1, հիւսուելու 2, հիւսուեր 1, հիւսուեցան 2, հիւսուեցաւ 2, հիւսուէին 3, հիւսուէր 3, հիւսուի 2, հիւսուիլ 1, հիւսուին 5, հիւսուող 1, հիւսւած 2, հիւսք 7, հիւսքերէն 1, հիւսքերը 3, հիւսքերու 2, հիւսքը 11, հիւսքի 3, հիւսքին 5, հիւսք-հիւսք 1, հիւսքով 2, հիւր 12, հիւրանոց 2, հիւրանոցը 1, հիւրանոցին 7, հիւրանոցներէն 1, հիւրանոցներուն 1, հիւրասենեակը 3, հիւրասենեակին 3, հիւրասենեակն 1, հիւրասիրած 1, հիւրասիրելու 1, հիւրասիրեցին 1, հիւրասիրէր 1, հիւրասիրող 1, հիւրասիրողներ 1, հիւրասիրուեցաւ 1, հիւրասիրութիւն 1, հիւրասիրութիւնը 2, հիւրասիրուիլը 1, հիւրասրահը 4, հիւրասրահին 1, հիւրեր 1, հիւրերէն 2, հիւրերը 3, հիւրերու 2, հիւրերուն 6, հիւրը 2, հիւրընկալած 3, հիւրընկալել 1, հիւրընկալէ 1, հիւրի 2, հիւրիւ 1, հիւրն 1, հիւրութեան 1, հիւքին 1, հիւքիւմէթին 1, հիւքիւմէթները 1, հլու 10, հլութեամբ 1, հծծագին 1, հծծիւն 1, հծծիւնէն 1, հծծիւնի 1, հծծիւններէ 1, հմայուած 1, հմայքէն 6, հմայքը 11, հմայքին 7, հմայքն 2, հմայքներէն 1, հմայքները 1, հմայքով 1, հմտութեամբ 1, հմտութիւն 1, հմտութիւնը 2, հնաբանութեան 1, հնաբոյր 1, հնագիտութեան 1, հնագոյն 1, հնադրոշմ 1, հնազանդ 15, հնազանդելով 3, հնազանդելու 3, հնազանդելուն 1, հնազանդեցաւ 1, հնազանդէին 1, հնազանդէր 2, հնազանդին 1, հնազանդութեամբ 1, հնախոյզները 1, հնախօսութիւնը 1, հնամաշ 2, հնարած 9, հնարամիտ 2, հնարամտութեամբ 1, հնարամտութեան 1, հնարամտութենէն 1, հնարամտութիւնը 1, հնարաւոր 3, հնարաւորութիւն 2, հնարաւորութիւնը 1, հնարաւորութիւնները 1, հնարել 5, հնարելի 1, հնարելով 5, հնարեն 2, հնարեց 4, հնարեցէք 1, հնարեցին 1, հնարէ 1, հնարիմաց 2, հնարիչ 1, հնարմունքին 1, հնարմունքները 1, հնարմունքներն 1, հնարող 1, հնարովի 2, հնարուած 14, հնարուածին 1, հնարուեցան 1, հնարուին 1, հնարում 1, հնարք 2, հնարքը 2, հնարքի 1, հնարքին 3, հնարքներ 1, հնարքները 6, հնարքներով 1, հնարքներու 1, հնարքներուն 2, հնարքովն 1, հնաւանդ 3, հնգամեայ 1, հնդեւրոպական 1, հնդիկ 2, հնդիկներուն 1, հնդիր 3, հնդկական 1, հնդկահաւը 1, հնդկահաւի 1, հնդկահաւին 1, հնդկաստան 1, հնդկաստանէն 2, հնդկաստանը 1, հնդկաստանին 1, հնդկաստանն 1, հնզրներուն 1, հնհնուքի 1, հնհնուքներու 1, հնձան 1, հնձանէն 1, հնձանի 1, հնձանին 1, հնձանները 1, հնձաններն 1, հնձաններուն 1, հնձելու 1, հնձեց 1, հնձեցին 1, հնձէին 1, հնձող 1, հնձուած 2, հնձուեցան 1, հնձումը 1, հնոց 5, հնոցէն 1, հնոցը 3, հնոցի 3, հնոցին 6, հնոցներէն 1, հնոցները 1, հնոցներու 1, հնոցներուն 1, հնոցպանին 1, հնութեամբ 1, հնութեան 3, հնութեանց 1, հնութենէն 1, հնութիւնը 2, հնութիւններ 1, հնութիւններուն 1, հնչած 3, հնչակ 3, հնչական 1, հնչականութենէն 1, հնչականութիւն 2, հնչականութիւնը 4, հնչականութիւնն 1, հնչակ-դաշնակները 1, հնչեղ 2, հնչեն 1, հնչեր 1, հնչեց 4, հնչեցին 4, հնչեցնէ 1, հնչեցնէր 1, հնչէ 4, հնչէին 3, հնչէր 5, հնչիւն 1, հնչիւնը 1, հնչիւններուն 1, հնչող 1, հնչողը 1, հնչում 3, հնչումէն 2, հնչումը 2, հնչումի 2, հնչումին 2, հնչումով 9, հնչումովը 1, հնչուն 1, հնչունը 1, հնօրեայ 51, հովը 1, հոգ 27, հոգաբարձու 3, հոգաբարձութեան 1, հոգաբարձութիւնը 1, հոգաբարձուն 1, հոգաբարձուներէն 1, հոգաբարձուները 1, հոգածու 13, հոգածութեամբ 5, հոգածութիւնը 2, հոգար 1, հոգեբան 12, հոգեբանական 16, հոգեբանին 1, հոգեբաններուն 1, հոգեբանութեամբ 12, հոգեբանութեան 23, հոգեբանութեանը 1, հոգեբանութենէն 1, հոգեբանութիւն 16, հոգեբանութիւնը 23, հոգեբանութիւնն 3, հոգեբանութիւնները 1, հոգեբան-փորձարկուն 1, հոգեբանօրէն 1, հոգեբոյժ 1, հոգեբորբոսի 1, հոգեգիտութիւնը 1, հոգեդաշտը 1, հոգեդաշտին 2, հոգեթեւերը 1, հոգեթռիչքը 1, հոգելոյծ 1, հոգեխօթութեանց 1, հոգեխօսական 1, հոգեկան 182, հոգեկանէն 2, հոգեկանը 1, հոգեկանին 1, հոգեկաննութիւնը 1, հոգեկանութեան 1, հոգեկանութենէն 2, հոգեկանութիւնը 4, հոգեհանգիստ 5, հոգեհանգիստի 1, հոգեհանքին 1, հոգեհատոյց 1, հոգեհեղուկը 1, հոգեհէնքէն 1, հոգեհիւսքը 2, հոգեհնձանին 1, հոգեղէնին 1, հոգեճահիճներուն 1, հոգեմարզին 1, հոգեմոյնքը 1, հոգեմոյնքի 2, հոգեմոյնքին 1, հոգեմոյնքով 1, հոգեյատակ 2, հոգեյատակէն 1, հոգեյատակը 3, հոգեյատակի 1, հոգենիւթը 2, հոգենիւթով 1, հոգեշահ 1, հոգեշէնքին 1, հոգեպայքարէ 1, հոգեպէս 13, հոգեվարք 9, հոգեվարքը 16, հոգեվարքի 11, հոգեվարքին 6, հոգեվարքներէն 1, հոգեվարքներու 1, հոգեվարքներուն 1, հոգեվիճակ 3, հոգեվիճակէն 2, հոգեվիճակը 6, հոգեվիճակին 5, հոգեվիճակն 1, հոգետունէն 1, հոգետունին 1, հոգեր 2, հոգերակներն 1, հոգերէ 2, հոգերէն 5, հոգերը 5, հոգերն 1, հոգերով 1, հոգերու 1, հոգերուն 6, հոգեւոր 4, հոգեւորականներու 2, հոգեւորականութիւնը 1, հոգէ 1, հոգէառէն 1, հոգէառը 2, հոգէառի 2, հոգէառին 14, հոգէառն 1, հոգէն 3, հոգէպէս 1, հոգը 11, հոգի 61, հոգիդ 3, հոգիէ 6, հոգիէն 36, հոգիի 20, հոգիիդ 2, հոգիին 258, հոգիինը 3, հոգիիս 2, հոգին 362, հոգիներ 6, հոգիներէ 1, հոգիներէն 8, հոգիները 31, հոգիներն 2, հոգիներովը 1, հոգիներու 10, հոգիներուն 32, հոգինին 1, հոգինոց 2, հոգիով 21, հոգիովը 1, հոգիովն 2, հոգիս 2, հոգն 6, հոգով 9, հոգովը 4, հոգու 6, հոգուն 18, հոգուով 1, հոգւոյն 3, հոդ 94, հոդկէ 2, հոլանայ 1, հոլանի 1, հոլացումը 1, հոլի 1, հոլով 1, հոլոված 1, հոլովել 2, հոլովելիք 1, հոլովեն 3, հոլովեր 1, հոլովման 1, հոլովող 1, հոլովոյթէ 1, հոլովոյթին 2, հոլովոյթով 1, հոլովուէին 1, հոլովումին 1, հոլովումով 3, հոծ 22, հոծելով 1, հոծնայ 4, հոծնար 1, հոծութեամբ 4, հոծութեամբը 1, հոծութեան 4, հոծութենէն 1, հոծութիւն 1, հոծութիւնը 8, հոծութիւնները 1, հոկտեմբեր 1, հոկտեմբերին 1, հող 38, հողագէտ 1, հողագոյնը 1, հողագործ 3, հողագործը 3, հողագործի 2, հողագունտին 1, հողազուրկ 1, հողաթափ 1, հողաթափին 1, հողաթափներ 1, հողաթափները 1, հողաթափներուն 1, հողամաս 1, հողամասեր 1, հողամասերը 1, հողամասերու 1, հողամասերուն 1, հողամասէն 1, հողամասը 2, հողամասի 2, հողամոյն 1, հողային 3, հողատէր 1, հողատէրը 1, հողեր 4, հողերէն 15, հողերը 21, հողերու 18, հողերուն 60, հողէ 15, հողէն 34, հողը 54, հողի 19, հողին 147, հողինը 1, հողլիցք 1, հողլիցքը 1, հողմաղացէն 1, հողմացի 1, հողյատակ 1, հողն 5, հողով 7, հողոտ 1, հողք 5, հողքեր 1, հողքերուն 1, հողքէն 2, հողքը 1, հողքի 1, հողքին 14, հոճա 4, հոճայի 3, հոճային 1, հոճայովը 1, հոճան 6, հոճաներ 1, հոճաներէ 1, հոճաները 1, հոճաներու 2, հոճաներուն 1, հոմանի 1, հոմանիին 3, հոմանիշ 17, հոմանշեն 1, հոմանուհին 1, հոմերոսը 1, հոյակապ 46, հոյակառոյց 1, հոյաձեւէ 1, հոյաշէն 5, հոյլի 1, հոյներ 1, հոյնէ 1, հոյնուեցան 1, հոն 292, հոնկէ 9, հոռմի 2, հոս 206, հոսած 12, հոսածը 2, հոսանուտ 3, հոսանուտը 5, հոսանուտի 2, հոսանուտին 5, հոսանուտներու 1, հոսանուտով 2, հոսանք 3, հոսանքէն 2, հոսանքը 9, հոսանքի 3, հոսանքին 14, հոսանքն 1, հոսանքներէն 1, հոսանքները 1, հոսանքներն 1, հոսանքով 2, հոսելէ 1, հոսելով 7, հոսելու 4, հոսեր 3, հոսեցան 2, հոսեցաւ 12, հոսեցնէ 1, հոսեցուց 1, հոսեցուցին 1, հոսէ 1, հոսէին 4, հոսէր 36, հոսի 7, հոսիլ 1, հոսին 1, հոսինք 1, հոսիք 1, հոս-հոն 1, հոս-մնամ 2, հոս-մնամը 2, հոս-մնամին 9, հոսումը 1, հոսող 18, հոսում 11, հոսումէն 4, հոսումը 35, հոսումի 3, հոսումին 11, հոսումն 3, հոսումներ 2, հոսումներէն 3, հոսումները 6, հոսումներովը 2, հոսումներու 1, հոսումներուն 4, հոսումով 3, հոսումովը 2, հոսուն 10, հով 53, հովահար 1, հովահարիկներու 1, հովահարուած 1, հովահարուէր 1, հովահարում 1, հովահրէր 1, հովանաւոր 13, հովանաւորած 1, հովանաւորեալներն 1, հովանաւորելով 1, հովանաւորեց 1, հովանաւորէ 1, հովանաւորէր 1, հովանաւորն 1, հովանեաւ 1, հովանի 2, հովանիէն 1, հովանիին 1, հովանին 2, հովանոց 2, հովանոցակ 2, հովանոցակի 1, հովանոցակին 1, հովանոցակները 1, հովանոցաձեւ 1, հովանոցէն 2, հովանոցը 4, հովանոցներուն 3, հովանւոյն 1, հովանք 1, հովասուն 1, հովաստանին 1, հովարտա 1, հովարտաներու 1, հովացնելու 1, հովացնող 1, հովացուցիչ 1, հովելէ 1, հովելով 1, հովեն 1, հովես 1, հովեր 2, հովերէն 2, հովերը 1, հովերու 1, հովերուն 10, հովէ 6, հովէին 2, հովէն 17, հովէր 2, հովը 41, հովի 13, հովին 30, հովիտ 2, հովիտէն 3, հովիտը 3, հովիտի 1, հովիտին 2, հովիտներէն 1, հովիտները 1, հովիտներու 1, հովիւ 5, հովիւը 3, հովիւի 2, հովիւին 2, հովիւներէն 2, հովիւները 13, հովիւներու 3, հովիւներուն 2, հովն 4, հովով 4, հովոտ 1, հովոցը 2, հովու 2, հովուելով 2, հովուերգական 4, հովուերգութիւն 1, հովուէր 2, հովուն 1, հովուող 1, հովուութիւն 1, հովուուհի 1, հովտակէն 1, հովտակի 2, հովտակները 1, հովտայատակին 1, հովտէ 1, հոտ 55, հոտած 22, հոտառականներէն 1, հոտառութենէն 1, հոտառութիւնը 4, հոտաւէտ 8, հոտաւոր 2, հոտելով 1, հոտելու 1, հոտեր 7, հոտերէ 1, հոտերէն 3, հոտերը 10, հոտերով 3, հոտերու 1, հոտերուն 3, հոտեցնեն 1, հոտէ 2, հոտէին 1, հոտէն 12, հոտէր 11, հոտը 47, հոտի 6, հոտին 20, հոտիր 1, հոտն 12, հոտող 22, հոտողը 1, հոտով 6, հոտովը 5, հոտոտ 4, հոտոտէ 1, հոտուըտալով 2, հոտուըտալու 1, հոտուըտար 1, հոտուըտաց 3, հոտուըտելով 1, հոտուըտուքի 1, հոտում 1, հոր 2, հորդաներ 1, հորդաներէ 1, հորդաները 2, հորդաներուն 2, հորերէ 1, հորերը 1, հորէ 1, հորէն 3, հորը 2, հորթ 4, հորթերէն 1, հորթերը 1, հորթերուն 1, հորթէն 1, հորթու 1, հորթուկ 1, հորթուկին 1, հորի 2, հորիզոն 3, հորիզոնական 2, հորիզոնէն 4, հորիզոնը 6, հորիզոնի 4, հորիզոնին 7, հորիզոններէն 1, հորիզոնները 3, հորիզոններուն 1, հորիզոնող 1, հորին 4, հորձքին 1, հորձքովը 1, հորնար 1, հորով 1, հուզուրը 1, հուժկու 13, հում 10, հում­հում 1, հում-հում 2, հույով 1, հուն 1, հունգարիա 1, հուներէն 1, հուներուն 2, հունէ 1, հունէն 11, հունին 14, հունձք 1, հունձքը 1, հունձքի 2, հունձքին 1, հունչ 1, հունչերը 1, հունչէն 1, հունչը 3, հունտ 3, հունտերու 1, հունտէն 3, հունտը 9, հունտով 1, հուր 5, հուրը 1, հուրի 1, հուրիները 1, հուրիներուն 1, հուրն 2, հուրով 3, հուրովը 1, հուրուջուր 1, հուրք 2, հուրքէ 1, հուրքէն 7, հուրքը 12, հուրքի 1, հուրքին 3, հուրքով 5, հուրքովը 3, հպանցած 2, հպանցելով 1, հպանցիկ 2, հպանցուած 3, հպանցումի 1, հպատակ 11, հպատակելով 22, հպատակելու 1, հպատակեր 2, հպատակէին 2, հպատակէր 12, հպատակի 4, հպատակին 2, հպատակիր 1, հպատակներէն 1, հպատակները 1, հպատակներն 3, հպատակներու 3, հպատակներուն 2, հպատակող 1, հպարտ 41, հպարտանայ 1, հպարտանքը 1, հպարտանքի 1, հպարտացած 1, հպարտացումները 1, հպարտութեամբ 9, հպարտութեամբը 1, հպարտութեան 12, հպարտութեանը 1, հպարտութենէն 3, հպարտութիւն 5, հպարտութիւնը 10, հպարտութիւնն 1, հպարտութիւններ 1, հպարտութիւնները 1, հպումէն 2, հպումը 2, հպումին 1, հպումներով 1, հպումովը 1, հռետոր 2, հռետորական 9, հռետորը 1, հռետորի 1, հռետորները 1, հռետորութեամբ 2, հռետորութեան 1, հռետորութիւն 3, հռնդիւն 1, հռնդիւնէ 1, հռնդիւնը 1, հռնդիւնին 1, հռովմ 1, հռովմայեցիները 1, հռովմայեցիներուն 1, հռովմէական 2, հռովմէականին 1, հռովմէն 1, հռովմի 1, հռչակ 2, հռչակած 1, հռչակաւոր 22, հռչակելէ 1, հռչակելով 2, հռչակեց 2, հռչակէ 1, հռչակը 1, հռչակի 2, հռչակին 1, հռչակուեցաւ 1, հռչակուէր 2, հռչակումովը 1, հսկած 2, հսկամարմին 1, հսկայ 251, հսկայակազմ 2, հսկայական 44, հսկայի 2, հսկային 1, հսկան 1, հսկաներ 1, հսկաները 1, հսկաներուն 1, հսկաքայլ 1, հսկել 1, հսկելով 3, հսկելու 6, հսկեն 2, հսկեց 1, հսկէ 8, հսկէին 2, հսկէր 14, հսկող 7, հսկողն 1, հսկողները 2, հսկողովը 1, հսկողութեամբ 4, հսկողութեան 19, հսկողութենէն 1, հսկողութիւն 2, հսկողութիւնը 9, հսկողութիւնն 1, հսկողութիւնները 1, հսկուած 16, հսկուին 1, հսկում 2, հսկումէն 2, հսկումը 2, հսկումի 4, հսկումին 1, հսկումներու 1, հրաբխային 2, հրաբուխի 1, հրաբուխներէն 1, հրագլուխ 1, հրազէն 1, հրազէնը 3, հրազէնի 4, հրազէնին 2, հրազէնները 1, հրազէններու 2, հրազէնով 2, հրազինեց 1, հրազինէ 1, հրազինուած 1, հրազինուիլը 1, հրաժարած 3, հրաժարականը 1, հրաժարականով 1, հրաժարելէ 1, հրաժարելու 1, հրաժարեցան 1, հրաժարէին 1, հրաժարէր 1, հրաժարի 1, հրաժարիլ 4, հրաժարիր 1, հրաժարումէն 1, հրաժեշտ 1, հրաժեշտի 1, հրախաղութեամբ 1, հրախաղութեանց 1, հրախաղութիւն 3, հրախաղութիւնը 2, հրած 4, հրահանգ 11, հրահանգած 2, հրահանգել 2, հրահանգելու 2, հրահանգեց 3, հրահանգէր 3, հրահանգը 7, հրահանգի 4, հրահանգին 5, հրահանգն 1, հրահանգներ 2, հրահանգները 10, հրահանգներուն 1, հրահանգով 2, հրահանգովը 2, հրահանգովն 1, հրահանգուած 2, հրահանգումը 1, հրահր 1, հրահրած 1, հրահրելու 1, հրահրէ 1, հրահրէր 1, հրամահ 1, հրամայած 3, հրամայական 2, հրամայականը 2, հրամայականները 1, հրամայականներուն 1, հրամայել 2, հրամայելով 3, հրամայելու 2, հրամայեն 1, հրամայեր 1, հրամայեց 20, հրամայէ 1, հրամայէին 1, հրամայէր 10, հրամայող 7, հրամայողը 2, հրամայուած 1, հրամայուէր 1, հրաման 28, հրամանատարը 1, հրամանատարին 4, հրամանատարներու 1, հրամանատարութիւնը 1, հրամանը 33, հրամանի 9, հրամանին 13, հրամանն 9, հրամաններ 6, հրամանները 3, հրամաններով 2, հրամաններուդ 1, հրամաններուն 6, հրամանով 10, հրամանովը 9, հրամեն 1, հրամեցէք 7, հրամէին 1, հրամցնել 1, հրամցնելով 1, հրամցնէ 1, հրամցնէր 2, հրամցուած 4, հրամցուող 1, հրամցուց 3, հրամցուցած 1, հրայրք 1, հրայրքին 2, հրաշաբեր 1, հրաշագեղ 1, հրաշագոյն 1, հրաշագործ 8, հրաշագործութիւն 2, հրաշազօր 1, հրաշալի 10, հրաշալիին 3, հրաշալին 1, հրաշալիքներէն 1, հրաշալիքները 1, հրաշախառն 1, հրաշահայց 1, հրաշապատում 1, հրաշինուին 1, հրաշք 15, հրաշքը 17, հրաշքի 9, հրաշքին 13, հրաշքն 5, հրաշքներ 1, հրաշքներէն 2, հրաշքները 7, հրաշքներով 2, հրաշքով 45, հրաշքովը 2, հրապարակ 26, հրապարակագիր 1, հրապարակագիրները 1, հրապարակային 16, հրապարակաւ 6, հրապարակելէ 1, հրապարակելով 1, հրապարակելու 2, հրապարակէն 4, հրապարակը 14, հրապարակի 1, հրապարակիկը 1, հրապարակին 12, հրապարակ-հրապարակ 1, հրապարակներ 1, հրապարակներու 2, հրապարակներուն 1, հրապարակով 5, հրապոյր 4, հրապոյրէն 1, հրապոյրը 14, հրապոյրի 1, հրապոյրին 1, հրապոյրն 3, հրապոյրներ 2, հրապոյրներէ 2, հրապոյրներէն 1, հրապոյրները 1, հրապոյրներով 1, հրապոյրներու 1, հրապոյրներուն 4, հրապոյրով 2, հրապոյրովը 2, հրապուրէ 1, հրապուրէր 1, հրապուրիչ 3, հրապուրուած 2, հրավառ 1, հրատապ 2, հրատարակել 1, հրատարակուելու 1, հրատարակութեան 1, հրատարակուի 1, հրացան 8, հրացանաձգութիւնը 2, հրացանէն 1, հրացանը 4, հրացանի 7, հրացանին 6, հրացանները 12, հրացաններով 2, հրացաններու 3, հրացաններուն 5, հրաւէր 12, հրաւէրը 16, հրաւէրի 6, հրաւէրին 5, հրաւէրներուն 1, հրաւէրովը 2, հրաւիրած 3, հրաւիրել 3, հրաւիրելով 6, հրաւիրելու 6, հրաւիրեմ 2, հրաւիրեն 1, հրաւիրեց 9, հրաւիրեցին 1, հրաւիրէի 1, հրաւիրէր 7, հրաւիրող 11, հրաւիրուած 1, հրաւիրուեր 1, հրաւիրուէին 1, հրաւիրուէր 4, հրաւիրուի 1, հրաւիրուին 1, հրդեհ 8, հրդեհել 1, հրդեհելը 1, հրդեհելով 1, հրդեհէ 1, հրդեհէն 6, հրդեհէր 1, հրդեհը 8, հրդեհի 13, հրդեհին 16, հրդեհն 1, հրդեհներէ 1, հրդեհները 1, հրդեհող 1, հրդեհով 1, հրդեհովը 1, հրդեհուած 1, հրդեհուելէ 1, հրեայ 6, հրեայի 2, հրեան 1, հրեաներ 2, հրեաներէն 1, հրեաները 4, հրեաներու 2, հրեաներուն 5, հրելէն 1, հրելով 10, հրելու 4, հրեղէն 3, հրեն 1, հրենք 1, հրեշտակ 3, հրեշտակային 1, հրեշտակապետը 2, հրեշտակապետի 1, հրեշտակապետին 7, հրեշտակապետներուն 1, հրեշտակը 3, հրեշտակի 2, հրեշտակներ 2, հրեշտակները 2, հրեշտակներու 4, հրեշտակներուն 4, հրեշտակ-սատանայի 1, հրետաձեւ 1, հրեր 2, հրեց 21, հրեցին 7, հրեցիք 1, հրէ 3, հրէին 6, հրէշ 5, հրէշադէմ 1, հրէշաձեւ 1, հրէշային 5, հրէշայնութեամբ 1, հրէշայնութեան 1, հրէշայնութիւնը 1, հրէշանանք 1, հրէշը 5, հրէշի 2, հրէշին 2, հրէշներ 1, հրէշները 1, հրէշներու 1, հրէշօրէն 1, հրէր 4, հրթիռ 1, հրթիռը 1, հրթիռի 1, հրթիռին 1, հրթիռները 2, հրթիռներով 1, հրթիռներու 1, հրթիռով 1, հրիտակներ 1, հրիտակները 1, հրկիզած 1, հրկիզելով 2, հրկիզուած 1, հրկիզութեան 1, հրկիզումը 1, հրկիզումի 1, հրձիգ 2, հրձիգութեան 3, հրճուանքէն 1, հրճուանքը 2, հրճուանքով 1, հրմշտկելէն 1, հրմշտուկը 1, հրմշտուկին 2, հրմշտուկով 1, հրող 3, հրոսախումբ 1, հրոսախումբերը 1, հրոսային 1, հրովարտակը 2, հրովարտակները 1, հրովարտակովը 1, հրուած 24, հրուածքին 1, հրուելով 6, հրուելուն 1, հրուեր 1, հրուեցաւ 2, հրուէին 3, հրուէր 6, հրուի 1, հրուիլ 1, հրուող 1, հօսիք 2, հօտ 4, հօտեր 1, հօտերը 2, հօտը 3, հօտի 2, հօտին 3, հօր 13, հօրդ 5, հօրեղբայրներէ 1, հօրեղբայրներէն 1, հօրեղբայրները 2, հօրեղբայրներու 1, հօրեղբայրներուն 2, հօրեղբօր 3, հօրեղբօրը 1, հօրենական 15, հօրերնուն 1, հօրէ 3, հօրը 122, հօրմէ 1, հօրմէն 18, հօրով 1, հօրքուրէն 2, հօրքուրիս 1, հօրքուրս 3