Մնացորդաց

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա
յ 1, յագենալ 1, յագեցած 2, յագեցման 1, յագեցնելու 1, յագեցում 3, յագեցումի 1, յագեցումին 1, յագուրդ 1, յագուրդին 1, յախճապակի 2, յախուռն 2, յածումին 1, յականէ 1, յակինթ 1, յակճիռ 1, յակոբ 3, յակոբին 1, յաղագս 2, յաղթ 3, յաղթագինը 1, յաղթած 2, յաղթական 20, յաղթականէն 1, յաղթականը 5, յաղթականի 1, յաղթականին 2, յաղթահասակ 4, յաղթահար 1, յաղթահարած 1, յաղթահարելու 2, յաղթահարուած 1, յաղթահարումը 1, յաղթահարումին 1, յաղթանակ 7, յաղթանակեց 1, յաղթանակէ 1, յաղթանակէն 1, յաղթանակը 7, յաղթանակի 6, յաղթանակին 4, յաղթանակներէ 1, յաղթանակները 3, յաղթանակներուն 4, յաղթանակով 1, յաղթաշեշտ 1, յաղթել 4, յաղթելու 4, յաղթեն 1, յաղթեր 5, յաղթերգեն 1, յաղթերգի 1, յաղթեց 4, յաղթէ 1, յաղթէր 2, յաղթող 1, յաղթողի 1, յաղթողին 2, յաղթողներէն 1, յաղթողները 2, յաղթողներու 1, յաղթողներուն 3, յաղթուած 2, յաղթութեան 2, յաղթութիւն 1, յաճախ 180, յաճախադէպ 15, յաճախակի 20, յաճախանք 3, յաճախանքէ 1, յաճախանքը 5, յաճախանքին 1, յաճախանքն 1, յաճախել 2, յաճախէր 2, յաճախորդ 1, յաճախորդներ 1, յաճախորդները 1, յաճախորդներուն 2, յաճախուած 13, յաճախուելու 1, յաճախուին 1, յաճախումէն 1, յաճախումի 1, յաճախումով 2, յաճախուող 1, յամառ 32, յամառած 1, յամառելով 2, յամառեցան 1, յամառեցաւ 7, յամառեցէք 1, յամառէին 11, յամառէր 15, յամառի 7, յամառիլ 1, յամառին 6, յամառինք 2, յամառիք 1, յամառող 2, յամառողները 1, յամառութեամբ 3, յամառութեամբը 3, յամառութեան 6, յամառութեանը 1, յամառութենէն 1, յամառութիւն 2, յամառութիւնը 13, յամառութիւնն 2, յամառութիւնս 1, յամառօրէն 3, յամենալ 2, յամենալով 1, յամենայ 1, յամենային 1, յամենայն 1, յամենար 3, յամեցող 3, յամեցողին 1, յամեցողներ 1, յամեցուն 1, յամեցուց 1, յամին 1, յամինը 1, յամիններուն 1, յամրընթաց 1, յայսմաւուրք 1, յայսմաւուրքեան 2, յայսմաւուրքէն 2, յայսմաւուրքը 1, յայսմաւուրքի 4, յայսմաւուրքին 2, յայսմաւուրքով 1, յայտ 21, յայտարար 4, յայտարարած 1, յայտարարել 1, յայտարարելէ 1, յայտարարելով 8, յայտարարեմ 2, յայտարարեր 1, յայտարարեց 8, յայտարարէին 1, յայտարարէր 5, յայտարարէք 1, յայտարարող 3, յայտարարուած 3, յայտարարութեանց 1, յայտարարութիւնը 5, յայտարարութիւններէն 1, յայտարարութիւնները 1, յայտնաբերեն 1, յայտնաբերեցին 1, յայտնաբերէ 1, յայտնաբերէր 4, յայտնած 1, յայտնապէս 7, յայտնել 4, յայտնելով 3, յայտնելու 10, յայտներ 1, յայտնեց 3, յայտնէ 4, յայտնէին 1, յայտնէր 8, յայտնի 54, յայտնին 2, յայտնող 1, յայտնուած 8, յայտնուելու 3, յայտնուեցաւ 7, յայտնուէին 1, յայտնուէր 6, յայտնութեամբ 1, յայտնութեան 2, յայտնութեանց 1, յայտնութենէն 2, յայտնութիւն 1, յայտնութիւնը 2, յայտնութիւններէն 2, յայտնութիւնները 1, յայտնութիւններուն 1, յայտնուի 6, յայտնուին 2, յայտնումէն 1, յայտնումին 1, յայտնուողն 1, յայրատ 7, յանապատի 1, յանգ 2, յանգած 2, յանգելէ 1, յանգելիք 1, յանգելու 10, յանգեցան 2, յանգէին 5, յանգէր 16, յանգի 5, յանգիլ 1, յանգին 1, յանգող 3, յանգում 1, յանգումը 1, յանգումի 1, յանգումին 2, յանգումներ 1, յանդգնած 1, յանդգնելու 1, յանդգներ 1, յանդգնէին 2, յանդգնէր 2, յանդգնիլ 1, յանդգնին 2, յանդգնող 1, յանդգնողին 1, յանդգնութեամբ 6, յանդգնութեամբը 1, յանդգնութեան 1, յանդգնութենէն 1, յանդգնութիւն 4, յանդգնութիւնը 6, յանդգնութիւններովը 1, յանդիմանախառն 1, յանդիմանական 1, յանդիմանանք 1, յանդիմաներ 1, յանդիմանեց 1, յանդիմանէ 2, յանդիմանէր 1, յանդիմանող 6, յանդիմանուեցաւ 1, յանդիմանութեան 1, յանդիմանութիւնը 1, յանդիմանուող 1, յանդուգն 13, յանէիցը 1, յանկած 1, յանկարծ 58, յանկարծական 11, յանկարծակի 28, յանկարծահաս 21, յանկարծահոս 2, յանկարծամահ 2, յանկերգը 3, յանկերգի 2, յանկուցիչ 8, յանկուցիչները 1, յանձանձումը 2, յանձն 3, յանձնաժողով 1, յանձնաժողովը 5, յանձնաժողովին 6, յանձնաժողովներ 1, յանձնաժողովները 1, յանձնաժողովներու 1, յանձնախումբին 1, յանձնած 9, յանձնառութեամբ 1, յանձնառութեանց 2, յանձնառութիւնները 1, յանձնարարած 1, յանձնարարել 1, յանձնարարելով 6, յանձնարարեն 1, յանձնարարեց 6, յանձնարարեցին 1, յանձնարարէ 3, յանձնարարէին 1, յանձնարարէր 1, յանձնարարող 1, յանձնարարուած 4, յանձնարարութեամբ 2, յանձնարարութիւնն 1, յանձնարարութիւններ 1, յանձնարարուիր 1, յանձնել 5, յանձնելէ 5, յանձնելը 4, յանձնելիք 1, յանձնելով 9, յանձնելու 9, յանձնեն 4, յանձներ 4, յանձնեց 9, յանձնեցին 3, յանձնէ 1, յանձնէին 1, յանձնէր 15, յանձնէք 2, յանձնուած 18, յանձնուելու 1, յանձնուեր 1, յանձնուեցաւ 1, յանձնուէին 1, յանձնուէր 2, յանձնուի 2, յանձնուին 1, յանձնուինք 1, յանձնումին 1, յանուանէ 1, յանուն 12, յանցանք 5, յանցանքդ 1, յանցանքը 11, յանցանքի 4, յանցանքին 3, յանցանքն 1, յանցանքներէն 1, յանցանքները 2, յանցանքներով 2, յանցանքներու 2, յանցանքներուն 1, յանցապարտներ 1, յանցապարտները 1, յանցապարտներուն 1, յանցաւոր 8, յանցաւորը 9, յանցաւորին 3, յանցաւորներ 1, յանցաւորները 15, յանցաւորներու 3, յանցաւորներուն 2, յապաղած 14, յապաղանք 1, յապաղանքը 1, յապաղել 1, յապաղէր 4, յապաղիմ 1, յապաղորդները 1, յապաղումէն 2, յապաղումը 1, յապաղումին 3, յապաղուն 1, յապաւումով 1, յաջող 8, յաջողած 17, յաջողակ 10, յաջողական 2, յաջողելէ 1, յաջողելով 3, յաջողելու 1, յաջողեր 6, յաջողեցան 2, յաջողեցանք 1, յաջողեցաւ 10, յաջողէին 5, յաջողէր 8, յաջողի 3, յաջողիլ 1, յաջողին 6, յաջողիր 1, յաջողմունքէն 1, յաջողուած 2, յաջողուածներուն 1, յաջողուեր 2, յաջողուեցաւ 1, յաջողուէր 1, յաջողութեամբ 11, յաջողութեամբը 1, յաջողութեան 4, յաջողութեանց 3, յաջողութիւն 4, յաջողութիւնը 6, յաջողութիւններ 1, յաջողութիւնները 5, յաջորդ 29, յաջորդաբար 3, յաջորդական 4, յաջորդեր 1, յաջորդեց 5, յաջորդեցին 3, յաջորդէին 2, յաջորդէր 5, յաջորդը 1, յաջորդին 5, յաջորդները 2, յաջորդներուն 2, յաջորդող 11, յաջորդուած 1, յաջորդուելով 1, յաջորդութեամբ 1, յաջորդութեամբը 3, յաջորդութեան 2, յաջորդութեանը 1, յաջորդութեանց 1, յաջորդութիւն 1, յաջորդութիւնը 1, յաջորդութիւններուն 1, յաջորդումը 2, յաջորդումները 1, յաջորդումներուն 1, յառած 4, յառաջ 2, յառաջաբան-մատուցումներուն 1, յառաջագունէ 5, յառաջադէմ 2, յառաջադիմած 1, յառաջադիր 1, յառաջադրութեամբ 1, յառաջանալէ 1, յառաջանալէն 1, յառաջանալով 1, յառաջանալու 1, յառաջանալուն 1, յառաջանայ 2, յառաջանանք 1, յառաջապահ 3, յառաջապահի 1, յառաջատուութեամբ 1, յառաջացած 4, յառաջացան 3, յառաջացաւ 14, յառաջացեր 1, յառաջացման 1, յառաջացող 1, յառաջացողին 1, յառաջացողները 1, յառաջացումը 2, յառաջացումով 1, յառաջացուց 1, յառաջդիմութիւնը 1, յառաջիկայ 3, յառաջիկայէն 1, յառաջիկային 1, յառաջիկայով 1, յառաջխաղաց 1, յառաջխաղացումին 1, յառաջխաղացքը 2, յառաջխաղացքն 1, յառել 1, յառելէ 1, յառեց 1, յառէր 2, յառիլ 2, յառնեն 6, յառներ 1, յառնէ 7, յառնէին 4, յառնէր 11, յառնող 6, յառնումը 5, յառնումին 4, յառումէն 1, յառումը 1, յառումին 1, յառումով 1, յատակ 16, յատակագիծը 2, յատակագիծով 1, յատակագծի 1, յատակէ 1, յատակէն 23, յատակը 42, յատակի 15, յատակին 33, յատակն 2, յատակներն 1, յատակներուն 1, յատակով 4, յատակովը 1, յատենի 2, յատկանիշ 2, յատկանիշը 2, յատկանիշն 1, յատկանիշները 1, յատկանշական 25, յատկանշականը 1, յատկանշեն 1, յատկանշէ 4, յատկանշող 3, յատկանշուի 1, յատկանշուին 1, յատկապէս 21, յատկացնելէ 1, յատկացնելով 3, յատկացնելու 1, յատկացնէր 1, յատկացուած 9, յատկացուցած 7, յատկացուցեր 1, յատկութիւնը 2, յատկութիւններ 3, յատկութիւնները 2, յատկութիւններովը 1, յատկութիւններուն 2, յատուկ 44, յար 5, յարաբերական 2, յարաբերել 1, յարաբերողներուն 1, յարաբերութեան 4, յարաբերութեանց 5, յարաբերութիւն 2, յարաբերութիւնը 2, յարաբերութիւններ 1, յարաբերութիւնները 3, յարաբերութիւններուն 1, յարագնաց 1, յարակից 4, յարաճուն 2, յարանուանական 1, յարաշարժ 1, յարատեւ 3, յարատեւելու 1, յարափոփոխ 2, յարգալիր 2, յարգալից 4, յարգած 5, յարգանս 1, յարգանք 6, յարգանքէ 1, յարգանքը 5, յարգանքի 10, յարգանքին 2, յարգանքներով 1, յարգանքով 7, յարգել 1, յարգելի 1, յարգելով 3, յարգելու 14, յարգեն 3, յարգենք 1, յարգեր 1, յարգեց 2, յարգեցի 1, յարգէ 1, յարգէին 3, յարգէր 5, յարգի 5, յարգող 1, յարգուած 10, յարգուէին 1, յարգուէր 4, յարդ 3, յարդանոցը 1, յարդանոցի 1, յարդանոցներով 1, յարդանոցներուն 1, յարդարած 4, յարդարանք 4, յարդարանքէն 2, յարդարանքը 8, յարդարանքի 3, յարդարանքին 5, յարդարանքով 4, յարդարանքովը 2, յարդարել 1, յարդարելն 1, յարդարելով 1, յարդարելու 4, յարդարեն 2, յարդարեց 1, յարդարէ 2, յարդարէր 3, յարդարմամբ 1, յարդարող 3, յարդարողը 1, յարդարուած 19, յարդարուեցան 1, յարդարուի 1, յարդարուին 4, յարդարումը 2, յարդարումին 2, յարդարումն 1, յարդարուն 4, յարդին 4, յարդուի 1, յարելու 1, յարիւն 1, յարկ 5, յարկաբաժինէն 1, յարկաբաժինը 1, յարկաբաժինին 2, յարկաբաժիններուն 2, յարկերէ 1, յարկերէն 3, յարկերը 5, յարկերն 1, յարկերու 2, յարկերուն 3, յարկէ 4, յարկէն 5, յարկը 8, յարկի 4, յարկին 9, յարկն 1, յարկով 1, յարձակած 1, յարձակելով 1, յարձակեր 1, յարձակեցաւ 2, յարձակէր 2, յարձակիլ 1, յարձակինք 1, յարձակիչ 1, յարձակմամբ 1, յարձակման 5, յարձակմանց 1, յարձակող 7, յարձակողական 6, յարձակողականէն 2, յարձակողականը 8, յարձակողականին 1, յարձակողականով 2, յարձակողները 1, յարձակում 19, յարձակումէ 1, յարձակումը 6, յարձակումի 8, յարձակումին 2, յարձակումներ 2, յարձակումները 2, յարձակումներու 2, յարձակումներուն 2, յարմար 16, յարմարագոյն 4, յարմարած 1, յարմարելու 4, յարմարեցնենք 1, յարմարեցումներով 1, յարմարիլ 1, յարմարիր 1, յարմարութիւն 2, յարմարութիւնը 1, յարմարութիւնները 1, յարմարումի 1, յարմարումով 1, յարմարցնելով 2, յարմարցուած 2, յարմարցուկ 3, յարմարցուցին 1, յարմարցուքը 1, յարողներ 1, յարութեան 2, յարութիւն 4, յարութիւնը 2, յարուցած 6, յարուցանելուն 1, յաւակնած 2, յաւակնեցաք 1, յաւակնէին 1, յաւակնէր 5, յաւակնի 4, յաւակնիլ 5, յաւակնիմ 1, յաւակնին 13, յաւակնինք 2, յաւակնիր 1, յաւակնիք 6, յաւակնոտ 6, յաւակնոտներ 1, յաւակնութեամբ 1, յաւակնութեան 3, յաւակնութիւն 3, յաւակնութիւնը 4, յաւակնութիւններ 1, յաւակնութիւնները 3, յաւակնութիւններուն 1, յաւելակի 1, յաւելեալ 7, յաւելման 1, յաւելուած 1, յաւելուածով 1, յաւելուածօրէն 1, յաւելում 2, յաւելումը 2, յաւելումն 2, յաւելումներ 3, յաւելումներէն 1, յաւելումները 3, յաւելումներովը 1, յաւելումներուն 1, յաւելումով 2, յաւելումովն 1, յաւիտեան 1, յաւիտեանէ 1, յաւիտեանէն 1, յաւիտենական 12, յաւիտենից 6, յաւիտենութեան 1, յափշտակել 1, յափշտակելով 1, յափշտակեց 1, յափշտակէին 1, յափշտակող 1, յափշտակուելիք 1, յափշտակուելով 1, յափշտակուէր 1, յափրանքը 1, յափրանքի 1, յափրանքն 1, յափրացած 3, յելուզակային 2, յեղաբանութիւնը 1, յեղաբել 1, յեղակարծ 4, յեղաշրջած 1, յեղաշրջել 1, յեղաշրջեց 1, յեղաշրջումը 2, յեղաշրջումի 1, յեղաշրջումին 1, յեղաշրջումները 1, յեղափոխական 84, յեղափոխականէ 1, յեղափոխականը 7, յեղափոխականի 1, յեղափոխականին 9, յեղափոխականներդ 1, յեղափոխականներէն 3, յեղափոխականները 18, յեղափոխականներով 1, յեղափոխականներու 4, յեղափոխականներուդ 1, յեղափոխականներուն 14, յեղափոխութեամբ 1, յեղափոխութեան 16, յեղափոխութենէն 2, յեղափոխութիւն 1, յեղափոխութիւնը 30, յեղափոխութիւնն 1, յեղափոխօրէն 1, յեղյեղած 1, յեղյեղել 1, յեղյեղեն 1, յեղյեղեց 1, յեղյեղուած 2, յեղյեղուկ 1, յեղուած 1, յեղում 1, յեղումէն 1, յեղումը 2, յեղումին 1, յեղումներէն 1, յեղումները 2, յեղումով 1, յեղումովը 1, յենակ 1, յետ 4, յետադէմ 1, յետահայեաց 2, յետաձգած 1, յետաձգել 2, յետաձգուած 1, յետաձգումով 1, յետին 20, յետիններէն 1, յետմիջօրէին 1, յետմիջօրէն 1, յետնագոյն 4, յետնեալը 1, յետոյ 1, յետոյ 850, յետոյք 1, յետոյքէն 1, յետոյքը 6, յետոյքով 1, յետոյքովը 1, յետոն 2, յետպատերազմեան 3, յետս 1, յետսակառոյց 1, յետսամուտ 2, յետսհայեաց 1, յերեսնամենի 1, յերեւանէն 1, յերիւրած 1, յերիւրածոյ 1, յերիւրանքը 1, յերիւրանքին 1, յերիւրանքներով 1, յերիւրեն 1, յերիւրուած 1, յերիւրումին 1, յերիւրումներ 1, յերիւրումներէն 1, յերիւրումներու 1, յերիւրումներուն 1, յեց 1, յիմար 191, յիմարագոյն 1, յիմարաթեւ 1, յիմարական 8, յիմարանոցէն 1, յիմարանոցին 2, յիմարանոցներէն 1, յիմարանոցները 1, յիմարացած 1, յիմարացման 1, յիմարացումէն 1, յիմարացումները 1, յիմարը 8, յիմարի 3, յիմարին 2, յիմար-յիմար 3, յիմարներ 3, յիմարներէն 2, յիմարները 4, յիմարներու 1, յիմարներուդ 1, յիմարներուն 1, յիմարներս 1, յիմարութեամբ 4, յիմարութեան 19, յիմարութեանը 2, յիմարութեանց 3, յիմարութենէն 3, յիմարութիւն 21, յիմարութիւնը 39, յիմարութիւնն 1, յիմարութիւններ 3, յիմարութիւններէն 1, յիմարութիւնները 3, յիմարցնող 1, յիշած 2, յիշատակ 12, յիշատակարանի 5, յիշատակարաններ 2, յիշատակարաններէն 1, յիշատակարանները 3, յիշատակարաններուն 1, յիշատակարան-ուսումնասիրութեան 1, յիշատակելի 2, յիշատակեց 1, յիշատակէ 1, յիշատակէն 2, յիշատակը 20, յիշատակի 5, յիշատակիդ 1, յիշատակին 13, յիշատակն 2, յիշատակներ 4, յիշատակները 12, յիշատակներով 2, յիշատակներովը 1, յիշատակներու 3, յիշատակներուն 9, յիշատակներուս 1, յիշատակով 1, յիշատակովը 2, յիշատակուէր 1, յիշատակութեամբ 1, յիշատակութիւն 2, յիշատակուի 1, յիշեալ 1, յիշել 8, յիշելով 7, յիշելու 4, յիշեմ 7, յիշեն 1, յիշենք 2, յիշես 1, յիշեր 18, յիշեց 62, յիշեցէք 7, յիշեցին 7, յիշեցնել 3, յիշեցնելով 2, յիշեցնելու 5, յիշեցնեմ 1, յիշեցնեն 3, յիշեցներ 1, յիշեցնէ 2, յիշեցնէին 6, յիշեցնէր 13, յիշեցնող 24, յիշեցնողը 1, յիշեցուց 6, յիշեցուցին 2, յիշէ 5, յիշէին 3, յիշէր 20, յիշողութեամբ 1, յիշողութեամբը 1, յիշողութեան 5, յիշողութեանը 2, յիշողութեանց 3, յիշողութենէ 1, յիշողութենէն 1, յիշողութիւն 1, յիշողութիւնը 6, յիշողութիւններ 1, յիշողութիւնս 1, յիշոց 1, յիշոցները 1, յիշոցներով 1, յիշոցներուն 1, յիշոցողներուն 1, յիշուած 2, յիշուէր 1, յիշուի 2, յիշուին 1, յիշուիր 3, յիսնակէն 1, յիսնակի 1, յիսնակին 1, յիսնամեայ 2, յիսնապետ 7, յիսնապետը 6, յիսնապետի 2, յիսնապետին 2, յիսնապետներ 1, յիսնապետները 2, յիսնապետներու 1, յիսնեակ 1, յիսուն 26, յիսունէն 15, յիսունը 3, յիսունի 1, յիսունին 3, յիսուննոց 1, յիսունով 1, յիսուն-վաթսուն 1, յիսուս 19, յիսուսէն 1, յիսուսը 4, յիսուսի 4, յիսուսին 1, յիսուսն 1, յիսուսով 2, յիսուսցու 1, յղանալ 1, յղացած 2, յղացողներուն 1, յղացումէն 1, յղացումին 1, յղացումով 1, յղացք 7, յղացքէն 2, յղացքը 4, յղացքի 3, յղացքին 3, յղացքները 1, յղացքներուն 2, յղի 15, յղի-սօսիին 1, յղկած 1, յղկել 1, յղկէ 1, յղութեամբ 1, յղութեան 19, յղութիւն 1, յղութիւնը 7, յղութիւնն 2, յղութիւններուն 1, յղփանայ 1, յղփանան 1, յղփանքը 1, յղփացած 6, յոբ 1, յոգնաբեկ 2, յոգնաթափ 3, յոգնաթափում 1, յոգնախուռն 1, յոգնած 62, յոգնածութեամբ 1, յոգնածութիւնը 1, յոգնակի 2, յոգնելէ 3, յոգնելու 2, յոգներ 5, յոգնեցան 1, յոգնեցաւ 5, յոգնեցնելով 1, յոգնեցնելու 3, յոգնեցնեն 1, յոգնեցներ 1, յոգնեցնէ 3, յոգնեցուց 1, յոգնեցուցած 1, յոգնեցուցեր 1, յոգնեցուցին 1, յոգնեցուցիչ 1, յոգնէին 1, յոգնէր 3, յոգնի 6, յոգնիլ 4, յոգնին 7, յոգնինք 2, յոգնողը 1, յոգնութեամբ 4, յոգնութեամբը 1, յոգնութեան 18, յոգնութենէն 7, յոգնութիւն 13, յոգնութիւնը 20, յոգնութիւնն 4, յոգնութիւնները 2, յոգնութիւններուն 1, յոխորտ 3, յոխորտալով 1, յոխորտանքին 2, յոխորտութեամբ 1, յոխորտութեամբը 1, յոխորտօրէն 1, յոյզերով 1, յոյզերու 2, յոյզերուն 1, յոյզը 2, յոյզի 2, յոյժ 1, յոյն 3, յոյներէն 5, յոյները 6, յոյներու 2, յոյներուն 4, յոյնը 2, յոյնին 1, յոյնն 1, յոյս 11, յոյսեր 2, յոյսերնին 1, յոյսերուն 2, յոյսէ 1, յոյսէն 3, յոյսը 14, յոյսի 3, յոյսին 8, յոյսն 1, յոյսով 13, յոյսովը 1, յոնքերուն 1, յոռեգոյն 3, յոռետես 2, յովազ 1, յովազի 1, յովհաննէս 8, յովհաննու 3, յովնանը 2, յովնանու 1, յովտ 1, յոտս 4, յորդ 32, յորդած 4, յորդելով 3, յորդելու 2, յորդեր 1, յորդեցան 1, յորդեցաւ 1, յորդէին 3, յորդէր 13, յորդի 9, յորդին 3, յորդող 6, յորդորակը 1, յորդորանքովը 1, յորդորել 1, յորդորելով 1, յորդորեց 1, յորդորէր 1, յորդորուած 1, յորդում 1, յորդումէն 1, յորդումին 2, յորդումն 2, յորդումներէ 1, յորդումները 1, յորդումներովը 1, յորդումով 1, յորդումովը 1, յորժամ 1, յորձանող 1, յորձանումի 1, յորձանումին 1, յորձանուտ 2, յորձանք 1, յորձանքէն 1, յորձանքին 3, յորձանքներուդ 1, յորմէհետէ 2, յորովայնէ 2, յորջորջել 1, յորջորջեր 1, յորջորջմամբ 1, յորջորջուած 1, յորջորջուելու 1, յորջորջուէր 1, յորջորջումը 2, յորջորջումով 3, յուդա 3, յուդայի 1, յուդային 1, յուդայինին 1, յուդան 6, յուդաները 1, յուզած 2, յուզեալ 1, յուզել 1, յուզելէ 1, յուզելը 1, յուզելով 3, յուզելու 4, յուզեն 2, յուզեր 4, յուզեց 3, յուզէ 6, յուզէին 5, յուզէր 2, յուզէք 1, յուզիչ 4, յուզիչը 2, յուզման 3, յուզմունքի 2, յուզմունքին 1, յուզում 1, յուզող 3, յուզուած 23, յուզուելով 2, յուզուելու 2, յուզուեր 2, յուզուեցաւ 4, յուզուէին 1, յուզուէր 1, յուզուի 1, յուզում 20, յուզումէ 1, յուզումէն 20, յուզումը 39, յուզումի 23, յուզումին 31, յուզումն 3, յուզումնալից 1, յուզումներ 11, յուզումներէ 8, յուզումներէն 10, յուզումները 19, յուզումներով 4, յուզումներու 29, յուզումներուն 16, յուզումով 25, յուլունազարդ 1, յուլունք 1, յուլունքէ 1, յուլունքի 1, յուլունքով 1, յուղարկաւոր 3, յուղարկաւորները 2, յուղարկաւորութիւնն 1, յուղկահարէ 1, յուղկահարը 1, յուղկահարին 1, յուղկահարներ 1, յուղկահարները 3, յուղկահարներու 1, յուղկահարութիւնը 1, յունական 14, յունապի 1, յունաստան 2, յունաստանը 3, յունաստանի 1, յունարէն 2, յունիս 1, յունկն 1, յունուար 1, յունօ-թուրք 1, յունօ-թրքական 1, յուշ 1, յուշագիրներուն 1, յուշագրութիւնը 1, յուշատախտակովը 1, յուշեր 2, յուշերէն 1, յուշերը 3, յուշերու 3, յուշերուն 7, յուշէին 1, յուշովը 1, յուշք 2, յուշքերէն 2, յուշքերը 2, յուշքերու 1, յուշքերուն 2, յուշքի 1, յուշքն 1, յուշքովը 2, յուռթի 1, յուռութը 1, յուռութք 1, յուռութքերով 1, յուռութքէն 1, յուռութքը 2, յուռութքի 1, յուռութքին 2, յուռութքները 1, յուռութքներու 2, յուռութքներուն 2, յուռութքով 2, յուսաբեկ 6, յուսաբեկման 1, յուսաբեկումը 1, յուսաբեր 1, յուսադիր 1, յուսադրած 1, յուսադրիչ 2, յուսալէն 1, յուսալից 4, յուսալու 1, յուսալքում 1, յուսալքումը 1, յուսալքումին 1, յուսախաբ 2, յուսախաբութեան 1, յուսախաբութեանց 1, յուսախաբութիւնը 1, յուսախաբութիւններ 1, յուսակորոյս 4, յուսակտուր 3, յուսահատ 34, յուսահատական 1, յուսահատեցնող 2, յուսահատներուն 1, յուսահատութեամբ 1, յուսահատութեան 2, յուսահատութենէն 1, յուսահատութիւն 1, յուսահատութիւնը 6, յուսամոլոր 1, յուսան 1, յուսավրէպ 1, յուսար 4, յուսաւէտ 2, յուսիկենց 1, յստակ 188, յստականար 1, յստակ-յստակ 1, յստակութեամբ 13, յստակութիւնը 1, յստակօրէն 1, յօգնէր 1, յօդակապերուն 1, յօդացաւի 1, յօդացաւոտ 2, յօդաւոր 2, յօդաւորումը 1, յօդերէն 1, յօդերու 3, յօդերուն 1, յօդուած 1, յօդուածաշարքը 1, յօդուածը 3, յօդուածի 2, յօդուածին 1, յօդուածներ 2, յօդուածներէն 1, յօդուածները 3, յօդուածներուն 6, յօդուածովը 1, յօժար 6, յօժարած 2, յօժարակամ 2, յօժարեր 5, յօժարէին 2, յօժարէինք 1, յօժարէր 4, յօժարի 5, յօժարին 3, յօժարիր 1, յօժարիք 1, յօժարող 1, յօժարութեամբ 2, յօժարութիւնը 2, յօնք 4, յօնքերէն 2, յօնքերը 16, յօնքերով 4, յօնքերովը 2, յօնքերու 5, յօնքերուն 17, յօնքէն 1, յօնքը 2, յօնքի 4, յօնքն 1, յօնքով 4, յօշէր 1, յօշոտելէ 1, յօշոտելու 1, յօշոտեն 1, յօշոտէր 1, յօշոտուած 2, յօշոտուէր 1, յօշոտումը 2, յօշուած 1, յօտէր 1, յօտողը 1, յօտուածքէն 1, յօտուն 1, յօրանան 1, յօրանար 1, յօրանջ 2, յօրանջեց 4, յօրանջէն 1, յօրանջը 3, յօրանջին 1, յօրանջող 2, յօրանջումին 1, յօրանջուն 3, յօրացած 1, յօրացող 1, յօրինած 5, յօրինել 1, յօրինեն 5, յօրինենք 1, յօրինեց 1, յօրինէ 10, յօրինէին 8, յօրինէր 6, յօրինման 1, յօրինող 4, յօրինուած 10, յօրինուածութեան 2, յօրինուածք 2, յօրինուածքէն 1, յօրինուածքը 4, յօրինուածքին 4, յօրինուածքով 1, յօրինուեցաւ 1, յօրինուէր 2, յօրինուի 3, յօրինուին 2, յօրինում 3, յօրինումէ 1, յօրինումը 5, յօրինումին 9, յօրինումներու 2, յօրինումներուն 6, յօրինումով 1