Մնացորդաց

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա
շաբաթ 44, շաբաթական 1, շաբաթէ 6, շաբաթէն 10, շաբաթը 12, շաբաթին 2, շաբաթներ 4, շաբաթներէ 1, շաբաթները 2, շաբաթներով 15, շաբաթներու 1, շաբաթներուն 1, շաբաթով 3, շաբաթուան 3, շաբթէ 2, շաբթու 8, շաբթուան 15, շաբթուն 12, շագանակ 3, շագանակագոյն 2, շագանակենի 1, շագանակենին 1, շագանակի 2, շագանակներ 1, շագանակները 1, շաժեմին 1, շալ 6, շալակած 1, շալակէն 1, շալակը 2, շալակին 2, շալակովը 1, շալեր 1, շալերով 1, շալերու 1, շալերուն 2, շալէ 2, շալը 5, շալի 2, շալին 3, շալկած 9, շալկեր 1, շալկեցու 1, շալկով 1, շալով 1, շալվար 1, շալվարէն 1, շալվարը 3, շալվարին 3, շալվարները 1, շալվարով 1, շահ 18, շահաբեր 2, շահագործած 3, շահագործել 5, շահագործելէ 1, շահագործելի 2, շահագործելով 3, շահագործելու 10, շահագործեն 3, շահագործեց 5, շահագործեցին 2, շահագործէ 3, շահագործէին 2, շահագործէր 4, շահագործէք 1, շահագործման 1, շահագործող 2, շահագործողները 1, շահագործողներուն 2, շահագործուած 2, շահագործուի 1, շահագործում 1, շահագործումի 1, շահագործումին 2, շահագործումն 1, շահագործումներ 1, շահագործումով 2, շահագրգիռ 1, շահագրգռած 1, շահագրգռական 1, շահագրգռեր 1, շահագրգռեց 1, շահագրգռեցին 2, շահագրգռէ 1, շահագրգռէին 1, շահագրգռէր 4, շահագրգռող 5, շահագրգռուած 5, շահագրգռուելու 1, շահագրգռուէր 1, շահագրգռութեամբ 1, շահագրգռութիւն 1, շահագրգռութիւնը 2, շահագրգռուին 1, շահագրգռուիք 1, շահագրգռումը 1, շահագրգռուողին 1, շահադիտական 2, շահադիտութեամբը 1, շահադիտութիւն 2, շահախնդրութեանց 1, շահած 15, շահամոլ 2, շահաստաններու 1, շահատակութիւնը 2, շահատակութիւնները 1, շահատակութիւններով 1, շահարենց 2, շահաւէտ 1, շահելիք 1, շահելով 1, շահելու 4, շահելուն 1, շահեկան 21, շահեկանը 3, շահեկանութեամբ 1, շահեկանութենէն 1, շահեկանութիւն 2, շահեկանութիւնը 3, շահեր 4, շահերը 4, շահերու 3, շահերուն 11, շահեցան 1, շահեցաւ 1, շահեցներ 1, շահէին 1, շահէն 3, շահէր 8, շահը 7, շահի 5, շահիլ 2, շահիլը 1, շահին 8, շահինք 1, շահն 1, շահով 2, շահու 3, շահուած 5, շահուդ 1, շահուելիք 1, շահուն 5, շահոքրամ 1, շահպրակը 1, շահպրակի 1, շահս 1, շահրուկենց 2, շահրուկը 1, շահրուկին 2, շաղ 1, շաղալէն 1, շաղալով 1, շաղախ 4, շաղախելէ 1, շաղախեն 1, շաղախէն 2, շաղախէր 1, շաղախը 5, շաղախի 3, շաղախին 3, շաղախն 2, շաղախներ 1, շաղախով 1, շաղախուած 2, շաղախումը 2, շաղակրատ 1, շաղակրատութեամբ 1, շաղակրատութիւնը 1, շաղահիւս 1, շաղապատող 2, շաղապատուած 3, շաղապատուելով 1, շաղապատումը 2, շաղապատումին 1, շաղապատումները 1, շաղը 4, շաղիղին 1, շաղին 3, շաղկապել 1, շաղկապէր 1, շաղկապուած 4, շաղովը 1, շաղոտ 4, շաղուած 2, շաղուելով 2, շաղուեն 1, շաղուեր 1, շաղուէ 2, շաղուէին 1, շաղուէր 2, շաղուըւած 9, շաղուըւելով 1, շաղուըւեր 1, շաղուըւէին 1, շաղուըւի 1, շաղփաղփ 1, շամանդաղ 5, շամանդաղէ 1, շամանդաղը 3, շամանդաղի 1, շամանդաղներ 1, շամանդաղները 1, շամանդաղով 2, շամանդաղուած 2, շամանդաղում 1, շամանդաղումը 4, շամբուտէ 1, շամբրելով 1, շամի 1, շամփուրէ 1, շամփուրէն 1, շամփուրը 2, շամփուրի 2, շամփուրին 1, շամփուրովը 1, շամփուրուած 2, շան 14, շանբերանները 1, շանզաւակ 4, շանզաւակին 1, շանզաւակները 1, շանը 1, շանթահար 3, շանթահարիչ 1, շանթահարուած 1, շանթահարումը 1, շանթարգել 1, շանթերով 1, շանթէ 1, շանթը 3, շան-ծնունդ 1, շանձագերը 1, շանորդուն 1, շանջուրին 1, շանսատակ 4, շանսատակներուն 1, շաունակուէր 1, շաչէր 1, շաչիւնը 1, շապիկ 8, շապիկէն 2, շապիկը 11, շապիկի 5, շապիկիդ 1, շապիկին 9, շապիկները 4, շապիկով 2, շապիկովը 1, շառայլ 1, շառայլէն 1, շառայլը 1, շառայլներ 1, շառայլները 1, շառաչ 1, շառաչեց 1, շառաչէր 1, շառաչը 2, շառաչիւն 1, շառաչիւնով 1, շառաչներ 1, շառաչով 1, շառաչուն 7, շառացած 1, շառաւիղ 2, շառաւիղէն 1, շառաւիղէր 1, շառաւիղը 4, շառաւիղի 1, շառաւիղին 2, շառաւիղներէն 2, շառաւիղներով 1, շառաւիղներու 1, շառաւիղներուն 1, շառուկնոց 1, շավք 1, շատ 1126, շատախոսութեամբը 1, շատախօս 13, շատախօսին 3, շատախօսութեամբը 1, շատախօսութեան 1, շատախօսութիւնը 2, շատ-գիտցուկ 1, շատեր 18, շատերը 8, շատերու 9, շատերուն 9, շատզրուց 7, շատը 6, շատին 17, շատխօսիկ 1, շատկեկ 3, շատն 1, շատնալ 1, շատնալու 3, շատնային 6, շատնան 1, շատնար 3, շատ­շատ 6, շատ-շատ 16, շատոնց 49, շատութեամբը 1, շատութեան 2, շատութեանը 2, շատութիւնը 6, շատուոր 1, շատրուան 2, շատրուանի 1, շատրուանին 1, շատրուաններուն 2, շատրուան-շատրուան 1, շատրուանով 2, շատրուանումը 1, շատրուանուող 1, շատցած 3, շատցան 3, շատցաւ 2, շատցեր 4, շատցնէ 1, շատցող 2, շատ-քիչ 1, շար 2, շարադրիչն 1, շարադրող 1, շարած 3, շարական 6, շարականէն 1, շարականը 4, շարականի 3, շարականին 4, շարականներ 1, շարականներէն 2, շարականները 7, շարականներով 1, շարականներուն 3, շարականով 2, շարականուած 1, շարակարգելը 1, շարայարումով 1, շարան 4, շարանը 6, շարանին 2, շարանները 1, շարաւ 2, շարաւագոյն 2, շարաւած 1, շարաւանքը 2, շարաւանքի 1, շարաւը 2, շարաւի 1, շարաւին 1, շարաւոր 1, շարել 2, շարելը 1, շարելով 3, շարեն 1, շարեց 3, շարեցին 1, շարէ 2, շարէին 3, շարէր 3, շարը 6, շարժ 5, շարժած 7, շարժական 12, շարժականութիւնը 1, շարժանկարին 1, շարժառիթ 1, շարժառիթէն 1, շարժառիթը 3, շարժառիթի 1, շարժառիթին 2, շարժել 1, շարժելէն 1, շարժելով 8, շարժելու 16, շարժեր 7, շարժերը 1, շարժեց 8, շարժեցան 3, շարժեցաւ 6, շարժէ 4, շարժէին 7, շարժէն 1, շարժէր 9, շարժը 5, շարժի 5, շարժիլ 4, շարժին 3, շարժիչ 1, շարժիրը 1, շարժման 4, շարժն 1, շարժում 1, շարժող 4, շարժողը 2, շարժով 1, շարժուածքի 1, շարժուածքովը 1, շարժուձեւ 1, շարժուձեւը 1, շարժուձեւին 2, շարժուձեւով 2, շարժուձեւումով 1, շարժում 33, շարժումէ 2, շարժումէն 9, շարժումը 58, շարժումի 44, շարժումին 23, շարժումն 7, շարժումներ 9, շարժումներէ 1, շարժումներէն 8, շարժումները 34, շարժումներն 1, շարժումներով 15, շարժումներովը 2, շարժումներու 7, շարժումներուն 17, շարժումով 31, շարժումովը 2, շարժուն 8, շարժտկի 1, շարժտկուն 1, շարին 1, շարլաթան 1, շարլաթանի 1, շարլաթաններէն 1, շարլաթանութեան 1, շարմաղ 1, շարմաղէն 1, շարով 1, շարովը 1, շարոց 5, շարոցէն 2, շարոցը 8, շարոցի 1, շարոցներէն 1, շարոցները 5, շարոցներով 1, շարոցներուն 1, շարոցով 1, շարուած 2, շարուելու 1, շարուեցան 3, շարուէին 1, շարուի 1, շարուին 1, շարունակ 13, շարունակած 1, շարունակել 6, շարունակելէ 2, շարունակելը 1, շարունակելով 5, շարունակելու 4, շարունակեմ 1, շարունակեն 4, շարունակեր 2, շարունակեց 30, շարունակեցին 7, շարունակեցիք 1, շարունակէ 5, շարունակէին 9, շարունակէր 32, շարունակէք 3, շարունակողներ 1, շարունակուեցաւ 1, շարունակուէին 1, շարունակուէր 9, շարունակութեան 1, շարունակութիւն 1, շարունակութիւնը 10, շարունակութիւնն 1, շարունակուի 2, շարունակուող 3, շարպաթ 1, շարպաթը 2, շարպաթի 1, շարփի 1, շարք 12, շարքեր 1, շարքերը 2, շարքերով 1, շարքերուն 5, շարքէն 4, շարքը 9, շարքի 3, շարքին 4, շարքիներ 1, շարքիները 1, շարքն 1, շարք-շարք 3, շարքով 8, շաւիղ 1, շաւիղները 1, շաւիղներուն 1, շաւքը 1, շափիւղայի 1, շաքար 18, շաքարավաճառը 1, շաքարէն 1, շաքարը 3, շաքարի 4, շաքարին 1, շաքարն 2, շաքարներ 1, շաքարով 1, շաքարոտելէ 1, շաքարուիլ 1, շաքարջուրէն 1, շաքարջուրին 1, շեղ 8, շեղած 3, շեղակի 3, շեղանկիւն 1, շեղբ 1, շեղբը 3, շեղբին 1, շեղբն 1, շեղել 1, շեղելով 1, շեղելու 5, շեղեն 1, շեղեց 1, շեղեցան 1, շեղեցաւ 9, շեղեցին 1, շեղեցնել 2, շեղեցուց 2, շեղեցուցած 2, շեղէին 1, շեղէր 5, շեղի 2, շեղիլ 3, շեղին 1, շեղինք 1, շեղող 1, շեղում 8, շեղումը 6, շեղումի 3, շեղումին 3, շեղումն 2, շեղումներ 2, շեղումները 4, շեղումներովը 1, շեղումներու 2, շեղումներուն 1, շեղջակուտակ 1, շեման 1, շեմաները 1, շեմերու 1, շեմերուն 1, շեմէն 7, շեմը 3, շեմի 3, շեմիդ 1, շեմին 6, շեմն 1, շեմքարին 1, շեմքին 1, շեշտ 49, շեշտաւոր 1, շեշտաւորումը 1, շեշտել 2, շեշտելով 2, շեշտեց 2, շեշտէ 5, շեշտէն 7, շեշտէր 3, շեշտը 38, շեշտի 7, շեշտին 13, շեշտն 2, շեշտող 1, շեշտով 24, շեշտովը 6, շեշտովն 2, շեշտուած 8, շեշտուեցաւ 2, շեշտութեամբը 1, շեշտուի 1, շեշտումին 1, շեշտումով 2, շեշտումովը 1, շեջած 1, շեռ 1, շեռոտ 2, շերամ 1, շերամաբոյծի 1, շերամաբուծական 4, շերամը 1, շերամի 6, շերամին 2, շերամն 1, շերամները 2, շերամներու 2, շերամներուն 1, շերեփը 2, շերտ 10, շերտաւորումը 1, շերտաւորումներուն 1, շերտեր 6, շերտերը 5, շերտերու 1, շերտերուն 1, շերտէ 1, շերտը 5, շերտին 1, շերտ­շերտ 2, շերտ-շերտ 9, շեփոր 1, շեփորային 1, շեփորեն 1, շեփորը 1, շեփորները 1, շեփորներուն 3, շէկ 3, շէյթան 1, շէյթանին 1, շէյխ 41, շէյխերէն 2, շէյխերը 3, շէյխերն 1, շէյխերուն 3, շէյխէ 1, շէյխը 20, շէյխի 3, շէյխին 24, շէյխով 3, շէյքսփիր 1, շէն 20, շէնէ 1, շէնը 1, շէնի 1, շէննայ 1, շէնշող 1, շէնութեանը 1, շէնութիւնը 2, շէնցնելու 1, շէնցուցին 1, շէնք 5, շէնքերէ 1, շէնքերէն 3, շէնքերը 11, շէնքերով 2, շէնքերու 4, շէնքերուն 9, շէնքէ 1, շէնքէն 2, շէնքը 22, շէնքը-շնորհքը 1, շէնքի 6, շէնքին 20, շէնքն 2, շէնք­շնորհք 3, շէնք-շնորհք 10, շէշը 1, շէշխանէի 1, շէջ 1, շէռ 1, շէրիաթին 1, շէրիի 2, շէրին 2, շէրիֆէէն 1, շէրիֆի 1, շէրպէթները 1, շէրպէթներովը 1, շէօյլէ 2, շիթը 1, շիթ-շիթ 1, շիթուող 1, շիլ 2, շիլլին 3, շիկամօրուս 1, շիկանայ 1, շիկանան 1, շիկացումէն 1, շիմիսթ 1, շինած 33, շինածին 2, շինածները 1, շինածովը 1, շինական 5, շինարար 1, շինարարական 1, շինաւորեն 1, շինել 8, շինելն 1, շինելով 12, շինելու 15, շինելուն 1, շինեն 18, շինենք 5, շիներ 11, շինեց 5, շինեցին 4, շինէ 16, շինէին 14, շինէր 13, շինիկի 1, շինծու 7, շինող 5, շինողը 2, շինողն 1, շինողներուն 1, շինուած 57, շինուածական 1, շինուածքէն 1, շինուածքը 4, շինուածքի 1, շինուածքով 3, շինուելով 2, շինուելու 1, շինուեր 3, շինուեցան 3, շինուեցաւ 11, շինուէին 4, շինուէր 7, շինութեան 2, շինութեանց 1, շինութիւնն 1, շինութիւններու 1, շինութիւններուն 2, շինուի 6, շինուիլ 2, շինուիլն 1, շինուին 6, շինուիր 3, շինումին 1, շինուող 8, շինւէին 1, շիշ 6, շիշեր 1, շիշերէն 1, շիշերը 2, շիշերով 1, շիշերովը 1, շիշերու 1, շիշերուն 3, շիշէն 1, շիշը 4, շիշի 2, շիշին 2, շիշն 1, շիշտելով 1, շիշտեցին 1, շիշտէին 2, շիշտէր 1, շիջած 4, շիջելափառ 1, շիջի 1, շիջումէն 2, շիջումին 1, շիջումներուն 1, շիջումով 1, շիջումովը 1, շիտակ 28, շիտակը 8, շիտակն 1, շիտակութիւնը 1, շիտկած 1, շիտկէ 6, շիրա 1, շիրիմներէն 1, շիրիմներու 1, շիրիմներուն 1, շիրմաքարէն 1, շիւան 1, շիւղ 6, շիւղերուն 1, շիւղը 1, շիւղին 2, շիւղն 1, շիփ-շիտակ 1, շլացիկ 4, շլացնէ 1, շլացնող 2, շլացուցիչ 5, շլմորուն 3, շկահիւն 1, շղարշ 8, շղարշէ 2, շղարշէն 2, շղարշէր 2, շղարշը 9, շղարշի 8, շղարշիկը 1, շղարշին 9, շղարշն 2, շղարշներու 1, շղարշներուն 1, շղարշով 5, շղարշուած 2, շղարշուի 2, շղարշումին 1, շղարշումովը 1, շղարշուն 1, շղթայ 11, շղթայազերծ 1, շղթայազերծեց 1, շղթայազերծէ 1, շղթայազերծէին 1, շղթայած 1, շղթայակապ 16, շղթայակերպ 1, շղթայակիր 2, շղթայակիրները 1, շղթայապիրկ 4, շղթայաւոր 2, շղթայելու 1, շղթայէն 2, շղթայի 8, շղթայիկներու 1, շղթային 15, շղթայող 1, շղթայով 19, շղթայովը 1, շղթայուած 23, շղթայուածները 1, շղթայուածներն 1, շղթայուելէ 1, շղթայուեցան 1, շղթայուի 1, շղթայուին 2, շղթայումը 1, շղթայուն 1, շղթան 33, շղթաներ 2, շղթաներէն 2, շղթաները 9, շղթաներով 2, շղթաներու 3, շղթաներուն 5, շղւուն 1, շմաւոն 1, շմաւոնը 2, շմինէ 1, շմինէին 2, շնագայլեր 1, շնագայլերէն 1, շնագայլերու 4, շնագայլերուն 4, շնագայլը 1, շնական 2, շնականութեամբ 2, շնականութիւնը 1, շնականօրէն 1, շնանալով 1, շնացող 3, շնացողն 1, շնացողներու 1, շնթռկելու 1, շնթրկեցնելով 1, շնծեր 1, շնորհ 17, շնորհազուրկ 5, շնորհալի 19, շնորհալիի 1, շնորհալին 4, շնորհած 3, շնորհակալ 5, շնորհակալութիւն 2, շնորհակալութիւնը 1, շնորհակալութիւնները 1, շնորհաշատ 1, շնորհաց 1, շնորհաւորեց 1, շնորհաւորէր 1, շնորհաւորութիւնները 1, շնորհել 2, շնորհելով 4, շնորհելու 1, շնորհեմ 1, շնորհեն 1, շնորհեցէք 1, շնորհեցին 1, շնորհէ 5, շնորհէն 7, շնորհէր 1, շնորհը 23, շնորհի 4, շնորհին 6, շնորհիւ 17, շնորհն 16, շնորհներ 1, շնորհներէն 3, շնորհները 6, շնորհներով 3, շնորհներովը 1, շնորհներու 1, շնորհներուն 5, շնորհով 8, շնորհովը 2, շնորհուած 3, շնորհուածը 1, շնորհք 1, շնորհքը 5, շնորհքին 1, շնորհքներովը 1, շնորհքով 5, շնորհօք 1, շնութեան 3, շնչած 1, շնչահեղձ 2, շնչահեղձական 1, շնչահեղձող 1, շնչառութեամբ 1, շնչառութեան 5, շնչառութենէ 1, շնչառութիւնը 8, շնչառութիւնն 1, շնչասպառ 2, շնչատ 1, շնչարձակումները 1, շնչել 3, շնչելէ 1, շնչելի 1, շնչելու 1, շնչեղէն 1, շնչեն 1, շնչէր 1, շնչին 1, շնչում 1, շշկեց 1, շշմած 1, շշմող 1, շշնջային 1, շշնջաց 11, շշնջել 2, շշնջեց 1, շշնջէր 1, շշնջուած 1, շշնջուէր 1, շշնջուն 1, շշուկ 11, շշուկէն 2, շշուկը 3, շշուկի 3, շշուկներ 1, շշուկներէ 1, շշուկները 3, շշուկներով 1, շշուկներու 1, շշուկով 1, շշուկուած 3, շշունջ 3, շշունջը 5, շշունջին 1, շշունջով 1, շուտ 1, շունչ 1, շոգ 2, շոգելից 1, շոգեմակոյկով 1, շոգենաւ 1, շոգենաւերու 1, շոգենաւով 1, շոգեպինդ 1, շոգեւոր 7, շոգեւորման 2, շոգէն 3, շոգը 1, շոգի 3, շոգիանայ 1, շոգիանային 1, շոգիացած 1, շոգիացնելու 1, շոգիացնեն 1, շոգիացնէր 2, շոգիացումէն 1, շոգիացուցած 1, շոգիէ 2, շոգիէն 2, շոգիի 3, շոգիին 2, շոգին 11, շոգիներ 1, շոգիովը 2, շոգով 1, շոգցած 1, շողալ 1, շողաձակ 1, շողային 1, շողարձակ 3, շողարձակուած 1, շողացին 4, շողացնելէն 1, շողացնելով 1, շողացող 1, շողացուց 1, շողերուն 3, շողը 1, շողին 1, շողիւն 3, շողիւնը 2, շողիւնի 1, շողիւնին 1, շողիւններ 1, շողիւններու 1, շողիւնով 1, շողիւնոտ 1, շողիքէն 1, շողիքոտ 1, շողշողումին 1, շողշողուն 2, շողոմ 1, շողոմել 1, շողոմը 1, շողուն 2, շողոքորթ 2, շողոքորթութիւնը 1, շոյած 4, շոյանքով 1, շոյել 1, շոյելէն 2, շոյելով 7, շոյելու 1, շոյեն 1, շոյեր 1, շոյեց 4, շոյէին 2, շոյէր 4, շոյող 3, շոյուած 1, շոյուելով 1, շոշորդը 1, շոշորթ 1, շոր 2, շորեղէն 2, շորորով 1, շուայտ 1, շուայտութեան 1, շուայտութիւնը 1, շուար 11, շուարած 14, շուարեր 1, շուարիլ 1, շուարինք 1, շուարման 2, շուարում 4, շուարումէն 3, շուարումը 5, շուարումի 3, շուարումին 3, շուարուն 16, շուլլուած 4, շուլլուեցաւ 1, շուլլուէին 1, շուլլուէր 2, շուլլուի 2, շուլլուողի 1, շուկայ 4, շուկայէն 3, շուկայի 3, շուկային 4, շուկան 8, շուկաներէն 1, շուկաները 2, շուկաներու 1, շուկաներուն 1, շուկացի 1, շուկացիներ 1, շուկացիներու 1, շուն 11, շուներ 3, շուներէն 2, շուները 14, շուներն 1, շուներու 11, շուներուն 11, շունէ 1, շունէն 2, շունը 17, շունի 11, շունին 6, շունովը 1, շունուընին 1, շունչ 44, շունչերը 1, շունչերնին 2, շունչերու 1, շունչէ 2, շունչէն 20, շունչը 84, շունչի 13, շունչին 46, շունչն 8, շունչով 9, շունչովը 1, շուշան 1, շուշանաթոյր 1, շուշանին 1, շուշանները 1, շուտ 44, շուտիկ 4, շուտով 20, շուրթին 2, շուրթներուն 2, շուրջ 17, շուրջանակի 4, շուրջառ 4, շուրջառը 6, շուրջառին 3, շուրջառներ 1, շուրջառները 1, շուրջառներով 1, շուրջառներու 2, շուրջառով 2, շուրջառովը 2, շուրջառուած 1, շուրջերը 1, շուրջէն 2, շուրջը 113, շուրջի 2, շուրջին 1, շուրջիններէն 1, շուրջինները 5, շուրջիններու 1, շուրջիններուն 3, շուրջն 3, շուրջպար 1, շուրջպարը 1, շուրջպարի 1, շուք 19, շուքամերձ 1, շուքեր 1, շուքերը 2, շուքերով 2, շուքերու 1, շուքերուն 2, շուքէ 3, շուքէն 12, շուքը 24, շուքի 12, շուքին 32, շուքն 3, շուքով 5, շուքովը 7, շուքովն 1, շոքոլա 1, շոքոլայի 1, շոքոլաներ 1, շչուն 2, շպարեն 1, շպարէն 1, շպարն 1, շպարով 1, շպարուած 1, շպարուն 1, շպրտէր 1, շջանակին 1, շռայլ 5, շռայլուած 2, շռայլութիւն 1, շռայլութիւնները 1, շռան 1, շռելով 2, շռելուն 1, շռէր 1, շռնդիւնն 1, շտ 1, շտապած 1, շտապեր 1, շտապեց 1, շտապը 1, շտապով 2, շտեմարան 1, շտեմարանը 3, շտեմարանն 1, շտեմարաններէն 1, շտեմարաններուն 1, շտկած 4, շտկել 5, շտկելու 1, շտկեր 5, շտկեց 5, շտկեցաւ 1, շտկեցին 2, շտկէին 1, շտկէր 2, շտկի 1, շտկին 1, շտկուած 1, շտկուեր 1, շտկուեցան 1, շտկուեցաւ 6, շտկուէր 3, շտկուի 1, շտկուիլ 1, շտկրտելէ 1, շտկրտէին 2, շրթնակապերը 1, շրթնաձեւ 1, շրթնանկիւնները 1, շրթներէ 1, շրթներէն 32, շրթները 68, շրթներն 1, շրթներով 11, շրթներովը 3, շրթներու 6, շրթներուն 47, շրթունք 6, շրթունքէն 5, շրթունքը 4, շրթունքի 5, շրթունքիդ 1, շրթունքին 19, շրթունքն 1, շրթունքներ 2, շրթունքներէ 1, շրթունքներէն 4, շրթունքները 12, շրթունքներով 1, շրթունքներուն 4, շրթունքով 1, շրշիւն 2, շրշիւնը 3, շրշիւնին 3, շրշիւններ 1, շրշիւնով 1, շրշիւնոտ 1, շրշրջուն 1, շրջաբերութեան 2, շրջագայի 1, շրջագայիլ 1, շրջագայութիւնը 1, շրջագայում 1, շրջագայումը 1, շրջագիծ 2, շրջագիծերով 1, շրջագիծը 3, շրջագիծի 2, շրջագիծին 2, շրջագիծով 3, շրջագծէր 1, շրջագծուած 2, շրջազգեստ 1, շրջազգեստը 2, շրջազգեստին 1, շրջած 6, շրջածիր 1, շրջակայ 4, շրջակայքը 4, շրջակաները 1, շրջականերուն 1, շրջահայեաց 3, շրջահայեցութիւն 1, շրջամոլիկ 1, շրջան 12, շրջանակ 4, շրջանակեն 2, շրջանակէ 2, շրջանակէն 25, շրջանակէր 1, շրջանակը 11, շրջանակի 3, շրջանակին 26, շրջանակներէն 2, շրջանակները 4, շրջանակներով 1, շրջանակներու 12, շրջանակներուն 6, շրջանակող 3, շրջանակով 1, շրջանակովը 2, շրջանակուած 3, շրջանակուիր 1, շրջանային 2, շրջանաւարտ 1, շրջանաւարտը 1, շրջանէ 3, շրջանէն 9, շրջանը 18, շրջանի 27, շրջանին 62, շրջանիս 1, շրջանն 4, շրջաններ 2, շրջանները 5, շրջաններու 7, շրջաններուն 12, շրջան-շրջան 1, շրջանումը 1, շրջանումին 3, շրջանումներու 1, շրջանումով 1, շրջանուտ 1, շրջաշխարհն 1, շրջապատ 10, շրջապատած 1, շրջապատեն 1, շրջապատեցին 7, շրջապատէին 2, շրջապատէն 7, շրջապատէր 2, շրջապատը 26, շրջապատի 6, շրջապատին 34, շրջապատող 6, շրջապատողներէն 1, շրջապատողները 1, շրջապատողներու 1, շրջապատողներուն 4, շրջապատուած 6, շրջառիկ 2, շրջառումներու 1, շրջաստանը 1, շրջասփիւռ 1, շրջափակ 2, շրջափակէն 3, շրջափակին 4, շրջափակով 1, շրջափոխուած 1, շրջափոխութեամբը 1, շրջափոխութեան 1, շրջափոխութիւնը 3, շրջել 2, շրջելով 3, շրջելու 5, շրջես 1, շրջեր 2, շրջեց 11, շրջեցաւ 2, շրջեցին 1, շրջէին 5, շրջի 4, շրջիլ 2, շրջիկ 2, շրջիկներու 1, շրջիւնէն 1, շրջիւնը 1, շրջող 10, շրջողը 1, շրջողի 1, շրջողներէն 1, շրջուած 20, շրջուեր 1, շրջուեցաւ 1, շրջուէր 2, շրջուին 1, շրջում 3, շրջումը 2, շրջումի 2, շրջումին 1, շրջումներ 1, շրջումներէ 1, շրջումներով 1, շրջումներուն 2, շրջումով 5, շրջումովը 1, շրջուն 6, շրջուող 1, շրջւած 1, շփած 1, շփացած 9, շփացուած 2, շփելէն 1, շփելով 4, շփելու 1, շփեց 14, շփեցին 3, շփէին 3, շփէր 5, շփման 2, շփշփելէն 1, շփշփէին 1, շփոթ 11, շփոթած 3, շփոթահար 1, շփոթել 1, շփոթելի 3, շփոթելով 6, շփոթելու 4, շփոթեն 2, շփոթենք 1, շփոթեր 4, շփոթեցաւ 1, շփոթեցուց 1, շփոթէ 5, շփոթէին 2, շփոթէիր 1, շփոթէր 7, շփոթէք 8, շփոթող 1, շփոթուած 2, շփոթուելիք 1, շփոթուելու 4, շփոթուէին 1, շփոթուէր 3, շփոթութեան 2, շփոթութիւն 3, շփոթութիւնը 2, շփոթուի 9, շփոթուիլ 1, շփոթուին 2, շփոթուիր 1, շփոթումը 1, շփոթումին 1, շփոթումով 1, շփոթուող 4, շփուած 4, շփուելով 1, շփուելու 4, շփուեր 1, շփուէր 1, շփուի 1, շփուիլ 2, շփուիլը 1, շփուինք 1, շփում 5, շփումէն 2, շփումը 12, շփումի 6, շփումին 5, շփումները 3, շփումով 2, շփուողները 1, շքադրուած 1, շքազարդ 1, շքախումբէ 1, շքախումբի 1, շքախումբին 2, շքախումբով 1, շքախումբովը 1, շքանշան 1, շքանշանած 1, շքանշանը 1, շքանշաններով 1, շքանշաններուն 1, շքանշանով 1, շքանշանուած 1, շքաւոր 1, շքաւորելով 1, շքաւորելու 1, շքեղ 37, շքեղանք 1, շքեղանքը 1, շքեղանքովը 1, շքեղութեամբ 4, շքեղութեամբը 2, շքեղութեան 1, շքեղութեանը 1, շքեղութեանցը 1, շքեղութենէն 1, շքեղութիւնը 3, շքեղութիւնն 1, շօշափած 2, շօշափակի 1, շօշափել 1, շօշափելէն 1, շօշափելի 22, շօշափելով 2, շօշափելու 4, շօշափեց 6, շօշափէին 2, շօշափէր 2, շօշափող 1, շօշափում 1, շօշափումները 1, շօշափումներով 1, շօշափումով 1, շօշափուող 1