Մնացորդաց

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա
ով 2, ուր 1, ուր 2, ուր 2, ոգելից 1, ոգեկան 1, ոգեկանին 1, ոգեկանութեան 1, ոգեկանութենէն 1, ոգեկանութիւնը 1, ոգեկոչած 3, ոգեկոչել 1, ոգեկոչելով 5, ոգեկոչելու 1, ոգեկոչեց 2, ոգեկոչեցին 2, ոգեկոչմամբը 1, ոգեկոչուած 2, ոգեկոչում 1, ոգեկոչումը 1, ոգեկոչումին 1, ոգեհարցական 1, ոգեղէն 2, ոգեղինացումը 3, ոգեղինէ 1, ոգեցին 1, ոգեւորել 1, ոգեւորեց 2, ոգեւորիչ 1, ոգեւորող 2, ոգեւորուած 1, ոգեւորուեցան 1, ոգեւորութեան 1, ոգեւորութիւնը 3, ոգի 4, ոգիէ 1, ոգիէն 2, ոգիի 5, ոգիին 16, ոգին 35, ոգիներ 2, ոգիներէ 1, ոգիները 5, ոգիներու 3, ոգիներուն 4, ոգիով 4, ոգորումներու 1, ոգումին 1, ոգումներն 1, ոգումովը 1, ոդիսականը 2, ոդիսականի 1, ոդիսեւսի 1, ոեւէ 10, ոզնիի 1, ոզորիէ 1, ոլոռ­ոլոռ 1, ոլորագին 1, ոլորած 2, ոլորակած 1, ոլորելէ 1, ոլորելէն 1, ոլորելով 3, ոլորելու 2, ոլորեր 1, ոլորեց 2, ոլորէ 1, ոլորիներովը 1, ոլոր-մոլոր 1, ոլոր-ոլոր 2, ոլորուած 5, ոլորուելով 1, ոլորուեցան 1, ոլորուեցաւ 2, ոլորուիլ 1, ոլորումը 1, ոլորումները 1, ոլորուն 4, ոլորուտ 1, ոլորտ 7, ոլորտէ 4, ոլորտէն 11, ոլորտը 9, ոլորտի 5, ոլորտին 23, ոլորտն 2, ոլորտով 1, ոլորտովը 1, ոլորւած 1, ոլորք 4, ոլորքէ 3, ոլորքէն 1, ոլորքը 1, ոլորքի 2, ոլորքին 4, ոլորքն 1, ոլորքներ 1, ոլորքներէն 2, ոլորքները 5, ոլորքներն 1, ոլորքներով 2, ոլորքներու 1, ոլորքներուն 3, ոլորքով 2, ոխացողները 1, ոխերը 1, ոխերիմ 1, ոխերիմները 1, ոխերուն 3, ոխի 1, ոխութեամբ 1, ոհմակ 2, ոհմակը 2, ոհմակները 1, ողբ 8, ողբագին 3, ողբալի 1, ողբալին 1, ողբալով 2, ողբալու 1, ողբական 3, ողբակոծ 1, ողբաձայն 1, ողբան 1, ողբանուագ 1, ողբանուագը 1, ողբացեալ 2, ողբացուած 1, ողբերգական 11, ողբերգականը 1, ողբերգականութեանը 1, ողբերգու 1, ողբերգութեամբ 1, ողբերգութեամբը 2, ողբերգութեան 24, ողբերգութեանց 3, ողբերգութենէ 1, ողբերգութենէն 2, ողբերգութիւն 17, ողբերգութիւնը 37, ողբերգութիւնն 2, ողբերգութիւններ 3, ողբերգութիւնները 3, ողբերգութիւններով 1, ողբէն 3, ողբը 8, ողբի 2, ողբուկոծին 1, ողիկ-ողիկ 1, ողիմպոս 1, ողիմպոսէն 1, ողիմպոսը 3, ողիմպոսի 3, ողիմպոսին 1, ողկոյզ 3, ողկոյզէն 2, ողկոյզը 2, ողկոյզին 3, ողկոյզները 1, ողկոյզ-ողկոյզ 2, ողկուած 1, ողնածուծը 2, ողնայարէն 1, ողնայարը 4, ողնայարի 1, ողնայարին 3, ողնայարն 1, ողնասիւն 1, ողնասիւնէն 1, ողնասիւնը 3, ողնասիւնին 5, ողնասիւնով 1, ողնէն 1, ողնուղեղէդ 1, ողնուղեղէն 5, ողնուղեղը 2, ողնուղեղին 7, ողնուղեղն 5, ողնուղեղովը 1, ողող 1, ողողած 1, ողողել 1, ողողելով 9, ողողեր 1, ողողեց 10, ողողէր 1, ողողիչ 1, ողողող 3, ողողուած 18, ողողուելով 1, ողողուելու 1, ողողուենք 1, ողողուեցան 1, ողողուեցաւ 3, ողողուէին 1, ողողումի 1, ողողումին 1, ողողուն 1, ողորահիւս 2, ողորկ 19, ողորկութեամբ 2, ողորկութիւն 1, ողորկութիւններէն 1, ողորկում 1, ողորմած 6, ողորմեա 2, ողորմեայի 1, ողորմեան 1, ողորմելի 13, ողորմելին 2, ողորմելիներ 1, ողորմելիներուն 1, ողորմելով 1, ողորմեցաւ 1, ողորմեցէք 1, ողորմէ 1, ողորմի 3, ողորմիսը 3, ողորմութեամբը 1, ողորմութեամբն 1, ողորմութեան 3, ողորմութեանդ 3, ողորմութիւն 2, ողորմութիւնը 5, ողորմութիւններուն 1, ողորմուկ 1, ողոցը 1, ողոքել 2, ողոքելու 2, ողոքիչ 1, ողջ 71, ողջագուրում 2, ողջագուրումէն 1, ողջագուրումը 1, ողջագուրումին 1, ողջակէզ 2, ողջակէզէն 1, ողջակէզը 3, ողջակէզին 1, ողջակէզներ 1, ողջակէզներէն 1, ողջակէզները 1, ողջակիզել 1, ողջակիզումի 1, ողջ-առողջ 3, ողջերէն 2, ողջերը 8, ողջերու 1, ողջերուն 12, ողջերուս 1, ողջը 2, ողջի 1, ողջին 9, ողջմեռել 1, ողջ-մեռել 2, ողջմտութիւնը 3, ողջնցող 1, ողջ-ողջ 15, ողջոյն 3, ողջոյնը 1, ողջոյնին 2, ողջոյնները 4, ողջոյնովը 3, ողջովը 1, ողջութեան 1, ողջութիւնդ 1, ողջունած 1, ողջունաձեւած 1, ողջունել 1, ողջունելով 1, ողջունելու 3, ողջունեց 1, ողջունեցին 3, ողջունէր 1, ողջունձեւել 1, ողջունձեւը 1, ողջունձեւուած 2, ողջունցեր 1, ողջունցնելով 1, ողջուցը 10, ոճ 10, ոճաւոր 4, ոճաւորած 1, ոճաւորելու 1, ոճաւորող 1, ոճեր 1, ոճերը 2, ոճերով 1, ոճերուն 2, ոճէ 3, ոճէն 1, ոճը 18, ոճի 9, ոճին 13, ոճիր 29, ոճիր-արկած 1, ոճիրէ 1, ոճիրէն 28, ոճիրը 84, ոճիրի 19, ոճիրին 104, ոճիրն 3, ոճիրներ 5, ոճիրներէն 3, ոճիրները 9, ոճիրներն 1, ոճիրներով 2, ոճիրներովը 3, ոճիրներու 3, ոճիրներուն 7, ոճիրներս 1, ոճիրով 5, ոճիրովը 1, ոճն 5, ոճով 16, ոճովը 2, ոճրագործ 18, ոճրագործէն 1, ոճրագործը 17, ոճրագործի 3, ոճրագործին 7, ոճրագործն 1, ոճրագործներ 4, ոճրագործները 3, ոճրագործներու 5, ոճրագործներուն 5, ոճրագործութիւն 2, ոճրագործութիւնը 1, ոճրադատում 1, ոճրախանձ 1, ոճրածալք 1, ոճրածին 1, ոճրական 1, ոճրային 13, ոճրաշամանդաղ 1, ոճրաշարքը 1, ոճրաշնորհ 1, ոճրապատումէն 1, ոճրաստանին 1, ոճրատիպ 1, ոճրարարը 1, ոճրափորձէն 1, ոմանց 5, ոմանք 25, ոյծ 1, ոյր 1, ոչ 864, ոչ-ամբողջ 1, ոչ-անկարները 1, ոչ-անհատական 1, ոչ-արձակ 1, ոչ­աւագներու 1, ոչ-բախտովի 1, ոչ-գոնջը 1, ոչ-դիտումնաւոր 1, ոչ-երկրացի 1, ոչ-զուրկ 1, ոչը 1, ոչթուրք 1, ոչ­թուրք 1, ոչ-թուրք 4, ոչ­թուրքերը 1, ոչ­թուրքերու 1, ոչ-թուրքերուն 1, ոչ­թուրքի 1, ոչ-թրքութիւն 1, ոչին 2, ոչինչ 116, ոչինչը 1, ոչինչով 8, ոչ­իսլամները 2, ոչ-լացի 1, ոչխար 2, ոչխարաց 1, ոչխարը 4, ոչխարի 4, ոչխարին 2, ոչխարներ 2, ոչխարներու 2, ոչխարներուն 1, ոչ-խենթերու 1, ոչ-կարեւոր 1, ոչ-կարմիր 1, ոչ-համազգեստով 1, ոչ-հասարակաց 1, ոչ-հասուն 1, ոչ-հարազատ 1, ոչ-հաւատացեալ 1, ոչ­հելլէն 1, ոչ-հեքիաթէն 1, ոչ-հոգեբան 1, ոչ-ձայնը 1, ոչ-մահուան 1, ոչ-մեկնելի 1, ոչ-նուազ 5, ոչնչանալու 1, ոչնչացածը 2, ոչնչացման 1, ոչնչացնելով 1, ոչնչացնելու 1, ոչնչացուած 1, ոչնչութեամբը 1, ոչնչութենէն 2, ոչ-ոստիկան 1, ոչ-չար 1, ոչ-պաշտօնապէս 2, ոչ-վախկոտ 1, ոչ-վերադիրովը 1, ոջիլը 1, ոջիլին 2, ոջիլն 1, ոջիլները 1, ոջիլներու 2, ոջիլներուն 3, ոջլոտ 4, ոռը-բաց 1, ոռնալ 1, ոռնալէն 1, ոռնալը 1, ոռնալով 1, ոռնաց 3, ոռնացած 1, ոռնոցը 1, ոռնոցով 1, ոռնումին 1, ոռոգելով 1, ոռոգուած 2, ոռոգուելու 1, ոռոգումը 1, ոռոգումին 2, ոսկեբարձ 4, ոսկեբեռն 1, ոսկեբեր 1, ոսկեգոյն 11, ոսկեգոյնի 1, ոսկեգունտ 1, ոսկեդարեր 1, ոսկեդարէն 1, ոսկեդարը 3, ոսկեդարն 1, ոսկեդէզ 1, ոսկեդիր 2, ոսկեդրուագ 12, ոսկեզանգ 2, ոսկեզօծ 23, ոսկեզօծել 1, ոսկեզօծելու 1, ոսկեզօծեցիք 1, ոսկեթել 4, ոսկեթուղթ 2, ոսկեկնիք 1, ոսկեկոթ 5, ոսկեհանքերը 1, ոսկեհատիկ 1, ոսկեհիւս 5, ոսկեհուռ 5, ոսկեձեւ 1, ոսկեձոր 1, ոսկեձուկ 1, ոսկեղէնը 2, ոսկեղէնին 2, ոսկեղէնները 1, ոսկեճամուկ 1, ոսկեճարմանդ 1, ոսկեմատեանը 1, ոսկեմոյն 1, ոսկեջուր 4, ոսկեջուրը 1, ոսկեջուրի 2, ոսկեջուրով 2, ոսկեջրուած 2, ոսկեսար 1, ոսկերանգ 1, ոսկերիչ 2, ոսկերիչներէն 1, ոսկերուտքովը 1, ոսկեփայլ 1, ոսկեփառ 1, ոսկեփոշի 2, ոսկեփոշին 1, ոսկէ 1, ոսկի 135, ոսկիէ 2, ոսկիէն 7, ոսկիի 22, ոսկիին 24, ոսկին 38, ոսկիներ 2, ոսկիներէ 1, ոսկիներէն 2, ոսկիները 12, ոսկիներն 1, ոսկիներով 2, ոսկիներովը 3, ոսկիներու 4, ոսկիներուն 4, ոսկինոց 2, ոսկի-ոսկի 1, ոսկիով 9, ոսկիովը 2, ոսկոր 26, ոսկորասիւնին 1, ոսկորդ 1, ոսկորէ 3, ոսկորէն 1, ոսկորը 9, ոսկորի 12, ոսկորին 11, ոսկորն 1, ոսկորներ 4, ոսկորներդ 1, ոսկորներէն 13, ոսկորները 43, ոսկորներով 1, ոսկորներովը 1, ոսկորներու 7, ոսկորներուն 42, ոսկորներս 2, ոսկորոտ 2, ոսկորուտ 1, ոսկոր-պատերուն 1, ոսկրակոյտ 1, ոսկրակոյտին 1, ոսկրային 1, ոսկրացած 2, ոսկրացանցը 1, ոսոխը 1, ոսոխին 1, ոսպապուրը 1, ոսպերու 1, ոսպի 1, ոսպնեակը 2, ոսպնեակին 1, ոսպ-ոսպ 1, ոստահար 1, ոստահիւս 1, ոստայն 7, ոստայնած 2, ոստայնային 1, ոստայնացմամբ 1, ոստայնացումը 3, ոստայնացումին 1, ոստայնէն 6, ոստայնը 12, ոստայնի 2, ոստայնին 9, ոստայնն 1, ոստայններէն 1, ոստայններու 1, ոստայններուն 2, ոստայնով 3, ոստայնովը 1, ոստայնումին 1, ոստայնումներու 1, ոստանին 1, ոստաններէն 1, ոստանները 1, ոստաններու 2, ոստաններուն 4, ոստեր 2, ոստերէն 1, ոստերը 6, ոստերն 1, ոստերով 1, ոստերու 2, ոստերուն 5, ոստէն 1, ոստի 1, ոստիկան 41, ոստիկանական 20, ոստիկանապետը 1, ոստիկանապետին 1, ոստիկանատան 1, ոստիկանատունը 1, ոստիկան-զինուորները 1, ոստիկան-զինուորներուն 1, ոստիկան-զօրքերու 2, ոստիկանէ 1, ոստիկանէն 1, ոստիկանը 20, ոստիկանի 12, ոստիկանին 14, ոստիկանն 1, ոստիկաններ 11, ոստիկաններէ 1, ոստիկաններէն 4, ոստիկանները 51, ոստիկաններն 1, ոստիկաններով 2, ոստիկաններու 15, ոստիկաններուն 32, ոստիկանով 1, ոստիկանութեան 15, ոստիկանութեանց 1, ոստիկանութենէն 2, ոստիկանութիւն 4, ոստիկանութիւնը 18, ոստիկանօրէն 1, ոստիկներուն 1, ոստին 2, ոստղիլ 1, ոստոստելով 2, ոստոստեց 1, ոստոստող 1, ոստոստուն 6, ոստովի 1, ոստովք 1, ոստում 3, ոստումը 2, ոստումին 1, ոստումները 1, ոստումներով 1, ոստումով 4, ոստուն 1, ոստրէները 1, ով 550, ­ով 1, ովասիս 1, ովը 1, ովկիան 1, ովկիանային 1, ովկիանէ 1, ովկիանը 1, ովկիանիոյ 1, ովկիաններով 1, ովն 1, ովսանը 1, ովսաննա 1, ովքեր 1, ոտաբոպիկ 1, ոտանաւոր 2, ոտանաւորը 1, ոտիցը 1, ոտիցները 2, ոտիցնին 1, ոտիւքն 1, ոտնազարկը 1, ոտնազարկին 1, ոտնակապի 1, ոտնակոխ 3, ոտնաձայն 4, ոտնաձայնը 4, ոտնաշղթայ 1, ոտնաշղթան 1, ոտները 2, ոտներուն 3, ոտնձգութեամբը 1, ոտնձգութիւն 1, ոտնձգութիւնները 2, ոտնումին 1, ոտս 1, ոտք 47, ոտքդ 1, ոտքեր 2, ոտքերէ 1, ոտքերէն 13, ոտքերէս 1, ոտքերը 101, ոտքերն 6, ոտքերնիդ 1, ոտքերնին 5, ոտքերնուն 1, ոտքերով 6, ոտքերովը 4, ոտքերու 7, ոտքերուդ 1, ոտքերուն 63, ոտքերուս 2, ոտքերս 1, ոտքէ 7, ոտքէն 10, ոտքը 40, ոտքի 180, ոտքիդ 1, ոտքին 66, ոտքն 7, ոտքով 16, ոտքովը 3, ոտք-ոտք 1, որ 6841, որակ 1, որակած 5, որակականը 1, որակել 9, որակելէ 1, որակելի 1, որակելով 1, որակելու 5, որակէր 1, որակէք 1, որակի 1, որակով 2, որակուած 22, որակուելու 5, որակուի 1, որակուիլ 4, որակուին 1, որակում 2, որակումէ 2, որակումը 1, որակումին 3, որակումներուն 1, որակումով 1, որակուող 1, որայ 1, որաները 2, որբ 10, որբակոյտին 1, որբանոց 1, որբացնելու 1, որբացուած 1, որբեր 4, որբերը 3, որբերու 1, որբերուն 3, որբեւայրի 3, որբեւայրիին 1, որբեւայրին 4, որբը 3, որբի 5, որբին 9, որբն 2, որբութեան 1, որբութեանս 1, որբութիւն 1, որբութիւնն 1, որբուկը 1, որբուկներուն 1, որբուհի 1, որբուհիներ 1, որդ 2, որդեակք 1, որդեգիր 1, որդեգրած 3, որդեգրելէն 1, որդեգրելու 1, որդեգրենք 1, որդեգրեց 3, որդեգրեցին 1, որդեգրէին 1, որդեգրուած 2, որդեր 1, որդերէ 1, որդերը 5, որդերով 1, որդերովը 1, որդերու 1, որդերուն 1, որդը 4, որդի 8, որդիին 2, որդին 6, որդիներէն 3, որդիները 11, որդիներն 1, որդիներուն 9, որդիներունն 1, որդիքը 1, որդն 2, որդնակար 1, որդնակեր 1, որդնակոյտը 1, որդնահար 2, որդնոտ 13, որդնոտած 7, որդուն 1, որդւոյ 2, որդւոց 3, որեարը 1, որեւէ 38, որը 37, որթ 1, որթատունկ 1, որթատունկի 1, որթատունկին 1, որթերէն 1, որթի 3, որթին 1, որկորապաշտ 1, որկորին 1, որկորներուն 1, որկրամոլ 1, որձեւէգ 5, որձնումին 1, որմ 1, որմերէն 1, որմերը 1, որմերուն 1, որմէ 137, որմով 2, որն 31, որու 7, որոգայթներուն 1, որոճալէն 1, որոճար 1, որոճացեր 2, որոճացուած 2, որոճուած 1, որոճուն 1, որոմ 1, որոմին 1, որոնել 2, որոնելու 1, որոնող 1, որոնց 445, որոնցմէ 60, որոնցմով 15, որոնք 1684, որոնքամէն 1, որոշ 101, որոշադրուած 1, որոշադրութեամբ 1, որոշադրութեան 1, որոշած 4, որոշակի 8, որոշապէս 12, որոշել 1, որոշելէն 1, որոշելի 2, որոշեր 2, որոշեց 1, որոշուած 3, որոշուեր 1, որոշում 11, որոշումէ 2, որոշումէն 3, որոշումը 17, որոշումի 5, որոշումին 9, որոշումն 1, որոշումներ 6, որոշումներէն 1, որոշումները 6, որոշումներն 1, որոշումներով 1, որոշումներու 4, որոշումներուն 6, որոշումով 2, որոշուող 1, որոջ 1, որով 312, որովայնէն 4, որովայնը 6, որովայնի 2, որովայնին 5, որովայններուն 1, որովհետեւ 35, որոտ 3, որոտագին 2, որոտաց 1, որոտը 4, որոտընդոստ 1, որոտող 1, որոտով 1, որոտովը 1, որոտում 5, որոտումը 4, որոտումի 3, որոտումները 1, որու 87, որում 1, որուն 909, որունն 4, որչափ 5, որչափով 1, որպէզսի 1, որպէս 3, որպէսզի 255, որպիսին 2, որպիսութիւնը 1, որջ 1, որջացած 2, որջացածներուն 1, որջերէն 1, որջերուն 2, որջը 2, որջի 1, որջին 1, որջ-պալատէ 1, որս 2, որսալ 1, որսալու 5, որսաստաններու 1, որսեր 1, որսերը 2, որսէ 1, որսը 1, որսի 10, որսին 3, որսովը 1, որսորդ 2, որսորդը 3, որսորդի 1, որսորդին 2, որսորդները 2, որսորդներու 1, որսուած 1, որտեղացի 1, որրաներուն 1, որք 1, որքան 398, ու 16463, ուզած 39, ուզածդ 1, ուզածէն 3, ուզածը 35, ուզածիդ 4, ուզածին 11, ուզածն 1, ուզածները 4, ուզածնին 2, ուզածնուդ 1, ուզածնուն 2, ուզածս 3, ուզել 5, ուզելը 2, ուզելիք 2, ուզելնուն 1, ուզելով 11, ուզելովը 2, ուզելու 14, ուզելուն 8, ուզեն 2, ուզեն-չուզեն 2, ուզենք 3, ուզենք­չուզենք 1, ուզես 7, ուզեր 28, ուզեց 34, ուզեցի 1, ուզեցին 4, ուզեցիք 3, ուզէ 12, ուզէին 4, ուզէիր 1, ուզէր 9, ուզէք 2, ուզող 10, ուզողին 1, ուզողն 1, ուզողները 1, ուզողներուն 1, ուզուած 8, ուզուածը 4, ուզուածին 2, ուզուէր 1, ուզում 2, ուզուն 1, ութ 15, ութ­ 1, ութամեայ 2, ութանիստ 4, ութանկիւն 1, ութերորդը 1, ութէն-տասը 1, ութիւններ 1, ութսուն 1, ութսունամեայ 6, ութսունէն 1, ութ­տասը 2, ութ-տասը 8, ուժ 54, ուժաթափ 2, ուժաթափումէ 1, ուժանակի 1, ուժասպառ 3, ուժասպառում 2, ուժատ 1, ուժաւոր 3, ուժաւորելով 1, ուժաւորուելու 2, ուժաւորութեան 1, ուժաւորումը 1, ուժգին 83, ուժգնակի 4, ուժգնորէն 1, ուժգնութեամբ 29, ուժգնութեամբը 4, ուժգնութեան 5, ուժգնութենէն 3, ուժգնութիւն 2, ուժգնութիւնը 16, ուժգնօրէն 2, ուժեղ 2, ուժեր 7, ուժերէ 3, ուժերէն 10, ուժերը 26, ուժերն 1, ուժերնուն 1, ուժերով 1, ուժերու 9, ուժերուն 18, ուժէ 5, ուժէն 14, ուժը 59, ուժի 14, ուժին 46, ուժինն 1, ուժն 16, ուժով 75, ուժովը 14, ուժովի 1, ուժովին 2, ուժովն 1, ուժովնալ 1, ուժովնաս 1, ուժովները 2, ուժովներուն 3, ուժով-ուժով 1, ուժովցած 4, ուժովցանք 1, ուժովցուցած 1, ուլ 1, ուլականջի 1, ուլան 2, ուլերու 2, ուլերուն 1, ուլի 2, ուլին 1, ուլու 2, ուլունքած 1, ուլունքէ 5, ուլունքը 6, ուլունքին 2, ուլունքներ 1, ուլունքները 1, ուլունքներն 1, ուլունքներու 1, ուլունքներուն 1, ուլունքով 2, ուլունք-ուլունք 2, ուխտ 4, ուխտագնացութեանց 1, ուխտադրուժները 1, ուխտած 3, ուխտատեղին 1, ուխտատուփի 1, ուխտաւոր 1, ուխտաւորը 2, ուխտաւորի 1, ուխտաւորներ 1, ուխտաւորներուն 1, ուխտեր 1, ուխտերէ 1, ուխտերը 5, ուխտը 2, ուխտի 4, ուխտին 4, ուխտով 4, ուխտովները 1, ուհիներ 2, ուհիները 1, ուղարկել 1, ուղարկելով 1, ուղարկելու 1, ուղարկեց 1, ուղարկուած 2, ուղեգիծ 2, ուղեգիծերը 1, ուղեգիծը 2, ուղեգիծին 1, ուղեզրի 1, ուղեկորոյս 1, ուղեղ 5, ուղեղային 5, ուղեղէ 1, ուղեղէն 39, ուղեղը 69, ուղեղի 3, ուղեղիդ 2, ուղեղին 142, ուղեղինը 1, ուղեղիս 2, ուղեղն 2, ուղեղներ 2, ուղեղներէն 4, ուղեղները 8, ուղեղներովը 1, ուղեղներուն 6, ուղեղով 7, ուղեղովը 2, ուղեւորը 1, ուղիէ 1, ուղիէն 1, ուղիին 1, ուղիղ 53, ուղիղը 1, ուղին 2, ուղիներէն 1, ուղիներովը 1, ուղիներու 1, ուղիներուն 1, ուղիով 2, ուղխինահոս 1, ուղղաբարձ 1, ուղղադատութեամբը 1, ուղղալարը 1, ուղղալարի 1, ուղղած 1, ուղղակի 38, ուղղահայեաց 2, ուղղահաւատ 1, ուղղաձիգ 2, ուղղամտութիւնը 1, ուղղաւկի 1, ուղղափառ 5, ուղղեայով 1, ուղղել 4, ուղղելով 2, ուղղելու 1, ուղղեր 1, ուղղեց 3, ուղղեցին 1, ուղղէ 1, ուղղէին 1, ուղղիչ 3, ուղղուած 28, ուղղուելու 1, ուղղուեցան 3, ուղղուեցաւ 1, ուղղուէր 1, ուղղութեամբ 37, ուղղութեամբը 5, ուղղութեան 6, ուղղութենէ 2, ուղղութիւն 5, ուղղութիւնը 19, ուղղութիւններ 1, ուղղութիւններէ 1, ուղղութիւններէն 2, ուղղութիւններով 1, ուղղութիւններուն 1, ուղղումը 1, ուղղումներուն 1, ուղն 1, ուղտ 4, ուղտաձեւ 1, ուղտապաններէ 1, ուղտապանները 1, ուղտապաններուն 1, ուղտերը 4, ուղտերով 4, ուղտերու 4, ուղտերուն 2, ուղտէ 1, ուղտը 2, ուղտի 10, ումպի 2, ումպին 2, ումպով 1, ունայնամիտ 1, ունայնութեան 3, ունայնութեանցը 1, ունայնութիւն 1, ունելիի 1, ունենալ 28, ունենալէն 1, ունենալը 2, ունենալիք 1, ունենալն 1, ունենալնուն 3, ունենալով 33, ունենալու 30, ունենալուն 3, ունենայ 6, ունենային 7, ունենան 8, ունենանք 4, ունենար 28, ունենաք 1, ունեցած 49, ունեցածէն 1, ունեցածը 3, ունեցածին 5, ունեցածն 2, ունեցածները 1, ունեցածներուն 1, ունեցածնիդ 1, ունեցայ 1, ունեցան 31, ունեցաւ 44, ունեցաք 4, ունեցեր 32, ունեցէք 2, ունեցող 25, ունեցողը 1, ունեցողին 4, ունեցողն 1, ունեցողներ 1, ունեցողները 4, ունեցողներու 1, ունեցողներուն 4, ունեւոր 4, ունեւորը 1, ունեւորի 1, ունեւորին 1, ունեւորներուն 1, ունէի 1, ունէին 170, ունէինք 4, ունէիք 3, ունէր 354, ունի 179, ունիմ 17, ունին 104, ունինք 26, ունիս 28, ունիք 23, ունկնդիր 3, ունկնդիրը 2, ունկնդիրներէն 2, ունկնդիրները 5, ունկնդիրներու 2, ունկնդիրներուն 2, ունկնդրութեան 2, ունկնդրութիւն 1, ունցեր 1, ուշ 73, ուշաբերելու 1, ուշաբերումը 1, ուշագ 1, ուշագի 3, ուշագրաւ 30, ուշագրաւը 3, ուշադիր 36, ուշադրութեամբ 12, ուշադրութեան 10, ուշադրութենէն 1, ուշադրութիւն 6, ուշադրութիւնը 16, ուշաթափ 3, ուշաթափումէն 1, ուշաթափումը 1, ուշաթափումին 1, ուշակորոյս 2, ուշանալով 1, ուշանալու 2, ուշանալուն 1, ուշանայ 2, ուշանային 1, ուշանան 1, ուշանար 3, ուշացած 9, ուշացայ 1, ուշացար 1, ուշացաւ 1, ուշացաք 2, ուշացող 1, ուշացողը 1, ուշացուց 1, ուշացրիւ 1, ուշը 7, ուշի 1, ուշին 2, ուշկեկ 1, ուշքերը 1, ուշքէ 2, ուշքը 1, ուշքի 5, ուշքին 1, ուռած 36, ուռած-փոր 1, ուռելով 1, ուռելու 1, ուռենալով 1, ուռեցած 7, ուռեցնելէ 2, ուռեցնելով 3, ուռեցուոր 2, ուռեցուորած 2, ուռեցուորում 1, ուռեցուորումները 1, ուռեցուց 1, ուռեցուցած 1, ուռեցք 7, ուռեցքէն 1, ուռեցքը 4, ուռեցքն 1, ուռեցքները 1, ուռեցքներով 1, ուռեցքներուն 1, ուռին 1, ուռիներով 1, ուռկան 2, ուռկանապինդ 1, ուռկանէն 4, ուռկանը 1, ուռկանին 6, ուռկաններէն 1, ուռկաններովը 1, ուռկանովը 1, ուռկանուած 2, ուռճանալու 1, ուռճացած 2, ուռճացնող 1, ուռճացումը 1, ուռնակէն 1, ուռնակը 2, ուռնակի 1, ուռնակին 2, ուռնակովը 1, ուռ-ուռ 1, ուռուցիկ 4, ուռուցիկութիւնը 1, ուս 7, ուսած 6, ուսածալքին 1, ուսանելի 2, ուսանող 11, ուսանողը 1, ուսանողի 1, ուսանողներ 2, ուսանողներու 2, ուսանողներուն 1, ուսանողութեան 3, ուսանողուհիներ 1, ուսդ 1, ուսերէ 2, ուսերէն 14, ուսերը 3, ուսերնուն 2, ուսերովը 2, ուսերու 2, ուսերուդ 1, ուսերուն 32, ուսերուս 1, ուսէ 1, ուսէն 12, ուսը 6, ուսընդանութ 1, ուսի 3, ուսին 31, ուսման 2, ուսմանց 1, ուսնոցները 2, ուսնոցներով 3, ուսոսկրէն 1, ուսոսկրին 2, ուսոսկրները 1, ուսով 2, ուսուած 1, ուսում 5, ուսումէ 1, ուսումէն 2, ուսումը 7, ուսումի 2, ուսումին 3, ուսումնակից 1, ուսումնասիրած 2, ուսումնասիրական 1, ուսումնասիրելու 1, ուսումնասիրողներ 2, ուսումնասիրուած 1, ուսումնասիրութեան 2, ուսումնասիրութենէն 1, ուսումնասիրութիւն 1, ուսումնասիրութիւնը 2, ուսումնասիրումին 1, ուսումներէն 1, ուսումներով 1, ուսումներուն 1, ուսուցիչ 7, ուսուցիչէ 1, ուսուցիչէս 1, ուսուցիչը 5, ուսուցիչի 1, ուսուցիչին 1, ուսուցիչներէն 1, ուսուցիչներուն 1, ուսուցման 1, ուսուցողին 1, ուսուցումը 2, ուսուցչին 1, ուստա 3, ուստի 2, ուստիան 9, ուստիանէն 2, ուստիանը 47, ուստիանին 34, ուստիանն 5, ուստիաններ 1, ուստիանները 1, ուստիաններու 1, ուստիաններուն 1, ուտ 1, ուտել 11, ուտելէ 3, ուտելէն 2, ուտելը 3, ուտելիք 4, ուտելիքէն 1, ուտելիքը 2, ուտելիքին 1, ուտելիքներու 1, ուտելիքներուն 1, ուտելով 15, ուտելու 19, ուտելուն 2, ուտեմ 1, ուտեն 2, ուտես 2, ուտեստեղէնը 1, ուտեստեղէնի 1, ուտեստը 1, ուտեստի 1, ուտեստն 2, ուտեր 2, ուտէ 2, ուտէր 4, ուտիճը 1, ուտող 16, ուտողաց 2, ուտողը 2, ուտողները 1, ուտողներու 1, ուտողներուն 2, ուտուելիք 1, ուտուելով 2, ուտուելու 2, ուր 894, ուրագ 1, ուրագին 1, ուրագովը 1, ուրախ 46, ուրախանալ 1, ուրախառիթ 1, ուրախացաք 1, ուրախացնելու 1, ուրախացող 1, ուրախութեամբ 4, ուրախութեան 6, ուրախութենէն 1, ուրախութիւն 2, ուրախութիւնը 10, ուրախութիւնն 1, ուրականը 2, ուրականի 1, ուրականին 2, ուրանալ 7, ուրանալէ 1, ուրանալը 2, ուրանալով 5, ուրանալու 8, ուրանալուն 1, ուրանայ 1, ուրանային 1, ուրանանք 1, ուրանար 7, ուրացած 4, ուրացան 1, ուրացանք 1, ուրացաք 1, ուրացել 1, ուրացեր 2, ուրացիր 3, ուրացման 1, ուրացող 1, ուրացողները 1, ուրացուած 3, ուրացուելու 1, ուրացուիլ 2, ուրացում 1, ուրացումէն 1, ուրացումը 4, ուրացումի 1, ուրացումին 1, ուրացումն 4, ուրացումները 2, ուրացումներուն 1, ուրբաթ 1, ուրբաթի 3, ուրդերէն 1, ուրդերով 1, ուրդերուն 1, ուրդէն 1, ուրդը 1, ուրդի 1, ուրեմն 54, ուրը 2, ուրիշ 895, ուրիշէ 5, ուրիշէն 6, ուրիշը 16, ուրիշի 33, ուրիշին 63, ուրիշն 2, ուրիշներ 75, ուրիշներէ 15, ուրիշներէն 6, ուրիշները 33, ուրիշներն 1, ուրիշներուն 1, ուրիշներով 3, ուրիշներու 96, ուրիշներուն 46, ուրիշներունը 7, ուրիշներունն 1, ուրկէ 204, ուրոյն 1, ուրուագիծ 1, ուրուագիծը 1, ուրուագիծին 1, ուրուագիծներուն 1, ուրուագին 1, ուրուագծուած 1, ուրուագրած 1, ուրուագրելով 1, ուրուագրուած 1, ուրուագրուող 2, ուրուադրեցին 1, ուրուադրումով 1, ուրուախաղին 1, ուրուածումը 1, ուրուական 4, ուրուականէն 9, ուրուականը 20, ուրուականի 8, ուրուականին 6, ուրուականն 2, ուրուականները 5, ուրուականներու 1, ուրուականներուն 1, ուրուաձայն 1, ուրուաձեւ 8, ուրուաձեւերով 1, ուրուաձեւը 1, ուրուաձեւուած 1, ուրուային 13, ուրուայնութեան 2, ուրուայնութիւնը 1, ուրուայոյզ 1, ուրուանար 1, ուրուանկարէն 1, ուրուանկարները 1, ուրուաստուեր 1, ուրուաստուերը 1, ուրուաստուերով 1, ուրուատիպ 3, ուրուատիպը 1, ուրուարձակումը 1, ուրուացած 5, ուրուացածը 3, ուրուացան 5, ուրուացաւ 28, ուրուացեր 2, ուրուացմամբ 1, ուրուացման 1, ուրուացնելով 1, ուրուացող 19, ուրուացուած 1, ուրուացում 4, ուրուացումէն 1, ուրուացումը 4, ուրուացումին 1, ուրուացումները 1, ուրուացումով 1, ուրուացուց 1, ուրուափայլն 1, ուրուն 1, ուրուներուն 2, ուրուշ 1, ուրւատիպ 1, ոք 115, ոքէ 12, ոքի 22