Մնացորդաց

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա
չ’ախորժիր 2, չ’աճեցներ 1, չ’ամբողջանար 1, չ’անդրադառնար 1, չ’անցնիր 3, չ’ապացուցաներ 1, չ’ապրիր 1, չ’առներ 1, չ’արժեր 2, չ’արտաբերեր 1, չ’ելլեր 3, չ’երաշխաւորեր 1, չ’երաշխաւորուիր 2, չ’երթար 1, չ’ըլլար 1, չ’ըմբռներ 2, չ’ըներ 1, չ’ընծայեր 2, չ’ըսեր 1, չ’իյնար 3, չ’ուզեր 4, չ’ուզուիր 1, չ’ունենար 2, չագըճեանի 2, չազատագրուած 1, չազատած 1, չ՚ազատեր 1, չազատեցան 1, չազատէր 1, չազատուած 2, չազդենք 1, չ՚ազդեր 1, չազդուեցան 1, չազդուեցաւ 2, չ՚ազդուիր 1, չազդուող 1, չաթ 1, չաթըռ-չաթըռ 1, չաթըր-չաթըր 1, չաժան 1, չաժեմին 2, չալէ 1, չալըմ 1, չախալենց 1, չախելով 1, չախերովը 1, չախեցին 1, չախորժեցաւ 1, չ՚ախորժիր 2, չախորժող 1, չաղաչեցին 1, չաղարտուած 1, չաղտոտելով 1, չաղօթելը 1, չաճապարել 3, չաճեցաւ 3, չաճիլը 1, չ՚աճիր 1, չաճող 1, չամասանենց 1, չամբողջացող 1, չամբողջացուց 2, չամիչեան 7, չամիչեանի 1, չամիչեանին 3, չամուսնանալու 1, չամուսնացած 1, չամոքուելով 1, չամչեանները 2, չամչնալ 2, չամչնային 1, չամչնաք 1, չամչցան 1, չամչցաւ 1, չամչցող 2, չամրացաւ 2, չայլափոխուած 1, չայրէր 1, չայրի 1, չայրող 1, չայցելեց 3, չայցելեցին 2, չայցելէ 1, չայցելէր 1, չայցելուած 1, չայցուած 1, չայցուեցան 2, չայցուեցաւ 4, չայցուէին 1, չանդրադառնար 1, չանդրադարձաւ 2, չանիծել 1, չանտեսել 1, չանցած 11, չանցաւ 7, չանցընեն 1, չանցընէր 1, չանցնելով 1, չանցնելու 2, չանցնէր 2, չ՚անցնիր 7, չանցնող 3, չանցուած 1, չանցուց 7, չանցուցին 5, չ՚աշխատիր 1, չաշխատողները 1, չաշխարհին 1, չապականէ 1, չ՚ապահովեր 1, չապաստանող 1, չապացուցուած 1, չապրած 2, չապրի 1, չապրիլը 2, չ՚ապրիր 2, չապրողի 1, չառած 7, չառաջարկելէս 1, չառաջացաւ 1, չառաջնորդելու 2, չառաւ 5, չառի 1, չառին 2, չառնելով 3, չառնելու 2, չառնէ 3, չառնէի 2, չառնէին 2, չառնէր 1, չառնող 2, չառնուած 1, չառնուելիք 1, չառնուէին 1, չառնուիլ 2, չար 30, չարագործ 1, չարագործի 1, չարագործներ 1, չարագործները 1, չարագործներուն 1, չարագուշակ 42, չարազրոյց 1, չարախինդ 2, չարախօսելը 1, չարախօսութիւնը 1, չարակամ 3, չարաղէտ 2, չարաճճի 3, չարամիտներ 1, չարայարուած 1, չարանան 1, չարանար 1, չարաշահութիւններու 1, չարաշուք 8, չարաչար 24, չարացաւ 1, չարաւարտ 1, չարափոխած 5, չարափոխեն 1, չարափոխեցին 1, չարափոխէին 1, չարափոխուած 1, չարափոխում 1, չարգիլէին 1, չարգիլուէր 1, չարերու 1, չարը 5, չարթննալիք 1, չարթննալով 1, չ՚արթննար 1, չարթնցած 2, չարթնցաւ 1, չարթնցուցին 1, չարժանանալուն 1, չարժանացած 2, չարժանացան 2, չարժանացաւ 1, չ՚արժեր 3, չարժէր 1, չարժող 1, չարի 3, չարին 4, չարիւնած 1, չարիք 5, չարիքէն 1, չարիքը 4, չարիքի 4, չարիքին 4, չարիքն 1, չարիքներուն 2, չարիքով 1, չարխափանէն 1, չարխը 1, չարհամարհել 1, չարձակած 1, չարձակելու 1, չարձակուած 1, չարն 1, չարութեամբ 4, չարութեան 4, չարութիւն 3, չարութիւնը 5, չարութիւնն 2, չարչարագին 2, չարչարած 2, չարչարակոծ 1, չարչարանք 2, չարչարանքը 4, չարչարանքին 4, չարչարանքներէն 1, չարչարանքներով 1, չարչարելէ 1, չարչարելով 1, չարչարելու 4, չարչարեն 2, չարչարեց 2, չարչարէ 1, չարչարէին 1, չարչարէր 5, չարչարող 1, չարչարուած 3, չարչարուեցաւ 1, չարչարուէր 2, չարչարուի 1, չարչըի 1, չարչրկող 1, չարչրկուած 1, չարտաբերել 2, չարտայայտուած 1, չ՚արտայայտուիր 1, չարտասանեց 1, չարտասուելու 1, չարտօնեց 1, չարտօնուած 1, չարտօնուեցան 1, չարտօնուին 1, չարքաշ 9, չարքաշութեան 1, չարքաշութիւնը 1, չարքերէն 2, չարքերն 1, չարքերու 3, չարքերուն 1, չաւագ 1, չաւարտած 3, չաւարտեց 3, չաւարտող 1, չաւելցնել 1, չաւելցուց 1, չաւելցուցին 1, չաւուշ 1, չաւուշը 3, չաւուշի 1, չաւուշիին 1, չաւուշին 1, չաւուշներ 1, չաւուշներէն 1, չաւուշները 3, չաւուշներուն 1, չափ 503, չափազանց 37, չափազանցեր 1, չափազանցուած 1, չափազանցուածին 1, չափազանցութեան 1, չափազանցութենէ 1, չափազանցութիւն 2, չափազանցումով 1, չափած 7, չափահաս 2, չափանիշը 2, չափաւոր 2, չափել 12, չափելի 1, չափելով 8, չափելու 8, չափեն 7, չափենք 3, չափես 2, չափեր 9, չափերը 1, չափերն 1, չափեց 32, չափեցին 10, չափեցիք 1, չափէ 19, չափէին 4, չափէն 6, չափէր 11, չափէք 3, չափը 24, չափի 2, չափին 5, չափն 1, չափող 4, չափողը 1, չափողները 1, չափողներու 1, չափով 40, չափովը 9, չափու 1, չափուած 11, չափուածը 1, չափուածին 2, չափուելու 4, չափուի 3, չափուիլ 2, չափուին 1, չափուիր 1, չափումը 1, չափումին 1, չափումները 1, չափուն 1, չափչփելով 1, չափչփեն 1, չափրաստ 2, չբաժնելով 2, չբաժնուեցան 1, չբաժնուեցաւ 1, չբաժնուիլ 1, չբամբասեցին 1, չբանալով 3, չբանալու 1, չբանաձեւեց 1, չբանաձեւուած 1, չբանար 1, չբարեխառնուի 1, չբարկացաւ 2, չբարկացաք 1, չբարկացնելու 1, չբարձրանալու 1, չբարձրանար 1, չբարձրացող 1, չբարձրացուց 1, չբացաւ 5, չբացի 1, չբացին 2, չբացուած 4, չբացուեցաւ 1, չբացուող 2, չբացւած 1, չբաւեց 1, չբաւէ 1, չբաւէին 1, չբաւէր 1, չբաւող 1, չբերաւ 4, չբերելն 1, չբերեմ 2, չբերէ 1, չբերի 1, չբերին 2, չբերիր 2, չբզկտէ 1, չբզկտուէին 1, չբողոքել 1, չբուսած 2, չբուսան 1, չբուսնի 1, չբռնաբարէր 1, չբռնեն 1, չբռնեց 1, չբռնկած 1, չգալէն 1, չգալիք 2, չգալուն 3, չգահավիժելու 1, չգաղթած 1, չգամէ 1, չգամուողը 1, չգայ 3, չգան 1, չգանգատիլ 1, չգար 3, չգարշէր 1, չգացած 1, չգացին 1, չգացինք 1, չգացող 1, չգիտակցուած 1, չգիտենայ 1, չգիտնալը 2, չգիտնալնուն 3, չգիտնալնուս 1, չգիտնալով 11, չգիտնալու 1, չգիտնալուն 2, չգիտնայի 1, չգիտնան 2, չգիտնանք 1, չգիտնար 3, չգիտնաք 1, չգիտցած 1, չգիտցածը 4, չգիտցածս 1, չգիտցող 2, չգիտցողը 1, չգնաց 5, չգոհանալով 1, չգոհանայ 2, չգոհացան 1, չգոհացաւ 2, չգոհացուած 1, չգոյ 3, չգոյութեամբ 1, չգոյութեամբը 1, չգոյութենէն 1, չգոյութիւնը 1, չգործադրեց 1, չգործածելու 1, չգործածեցին 1, չգործածուած 1, չգոցեց 1, չգոցեցին 1, չգոցող 1, չգոցուէր 1, չգուշակելու 1, չգուշակուած 2, չգուշակուելիք 1, չգտած 1, չգտածը 1, չգտածն 1, չգտայ 1, չգտան 4, չգտաւ 7, չգտնաք 1, չգտնելով 3, չգտնելու 1, չգտնելուն 5, չգտնէ 2, չգտնէին 1, չգտնէր 4, չգտնող 1, չգտնուած 1, չգրաւէ 1, չգրգռել 1, չգրգռելու 2, չգրգռեց 1, չգրուածը 1, չդադրած 1, չդադրեցան 1, չդադրեցանք 1, չդադրեցաւ 1, չդադրէր 1, չդադրիք 1, չդաշնուէին 1, չդաշունուին 1, չդառնալ 1, չդառնալով 2, չդառնալու 2, չդատէ 1, չդատէր 1, չդատուիք 1, չդարձան 1, չդարձաւ 2, չդարձնել 1, չդարձնելու 1, չդարձող 1, չդարձուց 2, չդիմանալով 3, չդիմացան 1, չդիմացաւ 5, չդիմացողը 1, չդնել 1, չդնելով 1, չդնելու 1, չդնէ 2, չդնէր 1, չդնող 1, չդողաց 2, չդպաւ 1, չդպէր 1, չդպցուց 2, չդպցուցին 1, չդրաւ 1, չդրին 2, չդրուած 1, չելած 10, չելան 4, չելաւ 10, չելլելով 3, չելլելու 2, չելլող 1, չեկած 8, չեկածը 1, չեկան 8, չեկաւ 10, չեկող 3, չեղած 33, չեղածը 2, չեղածով 1, չեղան 15, չեղանք 1, չեղար 1, չեղաւ 35, չեղաք 2, չեղեալ 1, չեղող 8, չեղողը 1, չեղողները 1, չեղողներու 1, չեղողներուն 1, չեմ 138, չեն 341, չենթարկուէր 2, չենթարկուիլ 1, չենք 130, չեչոտ 1, չեռացող 1, չես 84, չեր 1, չերերաց 2, չերեւալով 1, չերեւալու 1, չերեւալուն 1, չ՚երեւար 2, չերեւաց 1, չ՚երեւիր 1, չերեւնալ 1, չերեւցած 1, չերեւցաւ 2, չերեւցող 7, չերթալ 5, չերթալն 1, չերթալու 2, չերթամ 2, չերթաս 3, չերթար 1, չ՚երթար 1, չերկարեց 3, չերկննալ 1, չերկնցուց 1, չերչիներու 2, չերքէզ 2, չերքէզներու 1, չեփած 1, չ՚եփեր 1, չզառածինք 1, չզատեց 1, չզատեցին 1, չզատէր 1, չզատուած 1, չզատուելով 2, չզատուելու 2, չզատուի 1, չզատուող 3, չզարկաւ 2, չզարմանայ 1, չզարմանայի 1, չզարմանար 2, չզարմացաւ 7, չզբաղեցան 1, չզբաղի 1, չզգալ 2, չզգալով 4, չզգալու 4, չզգայինք 1, չզգան 1, չզգանք 1, չզգար 4, չզգաց 3, չզգացած 1, չզիջանելով 1, չզիջանելուն 1, չզիջաւ 2, չզիջելով 1, չզիջիլ 1, չզլանալով 1, չզլացաւ 1, չզղջան 1, չզովացաւ 1, չէ 597, չէ 1, չէզոք 28, չէզոքանայ 1, չէզոքացնելու 1, չէզոքացուած 1, չէզոքացուեցաւ 1, չէզոքացուց 2, չէզոքացուցին 1, չէզոքելու 1, չէզոքներու 1, չէզոքութիւն 1, չէզոքութիւնը 3, չէզօք 1, չէի 8, չէին 435, չէինք 5, չէիր 2, չէիք 3, չէլլոյի 1, չէլլոն 2, չէմ 1, չէմպէրը 2, չէչ 1, չէր 1379, չէք 81, չէքիով 1, չէքիրկէ 2, չէքիրկէի 2, չէքիրկէներուն 1, չէօրէկի 1, չը 4, չըլլալ 8, չըլլալը 1, չըլլալն 1, չըլլալնուն 1, չըլլալով 8, չըլլալու 13, չըլլալուն 15, չըլլայ 17, չըլլային 7, չըլլայիր 1, չըլլան 7, չըլլանք 1, չըլլաս 3, չըլլար 60, չ՚ըլլար 5, չըլլաք 2, չըլլող 1, չըլլուի 1, չըլլուող 1, չըմբռնեց 2, չընդհանրացուց 1, չընդմիջեց 1, չընդունած 1, չընդունեց 2, չընդունէր 1, չընդունի 1, չընդունիլ 2, չընդունին 1, չընդունուին 1, չ՚ընդունուիր 1, չընել 5, չընելով 4, չընելու 5, չընեն 1, չընես 2, չ՚ըներ 4, չընէ 3, չընէին 1, չընէր 3, չընկերացաւ 1, չընկրկէր 1, չընկրկին 1, չընտրեց 1, չըսածը 1, չըսածս 1, չըսաւ 12, չըսել 3, չըսելով 2, չըսելու 17, չըսեն 1, չըսես 2, չ՚ըսեր 1, չըսէր 2, չըսէք 1, չըսի 5, չըսին 6, չըսիր 3, չըսուած 11, չըսուածէն 1, չըսուածը 1, չըսուածն 1, չըսուելիք 4, չըսուեցաւ 1, չըսուիլ 1, չ՚ըսուիր 1, չըրած 5, չըրածին 1, չըրաւ 20, չըրին 6, չըրինք 1, չըրիր 1, չըրիք 1, չթաթխեցին 1, չթաղէ 1, չթաղուած 1, չթաղուեցաւ 1, չթարթած 1, չթարթեց 1, չթարթեցին 2, չթարթող 1, չթափած 2, չթափանցուելիք 1, չթափէր 1, չթափուած 1, չթափուէին 1, չթափուող 1, չթերացան 2, չթխլէր 1, չթողելու 3, չթողուց 4, չթոռմելով 1, չթուեցաւ 1, չթուի 1, չթուլցուցած 1, չթռաւ 1, չթռտուքը 1, չժուժելով 1, չի 345, չիլի 1, չիլիի 1, չիկայ 2, չիմանալուն 1, չիմանայ 1, չիմանար 1, չ՚իմանար 1, չիմացաւ 1, չիյնալ 1, չիյնալու 19, չիյնայ 2, չիյնային 1, չիյնանք 1, չիյնար 3, չ՚իյնար 1, չիյտեմ 2, չին 1, չինաստանէն 1, չինաստանը 1, չինաստանի 1, չինար 1, չինկած 8, չինկաւ 4, չինկող 2, չիջած 2, չիջաւ 8, չիջեցուց 3, չիջնալով 1, չիջնալու 1, չիջնալուն 1, չիջնար 1, չիջնելու 1, չիջնող 1, չիսլամ 1, չիսլամին 1, չիսլամները 1, չիրագործուած 1, չիրաւին 1, չիւշ 3, չիւրացուց 1, չիք 1, չլալը 1, չլալու 6, չլային 1, չլաս 5, չլարած 1, չլացաւ 2, չլացին 1, չլացողներ 1, չլեցուած 1, չլզող 1, չլինի 1, չլուսցող 1, չլսած 3, չլսելու 2, չլսեց 3, չլսեցին 1, չլսեցինք 1, չլսուած 3, չլսուելու 1, չլսուեցան 1, չլսուեցաւ 1, չլրացուց 1, չլրացուցած 1, չլցուէր 1, չլքել 2, չլքելով 1, չլքեց 3, չլքեցին 2, չխաբուելով 1, չխաբուեցաւ 1, չխաբուէր 1, չխաբուիք 1, չխածնելու 2, չխաղաք 1, չխանգարելու 1, չխանգարեց 1, չխաշէր 1, չխառնէ 1, չխառնուելու 1, չխառնուեցաւ 1, չխելօքցած 1, չխենթենալու 3, չխզուեցան 1, չխղդէին 1, չխղդուելու 1, չխղճահարեցաք 1, չխմած 1, չխմողը 1, չխնայել 1, չխնայելով 1, չխնայեց 1, չխնայեցինք 1, չխնդայ 1, չխնդաց 1, չխնդացնես 1, չխնդացուց 1, չխոստովանի 1, չխորացաւ 1, չխորհելով 5, չխորհելուն 1, չխորհեցան 1, չխորհեցաւ 7, չխորհեցաք 1, չխորհի 2, չխորհիլ 2, չխորտակէ 1, չխուժելու 1, չխուսէր 1, չխռովեց 1, չխռովի 1, չխռովիլ 1, չխռովին 1, չխրատած 1, չխրտչեցաւ 1, չխրտչեցնելու 1, չխօսած 1, չխօսելէն 1, չխօսելով 1, չխօսելու 5, չխօսելուն 1, չխօսեցան 2, չխօսեցաւ 13, չխօսէր 1, չխօսի 2, չխօսիլ 3, չխօսիլը 1, չխօսիմ 1, չխօսիս 1, չծախած 1, չծածկելով 1, չծածկէ 1, չծանրանալ 1, չծառայելը 1, չծառայելուն 1, չծաւալելու 1, չծեծած 1, չծեծեն 1, չծիծաղելու 1, չծնած 1, չծռած 1, չծռել 1, չծռեց 1, չծռող 2, չկազմեց 1, չկազմէր 1, չկազմող 1, չկազմուած 2, չկախելով 1, չկախեց 1, չկախուիս 2, չկակուղցուցած 1, չկամ 14, չկամութեամբ 2, չկամութեան 1, չկամութիւնը 2, չկայ 60, չկային 5, չկան 2, չկանչել 1, չկանչելը 1, չկանչեց 2, չկանչուած 2, չկանչուի 1, չկանչուիլն 1, չկաշառուէր 1, չկապած 2, չկապելու 1, չկապեց 1, չկապէ 1, չկապողը 1, չկապուին 1, չկասած 1, չկասեցան 1, չկասկածած 1, չկասկածելուն 1, չկասկածեցան 1, չկասկածեցաւ 1, չկասկածուած 8, չկասկածուող 1, չկատարուեցաւ 1, չկար 66, չկարգուած 1, չկարդալուն 1, չկարենայ 1, չկարենային 1, չկարենան 2, չկարի 1, չկարողանամ 1, չկարողանար 1, չկենալուն 1, չկենայ 1, չկենար 3, չկերած 2, չկերաւ 1, չկեցածը 1, չկեցնել 1, չկեցուց 1, չկեցուցին 1, չկըտրեց 1, չկլլուած 1, չկշտանալով 1, չկշտացող 2, չկշտացողին 1, չկոխած 2, չկոխեց 1, չկոխող 2, չկոտրել 1, չկոտրենք 1, չկոտրէր 1, չկործելու 1, չկռուեցան 1, չկրել 1, չկրկնես 1, չկրկնեց 3, չկրկնուէր 1, չկրնալ 6, չկրնալէն 1, չկրնալնուն 2, չկրնալնուս 2, չկրնալով 26, չկրնալու 1, չկրնալուն 12, չկրնայ 1, չկրնայի 1, չկրնային 1, չկրնան 2, չկրնար 13, չկրցած 1, չկրցածը 1, չկրցան 17, չկրցանք 1, չկրցար 1, չկրցաւ 91, չկրցող 5, չհագան 2, չհագուած 2, չհազալ 1, չհազար 1, չհակասեն 1, չհամարձակելով 2, չհամարձակեցան 2, չհամարձակեցաւ 7, չհամարձակէր 1, չհամբերեց 1, չհամբուրելով 1, չհամբուրեց 1, չհամոզուելու 1, չհամրեցի 1, չհայհոյեց 1, չհայհոյէր 1, չհանգչած 2, չհանգչի 1, չհանդիպելու 1, չհանդիպեցայ 1, չհանդիպեցան 1, չհանդուրժելու 3, չհանդուրժելուն 1, չհանդուրժեցին 2, չհանել 2, չհանելու 3, չհանես 1, չհանեց 1, չհանեցին 1, չհաշտուէր 1, չհաշտուողները 1, չհասած 13, չհասան 4, չհասաւ 8, չհասկացող 1, չհասկնալ 3, չհասկնալէ 1, չհասկնալով 10, չհասկնալու 3, չհասկնալուն 1, չհասկնայ 1, չհասկնան 4, չհասկցած 6, չհասկցածը 1, չհասկցայ 5, չհասկցան 10, չհասկցանք 3, չհասկցար 3, չհասկցաւ 15, չհասկցաք 2, չհասկցող 2, չհասկցուած 3, չհասկցուածը 1, չհասնելով 2, չհասնելու 1, չհասնելուն 1, չհասնէի 1, չհասնիլ 1, չհասնող 1, չհասուննալու 1, չհասուննայ 1, չհասունցած 1, չհաստատելուն 1, չհաստատեց 1, չհաստատէր 1, չհաստատուած 1, չհատաւ 1, չհատնելով 1, չհատնող 4, չհատցուցին 1, չհարցնել 4, չհարցնելով 1, չհարցնեն 1, չհարցնենք 1, չհարցնես 1, չհարցնէր 1, չհարցուց 14, չհարցուցածը 1, չհարցուցին 5, չհաւատալ 3, չհաւատալնուն 1, չհաւատալով 6, չհաւատալու 1, չհաւատային 2, չհաւատան 1, չհաւատանք 1, չհաւատաց 2, չհաւատացին 3, չհաւատացողները 1, չհաւաքուած 1, չհաւտցուած 1, չհեղուելուն 1, չհեռանանք 1, չհեռացած 1, չհետաքրքրուեցան 1, չհետեւեցաւ 1, չհետեւիլ 1, չհերոսացած 1, չհերքել 1, չհերքելով 1, չհերքեմ 1, չհերքեց 1, չհերքեցին 1, չհերքուած 1, չհերքուեցան 1, չհերքուին 1, չհիննալուն 1, չհնազանդեցաւ 1, չհնազանդիլ 1, չհնչէին 1, չհոսած 1, չհոսի 1, չհոտէին 1, չհոտին 1, չհպատակեցան 1, չհսկէ 1, չհրաժարելու 1, չհրաժարէր 1, չհրաժարի 1, չձգած 1, չձգելով 7, չձգելու 3, չձգեց 1, չձգեցին 2, չձգէին 2, չձեւուեցաւ 1, չղջիկ 2, չղջիկը 1, չղջիկի 1, չղջիկներով 1, չճաթելու 1, չճաթեցան 1, չճանչնալ 1, չճանչնալնին 1, չճանչնալու 2, չճանչնալուն 2, չճանչնային 1, չճանչնաք 1, չճանչցած 3, չճանչցաւ 1, չճանչցաք 1, չճանչցող 3, չճանչցողին 1, չճանչցուելու 2, չճարուէին 1, չճեղքուած 1, չճերմկած 1, չճնշել 1, չճշդեց 1, չմանրուէին 1, չմաշած 3, չմաշի 1, չմաշուած 1, չմաշուելիք 1, չմատնելու 2, չմատնող 1, չմարած 2, չմարելու 1, չմարեցաւ 1, չմարէր 1, չմարի 1, չմարմնացաւ 1, չմարուած 1, չմարսած 1, չմարսուած 1, չմեկնինք 1, չմեղմացուց 1, չմեղմեց 1, չմեղքնալու 1, չմեղքցար 1, չմեղքցաւ 1, չմեռած 3, չմեռան 1, չմեռաւ 2, չմեռնելիք 1, չմեռնելու 4, չմեռնի 1, չմեռնիլ 1, չմեռնիմ 1, չմեռնիս 2, չմեռնող 1, չմեռնողը 1, չմերժել 1, չմերժէ 1, չմիջամտէ 1, չմիջամտէր 2, չմնալու 1, չմնայ 1, չմնար 1, չմնաց 7, չմնացին 1, չմնացող 2, չմոռացուող 1, չմոռնալ 9, չմոռնալով 4, չմոռնանք 2, չմոռնաս 2, չմոռնար 2, չմոռցան 2, չմոռցաւ 4, չմոռցուած 1, չմոռցուելիք 3, չմոռցուելիքները 1, չմոռցուիլը 1, չմորթած 1, չմսեցաւ 1, չմտաբերեց 1, չմտաբերեցին 1, չմտած 12, չմտածելու 1, չմտածեց 6, չմտածէ 1, չմտածէին 1, չմտաւ 3, չմտմտալ 1, չմտնել 2, չմտնելու 1, չմտնէր 1, չմտնող 1, չմօտենային 1, չմօտեցած 1, չմօտեցաւ 1, չյագեցած 1, չյայտնելով 1, չյայտնեմ 1, չյայտնուած 1, չյաջողելով 2, չյաջողեցաւ 4, չյաջողէր 1, չյաջողուեցաւ 1, չյատկացնել 1, չյարգելով 4, չյարգողները 1, չյարգուեցան 1, չյեղյեղուած 1, չյիշել 3, չյիշեց 2, չյիշեցին 1, չյիշէր 4, չյոգնելու 1, չյոգնեցան 2, չյոգնեցնելու 1, չյոգնէր 1, չյոգնիլ 1, չյոգնիլը 1, չյոգնող 2, չյուսահատեցաւ 1, չյօժարելով 2, չյօժարէր 1, չնախատեսուած 1, չնայած 1, չնայելով 3, չնայելու 1, չնայեցայ 1, չնայեցան 1, չնայեցաւ 3, չնայիլ 2, չնային 1, չնայինք 1, չնաշխարհիկ 1, չնեղուեցաւ 4, չնեղուի 1, չնեղուին 1, չնեղուիս 1, չնեղուիք 1, չնետէր 1, չներելը 1, չներէր 1, չներկայանայ 1, չներկայանար 2, չներող 1, չներուած 1, չնկատուեցան 1, չնմանելով 2, չնմանելու 3, չնմանի 1, չնմանող 1, չնմանցուց 1, չնորոգուած 3, չնուաճուած 1, չնուաճուելու 1, չնուաճուինք 1, չնչին 13, չնստած 1, չնստաւ 1, չշարժել 1, չշարժելով 3, չշարժեցան 2, չշարժեցաւ 3, չշարժի 1, չշարունակեց 4, չշեղեց 1, չշինեցիր 1, չշինէր 1, չշոգիացող 1, չշրջեցան 1, չշփոթել 1, չշփոթելու 1, չշփոթուէին 1, չողողուիլ 1, չողջերուն 1, չոր 64, չորացման 1, չորացումին 2, չորացումով 1, չորեղէն 1, չորեղէնի 2, չորեղէնները 1, չորեքգլուխ 1, չորեքնոց 1, չորեքշաբթի 1, չորին 1, չորնալ 1, չորնալը 1, չորնալիք 4, չորնալով 2, չորնալու 6, չորնայ 3, չորնային 3, չորնան 1, չորնաս 1, չորութեամբ 2, չորութեան 3, չորութենէն 2, չորութիւն 2, չորութիւնը 3, չորութիւնն 1, չորութիւններէն 1, չորուկ 2, չորպաճի 1, չորպաճիին 3, չորպաճին 2, չորպաճիները 1, չորպաճիներն 1, չորպաճիներով 1, չորս 194, չորսական 5, չորսերեսութեան 1, չորսերնին 1, չորսը 3, չորսը­հինգը 1, չորսի 1, չորս­հինգ 6, չորս-հինգ 29, չորս-հինգով 1, չորսն 5, չորսով 2, չորս-չորս 1, չորրորդ 11, չորրորդական 4, չորրորդը 4, չորրորդի 1, չորրորդին 1, չորրորդով 2, չորցած 24, չորցածութիւնը 1, չորցան 1, չորցաւ 1, չորցեր 2, չորցնել 2, չորցնելէ 2, չորցնելով 1, չորցնելու 2, չորցնելուն 1, չորցնեն 1, չորցներ 1, չորցնէ 1, չորցնէր 2, չորցուած 1, չորցուց 3, չորցուցած 2, չորցուցեր 1, չորքոտանի 1, չորքոտանիէն 1, չորքոտանին 1, չորքոտանիներէն 1, չորքոտանիները 1, չուան 9, չուանապիրկ 1, չուանեայ 1, չուանէ 2, չուանէն 3, չուանը 23, չուանի 2, չուանին 9, չուանն 2, չուաններ 2, չուանները 5, չուաններով 3, չուաններուն 3, չուանով 5, չուառ 6, չուզած 1, չուզելով 9, չուզելովն 1, չուզելու 2, չուզելուն 1, չուզեն 1, չուզենք 1, չուզես 1, չ՚ուզեր 2, չուզեց 10, չուզեցին 2, չուզեցինք 3, չուզեցիք 1, չուզէին 1, չուզէինք 1, չուզող 5, չուզողի 1, չուզողին 1, չուխա 5, չուխադ 2, չուխայէ 1, չուխայէն 1, չուխայի 2, չուխայիկը 1, չուխային 4, չուխան 6, չուխաս 3, չունենալ 2, չունենալէն 1, չունենալնին 1, չունենալնուն 1, չունենալով 9, չունենալու 2, չունենալուն 13, չունենայ 2, չունենային 4, չունենան 3, չունենար 14, չունեցած 17, չունեցածէն 1, չունեցածը 3, չունեցածն 1, չունեցան 17, չունեցանք 1, չունեցաւ 40, չունեցաք 2, չունեցող 29, չունեցողը 2, չունեցողին 3, չունեցողները 2, չունեցողներու 1, չունէի 2, չունէին 44, չունէինք 1, չունէիք 1, չունէր 144, չունի 78, չունիմ 15, չունին 33, չունինք 13, չունիս 4, ­չունիս 1, չունիք 12, չուշանային 2, չուշանար 2, չ՚ուշանար 2, չուշացան 3, չուշացաւ 9, չուռեցած 1, չուտելով 1, չուտողին 1, չուրացաւ 2, չուրացուած 1, չոփ-չոր 2, չոք 1, չոքէին 1, չչափել 1, չչորցած 1, չպագած 1, չպակսած 1, չպակսեցան 4, չպակսեցաւ 3, չպահանջէ 1, չպահեստէն 1, չպահեցիք 1, չպահողները 1, չպաղած 1, չպայթելու 1, չպաշտպանեց 2, չպատասխանեն 1, չպատասխանեց 32, չպատկանող 1, չպատմեց 1, չպատմէր 1, չպատռած 1, չպատռուած 1, չպարծենալով 1, չպարծեցան 1, չպարպէր 1, չպարպուին 1, չպարտկուող 1, չպարփակուելու 1, չպեղուած 1, չպժգաք 1, չպլախ 1, չպլախը 1, չպոռալու 2, չպոռաս 2, չպոռար 1, չպոռացին 1, չպոռացիր 1, չպուխ 1, չպտըտեցաւ 1, չջարդուելուն 1, չջնեցինք 1, չջնջուող 1, չսազէր 1, չսահելու 2, չսառած 1, չսեպելու 1, չսթափած 1, չսիրած 1, չսիրելը 1, չսիրեց 1, չսկսած 1, չսկսաւ 1, չսկսինք 2, չսկսուած 1, չսնած 1, չսոթտէ 1, չսոսկալու 1, չսոսկաց 1, չսորված 1, չսորվելով 1, չսորվելու 1, չսորվըւած 1, չսուելու 1, չսպաննել 1, չսպաննելու 1, չսպաննեց 1, չսպաննեցիր 1, չսպաննուած 2, չսպառած 1, չսպառելով 1, չսպառի 2, չսպառնայ 1, չսպառումին 1, չսպասել 1, չսպասելով 2, չսպասեցին 1, չսպասեցիք 1, չսպասէր 1, չսպասողին 1, չսպասուած 6, չսպրդի 1, չստացած 1, չստացան 1, չստեղծէր 2, չստորնացող 1, չսրբագրուած 1, չսրբեց 1, չսրբուելու 1, չվազած 1, չվազել 1, չվախէն 1, չվախը 1, չվախնալ 3, չվախնալը 1, չվախնալու 1, չվախնալուն 1, չվախնայ 3, չվախնան 1, չվախնար 2, չվախցած 1, չվախցան 1, չվախցանք 1, չվախցաւ 5, չվախցող 2, չվայլած 1, չվայլելու 1, չվառես 2, չվառող 1, չվաստկած 1, չվարանելով 1, չվարանեցան 1, չվարանեցաւ 3, չվարանէր 4, չվարանին 2, չվարէր 1, չվերածուեցան 1, չվերածուէր 1, չվերցաւ 1, չվերցնել 1, չվերցնելով 1, չվերցուց 6, չվերցուցած 3, չվիրաւորելու 1, չվռնտուելէ 1, չվստահելով 2, չվստահեցաւ 1, չվստահող 1, չվտանգել 1, չվտանգելու 1, չվրիպեցաւ 4, չտալ 1, չտալով 4, չտալու 4, չտայ 1, չտային 1, չտան 1, չտանելու 1, չտաշուած 1, չտապալեց 1, չտաս 3, չտար 1, չտարազուած 1, չտարուեցաք 1, չտարուիլ 1, չտաքցող 1, չտեղաւորել 1, չտեղաւորէ 1, չտես 1, չտեսած 12, չտեսայ 3, չտեսան 8, չտեսանք 1, չտեսաւ 23, չտեսնաք 2, չտեսնել 5, չտեսնելը 1, չտեսնելիք 1, չտեսնելով 4, չտեսնելու 5, չտեսնեն 2, չտեսնէիք 1, չտեսնէր 1, չտեսնողին 1, չտեսնուած 5, չտեսնուելու 2, չտեսնուող 1, չտեսութիւն 1, չտեսութիւնը 1, չտեսութիւնն 1, չտեւեց 5, չտեւող 1, չտիրեն 1, չտկարանալ 1, չտկարանալու 1, չտնկել 1, չտուած 1, չտուածը 1, չտուաւ 23, չտուեցին 1, չտուի 1, չտուին 2, չտուինք 1, չտուողը 1, չտրուեցան 1, չտրուեցաւ 2, չրած 1, չրայի 1, չցամքած 1, չցամքողներուն 1, չցանկացին 1, չցուցադրել 1, չցցուէր 2, չփախած 1, չփախաւ 1, չփախչելու 1, չփախչիլը 1, չփախցնել 2, չփախցնէր 1, չփախցնող 1, չփախցուց 1, չփակուած 2, չփակուեցաւ 2, չփաստուած 1, չփաստուող 1, չփարատեցաւ 2, չփետտած 1, չփլելու 1, չփնտռեց 4, չփնտռեցին 1, չփնտռէք 2, չփնտռուած 2, չփնտռուող 1, չփշրուին 1, չփոխանակած 1, չփոխեց 1, չփոխեցին 2, չփոխէր 2, չփոխուեցաւ 1, չփոխուող 1, չփորձած 1, չփորձելով 1, չփտող 1, չփրթած 2, չփրթան 1, չփրցնել 1, չքալել 1, չքալելու 1, չքալեց 3, չքալէ 1, չքալէր 1, չքալող 1, չքակած 1, չքակելու 1, չքակուած 1, չքակուիլ 1, չքամէր 1, չքանայ 3, չքանային 3, չքանար 1, չքանդուի 1, չքաշելէն 1, չքաշելը 1, չքաշելով 1, չքաշեցին 1, չքաշուեցան 1, չքացած 5, չքացան 2, չքացաւ 5, չքացխած 1, չքացնել 2, չքացնելու 2, չքացնէր 1, չքացնող 1, չքացումը 1, չքացուց 2, չքացուցեր 1, չքաւոր 5, չքաւորելու 1, չքաւորին 1, չքաւորները 1, չքաւորութեան 1, չքաւորութիւնը 1, չքմեղանքը 1, չքմեղանքին 1, չքմեղելու 1, չքմեղէին 1, չքնաղ 5, չքնաղագիւտ 1, չքնացաւ 1, չքնացողները 1, չքննուած 1, չքուած 1, չքրքրել 1, չօգտեց 1, չօպանեանը 1