Մնացորդաց

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա
պագ 1, պագած 1, պագաւ 1, պագին 1, պագնել 1, պագնելով 2, պագնելու 1, պագնեմ 2, պագնեն 2, պագնես 2, պագներ 1, պագնէին 2, պագնէր 4, պագունինով 1, պագտուէինք 1, պագտուէր 1, պագտուին 1, պազար 2, պազարին 2, պազիրկեան 1, պազիրկեանները 1, պազիրկեաններու 1, պազիրկեաններունը 1, պաթախճիութեան 1, պաթանիա 3, պաթանիայի 1, պաթանիան 1, պաթանիաները 1, պաթանիաներուն 1, պաթըրին 1, պալասան 1, պալատ 26, պալատական 22, պալատականի 1, պալատականներուն 2, պալատանին 1, պալատանման 1, պալատէ 6, պալատէն 16, պալատը 55, պալատի 19, պալատիկը 1, պալատին 117, պալատն 1, պալատներ 8, պալատներէ 2, պալատներէն 8, պալատները 10, պալատներու 29, պալատներուն 31, պալատովը 1, պալար 1, պալարէն 1, պալարը 1, պալարին 1, պալարովը 1, պալեայով 1, պալլաս 1, պալճեան 3, պալճեանը 3, պալքաններէն 2, պալքանները 1, պալքաններու 1, պալքաններուն 1, պախճան 1, պախշիշ 1, պախշիշը 1, պակաս 44, պակասաւոր 2, պակասէն 6, պակասը 39, պակասին 10, պակասները 3, պակասով 5, պակասովը 3, պակսած 10, պակսածը 2, պակսելով 4, պակսելովը 2, պակսելու 1, պակսեր 3, պակսեցաւ 4, պակսեցնել 1, պակսեցնելէ 1, պակսեցնելու 1, պակսէին 13, պակսէր 23, պակսի 6, պակսիլ 2, պակսիլը 1, պակսիր 6, պակսող 8, պակսողը 1, պահ 84, պահած 31, պահածը 1, պահածներէն 1, պահածոյ 1, պահակ 13, պահակազօրքը 1, պահակախումբին 1, պահականոցը 1, պահականոցի 1, պահականոցները 1, պահակատան 1, պահակէ 1, պահակէն 4, պահակը 90, պահակի 3, պահակին 36, պահակ-խումբին 1, պահակն 1, պահակներ 2, պահակներէ 1, պահակներէն 2, պահակները 10, պահակներու 3, պահակներուն 2, պահակութեան 1, պահանջ 19, պահանջած 5, պահանջատէրը 1, պահանջել 5, պահանջելով 10, պահանջելու 6, պահանջեմ 1, պահանջեն 7, պահանջեր 4, պահանջեց 6, պահանջէ 7, պահանջէին 5, պահանջէն 2, պահանջէր 12, պահանջէք 4, պահանջը 14, պահանջի 7, պահանջին 7, պահանջկոտ 13, պահանջկոտութիւնը 1, պահանջն 4, պահանջներէն 1, պահանջները 6, պահանջներով 1, պահանջներովը 1, պահանջներու 1, պահանջներուն 3, պահանջող 4, պահանջով 1, պահանջովը 2, պահանջուած 8, պահանջուածը 2, պահանջուէին 1, պահանջում 1, պահանջումով 1, պահանջք 1, պահանջքը 3, պահանջքի 3, պահապանը 2, պահապանին 2, պահապաններ 2, պահապաններէն 1, պահապանները 3, պահապաններուն 3, պահարան 6, պահարանէն 1, պահարանը 4, պահարանի 2, պահարանին 3, պահարաններու 2, պահարաններուն 2, պահել 29, պահելէ 2, պահելը 1, պահելով 43, պահելովը 1, պահելու 45, պահելուն 1, պահելվ 1, պահեմ 2, պահեն 18, պահենք 8, պահես 1, պահեստ 4, պահեստէն 6, պահեստը 6, պահեստի 4, պահեստին 2, պահեստիները 1, պահեստներ 1, պահեստներէ 1, պահեստներէն 1, պահեստները 2, պահեստով 1, պահեսցէին 1, պահեր 29, պահերէ 3, պահերէն 7, պահերը 15, պահերն 2, պահերու 23, պահերուն 46, պահեց 11, պահեցէք 1, պահեցի 1, պահեցին 9, պահեցինք 2, պահեցիք 2, պահեցողական 1, պահեցողութեան 1, պահէ 43, պահէին 35, պահէն 9, պահէր 73, պահէք 2, պահը 62, պահի 15, պահիկ 3, պահին 21, պահծու 13, պահծուներուն 1, պահն 8, պահնորդ 4, պահնորդը 1, պահնորդներ 1, պահող 13, պահողը 1, պահողներ 1, պահով 5, պահոցը 1, պահոցներ 1, պահու 6, պահուած 10, պահուելու 2, պահուելուն 1, պահուեցան 1, պահուէին 2, պահուէր 7, պահուըտած 5, պահուըտի 1, պահուըտիլ 1, պահուըտուք 1, պահուըտուքը 1, պահութիւն 1, պահուի 4, պահուիլ 1, պահուին 2, պահուն 162, պահուս 3, պահ-պահ 4, պահպանակ 8, պահպանակը 3, պահպանակի 1, պահպանակին 1, պահպանակներ 1, պահպանակներէն 1, պահպանել 2, պահպանելով 1, պահպանելու 4, պահպաներ 1, պահպանեց 1, պահպանեցին 2, պահպանէ 2, պահպանէին 2, պահպանէր 1, պահպանող 5, պահպանողական 4, պահպանողականութեան 1, պահպանողականութիւն 2, պահպանողականութիւնը 1, պահպանութեան 1, պահպանութիւնը 4, պահպանումը 2, պահպանումին 5, պահք 3, պահքերը 1, պահքը 2, պահքի 2, պահքին 2, պաղ 98, պաղած 18, պաղատագին 8, պաղատանք 4, պաղատանքէ 1, պաղատանքին 1, պաղատելով 2, պաղատելու 1, պաղատեր 1, պաղատէր 2, պաղատիլ 1, պաղատին 1, պաղատող 3, պաղարիւն 7, պաղարիւնը 3, պաղարիւնով 3, պաղարիւնովը 2, պաղարիւնովս 1, պաղելէ 1, պաղելէն 1, պաղելով 4, պաղելու 1, պաղելուն 1, պաղեստինը 1, պաղեր 2, պաղեցաւ 3, պաղեցնելով 1, պաղեցնէ 1, պաղեցնէր 1, պաղէ 1, պաղէին 1, պաղէն 5, պաղէր 4, պաղը 14, պաղի 4, պաղիլ 1, պաղիլը 1, պաղին 5, պաղլեղ 1, պաղն 3, պաղշտըկած 1, պաղշտկած 1, պաղշտկելու 1, պաղշտկէր 1, պաղշտկցնելով 1, պաղշտուկով 1, պաղող 1, պաղով 2, պաղովը 2, պաղութեան 1, պաղութենէն 1, պաղութիւնը 1, պաղուկ 2, պաղումը 1, պաղ-պաղ 2, պաղպաջուն 2, պաղտասար 2, պաղտատ 2, պաղտատի 1, պաճ 1, պաճուճահիւս 1, պաճուճուած 2, պաճուճումով 1, պամական 1, պայ 2, պայազատ 1, պայազատէն 1, պայազատը 1, պայազատին 1, պայազատներ 2, պայազէտի 1, պայթած 1, պայթելով 1, պայթելու 5, պայթեցնելու 3, պայթէր 3, պայթի 1, պայթիւններով 1, պայթում 2, պայթումը 1, պայթումին 1, պայթումով 1, պայի 1, պայծառ 75, պայծառանալ 1, պայծառանան 1, պայծառատեսութեամբ 1, պայծառատեսութեան 1, պայծառատեսութիւն 1, պայծառացած 1, պայծառացան 1, պայծառացաւ 3, պայծառացումը 1, պայծառութեամբ 5, պայծառութեամբը 1, պայծառութեան 9, պայծառութեանը 1, պայծառութենէն 2, պայծառութիւն 5, պայծառութիւնը 7, պայծառութիւնն 1, պայծառութիւններ 1, պայծառութիւնները 1, պայծառ-պայծառ 1, պայման 7, պայմանադրական 11, պայմանաժամէն 2, պայմանաժամին 2, պայմանական 1, պայմանաւ 2, պայմանաւոր 28, պայմանաւորելու 2, պայմանաւորեն 1, պայմանաւորենք 1, պայմանաւորէ 1, պայմանաւորէին 1, պայմանաւորուի 2, պայմանեալ 5, պայմանէն 1, պայմանը 1, պայմանի 1, պայմանին 2, պայմաններ 7, պայմաններէ 1, պայմաններէն 7, պայմանները 17, պայմաններով 7, պայմաններու 32, պայմաններուն 33, պայման-շղթաները 1, պայմանով 11, պայմանուիր 1, պայմանումով 1, պայուսակ 4, պայուսակէ 1, պայուսակէն 3, պայուսակը 2, պայուսակին 2, պայտար 3, պայտարը 1, պայտարի 1, պայտերը 4, պայտեց 1, պայտէր 1, պայտը 1, պայտի 3, պայտին 1, պայտուած 1, պայրամ 2, պայրամէ 1, պայրամին 1, պայրամները 1, պայրամներովը 1, պայրամներու 3, պայրամներուն 2, պայրընը 1, պայքար 6, պայքարէ 1, պայքարէն 2, պայքարը 6, պայքարի 4, պայքարիլ 1, պայքարին 7, պայքարիք 1, պայքարներէ 1, պայքարները 4, պայքարներու 1, պայքարողը 1, պանդոկը 2, պանդոկի 1, պանդոկին 1, պանդոկներու 1, պանդոյր 4, պանդուխտ 5, պանդուխտը 1, պանդուխտները 1, պանդուխտներու 1, պանիր 4, պանիրի 2, պանիրին 1, պանծացնելով 1, պանծացուած 1, պանքայի 4, պանքային 1, պանքան 2, պանքաներու 1, պաշ 15, պաշար 1, պաշարած 1, պաշարեն 1, պաշարեց 1, պաշարեցին 1, պաշարէին 1, պաշարէր 2, պաշարող 1, պաշարողական 3, պաշարողականներու 1, պաշարողականով 1, պաշարովի 1, պաշարուած 2, պաշարուեցաւ 1, պաշարուէին 1, պաշարուէր 1, պաշարուին 1, պաշարում 1, պաշարումը 3, պաշարումի 3, պաշարումին 3, պաշարումներ 1, պաշարումներուն 1, պաշարւած 1, պաշարւելու 1, պաշէն 1, պաշիի 1, պաշին 1, պաշխելով 1, պաշ-վարժապետը 1, պաշտած 3, պաշտամունք 6, պաշտամունքէն 1, պաշտամունքը 11, պաշտամունքի 5, պաշտամունքին 7, պաշտամունքն 1, պաշտամունքովը 1, պաշտեցին 1, պաշտէր 1, պաշ-տէրտէրը 1, պաշտէք 1, պաշտող 1, պաշտում 1, պաշտպան 9, պաշտպանած 14, պաշտպանել 7, պաշտպանելով 8, պաշտպանելու 23, պաշտպանեն 6, պաշտպաներ 1, պաշտպանեց 4, պաշտպանեցին 1, պաշտպանեցինք 1, պաշտպանէ 11, պաշտպանէին 8, պաշտպանէինք 1, պաշտպանէր 17, պաշտպանը 2, պաշտպանին 1, պաշտպանն 3, պաշտպաններէն 1, պաշտպաններուն 1, պաշտպանող 6, պաշտպանողական 1, պաշտպանողը 1, պաշտպանողներ 1, պաշտպանուած 28, պաշտպանուելով 2, պաշտպանուելու 1, պաշտպանուէին 3, պաշտպանուէր 2, պաշտպանութեամբ 2, պաշտպանութեամբը 7, պաշտպանութեան 14, պաշտպանութեանը 1, պաշտպանութեանց 1, պաշտպանութենէ 1, պաշտպանութենէն 2, պաշտպանութիւնը 17, պաշտպանութիւնն 2, պաշտպանութիւնները 1, պաշտպանուիլ 4, պաշտպանուին 3, պաշտպանւած 1, պաշտօն 35, պաշտօնագիր 1, պաշտօնակալած 1, պաշտօնակալը 3, պաշտօնակալին 1, պաշտօնակալներէն 1, պաշտօնակալները 5, պաշտօնակալներու 1, պաշտօնական 88, պաշտօնականները 1, պաշտօնականութեամբ 1, պաշտօնականութենէ 1, պաշտօնականութիւնը 2, պաշտօնանկ 1, պաշտօնապէս 17, պաշտօնասրահ 1, պաշտօնավարութեան 1, պաշտօնավարութիւնը 1, պաշտօնատան 2, պաշտօնատար 4, պաշտօնատարը 3, պաշտօնատարին 5, պաշտօնատարն 1, պաշտօնատարներէ 1, պաշտօնատարները 6, պաշտօնատարներու 1, պաշտօնատարներուն 3, պաշտօնատեղին 2, պաշտօնատեղիները 1, պաշտօնատեղիներուն 1, պաշտօնատուն 3, պաշտօնատուները 1, պաշտօնատունէ 1, պաշտօնատունը 1, պաշտօնատունները 1, պաշտօնատուններու 1, պաշտօնատուններուն 2, պաշտօնեայ 18, պաշտօնեայի 1, պաշտօնեային 5, պաշտօնեայն 1, պաշտօնեայով 1, պաշտօնեան 13, պաշտօնեաներ 6, պաշտօնեաներէն 5, պաշտօնեաները 16, պաշտօնեաներն 1, պաշտօնեաներու 13, պաշտօնեաներուն 10, պաշտօնէ 5, պաշտօնէն 2, պաշտօնէութեամբ 1, պաշտօնէութեան 2, պաշտօնէութիւն 1, պաշտօնէութիւնը 5, պաշտօնը 21, պաշտօնի 7, պաշտօնին 18, պաշտօնիս 1, պաշտօնն 2, պաշտօններ 3, պաշտօններէ 1, պաշտօններէն 1, պաշտօնները 5, պաշտօններով 1, պաշտօններու 2, պաշտօններուն 2, պաշտօնով 4, պաշտօնս 1, պապ 1, պապա 5, պապադ 4, պապակ 3, պապական 2, պապակէր 1, պապակը 8, պապակին 4, պապակով 5, պապակուն 1, պապաճան 1, պապայէն 1, պապայի 1, պապայիդ 2, պապային 13, պապան 9, պապանձեցնելով 1, պապանձեցնելու 1, պապանձի 1, պապանձումներ 1, պապաջուն 1, պապենական 17, պապերէ 1, պապերէն 5, պապերը 17, պապերն 1, պապերնուն 1, պապերով 1, պապերու 2, պապերուն 39, պապերունը 1, պապը 3, պապին 2, պապուդ 1, պապուլայի 1, պապուկ 1, պապուկը 1, պապուկներու 1, պապուկներուն 1, պապուն 1, պապօ 6, պառականին 2, պառակտումի 1, պառաւ 24, պառաւէն 8, պառաւը 155, պառաւի 19, պառաւին 123, պառաւինը 1, պառաւինն 1, պառաւն 8, պառաւնալու 1, պառաւնար 1, պառաւներ 10, պառաւներէ 2, պառաւներէն 2, պառաւները 31, պառաւներն 3, պառաւներու 3, պառաւներուն 23, պառաւով 1, պառաւութեան 5, պառաւութիւն 2, պառաւութիւնը 2, պառաւութիւնները 1, պառկած 33, պառկածներ 1, պառկելէ 4, պառկելէն 2, պառկելով 4, պառկելու 11, պառկելուն 1, պառկեր 6, պառկեցան 1, պառկեցաւ 5, պառկեցնելով 2, պառկեցնելու 2, պառկեցնէին 2, պառկեցնէր 1, պառկեցուց 3, պառկեցուցած 1, պառկեցուցեր 1, պառկեցուցէք 2, պառկեցուցին 3, պառկէ 2, պառկէին 9, պառկէր 14, պառկի 5, պառկիլ 3, պառկիլը 2, պառկին 8, պառկիր 1, պառկող 5, պառկողը 10, պառկողի 2, պառկողին 13, պառկողները 2, պառկողներն 1, պառկողներուն 3, պառկուածք 2, պառկուածքը 3, պառկուածքովը 1, պառկուկ 1, պասմայէ 3, պասմայի 1, պաստառ 3, պաստառէ 1, պաստառը 1, պաստառի 3, պաստառին 5, պաստառներէն 1, պաստառներու 1, պատ 12, պատահաբար 1, պատահած 23, պատահածէն 2, պատահածը 1, պատահածի 2, պատահածին 9, պատահածներէն 2, պատահածներուն 2, պատահական 32, պատահականութիւն 1, պատահար 8, պատահարէն 7, պատահարը 50, պատահարի 5, պատահարին 25, պատահարն 3, պատահարներ 6, պատահարներէ 1, պատահարներէն 4, պատահարները 4, պատահարներն 1, պատահարներով 1, պատահարներու 8, պատահարներուն 3, պատահարով 1, պատահելի 1, պատահելիք 1, պատահելիքէն 1, պատահելիքը 2, պատահելիքին 4, պատահեր 1, պատահեցաւ 3, պատահէին 1, պատահէր 12, պատահի 27, պատահիլ 1, պատահին 2, պատահիր 1, պատահմամբ 8, պատահմունք 3, պատահմունքը 2, պատահմունքին 4, պատահմունքն 2, պատահմունքներ 1, պատահմունքները 1, պատահմունքներու 2, պատահմունքներուն 3, պատահող 3, պատահուած 1, պատահումը 2, պատահումի 1, պատահումն 1, պատահումներուն 1, պատանդ 1, պատանդներ 1, պատանեակը 1, պատանեկան 4, պատանի 32, պատանիէ 1, պատանիէն 5, պատանիի 4, պատանիին 10, պատանին 22, պատանիներ 1, պատանիներէն 1, պատանիները 8, պատանիներու 3, պատանիներուն 17, պատանութեան 60, պատանութեանը 2, պատանութենէն 1, պատանութիւն 4, պատանութիւնը 23, պատանութիւնն 2, պատանութիւնները 1, պատանք 1, պատանքէն 3, պատանքը 3, պատանքի 3, պատանքին 4, պատանքն 1, պատանքները 1, պատանքներուն 1, պատանքուած 1, պատառ 13, պատառաքաղի 1, պատառաքաղին 1, պատառը 5, պատառի 2, պատառին 1, պատառները 1, պատառող 1, պատառոտուն 1, պատառումը 1, պատառումին 1, պատառ-պատառ 1, պատասխան 30, պատասխանած 4, պատասխանատու 17, պատասխանատուն 7, պատասխանատուութեան 2, պատասխանատուութիւնը 2, պատասխանել 9, պատասխանելէ 2, պատասխանելով 1, պատասխանելու 5, պատասխանեմ 3, պատասխանեն 2, պատասխաներ 10, պատասխանեց 17, պատասխանեցին 2, պատասխանէ 1, պատասխանէին 1, պատասխանէն 2, պատասխանէր 8, պատասխանը 33, պատասխանի 14, պատասխանին 6, պատասխանիս 1, պատասխանն 2, պատասխաններ 3, պատասխաններէ 1, պատասխաններէն 1, պատասխանները 6, պատասխաններով 1, պատասխաններուն 2, պատասխանողը 1, պատասխանողին 1, պատասխանողն 2, պատաստուէր 1, պատատը 1, պատատուկ 1, պատատումէ 1, պատարագ 7, պատարագավերջը 1, պատարագէն 7, պատարագը 9, պատարագին 8, պատարագն 1, պատարագներ 1, պատարագներն 1, պատարագով 4, պատարագուոր 2, պատարագուորէն 1, պատգամ 17, պատգամախօսութեան 1, պատգամած 1, պատգամաւոր 1, պատգամաւորութիւն 1, պատգամելու 1, պատգամէ 5, պատգամէին 3, պատգամէն 3, պատգամէր 7, պատգամը 58, պատգամի 2, պատգամին 17, պատգամներ 3, պատգամներէն 1, պատգամները 12, պատգամներով 3, պատգամներու 2, պատգամներուն 4, պատգամով 2, պատգամովը 6, պատգամուէր 1, պատգարակ 3, պատգարակէն 2, պատգարակով 2, պատգարակովը 2, պատեան 3, պատեանէն 7, պատեանը 4, պատեանի 1, պատեանին 10, պատեաններէն 2, պատեանները 2, պատեաններու 2, պատեաններուն 2, պատելու 1, պատեկներու 1, պատեհ 3, պատեհագոյն 1, պատեհապաշտ 1, պատեհութեամբ 1, պատեհութենէն 4, պատեհութիւն 14, պատեհութիւնը 10, պատեհութիւնն 1, պատեհութիւններ 1, պատեհութիւններէն 1, պատենազուրկ 1, պատենաւորումը 1, պատենին 1, պատենք 2, պատենքէն 5, պատենքը 3, պատենքի 1, պատենքին 6, պատենքն 1, պատենքով 1, պատեր 7, պատերազմ 4, պատերազմական 9, պատերազմեան 1, պատերազմէ 2, պատերազմէն 3, պատերազմը 5, պատերազմի 6, պատերազմիկ 1, պատերազմին 12, պատերազմն 1, պատերազմները 2, պատերազմներուն 2, պատերազմով 3, պատերէ 1, պատերէն 27, պատերը 48, պատերն 6, պատերով 5, պատերովը 1, պատերու 14, պատերուն 71, պատեց 1, պատէ 4, պատէզ 1, պատէն 19, պատէպատ 1, պատէր 3, պատը 25, պատժապարտ 3, պատժապարտներէ 1, պատժապարտները 2, պատժապարտներու 2, պատժապարտներուն 4, պատժապարտումին 1, պատժել 3, պատժելը 1, պատժելու 2, պատժեն 1, պատժենք 1, պատժեց 1, պատժէ 4, պատժէին 2, պատժէր 5, պատժի 1, պատժին 1, պատժուած 6, պատժուածներուն 1, պատժուելու 1, պատժուեցան 1, պատժուեցաւ 1, պատժուէին 1, պատժուէր 3, պատժուի 1, պատժուին 3, պատժումէն 1, պատի 17, պատիժ 5, պատիժէ 2, պատիժը 8, պատիժի 2, պատիժին 10, պատիժներ 1, պատիժները 2, պատիժներով 1, պատիժներու 2, պատիժներուն 1, պատիժով 1, պատիժովը 1, պատիկ 1, պատիհոնէն 1, պատիհոնը 3, պատիհոնի 2, պատիհոնին 2, պատիհոններուն 1, պատին 62, պատիւ 8, պատիւդ 1, պատիւէն 2, պատիւը 16, պատիւի 1, պատիւին 20, պատիւներով 1, պատիւներուն 2, պատիւով 1, պատիւովը 4, պատկան 4, պատկանելէ 2, պատկանելու 2, պատկանելուն 1, պատկաներ 2, պատկանէին 6, պատկանէր 8, պատկանի 2, պատկանիլը 2, պատկանիլն 1, պատկանին 6, պատկանինք 1, պատկանիս 1, պատկանիր 3, պատկանիք 1, պատկանող 6, պատկառագին 1, պատկառազդու 2, պատկառանք 8, պատկառանքէ 1, պատկառանքէն 1, պատկառանքը 10, պատկառանքի 5, պատկառանքին 2, պատկառանքով 1, պատկառելի 20, պատկառելով 1, պատկառի 1, պատկառուած 1, պատկառուն 2, պատկեր 62, պատկերադրումը 1, պատկերազարդ 2, պատկերազարդեցիք 1, պատկերալից 2, պատկերած 4, պատկերացաւ 1, պատկերացնելէ 1, պատկերացուած 1, պատկերացուեցաւ 1, պատկերացում 1, պատկերացումէն 2, պատկերացումը 2, պատկերացումներ 1, պատկերացումով 2, պատկերաւոր 1, պատկերաւորումը 1, պատկերել 3, պատկերելով 2, պատկերելու 7, պատկերեն 5, պատկերեր 1, պատկերէ 13, պատկերէին 1, պատկերէն 43, պատկերէր 15, պատկերէք 1, պատկերը 219, պատկերի 30, պատկերին 148, պատկերն 10, պատկերներ 17, պատկերներէ 1, պատկերներէն 12, պատկերները 69, պատկերներն 1, պատկերներով 6, պատկերներու 13, պատկերներուն 31, պատկերող 1, պատկերով 14, պատկերովը 11, պատկերուած 1, պատկերուն 3, պատկից 1, պատճառ 75, պատճառաբանել 1, պատճառաբանուած 1, պատճառաբանութիւնը 1, պատճառախոյզ 1, պատճառած 2, պատճառանքով 1, պատճառելով 2, պատճառելու 1, պատճառէ 2, պատճառէին 2, պատճառէն 1, պատճառը 92, պատճառի 20, պատճառին 14, պատճառն 4, պատճառներ 21, պատճառներէ 3, պատճառները 8, պատճառներն 1, պատճառներով 6, պատճառներու 5, պատճառներուն 3, պատճառող 2, պատճառով 42, պատճէննին 1, պատմաբան 1, պատմաբաններէն 1, պատմագէտները 1, պատմագիր 1, պատմած 17, պատմածին 3, պատմածներդ 1, պատմածներէն 2, պատմածներուն 1, պատմական 41, պատմականօրէն 1, պատմել 15, պատմելէ 1, պատմելը 1, պատմելիք 5, պատմելով 10, պատմելու 20, պատմեն 28, պատմեր 13, պատմեց 7, պատմեցի 1, պատմեցին 5, պատմէ 10, պատմէին 26, պատմէր 37, պատմէք 1, պատմիչ 2, պատմիչը 1, պատմիչներ 1, պատմիչներէն 4, պատմիչները 9, պատմիչներուն 1, պատմիր 1, պատմող 13, պատմողը 6, պատմողին 1, պատմողն 1, պատմուած 18, պատմուածէն 1, պատմուածին 2, պատմուածները 2, պատմուէին 2, պատմուէր 7, պատմութեամբ 4, պատմութեամբը 1, պատմութեան 121, պատմութեանց 2, պատմութենէն 10, պատմութիւն 31, պատմութիւնը 71, պատմութիւններ 6, պատմութիւններէ 2, պատմութիւններէն 1, պատմութիւնները 9, պատմութիւններու 1, պատմութիւններուն 1, պատմուի 1, պատմուին 4, պատմուճան 2, պատմուճանէ 2, պատմուճանէն 1, պատմուճանը 2, պատմուճանի 5, պատմուճանին 4, պատմուճաններ 2, պատմուճաններէն 1, պատմուճանները 1, պատմուճաններովը 1, պատմուճանով 5, պատմուճանուած 6, պատմուճանումը 1, պատմուճանումով 1, պատմում 2, պատմումէն 6, պատմումը 14, պատմումի 3, պատմումին 15, պատմումները 5, պատմումներով 1, պատմումներուն 1, պատմումով 3, պատմումովը 2, պատն 1, պատնեն 1, պատնեւորէ 1, պատնէշ 1, պատնէշին 2, պատնէշով 1, պատնէշովը 1, պատնող 3, պատնուած 3, պատշաճ 13, պատշաճեցնելով 1, պատշաճեցումի 1, պատշաճէին 1, պատշաճէր 1, պատշաճի 10, պատշաճիր 3, պատշաճող 1, պատշաճութիւնը 1, պատշգամ 4, պատշգամ-ապակեդուռի 1, պատշգամէն 5, պատշգամը 2, պատշգամի 4, պատշգամին 17, պատշգամն 1, պատշգամները 1, պատող 1, պատով 3, պատուաբեր 2, պատուախնդիր 1, պատուած 2, պատուակալ 17, պատուական 20, պատուանդան 2, պատուանդանները 1, պատուանիշ 1, պատուանշան 1, պատուանշանը 1, պատուանշանին 1, պատուանշանները 1, պատուանշանով 3, պատուանուններով 1, պատուասիրութիւնը 1, պատուասիրուին 1, պատուաստ 2, պատուաստենք 1, պատուաստեցին 1, պատուաստը 1, պատուաստի 1, պատուաստուած 1, պատուար 1, պատուարը 2, պատուարի 1, պատուաւոր 2, պատուել 1, պատուելով 1, պատուեն 1, պատուեց 1, պատուէ 1, պատուէր 1, պատուէրը 2, պատուէրին 1, պատուէրն 1, պատուըւած 4, պատուըւելու 1, պատուըւեցաւ 1, պատուըւէր 1, պատուի 2, պատուիրազանցութեան 1, պատուիրած 5, պատուիրակ 25, պատուիրակը 2, պատուիրակի 1, պատուիրակին 1, պատուիրակներուն 2, պատուիրակութեան 12, պատուիրակութեանց 2, պատուիրակութիւն 2, պատուիրակութիւնը 7, պատուիրակութիւնները 1, պատուիրակութիւններուն 1, պատուիրակ-քարտուղարը 1, պատուիրանները 1, պատուիրանքին 1, պատուիրանքները 1, պատուիրեն 2, պատուիրեց 1, պատուիրեցեր 1, պատուիրուած 2, պատուհան 23, պատուհան-բացուածքները 1, պատուհան-դուռներէն 1, պատուհանեան 1, պատուհանէ 6, պատուհանէն 22, պատուհանը 14, պատուհանի 11, պատուհանին 17, պատուհաններ 8, պատուհաններէն 19, պատուհանները 27, պատուհաններն 3, պատուհաններով 5, պատուհաններովը 1, պատուհաններու 7, պատուհաններուն 19, պատուհանով 1, պատուհանումով 1, պատուհան-փեղկերը 1, պատուհաս 8, պատուհասել 2, պատուհասելը 1, պատուհասելով 1, պատուհասելու 4, պատուհասենք 1, պատուհասէն 1, պատուհասէր 1, պատուհասը 6, պատուհասի 1, պատուհասին 6, պատուհասման 1, պատուհասն 2, պատուհասները 3, պատուհասներուն 1, պատուհասողներու 1, պատուհասուած 2, պատուհասուելու 1, պատուհասուին 1, պատուհասում 3, պատուհասումը 16, պատուհասումի 3, պատուհասումին 4, պատուհասումներուն 1, պատուհասումով 1, պատուոյ 1, պատուուած 1, պատռած 7, պատռել 3, պատռելէ 1, պատռելով 3, պատռելու 3, պատռեր 2, պատռեց 2, պատռեցաւ 1, պատռեցին 1, պատռէ 4, պատռէին 1, պատռէր 1, պատռի 4, պատռին 1, պատռող 1, պատռուած 2, պատռուածը 1, պատռուէր 1, պատռուին 1, պատռտած 1, պատռտել 3, պատռտելով 2, պատռտելու 4, պատռտեն 2, պատռտեր 2, պատռտեց 2, պատռտէ 2, պատռտէին 3, պատռտէր 5, պատռտող 3, պատռտուած 4, պատռտուէր 1, պատռտուող 2, պատսպարած 6, պատսպարան 4, պատսպարել 4, պատսպարելու 4, պատսպարեն 1, պատսպարեց 1, պատսպարէ 2, պատսպարէին 1, պատսպարէր 2, պատսպարող 4, պատսպարուած 7, պատսպարում 1, պատրալից 1, պատրանաւորը 1, պատրանք 18, պատրանքէ 1, պատրանքէն 4, պատրանքը 42, պատրանքի 7, պատրանքին 16, պատրանքն 1, պատրանքներէ 1, պատրանքներէն 3, պատրանքները 5, պատրանքներու 1, պատրանքներուն 5, պատրանքով 6, պատրանքովը 1, պատրաստ 64, պատրաստաբան 1, պատրաստաբանեց 1, պատրաստած 6, պատրաստակամ 1, պատրաստակամութիւնը 3, պատրաստել 4, պատրաստելէ 1, պատրաստելով 2, պատրաստելու 4, պատրաստեն 1, պատրաստեր 2, պատրաստեց 1, պատրաստէ 6, պատրաստէին 5, պատրաստէր 6, պատրաստի 2, պատրաստող 6, պատրաստողը 1, պատրաստողները 1, պատրաստուած 20, պատրաստուածէն 1, պատրաստուելու 1, պատրաստուեր 2, պատրաստուեցաւ 3, պատրաստուէին 2, պատրաստուէր 18, պատրաստութեամբ 3, պատրաստութեան 3, պատրաստութիւն 4, պատրաստութիւնը 4, պատրաստութիւնն 1, պատրաստութիւնները 4, պատրաստուի 4, պատրաստուիլ 1, պատրաստուիլը 1, պատրաստուին 3, պատրաստուող 10, պատրելով 1, պատրելու 5, պատրեն 1, պատրիարք 3, պատրիարքարան 1, պատրիարքարանը 3, պատրիարքարանով 1, պատրիարքէն 1, պատրիարքը 3, պատրիարքի 1, պատրիարքն 1, պատրիարքներ 1, պատրիարքները 1, պատրիարքներուն 1, պատրիարքութեան 1, պատրող 1, պատրոյգը 4, պատրոյգին 3, պատրուակ 18, պատրուակելով 1, պատրուակը 1, պատրուակին 7, պատրուակն 1, պատրուակներ 2, պատրուակներով 1, պատրուակով 12, պատրուելով 1, պատրուելու 1, պատրուին 1, պատւակալ 1, պատւարը 1, պատւիրուած 1, պար 6, պարագայ 13, պարագայական 7, պարագայէ 1, պարագայէն 3, պարագայէր 1, պարագայի 1, պարագային 29, պարագայում 1, պարագան 33, պարագաներ 1, պարագաներէ 1, պարագաներէն 3, պարագաները 7, պարագաներու 8, պարագաներուն 9, պարագլուխը 1, պարագլուխները 1, պարագրելու 1, պարագրկելու 1, պարագրկեց 1, պարագրկող 2, պարագրկումը 1, պարագրկումին 1, պարախումբէ 1, պարած 1, պարահանդէս 1, պարանը 2, պարանի 1, պարանին 1, պարանն 1, պարաններու 1, պարանոցումը 1, պարապ 72, պարապը 10, պարապին 17, պարապնդուած 1, պարապուած 1, պարապութեան 2, պարապութիւն 3, պարապուրդներուն 1, պարարելէ 1, պարարը 1, պարարումին 2, պարարտ 10, պարարտանալէ 1, պարարտանալը 1, պարարտանայ 2, պարարտացած 1, պարարտները 1, պարարտութիւն 1, պարարտութիւնը 2, պարբերաբար 2, պարբերական 4, պարբերակի 1, պարբերացումը 1, պարբերութիւն 1, պարբերութիւնը 1, պարգեւ 1, պարգեւած 1, պարգեւատուն 1, պարգեւել 1, պարգեւն 2, պարեգոտին 1, պարեգօտ 1, պարեգօտաւոր 1, պարեգօտը 4, պարեգօտին 2, պարեգօտներ 1, պարեգօտովը 1, պարելով 3, պարելու 1, պարեն 1, պարենաւորող 1, պարենաւորողը 1, պարենաւորումը 1, պարերգ 1, պարզ 329, պարզաբան 1, պարզագոյն 6, պարզած 5, պարզամիտ 9, պարզամտութեամբ 2, պարզապաշտ 2, պարզապէս 1, պարզել 3, պարզելով 1, պարզելու 4, պարզեն 1, պարզեր 2, պարզերը 2, պարզեց 4, պարզեցի 1, պարզեցուցած 1, պարզէ 1, պարզէն 1, պարզէր 8, պարզը 2, պարզի 1, պարզկայ 2, պարզմտութեամբ 1, պարզմտութեան 1, պարզողը 1, պարզուած 7, պարզուելիքին 1, պարզուելով 1, պարզուելուն 1, պարզուեր 2, պարզուեցան 1, պարզուեցաւ 3, պարզուէին 1, պարզուէր 5, պարզութեամբ 18, պարզութեամբը 3, պարզութեան 8, պարզութեանը 1, պարզութենէն 1, պարզութիւն 1, պարզութիւնը 13, պարզուի 1, պարզուիլ 1, պարզուիլը 1, պարզուկ 17, պարզում 1, պարզումի 1, պարզումին 4, պարզումներուն 1, պարզումով 1, պարզուող 2, պարզօրէն 1, պարէին 4, պարէն 2, պարէնաւորելէ 1, պարէնաւորուելով 1, պարէնը 1, պարէր 2, պարը 8, պարթեւ 3, պարի 7, պարիկ 1, պարիկը 1, պարիկին 1, պարիկները 1, պարին 5, պարիսպ 3, պարիսպէն 7, պարիսպը 10, պարիսպի 3, պարիսպին 7, պարիսպն 1, պարիսպներ 1, պարիսպներէն 2, պարիսպները 3, պարիսպներու 1, պարիսպներուն 5, պարծանք 1, պարծանքը 1, պարծանքով 2, պարծենալ 3, պարծենալէ 1, պարծենալու 1, պարծենայ 1, պարծենան 2, պարծենար 4, պարծենաք 2, պարծենկոտ 1, պարծենկոտը 1, պարծենկոտութիւնը 2, պարծի 1, պարկ 9, պարկենք 1, պարկենքը 1, պարկենքի 1, պարկենքին 1, պարկեշտ 12, պարկեշտը 1, պարկեշտութեամբ 1, պարկեշտութեան 4, պարկեշտութիւն 1, պարկեշտութիւնը 3, պարկեշտօրէն 1, պարկեր 1, պարկերը 1, պարկերով 2, պարկերու 3, պարկէ 1, պարկը 3, պարկի 4, պարկին 3, պարկով 1, պարկուճներ 1, պարկ-պարկ 1, պարման 8, պարմանի 4, պարմաններ 1, պարմանները 2, պարմաններու 1, պարմանութեան 7, պարմանուհիին 1, պարմանուհին 2, պարմանուհիները 1, պարող 1, պարողը 1, պարողին 1, պարողներուն 1, պարոյկ 1, պարոյկի 1, պարոյր 2, պարոյրը 6, պարոյրին 2, պարոյրն 1, պարոյրներէն 1, պարոյրները 1, պարոյրներովը 1, պարոյրներուն 2, պարոյրով 4, պարոն 33, պարոնը 1, պարոնի 2, պարոնիկին 1, պարոնին 1, պարոններ 1, պարոնները 1, պարոնուհիները 1, պարոնտատ 1, պարոնտատը 4, պարոնտատին 2, պարովը 1, պարուհիները 3, պարունակած 4, պարունակելով 1, պարունակէ 2, պարունակէին 3, պարունակէն 37, պարունակէր 8, պարունակը 2, պարունակին 10, պարունակներէն 2, պարունակները 1, պարունակող 2, պարունակով 2, պարունակովը 2, պարունակութեամբ 1, պարունակութեամբը 3, պարունակութեան 2, պարունակութենէն 4, պարունակութիւն 1, պարունակութիւնը 19, պարուրած 1, պարուրաւոր 1, պարուրեն 1, պարուրեր 1, պարուրեց 2, պարուրէ 4, պարուրէին 1, պարուրէր 5, պարուրող 12, պարուրուած 5, պարուրուելու 1, պարուրուեցաւ 1, պարուրուէին 2, պարուրուի 1, պարուրուին 1, պարուրումով 1, պարպած 9, պարպել 7, պարպելէ 2, պարպելէն 1, պարպելը 1, պարպելով 6, պարպելու 12, պարպելուն 1, պարպեմ 1, պարպեն 6, պարպեր 4, պարպեց 16, պարպեցին 2, պարպէ 4, պարպէին 5, պարպէր 13, պարպող 1, պարպուած 43, պարպուելով 1, պարպուելու 3, պարպուելուն 1, պարպուեցան 2, պարպուեցաւ 5, պարպուէին 2, պարպուէր 4, պարպութը 1, պարպուի 1, պարպուիլ 1, պարպուիլը 2, պարպուիլն 1, պարպուին 1, պարպուինք 1, պարպումէն 1, պարպումը 2, պարպումին 2, պարպումով 1, պարպուող 3, պարս 1, պարսաւագիր-քերթողին 1, պարսաւել 1, պարսաւի 1, պարսաւոր 1, պարսի 1, պարսիկ 1, պարսիկին 1, պարսիկներուն 1, պարսից 1, պարսկական 3, պարսկահիւս 1, պարսկաստանէն 1, պարսկաստանը 2, պարսպանման 1, պարսպապատ 1, պարսպէ 1, պարսպող 1, պարտ 9, պարտագ 1, պարտադիր 17, պարտադրած 3, պարտադրել 4, պարտադրելով 2, պարտադրելու 2, պարտադրեր 1, պարտադրեցին 1, պարտադրէ 2, պարտադրէր 3, պարտադրող 1, պարտադրուած 5, պարտադրուէր 2, պարտադրուի 1, պարտադրումէ 1, պարտական 8, պարտականը 2, պարտականի 1, պարտականին 2, պարտականները 1, պարտականութեան 6, պարտականութեանց 2, պարտականութենէն 2, պարտականութիւն 6, պարտականութիւնդ 1, պարտականութիւնը 8, պարտականութիւնն 3, պարտականութիւններ 1, պարտականութիւնս 1, պարտապան 1, պարտասած 1, պարտասուն 2, պարտաւոր 136, պարտաւորենք 1, պարտաւորեցաւ 1, պարտաւորիչ 3, պարտաւորուած 9, պարտաւորուեցան 1, պարտաւորուեցաւ 24, պարտաւորուէր 1, պարտաւորուի 1, պարտեզէ 1, պարտերը 1, պարտեցարուք 1, պարտէզ 38, պարտէզէ 4, պարտէզէն 8, պարտէզը 32, պարտէզի 24, պարտէզին 52, պարտէզն 4, պարտէզներ 7, պարտէզներէն 7, պարտէզները 20, պարտէզներով 1, պարտէզներովը 1, պարտէզներու 10, պարտէզներուն 8, պարտէզով 1, պարտէզովը 2, պարտէր 7, պարտի 3, պարտիզակ 8, պարտիզակեան 1, պարտիզակէն 1, պարտիզակի 2, պարտիզակն 1, պարտիզակցի 1, պարտիզակցիի 1, պարտիզպան 5, պարտիզպանը 5, պարտիզպանին 3, պարտիզպաններէն 1, պարտին 3, պարտինք 1, պարտիքներովը 1, պարտկած 1, պարտկել 10, պարտկելի 3, պարտկելով 2, պարտկելու 14, պարտկեր 2, պարտկեց 2, պարտկէ 1, պարտկէին 1, պարտկէր 3, պարտկուած 3, պարտկուելէ 1, պարտկուելու 1, պարտկուեր 1, պարտկուէին 1, պարտկուէր 1, պարտկուիր 1, պարտկումին 1, պարտուած 24, պարտուածը 1, պարտուածի 3, պարտուածները 1, պարտուածներուն 2, պարտուելով 1, պարտուելու 1, պարտուելուն 1, պարտուեցան 2, պարտուեցաւ 3, պարտութեան 7, պարտութեանց 1, պարտութենէ 1, պարտութենէն 2, պարտութիւն 4, պարտութիւնը 10, պարտութիւնն 1, պարտութիւններէ 1, պարտութիւններէն 2, պարտութիւնները 3, պարտութիւններու 1, պարտութիւններուն 2, պարտուի 1, պարտուին 3, պարտուինք 1, պարտուողին 1, պարտուց 2, պարտք 9, պարտքերը 5, պարտքերով 1, պարտքերու 2, պարտքերուն 2, պարտքէն 3, պարտքը 28, պարտքի 13, պարտքին 12, պարտքն 11, պեթհովէնը 1, պելլոյին 1, պեխ 4, պեխապար 1, պեխաւոր 4, պեխերէն 1, պեխերը 18, պեխերով 3, պեխերուն 10, պեխը 2, պեխի 2, պեխին 1, պեխն 1, պեխով 1, պեղեն 2, պեղես 1, պեղէին 1, պեղէր 1, պեղուած 2, պեղումի 1, պետ 1, պետական 116, պետականութեան 1, պետականութիւնը 1, պետական-վարչական 1, պետական­քաղաքական 1, պետերէն 2, պետերը 1, պետերուն 3, պետեւիներու 1, պետէն 4, պետը 10, պետի 1, պետին 12, պետն 2, պետութեան 30, պետութեանց 1, պետութիւն 2, պետութիւնը 8, պետութիւններ 1, պետութիւնները 1, պետութիւններու 1, պետութիւններուն 1, պետրոսէն 1, պետրոսը 4, պետրոսի 2, պետրոսին 10, պերլինեան 1, պերլինէն 2, պերլինի 3, պերճ 18, պերճաբան 1, պերճաբարբառ 2, պերճախօս 10, պերճախօսութեամբ 5, պերճախօսութեամբը 2, պերճախօսութեան 3, պերճախօսութեանը 1, պերճախօսութիւնը 2, պերճանքէն 1, պերճանքը 5, պերճանքի 1, պերճանքին 5, պերճանքն 1, պերճութեամբ 2, պերճութենէն 1, պզտի 1, պզտիկ 137, պզտիկէն 1, պզտիկը 18, պզտիկի 2, պզտիկին 10, պզտիկն 1, պզտիկնալ 1, պզտիկնալու 1, պզտիկնայ 1, պզտիկնային 1, պզտիկնար 1, պզտիկներ 6, պզտիկներէն 3, պզտիկները 16, պզտիկներով 1, պզտիկներովը 1, պզտիկներու 7, պզտիկներուն 15, պզտիկութեան 1, պզտիկութեանը 2, պզտիկուց 8, պզտիկ-պզտիկ 1, պզտիկցած 1, պզտիկցնելու 1, պէ 1, պէթը 1, պէժ 1, պէժէն 1, պէծ-պէծ 1, պէկերու 1, պէյ 32, պէյեր 5, պէյերէ 2, պէյերը 16, պէյերն 4, պէյերու 7, պէյերուն 11, պէյզատէ 8, պէյզատէն 1, պէյզատէները 1, պէյզատէներուն 1, պէյէն 4, պէյէֆէնտի 1, պէյը 51, պէյի 4, պէյիկներուն 1, պէյին 27, պէյինը 1, պէյճիկին 1, պէյճիկներու 1, պէյն 3, պէյով 1, պէյութեան 2, պէյութիւն 1, պէյրութի 1, պէնզը 1, պէնպէնը 1, պէնտէները 1, պէնտը 1, պէշ 1, պէշիկթաշլեանի 1, պէս 968, պէսի 1, պէսները 1, պէս-պէս 1, պէսպիսի 1, պէտք 252, պէտքական 2, պէտքարան 1, պէտքարանի 1, պէտքարանովը 1, պէտքեր 2, պէտքերը 3, պէտքերով 1, պէտքերու 3, պէտքերուն 6, պէտքէ 1, պէտքէն 2, պէտքը 11, պէտքի 15, պէտքին 10, պէտքն 2, պէրէքէթ 1, պէրէքէթը 1, պէրէքէթին 1, պէրպէրեան 1, պէրպէրենց 2, պէօտճէէն 1, պըտը 5, պժգանք 1, պժգանքը 4, պժգանքի 1, պժգանքով 1, պժգար 1, պիզմարքեան 1, պիլեճիկի 1, պիլէ 4, պիլլահի 2, պիլլորի 1, պիղատոսեան 3, պիղատոսներ 1, պիղծ 7, պինդ 25, պինդերէն 1, պինչերը 2, պինչերով 1, պինչէն 1, պինչին 2, պիշ 5, պիսակաւոր 7, պիսակի 1, պիսակով 1, պիսակուած 1, պիսակ-պիսակ 2, պիսաւորէին 1, պիսմիլլահ 2, պիստակ 1, պիստակի 2, պիտակ 6, պիտակաւոր 1, պիտակել 1, պիտակելի 2, պիտակելու 3, պիտակեն 2, պիտակեր 1, պիտակեց 1, պիտակէ 2, պիտակը 2, պիտակի 1, պիտակին 4, պիտակն 1, պիտակներ 2, պիտակներէն 1, պիտակները 3, պիտակներով 1, պիտակներու 1, պիտակով 3, պիտակովը 1, պիտակուած 5, պիտակուի 1, պիտակուին 1, պիտակումին 1, պիտանի 8, պիտի 1577, պիտոյից 1, պիտոյքները 1, պիրկ 22, պիւթիւն 1, պիւթիւնէն 1, պիւլպիւլ 7, պիւլպիւլը 3, պիւլպիւլի 1, պիւլպիւլին 1, պիւտճէին 3, պիւտճէն 1, պիւրիւմ-պիւրիւմ 1, պլլած 2, պլլեր 1, պլլեցին 1, պլլէ 1, պլլէին 1, պլլուած 13, պլլուելով 2, պլլուելու 1, պլլուեր 2, պլլուեցաւ 1, պլլուէին 2, պլլուէր 2, պլլուի 3, պլլուիլ 2, պլլուիլը 2, պլշկած 1, պլշկել 1, պլշկուած 1, պլշկուելու 1, պլոզ 1, պլորած 1, պլորեց 1, պլորեցին 2, պլորէր 1, պլորուած 1, պլորուեցան 1, պլորուէին 1, պլոր-պլոր 2, պլոր-պլորը 2, պլուզը 2, պլուզին 3, պլպլար 1, պլպլաց 1, պլպլացուցած 1, պլպլումը 1, պղերգ 1, պղինձ 12, պղինձէ 1, պղինձը 1, պղինձին 1, պղինձն 1, պղծէին 1, պղծէր 1, պղծող 1, պղծուած 1, պղծութեան 4, պղծութիւն 1, պղծութիւնը 2, պղծուի 1, պղծումի 1, պղնձագոյն 1, պղնձակոթ 1, պղնձակուռ 2, պղնձեայ 1, պղնձեղէն 2, պղնձեղէնները 1, պղունցը 1, պղպեղ 2, պղպեղը 1, պղպեղի 1, պղպեղին 1, պղպեղներու 1, պղպեղովը 1, պղպեղուած 1, պղպջակ 6, պղպջակէ 1, պղպջակէն 1, պղպջակի 2, պղպջակմամբ 1, պղպջակներ 1, պղպջակները 1, պղպջակում 2, պղպջակումը 2, պղպջայ 1, պղպջար 1, պղպջուն 3, պղտոր 65, պղտորած 7, պղտորել 1, պղտորելով 2, պղտորեն 2, պղտորեր 2, պղտորեց 1, պղտորեցաւ 2, պղտորեցին 1, պղտորէ 1, պղտորէին 1, պղտորէր 5, պղտորի 1, պղտորին 1, պղտորիչ 1, պղտորման 1, պղտորուած 2, պղտորուեցաւ 1, պղտորուէին 1, պղտորուէր 3, պղտորութեամբ 1, պղտորուին 2, պղտորուիր 1, պղտորում 4, պղտորումէն 2, պղտորումը 2, պղտորումին 3, պղտորուող 1, պճիկենց 2, պճլտուն 10, պճնազարդ 2, պճնումով 1, պճպճար 2, պճպճացնելով 1, պճպճուն 5, պճռկելու 1, պնակ 1, պնակը 1, պնակի 1, պնակին 2, պնակներուն 2, պնդածնուն 1, պնդացուց 1, պնդեն 1, պնդես 1, պնդեր 1, պնդերեսութեամբ 2, պնդերեսութեան 1, պնդէին 1, պնդէք 1, պնդողներ 1, պնդուած 1, պնդութեամբ 1, պնդութիւնը 1, պնդումը 2, պնդումին 7, պնդումն 1, պնդումներովը 1, պնդումներուն 1, պնդումովը 1, պնդումովն 1, պշուցումին 1, պոան 1, պոաներու 1, պոզը 3, պոզին 3, պոթին 1, պոլիս 65, պոլիսէն 7, պոլիսը 22, պոլիսին 6, պոլիսն 4, պոլիսով 1, պոլիվիայի 1, պոլսական 30, պոլսամերձ 2, պոլսառաք 2, պոլսեցի 4, պոլսեցիները 1, պոլսեցիութիւնը 1, պոլսէն 52, պոլսոյ 77, պողը 1, պողով 1, պողովատիկի 1, պողոտայ 3, պողոտայէ 1, պողոտայէն 1, պողոտայի 1, պողոտային 1, պողոտայով 1, պողոտան 4, պողոտաներէն 11, պողոտաները 5, պողոտաներով 1, պողոտաներու 3, պողոտաներուն 4, պողչան 2, պողպատ 12, պողպատէ 2, պողպատէն 1, պողպատը 4, պողպատի 2, պողպատին 3, պողպատով 1, պողպատուած 1, պողպատումի 1, պողպատումին 1, պող-պող 1, պոմպա 10, պոմպաճի 2, պոմպայէ 1, պոմպայի 2, պոմպան 2, պոմպաներ 1, պոմպաները 5, պոմպաներն 1, պոմպաներուն 2, պոյ 1, պոյաճուն 1, պոյէն 1, պոյը 2, պոյիդ 1, պոյին 2, պոյ-պոյ 2, պոյքոթի 1, պոշ 2, պոչ 1, պոչատ 2, պոչերէն 2, պոչերը 4, պոչերնուն 1, պոչերովը 2, պոչերուն 2, պոչէն 4, պոչը 6, պոչի 3, պոչին 9, պոչն 4, պոչով 3, պոչովը 6, պոպոզէր 1, պոռ 1, պոռա 2, պոռալ 10, պոռալէն 4, պոռալը 4, պոռալ-կանչելու 1, պոռալով 5, պոռալու 11, պոռայ 3, պոռային 15, պոռան 3, պոռաս 1, պոռար 34, պոռաց 21, պոռացած 4, պոռացեր 9, պոռացին 2, պոռացիր 1, պոռացնելով 1, պոռացող 6, պոռացողը 2, պոռացողն 1, պոռացողները 1, պոռացուած 2, պոռացուելու 1, պոռացուցած 1, պոռացւած 1, պոռաք 2, պոռթկալ 2, պոռթկալու 7, պոռթկած 1, պոռթկար 1, պոռթկաց 3, պոռթկացած 1, պոռթկացող 1, պոռթկում 2, պոռթկումը 5, պոռթկումի 2, պոռթկումին 2, պոռթկումներ 1, պոռթկումով 1, պոռնիկ 20, պոռնիկէ 1, պոռնիկէն 1, պոռնիկը 6, պոռնիկի 4, պոռնիկին 5, պոռնիկներ 2, պոռնիկներէն 1, պոռնիկները 4, պոռնիկներով 1, պոռնիկներու 8, պոռնիկներուն 5, պոռնկացած 1, պոռնկորդի 1, պոռնկութեան 2, պոռնկութիւն 1, պոռշտուքէն 1, պոռոտ 6, պոռոտութեան 1, պոռչըտուքը 1, պոռչտուք 1, պոռչտուքը 2, պոռչտուքի 1, պոռչտուքին 1, պոռչտուքով 2, պոռչտուքովը 1, պոռպռային 1, պոռպռան 2, պոռպռար 2, պոսէն 1, պորտ 4, պորտայէն 1, պորտայի 4, պորտային 4, պորտան 7, պորտերը 2, պորտերով 1, պորտէ 1, պորտէն 14, պորտը 8, պորտի 3, պորտին 13, պորտով 1, պուլամա 1, պուլամայի 2, պուլամայով 1, պուլաման 2, պուլկար 1, պուլկարերէն 1, պուլկարը 1, պուլկարիայէն 2, պուլկարիայի 1, պուլկարին 1, պուլկարն 1, պուլկարները 3, պուլկարներուն 1, պուկ 5, պուկերը 1, պուկերով 2, պուկէն 2, պուկը 13, պուկի 5, պուկիէն 2, պուկիին 1, պուկին 10, պուկիներէն 1, պուկիները 1, պուկիներու 1, պուկիով 2, պուկ-պուկ 2, պուղում 2, պուղուն 1, պուճախը 1, պուճախին 1, պումպարէք 1, պուպուկ 1, պուպրիկ 4, պուպրիկէ 1, պուպրիկը 4, պուպրիկի 5, պուպրիկն 1, պուպրիկներէն 1, պուպրիկներուն 1, պուպրիկուած 1, պուսավու 1, պուտ 19, պուտը 2, պուտիկ 2, պուտիկ-պուտիկ 1, պուտն 1, պուտուկ 1, պուտ­պուտ 3, պուտ-պուտ 14, պուտտայականութիւնը 1, պուրակներու 1, պուրում-պուրում 1, պոքսըրներու 1, պչրանք 2, պչրանքը 2, պչրանքով 2, պչրոտ 1, պռատ 3, պռկըները 3, պռկըներուն 2, պռկունքէն 1, պռկունքը 1, պռկունքները 1, պռկունքով 2, պռստեց 2, պռստեցան 1, պռստէր 1, պռստումին 1, պռստուն 1, պսակ 6, պսակած 1, պսակաւոր 13, պսակդրամ 1, պսակել 1, պսակելէ 1, պսակելու 1, պսակէ 1, պսակէին 1, պսակէն 3, պսակէր 2, պսակը 15, պսակի 5, պսակին 8, պսակն 2, պսակներ 1, պսակները 3, պսակներուն 1, պսակով 4, պսակովը 1, պսակուած 5, պսակուելու 2, պսակուի 2, պսակուիլը 1, պսակում 1, պսակումը 3, պսակուող 2, պսակ-պսակ 1, պսպղումով 1, պսպղուն 1, պտզիկ 1, պտըտած 11, պտըտելէ 1, պտըտելու 3, պտըտեր 7, պտըտեցան 1, պտըտեցաւ 4, պտըտեցէք 1, պտըտէին 5, պտըտէր 24, պտըտի 15, պտըտիլ 8, պտըտիլը 1, պտըտիկ 1, պտըտին 8, պտըտիր 1, պտըտող 9, պտըտողը 1, պտըտցնել 3, պտըտցնելէ 1, պտըտցնելով 5, պտըտցնելու 1, պտըտցնեն 5, պտըտցնենք 1, պտըտցնէ 6, պտըտցնէին 6, պտըտցնէր 9, պտըտցուած 1, պտըտցուին 1, պտըտցուց 9, պտըտցուցած 5, պտըտցուցածը 1, պտըտցուցէք 1, պտըտցուցինք 1, պտիկ 6, պտիկ-պտիկ 1, պտղաբեր 1, պտղած 1, պտղահաւաքի 1, պտղատու 1, պտղաւոր 1, պտղեցաւ 1, պտղէր 4, պտղունց 4, պտղունցով 1, պտոյտ 7, պտոյտը 5, պտոյտի 9, պտոյտին 2, պտոյտներ 1, պտոյտներէն 1, պտոյտները 3, պտոյտներն 1, պտոյտներովը 2, պտոյտներու 2, պտոյտներուն 2, պտոյտով 2, պտուկ 4, պտուկէն 2, պտուկը 5, պտուկի 1, պտուկին 1, պտուկներ 1, պտուկներէն 2, պտուկները 7, պտուկներուն 1, պտուղ 10, պտուղ-բջիջին 1, պտուղէ 1, պտուղէն 3, պտուղը 7, պտուղի 9, պտուղին 5, պտուղն 1, պտուղներ 3, պտուղներէն 3, պտուղները 9, պտուղներն 2, պտուղներով 1, պտուղներու 5, պտուղներուն 1, պտուղներւ 1, պտուղով 1, պտուղ-պտուղ 1, պտուտակը 1, պտուտակի 4, պտուտակները 1, պտուտկել 1, պտուտքելէ 1, պտուտքէ 1, պտուտքէին 1, պտուտքէր 1, պտուտքը 1, պտուտքող 3, պտուտքով 1, պտտինք 1, պտտցնեն 1, պտտցնենք 1, պտտցուցած 1, պրակ-պրակ 1, պրաունինկ 1, պրիմօ 1, պրիսմակ 1, պրիսմակէն 1, պրիսմակներէն 2, պրիսմակով 1, պրիսմակուած 1, պրծաւ-գնաց 2, պրծող 1, պրկագին 5, պրկախտի 2, պրկած 3, պրկելով 2, պրկեն 2, պրկեց 7, պրկեցին 2, պրկէ 1, պրկէին 2, պրկէր 2, պրկում 1, պրկուած 10, պրկուածութենէն 1, պրկուեցաւ 1, պրկուէին 2, պրկում 5, պրկումէն 4, պրկումը 13, պրկումին 8, պրկումներ 1, պրկումներէն 2, պրկումները 1, պրկումներով 2, պրկումներովը 1, պրկումներու 2, պրկումով 7, պրկումովն 1, պրկուն 2, պրոբլեմին 1, պրոշիւրներէն 1, պրոպականտ 1, պրոպականտայի 1, պրոպականտը 1, պրոպականտի 1, պրուսա 26, պրուսակը 1, պրուսայէն 9, պրուսայի 45, պրուսային 1, պրուսայու 3, պրուսան 19, պրուսացի 1, պրուսացիները 1, պրպտելու 1, պրպտումներէ 1, պրպտումներուս 1, պօզաճեանի 1, պօղոս 1, պօղոս-պետրոսի 2, պօղոս-պետրոսին 2, պօղոս-պետրոսով 1