Մնացորդաց

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա
տ 1, տ’իօդ 1, տաբատ 1, տաբատը 2, տաբատին 1, տաբատները 1, տաբատներով 1, տաբատներուն 2, տագթի 1, տագնապ 9, տագնապագին 1, տագնապանքը 1, տագնապանքին 3, տագնապեցաւ 1, տագնապէ 2, տագնապէին 2, տագնապէն 6, տագնապէր 1, տագնապը 34, տագնապի 25, տագնապին 42, տագնապն 3, տագնապներէ 2, տագնապներէն 6, տագնապները 3, տագնապներու 5, տագնապներուն 5, տագնապով 6, տագնապովը 1, տագնապոտ 5, տագնապուն 7, տագր 1, տագրերը 2, տագրոջը 2, տաժանագին 2, տաժանագոյն 2, տաժանակիր 1, տաժանելի 2, տաժանք 3, տաժանքէն 1, տաժանքը 2, տաժանքին 3, տաժանքն 2, տաժանքով 1, տաիրէն 1, տալ 40, տալեանի 1, տալերուն 1, տալէ 5, տալէն 7, տալը 4, տալիք 4, տալիքը 1, տալն 3, տալոջը 1, տալով 91, տալու 137, տալուորիկը 1, տախտակ 18, տախտակամած 1, տախտակամածէն 2, տախտակամածը 4, տախտակամածի 1, տախտակամածին 10, տախտակեայ 4, տախտակեղէնի 1, տախտակեղէնին 1, տախտակէ 2, տախտակէն 5, տախտակը 19, տախտակի 4, տախտակիկներով 1, տախտակին 22, տախտակն 1, տախտակներ 4, տախտակներէն 3, տախտակները 17, տախտակներով 3, տախտակներովը 1, տախտակներու 2, տախտակներուն 9, տախտակով 1, տախտակովը 1, տախտակորմերուն 1, տախտակ-պարիսպ 1, տախտապարակ 1, տախտապարող 3, տախտապարուած 1, տախտապարուելէ 1, տախտապարումը 2, տախտերուն 1, տախտի 1, տախտին 1, տակ 571, տականք 1, տականքէն 1, տականքին 1, տակառ 4, տակառաձեւ 1, տակառաչափերը 1, տակառատիպ 1, տակառեն 1, տակառէն 1, տակառը 9, տակառի 8, տակառիկ 1, տակառիկը 1, տակառիկներ 1, տակառին 8, տակառներ 2, տակառները 7, տակառներուն 2, տակառով 1, տակաւ 6, տակաւին 258, տակերը 4, տակէ 3, տակէն 47, տակը 51, տակի 7, տակին 3, տակինը 5, տակիններունը 1, տակն 43, տակնուվրայ 11, տակնուվրայութեան 1, տակնուվրայութիւնները 1, տակով 2, տակովը 3, տակովն 1, տակտիկային 1, տակօք 1, տահա-տահա 1, տաղանդ 12, տաղանդաւոր 6, տաղանդէ 1, տաղանդը 10, տաղանդի 3, տաղանդին 5, տաղանդն 3, տաղանդներ 1, տաղանդները 1, տաղանդներով 1, տաղանդով 14, տաղանդովը 4, տաղաչափ 1, տաղաչափեալ 1, տաղաչափեր 1, տաղաչափը 1, տաղաւար 6, տաղաւարած 4, տաղաւարելով 1, տաղաւարելու 1, տաղաւարեց 1, տաղաւարէ 2, տաղաւարէր 5, տաղաւարը 7, տաղաւարի 8, տաղաւարին 9, տաղաւարներ 1, տաղաւարներէն 2, տաղաւարներու 4, տաղաւարներուն 14, տաղաւարող 1, տաղաւարուած 4, տաղաւարուէր 1, տաղաւարումէն 1, տաղեր 1, տաղերգութիւնը 1, տաղերուն 1, տաղեցին 1, տաղէր 2, տաղը 1, տաղող 1, տաղուած 1, տաղուելու 1, տաղտապանքը 1, տաղտապէր 1, տաղտապումը 1, տաղտապուն 3, տաղտուկի 1, տաճար 4, տաճարէն 3, տաճարը 1, տաճարի 1, տաճարին 4, տաճարները 3, տաճարներն 1, տաճարներու 1, տաճարներուն 1, տաճիկ 11, տաճիկը 1, տաճիկի 2, տաճիկին 2, տաճիկներու 1, տաճիկներուն 3, տաճկական 15, տաճկահայերուն 1, տաճկասիրութեանը 1, տաճկաստանի 1, տաճկաց 1, տաճկերէնն 1, տաճկընալ 1, տաճկընալէն 1, տաճկընալը 9, տաճկընալով 5, տաճկընալու 4, տաճկընալուն 4, տաճկընար 1, տաճկըներուն 1, տաճկընոցին 1, տաճկըցած 10, տաճկըցան 1, տաճկըցնելով 1, տաճկըցնեն 1, տաճկըցնէ 1, տաճկըցնէր 1, տաճկըցնող 1, տաճկըցող 2, տաճկըցողը 2, տաճկըցողի 2, տաճկըցողին 1, տաճկըցողն 1, տաճկըցուցած 1, տաճկըցուցին 1, տաճկի 3, տաճկին 1, տաճկութեան 2, տաճկութեանը 1, տաճկութենէն 1, տաճկութիւն 1, տաճկութիւնը 3, տաճկութիւնն 3, տաճկցողները 1, տաճկցուցած 1, տամ 9, տամայի 1, տամէճանը 1, տամէճանները 2, տամէճաններով 1, տամէն 1, տամկանայ 1, տամկութեան 1, տայ 71, տային 62, տայինք 1, տայլըները 1, տայցէք 1, տան 137, տանառաջի 1, տանդիռի 1, տանելի 14, տանելով 15, տանելու 24, տաներէց 3, տաներէցի 1, տանէի 4, տանէին 22, տանէինք 1, տանէր 29, տանը 21, տանթէ 1, տանթէական 1, տանթէն 1, տանթոնն 1, տանի 17, տանիլ 11, տանիլ-դնել 1, տանին 18, տանինք 2, տանիս 2, տանիր 1, տանիք 14, տանիք-ապակիէն 1, տանիք-առաստաղի 1, տանիքէ 4, տանիքէն 21, տանիքը 19, տանիքի 7, տանիքին 22, տանիքներ 1, տանիքներէ 2, տանիքներէն 3, տանիքները 4, տանիքներով 1, տանիքներու 7, տանիքներուն 7, տանհիւս 3, տանձենի 1, տանձենիներով 1, տանձերուն 1, տանձի 4, տանող 12, տանող­բերող 1, տանողի 1, տանողին 1, տանուտէր 5, տանուտէրերը 1, տանուտէրը 5, տանուտէրին 3, տանուտէր-իշխան-փաշա-պէյ-աղային 1, տանուտէրներու 1, տանջահար 4, տանջանք 4, տանջանքէ 1, տանջանքէն 2, տանջանքը 5, տանջանքի 13, տանջանքին 14, տանջանքն 2, տանջանքները 1, տանջանքներով 1, տանջանքներու 2, տանջանքով 3, տանջարան 1, տանջարանը 1, տանջարանին 1, տանջելով 1, տանջեն 2, տանջէր 1, տանջող 3, տանջուած 2, տանջուելիք 1, տանջուէին 1, տանտեղի 1, տանտէր 2, տանտէրերը 1, տանտէրէն 1, տանտէրը 2, տանտիկին 1, տանտիկինը 1, տանտիկինին 4, տանտիրուհիի 2, տանտիրուհին 2, տանք 8, տաշած 3, տաշեղ 1, տաշեղի 4, տաշէ 1, տաշէր 1, տաշուած 4, տաշտ 2, տաշտաթաղ 1, տաշտերէն 1, տաշտը 3, տաշտի-քերուկ 2, տապալած 5, տապալել 2, տապալելով 6, տապալելու 2, տապալեց 3, տապալեցաւ 3, տապալէ 2, տապալէին 1, տապալէր 4, տապալի 1, տապալին 1, տապալող 3, տապալումէն 1, տապալումը 1, տապալումին 1, տապալումն 1, տապակի 3, տապակին 1, տապակները 1, տապան 1, տապանագիր 1, տապանաքար 1, տապանաքարերէն 1, տապանաքարին 1, տապանը 1, տապանին 2, տապաններուն 1, տապար 1, տապարահար 1, տապարի 1, տապարները 1, տապարով 2, տապերուն 1, տապէ 1, տապլտկէր 1, տապլտկիլ 1, տապլտկին 2, տապլտուկ 1, տապլտուկը 2, տապկնալովը 1, տապկոցի 2, տապկոցներուն 1, տապկուած 5, տապկուեր 1, տապկուէր 1, տապկուող 1, տապով 1, տառական 1, տառապագին 12, տառապագինը 1, տառապած 16, տառապակոծ 2, տառապահոծ 1, տառապանք 18, տառապանքէ 1, տառապանքէն 7, տառապանքը 40, տառապանքի 8, տառապանքին 21, տառապանքն 3, տառապանքներէ 2, տառապանքներէն 2, տառապանքները 3, տառապանքներու 1, տառապանքներուն 1, տառապանքով 1, տառապելով 2, տառապելու 2, տառապեր 8, տառապեցան 1, տառապեցաւ 3, տառապեցէք 1, տառապեցնելու 2, տառապէին 5, տառապէս 6, տառապէր 36, տառապի 9, տառապիլ 3, տառապին 9, տառապինք 3, տառապիր 2, տառապող 9, տառապողի 1, տառապողն 1, տառապողներ 1, տառապողներու 1, տառապողներուն 1, տառապումին 1, տառապուն 1, տառացի 10, տառեր 1, տառերը 2, տառերու 1, տառերուն 1, տառը 1, տառօրէն 1, տաս 3, տասանորդեան 1, տասանորդը 2, տասանորդի 1, տասանորդին 1, տասը 133, տասը-տասներկու 2, տասը-տասնհինգ 5, տասը-քսան 7, տասն 8, տասնաբանեայէն 1, տասնաբանեան 1, տասնաբանեաներն 1, տասնական 2, տասնահարուած 1, տասնամեայ 11, տասնապատիկ 2, տասնապատկելու 1, տասնապատկէ 2, տասնապատկուած 1, տասնապատկուեցաւ 1, տասնապետ 6, տասնապետէ 1, տասնապետէն 1, տասնապետը 17, տասնապետի 1, տասնապետին 5, տասնապետն 1, տասնապետներ 1, տասնապետները 4, տասնապետներու 2, տասնապետներուն 3, տասնեակ 9, տասնեակէ 1, տասնեակները 1, տասներեք 2, տասներեքին 1, տասներկու 28, տասներկուքը 1, տասներորդ 2, տասնէ 2, տասնէն 17, տասնըհինգ 1, տասնըչորսամեայ 1, տասնի 6, տասնին 2, տասնինը 2, տասնիններոդ 1, տասնիններորդ 9, տասնիններորդին 1, տասնի­տասնմէկի 1, տասնհինգ 32, տասնհինգամեայ 11, տասնհինգերորդ 1, տասնհինգէն 9, տասնհինգէն-քսան 1, տասնհինգը 2, տասնհինգի 1, տասնհինգին 4, տասնհինգ-քսան 2, տասնմէկ 1, տասնութ 1, տասնով 5, տասնով­քսանով 1, տասնով-քսանով 4, տասնորդատուրքը 1, տասնոց 5, տասնոցը 4, տասնոցովը 1, տասնութ 2, տասնութամեայ 3, տասնութերորդ 1, տասնութին 1, տասնչորս 1, տասնչորսին 1, տասնչորս-տասնհինգի 1, տասնվեց 8, տասնվեցը 1, տասնվեցժամեայ 1, տասով-քսանով 1, տասուիրեք 1, տավի 1, տատամսէր 1, տատայինը 1, տատաներ 1, տատաներն 1, տատաներուն 1, տատանեցաւ 1, տատանող 1, տատանումը 1, տատասկը 2, տատասկով 1, տատիս 1, տատրակ 1, տար 145, տարաբախտ 3, տարագեղ 1, տարագին 1, տարագիր 5, տարագրել 2, տարագրելով 2, տարագրուած 4, տարագրուելէ 1, տարագրութեան 3, տարագրութեանց 1, տարագրութենէն 1, տարագրութիւն 4, տարագրումի 1, տարագրումները 1, տարադէմ 1, տարադէպ 6, տարադիր 1, տարազ 18, տարազած 2, տարազել 14, տարազելով 2, տարազելու 5, տարազեն 1, տարազենք 1, տարազեր 1, տարազեց 5, տարազէ 8, տարազէին 1, տարազէն 8, տարազէր 3, տարազէք 1, տարազը 42, տարազի 15, տարազին 35, տարազն 2, տարազներ 2, տարազներէն 3, տարազները 9, տարազներով 7, տարազներովը 1, տարազներու 1, տարազներուն 8, տարազով 38, տարազովը 7, տարազուելէ 1, տարազումը 1, տարաժամ 8, տարած 19, տարածած 11, տարածականութեանը 1, տարածել 7, տարածելով 7, տարածելու 2, տարածեն 5, տարածեց 11, տարածեցէք 4, տարածեցիք 1, տարածէ 6, տարածէին 1, տարածէն 1, տարածէր 5, տարածէք 1, տարածը 1, տարածման 2, տարածնին 1, տարածուած 8, տարածուելով 3, տարածուելու 3, տարածուելուն 1, տարածուեր 4, տարածուեցաւ 9, տարածուէին 1, տարածուէր 22, տարածութեամբ 3, տարածութեան 10, տարածութիւն 1, տարածութիւնը 25, տարածութիւնն 1, տարածութիւններ 2, տարածուի 16, տարածուիլ 2, տարածուին 2, տարածուիր 1, տարածում 1, տարածումը 3, տարածումովը 1, տարածուն 7, տարածուող 2, տարակալութիւնը 1, տարակայ 3, տարակայութեան 1, տարականոն 1, տարակարգ 2, տարակեդրոն 1, տարակոյս 4, տարակոյսէ 1, տարակոյսէն 1, տարակոյսը 6, տարակոյսի 2, տարակոյսն 2, տարակոյսները 1, տարակոյսներուն 1, տարակուսելով 1, տարակուսեր 1, տարակուսէր 1, տարակուսող 1, տարակուսողները 1, տարաձայնէին 1, տարաձայնութիւնը 1, տարաձայնութիւնները 1, տարաձայնուին 1, տարամերժ 1, տարանալով 1, տարանկիւն 1, տարաշէն 1, տարաշխարհիկ 3, տարաչափ 1, տարապայման 2, տարապարհակ 1, տարապարհակի 2, տարապարտ 2, տարասեռ 2, տարացած 1, տարացեղ 1, տարաւ 29, տարափ 6, տարափէ 1, տարափէն 1, տարափը 5, տարափի 3, տարափին 9, տարափոխիկ 1, տարափով 1, տարբաղադրում 1, տարբեր 112, տարբերական 1, տարբերակները 1, տարբերակներով 1, տարբերացումը 1, տարբերելով 1, տարբերեր 2, տարբերէին 2, տարբերէր 9, տարբերի 11, տարբերիլ 1, տարբերին 6, տարբերիր 3, տարբերիք 1, տարբերող 3, տարբերութեամբ 12, տարբերութեան 3, տարբերութիւն 5, տարբերութիւնը 13, տարբերութիւնն 1, տարբերութիւնները 1, տարբերութիւններով 1, տարբեր-տարբեր 2, տարդիւֆների 1, տարեգիրքերը 1, տարեգիրքը 1, տարեգրութեանց 6, տարեգրութիւններէ 1, տարեգրութիւններէն 1, տարեդարձներու 1, տարեդարձներուն 5, տարեթոշակը 2, տարելիցն 1, տարեկան 35, տարեկանդ 1, տարեկանէն 3, տարեկանին 5, տարեկից 9, տարեկիցն 1, տարեկիցներէն 2, տարեկիցները 5, տարեկիցներուն 5, տարեմուտ 1, տարեմուտի 1, տարեվարձը 2, տարեվարձով 1, տարեվարձքէն 1, տարեվարձքին 1, տարեր 12, տարերային 10, տարերկրեայ 7, տարերքին 2, տարեց 2, տարեցը 3, տարեցները 2, տարեցներն 1, տարեցներուն 3, տարէք 2, տարի 272, տարիէ 43, տարիէէ 1, տարիէն 11, տարիի 5, տարիին 21, տարին 110, տարիներ 72, տարիներէ 39, տարիներէն 10, տարիները 40, տարիներն 1, տարիներով 58, տարիներու 69, տարիներուն 37, տարիներուվ 1, տարիով 9, տարիովները 1, տարիուկէսական 1, տարիք 25, տարիքդ 1, տարիքէ 6, տարիքէն 28, տարիքը 53, տարիքի 20, տարիքիդ 1, տարիքին 57, տարիքիս 3, տարիքն 6, տարիքներ 1, տարիքներէն 1, տարիքները 6, տարիքներու 2, տարիքներուն 4, տարիքնին 1, տարիքով 9, տարմը 1, տարմի 1, տարողութեամբ 4, տարողութեամբը 1, տարողութեանց 1, տարողութենէն 3, տարողութիւն 3, տարողութիւնը 28, տարով 4, տարու 1, տարուած 53, տարուածները 1, տարուան 56, տարուբեր 1, տարուբերող 1, տարուբերուեցաւ 1, տարուելնուն 1, տարուելով 1, տարուելու 1, տարուեր 1, տարուեցան 2, տարուեցաւ 2, տարուէ 5, տարուէին 5, տարուէր 7, տարուընակ 4, տարուի 8, տարուիլը 2, տարուին 7, տարուինք 1, տարուիս 1, տարուօքներ 1, տարպանտ 1, տարպանտներուն 1, տարտ 1, տարտամ 50, տարտամելով 1, տարտամէին 1, տարտամէն 1, տարտամէր 2, տարտամը 3, տարտամի 1, տարտամին 1, տարտամով 1, տարտամութեան 1, տարտամութիւն 1, տարտամութիւնը 3, տարտամօրէն 8, տարտեր 1, տարտը 1, տարտըղնէին 1, տարտըղնումը 1, տարտղնած 3, տարտղնել 5, տարտղնելու 3, տարտղնեց 5, տարտղնէ 1, տարտղնէր 5, տարտղնող 1, տարտղնուած 6, տարտղնուելով 1, տարտղնուեցաւ 1, տարտղնուէին 1, տարտղնուէր 1, տարտղնում 2, տարտղնումը 4, տարտղնումին 2, տարտղնուող 1, տարտովը 1, տարր 10, տարրաբան 1, տարրալուծող 1, տարրալուծումէն 1, տարրալուծումն 1, տարրական 14, տարրեր 3, տարրերէ 1, տարրերէն 4, տարրերը 18, տարրերով 7, տարրերու 9, տարրերուն 9, տարրէն 1, տարրը 14, տարրին 13, տարրն 1, տարրով 3, տարւեցաւ 1, տարւօք 2, տարւօքները 1, տարւօքներուն 1, տարփագին 1, տարփագրգիռ 1, տարփալից 1, տարփածու 1, տարփածուն 1, տարփածուներէն 1, տարփածուներուն 1, տարփական 1, տարփահար 1, տարփայոյզ 1, տարփանք 4, տարփանքէն 5, տարփանքը 23, տարփանքի 8, տարփանքին 29, տարփանքն 1, տարփանքներէն 1, տարփանքները 3, տարփանքներու 1, տարփանքներուն 2, տարփանքով 1, տարփավառ 7, տարփաւէտ 1, տարփաւոր 4, տարփաւորը 6, տարփաւորին 5, տարփաւորն 1, տարփաւորներ 2, տարփաւորները 2, տարփաւորներուն 1, տարփող 1, տարփողել 1, տարփողը 1, տարփողումն 1, տարփուհի 1, տարփուհիին 3, տարփուհին 2, տարփունակ 1, տարօն 1, տարօնէն 2, տարօնը 1, տարօնի 1, տարօրէն 169, տարօրինակ 154, տարօրինակը 12, տարօրինակին 1, տարօրինակութեամբը 3, տարօրինակութեան 3, տարօրինակութեանը 1, տարօրինակութենէն 1, տարօրինակութիւն 1, տարօրինակութիւնը 3, տաւարները 1, տաւուլով 1, տափակ 7, տափակնար 1, տափակութեանց 1, տափանը 1, տափանումին 1, տափաստան 1, տափաստանային 1, տափաստանեան 5, տափաստանը 1, տափաստանի 4, տափաստանին 5, տափաստաններէն 4, տափաստանները 2, տափաստաններուն 2, տափաքիթ 2, տափաքիթը 1, տափերը 1, տափերուն 1, տափէն 1, տափին 2, տափկըցնել 1, տափկըցնելով 1, տափկըցնող 1, տափկցած 1, տաք 83, տաք- 1, տաքգլուխ 1, տաքերուն 2, տաքէ 1, տաքէն 4, տաքը 4, տաքին 6, տաքկռնակ 1, տաք-կռնակ 1, տաքն 3, տաքնալ 4, տաքնալով 1, տաքնալովը 1, տաքնալով-տաքնալով 1, տաքնալու 5, տաքնալուն 1, տաքնայ 3, տաքնային 3, տաքնար 5, տաքութեան 1, տաքութենէն 1, տաքութիւն 1, տաքութիւնը 3, տաքութիւնները 1, տաքուկ 18, տաքուկ-տաքուկ 2, տաք-տաք 4, տաքցած 3, տաքցան 3, տաքցաւ 11, տաքցեր 1, տաքցնել 1, տաքցնելով 1, տաքցնելու 3, տաքցնեմ 2, տաքցնէ 2, տաքցնէր 2, տաքցուած 1, տաքցուց 3, տգեղ 54, տգեղը 1, տգեղնայ 1, տգեղնան 1, տգեղներէն 1, տգեղութեամբ 4, տգեղութեան 5, տգեղութեանց 1, տգեղութենէն 1, տգեղութիւն 5, տգեղութիւնը 11, տգեղութիւնն 1, տգեղութիւններէն 1, տգեղցած 1, տգեղցուած 1, տգէտ 7, տգէտներուն 1, տգիտութեամբ 2, տգիտութեան 2, տգիտութիւն 1, տգիտութիւնը 2, տեառն 3, տեառնագրելէ 1, տեառնագրէ 1, տեղ 224, տեղագրութիւնը 1, տեղալ 2, տեղակալ 12, տեղակալէն 2, տեղակալը 5, տեղակալին 1, տեղակալներու 1, տեղական 7, տեղականով 1, տեղայ 1, տեղանս 1, տեղապահ 1, տեղատուութեան 1, տեղատուութիւն 1, տեղար 3, տեղացի 2, տեղացին 2, տեղացիներէն 1, տեղացիներով 1, տեղացիներու 1, տեղացող 1, տեղացողները 1, տեղաւորած 9, տեղաւորել 5, տեղաւորելէ 1, տեղաւորելէն 1, տեղաւորելով 5, տեղաւորելու 7, տեղաւորենք 1, տեղաւորեր 1, տեղաւորեց 18, տեղաւորեցին 2, տեղաւորէ 2, տեղաւորէր 8, տեղաւորող 1, տեղաւորուած 29, տեղաւորուելէ 2, տեղաւորուելով 1, տեղաւորուելու 2, տեղաւորուեցան 1, տեղաւորուեցաւ 2, տեղաւորուէին 1, տեղաւորուէր 6, տեղաւորուի 5, տեղաւորուիլ 1, տեղաւորուիլը 2, տեղաւորուին 4, տեղաւորումներէն 1, տեղաւորումով 1, տեղաւորուող 1, տեղափոխած 1, տեղափոխելը 2, տեղափոխէին 1, տեղափոխէր 1, տեղափոխուած 1, տեղափոխութեամբը 1, տեղափոխուող 1, տեղդ 8, տեղեակ 22, տեղեկաբեր 1, տեղեկաբերին 1, տեղեկաբերներէն 1, տեղեկագիր 2, տեղեկագիրը 9, տեղեկագիրն 2, տեղեկագիրներ 1, տեղեկագիրներէն 1, տեղեկագիրները 5, տեղեկագիրներով 1, տեղեկագիրներովը 1, տեղեկագիրներու 2, տեղեկագիրներուն 2, տեղեկագրած 1, տեղեկագրի 2, տեղեկագրին 2, տեղեկագրով 4, տեղեկագրութիւն 1, տեղեկագրութիւններովը 1, տեղեկանալ 2, տեղեկանալէ 1, տեղեկատու 1, տեղեկացուց 1, տեղեկութեանց 1, տեղեկութիւն 1, տեղեկութիւններ 1, տեղեկութիւնները 4, տեղեկութիւններս 1, տեղեր 13, տեղերէ 4, տեղերէն 5, տեղերը 8, տեղերնին 4, տեղերու 3, տեղերուն 5, տեղէ 11, տեղէն 41, տեղը 170, տեղի 98, տեղի-անտեղի 1, տեղին 27, տեղիքները 1, տեղն 19, տեղնուտեղը 2, տեղովը 3, տեղովն 1, տեղուանք 2, տեղուանքը 2, տեղումին 1, տեղուոյն 1, տեղուոյս 1, տեղս 2, տեղ­տեղ 2, տեղ-տեղ 16, տեղօք 1, տենդ 2, տենդագին 4, տենդայոյզ 1, տենդավառ 1, տենդերէն 1, տենդերով 1, տենդէն 4, տենդը 4, տենդի 5, տենդին 7, տենդով 2, տենդովը 1, տենդոտ 4, տենչ 1, տենչերուն 1, տենչը 1, տեռատեսութեան 1, տեռորիստական 1, տես 6, տեսաբան 1, տեսաբանենք 1, տեսաբանները 2, տեսաբաններու 1, տեսաբուսիկ 1, տեսած 98, տեսածդ 1, տեսածէն 1, տեսածը 10, տեսածի 1, տեսածին 3, տեսածն 2, տեսածներէն 2, տեսածները 6, տեսածներուն 3, տեսածներունն 1, տեսածներուս 1, տեսածներս 1, տեսածս 3, տեսակ 175, տեսական 3, տեսակարար 5, տեսակէ 2, տեսակէն 20, տեսակէտէն 2, տեսակէտին 2, տեսակէտից 1, տեսակէտներէն 1, տեսակէտները 1, տեսակէտներն 1, տեսակէտներով 2, տեսակէտովը 1, տեսակը 7, տեսակի 2, տեսակին 7, տեսակներ 3, տեսակները 6, տեսակներովը 1, տեսակներու 1, տեսակներուն 2, տեսակցութեամբ 1, տեսակցութեան 9, տեսակցութեանց 1, տեսակցութենէն 2, տեսակցութիւն 1, տեսակցութիւնը 4, տեսայ 13, տեսան 50, տեսանելի 33, տեսանելով 1, տեսանող 1, տեսանողի 1, տեսանողներուն 1, տեսանք 3, տեսար 7, տեսարան 22, տեսարանելով 2, տեսարանէ 3, տեսարանէն 6, տեսարանէր 2, տեսարանը 48, տեսարանի 4, տեսարանին 56, տեսարաններ 3, տեսարաններէ 3, տեսարաններէն 5, տեսարանները 5, տեսարաններով 1, տեսարաններու 5, տեսարաններուն 9, տեսարանող 1, տեսարանով 1, տեսարանովը 1, տեսարանուած 4, տեսարանուի 2, տեսարանումէն 1, տեսարանումը 7, տեսարանումին 6, տեսարանումն 1, տեսարանումով 1, տեսարանւած 1, տեսաւ 106, տեսաք 5, տեսել 1, տեսեր 46, տեսէք 3, տեսթէ 1, տեսի 1, տեսիլէն 2, տեսիլը 7, տեսիլին 1, տեսիլն 1, տեսիլներէն 1, տեսիլները 2, տեսիլներու 2, տեսիլներուն 1, տեսիլք 5, տեսիլքէ 2, տեսիլքէն 8, տեսիլքը 32, տեսիլքի 14, տեսիլքին 23, տեսիլքն 1, տեսիլքներէ 2, տեսիլքներէն 3, տեսիլքներն 1, տեսիլքներով 1, տեսիլքներու 5, տեսիլքով 3, տեսնալիք 1, տեսնալիքը 1, տեսնամ 2, տեսնային 2, տեսնաս 8, տեսնել 67, տեսնելէ 7, տեսնելը 3, տեսնելիք 6, տեսնելն 1, տեսնելու 1, տեսնելով 15, տեսնելու 64, տեսնելուն 3, տեսնեմ 3, տեսնեն 20, տեսնենք 24, տեսնես 9, տեսներ 48, տեսնէ 17, տեսնէի 1, տեսնէին 22, տեսնէինք 1, տեսնէիր 1, տեսնէր 67, տեսնէք 16, տեսնիլ 1, տեսնող 17, տեսնողաց 1, տեսնողը 3, տեսնողին 2, տեսնողներ 4, տեսնողները 4, տեսնողներուն 1, տեսնուած 11, տեսնուելու 3, տեսնուեր 4, տեսնուեցար 1, տեսնուեցաւ 1, տեսնուէին 2, տեսնուէր 2, տեսնուի 1, տեսնուիլ 2, տեսնուին 1, տեսնուինք 1, տեսնուիս 1, տեսնուիր 2, տեսնուիք 1, տեսողական 2, տեսողութեան 2, տեսողութենէն 1, տեսողութիւնը 2, տեսութեամբ 1, տեսութեան 1, տեսութիւնը 1, տեսութիւններ 1, տեսութիւններէն 1, տեսութիւնները 2, տեսութիւններով 1, տեսութիւններուն 1, տեսուչը 1, տեսչութիւնը 1, տեստիանէր 1, տեսքէն 2, տեսքը 6, տեսքի 1, տեսքին 1, տետրակէ 1, տետրակէն 2, տետրակը 5, տետրակի 1, տետրակիկէն 1, տետրակին 4, տետրակներ 1, տետրակները 5, տետրակներուն 1, տերեւ 10, տերեւէ 1, տերեւէն 1, տերեւը 1, տերեւի 5, տերեւին 1, տերեւներ 4, տերեւները 14, տերեւներով 2, տերեւներու 2, տերեւներուն 5, տերեւուած 1, տերեւուտքէն 2, տերեւուտքին 1, տեւած 6, տեւական 8, տեւականացում 1, տեւել 1, տեւելու 2, տեւեն 4, տեւեց 14, տեւեցին 1, տեւէ 6, տեւէին 2, տեւէր 5, տեւող 23, տեւողական 1, տեւողութեամբ 3, տեւողութեամբը 4, տեւողութեան 52, տեւողութեանը 4, տեւողութենէ 1, տեւողութենէն 2, տեւողութիւն 1, տեւողութիւնը 14, տեւողութիւնն 1, տեւումէն 1, տեւումի 1, տեււմի 1, տեքոր 1, տեքորը 2, տեքորի 2, տեքորներ 1, տեքորներու 1, տեքորով 4, տեքորովը 1, տզրուկ 3, տզրուկը 1, տզրուկի 4, տզրուկներ 1, տզրուկներէ 1, տզրուկներու 1, տէ 3, տէլի 2, տէմակոկ 1, տէյպատան 2, տէնշէթ 1, տէնտուր 1, տէուս 2, տէուսը 2, տէուսներու 1, տէվիի 1, տէտէին 1, տէտէները 1, տէտէներուն 1, տէր 121, տէր-եղբայր 1, տէր-եղբայրին 1, տէր-եղբայրները 1, տէրեր 1, տէրերէն 3, տէրերը 12, տէրերն 3, տէրերու 1, տէրերուն 21, տէրէն 1, տէրէրու 1, տէրը 58, տէրընտասը 1, տէրընտասի 1, տէրընտասին 1, տէրն 27, տէրոջը 2, տէրութեան 6, տէրունական 1, տէրպապան 1, տէրվէնտը 1, տէրվիշ 2, տէրվիշին 1, տէրվիշները 2, տէրվիշներու 1, տէրվիշներուն 2, տէրտէր 6, տէրտէրէն 7, տէրտէրը 51, տէրտէրի 4, տէրտէրին 41, տէրտէրն 4, տէրտէրներ 2, տէրտէրներէն 3, տէրտէրները 4, տէրտէրներու 1, տէրտէրներուն 6, տէրտէրով 1, տէրտէրութեան 2, տէրտէրութիւնը 1, տէրտէրցու 1, տէրտէրցուի 1, տէրտըրանց 1, տէօլին 1, տէօնիւմ 2, տընուընուն 1, տընտընալու 1, տժգոյն 66, տժգունած 1, տժգունելով 1, տժգունէր 2, տժգունի 1, տժգունող 2, տժգունութեամբ 3, տժգունութեամբը 1, տժգունութեան 4, տժգունութեանը 1, տժգունութենէն 2, տժգունութիւն 1, տժգունութիւնը 2, տժգունցուց 1, տիալեքտիկայով 1, տիգրանակերտէն 1, տիգրանակերտի 1, տիգրանակերտցի 1, տիեզերագրութիւն 1, տիեզերական 1, տիեզերք 1, տիեզերքէ 1, տիեզերքը 5, տիեզերքին 7, տիզբոն 1, տիլեթանթը 1, տիկ 7, տիկա 1, տիկերէն 1, տիկերը 1, տիկերն 1, տիկը 1, տիկի 1, տիկին 23, տիկինէն 6, տիկինը 41, տիկինի 6, տիկինին 34, տիկինն 3, տիկիններ 3, տիկիններէն 1, տիկինները 3, տիկիններու 3, տիկիններուն 7, տիկնոջ 1, տիկնութեան 1, տիղմ 1, տիմէթէոսին 1, տինամիթ 3, տինամիթը 1, տինամիթի 2, տինամիթին 1, տինամիթները 3, տինամիթով 1, տինը 3, տինկիլ 1, տինճ 1, տիպար 6, տիպարը 16, տիպարի 1, տիպարին 15, տիպարն 2, տիպարներ 1, տիպարներէն 3, տիպարները 5, տիպարներով 1, տիպարներու 4, տիպարներուն 6, տիպերը 1, տիպէն 1, տիսիփլինը 1, տիվանէ 2, տիվիթէն 1, տիտանեան 1, տիտղոս 7, տիտղոսաւոր 2, տիտղոսել 1, տիտղոսելով 1, տիտղոսէն 2, տիտղոսը 7, տիտղոսի 1, տիտղոսին 3, տիտղոսներ 1, տիտղոսները 4, տիտղոսներով 2, տիտղոսներու 1, տիտղոսներուն 1, տիտղոսով 4, տիտղոսովը 1, տիտղոսուած 1, տիտղոսուին 1, տիտղոսումով 1, տիրաբար 2, տիրած 1, տիրակալ 1, տիրակալեց 2, տիրակալէ 1, տիրակալը 1, տիրակալող 3, տիրակալողին 1, տիրակալուած 6, տիրակալութեան 3, տիրակալութենէն 1, տիրակալութիւնը 1, տիրակալումը 2, տիրական 55, տիրականը 1, տիրականութիւնը 1, տիրամօր 1, տիրանալ 1, տիրանալով 1, տիրանալու 1, տիրապետած 2, տիրապետել 1, տիրապետելու 1, տիրապետեն 2, տիրապետեց 1, տիրապետէ 2, տիրապետէր 2, տիրապետման 1, տիրապետող 7, տիրապետողը 1, տիրապետուած 3, տիրապետութեամբ 1, տիրապետութեան 8, տիրապետութեանը 1, տիրապետութիւն 1, տիրապետութիւնը 6, տիրապետումը 2, տիրապետումն 2, տիրապէս 1, տիրացած 2, տիրացան 1, տիրացու 1, տիրացուն 1, տիրացու 1, տիրացու 2, տիրացու 29, տիրացուէն 1, տիրացուի 7, տիրացուին 2, տիրացումը 1, տիրացումին 3, տիրացուն 11, տիրացուներէ 1, տիրացուները 1, տիրացուներով 1, տիրացուներու 1, տիրացուներուն 2, տիրացուներունը 1, տիրացուով 1, տիրել 1, տիրելու 1, տիրելով 1, տիրելու 5, տիրելուն 1, տիրեն 3, տիրեր 4, տիրեց 1, տիրէ 2, տիրէին 3, տիրէր 10, տիրհէմին 1, տիրող 7, տիրողը 3, տիրողին 2, տիրողները 1, տիրողներու 1, տիրողներուն 1, տիրոջ 4, տիրոջը 29, տիրոջմէն 4, տիրուդ 3, տիրուկ 3, տիրուհիի 1, տիրուհիին 1, տիրուհին 1, տիրուհիներուն 1, տիւան 2, տիւանէն 1, տիւանին 1, տիւաններու 2, տիւաններուն 1, տիւման 2, տիւմանեան 2, տիւմանեանը 1, տիւմանենց 4, տիւշմանին 1, տիւտիւկը 1, տխեղծ 4, տխեղծը 1, տխմար 1, տխմարով 1, տխմարութիւնը 2, տխուր 146, տխուրէն 1, տխուրը 7, տխուրն 1, տխրագոյն 1, տխրալի 2, տխրած 3, տխրեցաւ 2, տխրեցաք 1, տխրեցնէր 1, տխրէին 1, տխրէր 1, տխրի 2, տխրութեամբ 3, տխրութեամբը 2, տխրութեան 3, տխրութեանց 1, տխրութենէն 1, տխրութիւն 2, տխրութիւնը 1, տխրութիւններ 1, տխրութիւնները 1, տխրութիւններու 1, տխրօրէն 4, տկար 36, տկարագոյն 1, տկարանալ 1, տկարանալու 1, տկարանայ 2, տկարանար 1, տկարացած 3, տկարացաւ 4, տկարացման 4, տկարացնելու 1, տկարացում 2, տկարացումը 2, տկարացումին 2, տկարացումները 1, տկարացուցած 1, տկարացուցին 1, տկարը 2, տկարի 1, տկարին 8, տկարներէն 1, տկարները 2, տկարներու 3, տկարներուն 3, տկարութեամբ 2, տկարութեամբը 3, տկարութեան 15, տկարութեանցը 1, տկարութենէ 1, տկարութիւն 4, տկարութիւնը 22, տկարութիւնն 3, տկարութիւններ 1, տկարութիւններէն 1, տկարութիւնները 8, տկլոր 1, տկուքն 1, տկռած 1, տկռելէ 1, տկռեր 1, տհաճ 5, տհաճութեամբ 2, տհաճութեան 5, տհաճութիւն 2, տհաճութիւնը 4, տհաճութիւնն 1, տհաճօրէն 1, տհաս 3, տղա 1, տղաբերքերը 1, տղաբերքէ 1, տղաբերքի 1, տղաբերքին 1, տղադ 10, տղաձգանները 1, տղաձգաններուն 1, տղամարդ 1, տղամարդը 1, տղայ 149, տղայական 9, տղայականէն 1, տղայէն 7, տղային 1, տղայով 1, տղայութեան 4, տղայութեանը 2, տղայութեանս 10, տղայութենէն 2, տղայութենէս 1, տղայութիւն 1, տղայութիւնը 4, տղայութիւններուն 1, տղան 466, տղաներէն 1, տղաները 5, տղաներուն 1, տղաս 50, տղասը 1, տղաք 34, տղաքը 211, տղաքն 8, տղաքներ 1, տղաքները 1, տղեկ 9, տղեկը 8, տղեկին 1, տղեկն 1, տղէ 1, տղէն 7, տղի 2, տղմագիծ 1, տղմուտին 1, տղուն 1, տղով 2, տղովը 1, տղոց 114, տղոցդ 1, տղոցը 79, տղոցմէ 1, տղոցմէն 10, տղոցմով 1, տղոցն 2, տղու 95, տղուդ 9, տղուն 350, տղունը 2, տղուս 4, տճկորը 1, տմարդի 3, տմոյն 1, տնական 1, տնակի 2, տնակները 1, տնակներու 1, տնային 1, տնանկին 1, տնանկութեան 1, տնավարի 7, տնկած 4, տնկարանին 1, տնկելուն 1, տնկեն 1, տնկեր 1, տնկեց 2, տնկէ 3, տնկէիր 1, տնկէր 2, տնկուած 5, տնկուածքովը 2, տնկուելու 1, տնկուեցաւ 1, տնկուէին 2, տնկւած 1, տնտես 1, տնտեսական 8, տնտեսապէս 2, տնտեսէր 1, տնտեսը 1, տնտեսող 2, տնտեսութեան 5, տնտեսութեանը 2, տնտեսութեանց 1, տնտեսութիւն 1, տնտեսութիւնը 6, տնտեսութիւնն 1, տնտեսուհիին 1, տնտեսումը 1, տնտեսումին 2, տնտեսումով 1, տնտնալ 1, տնտնալով 1, տնտնալու 2, տնտնալուն 1, տնտնար 5, տնտնաց 1, տնտնացողէն 1, տնօրէն 4, տնօրէնը 10, տնօրէնին 4, տնօրէններ 1, տնօրէնները 3, տնօրէնութեան 1, տնօրէնութիւնը 1, տնօրինած 1, տնօրինել 1, տնօրինէր 1, տնօրինուելու 1, տնօրինութեամբը 2, տնօրինութեանց 1, տնօրինումները 1, տունը 1, տունը 1, տունը 3, տոգորուած 2, տոժկացող 2, տոժկէր 1, տոլ 1, տոլեր 1, տոլի 1, տոլին 1, տոլկոկով 1, տոլման 1, տոլով 1, տոլ-տոլ 2, տոկալով 1, տոկար 1, տոկոս 6, տոկոսէն 1, տոկոսը 6, տոկոսի 4, տոկոսին 3, տոկոսով 6, տոկոսովը 2, տոկուն 1, տոհմ 1, տոհմական 1, տոհմերու 1, տոհմէ 1, տոհմին 4, տող 13, տողանցը 1, տողանցք 1, տողանցքը 1, տողաշարին 1, տողեր 1, տողերը 19, տողերու 2, տողերուն 3, տողը 4, տողի 2, տողնոց 1, տոմար 1, տոմարակալական 1, տոմարին 1, տոմարներ 1, տոմարները 1, տոմարներով 1, տոմարներուն 1, տոմս 1, տոյժերէ 1, տոյժը 1, տոն 2, տոնքիշոթ 1, տոնքիշոտութեան 1, տոչորագին 1, տոչորած 1, տոչորուած 1, տոչորուելով 1, տոչորուն 1, տոպիճին 1, տոպրակ 6, տոպրակէն 3, տոպրակը 16, տոպրակի 7, տոպրակին 7, տոպրակները 4, տոպրակներովը 1, տոպրակներուն 1, տոպրակովը 1, տոպրակ-տոպրակ 1, տոռուններէն 1, տոռունքը 1, տոսթոեւսկին 1, տոսթոեւսկիով 1, տոստոեւսկիի 1, տոտիկին 1, տոտիկները 3, տոտիկներն 1, տոտիկներով 1, տոտիկներուն 3, տոտիկ-տոտիկ 1, տոտոզ 1, տոտոզի 1, տորմիղէն 1, տորմիղին 1, տորմիղով 1, տորպա 1, տուած 182, տուածդ 1, տուածէն 1, տուածը 2, տուածին 1, տուածն 1, տուածները 1, տուայտանքներուն 1, տուաւ 108, տուգանքը 1, տուգանքի 2, տուգանքով 2, տուեալներ 2, տուեալներէ 1, տուեալները 2, տուեալներով 5, տուեալներու 1, տուեալներուն 3, տուեր 17, տուզ 1, տուզինա 1, տուէք 8, տուժել 1, տուժելով-տուժելով 1, տուժէին 1, տուժողները 1, տուի 2, տուին 27, տուինք 4, տուիր 2, տուիք 5, տուիքներ 1, տուիքները 1, տուն 170, տունդ 4, տուն-դարձի 1, տուներ 20, տուներէ 14, տուներէն 38, տուները 68, տուներն 4, տուներնին 1, տուներով 4, տուներովը 2, տուներու 37, տուներուն 55, տունէ 23, տունէն 102, տունը 265, տունը-տեղը 1, տունի 45, տունին 288, տունինը 1, տունինները 2, տունկ 2, տունկեր 1, տունկերը 5, տունկերու 3, տունկերուն 3, տունկէն 2, տունկի 3, տունկին 2, տուն-մնաները 1, տուն-մնաներուն 1, տունն 39, տուննոց 4, տունով 1, տունովն 2, տունով-տեղով 2, տուն­տեղ 1, տուն-տեղ 3, տուն-տուն 1, տուշին 1, տուող 20, տուող­առնող 1, տուողը 5, տուողին 1, տուողն 4, տուողներ 1, տուողները 3, տուողներուն 2, տուողներունն 1, տուր 8, տուրք 6, տուրքեր 2, տուրքերէն 3, տուրքերը 6, տուրքերով 3, տուրքերովը 3, տուրքերու 4, տուրքերուն 6, տուրքէ 1, տուրքը 25, տուրքի 7, տուրքին 5, տուրքն 3, տուրքով 1, տուրքովը 2, տուփ 5, տուփերը 1, տուփերով 1, տուփերու 1, տուփը 12, տուփի 3, տուփին 3, տոքթոր 2, տոքիւմանի 1, տոքիւմէնտները 1, տպ 1, տպագրական 1, տպագրուած 1, տպագրութեամբ 1, տպագրութեան 1, տպած 1, տպածոյէ 1, տպարան 2, տպարանէն 1, տպարանին 1, տպաւորած 1, տպաւորել 1, տպաւորելի 1, տպաւորելով 5, տպաւորելու 3, տպաւորեն 7, տպաւորենք 1, տպաւորեց 17, տպաւորեցին 3, տպաւորէ 7, տպաւորէին 5, տպաւորէր 17, տպաւորիչ 67, տպաւորիչը 3, տպաւորող 1, տպաւորուած 3, տպաւորուելու 2, տպաւորուելուն 1, տպաւորուեցայ 1, տպաւորուեցան 1, տպաւորուեցաւ 2, տպաւորուէր 3, տպաւորութեամբը 1, տպաւորութեան 4, տպաւորութեանց 6, տպաւորութենէն 1, տպաւորութիւն 5, տպաւորութիւնը 22, տպաւորութիւնն 1, տպաւորութիւններէն 2, տպաւորութիւնները 7, տպաւորուի 2, տպաւորուին 1, տպաւորուինք 1, տպաւորւած 1, տպել 1, տպողները 1, տպուած 1, տռիփը 2, տռիփի 1, տռիփին 2, տր 1, տրակոնը 1, տրամ 4, տրամա 2, տրամաբանել 2, տրամաբանելու 1, տրամաբանեն 1, տրամաբաներ 2, տրամաբանեց 2, տրամաբանէ 1, տրամաբանէին 1, տրամաբանէր 7, տրամաբանող 5, տրամաբանութեամբ 5, տրամաբանութեամբը 2, տրամաբանութեան 3, տրամաբանութիւն 1, տրամաբանութիւնը 7, տրամագիծ 2, տրամագիծէն 1, տրամագիծն 1, տրամագիծով 2, տրամագծօրէն 1, տրամադիր 12, տրամադրած 7, տրամադրել 2, տրամադրելի 13, տրամադրելով 6, տրամադրեն 3, տրամադրեր 2, տրամադրեց 2, տրամադրէ 1, տրամադրէր 4, տրամադրող 1, տրամադրուած 8, տրամադրուելու 1, տրամադրութեամբ 4, տրամադրութեան 9, տրամադրութեանը 1, տրամադրութեանց 2, տրամադրութենէն 1, տրամադրութիւն 2, տրամադրութիւնը 12, տրամադրութիւնն 2, տրամադրութիւնները 3, տրամադրուին 2, տրամադրում 1, տրամաթիք 6, տրամախոհական 1, տրամը 14, տրամի 1, տրամին 19, տրամներ 4, տրամներէ 1, տրամներէն 3, տրամները 5, տրամներու 1, տրամներուն 2, տրամովը 1, տրապէզներէն 1, տրեխ 3, տրեխէն 1, տրեխը 1, տրեխի 1, տրեխին 2, տրեխներուն 2, տրեխով 2, տրեխցուները 1, տրիբուն 1, տրիբունէն 1, տրիբունը 10, տրիբունի 1, տրիբունին 3, տրորելէ 1, տրորելու 1, տրորեց 1, տրորէ 1, տրորէին 1, տրորէր 4, տրորող 1, տրորուած 5, տրորուածները 1, տրորուելով 1, տրորուէին 1, տրորուիլ 1, տրորուն 2, տրորուող 1, տրուած 63, տրուածբանտին 1, տրուածէն 1, տրուածին 4, տրուելիք 2, տրուելու 1, տրուեցան 5, տրուեցաւ 25, տրուէին 2, տրուէր 18, տրուի 17, տրուին 2, տրուիր 1, տրուող 2, տրոփ 3, տրոփելով 2, տրոփեց 1, տրոփին 1, տրոփիւն 1, տրոփող 1, տրոփուն 4, տրտմախառն 1, տրտմած 3, տրտմական 2, տրտմահար 2, տրտմանուշ 1, տրտմելով 3, տրտմեցաւ 5, տրտմեցնէ 1, տրտմէին 1, տրտմի 1, տրտմիլ 1, տրտմութեամբ 15, տրտմութեամբը 6, տրտմութեան 21, տրտմութեանը 2, տրտմութեանց 2, տրտմութենէն 2, տրտմութիւն 29, տրտմութիւնը 38, տրտմութիւնն 1, տրտմութիւններ 1, տրտմութիւններէ 1, տրտմութիւնները 5, տրտմութիւններու 2, տրտմութիւններուն 2, տրտմութիւնով 1, տրտմօրէն 9, տրտնջար 1, տրտում 111, տրտումը 1, տրտունջը 1, տրտունջին 1, տրտունջներ 1, տրցակ 2, տրցակը 1, տրցակի 1, տրցակներէն 1, տրցակները 1, տրցակով 2, տրցակ-տրցակ 1, տրւած 1, տւողութիւնը 1, տփիկին 1, տքալ 1, տքալով 3, տքալու 1, տքայ 1, տքային 1, տքար 4, տքաց 3, տքնի 1, տքնիլ 1, տքուկ 1, տքուկի 1, տքուկով 1, տօն 4, տօնած 1, տօնական 19, տօնակարգի 1, տօնավաճառի 1, տօնացոյց 1, տօնացոյցի 1, տօնացոյցներն 1, տօնել 2, տօնելու 1, տօներ 1, տօներն 1, տօներու 1, տօներուն 1, տօնէին 2, տօնէն 1, տօնը 1, տօնի 1, տօնն 1, տօնուողի 1, տօն-տաղաւարի 1, տօսախ 1, տօսախն 1, տօսախները 1, տօսախներու 2, րդ 3, րոպե 1, րոպէ 57, րոպէաբար 11, րոպէական 10, րոպէէ 3, րոպէէն 1, րոպէի 8, րոպէին 78, րոպէիս 1, րոպէից 1, րոպէն 16, րոպէներ 7, րոպէները 10, րոպէներով 2, րոպէներու 9, րոպէներուն 18, րոպէով 3, րութիւնը 1, ցաթելու 1, ցաթեց 9, ցաթեցնելով 1, ցաթէր 2, ցաթող 1, ցախաւելով 1, ցախի 3, ցախին 1, ցախմօրուս 1, ցախն 1, ցախով 1, ցած 49, ցածերը 1, ցածնալով 3, ցածնայ 1, ցածնային 1, ցածնար 4, ցածութիւն 1, ցածութիւնը 1, ցածուկ 10, ցածցնող 1, ցամաք 27, ցամաքը 1, ցամաքներուն 2, ցամաքութիւն 1, ցամքած 4, ցամքեր 1, ցամքեցնող 1, ցամքեցուց 1, ցամքեցուցին 1, ցամքին 1, ցայգալոյսին 1, ցայտած 1, ցայտաղբիւր 1, ցայտելով 1, ցայտելու 1, ցայտեցնելէն 1, ցայտեցնելով 1, ցայտեցնելու 1, ցայտեցնեն 1, ցայտեցնէր 1, ցայտեցնող 3, ցայտեցուցած 1, ցայտէր 1, ցայտող 2, ցայտումը 2, ցայտուն 6, ցայտքերէն 1, ցայտքը 3, ցայտքն 1, ցայտքով 1, ցայցքնուած 1, ցան 1, ցանած 1, ցանել 1, ցանելու 2, ցանեն 1, ցանես 2, ցանէին 1, ցանէր 1, ցանը 1, ցանկագրգիռ 2, ցանկալէ 1, ցանկալի 21, ցանկալով 1, ցանկախոյզ 1, ցանկայ 1, ցանկայարոյց 5, ցանկայոյզ 1, ցանկանալու 1, ցանկապատ 5, ցանկապատերուն 1, ցանկապատէն 2, ցանկապատը 5, ցանկապատի 1, ցանկապատին 4, ցանկապատներու 1, ցանկացած 1, ցանկացեր 1, ցանկերը 1, ցանկի 1, ցանկին 2, ցանկով 1, ցանկութեամբ 4, ցանկութեամբը 1, ցանկութեան 19, ցանկութեանց 6, ցանկութենէ 1, ցանկութենէն 1, ցանկութիւն 6, ցանկութիւնը 6, ցանկութիւններ 2, ցանկութիւններէն 1, ցանկութիւնները 4, ցանկութիւններով 1, ցանկութիւններու 2, ցանկութիւններուն 2, ցանողին 1, ցանոտ 1, ցանուած 1, ցանուածէն 1, ցանց 4, ցանցակերպ 1, ցանցակերպին 2, ցանցահիւս 1, ցանցառ 18, ցանցառած 2, ցանցառակի 2, ցանցառեր 1, ցանցառեցան 1, ցանցառին 1, ցանցասփռումին 1, ցանցաւոր 1, ցանցերէն 2, ցանցերը 2, ցանցերու 1, ցանցերուն 2, ցանցէն 3, ցանցը 6, ցանցի 1, ցանցին 9, ցանցող 1, ցանցով 1, ցանցուած 2, ցանցուելով 1, ցանց-փեղկը 1, ցասկոտ 2, ցասում 1, ցասումը 3, ցասումի 1, ցասումին 2, ցասումով 1, ցասուն 1, ցատկած 7, ցատկել 2, ցատկելով 7, ցատկելու 6, ցատկեն 3, ցատկես 1, ցատկեր 1, ցատկեց 14, ցատկեցին 2, ցատկէ 2, ցատկէին 5, ցատկող 2, ցատկողներուն 1, ցատկում 1, ցատկտուն 1, ցարդ 4, ցարերու 1, ցարերուն 1, ցաւ 65, ցաւագար 21, ցաւագարը 1, ցաւագարներէն 2, ցաւագարները 4, ցաւագարներուն 1, ցաւագին 4, ցաւալի 6, ցաւալին 1, ցաւած 6, ցաւակցիլն 1, ցաւակցութիւնը 1, ցաւառիթ 1, ցաւդ 1, ցաւելով 1, ցաւելու 1, ցաւելուն 1, ցաւեր 7, ցաւերէ 3, ցաւերէն 4, ցաւերը 21, ցաւերու 6, ցաւերուն 14, ցաւեցաւ 3, ցաւէ 2, ցաւէին 3, ցաւէն 38, ցաւէր 4, ցաւը 76, ցաւի 42, ցաւիլ 2, ցաւիլը 1, ցաւիմ 2, ցաւին 71, ցաւիր 1, ցաւիք 1, ցաւն 9, ցաւով 19, ցաւովը 3, ցաւոտ 13, ցաւցնելէ 1, ցաւցնելէն 1, ցաւցնելու 3, ցաւցնէ 1, ցաւցնէին 1, ցաւցնէր 2, ցաւցնող 5, ցաւցուց 1, ցգալուստն 1, ցդուռն 1, ցեխ 3, ցեխախառն 1, ցեխակոյտը 1, ցեխէ 3, ցեխէն 5, ցեխը 1, ցեխի 4, ցեխին 10, ցեխն 1, ցեխով 2, ցեխոտ 4, ցեխուտքէն 1, ցեխուտքները 1, ցեղ 7, ցեղագրօրէն 1, ցեղախումբերը 1, ցեղախումբերն 1, ցեղախումբին 1, ցեղակից 4, ցեղակիցէ 1, ցեղակիցը 1, ցեղակիցին 1, ցեղակիցներէն 1, ցեղակիցները 2, ցեղակիցներուն 1, ցեղամոյնքին 1, ցեղային 53, ցեղեր 4, ցեղերէ 1, ցեղերէն 1, ցեղերը 13, ցեղերու 11, ցեղերուն 11, ցեղէ 2, ցեղէն 8, ցեղը 24, ցեղի 9, ցեղին 88, ցեղիս 1, ցեղն 2, ցեղով 1, ցերեկ 16, ցերեկեայ 4, ցերեկէն 1, ցերեկը 14, ցերեկի 2, ցերեկին 8, ցերեկն 4, ցերեկներ 1, ցերեկները 12, ցերեկներն 1, ցերեկներուն 1, ցերեկով 1, ցերեկուան 7, ցեց 1, ցեցակեր 2, ցեցահար 1, ցեցի 2, ցեցին 2, ցինիք 1, ցիրուցան 2, ցից 14, ցիցերովը 1, ցիցերուն 1, ցիցը 1, ցիցն 1, ցիցով 1, ցկեանս 1, ցկնելու 1, ցկօշիկսն 1, ցմահ 4, ցմրուր 1, ցնդաբանութիւններուն 1, ցնդած 1, ցնդածութեան 1, ցնդական 1, ցնդեցաւ 2, ցնդի 1, ցնծալու 1, ցնծութեամբ 1, ցնծուհին 1, ցնծուհիներուն 1, ցնկնած-ներուն 1, ցնկնելու 1, ցնորաբեր 1, ցնորած 1, ցնորական 10, ցնորային 1, ցնորատիպ 1, ցնորատու 1, ցնորեցնող 2, ցնորք 1, ցնորքէն 2, ցնորքը 3, ցնորքին 1, ցնորքներ 2, ցնորքները 1, ցնցելով 2, ցնցելու 1, ցնցեց 5, ցնցէ 2, ցնցէին 1, ցնցէր 3, ցնցող 5, ցնցուած 2, ցնցուածներ 1, ցնցուեցան 3, ցնցուեցաւ 3, ցնցուէր 4, ցնցուղին 1, ցնցում 3, ցնցումէն 2, ցնցումը 2, ցնցումի 1, ցնցումին 1, ցնցումներ 1, ցնցումները 1, ցնցումներով 1, ցնցումներու 1, ցնցումով 1, ցոլային 1, ցոլար 3, ցոլարձակէ 1, ցոլարձակմամբ 1, ցոլարձակումէն 1, ցոլարձակումը 1, ցոլացիկ 7, ցոլացման 1, ցոլացնելով 1, ցոլացնեն 1, ցոլացնէ 1, ցոլացնէր 1, ցոլացող 3, ցոլացում 1, ցոլացումէն 1, ցոլացումը 4, ցոլցլալ 1, ցոլցլան 1, ցոլցլումով 1, ցոլք 4, ցոլքերն 1, ցոլքերուն 1, ցոլքը 10, ցոլքի 1, ցոլքին 4, ցոլքովը 1, ցողունին 1, ցոյց 81, ցոյցերը 1, ցոյցերուն 1, ցոյցէ 2, ցոյցէն 4, ցոյցը 6, ցոյցի 17, ցոյցին 3, ցորեն 10, ցորենագոյն 1, ցորենահացը 1, ցորենէն 1, ցորենը 2, ցորենի 5, ցորենին 5, ցորենն 2, ցորենով 1, ցուլի 3, ցուլին 2, ցուրտ 22, ցուրտերէն 1, ցուրտերուն 1, ցուրտէն 3, ցուրտը 5, ցուրտին 2, ցուցադրանքը 1, ցուցադրելէ 1, ցուցադրելով 2, ցուցադրելու 1, ցուցադրեն 1, ցուցադրէ 3, ցուցադրէին 3, ցուցադրուած 1, ցուցադրում 2, ցուցադրումէն 1, ցուցադրումը 4, ցուցադրումի 1, ցուցադրումին 4, ցուցադրումով 3, ցուցադրումովը 1, ցուցած 1, ցուցակագրած 1, ցուցակագրելու 1, ցուցակագրէ 1, ցուցակագրութիւնը 1, ցուցակը 2, ցուցակի 1, ցուցակներ 2, ցուցակները 1, ցուցակներուն 1, ցուցամատերը 1, ցուցամատը 6, ցուցամատի 1, ցուցամատին 3, ցուցամոլ 4, ցուցամոլութեամբ 1, ցուցամոլութիւն 1, ցուցանիշն 1, ցուցանք 1, ցուցանքը 1, ցուցատախտակ 1, ցուցատախտակէն 3, ցուցատախտակները 1, ցուցարարներ 1, ցուցափեղկերուն 1, ցուցիչ 1, ցուցիչն 1, ցուցիչներով 1, ցուցմունք 4, ցուցմունքէն 2, ցուցմունքը 4, ցուցմունքի 3, ցուցմունքին 10, ցուցմունքն 2, ցուցմունքներ 1, ցուցմունքներէն 2, ցուցմունքները 8, ցուցմունքներով 2, ցուցմունքներու 1, ցուցմունքներուն 6, ցուցմունքով 6, ցուցմունքովը 9, ցուցմունքովն 5, ցուցնէր 1, ցուցուած 1, ցուցուէին 1, ցուցում 1, ցուցուց 1, ցուցքը 1, ցոփ 1, ցռուկ 2, ցռուկը 4, ցռուկին 1, ցրեխ-ցրեխ 1, ցրիւ 3, ցրուած 6, ցրուեց 2, ցրուեցան 2, ցրուեցաւ 3, ցրուէ 1, ցրուէին 1, ցրուէր 3, ցրուին 1, ցրուումէն 1, ցրտահար 1, ցրտութեան 2, ցրտութիւն 1, ցրտութիւնը 1, ցրցքնելով 1, ցրցքնեց 1, ցրցքնէ 1, ցրցքնուած 2, ցրցքնուեցան 1, ցրցքնուէր 1, ցրցքնուիլ 1, ցրցքնումը 2, ցցելով 1, ցցելու 2, ցցեց 2, ցցէ 2, ցցէին 1, ցցէր 4, ցցհան 1, ցցուած 6, ցցուելով 2, ցցուելու 1, ցցուեցան 1, ցցուեցաւ 6, ցցուէին 3, ցցուէր 7, ցցուի 2, ցցուիլը 1, ցցուին 1, ցցուն 1, ցցունք 1, ցցունքը 3, ցցունքին 2, ցցունքներ 2, ցցունքները 1, ցցունքներուն 1, ցցունքով 2, ցօղերու 1, ցօղերուն 1, ցօղէն 1, ցօղը 1, ցօղի 3, ցօղով 1, ցօղուեցէք 1, ցօղուն 1, ցօղունի 1, ցօղուններ 2, ցօղուններէն 1, ցօղունները 2, ցօղուններուն 1, ցօղուն-ցօղուն 1