Փիլիպոս Ա Աղբակեցի կաթողիկոսի Պարսկահայոց տուած կոնդակը (1641 թ. հոկտեմբեր 28)

05.02.2014 00:00
Փիլիպոս Ա Աղբակեցի կաթողիկոսի (1593-1655) Պարսկահայոց («յարեւելից ի մասին Պարսկաստանայ») տուած կոնդակը (1641 թ. հոկտեմբեր 28)

 

Կոնդակի լուսապատճէն հրատարակութիւնը տե՛ս «Դիւան հայոց պատմութեան», հատոր Ժ, Մանր մատենագիրք։ 

 

Մեկնաբանություններ