Մատենագիտութիւն

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

1903
1. Եպիփան Կիպրացու «» (Հրատ. Ն. Ֆինկ, Էջմիածին)- «Հանդէս ամսօրեայ», ԺԷ (1903), 58-61:
2. Պետրոս եպիսկոպոս Սիւնեաց- «Հանդէս ամսօրեայ», ԺԷ (1903) 245-252. ԺԸ (1904) 18-22, 77-83, 105-113:

1904
3. Մովսէս Խորենացին եւ Բ Տիեզերական ժողովը- «Հանդէս ամսօրեայ», ԺԸ (1904) 38-46:
4. Հայոց թուականի հաստատութեան ժամանակը- «Հանդէս ամսօրեայ», ԺԸ (1904) 97-102:
5. Նոննոսի Մեկնութիւնք Գրիգոր Աստուածաբանի հինգ ճառից- «Հանդէս ամսօրեայ», (1904), 139-146, 165-173:
6. «Հայոց թուականի հաստատութեան ժամանակը» յօդուածիս քննութեանց պատասխանս- «Հանդէս ամսօրեայ», (1904), 218-224:
7. «Խոսրովիկ Թարգմանիչ» եւ իւր երկասիրութիւնները- «Հանդէս ամսօրեայ», (1904), 262-270, 304-316, 353-361. ԺԹ (1905), 19-22, 114-116, 213-220, 361-370:
8. -10. Armenische Bibliographie der Jahre 1905, 1906, 1907. Anzeiger fur Indogermanische Sprach-und Altertumskunde. 24 (1909) 68-76; 25 (1910) 1-8; 27 (1910) 102-110.

1907
11. Աշուշայի կնիքը- «Հանդէս ամսօրեայ», (1907), ԻԱ (1907) 121-126:
12. Դարձեալ Աշուշայի կնիքը- «Հանդէս ամսօրեայ», (1907), 296-300:
13. Գրիգոր որդի Աբասայ հեղինակ Պատճառաց գրոց- «Հանդէս ամսօրեայ», (1907), 132-135:
14. «Նմանեցուցանեմ» բային երկրորդ նշանակութիւնը- «Հանդէս ամսօրեայ», (1907), 149-150:
15. Մխիթար Կաթողիկոսի 117 ամբաստանութեանց պատասխանագիրն առ Կղեմէս Զ. Քահանայապետ- «Հանդէս ամսօրեայ», (1907), 190-191:
16. Ճանիքը Մ. Խորենացւոյ Պատմութեան եւ Աշխարհագրութեան մէջ- «Հանդէս ամսօրեայ», (1907), 191:
17. Վիմի քաղաքն Մ. Այրիվանեցւոյ Ժամանակագրութեան մէջ- «Հանդէս ամսօրեայ», (1907), 212-213:
18. Ղուկաս Վ. Խարբերդցի (ծանօթութիւն)- «Հանդէս ամսօրեայ», (1907), 224:
19. Պատճառաց գիրքը- «Հանդէս ամսօրեայ», (1907), 228-235, 271-274:
20. Հայ-վրական յարաբերութիւնք Դ. . դարուց մէջ- «Հանդէս ամսօրեայ», (1907), 289-296:
21. Գրիգոր Մ. Ռաժիկ Վկային նահատակութեան տարին 54 1/2- «Հանդէս ամսօրեայ», (1907), 317:
22. Ակնարկ մը հայ իրաւանց պատմութեան վրայ եւ Յ. Կարստի նոր երկասիրութիւնները- «Հանդէս ամսօրեայ», (1907), 339-344, 358-362. ԻԲ (1908) 37-44, 215-219:
23. Թղթոց գրքին հաւաքիչն եւ հաւաքման ժամանակը- «Հանդէս ամսօրեայ», (1907), 371-374:

1908
24. Ուխտանէս եպիսկոպոս պատմագիր- «Հանդէս ամսօրեայ», (1908), ԻԲ (1908) 17-20, 70-74, 112-115:
25. Մագաղաթեայ Աւետարանի մը յիշատակարանը (1144-էն)- «Հանդէս ամսօրեայ», (1908) 62-63:
26. Սրբագրութիւն մը (յէջն [1907] 291)- «Հանդէս ամսօրեայ», (1908) 64:
27. Վզենակ բառը- «Հանդէս ամսօրեայ», (1908) 93-94:
28. Կարապետ Վ. Ադրիանուպոլսեցի- «Հանդէս ամսօրեայ», (1908) 94:
29. Դաւիթ Վ. Քոբայրեցի- «Հանդէս ամսօրեայ», (1908), 139-147:
30. Կիւրիոն Կաթողիկոս Վրաց: Պատմութիւն հայ-վրական յարաբերութեանց Է դարու մէջ: Քառասնամեայ շրջան Հայոց եկեղեցական պատմութեան 574-610- «Հանդէս ամսօրեայ», (1908), 166-172, 202-204, 334-339: ԻԳ (1909), 14-21, 76-81, 103-106, 141-148, 176-181, 183-197, 257-267, 327-332:
31. Ստեփանոս Ասողիկ` գերմաներէն- «Հանդէս ամսօրեայ», (1908), 219-220:
32. Հայերէն յիշատակարան մը (ԺԳ դարէ) յունարէն աւետարանի մը մէջ- «Հանդէս ամսօրեայ», (1908), 232-235:
33. Նկատողութիւն մը (նկատմամբ «Ձիաբուծութեան»)- «Հանդէս ամսօրեայ», (1908), 221:
34. Վարդան Վ. Հաղբատեցի- «Հանդէս ամսօրեայ», (1908), 232-235:
35. Տիմոթէոս Կուզ հայ մատենագրութեան մէջ- «Հանդէս ամսօրեայ», (1908), 261-265, 294-302:
36. Տիմոթէոս Ա. Աղեքսանդրացի: «Երանելւոյն Տիմոթէոսի սրբոյ եպիսկոպոսի Աղէքսանդրու ասացեալ ի սուրբ Կոյսն Մարիամ եւ յողջոյն Եղիսաբեթի»- «Հանդէս ամսօրեայ», (1908) 324-327:
37. Հայոց Լեւոն Ա. թագաւորի սուրը- «Հանդէս ամսօրեայ», (1908), 332-333:
38. Բառեր Տիմոթէոս Կուզի հակաճառութեան մէջ- «Հանդէս ամսօրեայ», (1908), 383-384:

1909
39. Զաքարիա եպիսկոպոս Գնունեաց եւ իւր տաղերը- «Հանդէս ամսօրեայ», (1909), ԻԳ (1909) 231-238, 279-288, 341-345:
40. Վանկոյ Սուրբ Նշանը- «Հանդէս ամսօրեայ», (1909), 312-314:
41. Կոստանդին Երզնկացւոյ վերագրուած անհարազատ տաղ մը- «Հանդէս ամսօրեայ», (1909), 351-352:
42. Դիոսկորոս Աղեքսանդրացւոյ մահուան տարին- «Հանդէս ամսօրեայ», (1909), 352:
43. Յակոբ երեց Կեսարացի. ԺԷ. դարու տաղասաց- «Հանդէս ամսօրեայ», (1909), 371-374:
44. Nocheinmal armenische Nestoriana, Zeitsch. f. Kirchengeschichte. 30 (1901) 362-363.

1910
45. Վրթանէս Վ. Քերդող եւ իւր երկասիրութիւնները: «Հանդէս ամսօրեայ», (1910), ԻԴ (1910) 8-11, 37-46:
46. Օտար բառեր Զաքարիա Գնունեցւոյ տաղերու մէջ- «Հանդէս ամսօրեայ», (1910), 30-31:
47. Գրիգոր Աղթամարցւոյ նորագիւտ տաղը- «Հանդէս ամսօրեայ», (1910), 32:
48. Վարք Աբերկիոսի Յերապոլսոյ եպիսկոպոսի (բնագիր)- «Հանդէս ամսօրեայ», (1910), 132-139, 166-170, 306-311, 328-333, 370-374: (1911), 89-98:
49. Ս. Իրենէոս հայ մատենագրութեան մէջ- «Հանդէս ամսօրեայ», (1910), 200-208:
50. Յովհաննէս Վ. Հոլով (թարգմ. Բնազննութեան եւ Ձեռնազննութեան)- «Հանդէս ամսօրեայ», (1910), 255, 347-348: Տե'ս եւ (1912), 71-72:
51. Տիմոթէոս Կուզի Հակաճառութիւնը (ծանօթութիւն)- «Հանդէս ամսօրեայ», (1910), 255:
52. Հայերէգէտ Ֆրանց Նիկոլաուս Ֆինկ - «Հանդէս ամսօրեայ», (1910), 257-262:
53. Թաթոս Թոխաթեցի տաղասաց. «Հանդէս ամսօրեայ», (1910), 284-285:

1911
54. Նորագիւտ հատուած մը Զենոբ Գլակի պատմութենէն: «Հանդէս ամսօրեայ», (1911) ԻԵ 178-179:
55. Յովնաթան Նաղաշ եւ Նաղաշ Յովնաթանեանք եւ իրենց աշխատութիւնք- «Հանդէս ամսօրեայ», (1911) 211-231, 390-410:

1912
56. Ստեփանոս Վ. Լեհացի: «Հանդէս ամսօրեայ», (1912) 61-66, 147-153:
57. Հ. Եփրեմ Ծ. Վ. Չագըճեան - «Հանդէս ամսօրեայ», (1912) 67-71:
58. Եւագր Պոնտացի (ծանօթութիւն)- «Հանդէս ամսօրեայ», (1912) 71:
59. Է. դարէն վարդապետական գրուածք մը- «Հանդէս ամսօրեայ», (1912) 72-73:
60. Քննութիւն վարուց Ս. Աբերկիոսի Յերապոլսոյ եպիսկոպոսի- «Հանդէս ամսօրեայ», (1912) 751-759. 1913, 325-344, 513-526:
61. Հայ տպագրութեան առաջին տարին 1512 թուականն է: Մշակ ԽԱ (1912), Թ. 34:

1913
62. Դունոյ 572-ի ապստամբութիւնը (Պատմական ուսումնասիրութիւն): «Հանդէս ամսօրեայ», (1913) ԻԷ (1913) 61-80:
63. Մատենագրական տեղեկութիւններ (1912 տարւոյ)- «Հանդէս ամսօրեայ», (1913) 185-192:
64. Մեկնութիւն Ստորագրութեանցն Արիստոտելի- «Հանդէս ամսօրեայ», (1913) 246:
65. Հայկական գեղարուեստը Վիեննայի Համալսարանին մէջ- «Հանդէս ամսօրեայ», (1913) 321-324:
66. Դարձեալ Ստեփանոս Վանականի Յիշատակարանին գրութեան թուականը- «Հանդէս ամսօրեայ», (1913) 574-575: Տե'ս եւ անդ, 496-499 (նիւթիս հայող մէկ գրախօսականը):
67. Դիոնիսիոս Արիսպագացւոյ ինքնակենսագրութիւնը- «Հանդէս ամսօրեայ», (1913) 641-660:
68. Հ. Ռափայէլ Պարոնչ - «Հանդէս ամսօրեայ», (1913) 104-107:

1914
69. ՊատմութիւնԴիոնիսիոսի եպիսկոպոսի Արիսպագացւոյ (Բնագիր)- «Հանդէս ամսօրեայ», (1914) 205-218:
70. Հ. Պետրոս Ֆէրհաթեան - «Հանդէս ամսօրեայ», (1914) 675-680:
71. Մովսիսի Խորենացւոյ «Հայոց Պատմութեան» բնագրի վերակազմութեան խնդիրը (առթիւ նոր հրատարակութեան)- «Հանդէս ամսօրեայ», (1914) 681-692:

1915
72. Գրիգորիս Աղթամարցի- «Հանդէս ամսօրեայ», (1915) ԻԹ (1915) 18-64:
73. Մխիթար Երզնկացի (ԺԴ դար)- «Հանդէս ամսօրեայ», (1915) 64-69:

1916
74. Աղթամարայ Կաթողիկոսաց գաւազանագիրքը- «Հանդէս ամսօրեայ», (1916), Լ 135-148, ԼԱ-ԼԲ (1917-1918), 33-64, ԼԳ (1919) 54-78, ԼԴ (1920) 22-38, 111-124, 172-184

1917/18
75. Յովհաննու Ոսկեբերանի Սաղմոսաց Մեկնութեան նորագիւտ հայերէն թարգմանութիւնը- «Հանդէս ամսօրեայ», ԼԱ-ԼԲ (1917/18) 1-32:
76. Հ. Գրիգորիս Ծ. Վ. Գալէմքեարեան - «Հանդէս ամսօրեայ», (1917/18), 113-130:
77. Բիտնէր - «Հանդէս ամսօրեայ», (1917/18), 131-133:
78. Ազատութեան շարժումը ԺԵ-ԺԶ դարուն Հայոց մէջ- «Հանդէս ամսօրեայ», (1917/18), 141-154:
79. Տիւբինգէնի համալսարանին MA XIII, 1 հայերէն Աւետարանին Յիշատակարանը (1113 տարիէն)- «Հանդէս ամսօրեայ», (1917/18), 159-160:

1919
80. Սիմէոն Վ. Ապարանեցի- «Հանդէս ամսօրեայ», ԼԳ (1919) 79-96:
81. Հայկական ճարտարապետութիւնն եւ Յ. Ստրչիգովսկի- «Հանդէս ամսօրեայ», (1919) 111-123:

1920
82. Վրթանէս Սռնկեցի (տաղասաց ԺԶ դար)- Հանդէս Ամսօրեայ, ԼԴ (1920) 246-251, 283-293, 359-363:
 

1921
83. Մինաս Թոխաթեցի (տաղասաց): «Հանդէս ամսօրեայ», ԼԵ (1921) 15-42, 159-162, 544:
84. Նորայր Ն. Բիւզանդացի - «Հանդէս ամսօրեայ», (1921) 85-96:
85. Ստեփանոս Թոխաթեցի (տաղասաց)- «Հանդէս ամսօրեայ», (1921) 146-158:
86. Յակոբ Երէց Թոխաթեցի (1573-1680)- «Հանդէս ամսօրեայ», (1921) 273-285, 374-385:
87. Հ. Բառնաբաս Վ. Պիլէզիկճեան - «Հանդէս ամսօրեայ», (1921) 349-352:
88. Շապուհ Բագրատունւոյ Պատմագրութիւնը- «Հանդէս ամսօրեայ», (1921) 446:
89. Ս. Եփրեմի Մեկնութիւն Գործոց Առաքելոց. նորագիւտ օրինակը- «Հանդէս ամսօրեայ», (1921) 448:
90. Պատմութիւն Եօթն Իմաստասիրաց հայ գրականութեան մէջ- «Հանդէս ամսօրեայ», (1921) 472-485:
91. Գերպ. Իգնատիոս Կիւրեղեան, Ընդհ. Աբբահայր Վենետիկի Մխիթարեան Միաբանութեան եւ Արքեպ. Տրայանուպոլսոյ - «Հանդէս ամսօրեայ», (1921) 549-554:
92. Ղազար եպ. Թոխաթեցի տաղասաց (1550-1610)- «Հանդէս ամսօրեայ», (1921) 573-580:
93. Ֆրա Աւգոստինոս Աւետիք- «Հանդէս ամսօրեայ», (1921) 638-640:
 

1922
94. Վկայաբանութիւն Ս. Կիպրիանոսի Կարքեդոնի եպիսկոպոսի- «Հանդէս ամսօրեայ», ԼԶ (1922) 1-17:
95. Բենետիկտոս ԺԵ. - «Հանդէս ամսօրեայ», (1922) 65-68:
96. Պիոս ԺԱ. (ընտրութեան առթիւ)- «Հանդէս ամսօրեայ», (1922) 69-72:
97. Թէոդորոս Ապիկուռա եւ Նանայի Յովհաննու Մեկնութեան հայերէն թարգմանութիւնը- «Հանդէս ամսօրեայ», (1922) 193-205, 357-368, 417-424:
99. Շապուհ Բագրատունի եւ իւր Պատմութիւնը- «Հանդէս ամսօրեայ», (1922) 513-534, 609-632:
 

1923
100. Սեբիոս եպիսկոպոս Բագրատունեաց եւ իւր Պատմութիւնն: «Հանդէս ամսօրեայ», ԼԷ (1923) 1-9, 97-105, 220-227, 328-341, 396-420:
101. Տրդատ եպիսկոպոս Պալեան - «Հանդէս ամսօրեայ», (1923) 548-558:
 

1924
102. Երգ տռփանացն Տիրիթայ. անտեսուած եղերերգութիւն մը Դ. դարու հայ անգիր դպրութենէն- «Հանդէս ամսօրեայ», ԼԸ (1924) 1-19:
103. Տէր Յարութիւն Շմաւոնեան (մահուան հարիւրամեայ տարեդարձին առթիւ) «Հանդէս ամսօրեայ», (1924) 63-65:
104. Փաւստոս Բիւզանդի աղբիւրներէն: Սքանչելիք զոր եցոյց Աստուած ի ձեռն սրբոյն Երասիմոսի- «Հանդէս ամսօրեայ», (1924) 97-102:
105. Յովհաննէս Թլկուրանցի- Արեգ, 1924:
 

1929
106. Համառօտ տեղեկագիր գիտական ուղեւորութեանս ի Հայս: «Հանդէս ամսօրեայ», ԽԳ (1929) 193-208:
107. Ղեւոնդ երէց պատմագիր, մատենագրական-պատմական ուսումնասիրութիւն մը- «Հանդէս ամսօրեայ», (1929) 330-348, 458-472, 593-619, 705-718:
108. Մովսէս Խորենացւոյ Ա. լա. «Ապա թէ բոց ունէր մաւրուս»- «Հանդէս ամսօրեայ», (1929) 320:
109. Դարձեալ Մ. Խորենացւոյ Ա. լա. - «Հանդէս ամսօրեայ», (1929) 698-702:
110. Մի էջ Մխիթարեան պատմութիւնէն- «Հանդէս ամսօրեայ», (1929) 52-532:
111. Դարձեալ «Մխիթարեան» անուան շուրջը- «Հանդէս ամսօրեայ», (1929) 759-764:
112. Նեռն- «Հանդէս ամսօրեայ», (1929) 703-704:
113. Սրբազան Պիոս ԺԱ-Քահանայապետը յոբելեար- «Հանդէս ամսօրեայ», (1929) 705-708:
114. Գեր. Հ. Յոհան Վ. Աւգեր, նորընտիրաբբայ ի Ս. Ղազար- «Հանդէս ամսօրեայ», (1929) 577-579:
115. Սրբազան Եղիշէ Դուրեան յոբելեար- «Հանդէս ամսօրեայ», (1929) 579-582:
116. Հ. Դանիէլ Վ. Աբիկեան - «Հանդէս ամսօրեայ», (1929) 447-448:
117. Պատասխանս. Գարեգին Արքեպ. Յովսէփեան, Խաղբակեանք կամ Պռօշեանք Հայոց պատմութեան մէջ: Ա. Վաղարշապատ 1928- «Հանդէս ամսօրեայ», (1929) 441-446:
118. Մովսէս Խորենացւոյ ժամանակն եւ անձնաւորութիւնը: - Անահիտ (Պարիս), 1929, Թ. 4, էջ 67-77:
119. Նորագոյն կարծիքներ Քուչակեան քառեակներու մասին: - Զուարթնոց (Պարիս), 1929, էջ 242 եւ 292-295:
 

1930
120. Մովսէս Խորենացւոյ Ողբը Ղեւոնդ Երէցի Պատմութեան վերջաբանն է: «Հանդէս ամսօրեայ», ԽԴ (1930) 8-414 (Resume 126-127):
121. Մովսէս Խորենացւոյ եւ Ղեւոնդ Երէց. երկու պատմագիրներու նոյնութեան հարցը- «Հանդէս ամսօրեայ», (1930) 129-156, 257-271, 381-404 (Resume 251-252, 375-377, 503-505):
122. Հայ Բագրատունիներու տոհմածառը (450-850)- «Հանդէս ամսօրեայ», (1930) 637-660 (Resume 745-748):
123. Սկեւռայի Աւետարանը 1197 թուականէն Լվովի հայ Արքեպիսկոպոսի դիւանին մէջ- «Հանդէս ամսօրեայ», (1930) 95-112, 210-236 (Resume 128, 254-256):
124. Թուղթ Մակար Բ. Երուսաղէմի հայրապետի առ Վրթանէս Եպիսկոպոսապետ Սիւնեաց Յաղագս Կարգաց Եկեղեցւոյ- «Հանդէս ամսօրեայ», (1930) 509-578 (Resume 631-635):
125. «Ի Քուշանէ քաղածու» գրուածքին հեղինակը- «Հանդէս ամսօրեայ», (1930) 620-624 (Resume 636):
126. Պարսամ տաղասաց (Պարսամ Տրապիզոնցի արքեպ. Լէոպոլսոյ) եւ իւր տաղն ի վերայ ակռայի- «Հանդէս ամսօրեայ», (1930) 590-596 (Resumé 635-636):
127. Մօրիկ Կայսեր հօր խրատը- «Հանդէս ամսօրեայ», (1930) 364-366 (Resumé 380):
128. Աւետիս Ահարոնեան, 40-ամեայ գրական յոբելեանին առթիւ- «Հանդէս ամսօրեայ», (1930) 362- 364:
129. Յիշատակը հայ բարերարին (առթիւ Պօղոս Նուպար Փաշայի մահուան)- «Հանդէս ամսօրեայ», (1930) 477-481:
130. Յովհաննէս Յովհաննիսեան (մահուան առթիւ)- «Հանդէս ամսօրեայ», (1930)  237:
131. Պատրիկ Կիւլպէնկեան - «Հանդէս ամսօրեայ», (1930) 481-482:
132. Գէորգ Ե Կաթողիկոս ամենայն Հայոց - «Հանդէս ամսօրեայ», (1930) 257-258:
133. Եղիշէ Դուրեան, Պատրիարք Երուսաղէմի - «Հանդէս ամսօրեայ», (1930) 259-260:
134. Աւետարանի հայերէն թարգմանութեան սկզբնագրի հարցը- «Հանդէս ամսօրեայ», (1930) 156-158:
135. Moses Khorenatzi. Die Abfassungszeit der "Geschichte Armeniens" und die Persönlichkeit des Geschichtsschreibers in neuem Lichte betrachtet. Wiener Zeitschrift fur die Kunde des Morgenlandes 37 (1930) 204-217.
 

1931
136. Եղիշէ վարդապետ եւ իւր Պատմութիւնն Հայոց պատերազմին. քննական ուսումնասիրութիւն- «Հանդէս ամսօրեայ», ԽԵ (1931) 21-49, 129-201, 321-340, 393-414, 449-473, 585-617, 677-690, (Resumé 127-128, 313-318, 365-367, 381-383, 447, 661-663, 713-716): ԽԶ (1932) 293-298, 385-401, 545-576, (Resumé 380-381, 699-705): ԽԷ (1933) 33-56, 641-679 (Resumé 156-159): ԽԸ (1934) 353-414 (Resumé 474-477): ԽԹ (1935) 193-251, 353-378 (Resumé 347-351): Ծ (1936) 40-66, 129-169: ԾԱ (1937) 533-558: ԿԴ (1950) 257-343, ԿԵ (1951) 367-410:
137. Ասապով, ԺԷ դարու (1670) տաղասաց մը- «Հանդէս ամսօրեայ», (1931) 527-531:
138. Եփեսոսի (երրորդ տիեզերական) ժողովը- «Հանդէս ամսօրեայ», (1931) 359-362:
139. Երուանդ Լալայեան, հայ մեծ ազգագիրը- «Հանդէս ամսօրեայ», (1931) 289-294:
140. Յովհաննէս խան Մասեհեան - «Հանդէս ամսօրեայ», (1931) 583-584:
141. Պօղոս Պետրոս ԺԳ. Թէրզեան, Կաթողիկոս-Պատրիարք Տանն Կիլիկիոյ - «Հանդէս ամսօրեայ», (1931) 673-676:
142. Աւետիս Պետրոս ԺԴ. Արփիարեան, Կաթողիկոս-Պատրիարք Տանն Կիլիկիոյ- «Հանդէս ամսօրեայ», (1931) 577-582:
143. Գերպ. Հ. Գրիգոր Արքեպ. Գովրիկեան, Ընդհ. Աբբահայր Վիեննայի Մխիթարեան Միաբանութեան - «Հանդէս ամսօրեայ», (1931) 1-6:
144. Գերպ. Հ. Մեսրոպ Վ. Հապոզեան, Ընդհ. Աբբահայր Վիեննայի Մխիթարեան Միաբանութեան- «Հանդէս ամսօրեայ», (1931) 385-390:
145. Նիկողայոս Ստամպօլցի տաղասացը (1570)- Անահիտ Բ. (1931), Թ. 5-6, էջ 66-73:
146. Յակոբ Սսեցի, ԺԷ. դարու հայ տաղասաց մը- Կոչնակ Հայաստանի, 1931, Թ. Զ, էջ 37-40:
147. Սփոփանք մը ցաւած սրտերու առթիւ Եղիշէի քննադատութեան- Յառաջ (Պարիս) Է, Թիւ 1539, 1540 (9 եւ 10 Ապրիլ 1931):
 

1932
148. Երեմիա Չէլէպի Քէօմիւրճեան, կեանքն ու գրական գործունեութիւնը: «Հանդէս ամսօրեայ», ԽԶ (1932) 510-536, 624-677: ԽԷ (1933) 94-114, 588-595 (Resumé 159-160):
149. Հ. Յովսէփ Վ. Գաթըրճեան, կեանքն ու գրական գործունեութիւնը (իր մահուան 50-ամեայ տարեդարձին առթիւ)- «Հանդէս ամսօրեայ», (1932) 1-53 (Resumé 235-241):
150. Հ. Յ. Գաթըրճեանի ուսումնակիցներն եւ աշակերտութիւնը- «Հանդէս ամսօրեայ», (1932) 63-105:
151. Հայ մատենագրութեան ոսկեդարը. Ե. դարու հայ դասական լեզուն- «Հանդէս ամսօրեայ», (1932) 105-128:
152. Հայերէն լեզուի ընթացքը Ե. ։ԺԹ. դարուն (450-1850)- «Հանդէս ամսօրեայ», (1932) 128-136:
153. Ոսկեդարեան հայերէնի յայտնութիւնը (1840-1854)- «Հանդէս ամսօրեայ», (1932) 136-160:
154. Հայերէն լեզուի ընթացքը (450-572)- «Հանդէս ամսօրեայ», (1932) 257-271:
155. Հունաբան Դպրոցը (572-603)- «Հանդէս ամսօրեայ», (1932) 271-292 (Resumé 376-380)
156. Երեք հարսանեկան տաղեր հին ժողովրդական բանահիւսութենէն- «Հանդէս ամսօրեայ», (1932) 223-227:
157. Յակոբ Թոխաթեցւոյ ողբ ի վերայ երկրին Օլախաց- «Հանդէս ամսօրեայ», (1932) 337-348 (Resumé 382-384):
158. Ս. Գրիգոր Լուսաւորչի խճանկարը Ս. Սոփիայի եկեղեցւոյն մէջ- «Հանդէս ամսօրեայ», (1932) 369-370:
159. Հ. Արսէն Ղազիկեան - «Հանդէս ամսօրեայ», (1932) 372-373:
160. Սիմէոն Դպրի Լեհացւոյ ուղեգրութիւն- «Հանդէս ամսօրեայ», (1932) 447-483, 677-690, (Resumé 709-711): ԽԷ (1933) 115-128, 334-342, 479-495, 595-608, 701-713: ԽԸ (1934) 59-69, 149-168, 283-306, 465-474, 547-570: ԽԹ (1935) 79-96, 163-175:
161. Անիի Մայր Եկեղեցւոյ եւ Միջնաբերդի եկեղեցւոյ արձանագրութիւններու մասին- «Հանդէս ամսօրեայ», (1932) 539-542 (Resumé 711-712):
162. Խորէն Ա. Մուրադբէգեան, Կաթողիկոս ամենայն Հայոց- «Հանդէս ամսօրեայ», (1932) 691-692:
163. Հայ ստեղծագործ միտքը (Մաշտոց Վարդապետ)- Հայ Մշակոյթի օր. Փարիզ 1932, էջ 41-48:

1933
164. Մովսէս Գ. Տաթեւացի Կաթողիկոս. կեանքն ու գործունէութիւնը- «Հանդէս ամսօրեայ», ԽԷ (1933) 161-209, 385-414, 513-533 (Resumé 381-382, 639-641): ԽԸ (1934) 1-27, 235-259, 481-533 (Resumé 95-96, 343-350, 371-374):
165. Հայ կեանքը Հալէպի մէջ (1605-1635)- «Հանդէս ամսօրեայ», (1933) 305-333 (Resumé 383):
166. Քաջն Լիպարիտ պատմութեան, տաղերու եւ զրոյցներու մէջ- «Հանդէս ամսօրեայ», (1933) 129-138  (Resumé 160):
167. Հայ գրերու բարեփոխութեան հարցը- «Հանդէս ամսօրեայ», (1933) 362-366 (Resumé 384):
168. Պարմանի (բառին ստուգութիւնը)- «Հանդէս ամսօրեայ», (1933) 509-511:
169. Հ. Յակոբոս Վ. Տաշեան - «Հանդէս ամսօրեայ», (1933) 1-32 (Resumé 155):
170. Դարձեալ Մովսէս Խորենացի- Արեւելք (Կ. Պոլիս), Բ., Թիւ 436, 437, 438:
 

1934
171. Թոռնիկեանց ճիւղագրութիւնը- «Հանդէս ամսօրեայ», ԽԸ (1934) 97-113 (Resumé 350-352):
172. Թոռնիկեանք ի Սասուն- «Հանդէս ամսօրեայ», (1934) 228-235:
173. Թէոնեայ Յաղագս ճարտասանական կրթութեանց- «Հանդէս ամսօրեայ», (1934) 197-217 (Resumé 345-348):
174. Յովհաննու Ոսկեբերանի Եսայեայ մեկնութիւնը հայ մատենագրութեան մէջ- «Հանդէս ամսօրեայ», (1934)  43-55 (Resumé 96):
175. Յակոբ Նետրարենց, եպիսկոպոս Արծկէի. հայ բանաստեղծ մը ( 1501)- «Հանդէս ամսօրեայ», (1934) 427-439 (Resumé 480):
176. Հին Երեւանը- «Հանդէս ամսօրեայ», (1934) 325-339:
177. Սանոսեանք- «Հանդէս ամսօրեայ», (1934) 324-325:
178. Աւետիս Պետրոս ԺԴ. Արփիարեան, Կաթողիկոս-Պատրիարք Տանն Կիլիկիոյ (50-ամեայ յոբելեան քահանայութեան)- «Հանդէս ամսօրեայ», (1934) 193-196:
179. Թորոս Թորամանեան - «Հանդէս ամսօրեայ», (1934) 183-187:
 

1935
180. Աւետիս կաթողիկոս Էջմիածնեցի (1594-1623)- «Հանդէս ամսօրեայ», (1935) ԽԹ (1935) 24-33 (Resumé 189-190):
181. Սարգիս Վ. Կաֆացի, Առաջնորդ Ս. Անտոնի վանից ի Կաֆա եւ երեսփոխան Կոստանդին Կաթողիկոսի (1428-1448)- «Հանդէս ամսօրեայ», (1935)  33-44 (Resumé 190):
182. Խրատք Անուշըրուան (Նուշիրվան) թագաւորին- «Հանդէս ամսօրեայ», (1935) 97-113 (Resumé 191-192):
183. Խաչատուր Խասպիկ երէց Կաֆացի, տաղասաց (1620-1686)- «Հանդէս ամսօրեայ», (1935)  336-344:
184. Նիկողայոս Մառ - «Հանդէս ամսօրեայ», (1935) 139-162:
185. Ս. Գրքի հայերէն թարգմանութեան 1500-ամեակին- «Հանդէս ամսօրեայ», (1935) 444-454:
186. Պատմական աղբիւրները 380-450 շրջանի համար- «Հանդէս ամսօրեայ», (1935) 454-460 (Resumé 627-628):
187. Մեծն  Սահակ Հայոց Կաթողիկոս- «Հանդէս ամսօրեայ», (1935)  470-504 (Resumé 628-631):
188. Մաշտոց Վ. Հացեկացի- «Հանդէս ամսօրեայ», (1935) 505-550 (Resumé 634-635):
189. Ս. Գրքի հայերէն թարգմանութիւնը- «Հանդէս ամսօրեայ», (1935) 550-563 (Resumé 634-635):
190. Եզնիկ Կողբացւոյ Թուղթն առ Մաշտոց վարդապետ- «Հանդէս ամսօրեայ», (1935) 615-617:
191. Ս. Գրքի հայերէն թարգմանութեան 1500-ամեակը Վիեննայի մէջ- «Հանդէս ամսօրեայ», (1935)  617-626:
192. Սասանեան արքաներու եւ հայ թագաւորներու արքայացանկը (226-326)- Յուսաբեր (Գահիրէ) ԻԱ (1935), Թիւ 91, էջ 4:
193. Moses Chorenaçi, armenischer Geschichtschreiber. Pauly-Wissowa-Kroll. Realenzyklopädie, Suppl. VI (1935), S. 534-541
 

1936
194. Ազարիա Սասնեցի- «Հանդէս ամսօրեայ», Ծ. (1936) 297-325 (Resumé 343):
195. Բիւրասպի Աժդահակ եւ համայնավարն Մազդակ հայ աւանդավէպին մէջ ըստ Մովսէս Խորենացւոյ- «Հանդէս ամսօրեայ», (1936) 1-21:
196. Դարձեալ Մազդակ եւ Մ. Խորենացի- «Հանդէս ամսօրեայ», (1936) 349-351:
197. Դաւիթ երէց Սալաձորեցի, Տաղասաց- «Հանդէս ամսօրեայ», (1936) 495-501:
198. Դիտակ Բիւզանդեան- «Հանդէս ամսօրեայ», (1936) 241-245:
199. Յովհաննէս Կաֆացւոյ Ողբ ի մահն Խասպէկ քահանայի- «Հանդէս ամսօրեայ», (1936) 204-205:
200. Սիմէոն Դպրի Լեհացւոյ երկու յիշատակարանք- «Հանդէս ամսօրեայ», (1936) 246-258:
201. Սիմէոն Խրըմպէյի որդի Կաֆացի տաղասաց- «Հանդէս ամսօրեայ», (1936) 200-203:
202. Ցուցակ հայերէն ձեռագրաց Համալսարանի Մատենադարանին ի Լվով- «Հանդէս ամսօրեայ», (1936) 501-512: ԾԱ (1937) 111-150:
203. Քննութիւն Տեսլեան Ս. Սահակայ- «Հանդէս ամսօրեայ», (1936)  467-479: ԾԱ (1937) 48-87:
204. Ֆրանչիսկոս Զաքարիա դի Մարտիրոս Ջուղայեցի Ս. Ֆրանչիսկոսի Կարգէն- «Հանդէս ամսօրեայ», (1936) 398-399:
205. Բաբգէն Բ Աթոռակից-Կաթողիկոս Տանն Կիլիկիոյ- «Հանդէս ամսօրեայ», (1936) 289-296:
206. Հ. Գաբրիէլ Ծ. Վ. Մէնէվիշեան - «Հանդէս ամսօրեայ», (1936) 449-464:
 

1937
207. «Հանդէս Ամսօրեայի» Յիսնամեակը (1887-1937)- «Հանդէս ամսօրեայ», ԾԱ (1937) 1-4:
208. Յովհաննէս Վ. Բրգութենց, գանձասաց ( 1589)- «Հանդէս ամսօրեայ», (1937) 210-215:
209. Մահիճ, Մահճակ, Մարճակ եւ Մահրճակ- «Հանդէս ամսօրեայ», (1937) 216-217
210. Եւկլիդեայ Տարերք Երկրաչափութեան հայ մատենագրութեան մէջ- «Հանդէս ամսօրեայ», (1937) 225-242:
211. Կարապետ Վ. Բաղիշեցի (1475-1550)- «Հանդէս ամսօրեայ», (1937) 318-343:
212. Լայդէնի Համալսարանի Or. 5494 (H 177) հայերէն ձեռագիրը- «Հանդէս ամսօրեայ», (1937) 343-351:
213. Հայ Կիպրոս- «Հանդէս ամսօրեայ», (1937) 378-382:
214. «Հանդէս Ամսօրեայ» - յոբելեար (1887-1937)- «Հանդէս ամսօրեայ», (1937) 385-386:
215. Ի յիշատակս քաջաց Մշակացն (Ձօն)- «Հանդէս ամսօրեայ», (1937) 387:
216. Խօսք (Բանախօսութիւն առթիւ Հանդէս Ամսօրեայի յոբելեանին)- «Հանդէս ամսօրեայ», (1937) 395-410:
217. Առաքել Սարուխանեան (Կ. Տիւրեան) - Յիսնամեայ յոբելեար գրական ասպարէզի վրայ- «Հանդէս ամսօրեայ», (1937) 473-476:
218. Ձօն (առ Սարուխան)- «Հանդէս ամսօրեայ», (1937) 487:
219. Աւետիս Պետրոս ԺԴ. Արփիարեան Կաթողիկոս-Պատրիարք Տանն Կիլիկիոյ - «Հանդէս ամսօրեայ», (1937) 497-500:
220. Հ. Յակոբ Ծ. Վ. Քօսեան - «Հանդէս ամսօրեայ», (1937) 501-504:
221. Նկարագիր Կարգաց ի բանից Եզնկան Երիցու- «Հանդէս ամսօրեայ», (1937) 517-532:
 

1938
222. Գրիգոր Պետրոս ԺԵ. Աղաճանեան Կաթողիկոս-Պատրիարք Տանն Կիլիկիոյ- «Հանդէս ամսօրեայ», ԾԲ (1938) 1-8:
223. Սեբիոսի «Ժամանակագիրն» եւ Փ. Բիւզանդեայ Ա. Պատմութիւնք- «Հանդէս ամսօրեայ», (1938) 9-56, 129-172 (Resumé 285-288):
224. Դարձեալ Նկարագիր («Նշանագիր») կարգաց ի բանից Եզնկան Երիցու Պատասխան մը ուսուցչապետ Ն. Ադոնցի- «Հանդէս ամսօրեայ», (1938) 238-259:
225. Յոբելեան, Շիփոր- «Հանդէս ամսօրեայ», (1938) 259-264:
226. Հայ այբուբենի գիւտը- «Հանդէս ամսօրեայ», (1938) 259-264:
227. Վրական նշանագիրներու գիւտը- «Հանդէս ամսօրեայ», (1938) 319-333:
228. Մաշտոցի աշակերտները- «Հանդէս ամսօրեայ», (1938) 333-346:
229. Die handschriftliche Überlieferung der armenischen Übersetzung des Alexander-Romans vom Pseudo- Kallisthenes. Byzantion 13 (1938) 201 bis 206.

1939-1945
230. Սարգիս Վ. Կունտ եւ իր մեկնողական երկասիրութիւնները: Սիոն 1940, էջ 16-22, 64-67, 94-99:
231. Փաւստոս Բիւզանդ եւ իր Պատմութեան Խարդախողը: Նախընթաց զեկոյց- Ծիածան պարբերաթերթ (Բէյրութ) Ա. (1940), Թ. էջ 11-14:
232. Չորս համանուն կաթողիկոսներ Կիլիկիոյ գահին վրայ. Կոստանդին Բ. . -  Աւետիք 1940, էջ 23-25, 40-44, 62-67, 86-87:
233. Խաչատուր Գ. Մինտէրճի միւսանգամ Կաթողիկոս Սսոյ (1669-1674)- Հայ Գիր ամսաթերթ (Բէյրութ) 1940, էջ 100-101:
234. Դասական Հայերէնն եւ Վիեննայի Մխիթարեան Դպրոցը- Հայ Գիր, 1940, էջ 5-7, 28-32:
235. Սահակ եւ Մեսրոպ. հայ գրականութեան սկզբնաւորութիւնը Ե դարուն- Հայ Գիր, 1940, էջ 52-57, 76-78, 129-131, 151-154:
236. Հայ ձեռագիրներու թիւն ու արժէքը- Հայ Գիր 1940, էջ 116-119:
237. Կոստանդին եպիսկոպոս Քեսունի եւ առաջնորդ Սկեւռայի (1290-1330): Աւետիք 1941, էջ 59-62:
238. Կոստանդին Սրիկ տաղասացը (ԺԳ. /ԺԴ. դար): Աւետիք 1941, էջ 84-87:
239. Անակ Պարթեւ եւ Խոսրով Ա-ի սպանման վէպը- Աւետիք, 1942, էջ 17-21, 37-40:
240. Ղազար Փարպեցի. 1. Թղթերու ետեւառաջութիւններ Բ. դրուագի մէջ. 2. Թղթերու անկում եւ բառերու աղճատում- Աւետիք 1942, էջ 68-71:
241. Կոմիտաս Կաթողիկոս, կեանլն եւ գրական եւ շինարարական գործունէութիւնը (612/3-627/8): Աւետիք 1943, էջ 9-11, 34-37, 60-65: 1944, էջ 26-31, 84-88: 1945, էջ 12-16:
242. Հայ բժշկութեան պատմութիւնը: Ազդարար, 1943, թիւ 21, 23 (բանախօսութիւն):
243. Արաբական ազդեցութիւնը հայ մշակոյթին վրայ: Ծիածան, Գ, 1943, Թիւ 5 էջ 2-3:
244. Հ. Յովսէփ Կարգաց վարժապետ, «Հայոց Դատաստանագրքի» իսկական հեղինակը- Ակօս, Ա. 1944, էջ 97-110: Բ. 105-113: Գ. 82-91:
245. Երկու անյայտացած թագավորներ հայ Արշակունի գահին վրայ. Արշակ Բ. եւ Տիրան Բ. (297-349)- Ազդարար, 1944, Թիւ 66:
246. Դարձեալ Մովսէս Խորենացի. Դկ. Ստեփան Մալխասեանի երկու նոր հրատարակութիւններու առիթով- Ազդարար, 1944, Թիւ 83, 84:
247. Դարձեալ Մովսէս Խորենացի (շարունակութիւն նախորդին)- Սեւան պարբերագիրք 1 (1946) 91-94 (շարունակելի):
248. Բանասիրական հատակոտորներ. 1. «Ցողքն գեղջն, զոր Շտեայ անուանեն» (Փարպ. ): 2. Աբրահամ Ա. Աղբաթանցի կաթողիկոս օծուած 607 Ապրիլ 23-ին, Զատկին 3. Ե՞րբ գրած է Ուխտանէս իր Պատմութիւնը (982): 4. Ներսէս Շնորհալւոյ մահուան տարին եւ օրը- Աւետիք, 1944, էջ 56-58:
249. Հայերը ե՞րբ ընդունեցին քրիստոնէութիւնը- Ազդարար, 1945, Թիւ 137:
250. Գրիգոր Ապիրատ, որդի Հասանայ, Մագիստրոս ( 1021). պատմական ուսումնասիրութիւն- Ակօս, Թ. 1945, էջ 109-121:
251. Մկրտիչ Վ. Տարօնեցի, միջնադարեան տաղասաց մը (1577), - Ակօս, Է. 1945, էջ 89-93: Արտատպ. Լոյս (Թեհրան) Բ. 1945, Թիւ 4-5, էջ 39-43:
252. Հայոց հնագոյն Պատմութիւնը տոհմիկ աւանդութեան համաձայն- Ազդարար, 1945, Թիւ 162-163:
253. Ո՞վ է Ֆրիկ- Ազդարար, 1945, Թիւ 124, 125:
254. Հայոց Ամանորը- Ազդարար, 1945, Թիւ 114:
255. Նաւասարդեան խաղեր- Ազդարար, 1946, Թիւ 191, 193:
256. Մխիթար Այրիվանեցւոյ Ճառընտիրի նորագիւտ Յիշատակարանը- Ակօս, ԺԳ. 1946, էջ 120-126:

1946
257. Նուագ առ Գրիգոր Պետրոս ԺԵ. Աղաճանեան յաւուր, յուրում կոչեցաւ ի Կարդինալութիւն: «Հանդէս ամսօրեայ», Կ. (1946) 1-2:
258. Գրիգոր Պետրոս ԺԵ. Կաթողիկոս-Պատրիարք Տանն Կիլիկիոյ Կարդինալ- «Հանդէս ամսօրեայ», (1946) 3-6:
259. «Հանդէս Ամսօրեայի» 60-ամեակին Ձօն («Սիրով մեր նախնեաց»)- «Հանդէս ամսօրեայ», (1946) 7-8:
260. «Հանդէս Ամսօրեայի» 60-ամեակը (1887-1937)- «Հանդէս ամսօրեայ», (1946) 9-10:
261. Ս. Սահակի վերագրուած կանոնները. մատենագրական ուսում¬նա¬սի¬րութիւն- «Հանդէս ամսօրեայ», (1946) 48-70: ԿԱ. (1947) 1-25 (Resumé 61-62):
162. Վարդան Վ. Բարձրբերդցի- «Հանդէս ամսօրեայ», (1946) 95-111:
263. Գիր Օրհնութեան առթիւ Ղալաթիայի Ս. Լուսաւորիչ եկեղեցւոյ շինութեան (1389)- «Հանդէս ամսօրեայ», (1946) 112-118:
 

1947
264. Ս. Ներսէս Շնորհալւոյ Գովեստ ի Ս. Աստուածածին ի խնդրոյ Մեծին Թորոսի- «Հանդէս ամսօրեայ», ԿԱ (1947) 46-49:
265. Թորոս Մշեցի, տաղասաց (1458)- «Հանդէս ամսօրեայ», (1947) 49-57:
266. Մահուան հունձքը հայագիտական դաշտին վրայ- «Հանդէս ամսօրեայ», (1947) 58-62:
267. Հայոց Եկեղեցական տարին Է. դարու սկիզբ- «Հանդէս ամսօրեայ», (1947) 65-77, 171-179, 230-236, 358-394:
268. Ստեփանոս Ձիք Ջուղայեցի, գրիչ, նկարիչ եւ տաղասաց քահանայ 1603/37- «Հանդէս ամսօրեայ», (1947) 112-123:
269. Սիմէոն Պղնձահանեցի եւ իր թարգմանութիւնները վրացերէնէ (1188-1255՞)- «Հանդէս ամսօրեայ», (1947) 129-159, (Պրոկղ), 193-219 (Յովհ. Դամասկացի), (Resumé 249-254, 257-281) (Յովհ. Կլիմաքոս): ԿԴ. (1950) 1-21 (յուն. Շարակնոց):
270. Յովհաննէս Նասրեդինեան արքեպ. Հայոց Լվովի եւ ամենայն Ռուսաց եւ Վլախաց աշխարհի (1380-1415)- «Հանդէս ամսօրեայ», (1947) 299-311:
271. Յովհաննէս Աստուածաբան- «Հանդէս ամսօրեայ», (1947) 321-329:
272. Թուղթ Յուստոսի Ա. Երուսաղէմացւոյ Յաղագս նորընծայ պատարագին ի Վարդավառի տօնին եւ Աղ օրհնելոյ- «Հանդէս ամսօրեայ», (1947) 294-400:
273. Քրիստոնէութեան մուտքը Հայաստան եւ Վրաստան ըստ աւանդութեան Բակուր Իշխանի (Աղբիւրներու քննութիւն)- «Հանդէս ամսօրեայ», (1947) 401-432 (Resumé 489-492):
274. Սրբուհի Նունէ- «Հանդէս ամսօրեայ», (1947)  432-466, 497-553:
275. Արտաշիր Բաբականի  վէպը յունարէն Ագաթանգեղոսի մէջ եւ Ս. Գրիգորի նորագիւտ յունարէն վարքը- «Հանդէս ամսօրեայ», (1947) 567-581:
276. Գրիգոր Լուսաւորչի տօները Նէապօլսի Մարմարեայ տօնացոյցին վրայ- «Հանդէս ամսօրեայ», (1947) 600-614:
277. Մեսրոպ արքեպ. Նշանեան, պատրիարք Հայոց Երուսաղէմի - «Հանդէս ամսօրեայ», (1947) 640-643:
278. Ստեփան Մալխասեան - «Հանդէս ամսօրեայ», (1947) 644-648:
 

1948
279. Փոքր Սոկրատայ համառօտողն եւ խմբագիրը: «Հանդէս ամսօրեայ», ԿԲ. (1948) 15-68 (Resumé 305-306):
280. Վկայաբանութիւն սրբոյն Կիւրղի (Կիւրակոսի եւ մօր նորա Աննայի. Ագաթանգեղոսի աղբիւրներէն)- «Հանդէս ամսօրեայ», (1948) 129-155 (Resumé 307-308):
281. Փոքր Սոկրատ եւ Մովսէս Խորենացի. Ս. Նունէի վարքը ըստ Փոքր Սոկրատի- «Հանդէս ամսօրեայ», (1948) 173-190 (Resumé 306-307):
282. Ականց կամ Ակների վանքը- «Հանդէս ամսօրեայ», (1948) 217-350:
283. Հեթում Ա. թագաւորի մահուան տարին (1269, Հոկտ. 29)- «Հանդէս ամսօրեայ», (1948) 269-279 (Resumé 308-309):
284. Գոթական նշանագիրներու ծագումը. հնարողն Վուլֆիլա՞ Գոթաց քորեպիսկոպոսն, թէ Մաշտոց Հայոց վարդապետը- Անդն)- «Հանդէս ամսօրեայ», (1948) 321-341 (Resumé 441-443), 449-496 (Resumé 621-632):
285. Ս. Նունէ եւ Վրաստանի դարձը (աղբիւրներու քննութիւն)- «Հանդէս ամսօրեայ», (1948) 348-375 (Resumé 443-444):
286. Գրիգոր քահանայ Ակներցի, Պատմագիր Թաթարաց պատմութեան (1250-1335). Վարդան պատմիչ» եւ Մաղաքիա աբեղայ»- «Հանդէս ամսօրեայ», (1948)  487-403 (Resumé 444-446):
287. Ցուցակ հայերէն ձեռագրաց Լվովի եւ Ստանիսլաւովի- «Հանդէս ամսօրեայ», (1948) 421-425, 596-607: ԿԳ (1949) 44-54: ԿԴ (1950) 67-79:
288. Մականունակերտ ածանցներ հայերէնի մէջ- «Հանդէս ամսօրեայ», (1948)  435-439:
289. Աւետիս Ահարոնեան - «Հանդէս ամսօրեայ», (1948) 439-442:
290. Գոթական Այբուբենի վերապրումը ռուն նշանագիրներու մէջ. «Ֆութարք» լուծուած` մաղթանք մը հայերէն- «Հանդէս ամսօրեայ», (1948) 497-508 (Resumé 633-648):
 

1949
291. 200-ամեայ տարեդարձ մահուան Մխիթար Սեբաստաւոյ- «Հանդէս ամսօրեայ», ԿԳ (1949) 1-4:
292. Յոբելեան դարադարձներ: Մխիթար Տօնագիրք, 1-2:
293. Սուրբ Գրիգոր Լուսաւորիչ (219-249)- «Հանդէս ամսօրեայ», (1949) 3-58:
294. Դիոնեսիոս Աղեքսանդրացի, Թուղթ վասն Ապաշխարութեան առ Մեհրուժան եպիսկոպոս Հայոց. հրատարակութիւն հանդերձ ներածութեամբ- «Հանդէս ամսօրեայ», (1949) 59-78:
295. Շահապիվանի Ժողովոյն Կանոնները. հրատար. Հանդերձ ներածութեամբ- «Հանդէս ամսօրեայ», (1949) 79-170:
296. Կորիւն, Վարք երանելւոյն Մաշտոց Վարդապետի. հրատ հանդերձ ներածութեամբ եւ ծանօթութիւններով- «Հանդէս ամսօրեայ», (1949) 171-320:
297. Մխիթար Սեբաստացի. Կեանքն եւ գործունէութիւնը, «Հանդէս ամսօրեայ», (1949) 371-434:
298. Մխիթար Աբբայի Մատթէի Ավետարանին մեկնութիւնը: Բազմավէպ, 19494 էջ 289-295:
299. Die Reihenfolge der Bischöfe Armeniens des 3. und. 4. Jahrhunderts (219-439). Bruxelles 1949. (Extrait de Analecta Bollandiana, t. 67 [Mélanges Paul Peeters I. ] p. 74-86).
 

1950
300. Գէորգ Վ. Մեղրիկ եւ իր գրութիւնները- «Հանդէս ամսօրեայ», ԿԴ. (1950) 129-146:
301. Հայ-Հոռոմ գրականութեան մնացորդներ- «Հանդէս ամսօրեայ», (1950) 187-207:
302. Եղիշէ Վարդապետ Կողբացի. կեանքն եւ գրական գործունէութիւնը- «Հանդէս ամսօրեայ», (1950)  385-422: ԿԵ (1951) 1-43:
 

1951
303. Կարմիրն Վարդան եւ Աւարայրի ճակատամարտը ըստ Ղ. Փարպեցւոյ: «Հանդէս ամսօրեայ», ԿԵ (1951) 97-153:
304. Բաղէշի Դպրոցը (1500-1700)- «Հանդէս ամսօրեայ», (1951) 172-238, 289-323: ԿԶ (1952) 208-212, 404-414:
305. Կոստանդնուպոլսոյ Հայոց պատրիարքութեան սկզբնաւորութիւնը- «Հանդէս ամսօրեայ», (1951)  460-463:
 

1952
306. Տիմոթէոս Վարդապետ եւ իր Մեկնութիւնն Արարածոց գրոց- «Հանդէս ամսօրեայ», ԿԶ (1952) 1-17:
307. Վարդան Վ. Բաղիշեցի, առաջնորդ Ամիրտոլի վանքին- «Հանդէս ամ¬սօ¬րեայ», (1952) 17-66:
308. Dr. Karl Mlaker - «Հանդէս ամսօրեայ», (1952) 152:
309. Արտաւազդ արքեպ. Սիւրմէեան - «Հանդէս ամսօրեայ», (1952) 150-152:
310. Գրիգոր Վ. Շիրուանցի, կոչուած Բաղիշեցի, յորջորջուած Շղթայակիր, Պատրիարք Երուսաղէմի- «Հանդէս ամսօրեայ», (1952) 187-207:
311. Գարեգին Ա Կաթողիկոս Յովսէփեան - «Հանդէս ամսօրեայ», (1952) 321-344:
312. Հ. Հմայեակ Ծ. Վ. Համբարեան - «Հանդէս ամսօրեայ», (1952) 345-348:
313. Դարձեալ Հետում Ա-ի մահուան տարին (28 Հոկտ. 1270)- «Հանդէս ամսօրեայ», (1952) 468-472:
314. Կիրակոս Վ. Գիտնական (1050՞-1127)- «Հանդէս ամսօրեայ», (1952) 481-546:
315. Մաղաքիա Վ. Դերջանցի ( 1545), տաղասաց, շինարար եւ բարեգործ- «Հանդէս ամսօրեայ», (1952) 574-588:
316. 1531-ի Մանկաժողովը հայկական գաւառներու մէջ եւ Մաղաքիա Դերջանցի- «Հանդէս ամսօրեայ», (1952) 588-595:
317. Հայկականք. 1. փաղերայ. 2. տելետ- «Հանդէս ամսօրեայ», (1952)  636:
318. Հայոց քաղաքական պատմութիւնը Գ. . դարուն (Դասախօսութիւն): «Յառաջ» (Պարիս), Թիւ 2230-2231 (յուլիս 22-23, 1952):
 

1953
319. Թադէոս Վ. Կողոնիացի, Թոխաթեցի եւ Թադէոս երէց Սեբաստացի- «Հանդէս ամսօրեայ», ԿԷ (1953) 53-71:
320. Կցուրդք Ս. Եփրեմի Խորին Ասորւոյ- «Հանդէս ամսօրեայ», (1953) 481-522:
321. Հրաչեայ Յ. Աճառեան - «Հանդէս ամսօրեայ», (1953) 443-465:
322. Մովսէս Դասխուրանցի (Կոչուած Կաղանկատուացի) եւ իր Պատմութիւն Աղուանից- «Հանդէս ամսօրեայ», (1953) 1-32, 161-175, 321-349, 552-596:
323. Սադաղայ երէց Ոստանեցի- «Հանդէս ամսօրեայ», (1953) 191-195:
324. Ցուցակ հայերէն ձեռագրաց Նիկոսիոյ ի Կիպրոս- «Հանդէս ամսօրեայ», (1953) 206-241, 360-384:

ԱԶԳԱՅԻՆ ՄԱՏԵՆԱԴԱՐԱՆ  (հատոր)
58. Տիմոթէոս Կուզ հայ մատենագրութեան մէջ: 1909, էջք Ը+60 էջ   
59. Զաքարիա Եպիսկոպոս Գնունեաց եւ իւր տաղերը, 1910, էջք ԺԲ+87 էջ   
60. Կիւրիոն Կաթողիկոս Վրաց, 1910, էջք ԻԷ+315 էջ
65. Յովնաթան Նաղաշ եւ Նաղաշ Յովնաթանեանք եւ իրենց բանաստեղծական եւ նկարչական աշխատութիւնք, 1911, էջ 49-117 էջ
86. Գաւազանագիրք Կաթողիկոսաց Աղթամարայ: Պատմական  ուսումնասիրութիւն, 1920, ԺԱ+200 էջ
92. Հինգ պանդուխտ տաղասացներ: 1921, 223 էջ       
94. Մատենագրական հետազօտութիւններ, Ա (1. Ներածութիւն ի Գիրս Պատճառաց։ Գրիգոր որդի Աբասայ։ Դաւիթ Քոբայրեցի։ Վարդան Հաղբատացի։ 2. Վկայաբանութիւն Ս. Կիպրիանոսի։ 3. Թէոդորոս Ապիկուրա եւ Նանա Ասորի Հայաստանի մէջ եւ Նանայի Յովհաննու Մեկնութեան հայերէն թարգմանութիւնը։ 4. Շապուհ Բագրատունի եւ իւր Պատմութիւնը) 1922, Զ + 230 էջ
104. Մատենագրական հետազօտութիւններ, քննութիւն եւ բնագիր: Բ (5. Սեբիոս եպ. Բագրատունեաց եւ իւր Պատմութիւնն ի Հերակղ։ 6. Երգ տռփանացն Տիրիթայ։ 7. Փաւստոս Բիւզանդի աղբիւրներէն. Սքանչելիք զոր եցոյց Աստուած ի ձեռն սրբոյն Երասիմոսի), 1924, 150 էջ
127. Մատենագրական հետազօտութիւններ. Գ (8. Ղեւոնդ երէց պատմագիր։ 9. Ղեւոնդ երէց եւ Մովսէս Խորենացի։ 10. Հայ Բագրատունեաց տոհմածառը), 1930, ԺԱ + 334 էջ
128. Թուղթ Մակարայ Բ. Երուսաղեմի հայրապետի առ Վրթանէս եպիսկոպոսապետ Սիւնեաց Յաղագս կարգաց Եկեղեցւոյ: Բնագիր եւ քննութիւն, 1930, 128 էջ
133. Եղիշէ Վարդապետ եւ իւր Պատմութիւնն Հայոց պատերամին. քննական ուսումնասիրութիւն, Ա, 1932, ԺԲ + 399 էջ   
134. Դասական հայերէնն եւ Վիեննական Մխիթարեան Դպրոցը: 1933, 387 էջ
135. Երեմիա Չէլէպի Քէօմիւրճեան. կեանքն եւ գրական գործունէութիւնը. մատենագրական ուսումնասիրութիւն: Մէկ պատկերով: 1933, 280 էջ
139. Մովսէս Գ. Տաթեւացի Կաթողիկոս Հայոց յԷջմիածին եւ իւր ժամանակը (1577-1633) նպաստ մը Հայոց Եկեղեցւոյ պատմութեան, 1935, 450 էջ
140. Եղիշէ վարդապետ եւ իւր Պատմութիւնն  Հայոց պատերազմին. քննական ուսումնասիրութիւն, Բ, 1936, 400-800 էջ
141. Սիմէոն դպրի Լեհացւոյ Ուղեգրութիւն. Նկարագիր ուղեւորութեան ի Լվովէ ի Կ. Պոլիս, ի Հռոմ, ի Մուշ եւ յԵրուսաղէմ յամսն 1608-1619, 1936, էջ ԽԴ + 493 էջ
145. Մատենագրական հետազօտութիւններ: Դ (11. Յակոբ Թոխաթեցւոյ Ողբ ի վերայ երկրին Օլախաց։12. Յովհ. Ոսկեբերանի Եսայեայ Մեկնութիւն։ 13. Թոռնիկեանց ճիւղագրութիւնը։ 14. Թէոնեայ Յաղագս ճարտասանական կրթութեանց։ 15. Յակոբ Նետրարենց եպ. Արծկէի 16. Խրատք Նուշիրվան թագաւորին։ 17. Խաչատուր Խասպիկ տաղասաց։ 18. Սիմէոն Խրմպէյի որդի, տաղասաց։ 19. Բիւրասպի Աժդահակ։ 20. Ազարիա Սասնեցի։ 21. Դաւիթ Սալաձորեցի։ 22. Կարապետ Վ. Բաղիշեցի), 1938, Ժ + 406 էջ   
157. Տեսիլ Ս. Սահակայ. Մատենագրական-պատմական քննութիւն: 1948, Ը+ 93 էջ   
158. Ս. Մաշտոց վարդապետ. կեանքն եւ գործունէութիւնը. հանդերձ կենսագրութեամբ Ս. Սահակայ, 1949, ԺԱ+ 473 էջ   
159. Քրիստոնէութեան մուտքը Հայաստան եւ Վրաստան. (Գերի Կինը), Ս. Հռիփսիմէ եւ Ս. Նունէ, 1949, ԺԱ+ 348 էջ   
163. Քննութիւն Ս. Սահակի վերագրուած Կանոններու եւ Հայոց եկեղեցական տարին Է. դարու սկիզբը, 1951, 192 էջ   
164. Սիմէոն Պղնձահանեցի եւ իր թարգմանութիւնները վրացերէն, 1951, 276 էջ
168. Եղիշէ վարդապետ եւ իւր Պատութիւնն Հայոց պատերազմին. քննական ուսումնասիրութիւն, Գ, 1952, 604 էջ
169. Կարմիրն Վարդան եւ Աւարայրի Ճակատամարտը ըստ Ղազար Փարպեցւոյ, 1951, Է+96 էջ
172. Բաղեշի Դպրոցը 1500-1704. Նպաստ մը Հայոց Եկեղեցւոյ Պատմութեան եւ Մատենագրութեան, 1952, Ը+390 էջ
173. Մատենագրական հետազօտութիւններ, Ե (23. Ագաթանգեղոսի Հայոց դարձի Պատմութիւնը։ 24. Ս. Գրիգոր Լուսաւորչի տօները Նէապոլիսի մարմարեայ Տօնացոյցին վրայ։ 25. Արտաշէս Բաբականի վէպը յունարէն Ագաթանգեղոսի մէջ եւ Ս. Գրիգորի նորագիւտ յունարէն վարքը։ 26. Տիմոթէոս վարդապետ եւ իւր մեկնութիւնն Արարածոց գրոց 27. Գէորգ Վ. Մեղրիկ եւ իր գրութիւնները։ 28. Ականց կամ Ակների վանքը։ 29. Գրիգոր քահանայ Ակներցի, հեղինակ Թաթարաց Պատմութեան։ 30. Կիրակոս Վ. Գիտնական։ 31. Հեթում Ա. թագաւորի մահուան տարին։ 32. Յովհ. Նասրեդինեան, արքեպ. Հայոց Լվովի եւ ամենայն Ռուսաց եւ Վլախաց աշխարհի։ 33. Գիր օրհնութեան առթիւ Ղալաթիայի Ս. Լուսաւորիչ եկեղեցւոյ շինութեան։ 34. Կոստանդնուպոլսոյ Հայ պատրիարքութեան սկզբնաւորութիւնը։ 35. Մականուանակերտ ածանցներ հայերէնի մէջ), 1953, 431 էջ
179. Ներսէս Լամբրոնացի, կեանքն ու գրական վաստակները, հանդերձ ազգաբանութեամբ Պահլաւունեաց եւ Լամբրոնի Հեթումեանց, 1956, 472 էջ
180. Գրիգորիս Ա. Կաթողիկոս Աղթամարայ, կեանքն ու քերթուածները: 1958, ՃԾԳ+135 էջ
186. Դաւիթ Հարքացի, Անյաղթ փիլիսոփայ, կեանքն ու գործերը, 1959, 184 էջ
187. Եւկլիդեայ Գիրք յաղագս տարերաց երկրաչափութեան, Բնագիր եւ քննութիւն, 1960, 44 էջ
211. Մովսէս Դասխուրանցի, կոչուած Կաղանկատուացի եւ իր Պատմութիւն Աղուանից, 1970, Ը+378 էջ
197. Մատենագրական հետազօտութիւններ, Զ, 1964, Է+455 էջԱՆՏԻՊ ԳՈՐԾԵՐ
1. Ժամանակագրութիւն հայ գաղթականութեան ի Խրիմ (1300-1700):
2. Գաւազանագիրք հայ կաթողիկոսաց (220-1954). եկեղեցապատմական - ժամանակագրական ուսումնասիրութիւն:
3. Սուտն-Կալիստենէս. Աէեքսանդրի վէպը հայ թարգմանութեամբ ըստ հնագոյն խմբագրութեան հայ ձեռագրի մը մէջ:
4. Յովհ. Ոսկեբերանի Մեկնութիւն Թղթոց Թեսաղոնիկեցւոց եւ Փիլիմոնի. հին թարգմանութեամբ ըստ 2 ձեռագրաց:
5. Ժամանակագրութիւն Հիպպողիտեայ Ե. դարու թարգմանութեամբ. ԺԲ. դարու ձեռագրի մը մէջ:
6. Կ. Պոլսոյ Պատրիարքին` Եւտիքիոսի (552-582) վասն Մարմնաւորութեան Բանին:
7. Պատրիարք Փոտի Թուղթ առ Հայս. Բնագիր եւ քննութիւն:
8. Եւսեբեայ Եմեսացւոց Ճառք 1-12:
9. Պատմութիւն հայ Մատենագրութեան (408-1800). 1 հատոր:
10. Պատմութիւն հայ Մատենագրութեան (408-1800). 3 հատոր:
11. Հայերէն տպագրութիւններ առաջին 300 տարիներուն (1512-1812). 1 հատոր: