Մատենագիտութիւն

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

1. Քաղաքական աշխարհագրութիւն նկարացոյց պատկերօք, Վենետիկ-Ս. Ղազար, 1853։

2. Տեղագիր Հայոց Մեծաց կամ աշխարհագրութիւն Հայաստանի, Վենետիկ-Ս. Ղազար, 1853։

3. Յուշիկ հայրենեաց Հայոց, հատոր Ա-Բ, Վենետիկ-Ս. Ղազար, 1869-1870։

4. Շնորհալի եւ Պարագայ իւր, Վենետիկ-Ս. Ղազար, 1873։

5. Շիրակ. Տեղագրութիւն պատկերացոյց, Վենետիկ-Ս. Ղազար, 1881։

6. Սիսուան, համագրութիւն Հայկական Կիլիկիոյ եւ Լեւոն Մեծագործ, Վենետիկ-Ս. Ղազար, 1885։

7. Այրարատ. բնաշխարհ Հայաստանեայց, Վենետիկ-Ս. Ղազար, 1890։

8. Սիսական. Տեղագրութիւն Սիւնեաց աշխարհի, Վենետիկ-Ս. Ղազար, 1893։

9. L'Armeno-Veneto. Compendio storico e documenti delle relazioni degli armeni coi veneziani. Primo periodo, secoli XIII-XIV, Venezia - S. Lazzaro, 1893.

10. Աբուսահլ Հայ. Պատմութիւն եկեղեցեաց եւ վանորէից Եգիպտոսի, Այրարատ. բնաշխարհ Հայաստանեայց, Վենետիկ-Ս. Ղազար, 1895։

11. Հայ-բուսակ կամ Հայկական բուսաբանութիւն, Այրարատ. բնաշխարհ Հայաստանեայց, Վենետիկ-Ս. Ղազար, 1895։

12. Հին հաւատք կամ հեթանոսական կրօնք Հայոց, Այրարատ. բնաշխարհ Հայաստանեայց, Վենետիկ-Ս. Ղազար, 1895։

13. Կամենից. Տարեգիրք Հայոց Լեհաստանի եւ Ռումենիոյ, հաւաստչեայ յաւելուածովք, Վենետիկ-Ս. Ղազար, 1896։

14. Հայ-Վենետ, կամ յարընչութիւնք հայոց եւ վենետաց ի ԺԳ-Դ եւ ԺԵ-Զ դարս, Վենետիկ-Ս. Ղազար, 1896։

15. Sissouan ou l'Armeno-Cilicie. Description géographique et historique avec carte et illustrations. Venise - S. Lazare, 1899

16. Հայապատում. պատմիչք եւ պատմութիւնք Հայոց, Վենետիկ-Ս. Ղազար, 1901։

17. Արշալոյս քրիստոնէութեան Հայոց, Վենետիկ-Ս. Ղազար, 1901։