Հրաւիրակ Արարատեան յօրինեալ ի չափս հայկականս

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա
ՀՐԱՒԻՐԱԿ ԱՐԱՐԱՏԵԱՆ ՅՕՐԻՆԵԱԼ Ի ՉԱՓՍ ՀԱՅԿԱԿԱՆՍ Ի ՄԿՐՏԻՉԷ ԽՐԸՄԵԱՆ ՎԱՆԵՑՒՈՅ Ի ԽՆԴՐՈՅ ԵՒ ՅԱՐԴԵԱՆՑ ՄԵԾԱՐՈՒ ՅՈՎՀԱՆՆԷՍ ԱՂԱՅԻ ԿԱՐԱՊԵՏ ԱՅՎԱՏԵԱՆՑ Ի ՀԱՅՐԱՊԵՏՈՒԹԵԱՆ Տ. Տ. ՆԵՐՍԻՍԻ ԱՍՏՈՒԱԾԸՆՏԻՐ ԵՒ ՍՐԲԱԶԱՆ ԿԱԹՈՒՂԻԿՈՍԻ ԱՄԵՆԱՅՆ ՀԱՅՈՑ ԵՒ Ի ՊԱՏՐԻԱՐՔՈՒԹԵԱՆ ՍՐԲՈՅ ԵՐՈՒՍԱՂԷՄԻ Տ. ՅՈՎՀԱՆՆՈՒ ԱՌԱՔԵԼԱՇՆՈՐՀ ԱՐՔԵՊԻՍԿՈՊՈՍԻ ՀՐԱՄԱՆԱՒ Տ. ՅԱԿՈԲԱՅ ԱՐԺԱՆԸՆՏԻՐ ԱՐՔԵՊԻՍԿՈՊՈՍԻ ԵՒ ԱԶԳԱՍԷՐ ՊԱՏՐԻԱՐՔԻ ԿՈՍՏԱՆԴՆՈՒՊՕԼՍՈՅ Ի ԿՈՍՏԱՆԴՆՈՒՊՕԼԻՍ Ի ՏՊԱՐԱՆ ՅՈՎՀԱՆՆՈՒ ՄԻՒՀԷՆՏԻՍԵԱՆ 1850 - ՌՄՂԹ
      
       ԱՌ ՄԵԾԱՐԳՈՅ ԵՒ ԱԶՆՈՒԱԿԱՆ ՀԱՅՐԵՆԱՍԷՐ ԲԱՐԵՐԱՐՆ
       ՅՈԳԻ վեհ Բագրատունւոյն վառեալ այդպէս, ո՛վ Մեկենաս,
       Նա զդիւցազանցըն Հայոց հայցեալ ՚ի Մովսիսէն.
       Դու ՚ի տրուպ աշակերտէս երգել զվայրացըն հայրենի։
       Սիրասուն զորդւոցըդ քո եւ զԹորգոմեան հանուր մանկտւոյն
       Կալար ըզձեռանէ միոյ` նոցին սիրողապէս
       Զմիւսն ետուր ինձ եւ այնպէս ելեր ընդիս ՚ի յԱյրարատ.
       Ի Մասեաց եւ ՚ի դրախտին վայրս ըզնոսին ճեմեցուցեալ
       Ետուր քաղել իմ ձեռօք անդ ըզծաղկունս հայրենահոտ
       Նազելի զորդւոյդ շիրմաւ զայս անթառամ հիւսել պըսակ.
       Որ անշուշտ քան զմահարձանս եւ զհոյակապ կըճեայ տաճարս
       Կանգնեցեր զգըլխով նորին անմահական յիշատակ։
       Ինձ այսպէս բախտ մեծ եհաս քեւ անդրանիկ զերկոյս պըտուղ
       Ի ծառոյս աճեալ ՚ի ջուր եւ հող երկրին Վասպուրական
       Նըւիրել մանկտւոյն Հայոց առ այս ճաշակ ախորժողացն։
       Այսպէս եւ դու երջանիկ եղեր անանց յիշատակաւս
       Կենդանի եւ ՚ի մահուն մընալ ոգւով երգոյս անմահ։
       ՀԵՂԻՆԱԿԱՆ