Օգուտ Բժշկութեան

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

Որոյ ականջն ի վեր տայ եւ կամ ուռէց լինայ կամ ի տաքէ եւ կամ ի հովէ

Պատճառ որ ի տաքէ լինայ

Մասուվային որդին ասէ, թէ թանծր արիւնէ, որ բնութիւնն ականջն է ղրկեր, եւ կամ սուտ սաֆրան է ժողվել եւ ուռեցուցեր զտեղն խիստ։

Նշան որ ի տաքէ լինի այն է, որ ականջին մէջն ուռէց լինայ եւ խիստ ցաւի եւ մթնգուն լինի եւ կարմիր, եւ գլուխն ծանրանայ, եւ թէ ջերմ ունենայ զուռեցն մեծ տեսնու խիստ։

Ստածումն որ ի տաքէ լինայ։

Մասուվային որդին ասէ, թէ ականջն խիստ օթայ եւ երեսն վառի՝ դեղն այն է, որ ի կիֆալէն երակ առնուս եւ շատ արիւն հանես. եւ աղջկմօր կաթն երեսն կթէ եւ Բ Գ օր այսպէս արա որ ցաւն հայհնտէ։ Եւ թէ հիւանդն յիրմէն անցնի՝ Ա կուտ աֆիոն եւ աղջկմօր կաթնով տրորէ՛ եւ եղկ արա եւ յականջն կաթեցու, եւ թէ ասպաղօլ հնտուպէի ջրով եւ գնձի ջրով զամէն յականջն կաթեցո եւ զայս տիմէտն դիր. օգտէ. - Ա՛ռ բակլայի եւ գարի եւ նոնոֆարի տերեւ եւ պապունաճ եւ սուսանի տակ եւ մանուշակ եւ տուղտ. եւ զամէնն ծեծէ՛ եւ դալար գնծաջրով շաղվէ՛ եւ մանուշկի ձէթ խառնէ եւ դի՛ր ի վերայ ակնջին. օգտէ. եւ տո՛ւր գարէջուր եւ ազոխի մուզաւարայ եւ նէշուպայ եւ ճուլապ։

Հունան ասէ, թէ լուծէ՛ զփորն դեղին հալիլայով, եւ այարիճով լաւ է եւ դդմի կեղեւ մէն եւ կամ վարդի ձիթով ականջն կաթեցնեն, զտաք ուռեցնին տանի եւ օգտէ ակնջին ցաւուն։ Զմորհամ վասիլիկոնն տաքցնեն եւ ականջն կաթեցնեն լաւ է։ Եւ այս այլ օգտէ. - Ա՛ռ գարի ալուր եւ բակլայի Գ Գ դրամ, պապունաճ եւ մանուշակ եւ աքլիլմէլիք Ա Ա դրամ, տղտի տակ Ա մթխալ. զամէնն մանր ծեծէ՛ եւ խառնէ՛ մանուշկի ձէթն եւ շիրիկ ձէթ եւ պատրուգ արա եւ օծէ՛, զայս ի վերայ ականջին դիր. օգտէ աստուծով ամէն։

Պատճառ որ ի հովէ լինայ

Մասեհն ասէ, թէ այս ցաւս ի պալղամէ եւ ի թանծր խառնուածոցն լինի, որ յականջն ժողվի եւ ուռեց առնէ, եւ կամ ի սավտայէ լինի։

Նշան որ ի հովէ լինայ այն է, որ գլուխն ծանրանայ, եւ ցաւն խիստ չի լինայ. եւ գուն իսպիտակ լինայ. եւ թէ տաք իրք ի վերայ դնես՝ դիւրաւ գայ եւ աղէկ թուի։

Ստածումն որ ի հովէ լինի։

Մասեհն ասէ, թէ դեղն այն է, որ լուծումն առնես հապի այարիճով եւ սրբեն զըղեղն ի պեղծ խառնվածոց. եւ յետոյ սամթի ձէթ եւ ներկիսի ձէթ յականջն կաթեցու։ Եւ զայս տիմէտն ի դուրսէ յականջն դիր. օգտէ. - Ա՛ռ սամիթ եւ պապունաճ եւ աքլիլմէլիք եւ սուսանի տակ եւ մարզանկոշ եւ սիսանպար Ա Ա բաժին, հուլպայ եւ կտաւատ կէս բաժին. զամէնն մանր ծեծէ եւ մարզանկօշի ջրով եւ սուսանի ձիթով օծէ՛ եւ շաղվէ՛ եւ դի՛ր ի յականջն, օգտէ։ Եւ թէ պապունաճ, աքլիլմէլիք եւ աւշակ եւ հանտաղուղ եւ ծաթրին եւ մարզանկօշ, զամէնն եփէ ի տապակն եւ ջուր լից. եւ զտապկին բերանն խփէ. եւ մասուրա մի դիր, մէկ ծարն ի յականջն եւ մէկ ի տապակն, որ շոգին յականջն երթայ եւ զուռէցն տանի եւ զցաւն խաղեցնէ։

Ըռօֆօսն ասէ, թէ ուռէցն յայնժամ եփէ որ թարախ դառնայ. եւ դեղն այն է, որ Բ Գ հեղ մեղր կաթեցնես եւ պատրուգ այնես եւ ի մեղրն թաթխես եւ դնեն ի յականջն, եւ ցանեն ի վերայ պատրուգին անծրութ եւ սապռ եւ խունկ. եւ աղբրաց արիւն եւ մեղր եւ պախրու լեղի եւ քիչ մի քացխով եփես եւ կաթեցնես յականջն։

Սահակն ասէ, թէ այս ուռէցն տանի որ հովէ լինայ. - Ա՛ռ Կ դրամ ցորեն, Ե թուզ, եւ Ե լիտր ջրով եփէ որ մնայ կէսն, եւ Բ նուկի նշի ձէթ խառնէ եւ եփէ որ ջուրն երթայ, եւ Ա մթխալ անկից եւ երկու դանկ անծրութ, որ սնուցած լինի իշու կաթնով՝ յիրար խառնէ եւ յականջն կաթեցու, եւ կամ պատրուգ արա եւ օծէ եւ յականջն դիր. շատ օգտէ աստուծով։