Օգուտ Բժշկութեան

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

Որ յականջն ջուր մտէ եւ կամ ականջն իրք մն շարժի մարդոյ

Պատճառ ջուր մտնելուն

Էհանան ասէ, թէ այնոց շատ լինի որ զգլուխն ի ջուրն շատ խմէ, եւ գլխիվայր ի ջուրն անկանի եւ ի ջրերն եւ ի գետերն շատ լոկնայ մարդն։

Նշան ջուր իջնելուն այն է, որ ականջն ծանր լինի եւ քչիկ քչիկ ցաւի. եւ թէ զթուղթն պատրուգ անես եւ ի յականջն դնես որ պահ մն կենայ եւ հանես՝ նա թաց լինի պատրուգն։

Ստածումն ջրին ականջն մտնէ։

Էհանան ասէ, թէ մէջն տաք ջուր մտէ՝ նա դեղն այն է, որ թաժա կաթն լնուն որ զցաւն խաղեցնէ. եւ թէ պաղ ջուր մտնէ՝ նա որ ի բաղնեցէն ելնէ նա ցաւն խստէ. եւ դեղն այն է, որ այլ ջուր լնուն. եւ ի գլխիվայր կախեն որ այն մնացած ջուրն ելնէ. եւ յետեւ Բ եւ Գ կաթ եղկ ձէթ կաթեցնէ որ զցաւն խաղեցնէ. եւ թէ ջուրն չելնէ՝ նա այն ականջն որ ջուրն է՝ նա այն ոտիցն ի վերայ կանգնի եւ զգլուխն ծռէ եւ զմէկայլ ոտն վերցնէ, եւ մէկ քանի հեղ այսպէս անէ եւ վազէ որ ջուրն իջնու։ Եւ կակուղ փայտն բամբակ փաթէ՛ եւ խօթէ՛ եւ եղ օծէ, եւ կտոր մն թուղթ պատրուգ արա եւ կամ հին բամբակ պատրուգ արա եւ դիր որ զջուրն քաշէ։

Զաքարիային որդին ասէ, թէ զջուրն ակնջէն ջրով հանեն եւ յետոյ նշի եւ սուսանի ձէթ կաթեցնեն. եւ թէ յականջն քար եւ կամ նման սոցին իրք մն անկանի՝ դեղն այն է, որ զբամբակն ի մլին ծարն փաթեն պինտ եւ թաթխեն զինքն ի սուսանին ձէթն եւ կամ ի ձութն, խօթեն յականջն, որ փակչի եւ հանես. եւ թէ չելնէ՝ առ չիֆտ ոսկերչի եւ այնով ելնէ, եւ քնտուսով փռնքտալ տուր. օգտէ, եւ զբերանն խփէ եւ փռընքտայ, որ ի դուրս գայ. եւ նշի ձէթ կաթեցու. եւ տար ի բաղնիս եւ յետեւ ի քուն լինի. օգտէ. եւ փռընքտալն խիստ օգտէ աստուծով։

Պատճառ շարժելուն

Մատային ասէ, թէ յորժամ մարդ պառկած լինի եւ ականջն իրք մն շարժի՝ լինի որ ընծայի յիրմէն. եւ կամ հոտած գիճութենէ լինի ամառն։

Նշան շարժելուն այն է, որ ժամն շարժի եւ ժամն խաղի, եւ այն որ յիրմէն որդ ընծայի՝ նա ցաւի եւ հանապազ կծայ ակնջին մէջն խիստ։

Ստածումն որ մէջն իրք շարժի։

Մատային ասէ, թէ որ ականջն իրք մն շարժի եւ ի դուրս չկարենայ հանել զինքն՝ ա՛ռ սապռ եւ տրորէ՛ ջրով եւ յականջն կաթեցու. եւ քապարի տերեւի ջուր եւ օշընդրի ջուր եւ սապռի ջուր եւ շաֆթալուի կեղեւ եւ պախրու լեղի եւ զորն որ գտնուս՝ ականջն կաթեցու. եւ առ վահշիզակ եւ պապունաճ եւ շաֆթալուի տերեւ, եւ այս ամէնն օգտէ. եւ դաղձի ջուր եւ շահմի հանդալին եփած ջուրն եւ ածուն լեղին որ լինի՝ ականջն կաթեցու. եւ որ շարժի՝ սպանէ եւ զցաւն խաղեցնէ. եւ ամէն ձիթեր որ ականջն կաթեցնեն՝ որ շարժի նա մեռնի. եւ թէ շատ լինի եւ չկարես ի դուրս հանել՝ մանղաշով հանէ, ա՛ռ քապարի ջուր եւ քացախ, եւ յականջն կաթեցու. օգտէ։

Դէվճանիսն ասէ, թէ որոյ ականջն որդ լինի՝ կիծ լինայ եւ մարդն դադր չառնու։ Արա՛ զվերոգրեալ ստածումն. եւ հին գինի եւ սազապի ձէթ յականջն կաթեցու. եւ շաֆթալուի տերեւի ջուր յականջն կաթեցու. եւ քացախն զայն որ յականջն է՝ սպանէ. եւ թէ ականջն խլութիւն մնայ՝ տո՛ւր քունտուս հոտալ եւ փռընքտայ, եւ եղկ ձէթն կաթեցու եւ զքիթն բռնէ. եւ ա՛ռ ղաթրան Ա կաթ, եւ յականջն կաթեցու. եւ սուսանի եւ լեղի նշի եւ սազապի ձէթն օգտէ. եւ քացախ խառնէ ի բողկին եւ վահշիզակին ջուրն. օգտէ աստուծով։ Ա՛ռ զպրտուն որ ի փալանտուզին խոտին մէջն կայ, թաթխէ՛ ի ձէթն եւ վառէ՛ ի կրակն եւ դիր մէկ ծայրն ի յականջն. այն չափ կենայ որ զջուրն քաշէ եւ հանէ եւ թէ զքապարային դալար տերեւն ծեծեն եւ զջուրն ի յականջն կաթեցնեն՝ զճիճին եւ զորդն սպաննէ։