Օգուտ Բժշկութեան

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

Որոյ բերանն հոտի որ տաճիկն պահր ասէ այս ցաւուս եւ հազաֆ այլ

Պատճառ որ ի տաքէ լինի

Զաքարիային որդին ասէ, թէ շատն ի ստամոքին տաքութենէն լինայ, որ յառաջմէ տաք է ստեղծեր աստուած, եւ զտաքն այլ շատ ուտէ եւ զբնութիւն տաքցնէ եւ աւիրէ եւ շրջէ։

Նշան որ ի տաքէ լինի այն է, որ ստամոքն տաք է ստեղծեր աստուած. այն է որ ի հանապազ հոտած հոտ գայ եւ զակռան սեւցնէ. եւ այն որ ի տաք ուտելուն լինայ այն է, որ յորժամ կուշտ լինայ՝ պակաս հոտն։

Ստածումն որ ի տաքէ լինայ։

Զաքարիային որդին ասէ, թէ ի բասիլիկէն երակ առ, եւ լուծումն արա սալորի ջրով եւ զթթու նռան ջուրն տուր եւ տապաշիր, եւ զստամոքն հովցո՛ւ եւ ուժովցո՛ւ. եւ սրքնճուպին եւ գարէջուր տուր. եւ շուտ շուտ ի բաղանիս մտէ. եւ թթվնի ուտէ, եւ ազոխ եւ աղտոր եւ նարտան եւ որ նման է սոցա. եւ սալոր եւ դաղձ տուր որ ուտէ, եւ խիար եւ ձմերուկ եւ շնկիար տուր անօթեց. օգտէ։

Սապիթ Կուռանն ասէ, թէ լուծումն արա հապի սապռով եւ սրբէ՛ զստամոքն. եւ ապքամայ տուր։ Եւ զայս հապս ի բերանն առնու՝ օգտէ եւ զհամն անուշ առնէ. - Ա՛ռ ճավզիպուէ եւ ղաղուլայ եւ ղարանֆուլ եւ քաֆուր եւ տարչին եւ ֆիլֆիլ եւ ֆուֆէլ Ա Ա դրամ. զամէնն ծեծէ՛ եւ մաղէ՛ եւ մեղրով շաղվէ՛ եւ հապ արա եւ տո՛ւր որ ի բերանն առնու, եւ շատ օգտէ։

Գեղիանոս ասէ, թէ եփ ստամոքն տաք ստեղծել լինի աստուած, եւ կամ տղայ լինի եւ կամ մեծ լինի՝ բնաւ դեղն չօգտէ, եւ չի երթայ հոտն, եւ ոչ աւելնայ եւ ոչ պակասէ. եւ թէ այսկից ի զատ լինի՝ տուր զթթու նռան ջուրն եւ սալորի եւ զարտալուի եւ թմրհնտու եւ յունապի եւ որ սոցին նման է. օգտէ աստուծով։

Հոտ որ ի ստամոքէն գայ՝ տո՛ւր Բ դրամ խալի յունսուլ, մէկ քանի անգամ. կերպն այս է. - ա՛ռ ՃԻ դրամ քացախ, ԺԲ դրամ մկնասոխ որ ի շուքն չորացած լինի, դի՛ր ի քացախն, Է օր յարեւն կախէ, յետոյ տո՛ւր Բ դրամ քանի մի օր. տանի զհոտն որ ի ներքեւէն լինի։

Պատճառ որ ի հովէ լինի

Մատային ասէ, թէ լինի ի պեղծ գիճութենէ, որ ստամոքն ժողվի եւ բորբսած խառնուածն ի գլուխն իջնու եւ զխռչիկն եւ զակռային տկերուն միսն փթեցնէ։

Նշան որ ի հովէ լինայ, այն է որ բորբսած պալղամէ լինի այն է, որ հանապազ հոտն հոտած գայ, եւ այն որ հով եւ սուր կերակուր ուտելուն լինայ այն է, որ ակռան դեղին լինի, եւ լինտքն հոտի մարդուն։

Ստածումն որ ի հովէ լինի։

Մատային ասէ, թէ այն որ ի պեղծ գիճութենէ լինի՝ տո՛ւր քանի մն հեղ այարիճի ֆայղարայ եւ մատն արկանել. շատ օգտէ որ սրբի ստամոքն. եւ տո՛ւր զանճապիլ սնուցած եւ տիրֆիլ, եւ ի գլխուն յիստկի։ Եւ տո՛ւր զայս հապս, օգտէ. - ա՛ռ սօտ եւ թուրինճի կեղեւ եւ սնպուլ եւ ղարանֆուլ եւ սուք եւ յօտի խամ Ա Ա դրամ, մուշք Ա կուտ. զամէնն աղա՛ եւ մաղէ՛ եւ գինով շաղվէ՛ եւ հապ արա եւ տո՛ւր որ ի բերանն պահէ. օգտէ աստուծով. եւ տո՛ւր զան ճուարիշնին որ զստամոքն սրբէ եւ զպալղամն, որ է այս. - ա՛ռ մրտի տերեւ վեց դրամ, սօտ եւ սնպուլ եւ թուրինճի կեղեւ, իթխիր եւ մազտաքէ եւ սուք եւ մուշք եւ ղարանֆուլ Բ Բ դրամ. զամէնն ծեծէ՛, չամչով շաղվէ՛ եւ տո՛ւր ի ժմուն ընկուզի մի չաք. օգտէ։

Ֆաւլօսն ասէ, թէ տո՛ւր զանճապիլ եւ կուլանկուպին եւ ապքամայ եւ ի կշտու փսխել տուր, եւ տո՛ւր զառաջի հապն որ յիշեցի, եւ եղլի կեր եւ հով կերակրէ պատրաստէ՛, եւ տո՛ւր ղալիայ եւ մութանճանայ տաք դեղերով. եւ ապքամայ խմէ անօթեց. եւ կարօսն օգտէ անօթեց. խասիաթով եւ չամչով մածուն տուր, օգտէ։

Ա՛ռ յօտ եւ մազտաքէ եւ կարանֆուլ Ա Ա բաժին, ծեծէ՛ եւ մաղէ՛ եւ սամղով եւ գինով շաղվէ՛ եւ հապ արա եւ տո՛ւր որ ի բերանն առնու. օգտէ։