Օգուտ Բժշկութեան

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

Ջերմն Ե-օրեայ եւ Զ-օրեայ եւ ԺԱ-օրեայ լինայ մարդն

Պատճառ Ե-օրեայ եւ Զ-օրեայ

Զաքարիային որդին ասէ, թէ լինի թանծր սավտայէն, որ ի յանձն լինի ժողվել. եւ այս ջերմանն խլտն թանծր է զըռիպ ջերմանն։

Նշան Ե-օրեայ եւ Զ-օրեայ։ Եւ Ե-օրեայ ջերմանն նշանն այն է, որ Դ օրն չի բռնէ, եւ Ե-ում օրն բռնէ. եւ Զ-օրեայ ջերման նշանն այն է, որ Ե օր չի բռնէ եւ Զ-ում օրն բռնէ եւ յերկարէ։

Ստածումն Ե-օրեայ եւ Զ-օրեայ։

Զաքարիային որդին ասէ, թէ այսոր դեղն զէտ չորեքօրեայ ջերմին դեղն է եւ այլ ուժով. եւ չորեքօրեայ ջերմն շուտ զերծի, եւ այս յերկար քաշէ այնոր համար, որ խլտն թանծր է եւ ջերմն այնով։ Եւ այս ջերմիս ստածումն այն է, որ յառաջն զանձն սրբեն ի յայն խլտէն, որչաք որ տաքութիւն եւ հովութիւն է ջերմանն. եւ շատ տալուն դեղն՝ կամ սրքնճուպին սատակն եւ կամ պզուրին, կամ կուլանկուպին եւ մազտաքէն եւ ըռզիանի ջուր եւ ղուրսի ղաֆէթն եւ որ նման է սոցա. օգտէ աստուծով։

Արճիճանիսն ասէ, թէ ջերմն որ խիստ դողցնէ՝ չունի մասն ի տաքութենէ. եւ ջերմին վերջքն անձն տաքութիւն երեւնայ։ Եւ ստածումն այն է, որ տաս զայն դեղերն որ զգոզն յորդորէ, որպէս ղուրսի ղաֆէթն եւ սրքնճուպին պզուրի եւ որ նման է սոցա. բայց կերակուր չուտէ եւ քրտնի։ Եւ այն որ սավտայ եւ պալղամ ընծայէ՝ մի՛ տար, որ ջերմն յերկար չքաշէ. եւ արա՛ որ խլտն ի գոզին ճանփովն ելանէ. եւ տո՛ւր կերակուր հաւձագ եւ ուլի եւ գառին միս եւ անուշահամնով միսն խորված որ ուտէ. նա շատ օգտէ աստուծով. ամէն։

Իպն ասէ, թէ զմարդուն հին ոսկորն ծեծես եւ մաղես եւ տաս այն մարդուն գաղտուկ, որ ինքն չիմանայ, որ ըռիպ ջերմն բռնել լինի նա թողու ջերմն յայն պահն կամօքն աստուծոյ։ Այս հապս ըռիպ՝ ջերմանն եւ փայծղանն լաւ է. - աֆթիմոն, թրպութ եւ այարիջ Ժ Ժ դրամ, նանխուայ, ղարիղօն Ը Ը դրամ, անիսոն եւ ըռազիան եւ քարաւիզ Գ Գ, հնդի աղ Ե դրամ, պասվայիճ Զ դրամ. նանխուի ջրով հապ արա պղպեղի չաք եւ տո՛ւր պառկելուն ժամն ըստ ուժուն հիւանդին։

Պատճառ ԺԱ-օրեայ ջերմանն

Պատճառն սավտան է, որ թանծր է, յերկարէ խիստ։

Նշան ժԱ-օրեայ ջերմանն այն է, որ Ժ օրն ջերմն չբռնէ եւ ժԱ-ում օրն բռնէ։ Եւ թէ ջերմն խիստ լինի՝ գիտացի՛ր որ խլտն այլ ի յանձն աւելի։

Ստածումն ժԱ-օրեայ։

Ապուճարեհն ասէ, թէ ի բժըշկերուն մէջն ջերմանն հաւտալ չի կայ, զի արարիչն Աստուած զջերմն ադամորդուն պատճառ է արել մահուան. եւ շատ բժշկապէտք այսոր ստածումն անճարակ մնացել են, եւ ինքն ծածուկ խորհուրդ է ի մարդկանէ։ Այլ այսպէս գտան, եւ յառաջն լուծումն առնեն պանրաջրով եւ քանի մն հեղ աֆթիմոնով։ Եւ թէ ջերմն հին լինայ եւ դողալն եւ ցրտանալն պակաս լինայ՝ տո՛ւր զայն իրվին որ քրտնցնէ. որ է ճուարիշ պղպեղի եւ անգուժատի եւ որ նման է սոցա։ Եւ թէ զպապունաճն եւ զխիրուն եփես եւ այն ջուրն ամէն օր ի յառջեւն եւ զետեւն լվանաս՝ քրտինք բերէ եւ տաքցնէ զանձն եւ օգտէ, եւ յետ այնոր ի Բ օրն մէկ ի բաղանիս մուտ. եւ ջերման օրն մի՛ մտել։

Սահակն ասէ, թէ այս ջերմս դող չի լինայ՝ նա ջերմն ի ժիր ժմուն խիստ բռնէ, եւ դեղն այն է, որ ի բասիլիկէն երակ առնու եւ կամ ի սաֆիանէն։ Եւ թէ այս ջերմս տաքութիւն լինի՝ յորժամ ջերմն բռնէ՝ ի բերանն փրփուր գայ. եւ դեղն անգուժատին մաճունն է։ Եւ թէ այս նշանս չերեւնայ՝ պատճառ այն է, որ ինքն լինի տաք ջերմերուն յետեւ, եւ թպտիրն այն է, որ հանապազ զփորն լուծես եւ տաս զայն դեղերն որ զսավտան հանես. եւ ծանր եւ թանծր կերակուր մի՛ տար. օգտէ աստուծով։

Եւ այս ջերմերուս վերջքն կամ հումայի ըռիպ ջերման, կամ այս ջերմերս որ ի սավտայէ լինի եւ խլտն թանծր լինայ եւ շատ յերկարէ՝ նա կամ ճուտամ կանէ, կամ տայ ուլ ասատ, կամ անբժշկելի խոցեր, կամ սունկն, որ դժար ողջանայ։