Երկեր թիւ 2

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա
Fiction  

ՆԱՀԱՆՋԸ ԱՌԱՆՑ ԵՐԳԻ

ՅԱԿՈԲ ՏԷՐ ՅԱԿՈԲԵԱՆԻՆԵւ ամենայն ժողովուրդքն քո

եկեալ էին, եւ տեսանէին զտեսիլն զայն՝

եւ զգործ, բախէին զկուրծս՝

եւ դառնային։

Ղուկ. ԻԳ 48

Եւ ասէ (Յիսուս) ցնոսա. զի՞

խռովեալ էք. եւ ընդէ՞ր խորհուրդք

ելանեն ի սիրտս ձեր։

Տեսէք զձեռս իմ եւ զոտս,

զի ես նոյնն եմ. շոշափեցէ՛ք զիս

եւ տեսէ՛ք. զի ոգի՝ մարմին եւ

ոսկերս ոչ ունի, որպէս զիսս

տեսանէք զի ունիմ։

Եւ զայս ասացեալ՝ եցոյց նոցա

զձեռս եւ զոտս։

Ղուկ. ԻԳ 38, 39, 40