Մեկնութիւն ընթերցուածոց

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

ԺԴ.
Յաղագս եւթնօրեա շաբաթուցն եւ հինգօրեա պահոց:


Եւթնօրեա ըստ շաբաթուցն, յորում հանգչէր ծառայ եւ աղախին, եզն եւ էշ եւ այլն ամենայն, որ եւ այս նշանակ էր ողորմութեանն Աստուծոյ` զոր եւ ինքն կատարեաց արարչութեամբն օրինակ բարի մեզ հանելով գործոյ եւ տեսութեան զիւրն, զի փոքուն զամենայն յաւիտեանց աւուրցս տպաւորել մարթասցուք առ ի յիշատակ նորա բարերարութեանն: Իսկ հինգ աւուր պահքն` յաղագս զգայութեանցս սրբութեան, յորոց մեղքն ի սկզբանն եմուտ, եւ մահն` որպէս տեսութիւնն ի ծառն, եւ լուրն` օձին, անուշահոտութեամբ` ըռնգանցն, եւ քաղցր ի ճաշակել, եւ առումն ձեռացն` դատապարտեաց զմարդն: