Օրագրութիւն

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

Յունվար ամիս օր կիրակի եւ Նոր Տարի։

Ե[5]շ[աբթ]ի (5 յունուար). մօտ լուսի առաւօտեան երոցք եղեւ ի մեր փռան վերի դիհն, շուտ մարեցին զնա։

Ուրբաթ (6 յունուար). Ծնունդ Տեառն մերոյ Յիսուսի Քրիստոսի։

Կիրակի (8 յունուար). ընդ Տէրտէրին ի Ղալաթա գնացաք ի վարդապետի քովն։

ԺԵ-իս կիրակի. Բարեկենդան Առաջաւորի։

ԻԲ-իս կիրակի. քիւրէկն ելաւ։

Գ[3]շ[աբթ]ի (24 յունուար). զմեր փուռն օրհնեցաք։ Օրերքս զբանտի եղեալ աղջիկն բազում գանիւք ուրացուցին։ Եւ Պաղտատու փաշան եկաւ՝ Մուստաֆան։

 

Փետրուար ամիս օր Դ[4]շ[աբթ]ի։

Ե[5]շ[աբթ]ի (2 փետր[ուար]). մեք եւ Մղտեսի Տիլակն ի Մղտեսոնցն գնացաք բարեկենդան առնել։

Ե-իս կիրակի. Բարեկենդան մեծ։

Միւսում Գ[3]շ[աբթ]ի ԺԴ-ին՝ Տեառնընդառաջ։

Եւ միւսում օրս (15 փետր[ուար]) մեր Տէր Գրիգոր աւագերէցն վաղջանեցաւ. գնացաք ի գերեզմաներն։

Ուրբաթ (17 փետր[ուար]). Առաջնորդն եկեալ ի Սուրբ Նիկողոս դատաստան եռնել վասն Քիւրէկին։

Շաբաթիս (18 փետր[ուար]) Տէրտէրն գնաց ըստակ առնել ի յէֆէնտուն։

ԺԹ-իս օր կիրակի. Ոհան պարոնտէրն եկաւ յԷտրէնու, անդ գնացի։

Ուրբաթիս (24 փետր[ուար]) գնացին մէկ քանի երէց ի փաշային դուռն վասն եկեղեցոյն, որ անդ ի մէջ տիւանին տայ փաշան հրաման վասն շինութեան։ Եւ անդ Սալէհ աղան զՄուստաֆա աղան արհամարհէ թէ։ Վասն է՞ր մտանես ի մէջ այսմ բանի. եւ վասն այսորիկ ոչ եղեւ, եւ այլ բազումս ջանացին ոմանք՝ երբեմն ներսով եւ երբեմն դրսով՝ թէ զայս կու առնեմ, եւ ոչ կարացին։

Մարտ ամիս օր Դ[4]շ[աբթ]ի։

Ե-ին օր կիրակի։

ԺԲ-ին օր կիրակի. Մլքէ տղաքն բաժանեցան։

ԺԹ-իս օր կիրակի. Ծաղկազարդ. Մոռալի տէֆտէրտարն ըմբռնեալ զՂաւուխճի Սարգիսն վասն մատնութեան ումեմն քրիստոնէի ստի՝ թէ անդ դրամ կայ պահեալ յումեմնէ մնացեալ՝ վասն չարութեան եւ նախանձու, եւ նա եդ ի բանտի եւ պահանջէր։

Աւագ Ուբաթի օրս (24 մարտ) թագաւորն ի դուրս ել։

Թվին ՌՃ եւ Գ-ին Հայոց Զատիկ եւ Յարութիւն Տեառն մերոյ Յիսուսի Քրիստոսի՝ մարտ ամսոյ ԻԶ-ին։

Գ[3]շ[աբթ]ի (28 մարտ). Էսիլի թոռին համար ի Մուղնեցոյ քովն գնացին, եւ ոչ է արարեալ դատաստան երիցանց, այլ աթոռակալք նորին էին ժողովուրդք, ասացին թէ Առաք այսքան ըստակ եւ տվաք զժողովուրդս աւագերիցոյն Գրիգորի, եւ առին նոքա, եւ եհաս եւ ոչ մի ժողովուրդ այլ քահանայից։

Եւ այգուցս (29 մարտ) ընդ Էսկէրն կռվեցան քահանայքն։

Եւ Ե[5]շ[աբթ]ի (30 մարտ) ընդ Աբտուլային թէ Այսպիսի իրս գործէք եւ մեզ ոչ նայիք։ Եւ Ե[5]շ[աբթ]ի գնացի մօտ ի վարդապետն եւ ընդ տղայոցն ելեալ գնացաք ի զբաւսանս Վլանկոյ, որ Պօստան ասի։

Ապրիլ ամիս օր շաբաթ։

Կիրակի Նոր (2 ապրիլ). վարպետս ի Մղտսոնցն եկաւ. եւ օրս ի Ղուռու չէշմէն գնացաք ընդ Պակիւն եւ ընդ Մղտսի Տիլակիւն։

Բ[2]շ[աբթ]ի (3 ապրիլ). Կարապետն եւ Թադէոսն եւ Մղտսի Եաղուպն ի Մղտեսոնցն եկան։

Ուբաթ օրս (7 ապրիլ) Աւետիք Աստուածածնին։

Այգուցս (8 ապրիլ) գողեր կախեցին։

Կիրակի Աշխարհամատրան (9 ապրիլ). ընդ Մղտեսիւն ի Վլաշռնա Սուրբ Աստուածածինն գնացաք։ Օրերքս հիւանդացեալ էի։

Գ[3]շ[աբթ]ի (11 ապրիլ). Էտրէնէցի հիւրք եկին բանի ինչ եւ բերաք զնոսա ի տունս մեր, մի օտայ նստեալ անդ մինչեւ տեսին զբանս իւրեանց եւ ելեալ գնացին Պաղտասարն հանդերձ ամուսնաւն եւ դստրովն եւ Մղտէսի (պարապ)։

Կիրակի ԺԶ-իս ի Ղուռու չէշմէն գնացաք ընդ Մղտեսիւն յուխտ։

Միւսում Բ[2]շ[աբթ]ի՝ ամսոյ ԻԴ զՏէրտէրն ի մօտոյ վարդապետէն ըմբռնեալ տարան ի դուռ աղային յեէնկիչէրիք վասն գինեծախուց, որ յահէ նոցա փախեալ մտանեն յեկեղեցին յԱստուածածնայ գինի ունելով (բառ մը կտրուած) եւ անդ գոլով եւ Տէրտէրն իմ, զնոսա պահեն ի ձեռաց նոցա. եւ գան նոքա ի ներս եւ պահանջեն ի նոցանէ որ անդն կան. եւ նոքա յահի լեալ ոչ կարեն խօսել. եւ Տէրտէրն իմ խօսի թէ Աստ ոչ գոյ մարդ. եւ զնա ըմբռնեն թէ Դու գիտես, մինչեւ տանել զնա մինչ ի դուռս աղային եւ քէհեա յեէրուն. եւ իմացեալ բարեկամաց զայս՝ դիմեալ անդ ԵՃԾ ըստակ խարճեալ, մինչեւ եկին։ Եւ յորժամ եկին եւ ձայնեալ զպէտս նոցա թէ Այս ի՞նչ եղեւ եւ տվէք զփող խարճին մեր, եւ նոքա եդին ի վերայ զուր, քանզի անաստուածք են, եւ չարաճճի Հոռոմք ասեն թէ Զմանկունս մեր արգելեալ էք ի խուցս ձեր յառաւօտէ մինչ յիրիկուն եւ պղծեալ էք զնոսա. ի դատաւորս եւ ի բռնաւորս տանիմք զերիցունսդ. եւ Տէրտէրն իմ անց ընդ (բառ մը կտրուած) եւ ոչ խօսեցաւ։

Մայիս ամիս օր Բ[2]շ[աբթ]ի. տօնանման ելաւ։

Դ[4]շ[աբթ]ի օրս (3 մայիս) Յովսէփն եւ Տէր Յովաննէս եւ Բարսեղն եկին յԷջմիածնայ։

Ե[5]շ[աբթ]ի (4 մայիս) Համբարձում Տեառն մերոյ Յիսուսի Քրիստոսի։ Եւ օրս ի յԱստուածածին գնացի տեսանել զեկեալսն յԷջմիածնայ։

Է-ին՝ օր կիրակի Մեծահրաշի։

Դ[4]շ[աբթ]ի (10 մայիս). մեր տան մեծ պատի հիմն ձգեցին։

Եւ այգուցս (11 մայիս) կոչնական ելաք վասն հարսանեաց ի փուռս քաղաքիս եւ դրսին։

Եւ շաբաթ (13 մայիս) ի խանութս շուրջ եկաք։

ԻԱ-իս կիրակի. պատրաստութիւն հարսանեաց եւ կէս աւուրս զնշանն աւրհնեցին քահանայք մեր հանդերձ վարդապետօք ի Սուրբ Նիկողոս եւ վարդապետն բազում պատուէրս ետ նոցա ահացուցանելով թէ Կռիւ եւ մի խօսս ոչ առնելով՝ խաղաղութեամբ տարջիք զհարկն ձեր, որպէս սովոր են ոմանք առնել աղմուկս եւ կռիւս ընդ միմեանս փոքր ինչ իրաց։ Եւ էր անձրեւ մեղմագոյն։ Ը օր է ի Սուրբ Հոգոյ գալստեան եւ յիշատակ Կոստանդիանոսի թագաւորին եւ Եղիայի կիրակի ասի աւուրս։ Եւ երեկոյի ժամուս, որում գային յամենայն կողմանցն հրաւիրեալքն ի հարսանիս՝ ի տուն Խոճա Պալէ, վարձելով զնա, անդ առնելով զընթրիս մեր։ Եւ սկսաւ առնել անձրեւ մեծ՝ մինչեւ յառնել հեղեղաց. ոչ կարացաք նստուցանել ի պարտիզի անդ, այլ նստան ի տունս եւ ի թախտս տանցն այնմ մի ի վերայ միոյ՝ հրաւիրեալքն ամենայն։

Եւ առաւօտուս Բ[2]շ[աբթ]ի (22 մայիս) պաշտօն արարեալ վարդապետացն եւ քահանայիցն յեկեղեցի Սրբոյն Նիկողայոսի եւ զպատարագն արգիլեալ, եւ մեր հասեալ անդ ամենայն հրաւիրակօք անդ ի Սուրբ Նիկողայոս, եւ ձայնեցին զվարդապետքն յեկեղեցին, յորս էր Յովաննէս վարդապետն Մուղնեցի՝ առաջնորդ եւ վերատեսուչ այսմ նահանգի եւ Գաբրիէլ վարդապետն նւիրակ Սուրբ Էջմիածնի, եւ կրօնաւորն սրբասնունդ՝ Տէր Յովաննէս եղբայր եւ աշակերտակից սոցին՝ եւ շինօղն վկայարանի Սրբոյն Հռիփսիմեայ եւ Գայիանեայ, զոր եւ ի ժամ հիմնարկութեան յայտնեալ լինին նշխարք սուրբ կուսանացն մեծասքանչ հրաշիւ, մինչ էր Փիլիպպոս կաթողիկոսն ի քաղաքս մեր, որ եւ սուրբ հարք եւ վարդապետք ուխտին եւ վանիցն Էջմիածնի առեալ տրակ եւ նամակ ողջունի եւ երկրպագման սուրբ հօրն Հոգեւորտիրի եւ ծանուցեալ թէ Այսպիսի հրաշիւ մեծի յայտնեցան նշխարք սրբոց կուսանացն Հռիփսիմեանց. զի եւ էր օրս յիշատակ եւ տօն նոցա, որ եւ սոցին բարեխօսութեամբ բարերարն Քրիստոս հեղցէ ծաւալմամբ զշնորհս ողորմութեան իւրոյ յիտ հավատացեալսն եւ մանաւանդ նըւաստիցս, որ կամք հանդէպ յահեղ սուրբ պատարագիս, ամէն։ Եւ կային անդ միաբանք եւս ուխտից եւ քահանայք եւ ժողովուրդք յելելոցն քաղաքիս. եւ յետ սրբոյ պատարագին տարան զմեզ մինչ ի դրունս եկեղեցոյն շարականաւ, եւ անդ ասացեալ վարդապետացն զՀայր մերն եւ դառնալ։ Եւ կրկին ասացեալ շարական քահանայից եւ դպրաց մինչ ի դրունս դրսին, եւ ի մերձ լինել սահմանացն մեր, եւս քան զեւս բարձեալ զձայնս իւրեանց՝ մինչ ի տունն յորում նստէին հրաւիրեալքն։ Երեկոյին ժողովեցաք զըռոճիկն՝ որ օժիտս. եւ յայսմ երեկոյի Պալաթցիք եկին։

Եւ Գ[3]շ[աբթ]ի (23 մայիս) երեկոյին կրկին հրաւիրեալքն եկին ամենայն՝ նստեալ մինչ մօտ ի լուսին, եւ ելեալ գնացին մի մի իւրաքանչիւր տեղիս։

 

Կիրակիս օր ամսոյ ԻԸ էր։

Յունիս ամիս օր Ե[5]շ[աբթ]ի։ Ի Ղալաթիայ գնացի առ վարդապետն՝ տեսանել զնա։

Դ-իս կիրակի. բարեկենդան Լուսաւորչի։

Եւ ի միւս կիրակիս (11 յունիս) զմեր Մղտեսի Տիլէկի զդուստրն կարգեցաք եւ ի պսակ գնացաք ի Սուրբ Նիկողոս, եւ յետ պսակին մինչեւ ի ծովեզրն երթեալ՝ ի նաւի եդաք զնոսա եւ դարձաք։

ԺԶ-իս օր ուրբաթիս՝ խարաճն ելաւ։

Երեկոյի շաբաթիս (17 յունիս) Տէր Մելքիսեդն ընդ Տէր Խաչատուրն եւ ընդ Աստուածատուրն կռվեցաւ բազումս։

Եւ կիրակիս (18 յունիս) հարսնիք գնացի Շեհրենց Յակոբին։

Ե[5]շ[աբթ]ի (22 յունիս). Մովսէսն մեր ի Մղսոնցն եկան՝ ձայնել զնոսա։

ԻԵ-իս բարեկենդան Վարդավառի։

Յուլիս ամիս օր շաբաթ. նաւակատիք Վարդավառի։

Բ-իս Վարդավառ. Մղտեսին մատաղ արար, անդ գնացաք։

Գ[3]շ[աբթ]ի (4 յուլիս). լուսինն նոր էր։

Տաճկունքն Ե[5]շ[աբթ]ի (6 յուլիս) ըմբռնեալ զռամազանն։

Թ-իս օր կիրակի. ամենեքեանս ելեալ գնացաք ի Ղալաթիա, տուն Մովսէսին մեր. եւ ելեալ գնացաք ի գերեզմաներն. Մղտեսին եւ Տէրտէրն անդ ի տունս դարձեալ եւ մեք անդ մնացեալ. առաւօտուն (10 յուլիս) գնացաք ընդ նոսա ի Քեհատխանան եւ երեկոյիս ի տունս մեր եկի։

Ե[5]շ[աբթ]ի (13 յուլիս). փոքր Ոհան վարդապետն եւ Տէր Յովանէսն ի մեր ժամս եկին, եւ Յովանէս վարդապետն շաբաթ երեկոյիս (15 յուլիս) եւ Մղտեսին մեր հաց եւ սեղան բերեալ նոցա. եւ յետ պահու ինչ ելեալ գնացաք։

Եւ առաւօտուս ԺԶ-ի օր կիրակի. ժողով արարին Տէր Յովանէսին Էջմիածնի։

Եւ այգուցս (17 յուլիս) ելեալ գնացին վարդապետքն ի Սուրբ Գէորք։

Եւ Դ[4]շ[աբթ]ի օրս (19 յուլիս) մեծ Ոհան վարդապետն ի Լեհայ նուիրակութենէ։

Ե[5]շ[աբթ]ի օրս (20 յուլիս) բռնաւորք Բ գող կախեցին ի Պարմաղափուն։

Եւ կիրակի օրս ԻԳ-ի՝ Հաճի Ղուրտն զդուստրն իւր կարգեց եւ եւս անդ գնացի ի հարսնիք։

Եւ Դ[4]շ[աբթ]ի (26 յուլիս) մեռաւ դուստր Զարդարին. ի գերեզմաներն գնացաք եւ անտի մօտ ի վարդապետսն գնացաք ի Սուրբ Գէորք։

Եւ կիրակիս (30 յուլիս) Չաւտար եպիսկոպոսն ի մեր եկեղեցին եկն վասն ժողովի, եւ էր անձրեւ։

Աւգոստոս ամիս օր Գ[3]շ[աբթ]ի. օլօֆէն ելաւ Տաճկաց։

Երկրորդում օր Դ[4]շ[աբթ]ի (2 օգ[ո]ստ[ոս]). արեգակն խաւրեցաւ ի Զ ժամէ աւուրն մինչեւ Ը-երորդ ժամն, մինչեւ աստեղք երեւեցան եւ զի լուսինն եւս ծնունդ էառ։

Ուրբաթի օրս (4 օգ[ո]ստ[ոս]) զՂաւուխճի Սարգիսն հանեցին ի զնտանէն բազում ջանիւ եւ դրամով։

Շաբաթ (5 օգ[ո]ստ[ոս]). Պայրամ Տաճկաց։ Օրս ի յՈւսկիւտարն գնացի մօտ Յոհան վարդապետն մեծ, զի գնալոց էր։

Զ-իս օր կիրակի. բարեկենդան Աստուածածնի։ Վարդապետն ի Սուրբ Նիկողոս եկն վասն Տէր Յովանէսին Էջմիածնայ՝ ժողովի։ Անդ գնացաք եւ զԲարսեղ եղբայրն իմ առաք եւ գնացաք ի Ղուզղունճուխն հետ Մահտեսի Եաղուպին եւ ընդ տղայոց նորին՝ եւ եկաք։

Բ[2]շ[աբթ]ի օրս (7 օգ[ո]ստ[ոս]) յետին օր Պայրամի։ Յետ կէս աւուրն երոցք եղեւ ի Ճիպալուն, եւ ընդ սոյն ժամու Գաբրիէլի տղան ծնաւ։

Պահոցս ուրբաթի (11 օգ[ո]ստ[ոս]) Աստուածատուր վարդապետն եւ Յովանէս վարդապետն ի յԱստուածածին ի մէջ խցին ժողով արին վասն (թերի)։

ԻԱ-ին օր Բ[2]շ[աբթ]ի. Երուսաղէմայ ուխտաւորքն գնացին ընդ Աստուածատուր վարդապետին։

ԻԶ շաբաթ օր. ղույումճի արհեստաւորքն ամենայն թէֆէռուճ արարին ի Քէհատխանան։

Եւ կիրակիս (27 օգ[ո]ստ[ոս]) անձրեւ եւ ցուրտ արար։

Բ[2]շ[աբթ]ի (28 օգ[ո]ստ[ոս]) երեկոյին եկան։ Բ[2]շ[աբթ]ի առաւօտուս յանցս ճանապարհին Ե Զ տեղ մարդիկք էին գլխատած։ Յաւուրս յայսոսիկ խիստ մահ կայր. ամսոյս Ժ եւ Ե-էն սաստկացաւ։

 

Սեպտեմբեր ամիս օր ուրբաթ։

Շաբաթի օրս (2 սեպտ[եմբեր]) մեր Յարութիւն Չէլէպուն եւ Տէր Գասպարին Աստուածածնայ տղաքն մեռան։

Դ[4]շ[աբթ]ի (6 սեպտ[եմբեր]). Էջմիածնայ Տէր Յովանէսն գնաց։

Ը-իս օր ուրբաթ. տօն Ծննդեան Սուրբ Աստուածածնի։ Օրս ի փուռն գնացաք եւ հսապ արարին եւ զՎէհրէտն ի տէզկեահ եդին եւ ես եւս։

Կիրակի Ժ-ին՝ բարեկենդան Սուրբ Խաչի։

Բ[2]շ[աբթ]իս (11 սեպտ[եմբեր]) Ոսկան վարդապետն ի յեկեղեցիս մեր եկն. եւ օրս զղազիէսքէրքն փոխեցին։

ԺԷ-ի օր կիրակի. Սուրբ Խաչ։

Դ[4]շ[աբթ]ի (20 սեպտ[եմբեր]). Զաքարիա Ղալֆայի տղան մեռաւ՝ արծաթագինն։

Շաբաթի օրս ԻԳ-ի մեր Ոհանի կինն մեռաւ եւ ի ժամ տարաք եւ այլ եւս Ե ննջեցեալք բերին ի ժամ եւ շարեցաւ կարգաւ ի գաւիթս եկեղեցոյն։ Եւ ո՛վ կարէ պատմել զաղէտս զայս, որ եղեւ յայսմ աւուրք, կամ զտարակուսանս քաղաքիս, եւ զսասանումն մեծամեծաց եւ փոքունց ո՛րպէս ճառեսցուք. զի մարդ եդին բռնաւորք յամենայն դրունս քաղաքիս եւ համարեցին զդիս մեռելոցն յաւուրս։ Ի քրիստոնէիցն եւ յայլազգացն Ռ եւ ԴՃ եւ Ը ելեալ. եւ ի մեռելոցս բնաւ ոչ գտանիւր մի ծեր, այլ էին պատանեակք եւ երեխայք, մանուկք եւ երիտասարդք, որ եւ առհասարակ սոսկացաւ դողալով ամենայն քաղաքս ի մահտարաժամ ցասմանէս։ Եւ այս ամենայն եկն ի վերայ մեր վասն մեղաց մերոց ըստ մարգարէին Դաւթի. որ եւ աղաչեմք զամենայն սուրբս, զարիւնս եւ զաղօթս նոցա միջնորդ ունելով, առնելով ընդ իւրեանս զՍրբուհի Մայր Արարչին եւ բարեխօսութեամբ նոցա գթասցի միթէ քաղցրն եւ քաղցրասցի գթածն ի վերայ ստեղծուածին եւ բարձցէ պատիժ պատուհասին։ Ասասցեն երկինք եւ երկիր՝ եղիցի եղիցի. ամէն։

Կիրակի (24 սեպտ[եմբեր]). բարեկենդան Սրբոյն Գէորքայ. եւ ի Մղտեսի Տիլէկենցն էաք կնքտուք վասն դստերն։ Օրս Տէր Ոսկանն յԱստուածածին գնաց։

Բ[2]շ[աբթ]ի (25 սեպտ[եմբեր]). քշեցին զմանզուլ եղած ղազիէսքէրքն։

Գ[3]շ[աբթ]ի (26 սեպտ[եմբեր]). վէզիրի լեզուն կապեցաւ ի տամլայէ եւ հիւանդ էր։

Շաբաթի օր (30 սեպտ[եմբեր]) զՏէր Ոսկանն բերին իշխանք եկեղեցոյս ի մեր ժամն։

 

Հոկտեմբերի օր կիրակի ամիս. տօն Վարագայ Սուրբ Խաչի։

Բ[2]շ[աբթ]ի օրս (2 հոկտ[եմբեր]) ելաք ի տանէն վասն շինութեան եւ օրս սկսան քակել։

Դ-իս՝ օր Դ[4]շ[աբթ]իս. հիմնարկեցաւ տուն մեր եւ օրս առաջի ձայն էր։

Ը-իս՝ օր կիրակի։

Ե[5]շ[աբթ]ի օրս ԺԲ-իս ամսոյ՝ պայրամ արարին Տաճկունքն՝ Հաճիլար։

ԺԵ-իս օր կիրակի. Մղտեսին մեր ի Ղալաթա գնաց սան առնել։

ԺԸ-իս օր Դ[4]շ[աբթ]ի. մանզուլ արարին զՏէվրիշ Մուհամէտ փաշան եւ եդին ղայմախամ զՄէլէկ Ահմէտ փաշան եւ ուղարկեցին զմօհրն ի Շամ առ Իփշիրն՝ վէզիրութեան, զի այս արհեստիւս բերցեն զնա ի ներքս։

ԻԲ-իս օր կիրակի. մեր Խօճա Աստուածատուրի աղբար Թօրօսը կարգվեցաւ։

ԻԶ-իս օր Ե[5]շ[աբթ]ի. Ղասում ասի ըստ բառի տաճկի։

Շաբաթ օրս (28 հոկտ[եմբեր]) տօնանման եկաւ։

 

Նոյեմբեր ամիս օր Դ[4]շ[աբթ]ի։ Օրս Չաւտար եպիսկոպոսն ի մեր ժամն եկաւ։

Եւ կիրակիս (5 նոյ[եմբեր]) ժողովք արար վասն իւր. եւ օրս էր հարսնիք Կիրակոսին։

Այգուցն (6 նոյ[եմբեր]) տարեալ զնա պսակեցաք ի յԱստուածածին։

ԺԲ-իս օր կիրակի. հարսնիք Մինասին. ի Սուրբ Նիկողոս պսակեցաք։

ԺԲ-իս օր կիրակի. Յիսնակի բարեկենդան։ Օրս Զաքրեյ Ղալֆան մատաղ արար եւ զԱռաջնորդն ի մեր ժամս ձայնեաց։ Եւ օրս լու եղեւ թէ Կաթողիկոսն Սըսայ վաղջանեալ եւ եդեալ են ի տեղի նորա զԹորոս վարդապետն Սեբաստացի։

ԻԶ-իս օր կիրակի. զՍուրբ Գէորքայ Կէտուկ Յովանէսն ձեռնադրեաց տէրտէր. եւ օրս Կէպուլի եղբօրորդոյ Սահակի հարսնիք գնացի, եւ անդ էր Տէր Խաչատուրն մեր, ի մօտս իւր նստեցոյց պատուով։

Դեկտեմբեր ամիս օր ուրբաթ։

Գ-իս կիրակի. Սուրբ Նիկողոսու Տէր Աւետիքի որդոյ հարսնիքն գնացի եւ գիշերն ի Սուրբ Նիկողոս գացի, ննջելով անդ ի տան։

Բ[2]շ[աբթ]ի օրս (4 դեկտ[եմբեր]) ի նոր տուն եկաք եւ զվարի տունն եւս ձեռ արկաք շինել՝ Ա Բ տուն։

Գ[3]շ[աբթ]ի (5 դեկտ[եմբեր]). մեր Աննան մեռաւ՝ արծաթագին Մղտեսուն. եւ օրս յՈւսկիւտարու Տէր Աստուածատուրն վաղջանեցաւ։

Շաբաթի օրս (9 դեկտ[եմբեր]) Յղութիւն Աննայի զԿոյսն Մարիամ։ Օրս Սուրբ Գէորքայ Տէր Սարգիսն վաղջանեցաւ եւ մեր Պակէ փոքր տղան մեռաւ։

Կիրակի Ժ-իս՝ մէր Տէր Ազարիայի տղան մեռաւ։ Բարեկենդան Սուրբ Յակոբի։

ԺԵ-իս օր ուրբաթ. Եղիազար վարդապետն եկն յՈւկիւտարն, եւ լըւեալ մեր անդ գնացաք ամենայն բարեկամօք. մինչ յերիկուն գային որք լըւանն, եւ անդ կացաք զգիշերն եւ ելեալ գնացաք ի բաղանիս եւ անտի ի ժամ (16 դեկտ[եմբեր]) պաշտօն արարեալ եւ մատաղ արարեալ Վարդապետին։ Կացաք օրս եւ մօտ յերեկոյիս ելեալ աստ եկաք. եւ երեկոյիս ի կիրակամուտ գնացաք ի տուն Պակէ։

Կիրակի ԺԷ-ի՝ գնացաք յՈւսկիւտարն մօտ վարդապետն եւ գիշերիս ի հարսնիք Պօղոսի քուրոջն գնացաք եւ եկաք մօտ ի վարդապետն։

Եւ Գ[3]շ[աբթ]ի (19 դեկտ[եմբեր]) ապա եկաք ի տեղիս մեր եւ զՎարդապետն մեծաւ պատուով առեալ տարան ի Սուրբ Աստուածածնայ եկեղեցին։

Եւ այգուցս Դ[4]շ[աբթ]ի (20 Դեկտ, ) ի Սուրբ Նիկողայոս բերին։

Շաբաթ օրս (23 դեկտ[եմբեր]) տօն Դաւթայ մարգարէին եւ Յակոբայ Արդարոյն։

Կիրակի ԻԴ-իս։

Ե[5]շ[աբթ]իս (28 Դեկտ) բարեկենդան Ծննդեան։

Կիրակի ԼԱ-իս՝ Գաբրիէլին մեծ աղջիկն մեռաւ։