Առաքել Դաւրիժեցու Պատմութիւնն

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

ՈՒՍՈՒՄՆԱՍԻՐՎԱԾ ԵՎ ՕԳՏԱԳՈՐԾՎԱԾ ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ՑԱՆԿ

 1. Առաքել  Դաւրիժեցի, Գիրք պատմութեանց, աշխատասիրությամբ Լ. Ա. Խանլարյանի, Երեւան, Հայկական ԽՍՀ ԳԱԱ հրատարակչություն, 1990:
 2. Առաքել  Դավրիժեցի, Պատմություն, թարգմանությունը, առաջաբանը եւ ծանոթագրությունները Վարագ Առաքելյանի, Երեւան, «Սովետական գրող», 1988:
 3. Գեւորգ  Աբգարյան, Մատենագրական նորույթներ, ՀՍՍՌ ԳԱ «Տեղեկագիր», հասարակական գիտություններ, Երեւան, 1964, թիվ 1:
 4. Մանուկ  Աբեղյան, Հայոց հին գրականության պատմություն, գիրք առաջին, Անթիլիաս, 2004:
 5. Մանուկ  Աբեղյան, Հայոց հին գրականության պատմություն, գիրք երկրորդ, Անթիլիաս, 2004:
 6. Ագաթանգեղոս, Հայոց պատմություն, քնն. բնագիրը` Գ. Տեր-Մկրտչյան եւ Ս. Կանայանց, աշխ. թարգմ. եւ ծանոթագր. Ա. Տեր-Ղեւոնդյան, Երեւան, Երեւանի համալսարանի հրատարակչություն, 1983:
 7. Աշոտ  Ալեքսանյան, Հայ միջնադարյան նամակը (IV–XIV դարեր), Երեւան, «Նաիրի», 1997:
 8. Ղեւոնդ  Ալիշան, Հայապատում, մասն Ա, Վենետիկ, 1901:
 9. Հրաչյա  Աճառյան, Հայոց անձնանունների բառարան, հատոր Ա, Երեւան, 1942:
 10. Հակոբ  Անասյան, Հայկական մատենագիտություն. Ե-ԺԸ դդ., հատոր Ա, Երեւան, 1959:
 11. Առաքել  Առաքելյան, Հայ ժողովրդի մտավոր մշակույթի զարգացման պատմություն, հատոր երկրորդ, Երեւան, 1964:
 12. Թադեւոս  Ավդալբեգյան, Հայագիտական հետազոտություններ, Երեւան, 1969:
 13. Մայիս  Ավդալբեգյան, Հայ գեղարվեստական արձակի սկզբնավորումը (V դար), Երեւան, Հայկական ՍՍՀ ԳԱ հրատարակչություն, 1971:
 14. Զավեն  Ավետիսյան, Թումանյանի ստեղծագործական լաբորատորիան, Երեւան, Հայկական ՍՍՀ ԳԱ հրատարակչություն, 1973:
 15. Զավեն  Ավետիսյան, Խորենացին մշակույթի գիտակցության մեջ, Երեւան, «Արեգ», 2001:
 16. Զավեն  Ավետիսյան, Հայ պատմավեպի պոետիկան, Երեւան, Հայկական ՍՍՀ ԳԱ հրատարակչություն, 1986:
 17. Արամեանց, Մատենախօսական ակնարկ. «Պատմութիւն Առաքել վարդապետ Դաւրիժեցւոյ», «Նոր-Դար», Թիֆլիս, 30 մայիսի 1885, թիվ 87, 31 մայիսի, թիվ 88, 1 հունիսի, թիվ 89, 4 հունիսի, թիվ 90:
 18. Թովմա  Արծրունի  եւ  Անանուն, Պատմություն Արծրունյաց տան, բնագիրը հրատարակության պատրաստեց, աշխարհաբար թարգմ. եւ ծանոթագր. Վ. Մ. Վարդանյան, Երեւան, Երեւանի համալսարանի հրատարակչություն, 1985:
 19. Լեւոն  Բաբայան, Դրվագներ Հայաստանի XIV–XVIII դարերի պատմագրության, Երեւան, 1984:
 20. Հենրիկ Բախչինյան, Ուշ միջնադարի հայ յուշագրութիւնը, առանձնատիպ Հայագիտական Հանդէսի ԺԳ. հատորէն, Պեյրութ, 1995:
 21. Հենրիկ  Բախչինյան, XV դարի հայ գրականությունը, Երեւան, «Գիտություն», 2004:
 22. Հենրիկ  Բախչինյան, XVII–XVIII դարերի հայ գրականությունը, Երեւան, «Գիտություն», 1999:
 23. Կիրակոս  Գանձակեցի, Պատմություն Հայոց, աշխատասիրությամբ Կ. Մելիք-Օհանջանյանի, Երեւան, Հայկական ՍՍՌ գիտությունների ակադեմիայի հրատարակչություն, 1961:
 24. Գրիգոր  Գապպէնճեան, Հայ ողբերգուներ. Եղիշէ, «Տաճար» շաբաթաթերթ, Կ. Պոլիս, 28 յունուար, 1912, թիվ 4, 4 փետրուար, 1912, թիվ 5:
 25. Գրիգոր  Գապպէնճեան, Հայ ողբերգուներ. Արիստակէս Լաստիվերտցի, «Տաճար» շաբաթաթերթ, Կ. Պոլիս, 25 փետրուար, 1912, թիվ 7:
 26. Գրիգոր  Գապպէնճեան, Հայ ողբերգուներ. Առաքել Դավրիժեցի, «Տաճար» շաբաթաթերթ, Կ. Պոլիս, 16 յունիս, 1912, թիվ 23:
 27. Լորետա  Դանեղյան, Առաքել Դավրիժեցու երկը որպես Սեֆյան Իրանի XVII դարի պատմության սկզբնաղբյուր, Հայկական ՍՍՀ ԳԱ հրատարակչություն, Երեւան, 1978:
 28. Եղիշե, Վարդանի եւ Հայոց պատերազմի մասին, թարգմանությունը եւ ծանոթագրությունները Ե. Տեր-Մինասյանի, Երեւան, Երեւանի համալսարանի հրատարակչություն, 1987:
 29. Աբրահամ  Զամինյան, Հայ գրականության պատմություն, Ա մաս, Նոր Նախիջեւան, 1914:
 30. Գարեգին  Զարբհանալեան, Պատմութիւն հայերէն դպրութեան ի պէտս ուսման ազգային վարժարանաց, Բ. Նոր մատենագրութիւն, Վենետիկ, 1878:
 31. Զաքարիա  Սարկաւագի Պատմագրութիւն, հատոր Ա, Վաղարշապատ, 1870:
 32. Զաքարիա  Սարկաւագի Պատմագրութիւն, հատոր Բ, Վաղարշապատ, 1870:
 33. Զաքարիա  Սարկաւագի Պատմագրութիւն, հատոր Գ, Վաղարշապատ, 1870:
 34. Հրանտ  Թամրազյան, Հայ քննադատություն, գիրք Բ.
  6-15-րդ դդ., Երեւան, «Սովետական գրող», 1985:
 35. Մինաս  Թէօլէօլեան, Ի՞նչ կ՛ըսե Առաքել Դաւրիժեցի` 17-րդ դարու պատմագրային իր վկայութեանց եւ հայ մշակութային-դաստիարակչական կեանքին սեւեռող ակնարկներուն մէջ, «Հայրենիք» օրաթերթ, Բոստոն, 1986, թիվ 90:
 36. Ռաֆայել  Իշխանյան, Հայ գրքի պատմություն, հատոր 1, Երեւան, 1972:
 37. Արիստակես  Լաստիվերցի, Պատմություն, թարգմանությունը Վ. Ա. Գեւորգյանի, առաջաբանը եւ ծանոթագրությունները Գ. Մ. Մանուկյանի, Երեւան, «Հայաստան», 1971:
 38. Սիմեոն  Լեհացի, Ուղեգրություն, թարգմանությունը, առաջաբանը եւ ծանոթագրությունները Արշակ Մադոյանի, Երեւան, «Նաիրի», 1997:
 39. Լեո, Հայկական տպագրություն, հատոր Ա, XVI–XVIII դար, Թիֆլիս, 1904:
 40. Լեո, Հայոց պատմություն, հատոր 3, Երեւան, 1946:
 41. Պողոս  Խաչատրյան, Հայ միջնադարյան պատմական ողբեր (ԺԴ-ԺԷ դդ. ), Երեւան, Հայկական ՍՍՀ գիտությունների ակադեմիայի հրատարակչություն, 1969:
 42. Յոհան  Հայզինգա, Homo Ludens. Մշակութային խաղային տարրի սահմանման փորձ, Երեւան, «Սարգիս Խաչենց», ՓՐԻՆԹԻՆՖՈ, 2007:
 43. «Հայ հանրագիտակ», խմբագրեց Հ. Մկրտիչ վարդ. Պոտուրեան Պարտիզակցի, Պուքրեշ, 1938, թիվ 2:
 44. «Հայ միջնադարյան գրականության ժանրեր», Երեւան, Հայկական ՍՍՀ ԳԱ հրատարակչություն, 1984:
 45. «Հայ միջնադարյան գրականության միջազգային գիտաժողով» (զեկուցումների դրույթներ), Երեւան, Հայկական ՍՍՀ ԳԱ հրատարակչություն, 1986:
 46. Աշոտ Հովհաննիսյան, Դրվագներ հայ ազատագրական մտքի պատմության, գիրք առաջին, Երեւան, Հայկական ՍՍՌ ԳԱ հրատարակչություն, 1957:
 47. Աշոտ Հովհաննիսյան, Դրվագներ հայ ազատագրական մտքի պատմության, գիրք երկրորդ, Երեւան, Հայկական ՍՍՌ ԳԱ հրատարակչություն, 1959:
 48. Ղազար  Փարպեցի, Հայոց պատմություն, Թուղթ Վահան Մամիկոնյանին, քննակ. բնագիր` Գ. Տեր-Մկրտչյան, Ստ. Մալխասյան, թարգման. եւ ծանոթագր. ` Բ. Ուլուբաբյան, Երեւան, Երեւանի համալսարանի հրատարակչություն, 1982:
 1. «Մանր ժամանակագրություններ, XIII-XVIII դդ. », հատոր I: Կազմեց` Վ. Ա. Հակոբյան, Երեւան, Հայկական ՍՍՌ Գիտությունների ակադեմիայի հրատարակչություն, 1951:
 2. «Մանր ժամանակագրություններ, XIII-XVIII դդ. », հատոր II: Կազմեց` Վ. Ա. Հակոբյան, Երեւան, Հայկական ՍՍՌ Գիտությունների ակադեմիայի հրատարակչություն, 1956:
 3. Հրաչիկ  Միրզոյան, Առաքել Դավրիժեցու Պատմության առաջին հրատարակության մասին, «Բանբեր Երեւանի համալսարանի», 1971, թիվ 2:
 4. Մխիթար  Անեցի, Մատեան աշխարհավէպ հանդիսարանաց, աշխատասիրությամբ` Հ. Մարգարյանի, Երեւան, ՀՍՍՀ ԳԱ հրատ., 1983:
 5. Ներսես  Մոկացի, Բանաստեղծություններ, աշխատասիրությամբ` Ա. Դոլուխանյանի, Երեւան, «Սովետական գրող», 1985:
 6. Մովսես  Խորենացի, Հայոց պատմություն, քննական բնագիրը Մ. Աբեղյանի եւ Ս. Հարությունյանի: Աշխարհաբար թարգմ. եւ մեկնաբան. Ստ. Մալխասյանի, Երեւան, Երեւանի համալսարանի հրատարակչություն, 1981:
 7. Արքմենիկ  Նիկողոսյան, Աստվածաշնչյան ինտերտեքստը Առաքել Դավրիժեցու «Գիրք պատմութեանց» աշխատության կառուցվածքում, «Գրականագիտական հանդես», Ա, 2006:
 8. Արքմենիկ  Նիկողոսյան, Ներտեքստային կառուցվածքային միավորները Առաքել Դավրիժեցու «Գիրք պատմութեանց» աշխատությունում, «Գրականագիտական հանդես», Ա-Բ, 2007:
 9. «Նշխարհք մատենագրութեան հայոց», ի լոյս էած Ք<երովբէ> Պ<ատկանեան>, Ս. Պետերբուրգ, 1884:
 10. Ռափայել Պատկանյան, Երկերի ժողովածու 8 հատորով, հատոր 6, Երեւան, Հայկական ՍՍՀ ԳԱ հրատարակչություն, 1970:
 11. Էդվարդ  Ջրբաշյան, Գրականագիտության ներածություն, Երեւան, Երեւանի համալսարանի հրատարակչություն, 1996:
 12. Էդվարդ  Ջրբաշյան, Թումանյան. ստեղծագործության պրոբլեմներ, Երեւան, Հայկական ՍՍՀ ԳԱ հրատարակչություն, 1988:
 13. Լ. Գ. Սահակյան, Աշխարհագրական դետերմինիզմի տարրերը Առաքել Դավրիժեցու Պատմության մեջ, «Բանբեր Երեւանի համալսարանի», 2005, թիվ 3:
 14. Աշոտ  Սարգսյան, Հովհաննես Դրասխանակերտցու
  «Հայոց պատմությունը» եւ Մովսես Խորենացին, Երեւան, Հայաստանի ԳԱ հրատարակչություն, 1991:
 15. Արմենուհի Սրապյան, Հայ միջնադարյան զրույցներ, Երեւան, Հայկական ՍՍՀ ԳԱ հրատարակչություն, 1969:
 16. «Ուշ միջնադարի հայ բանաստեղծությունը» (XVI–XVII դդ. ), հատոր 2, աշխատասիրությամբ Հասմիկ Սահակյանի, Երեւան, Հայկական ՍՍՀ ԳԱ հրատարակչություն, 1987:
 17. Փավ ստոս  Բուզանդ, Հայոց պատմություն, բնագիրը` Ք. Պատկանյանի, թարգմ. եւ ծանոթագր. Ստ. Մալխասյանի, Երեւան, Երեւանի համալսարանի հրատարակչություն, 1987:
 18. Ժենյա  Քալանթարյան, Հայ գրականագիտության պատմություն (5-19-րդ դարեր), Երեւան, Երեւանի համալսարանի հրատարակչություն, 1986:
 19. «Քրիստոնեությունը եւ հայ գրականությունը», Երեւան, Երեւանի համալսարանի հրատարակչություն, 2001:
 20. Մաղաքիա  Օրմանեան, Ազգապատում, հատոր Բ, Կ. Պոլիս, 1914:
 21. Г. З. Апресян, Из истории армянской эстетическиой мысли, том 1, Ереван, 1973.
 22. Д. С. Лихачев, Поэтика древнерусской литературы, Москва, “Наука” 1979.