Տաղեր

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

Արի գնա ի ժամատեղ, որ զգրոց բան լսես,
Թէ քահանայն խրատ մի տայ, զքո մեղքն լաս ՚ւ ապաշխարես:

Եւ թէ չերթաս յեկեղեցին եւ Աստուծոյ ծունր ոչ դնես
Ի Քրիստոսի ահեղ դիւան քո ստեղծողին ի՞նչ կու ասես:

Գնա ի դուռն եկեղեցւոյն, որ զգրոց բան լսես,
Հօն զՔրիստոս ու զառաքեալսն ու զմարգարէսն է գրած ի ներս:

ԶԱւետարան երբ որ կարդան, զՔրիստոս յայն տեղ տեսանես,
Մեզանէ երես է՞ր դարձուցեր, ձգեր է սովն ու զսուրն ի ներս:

Շատ աւերեց գեղ ու քաղաք, զայդ վանօրայքդ որ դու գիտես,
Որն է ընկեր դռնէ ի դուռն, որն գնաց յաշխարհ ի ներս:

Տիրամայր Աստուածածին, քո Միածնին բարեխօսես,
Որ զէդ ցասումն ի յաշխարհէս ու զպատուհասդ վերուցես:

Խեւ Յօհաննէս Արճիշեցի բանդ խրատ որ կու ասես,
Երբ մարդ այդոր ականջ չաներ, դու զգլուխդ յէ՞ր կու ցաւցունես: