Տաղեր

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

Ի Կարապետ Բաղիշեցւոյ. Կաֆայ գանձիդ

Կամիս ասել` ասա դու զիս,
Արի եւ քաջ ձայն թէ ունիս,
Րամեալ բանիս ի յատենիս,
Առաջի մեծ սիւնհոդոսիս:

Պնդեալ զքո մէջքդ եւ զգօտիս
Եւ ապա տուր դուն ձեռքդ ի յիս,
Տեղս ցուրտ չէ` մըսիս,
Ւ տեսողացդ պատկառիս:

Կենդանատու բանն ի սկզբանէ,
Այն որ Հօր զաշխարհս յօրինէ.
Ներպարունակ բանիւ զարդարէ,
Զյաւիտենից հիմունս արկանէ:

Հանճարազոյգ անդունդս կազմէ,
Իմաստութեամբ ձեղունս յօրինէ,
Քառից բնութեանց զաշխարհս պարփակէ
Եւ յարեւելս զեդեմ յօրինէ:
Ւ ներհակաց պատկեր նկարէ:

Անճառ բնութիւն իւր հաղորդ առնէ,
Այսօր զմեռեալ մարդն յարուցանէ
Եւ վերստին զնա զարդարէ:
Օրհնեալ Աստուածդ եկեալ ի փրկութիւն աշխարհի,
Աղաչեմք:

Անտանելի Բանն անհաս խորին,
Որ ի Հօրէ միշտ
Խոնարհեցուց ի ստորին,
Պարագրեցաւ յարգանդի կուսին:
Յետ կատարեալ չափու հասակին,
Կամէր լնուլ զօրէնսն ի գրին:

Առաքելոց սրբազան գնդին,
Յայտնէր զեղեալսն առ բարեկամին,
Եթէ ննջեաց Ղազար սիրելին,
Պարտ է երթալ ի Հրէաստանին:

Նոքա զքուն մարմնոյ կարծէին,
Դարձեալ զարթնու, պատասխանէին,
Իսկ նա յայտնեաց զմահն Ղազարին,
Նոքա ապշեալ ի վայր մնացին:
Օրհնեալ Աստուածդ եկեալ ի փրկութիւն աշխարհի,
Աղաչեմք:

Րաբուն Յիսուս, արքայն երկնային
Տէր Ղազարու` քում բարեկամին,
Զտեղի առեր ի Բեթաբրէին,
Մինչ ի լնուլ աւուր չորրորդին:

Մարի
Զտկարութիւն եղբօրն յայտնէին,
Զանմահդ ի գութ սիրոյ շարժէին,
Զկատարեալ սէրն պաղատէին:
Բեթանիայ երթալ խնդրէին,

Ձեռն դնելոյ կենաց կարօտին,
Զկեանքդ ընդ իւրեանս կցորդէին,
Զկենդանութիւն ի քէն խնդրէին:
Օրհնեալ Աստուածդ եկեալ ի փրկութիւն աշխարհի,
Աղաչեմք:

Աղբիւր կենաց Բանըդ հայրական,
Երեւեցար գառն անմեղական,
Յայտ արարեր դասուն մետասան,
Եթէ մեռաւ Ղազար սիրական:
Պարտ է երթալ մեզ ի Հրեաստան,

Ի տեսանել զնորայն գերեզման,
Մխիթարել զՄարեմ եւ զՄարթայն,
Հանդերձ զարմօքն իւրեանց զամենայն:
Յորժամ լուան զանսուտ քո հրաման,
Յարեալք յոգիսն զարհուրեցան,

Ասեն, թէ աշխարհն եկայք միաբան,
Զի ընդ նմա մեռցուք ի լման,
Զի լսէին զչարն ընդհանրական,
Զդպրաց խորհուրդն յանդուգն, անարժան:
Օրհնեալ Աստուածդ եկեալ ի փրկութիւն աշխարհի,
Աղաչեմք:

Պետն մերժէ զխաւարն մահու,
Զարթուցանէ զհոգին լուսատու,
Բեթանիայ երթալ յանձն առնու,
Զբնութիւն յայտնէ մարդոյն մահացու:

Տէրն արտասուեաց վասն Ղազարու,
Ընդ Մարթայի ՚ւ ընդ Մարեամու,
Կեանքն յայտնեցաւ խափանիչ մահու
Որ բարութեամբ զաշխարհս լնու,
Գան ընդառաջ տոհմն Ղազարու,

Հանդերձ ողբով, դառնութեան սգւոյ,
Լային ընդդէմ Բանին Աստուծոյ,
Շարժեն ի գութ զարքայն կենսատու:
Օրհնեալ Աստուածդ եկեալ ի փրկութիւն աշխարհի,
Աղաչեմք:

Եւ Տէրն մեր ընդ նոսա խօսէր,
ԶՄարեամեանսն մխիթարէր,
Յորդ արտասուս յաչացն բղխէր,
Զամբոխն ի լաց ընդ ինքն յօրինէր:
Մարեմ, Մարթայ ի ծունկս անկանէր

Եւ զգարշապար Տեառն համբուրէր:
Տէրն նոցա զայս պատասխանէր,
Թէ` Յարիցէ ձեր եղբայրն, ասէր:
Ապա զտապան նորա հարցանէր,
Ժողովրդեամբն անդր հասանէր,

Զտեղի առեալ առ Հայր պաղատէր,
Զձեռն ամբարձեալ զմեզ ուսանէր:
Ժողովք բազում անդր հաւաքէր,
Բանից Փրկչին ունկընդիր լինէր:
Օրհնեալ Աստուածդ եկեալ ի փրկութիւն աշխարհի,
Աղաչեմք:

Տէր
Այնմ որ զեղեալքս պարունակեաց
Ապա ի ձայն բարձր աղաղակեաց
Եւ զՂազարոս յանուանէ կոչեաց.
Ղազա՛ր, արի՛, ե՛կ, այսրէն կոչեաց
Եւ նոյնժամայն արտաքս վազեաց,
Երիզապինդ կտաւօքն պատած,
Զոր լուծանել նոցա հրամայեաց:
Ամբոխն ամէն կային հիացած,

Յորժամ տեսին զՂազար յարուցած,
Զարմանային զժողովն ռամկաց
՚Ւ ի տես գային յամենայն դիմաց:
Մարեմ, Մարթայ կային խնդացած,
Քանզի տեսին զեղբայրն յարուցած:

Յիշեա եւ եւս զա
Էից լուսոյն մայր եւ բնակարան,
Անկէզ բոցոյն դու շտեմարան,
ական,
Մայր Յիսուսի, կոյս անապական:

Մատիր յաղերս առ Աստուածն Բան,
Բարեխօսել վասն ազգի մարդկան,
Եւս առաւել ազգիս Հայկազեան,
Խաղաղութիւն տալ մեզ վերնական,
Առցես ընդ քեզ կցորդ հաշտութեան,

ԶՅովաննէս եւ զնախավկայն,
Զսուրբ Գրիգոր ազգիս Հայկազեան,
Զարմ եւ զաւակ յազգէ Պարթեւեայն:
ԶՂազարու քորքն սրբազան,
Որ զյարութիւն եղբորն ընկալան,

Զմեր ննջեցեալքս, որ ի հող, տապան,
Արժան առնել փառաց հանգստեան:
Եւ զստացողն տառիս մաքրական
ԶՆերսէս անուն րաբուն սրբազան:
Ողորմեա՛