Տաղեր

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

Աստուած իմ Յիսուս Քրիստոս, կենդանի եւ կենդանարար,
Զիս կենդանացո հոգով, մեռեալ եմ մեղօք չարաչար:

Բանամ զշրթունս ողբով եւ գոչեմ ձայն բարառնաբար,
Քեզ խոստովանիմ զյանցանս եւ պատմեմ զամէնն հաւասար:

Գաղտնեաց ծածկագէտ Աստուած, դու գիտես զամէնն հաւասար,
Զինչ յաւազանէն մինչյայս եմ գործեր, զինչ մեղք կայ ու չար:

Դարձեալ ես մարդկան յայտնեմ զիմ ծածուկ գործքս չարաչար,
Թող զիս հայհոյեն ամէնն, ընդհանուր յերկիր հաւասար:

Ես եմ արտաքոյ ստեղծուած եւ մարդկան բնութեանս եմ օտար,
Որպէս մարգարէն ասէ` այս ազգ է, զոր Աստուած չարար:

Զի քան զամէն ազգս եմ յոյժ առատ մեղօք չարաչար,
Զի բոլոր աշխարհս ամէն չէ գործեր զիմ մեղքն ապիկար:

Է՛ իմ Արարիչ Աստուած ընդհանուր յէիցս հաւասար,
Դարձո զիմ չարն ի բարին, քաջ գիտեմ, որ չէ քեզ դըժար:

Ընդ իմ չարաչար գործոցս կու քակի սուրբ ուխտ ու տաճար,
Քանզի առաջնորդ կոչիմ եւ յետնոցն չեմ հաւասար:

Թէպէտ մեղաւոր եմ ես եւ լցեալ մեղօք չարաչար.
Դարձո զիս ի յիմ չարեացս, մի՛ թողուր գնալ վայրապար:

Ժամանակ է իմ հասեալ, Տէր, արա չարեացս իմ վճար
Եւ` տուր ինձ բնութիւն բարի, զի շատոց դու զայդ կամեցար:

Ի յիմ չարաչար գործոցս մի` դատեր զիս, Տէր, բարերար,
Այլ ողորմութեամբդ քով դու գթա ի յիս սիրաբար:

Լուեալ ի բարի գործոց, չար գործոցն եղեալ կամարար,
Տէր իմ, Արարիչ Աստուած, յիս գթա դու միշտ հայրաբար:

Խաւարն պատեալ է զիս յամենայն կողմանց հաւասար,
Դու ես արեգակն արդար, յիս ծագեա զլոյսդ անդադար:

Ծնունդ քո ի սուրբ կուսէն փրկութեան մերոյ էր պատճառ,
Ադամայ որդոցս ամէն ճշմարիտ արեւ ծագեցար:

Կամաւ Հօր եւ Սուրբ Հոգոյն ի խաչին դու անշնչացար
Եւ ձայն աւետեաց հնչեց` Ադամայ պարտոցն վճար:

Հիմայ զիս կրկին խոցեաց սատանայ կենօք անյարմար,
Կամի զիս հանել ի քէն եւ դիւացն առնել հաւասար:

Ձայնիւ մաղթանաց գոչեմ առ քեզ, Տէր Աստուած բարերար,
Հասի՛ր ինձ ի յօգնութիւն`, քո ծնօղն ի քեզ զէնահար:

Ղօղեալ սասանի անձն իմ, սարսափիմ զինչ զդիւահար,
Ի դատաստանի յահէն, որ մեղօք եմ խիստ չարաչար:

Ճանապարհ բարի Քրիստոս, ճանապարհս է մութն ու խաւար,
Ճարակն ի քենէ լինի, ինձ վառեա զլոյս քո ղամբար:

Մի՛ ըստ իմ գործոցս առներ եւ նենգեր գերոյս չարաչար,
Մի՛ չար հատուցեր չարի, այլ բարի, զի զայն խօսեցար:

Յիսուս միածինդ Հօր, ի կուսէն յայրին դու ծնար,
Զծնունդ սուրբ աւազանին մի՛ առներ ի քեզնէ վտար:

Նոր նորոգողիդ մերոյ երկրպագութիւն հաւասար,
Նայեա յաղաչանս մեր եւ գթա ի մեզ սիրաբար:

Շնորհաց օթեւան սուրբ կոյս, մեզ միջնորդ լեր դու անդադար,
Վասն մեր բարեխօսեա զմիածին Որդիդ բարերար:

Ուրախ եմ ի չար առնելն, բարութեանդ չեղէ կամարար,
Որս եղէ չարին խաբմամբ, մի՛ թողուր Տէր իմ բարերար:

Չարին կցորդ ես եղայ, յորդորիչ ի չարն ապիկար,
Չարին դու բարի առնես, զոր բերնովդ քո խօսեցար:

Պտղոյն ձիթենոյ նման կորուսի զպտուղս անհամար,
Պտղաբերեա զիս հոգով, զի առնել զկամքդ հաշտարար:

Ջանամ, թէ բարի առնեմ, չարն գայ, զբարին տայ վտար,
զքեզ անդադար:

Ռահ, լուսեղէն կամար ես, ի քէն հայցեմ բարերար,
Ուսո մեզ բարի առնել, զի չարին եղէ կամարար:

Սուրբ կոյս Մարիամ պայծառ, Միածնի Որդոյ դու տաճար,
Սրտով ի քէն աղերսեմ` փարատեա զինչ մեղք կայ ու չար:

Վասն իմ աղաչեա զՏէր, զի գտայ ես զքեզ ինձ ճար,
Վախեմ, թէ զչարին խաբուիմ ու երթամ ի խոր ՚ւ ի խաւար:

Տէր իմ, արարիչ Աստուած, ողորմեա Հայոցս հաւասար,
Տեսող ես չարին եղայ, դէմ բարոյն դարձեր եմ խաւար:

Րամից մարդկան ոչ լուայ, քարոզչաց ես ասեր եմ չար,
Րամից զիս բարի ասի եւ գործովս եմ աղտեղ ու չար:

Ցուպ քո ի ձեռինս ունիմ, քահանայ կոչեցայ յարմար,
Ցանկութեամբ մեղաց չարին խաբուեցայ, զցուպս էիր վտար:

Ւիւծեալ տառապիմ ի մեղս, չարութեամբ ես եղայ վտար,
Ւիւսեա յիս բարի արմատ, դարձ արա ի մեղացս իմ չար:

Փա~ռք քեզ անծանօթ Աստուած, անծանօթ իր, ծանուցար,
Մօր քո անդադար հայցմամբ մեզ ուսո լինել բարերար:

Քեզ փա~ռք Աստուծոյ Բանին, պատիւ տամ քեզ յաւերժաբար,
Տուր մեզ բնութիւն բարի, զի օրհնեմք քեզ մեղմաբար: