Ծոցատետրի նկատողութիւններ

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

[ԾՈՑԱՏԵՏՐԻ   ՆԿԱՏՈՂՈՒԹԻՒՆՆԵՐ]

ՄԱՏԵԱՆ ՅԻՇԱՏԱԿՔ
[1859]

 

 

Վառշաւ[այ]ից

Ապրիլ

 

3/15

տուն

 

Սալտիկեանցին

 

Սրբազանին

 

Չեթու

 

Սահակին

 

Չեթուին

 

 

Բեռլինից

 

15/27            

Նազարեանցին եւ Հիւսիսափայլին

 

Չեթուին, Ս[ահակին]

 

Կորսաքովին

 

Չեթուին

 

Զոթովին

 

 

Փարիզից

 

23/5

Նազար[եանցին]

 

Չեթու, Սահակ

 

Րեդայեցի

 

տուն

 

Սալտիկ[եանին]

 

տէր Յարու[թիւնին]

 

 

Լոնդոնից

 

28/10

Նազարեանցին

 

տուն

 

Չեթու, Սահակ

 

Թիւյսիւզեանցին

 

  Սաթինին

 

29/11

Богдановой

[Մայիս]

 

3/15

Չեթու

5/17

Սուլթանին

11/23

Ամբր[ոսիոս] վարդ[ապետին]

 

Արեւմուտքին, Ոսկանեանին

[12/24

հ[այր] Ղեւոնդին]

20/1

Նազարեանցին, Կոմս Էմմ[անուէլ]ից եւս Սահակին, Սամ[արսկի] պանդ[ոկ]

22/3

Նազարեանցին

 

Սրբազանին

 

 

Բրիւսէլից

 

28/9

Քեաթիպեանին, [2 նամակ] տպելու

 

Ոսկանեանին, 2 նամակ տպելու

 

Սարգիսին

 

 

 

Էսս[էն]ից

 

30/11

Նազարեանցին

 

Սահակին, Սամ[արսկի] պանդ[ոկ]

 

Դրուցքոյին, Լոնդ[ոն]

 

 

[Ֆրանկֆուրտից

31/12

            Քեաթիպեանին]

 

 

Էմսից Ֆրանկ[ֆուրտի] վերայով

 

[Յունիս]

 

9/21

Սահակին, Սամ[արսկի] պանդ[ոկ]

 

Սարգիսին

 

 

Փարիզից

Յուլիս

 

4-ին

Նազարեանցին, յօդուածներ, Մեռելահարցուկ եւ Յիշատա[կարան]

 

Սահակին, Սամ[արսկի] պանդ[ոկ]

 

 

 

Վարսովիուց

Յուլիս

 

7/19

Մարկոսեանց

 

Սարգիս

 

Թիւյսիւզ[եանցին]

 

Արամ

 

 

Մոսկուայից Փարիզ

Սեպտեմբեր 28

 

հին ոճով

Արամին

 

Թիւյսիւզեանցին

 

 

Պետերբ[ուրգից] Փարիզ

Նոյեմբեր

 

2/14

Թիւյսիւզ[եանցին]

 

Քեաթիպ[եանցին]

 

Ոսկանեանցին, եւ բողոքը

 

ՄԱՏԵԱՆ ԳՆԱՑԱԾ ԹՂԹԵՐԻ
1860

Ծանօթութիւն Մինչեւ փետրուարի 11 ուղարկուած նամակների ցուցակը կորած է, որոնց թիւը էր 21 [1]:

 

 

 

[Պետերբուրգից]

ամիս

համար

 

Փետրուար

 

11

22

Կաթողիկոսին, Այվազի գրքով հանդերձ

16

23

Կ. Մ. Հայրապետեանցին, այս թղթի օրինա[կը]

17

24

Կ. Մ. Հայրապետեանցին

19

25

Սուլթանին

 

26

Բերբերին

21

27

Մարտին Մակարիչին

 

28

Կ. Մ. Հայրապետեանցին

24

29

Սուլթանին

26

30

Մատթ[էոս] սրբա[զանին], պատճէնք խնդրեցան

28

31

Հայրապետեանցին Կ. Մ․

Մարտ

 

9

32

Նազարեանցին, նամակք խնդրեցան

10

33

Փարիզ, Կովայլսկուն

15

34

տէր Մովսէսին

16

35

Կ. Մ. Հայրապետեանցին, ամենայն հանգամանօք

 

36

Քարաքաշին

 

37

Ղազարոս եղբօրս

 

38

Ուստիմովիչին

19

39

Սիմէոն վարդապետին, Աստրախան

21

40

Ուստիմովիչին

 

41

Սրբազանին, տեղեկութեամբ

 

42

Վանկային

 

43

Սրբազանին, որ Մահտեսիովին տայ փողը

22

44

Հայրապետեանցին, դը Պետրովիչի մասին, որ օգնեն

27

45

Հայրապետեանցին Կ. Մ․

28

46

Ուստիմովիչին

 

47

Նազարեանցին

29

48

Հայրապետեանցին Կ. Մ.

 

49

Սերոբ եղբօրս

30

50

Ղազարոս եղբօրս

 

51

Լուսեղէն եղբօրս

 

52

Հայրապետեանցին Կ. Մ.

Ապրիլ

 

6

53

  Նազարեանցին

20

54

Ղազարոս եղբօրս

22

55

Սրբազանին, կոնդ[ակի] պատճէնով

8

56

Պոլիս, պ. Մալիւմ Հազարեան

10

57

Կաթողիկոսին

11

58

Ուստիմովիչին

13

59

Նազարեանցին

14

60

Նազարեանցին, հանդ[երձ] 5 արծաթօք

19

61

Նազարեանցին

22

62

Սրբազանին

30

63

Հայրապետ[եանցին], Կալկաթայի մասին

 

64

Հայրա[պետեանցին], կաթ[ողիկոսի] կոնդակով

Մայիս

 

1

65

Փանեանցին, Աստուածաշունչ խնդրեցայ

5

66

Նազարեանցին, հանդերձ ձեռա[գրով]

13

67

Նազարեանցին

 

68

Բերբերեանցին

19

69

Բերբերեանցին

20

70

Նազարեանցին

24

71

Նազարեանցին

Յունիս

 

1

72

Նազարեանցին, տպել նամակով

 

73

Հայրապետեանցին

2

74

Բերբերեանցին

3

75

Նազարեանցին, Յիշատակարանով

6

76

Նազարեանցին

8

77

Հայրապետեանցին

 

78

Ղազարոս եղբօրս

 

79

Սրբազանին, Աստրախան

10

80

Նազարեանցին

 

 

 

[Նոր Նախիջեւանից]

Յուլիս

 

 

19

81

Աջեմեանցին

26

82

Խաֆաֆեանցին

 

83

Խալիբեանցին

 

 

 

[Թիֆլիսից]

Օգոստոս

 

 

26

84

  Հայրապետեանցին, ստր[ախովոյէ]

 

85

Ղազարոս եղբօրս

 

86

Հայրապետեանցին, 2 ձեռ[ագրով]

27

87

Կաթողիկոսին

Սեպտեմբեր

 

 

3

88

Հայրապետեանցին

 

 

 

[Էջմիածնից]

7

89

Կաթողիկոսին, գործերով

8

90

Համասփիւռին

11

91

Հայրապետեանցին, ապա[հովագրեալ]

14

92

Նազարեանցին, ապա[հովագրեալ]

19

93

Հայրապետեանցին, ապա[հովագրեալ]

 

94

Ղազարոս եղբօրս

 

95

Սիմէոնեանցին, ապա[հովագրեալ]

 

96

Քալանթարեանցին

26

97

Վարդազարեանցին, ուսմ[ան] վրայով

 

98

Հայրապետեանցին, ապահովեալ

 

99

Սիմէոնեանցին, ապահովեալ

Հոկտեմբեր

 

 

10

100

Նախիջեւանայ քաղաքական գլխոյ, ի մասին հնդկ[ական] հրի[տակաց], ապահովեալ

 

101

Պատգամ[աւորաց], ի մասին եկեղ[եցական] դրամոց, ապահովեալ

 

102

Հայրապետեանցին

 

103

Մատթ[էոս] սրբազանին ապա[հովագրեալ]

 

 

 

[Թիֆլիսից]

21

104

Հայրապետեանցին, հասարակ

21

105

Կռնկին

22

106

Վ[եհափառ] կաթողիկոսին, ԺԲ պարբեր[ական]

 

107

Եսայի վարդապետին

 

108

Քուաքեռաց

 

109

Գրիգ. վ[արդապետ] Տէր․ Ստեփ[անոսեանցին]

 

110

Եղիազար եպ[իսկոպոսին]

 

111

  Մկրտիչ վարդապետին, Բաբամեանց

 

112

Քալանթար[եանին], ստրախ[ովոյէ]

24

113

Սանասարեանցին, Հախուերդի հետ

26

114

Եզեանցին, Ամատունու հետ

28

115

Քաղաքական գլխոյ Ն. Նախիջ[եւանայ], կաթ[ողիկոսի] թղթ[ով]

 

116

Հայրապետեանցին

 

117

դարձեալ նորան

 

 

 

[Տրապիզոնից]

Նոյեմբեր

 

 

16

118

Միանսարեանցին, Տրապիզոնից

 

 

 

[Պոլսից]

22

119

Հայրապետեանցին

22

120

մեր տունը

29

121

Հայրապետեանցին

Դեկտեմբեր

 

 

6

122

Հայրապետեանցին

 

123

Փափազեանցին

13

124

Սանասարեանցին

14

125

Բուդաղեանցին

 

126

Խաֆաֆեանցին

 

127

Հայրապետեանցին

 

128

Մատթ[էոս] սրբազանին

 

129

Նազարեանցին

20

130

Միանսարեանցին (3)

 

131

մեր տունը

 

132

Սանասարեանցին

 

133

Հայրապետեանցին

 

134

Նազարեանցին

 

135

Քուաքեռաց

 

136

«Մեղուին»

 

 

 

[Նէապոլից]

30

137

Մկրտիչ Աղաթոնին

 

138

«Մեղուին»

ԳՆԱՑԱԾ ԹՂԹԵՐ
1861

 

 

Լոնդոն[ից]

ամիս

համար

 

Յունուար

 

 

13/25

1

Հայրապետեանցին

 

2

Սահրատեանցին

 

3

Խաֆաֆեանցին

16/28

4

Բերբերեանցին

17/29 [2]

5

Բուդաղեանցին

 

6

մեր տունր

 

7

Սիմէոնեանցին

 

8

Միանսարեանցին

 

9

Ք[ուաքեռա]ց

 

10

Բերբերեանցին

 

11

  Արամին

 

 

 

[Փարիզից]

1/13 [3]

12

«Մեղուին» (Չեռնովի մասին)

 

13

Սուլթանին

 

14

Լալաեւին

 

15

Բուդաղեանցին

 

16

Րուդնեւին, յունուարի 17/29

 

 

 

[Լոնդոնից]

5/17

17

Միանսարեանցին, կ[աթողիկոսի] թղթերը եւ տրանս.

 

18

Մալենցովին

 

19

«Մեղուին»

 

20

Պոլսի ռուսի փոստին

 

21

Էլիգիւզէլին

 

22

Սուաճեանին

 

23

Էլիգիւզէլին

/11

24

Քեաթիպեանցին

 

25

մեր տունը

8/20

26

Հայրապետեանցին

 

27

դարձեալ նորան

6/18

28

Խաֆաֆեանցին

 

29

Մատթ[էոս] սրբազանին

13/25

30

Սահրատեանցին

 

31

Վարդ[ան] Խալիբեանցին

5/17

32

Կովայլսկուն

11/23

33

դարձեալ նորան

15/27

34

Մարիա Նիկոլաեւնային

 

35

Րուդնեւին

 

36

Խաֆաֆեանցին

 

37

«Մեղուին»

 

38

դարձեալ

 

39

մեր տունը

 

40

Կովայլսկուն

22/6

41

Հայրապետեանցին

 

42

դարձեալ, պաշտօնական

 

43

դարձեալ, Խաֆ[աֆեանցին], ձեռքով

 

44

Խաֆաֆեանցին

 

45

Կովայլսկուն

Մարտ

 

 

1/13

46

Արամին

 

47

Մալենցովին

2/14

48

Հայրապետեանցին

 

49

Խաֆաֆեանցին

4/16

50

Եզեանցին

9/21

51

Սուլթանին

 

 

 

[Փարիզից]

Ապրիլ

 

 

1/13

52

«Մեղուին»

12/26

53

«Մեղուին», 4 պատկ[եր], 300 երկու տ[ող]

 

54

Խաֆաֆ[եանցին], պատ[կերի] եւ 2 տողի մա[սին]

 

55

  Լոնդոն

 

56

Կովայլսկուն [Բեռլին]

 

 

 

[Մարսէյլից]

21/3

57

Արամին

22/4

58

Բերբեր[եանցին], Բու[դաղեանցին]

 

59

Մուրադեանցին

 

60

Հայրապետեանցին, մուրհ[ակով]

 

61

Սերոբ եղբօրս

 

62

Տրապ[իզոնի] ռուսի շոգ[ենաւային] ընկեր[ութեանը]

 

63

Փոթի, Լիւլեւին, աղի համար

 

64

Թիֆ[լիս], Միանսարեանցին

 

65

Ստանիսլաւին

 

 

 

[Ալեքսանդրիայից]

Մայիս

 

 

1/13

66

Սերոբ եղբօրս

 

67

Հայրապետեանցին

 

68

Ստանիսլաւին

 

69

Սուաճեանին

 

70

դարձեալ նորան

 

71

Uանասարեանցին

 

72

Բուդաղեանցին

 

73

Խաֆաֆեանցին

 

74

Քեաթիպեանցին    

 

75

Արամին

 

 

 

[Քահիրէից]

2/14

76

Սուաճեանին

4/16

77

Նազարեանցին

 

78

Յակոբեանցին

 

 

 

[Uուէզից]

6/18

79

  Միանսարեանցին

 

80

մեր տունը

 

81

Խաֆաֆեանցին

 

82

Հայրապետեանցին

 

83

Կովայլսկուն

 

84

   Ստանիսլաւին

 

85

Ալփիարին

 

 

 

Ադէնից

13/25

86

Հայրապետեանցին

 

 

 

Ցէյլոնից

22/5

87

Հայրապետեանցին

 

 

Կալկաթա[յից]

Յունիս

 

 

12/24

88

Հայրապետեանցին, պաշտօնական

 

89

դարձեալ նորան, հասարակ

 

90

Խաֆաֆեանցին, Պ[ետեր]բուրգ

 

91

մեր տունը, Նախիջեւան

 

92

Րուդնեւին, Մոսկուա

 

93

Կալկաթայի տէր Յ[ովհաննէս] ա[ւագ] քահանային մասին հրիտակացն)

 

94

Կովայլսկուն, Բեռլին

14/26

95

առ Վառվառ տիկին Էլիազ

15/27

96

առ Հ. Գ. Աբգար

22/4

97

առ պ. Պալ Օրէնսգէտ, ի մասին Աղաւելեանի

26/8

98

……………

 

99

Ստանիսլաւին, Լոնդոն

 

100

Ալփիարին, Եգիպտոս

 

101

Միանսարեանցին, Թիֆլիս

 

102

Սուաճեանին, Պոլիս

 

103

Յակոբեանին, Ալեքսանդրիա

 

104

Մատթ[էոս] սրբազանին, Աստրախ[ան]

 

105

Արամին, Փարիզ

 

106

Սուլթանին, Մոսկուա

 

107

մեր տունը, Նախիջեւան

 

108

Խաֆաֆեանցին, Պետերբուրգ

 

109

Հայրապետեանցին, Նախիջեւան

Յուլիս

 

 

11/23

110

Կովայլսկուն, Բեռլին

 

111

Հայրապետեանցին, Նախիջեւան

18/30

112

0[րիորդ] Մ. Խաֆաֆեանցին, Պետերբուրգ

 

113

Խաֆաֆեանցին, Պետերբուրգ

27/8

114

Հայրապետեանցին, Պետերբուրգ

 

115

մեր տունը

 

116

Խաֆաֆեանցին

 

117

Խալիբեանցին

 

118

Ալփիարին

 

119

«Մեղուին»

 

120

Ստանիսլաւին

Օգոստոս

 

 

2/14

121

Խաֆաֆեանցին

3/15

122

առ պր. Պալ Օրէնսգէտ

10/22

123

Հայրապետեանցին

 

124

Խաֆաֆեանցին

 

125

մեր տունը

17/29

126

Կալկաթայի եկեղեցպանին, պ. Կարապետ Հ. Վրթանէսեանց

28/9

127

Հայրապետեանցին

 

128

Խաֆաֆեանցին

Սեպտեմբեր

 

 

11/23

129

Ալփիարին

 

130

Մ. Յակոբեանցին

 

131

Սուաճեանին

 

132

Հայրապետեանցին

 

133

Խաֆաֆեանցին

 

 

 

[Մադրասից]

Հոկտեմբեր

 

 

8/21

134

Սէթ Աբգար

23/9

135

Թ. Խ. Աւետում

 

136

U. Հ. Աբգար

 

137

պ. Պ. Հ . Պալ

 

138

եղբօրս

 

 

 

[Ալեքսանդրիայից]

31/12

139

Հայրապետեանցին

 

140

Խաֆաֆեանցին

 

141

Սերոբ եղբօրս

Նոյեմբեր

 

 

14/26

142

Սէթ Հ. Աբգար

 

143

Անջելօ Ռազետտօ

 

144

Ստանիսլաւին

 

 

 

[Պոլսից]

[Դեկտեմբեր]

 

 

1/13

145

Սուաճեանին

 

146

Պօղոս Մելիտոս

 

 

ՆԱՄԱԿԱՆԻՔ
1862

 

 

Յունուար

 

 

Մարսէյլից

Յունուարի 4-ի փոստով, հին տոմ[ար]

 

1

Բերբերեանցին

 

2

եղբօրս` Ղազարոսին

 

3

Խաֆաֆեանցին

 

4

Հայրապետեանցին

 

5

Սրբազան Կիւրղի[ն]

Փետրուար, նոր տոմար

 

 

Լոնդոնից

[ամիս

համար]

 

Փետրուարի 3-ի փոստով

 

6

Խաֆաֆեանցին

 

7

Սէթ Հ . Աբգար

 

8

տէր Յովհաննէս Խաչկեան

4

9

եղբարցս

 

10

Խաֆաֆեանցին

 

11

Բերբերեանցին

 

12

Սուլթանին

 

13

Րուդնեւին

 

14

Կովայլսկուն

5

15

«Մեղուին»

7

16

Խաֆաֆեանցին

 

17

Կովայլսկուն

 

18

Կաթողիկոսին, Յունուար 20-ի թուականով

 

19

Կաթողիկոսին, Յունուար 20-ի թուականով

9

20

Քեաթիպեանցին

 

21

Ալփիարին

10

22

Հայրապետեանցին

 

23

Յակոբեանցին

11

24

Բուդաղեանցին

12

25

Պապային

 

26

«Մեղուին»

13

27

Կովայլսկուն

15

28

Տիգր[ան] Փէշտմալճեանցին

17

29

Բուղաղեանցին

19

30

Պապային

 

31

«Մեղուին»

21

32

Քեաթիպեանցին

26

33

Պօղոս Մելիտոսին

 

34

Պալին

 

35

Թ․ Խ. Աւետում

 

36

Մ. Կ. Մ. Դաւթեանց

 

37

Ս. Հ. Աբգար

Մարտ

 

 

3

38

Պապային

 

39

նորան դարձեալ

8

40

Քեաթիպեանցին

11

41

Քեաթիպեանցին

12

42

Բուդաղեանցին

 

43

Խաֆաֆեանցին

 

44

Պապային, ա, բ

 

45

Սուաճեանցին

18

46

Նուրիճանին

 

47

Հայրապետեանցին

 

48

Խաֆաֆեանցին

 

49

Բերբերեանցին

 

50

եղբարցս

19

51

«Մեղուին»

22

52

Խաֆաֆեանցին

 

53

Հայրապետեանցին

26

54

Տիգրանին

27

55

Տիգրանին

Ապրիլ

 

 

10

56

Ս. Հ․ Աբգար

 

57

Հ. Գ. Աբգար

 

58

Ս. Թագ[ու]որ[եանին]

 

59

Տ. Փէշտմալճեանին

12

[60]

Տիգրանին

15

[61]

Ս․ Թագուոր[եանին]

 

ՃԱՆԱՊԱՐՀՈՐԴՈԻԹԵԱՆՍ ԸՆԹԱՑՔԸ [4] 1860 –1861–1862

1860 թիւ

Պետերբ[ուրգից] ելայ . . . . , յունիսի 15 [5]

Մոսկուա մտայ

Մոսկ[ուայից] ելայ

Նախիջեւան մտայ

Նախիջեւանից ելայ

Թիֆլիս մտայ

Թիֆլիսից ելայ

էջմիածին մտայ

էջմիած[նից] ելայ

Թիֆլիս մտայ

Թիֆլիսից ելայ

Փոթի մտայ

Փոթուց ելայ

Բաթում

Տրապիզ[ոն]

Տրապիզ[ոնից] ելայ

Պոլիս մտայ

Պոլսից ելայ

Մեսսինա մտայ

Մեսսինայից ելայ

Նէապոլիս մտայ

1861

Նէապոլսից ելայ

Գենուա մտայ

Նոյն օրը ելայ Գենուայից եւ Թուրինի եւ Սաւոյի վերայով Փարիզ մտայ 

Փարիզից ելայ

Լոնդոն մտայ 

Լոնդոնից ելայ

Փարիզ մտայ

Փարիզից ելայ

Լոնդոն մտայ

Լոնդոնից ելայ

Փարիզ մտայ

Փարիզից ելայ

Մարսէյլ մտայ

Մարսէյլից ելայ 23, որ էր Զատկի ա) օրը

Ալեքսանդրիա մտայ (մտանք) 29

Ալեքսանդրիայից ելայ մայիսի 2, առաւօտ ժամը 9

Քահիրէ (մտայ), նոյն օրը զկնի կէս աւուր (կէսօրից յետոյ) ժամը 4-ին

Քահիրէից ելայ մայիսի 5-ին, առաւօտ ժամը 8

Սուէզ մտայ երեկոյ[եան] ժամը 3

Սուէզից ելայ (կիրակի օր), մայիսի 7-ին

Ադէն (Թատմոր) մտայ13

Ադէնից ելայ նոյն օրը երեկոյ[եան]

Ցէյլոն մտայ մայիսի 22-ին

Ցէյլոնից ելայ            23-ին

Մադրաս մտայ 27-ին

Մադրասից` նոյն օրը երեկոյ[եան]

Կալկաթա մտայ (երեկոյ), մայիսի 30-ին [6]

Կալկաթայից ելայ սեպտեմբերի 27

Սուէզ մտայ հոկտեմբերի 24

Քահիրէ` նոյն օրր

Ալեքսանդրիա 20

Ելայ նոյեմբերի 2

Երուսաղէմ մտայ 4

Ելայ 8

Յոպպէ 9-10

Ալէք[սանդրետ] 11

Ելայ 14

Իզմիր մտայ 18

Ելայ                           

Պոլիս մտայ նոյեմբ․ 20

Պոլսից ելայ դեկտեմբ․ 27

1862

Մարսէլ մտայ յունուար 2

Ելայ 4

Փարիզ մտայ              5

Ելայ 8

Լոնդոն մտայ 9

Ելայ փետ․ 12

Փարիզ մտայ            13

Ելայ

Լոնդոն մտայ

Ելայ

 

ՀԱՍՑԷՔ

Paris

4 Hоnоrè Chevalier, Mr. Sarkis

23 Condè, Mr. Oskanian

12 Monsieur, Mr. Alischanian

22 Feubourg Montmartre, Mr. Missak

4 [Rue] Vaugirard, quartier Latin, Hôtel de Lisbon, prés du Luxembourg

23 Fleurus, Mr. Kiatibian

44 Bonaparte, Mr. Aram

56 Boul[evar]d Sébastop[ol], Mr. Tuysuzian London

60 Haymarket street, Mr. Thomas (Turkish divan)

Bruxelle

Շամախի Սարգիս վարժապետ Համբարձումեանց

Առաքէլ Յովսէփեան Օսմանցով, շամախեցի

Тифлис

Михаилу Месроповичу Миансарову, против Армянского Ванкского собора в доме майорши Шахазизовой.

Петру Симеоновичу Симеоняну, на Сергиевской улице в доме Хатисова.

-----------

Rue Provense 63, Soukiasof

М. Bimmler

Md. Bogdanoff

Typographie Wolder. Rue Napoleon 44, M. Tuysuz.

Дашков, Петров

Lanschtein. оттудою ж не знал дорогу в Эмс. Подпоручик Дашковский.

Putney, at mister Tincler's House. Я занял у г. Маркузова 43 т[алер] 22 гр[ош]

Neu Mainzer strasse I. В Пирмонт, в Ганноверское королевство, а то в Киссенген, если пять дней.

Мостиезний

Rue Vaugirard, quartier Latin 7, Hotel de Lisbon prés du Luxémbourg

На Грязной улице против Старообрядской церкви в доме Тухонкина.

College Arménienne à Grenelle près [de] Paris

Василий Евстафьев Эйхлер.

Hotei d'issle. Rue Jacob 31, Stanislav Satine

На углу Невской и Коровонной, в доме Меньшикова, кв[артира] зубного вр[ача]. С Невск[ого] в [անընթ․] по прос[пекте].

На Безбородкинском проспекте, дача Шмидта 23. Паровоз останавливается у дачи Тимадкова.

На Вознесенском проспекте, против церкви Вознесения, в доме Шкидрского 31, г-ну Корганяну.

Soden, cstr. jengshien Schweizerhauotischen, fräul[ein] Lebedieff

Soden, в 5 poтe Измайловска, дом Годде

Rue Vívíenne 23, Comptoir des publicltès etrangéres pour la Russie á Paris. Кадетский, Кошора

Новроцкий, Нов[ый] Адмир[алский], дом Макар[ова] 31, квар[тира] 2, через Пикосский мост

Пыпин, Моск. 33 квар[тира] в кабинете у Есаулова В. М.

-----------

Honoré Chevalier 4, Mr. Sarkis

Debouest 86, Mr. Chahnasarian

Condeé 23, Mr. Oskanian

Tuysuzian. boul[evar]d Sebastop[ol] 56

A grenell rue Violet 6, M. Calfa

Monsieur 12, Alichanian

Jacob 29, Satine

Feubourg Monmartre 32, Mr. Missak

Soden, jungschen Schweizerhäuschen, fräul[ein] Lebedieff und Muravieff.

London, M. Thomas, Turkish divan, Haymarket street 60

Park House, Percy Cross. Fulham, Picadillia

ԳՐԵԼԻՔ

Արեւմուտք օրագիրը նորա վախճանը

Մասիսը Միսաքեանի յօդուածները

Մասեաց աղաւնի կամ Ծիածան

Կռունկ հայոց աշխարհին

Արամեանի յայտարարութիւնը Արեւմուտքի մասին

Փարիզ անուն հանդէսը, Մուրադեանցի

Օրագիրների ներկայ վիճակը, նոցա ինչպէս լինելու պարտականութիւնը

Վարդապետարան Քրիստո[նէութեան] Այվազի

Օրացոյց 1860 ամի Այվազի

Խուդաբաշեանի գիրքը

Թիֆլիզից ստացուած անստորագիր նամակները Յովնաթանեանցի մասին

Թիւրքիայում հայոց եւ յունաց պատրիարքների, եպիսկոպոսների եւ վարդապետների արած անդադար տեսութիւնքը: Մասիսը` ուրախութիւնը Արձագանք Բիւզանդական անունով յոյն օրագրին:

18 դարու վերջին կէսի վերայ մի խորհրդածութիւն, ակնարկելով 89 անմահ թուականը:

Ռուս կայսրների հրովարտակները, Սուվորովի նամակը եւ այլն: Ակտերք, 2 հատ. եր[ես] 68:

ՅԻՇԵԼԻՔ

Քանի մի օրինակ Թափառական հրէայ առնուլ

Արեւմուտքի թերթերը հաւաքել եւ բերել

Աշակերտք Նեստորի Թէոդորիտ, Իւաս, Յովհանն Անտիոքցի. Բարոնիոս

Գրիգոր Աբրահամեան Փէշտմալճեան, Քիւրքչի խան

Եղիազար Յովհաննիսեան, Հուջիխան Բեշիքդաշ. խնդրել սոցանից պ. Խազեզեանցի գրքերը կամ դրամը

Աստուածատուր Դաստակեանց

Փարիզ, վառօդապետ Պօղոս պէյի որդի Պետրոս պէյ

Պոլիս, Միքայէլ աղա Արզումանեանին` եղբայր տիկնոջ, որ է կառավարիչ աղջկանց դպրատան:

 

Александр Карлович Мейснер по росс[ийскому] посольству в Париже

Отца Василья

Марья Сергеевна Ольхина

Николай Яковлевич Ростовцов

 

Մարտիրոս Յովհաննէս քահանայ Մ[?]աւգեան. թիւ ի աշակերտաց տեարց Լազարեանց ճեմարանին, որ ի Մոսկով որ է հօրեղբորդի Կարապետի Մ[?]աւգեան, որ ի Կալկաթա:

Աւետաբերի գործակատարք Զենոբ եւ Ռափայէլ Փափազեանք

225 հատ մնաց, Փարիզ, 27 մարտի

 

Գէորգեւսկ` տէր Սարգիս Տէր-Պօղոսեան

Աստուածատուր Սիմէոնեան Չոռչաքեանց

Բալտազար Էմմանուէլեան Խօճայեանց

Ստաւրոպոլ` Յովհաննէս Պօղոսեան Չուվալեան

 

6 օրինակի փող

2 օրինակ Իզմիրեանցին

1 օրի[նակ] Աջեմեանցին

1 Եզեանց

1 Բուդաղ[եանց]

1 Կարկանով

1 Շանշեանց

Խնդիրք Արամայ. Տփխիսի բնակիչք որչափ են եւ մասնաւորապէս հայք, եկեղեցեաց թիւը, Ռուսաստանի բոլոր հայոց թիւը

 

Այն տղայի համար, որ այնտեղ մինի մօտ է, խօսել Սաղայի եւ Նազարեանցի հետ

Հիւսիսափայլի 6 համարը պ. Եզովին

Նախիջեւան, Նազար Չէրքէզով, 1 օրինակ Հիւսիսափայլ

Sommerfeldt 46 —1859, воск[ресенье], 1 марта

11 апреля русский язык

4 ист[ория]

26 богослов[иe]

22 армянский

3 мая груз[инский]

5 тур[ецкий]


Յիշատակարան 4

............................. 5

............................. 6

............................. 7

............................. 8

............................. 9

............................   10

............................. 1

............................. 3

Նկատողութիւն 10

1 նամակ . . . . 4

2 նամակ . . . . . . №11


 

[ԴՐԱՄԱԿԱՆ  ՀԱՇԻՒՆԵՐ]

Պարոն Պետրոս Եագորիչ Թութունովէն առեցի 75 մանէթ եւ պիտի տամ Մոսկուա, պարոն Մովսէս Բայենդուրեանցին, на Большой Суконный ряд, 16.

 

Ֆրանկ[ֆուրտից] Կաստ[էլ]

10 կրէյցեր

 

6

էմսից Լայմշտեյն

10

 

1. 16

 

15

 

1. 31

 

2․1

 

                         

Մարկոսեանցից առել էի`

43. 22

 

2. 1

 

41. 21

Պիտի ուղարկեմ նորան այժմ 41 տալեր 21 զիլբեր գրոշ:

 

 

իզվոշ[չիկ]

30

մինչեւ Կաստ[էլ]      

42

բագաժ          

20

ծառային

12

ծառային

12

տոմսակ

27 гро[ш]

իզվոշ[չիկ]

42 крейцер 

Էմսում

2 талер                                             

ծառային եւ թրեւելս

40 կրէյց

---------------

40                              

մինչեւ Քեօլն

36 грош

վագ[անընթ. ]

1-10

թէյ եւ այլն, եւ այլն

25

մինչեւ Փրես.

15-21

բագաժ

3-10

 

 

Ֆրանկ[ֆուրտից] Դրեզդ[էն]

20 I/2

 

II 11 69

III 7— 54

Դրեզդ[ենից] Բռեսլաւ

6— 45 րոպ.

 

II 4— 77

III 3 —28

Բռեսլ[աւից] Վառշաւ

15 ժամ

 

II 9 52

III 6 37

Գումար ժամուց ընդամէնն

Ֆրանկ[ֆուրտից] Վառշաւ

            42 15

Գումար դրամոց

II 25 98

Գումար դրամ[ոց]

III 17 19

Արտասահմ[անում]

 

7 75

74

5 51

68 58

  3 43

2 24

65 15


 

[ԳՐԱԿԱՆ]

Дела давно минувших дней

Глагол времен, металла звон,

твой страшный глас

меня смущает, зовет меня[... ]

 

Էակներ խօսում էին վատթար միմիայն քաղաքականութեան վերայ:

[Բայց այդ անցքերը]

Խաղացողքը այդ [ողբեր[գութեան]] եղերերգութեան, յայտնի բանէ համեմատաբար խօսելով, ճշմարիտ որ վատ չներգործեցին:

------------------

Երկաթի գնաց․ որպէս աւազակ, որ հեռանում է, փախչում է բանտից:

Զօրութիւնքը աճում են, որքան աճում են կարիքը:

Թեւերը բանալ եւ թռչել դէպի անմահութեան տաճարը:

Անարգական սիւների վերայով բարձրանալ մինչեւ փառքի կատարը:

Հոգիքը գրաւ դրած սատանային` անունները մտածում էին յանձնել աստղերին:

[Կրակով սղոցեցին նորա այրական համբերութիւնքը]:

Եւ ահա յաւիտենական ամօթ ժառանգած են նոքա, որ ճնշեցին նորա աչքից արտասուքի կաթիլներ:

 

պ. Կ[ոմս] Էմ[մանուէլ],

Կարդալով քո Յիշատակարանը Հիւսիս[ափայլի] 1 մէջ, ուրախացայ շատ եւ ասես թէ մի նոր կենդանութիւն եկաւ վերաս: Չար լեզուներ ասել էին ինձ, թէ քո թոքախտութիւնքը զայրանալով զրկել է քեզ հնարից շարունակելու մեզ սիրելի Յիշատակարանը: Ոմանք, առաւել վատթար լեզուք, Յիշատակարանիդ մի փոքր ուշանալը մեկնել էին չարաչար, բայց փառք Աստծոյ, ամենայն կասկած եւ տարակոյս փարատուեցաւ, եւ ես ցնծում եմ, որ, թէ կենդանութիւն լինի, ամբողջ տարի պիտի վայելեմ քո Յիշատակարանը:[1] Ծոցատետրի պայմանական առաջին էջի վրայ նշուած են կորած նամակներից չորսը

Փետրուարի 5ին՝

Սրբազանին 17

Վանկային 18

Սուլթանին 19

Քովայլսքիին 20։

[2] Ծոցատետրում 1861 թ. Յունուարի 17/29 ամսաթուի ցուցակը կրկնւում է՝ որոշ տարբերութիւններով.

7 Նազարեանցին

8 Սիմէոնեանցին

9 Միանսարեանցին

10 Քուաքեռաց

11 «Մեղուին»

12 Խաթանեանցին

13 Մալենցովին

14 Հայրապետեանցին

15 Բերբերեանցին

[3] Կրկնւում է նաեւ փետրուարի 1/13-ից յունիսի 12/24-ը. սեւագիր օրինակ է, ջնջումներով, թերի, անունների եւ հերթականութեան որոշ տարբերութիւններով։ Թերթիկներից մէկը՝ ապրիլ-մայիս 21/3 մինչեւ մայիս 2/14 վերնագրուած է Յիշատակարան դէպքերի ։ Մաքրագրի մէջ արուած են որոշ լրացումներ սեւագիր օրինակից սովորական փակագծերի մէջ։

[4] Ծոցատետրում կայ Մ. Նալբանդեանի Ճանապարհորդութեանս ընթացքի 1860 թ. յունիսի 15 1861 թ. մայիսի 30-ի մի երկրորդ օրինակ, առանց էական տարբերութիւնների, որ տալիս ենք տեղ-տեղ, սովորական փակագծերի մէջ։

[5] Հին տումարով [ծանօթ. Մ. Նալբանդեանի]։

[6] Այս գրառումից յետոյ երկրորդ օրինակն ընդհատւում է։