Ամարանոց Բիւզանդեան

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

 

122

Համատարած այն ` շէնք մօտակային,

Ֆնտգլը ձայնի ` ՚ի բարբառ տաճկին,

այլ փոխանակ կաղնեաց ` տունք առ ծովեզրին,

տունք ՚ի մէջ հովտին ` ւ՚ի զառ ՚ի վայրին:

 

123

Առ նախնեաց դարուք ` առ յունականին,

գ կոչ էր ՚ի յանուն ` Այանդիոսին,

նախկին Ատտիկոս ` տեսուչ Քսոլաքին,

Արկիրօպօլիս ` անուն եդ սըմին:

 

124

Տեսեր առ ծովու ` զնոր մզկիթ սորին,

պանծայ գալստեամբք ` սուլդան Համիտին,

տե ' ս եւ ՚ի ներքս անդ ` զաղբիւր զբաղանին,

ա համակ նորոգածք ` նորին արքային:

 

գ Այսպէս կոչեցաւ ՚ի յանեագայ Դէլամոնէ ` զոր մեղարացիք պաշտէին. ըստ Դիոնիսեայ բիազանդացւոյ առ Ճիլլիոսի Գիրք Բ. գլ. 8: Ճիլլիոս զանց առնէ յիշէլ զԱրկիրօպօլիս անուանակոչութիւնն. զորմէ վկայէ Սոկրատէս գիրք Է. գլ. 25:

ա ՚Ի Քնտգլըէ ՚ի գնալն ՚ի Գապադաշ, ՚ի հնոյ էր տեղին կոչեցեալ Բալինօրմիքօս, եւ առ նովաւ տաճար Պտղոմեայ. զոր Բիւզանդացիք իբրեւ զԱստուած պաշտէին, սակս բազում նպաստս մատուցանելոյ նոցա: