Անգիտաց Անպէտ

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

0649

ԵԱՍԱՄԻՆ

(Jasmin).

Գ ցեղ է. լաւն այն է որ սպիտակ լինի, եւ հոտն անուշ լինի. տաք եւ չոր է Բ արաճան. եւ նուրբ այնող է. եւ հոտն աւգտէ հով գլխու ցաւութեան, եւ ֆալիճին, եւ լակուվային. եւ զյըղեղեա կալուածն բանայ. եւ տերեւ զմանն ի յերեսացն տանի. եւ զշտերն այլ տանի. եւ ակնջին եւ ծաղկին աւգտէ. զերեսն սպիտակ առնէ եւ ճլէ տայ. եւ ձէթն աւգտէ իրիկամաց հովութեան, եւ արգանտին եւ ձուոց հովութեան. եւ զսերմն յորդ այնէ. եւ ասած է թէ զծաղկին քամուքսն ո՛վ խէ՝ զհայզն կտրէ. եւ ձէթն աւգտէհին ոսկրացաւութեան. եւ թէ զուկի ձիթով աւծես հով նկրիսի՝ աւգտէ. եւ թէ մոմով (րուղան) որ աւծես շուկակին, աւգտէ. եւ գլուխ կու ցաւցնէ. եւ զիր չարութիւնն տանի քաֆուրն. եւ իր փոխանն սուսանն է: Ասէ Պատէհին թէ պ. սահլատ ասէ, եւ ի Շիրազ՝ կուլի եասամին ասեն. եւ ինքն սպիտակ, եւ դեղին, եւ ազրախ կու լինի. եւ տաքն ուժով է ի տաքութիւն եւ ի չորութիւն. եւ հոտն անուշ. եւ բնութիւնն տաք եւ չոր է յԲ տարաճին վերջն եւ յԳ տարաճին յառաջքն. հալէ զգիճութիւնն եւ զմանն ի յերեսացն տանի. եւ այն ցեղն որ հալող է եւ տաքցնող, ամենայն հով զաւդուածով եւ տաք բնութեան զեն է. եւ զիր չարութիւնն տանի վարդի ձէթն եւ քացախն: Ասէ Դս, թէ զբոլոր եւ զտափակ ճիճին հանէ. եւ զօձն այլ հանէ ի փորուն, յորժամ տրորես մեղրով եւ տաս որ խմէ. եւ Շարիֆն ասէ թէ զսպիտակ եասամին չորացնեն, եւ լոսեն, եւ աւծեն սեւ սաղին, կամ ծխեն, եւ կամ լուանան, զսեւ մազն՝ սպիտակ այնէ. եւ թէ զեասամինն զջուրն յամէն օր Ժ դրամ անաւթուց խմէ՝ զնամազպուռ (նուն = Taenia) ձգէ:

0650

ԵԱՂՈՒԹ

(Corindon).

ինքն ցեղ մըն է. լաւն այն է որ կարմիր եւ ըռումանի լինի. բնութիւնն հով եւ չոր է. աւգտէ խաֆաղանին եւ վատուժութեան սրտին. եւ զհոգին պայծառ կու առնէ. եւ զբնութիւնն կու շինէ. եւ չի թողուր որ երազափորձութիւն լինի. ասած է թէ մարդ զինքն ի հետն վերցնեն՝ կաթն չի չորնայ. եւ իր առնելուն չաքն Ա կուտ է. եւ իր փոխանն իր չքաւքն ոսկին է: Ասէ Պտին թէ լաւն այն է որ կարմիր եւ ըռումանի լինի. եւ խիստ խնդացնէ զսիրտն: Ասէ Գրոցս թէ խասիաթով զհոգին սնցնէ, եւ զբնական տաքութիւն պայծառացնէ, եւ զհոգի կենդանութեան զզաւրութիւն յաւելցնէ. եւ ի բերանն առնելով՝ զսիրտն ուրախ առնէ. եւ զարունն պայծառ առնէ. հանց որ ի մեռած մարդուն ի վերայ կենայ՝ արունն յուշ պաղի. եւ ով որ զինքն վերցնէ՝ ամենայն մարդկանց ի յաչքն պատուական երեւնայ եւ հարկեւոր լինի. եւ ի տայունէն եւ վապաէն անհոգ մնայ. եւ իր մաճունն զմահացու դեղոց զչարութիւնն խափանէ. եւ ի յաչաց դեղերն՝ զաչաց լուսն յաւելցնէ, եւ զաչքն առողջ պահէ եւ ամրացնէ խիստ:

0651

ԵԱՊՐՈՒՀ

(Mandragore).

եւ ինքն խոտ մըն է, որ մարդու կերպ կու նմանի. եւ ինքն Է ցեղ է. հով եւ չոր է Բ տարաճան. եւ թմրեցնող է. եւ թէ ուտեն՝ շատ քուն բերէ, հանց որ զսգայութիւնն խափանէ. եւ թէ ի գլուխն աւծեն՝ զնոյն գործն առնէ, եւ զգլխուն ցաւն տանի. եւ թէ ջրով մազմատայ առնես՝ զակռին ցաւն տանի. եւ թէ խմես՝ աւգտէ ամենայն փորոքին ցաւերուն, եւ պինտ ուռէցնուն, եւ ոսկրայցաւին, եւ շտերուն, եւ նկրիսին, եւ հումրային, եւ տաք ուռէցնուն, եւ զան թրջած ցորենն հաւն ուտէ, գիրացնէ խիստ. եւ առնելուն չաքն կէս դրամ է. եւ զիր չարութիւնն տանի մեղրն եւ տարչինին. եւ իր փոխանն լուֆն է եւ աղվէշբկին հունդն է:

0652

ԵԱԽԶԻԶ

(Petroselinum).

ինքն մեծ քարաւսներուն ցեղերուն է, որ նոր շարղի ասեն. եւ յիշած է. եւ ասած է թէ ֆատրսալիոնն է. ի վերայ ֆէին յիշած է:

0653

ԵԱՏԶԱ

(Costus).

ինքն ղուստն է. յիշած է ի վերայ էատին իւր համարն:

0654

ԵԱՏՂԱ

(HiՌble).

որ է խամայիխտի. եւ յիշած է իւր համարն ի վերայ խէին:

0655

ԵԱՐՊՈՒՅ

(Gerboise).

որ է մուշի տաշտին, որ է վայրի մուկն. ասած է թէ զանձն աղէկ կերակրէ եւ զփորն լուծէ:

0656

ԵԱԼՆՈՒՀՈՒՃ

(Bois d'Inde,

յ. Եալէնջուջ). որ է յաւտի հնդին. յիշած է իւր համարն ի վերայ յիին:

0657

ԵԱՄՄԱՄ

(Tourterelle).

որ է շաֆթինն. յիշած է շային վերայ:

0658

ԵԱՐԱՅ

(Roseau).

որ է ղասապն, պ. նաը ասեն. յիշած է ի վերայ ղատին:

0659

ԵԱՐԱՄԱՊԻՀ

(Asperge,

յ. Եէրամի). որ է հալիոնն. յիշած է ի վերայ հոյին:

0660

ԵԱՐՆԱ

(Hennռ)

որ է հինան:

0661

ԵԼՂՈՒՆ

(Tamarisc oriental).

իսլ. յիշած է:

0662

ԵԱՆՊՈՒԹ

(Anagyris).

որ է եղջուրն, եւ թ. կաչի պույնուզի. եւ ինքն Բ ցեղ կու լինի. Ա ցեղն՝ զերդ փուշ է, եւ միրգն զերդ խնծոր, եւ ի մէջն կարմիր հատկներ ունի, եւ զփորն կապէ. եւ Ա այլ ցեղն՝ ծառ կու լինի մեծ, որպէս քնծորի ծառ, եւ տերեւն խնծորի տերեւէն մանտր կու լինի. եւ միրգն նման է ալուճին, եւ սեւուկ լինի եւ խիստ քաղցր. եւ զկուտն սառաֆնին ի գործ կու արկանեն, ոսկի եւ արծաթ կշռելու համար. եւ թէ եռցնես եւ զջուրն խմեն, աւգտէ ստամոքին. եւ թէ զինքն շատ ուտեն, զհայզին արունն շատացնէ. եւ զտակին կեղեւն ակրան աւծես՝ զցեւն տանի, եւ զակռան անվնաս շուտով հանէ: Ասէ Պտին թէ եանպութն՝ խառնուպի նապտին է. յիշած է զիր կերպն. եւ իր բնութիւնն հով եւ չոր է Գ տարաճան. եւ ոմանք ասեր են թէ չորութիւնն Բ աստիճան է. եւ ոմանք ասեր են թէ տաք է. ի յանապատ եւ ի պարտէզնի կու բուսնի. եւ իր միրգն՝ նման է գառին իրիկամի, եւ գունն՝ կարմիր, որ ի սեւութիւն քշտէ. եւ ի յԵգիպտոս այսոր՝ հապ ուլ քիլիայ ասեն. եւ իր կուտն նման է եղջուրու կտին. եւ թէ եփեն եւ ջրովն մազմատայ առնեն՝ զակռային զցաւն տանի. եւ զհայզին արունն կտրէ, եւ զլուծումն կտրէ. եւ այս դեղիս ի Շիրազ՝ կուր «կարուրե կասեն:

0663

ԵԱՇՖ

(Jaspe).

ինքն ազգ մի զապարճաթն է. մխին գունովն լինի. եւ թէ ի վիզն կամ ի բազուկն կապեն՝ դիւէ անհոգ լինի. եւ տղայ չի բերող կնկանն յանդամն կապես՝ շուտ տղայ բերէ. եւ թէ վիզն կապեն՝ աւգտէ ստամոքցաւուն, փորձիւ. եւ զայլ աւգտութիւնն յիշած է ի հաճարնին:

0664

ԵԱՆԱԽ

(Prռsure).

որ է. թ. մայեա. զխլտերն նուրբ առնէ. եւ այն արունն եւ կաթն որ պաղել է՝ կու հալէ. եւ աւգտէ ըխտաւորին, եւ թէ՛ ուտեն եւ թէ՛ խմեն. կանաց հայզն կտրելուն յետեւ՝ յառջեւէն զերդ շաֆ վերցնեն նա, պատեղւոր առնէ. եւ թէ խմեն՝ չի պատեղւորի. եւ զփորն կապէ, եւ աւգտէ աղեց գաներուն, եւ արգանտին խծկելուն եւ մահացու դեղոց աւգտէ. եւ զամենայն հալած իրք պաղեցնէ, եւ ստամոքին զեն առնէ. զիր չարութիւնն տանի մեղրն: Եւ թէ զլապըստկին խաղածն ջրով խառնես եւ ի քիթն դնես՝ զքթին արունն կտրէ. եւ թէ Ա կուտ հին գինով կամ մատպուխով խմեն՝ աւգտէ աւձահարին եւ կարճահարին եւ ամենայն մահացու դեղոց:

0665

ԵԱՂՍԻՏ

(Chondrille).

որ է խանդարեկն. յիշած է իւր համարն ի վերայ խէին:

0666

ԵԱՆՄԱ

(Hieracium Philosella).

որ թ. աղճայ աւթ ասէ. ջղախոտին, եւ՝ եղին ականջ ասեն խոտ մի կայ, այնոր ի մէջն կու բուսնի, եւ ի անոնցմէն փոքր լինի. եւ ի տերեւնէն ի մջէն որձայ կու ելնէ. Ա թիզ յերկանութիւն կու լինի, եւ հաստկեկ. եւ թէ ծեծեն եւ ցանեն ի վերայ խոցերուն՝ բուսցնէ. եւ ի Շիրազ՝ մուղլտարու ասեն. յիշած է:

0667

ԵԱՂՄԻՍԱՅ

(Rheum Ribes).

որ է ըռիպասն. յիշած է ի վերայ ռային իր համարն:

0668

ԵԱՐՊԱՏՈՒՐ

(Peucedanum).

ինքն խոտ մըն է որ տերեւն եւ որձան նման է ըռազեանային. Սամիսոն շատ կու բուսնի. ) եւ շատ մազմզուկ կունենայ. եւ ի վերեւն ծաղիկ ունի. եւ տակն սեւ լինի, եւ հոտն ծանդր. եւ ի վերեւն կպչտուկ լինի. ի լեառն եւ ի շուք տեղեր կու բուսնի. որ զտակն կու ճեղքեն, եւ զջուրն կու հանեն, եւ ի շուքն կու չորցնեն. եւ թէ զջուրն քացխով եւ վարդի ձիթով խառնեն՝ աւգտէ լասըրղասին, եւ գլխուն շուրջ գալուն, եւ ըխտաւորին, եւ հին գլխացաւուն, եւ ֆալիճին, եւ յէրղնիսային. եւ թէ քացխով եւ հոռոմ ձիթով շաղեն աւծեն՝ ջղերուն զցաւն տանի. եւ թէ հոտան՝ աւգտէ արգանտին խծկելուն. եւ թէ ծխեն՝ ամենայն սողունք փախչին. եւ թէ վարդի ձիթով խառնեն եւ ի յականջն կաթեցնեն՝ զցաւն խաղեցնէ. եւ թէ կերուած ակռային կաթեցնեն՝ ամրացնէ. եւ թէ ըռօֆաւտան հաւկթով ի գործ արկանեն՝ աւգտէ հազին եւ գոզին բռնուելուն. աւգտէ եւ քամուն. եւ փորացաւութեան աւգտէ, եւ զփորն կակղացնէ. եւ փայծղան ուռէցին այլ աւգտէ. եւ թէ պատեղւոր կնկան ծխեն՝ եւ կամ խմէ՝ զտղան ձգէ. եւ թէ խմեն՝ աւգտէ իրիկամացաւին եւ բշտին. եւ տակն այլ զջրին զբանն առնէ. եւ թէ եփեն եւ խմեն՝ ի գործն վատուժ լինայ. եւ թէ զտակն չորացնես եւ ծեծես եւ ի վերայ ցանես՝ յիստկէ եւ զաղտն, եւ զդեքն հանէ, եւ պեղծ միսն հալէ, եւ նոր միս ածէ եւ ողջացնէ, եւ զկոտրած ոսկորն հանէ. եւ թէ ի մորհամն խառնես եւ դնես ի վերայ խոցին՝ աւգտէ. եւ թէ զտակն ծամես՝ զբերնին հոտն աղէկ առնէ. եւ թէ ծխես՝ աւգտէ վապային հիւընդութեան. եւ թէ լեղի նշով եւ սազապով եւ տաք հացով ուտեն՝ զգիճութիւնն պակսեցնէ. եւ թէ զտակն ծխեն եւ ծուխն ի քիթն մտէ՝ աւգտէ նուզլային, եւ կրծոց կալուածնուն աւգտէ եւ բանայ, եւ զըղեղին զգիճութիւնն պակսեցնէ, եւ աւգտէ վապային. եւ թէ զտակն լոսեն եւ ցանեն այն խոցին վերայ որ չի ողջանալ՝ ողջացնէ. եւ թէ այրեն եւ սեւ ձութով (եւ) արդար եղով խեռնեն եւ աւծեն ի գլխուն խոցերն՝ աւգտէ. եւ թէ կրակով ելած զջուրն ի յականջն կաթեցնես՝ զծանտրութիւնն տանի. եւ թէ այրեն եւ քացխով խառնեն եւ աւծեն ի գլուխն նա՝ զգլխուն շտերն եւ զբորն տանի, եւ զքանչալն այլ տանի. եւ թէ գինով խմեն՝ աւգտէ կրծոց խոշրութեան եւ թոքին. եւ թէ ի տակէն ի ցաւած ակռին վերայ դնէ՝ զցաւն խաղեցնէ. եւ զպեղծ խոցերն ողջացնէ:

0669

(ԵԻՒԱՖ

(Avoine).

որ է տատին. յիշած է ի վերայ տիունին: )

0670

(ԵԱԼԸԱՆ ՕԹԻ

(Serpentaire).

որ է շըկուտրիոնն: )

0671

(ԵՐԸՆՃԱՅԻ ՏԱԿ

(Gentiane).

որ է ճինտիանան: )

0672

(ԵԳԻՊՏՈՍԻ ԿԱՒ

(Terre d'լgypte).

որ է խալիս յիստակ սուսրն, որ տինի Մսրի ասեն: )

0673

(ԵԷՐ ՍՕՄԸՆԻ

(Cyclamen).

այբին վրայ գրած է, ապյատ: )

0674

ԵԱՐՊԱՇԱՆԱՅ.

 

որ թ. սաղ օթ ասէ. ինքն խոտ մըն է որ տերեւին յերկանութիւնն թիզ մըն է, եւ լանքն այլ քիլ մըն է. եւ տերեւին մեջէն որձայ կու ելանէ, մէջն փուճ եւ բոլոր կու լինի. եւ ի կիսէն ի վեր մանտր տերեւ ունի, եւ շատ ամաննի ունի որպէս սագու ոտք. եւ ի վրան ծիրանի ծաղիկ ունի, սպիտակ կու քշտէ. եւ ամըննուն ի մէջն միրգ ունի կաղնու չաք. եւ մէջն ի լի եւ կպչտուկ լինի, եւ քաղցրկեկ կու լինի. եւ թէ ուտեն՝ զմերձաւորութիւնն յաւելցնէ. եւ թէ արգանտն ելանէ՝ այլուի ներս տանի, եւ զանձն գիրացնէ, եւ զգոզն յորդորէ, եւ բշտին եւ աճուկին ցաւուն աւգտէ. եւ ինքն ի փոս տեղեր եւ ի խանտակնի շատ կու բուսնի. եւ ոմանք ասեն թէ այսոր տակն սպիտակ պահմանն է:

0675

ԵԱՂՈՒՊ

(Perdrix mՉle).

որ է որձ կաքաւն. միսն շուտ կու մարսի եւ աղէկ կերակուր է. մուհթատիլ է. եւ թէ զըղեղն գինով խմեն՝ աւգտէ դեղնութեան. եւ թէ զլերդն ուտեն կէս մխթալ՝ տաք տաք՝ աւգտէ ըխտաւորութեան. եւ թէ զլեղին աչաց ծարուր այնես՝ զաչաց զբալն տանի, եւ մթնալուն աւգտէ. եւ թէ իր չքաւքն մեղր եւ զայթ խառնեն եւ յաչքն քաշեն՝ զվուրն որ ի յաչքն իջնու, խափանէ. եւ թէ զլեղին որ յամիսն Ա հեղ ի քիթն կաթեցնեն՝ զսգայութիւնն սուր առնէ, եւ զմոռացկոտութիւնն տանի, եւ զաչքն սուր առնէ. եւ թէ զլեղին անծակ մարգրտով եւ մշկով խառնեն եւ բարակ լոսեն եւ յաչքն քաշեն՝ զսպիտակն եւ զբուսած միսն եւ զբալն ի յաչիցն տանի. եւ թէ զարունն չորացնես, եւ տրորես ապիկով եւ տարֆլֆուլով, իր չքօքն, եւ յաչքն կաթեցնես, եւ թէ մեղր խանես, եւ զաչաց բալն եւ բորն «բորբոսն ե այլ տանի:

0676

ԵԱՐՊՈՒՀ

(Gerboise).

որ է Սարակինոսաց լապստակն, եւ ոմանք՝ եաւրիրճակաւճան ասեն. եւ միսն շատ կերակրէ զանձն եւ զփորն կակղացնէ:

0677

ԵՂԷԳ

(Roseau).

որ է խսափ. յիշած է:

0678

ԵԱՂՄԻԶԱ

(Rheum Ribes).

որ է ըռիպասն. որ գրած է ի վերայ ռայի, եւ կու յիշուի իր համարն:

0679

ԵԱՂՏԻՆ

(Courge).

որ է դդումն. եւ ի վերայ դային է յիշած: Եւ ասէր Պտին թէ իր ծառն որձայ չունի որպէս դդումն եւ կամ որպէս ձմերուկ եւ կամ հանդալ եւ խիար:

0680

ԵԷԹՈՒՀ

(Euphorbe).

այն խոտն է որ կաթ ունի. Է ցեղ է. կաթն եւ տակն եւ հունդն եւ տերեւն Գ տարաճան տաք եւ չոր է. այրող է. եւ կաթն այրած ակռան կտրատէ, եւ զսպինն ի յերեսացն տանի. եւ թէ ի գլուխն աւծես՝ աւգտէ հով շիկիկային. եւ թէ աւծես՝ զսայֆան ի գլուխն տանի. եւ ամենայն եէթողնին պալղամ կու լուծեն. եւ զխլտն որ պալղամի է՝ հանէ. եւ թէ զիր կաթն ի վերայ թզին կաթեցնես եւ չորացնես որ ուտէ՝ շատ պալղամ լուծէ. եւ զշտկներն տանի. եւ ի ըղընկան քովն զաւելի միսն ուտէ. եւ զմորթն խոց առնէ, եւ ծին ծին կառնէ. եւ զպարասն այլ տանի. եւ կաթն սայֆային ճլէ կուտայ. եւ իր առնելուն չաքն Ա կուտ է. եւ զիր չարութիւնն տանի սպիտաճն եւ վարդի ձէթն. եւ իր փոխանն իր չքաւքն սէքպինաճն է: Ասէ Պտին թէ ամենայն խոտ որ կաթն ունի, այն՝ ի եէթուհներուն է, որպէս շիպրիմն, եւ յաշրն, եւ լաղիան, եւ մազարիոնն, եւ յարտանիսան, եւ որ նման է սոցա. եւ իր ցեղերն շատ ազգեր են. եւ ամէնն վնասակար է. եւ յուժովն՝ կաթն է. եւ այլ յետեւ՝ հունդն է. եւ այլ յետեւ՝ տերեւն է. տաք եւ չոր է ի Դ տարաճան. եւ թէ զկաթն յանձն աւծես՝ զմազն կտրէ. եւ թէ այլուի բուսնի՝ վատուժ բուսնի. եւ թէ զկաթն ի ջուրն վաթես՝ ո՛րտեղ որ ձուկ կեն այ, ի ջրին երեսն գայ. եւ ամէն Ա իր անունովն իր տեղն յիշած է:

0681

(ԵՂԵՒԻՆ

(Artemisia Cina Berg).

որ է թուրք եղեւին, որ է շէհ էրմանին. որ տան աւել կանեն զինք. իւր հունտն զճիճիքն կու թափէ: Կարծեմ, ես՝ մեղաւոր Պունիաթ բժիշկս, թէ խորասանին ա՛յս է. եւ է ըստոյգ: ) - (Պարսկերէն տրամանայ կասէն: )

0682

ԵԻԱՆԻՍԹԱԼԱՅ

(Equisetum).

այս խոտ մըն է, որ յ. ումսուհ ասէ. ի վերայ ոյին գայ: Եւ ցեղ մըն այլ կու լինի, որ տերեւն նման է ձիթենոյ տերեւին. եւ ծաղիկ չունի. եւ Ա թիզ յերկանութիւն ունի. եւ միրգն կարմիր կու լինի. եւ թէ զայս խոտս սերկեւլին շարապով խմեն՝ զփորն կապէ. եւ թէ (իր)մէն եփեն (եւ) յորժամ խմեն՝ աւգտէ աճուկին ճղքելուն եւ իրիկամաց եւ բշտի ցաւերուն. եւ փորոքին եւ զաւդուածոցն ուժ տայ. եւ թէ զջուրն թզի ջրով խմեն՝ աւգտէ հազին եւ զխնաֆասին. եւ թէ զայս խոտս ծեծեն եւ ի վերայ խոցին ցանեն՝ աւգտէ եւ բուսցնէ. եւ թէ սպեղանի առնես եւ դնես ի վերայ ձուքուռանին՝ աւգտէ:

0683

ԵԶՆԱԼԵԶՈՒ

(Anchusa italica).

որ է լիսանի սավրն. յիշած է իւր համարն ի վերայ լիւնին:

0684

(ԵՐՆՋԱՆ

(Eryngium).

ղատին վերայ, ղուրսանաթ: )

0685

ԵԶԻՆ ԱԳԻ

(MolՌne).

որ է մահի զահրաճն. յիշած է համարն ի վերայ մենին:

0686

ԵԶՐԵՂՈՑ ՊՏՈՒՂ

(Baies de Laurier).

որ է հապ ըլ ղարն, որ է տափնին. յիշած է իր համարն:

0687

ԵՂԻՃԿՏՈՒԿ

(Mauve).

որ է խուպազին. յիշած է ի վերայ խէին իւր համարն:

0688

ԵՂԲՈՒՐՈՒՍ

(Ellռbore).

որ է խարպախն, որ է վրացի կոճն. եւ յիշած է ի վերայ խէին իւր համարն:

0689

(ԵՐԿԹԻ ԱՂՏ

(Scories de fer).

որ է խապիս ըլ հատիտ: )

0690

ԵՂԵՒԻՆ

(Armoise).

որ է շէհն. որ յիշած է իւր համարն ի վերայ շային:

0691

ԵՂԻՃ

(Ortie).

որ է անճիրան. եւ յիշած է ի վերայ այբին իւր համարն: (Որ Նարեկացին ինքնաթոյն կոչէ եղիճին: )

0692

ԵՐԵՍՆԱԿ

(Agrimonia Eupatoria L. ).

որ է ղաֆէթն, որ է անիծած ծաղիկն. յիշած է ի վերայ ղատին:

0693

ԵՐԿՐՄԱՅՐ

(Ver de terre).

որ է խարատինն. յիշած է ի վերայ խէին:

Կատարեցաւ եչն: Յիշենք զայն որ առաջի գիրն զան է: