ԹՂԹԵՐ

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

* ԹՈՒՂԹ ՇՐՋԱԳԱՅԱԿԱՆ ՏԵԱՌՆ ՎՐԹԱՆԻՍԻ ՔԵՐԴՈՂԻ
       1  Սրբասէր ուղղափառաց եւ ճշմարտից, եւ վանից երիցանց, եւ գեղջ քահանայից, ազատաց եւ շինականաց, ծերոց եւ տղայոց, եւ համաւրէն ամենայն ժողովրդականաց, հայալեզու աշխարհացդ, որ էքդ ընդ իշխանութեամբ եկեղեցւոյն Ցուրտաւայ, ի Վրթանիսայ եւ յայլ պաշտաւնէից սրբոյ եկեղեցւոյս՝ Տէրամբ ողջո՜յն։
       2  Վասն զի եհաս առ մեզ լուր չախորժելի, եթէ զհերձուածն Նեստորի եւ զժողովոյն Քաղկեդովնի, զոր Հայոց եւ Վրաց եւ Աղուանից միաբանակաց եպիսկոպոսաց եւ իշխանաց սոսկալի նզովիւք անյիշատակութեամբ էր ի բա՜ց բարձեալ՝ Արդ կաթուղիկոսդ անուանեալ եպիսկոպոսակցաւքդ հանդերձ եւ իշխանաւք ընդունելութիւն եւ մեծարանս առնեն հերձուածոյդ ։ 3  Լուաք եւ վասն սրբութեանդ ձերոյ ունել նախանձ վասն ուղղափառ հաւատոյ ամենայն բարեպաշտութեամբ ընկալեալ ի սկզբանէ յաշխարհիդ ձերում, եւ աղաւթեմք միշտ հաստատուն մնալ եւ արիանալ՝ անզանգիտող համարձակութեամբ։ 4  Գիտացէք, երբարք, զի ի վերջին ժամանակս եմք, եւ չար գազանին հրապոյրք մերձեալ են, ապստամբութիւն առնելով ուղղափառաց հաւատոց, զի մոլորութեան իւրոյ կազմեսցէ ասպնջական ։
       5  Վասն որոյ արթո՜ւն կացէք եւ հսկեցէք եւ մի՛ իւիք մեղկիցիք, զանգիտելով ի մահկանացուացն երկիւղէ, այլ համարձակութեամբ զայն համառաւտել, զոր ի սկզբանէն ունէաք զճշմարիտ հաւատն, զի եւ պարգեւացն Աստուծոյ արժանի լինիցիմք, գուցէ ձեռն զմաճով արկեալ՝ լքանիցիմք աչառելով կամ զանգիտելով յոմանց, վասն որոյ գայ բարկութիւնն Աստուծոյ։ 6  Այլ դի՛ք ի սիրտս ձեր զյորդորական բան Փրկչին մերոյ եւ Տեառն Յիսուսի Քրիստոսի Աստուծոյ. եթէ՝ Մի՛ հոգայցէք, որպէս թէ զի՞նչ խաւսիցիք ընդ հակառակորդս ձեր. զի հոգի իմ պարգեւէ՜ որ ինչ պիտոյ է ձեզ խաւսել ։ 7  Եւ եթէ աւելի ինչ պէտք եղիցին հակառակութեան եւ պատասխանաց, հրամայեսցէ գրել առ մեզ Սրբութիւնդ ձեր. եւ շնորհիւ ամենասուրբ Երրորդութեանն հասեալ առ ձեռն պապանձեցուսցուք զբերանս՝ զհայհոյութեան բանս չարախաւսողացն։
       8  Ողջ լերուք ի Տէր։