ԹՂԹԵՐ

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

* ՏԵԱՌՆ ՊԵՏՐՈՍԻ, ՎՐԱՑԻ ԵՊԻՍԿՈՊՈՍԻ, Ի ՎՐԹԱՆԻՍԷ
       1  Փառաւորելոյ Տեառն Պետրոսի Աստուածաշնորհ պարգեւաւք պայծառացելոյ, ի Վրթանիսէ եւ ի միաբանական սրբոյ եկեղեցւոյս պաշտաւնէից Տերամբ ողջոյն։
       2  Գրէ երանելի առաքեալն, որ հանդերձեալն էր լինելոց, թէ՝ Հերձուածք լինելոց են ի ձեզ, եւ որ ընդիրքն են երեւեսցին ։ 3  Լուաք յաղագս պատուականութեան քո, եթէ նախանձաւոր ես եւ սիրաւղ ճշմարիտ հաւատոց. զի որպէս յառաջագոյն երանելի հայրապետն մեր Մովսէս գրեաց յաշխարհդ հեռանալ ի Խուժիկ չեպիսկոպոսիդ խաբէութեանց, այժմ առաւելագոյն եւս պարտիմք փախչել յանաւրէն ժողովոյ Քաղկեդովնի հայհոյութեանցն, զի հաւասար հրէութեան է. զոր համբաւ չախորժելի այժմ եհաս մեզ լսել, թէ յաշխարհիդ ձերում մեծարանս մատուցանեն ժողովոյն այնմիկ։ 4  Վասն որոյ եպիսկոպոս մի աշխարհիդ փախստական գնացեալ է, զդառն եւ զանբժշկելի վիրառնութիւն ժողովոյն այնորիկ ճանաչելով։ 5  Արդ, որպէս ընկալայք զնախանձ Աստուծոյ յանձինս ձեր, պինդ կացէք մինչեւ ի կատարումն գործոյդ, զի եւ պարգեւացն երկնաւորաց արժանի լինիցիք։ 6  Թուղթ արարաք վասն դորին իրաց ցկաթուղիկոսդ եւ ցայլ իշխանսդ, զի նորոգաձեւութիւն ինչ հաւատոյ մի՛ եղիցի ի մէջ երկուց աշխարհացս. եւ մի՛ աւտարութիւն հոգեւոր եւ մարմնաւոր սիրոյ թուեսցի պատուականութեանդ քում. որպէս եղեր իսկ ասպնջական ուղղափառ հաւատոյ, զոր ի ձեռն սրբոյն Գրիգորի հաստատեաց բազում սքանչելագործութեամբք Տէր Աստուած յաշխարհիս ։ 7  Եւ դու առաւելագոյն խաղաղութեան պատճառս լեր, զի նորոգաձեւութիւնն, որ ստութեամբն է պաճուճեալ, կորիցէ, եւ ճշմարտութիւնն հաստատեսցի, եւ սրբասէր եպիսկոպոսս, որ ճշմարիտ հաւատոյ նախանձաւոր է, ի տեղի իւր դարձցի. զի եթէ այդ այդպէս ոչ լինի, յաւիտենական թշնամանք մնան ի վերայ աշխարհիդ։ 8  Եւ եթէ ի ձեռն գրելոցդ հակառակութիւնդ չբառնայ, գրեցէք առ փառաւորեալ իշխանս աշխարհիս մերոյ, որ զմեզ այդր արձակեն, եւ այնպէս լինի որպէս Աստուածն կամի։
       9  Ողջ լեր։