Ժամանակագրութիւն (1871)

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա
Ի թուականին Հայոց ՈՀԸ, կատարեցաւ աշխարհապատում պատմութիւնս Տէր Միխայելի սուրբ պատրիարքին Ասորւոց, զոր ստուգիւ գրեաց ծայրաքաղ առնելով յաստուածաստեղծ մարդոյն Ադամայ. սկիզբն առնելզով ասաց մի ըստ միոջէ զկարգ եւ զծնունդ եւ զշինութիւն արարածո զոր նախ քան զջրհեղեղն աշխարհակործան , եւ զոր յետոյ ջրհեղեղին յորդւոցն Նոյի շինել եւ աճել ըստ հրամանի եւ ուխտին ամենակալին Աստուծոյ` որ ետ ընդ նոսա յետ ջրհեղեղին: Եւ ՚ի վերայ այսորիկ զկարգ եւ զթիւ թագաւորացն Հոռոմոց եւ Պարսից. եւ զկնի Պարսից թագաւորութեանն վճարելոյ` սկիզբն առնէ թագաւորութեանն Արաբկաց որ են Տաճիկք. եւ ՚ի կատարածի սոցա զԹուրքաց սուլտանութիւնն եւ զտիրելն բազում աշխարհաց եւ գաւառաց, զոր դեռ այժմս ունին բռնացեալք ընդդէմ բազում ազգաց եւ աղանց: Որ են թիւք ամացն յելիցն Ադամայ մինչեւ ՚ի ժամանակ կատարելոյ գրոցս ՚ի ձեռն Միխայելի Ասորւոց պատրիարքի, ամք վեց հազար չորս հարիւր եւ երեսուն. եւ այժմ է թիւս Հայոց ՉԻԲ, որ գրեցաւ գիրքս ձեռամբ տառապեալ Գրիգորոյ. զոր կամաւքն Աստուծոյ գրեսցուք եւ մեք զպակասութիւն սորա ամաց քառասուն եւ չորից :