Իսլամը հայ մատենագրութեան մէջ

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա
Բ. Երկրորդ մոլորութիւն Այլազգեաց,
       Որ զբարի զչար յԱստուծոյ ասեն, բաւականապէս ասացեալ եղեւ յԱռաջին Գլուխն։
       Ծանօթ. Այս Գլուխը մեր Ձեռագրին (=Հ) մէջ սա՛ խորագիրն ունի.
       Ընդդէմ այլազգեաց, որք զչարս եւ զբարիս [յ]Աստուծոյ ասեն, եւ կը բռնէ էջ 17։26։
       Ա. ն ունի միայն որք զչարս եւ զբարիս յԱստուծոյ ասեն։
       Իսկ տպագրուածն ունի.
       Ընդդէմ նոցա՝ որք զբարի եւ զչար՝ յԱստուծոյ ասեն՝ ԺԲ առարկութեամբ (էջ 13)։
       Հոս կը դնենք Բրդ Գլուխը, դարձեալ ըստ Հ. Ձեռագրի, բաղդատելով զայն Ա. ի եւ Տ. ի հետ, որպէս զի ամբողջանայ Տաթեւացինն գրուածը ընդդէմ Տաճկաց։
       Յետոյ, այս գլխին վերջը, կը դնեն նաեւ Մ. Ձեռագրին ընթերցուածը, գաղափար մը տուած ըլլալու համար Մ. ի համառօտութեան մեթոտին վրայ։