Բառացուցակ ախտանուանց եւ դեղօրէից

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

Ա. ԱԽՏԱՆՈՒՆՔ

Abcés.    Խղխայթ

Accouchement. Ծննդաբերութիւն

Acné.      Ծաղկեպալար* [1]

Adénite.             Խոյլատապ*

Adénome.          Խոյլուռ*

Adénopathie.     Խոյլախտութիւն*

Adynami            Անուժութիւն

Agonisant.         Ոգեւար

Albuminurie. Սպիտակամզութիւն

Alcoolisme aigu ou Intoxication alcoolique.     Գոհոլային թունաւորում

Alcoolisme chronique.   Գոհոլականութիւն

Alopécie.            Հերաթափութիւն

Amaurose.         Ակնամթարք

Amblyopie.        Բլշակնութիւն

Aménorrhée.      Դաշտանատութիւն

Amnésie Անյիշողութիւն, Ուշաթափութիւն

Ampoule.           Բուշտ

Amygdalite        Ցանկացատութիւն

Anasarque.        Ջրխոց

Anémie. Սակաւարիւնութիւն*

Anesthésie.        Անզգայութիւն

Anévrisme.         Տորոմումն (շնչերակի)

Angine Փողացաւ

Angine de poitrine.        Կրծամղձուկ*

Angiome. Անօթուռ

Ankyloblépharon.          Արտեւանակցումն

Ankylose.           Յօդագօս*

Anorexie.           Անախորժութիւն

Antéflexion (de l'uterus).          Յառաջթեքումն (արգանդի)

Antéversion (de l'uterus).         Յառաջշրջումն (արգանդի)

Anthrax. Կայծակն

Anurie.   Անմիզութիւն

Aortite   Մայր շնչերակատապ*

Aphasie. Անխօսութիւն

Aphonie.            Անձայնութիւն

Aphrodisie.        Ճակաճանութիւն

Aphthe Բերանակեղ

Apoplexie.          Կաթուած

Appendicite.      Յաւելաղետապ*

Artérite  Շնչերակատապ*

Artérosclérose Կարծրութիւն շնչերակաց

Arthrite. Յօդատապ*

Arthropathie.     Յօդացաւութիւն

Ascaride lombricoïde.   Աղեճճի, Աղեբոտոտ*

Ascite.    Փորաջրգողութիւն*

Asphyxie.           Շնչահեղձութիւն

Astasie Անկայութիւն

Asthénie.           Անզօրութիւն

Astigmatisme.   Անհամակեդրոնութիւն (աչաց)

Asthme. Ծանրաշնչութիւն, Զմայ

Asystolie.           Թերակծկումն սրտի*

Ataxie locomotrice.       Ընթացային անկանոնութիւն

Athérome.          Խոյսուռ* (շնչերակաց)

Atonie.   Ջլատութիւն, Կորովատութիւն*

Atrophie.            Ծիւրումն

Avortement.       Վիժումն

 

Balanite.            Ծեփկատապ*

Balano-posthite.            Թլփածփկատապ*

Bartholinite.      Բորբոքումն Բարթոլինեան գեղձի, Բարթոլատապ*

Bec-de-lièvre.     Շրթնահերձութիւն*

Blennorrhagie.   Ջերմամզութիւն

Blépharite.         Արտեւանատապ*

Boulimie.           Շնաքաղցութիւն, Եզնաքաղցութիւն

 

Bouton Շուտ

Bromidrose        Գարշաքրտնութիւն*

Bronchite.          Ցնցղատապ

Broncho-pneumonie      Ցնցղաթոքատապ

Brûlure. Երուք

Bubon.   Խաղաւարտ

Cachexie.           Ախտաժէտութիւն

Calcul.    Քար

Cancer ou Carcinum      Խլիրդ

Cardiaque.         Սրտախտաւոր*

Cardiopathie.     Սրտախտ*

Carie des os.      Ոսկրափտութիւն*

Catalepsie.        Ուշաբարձութիւն

Cataracte.          Լուսն

Catarrhe.           Դում, Հարբուխ

Céphalalgie ou Céphalée.         Գլխացաւ

Céphalématome.           Գլխուռոյց

Chalazion.         Կորկոտիկ

Chancre induré.             Կարծր չարկեղ

Chancre mou ou Chancrelle ou Chancroïde.    Կակուղ չարկեղ, Չարկեղիկ*

Chancre phagédénique.            Ուտիչ չարկեղ*

Charbon.            Ածխախտ

Chéloïde. Խլիրդակերպ* (ուռ)

Chlorose.           Ջրարիւնութիւն*, Դալուկ*

Choc.      Բաղխումն

Cholécystite.     Մաղձաբշտատապ*

Choléra.             Քոլերա

Cholérine.          Քոլերիկ

Chondrome.       Աճառուռ

Chorée. Կաքաւացաւ*, Շարժլախտ*

Choroïdite.        Սերեկենատապ

Chute de rectum.           Անկումն ուղաղեաց

Cicatrice.           Սպի

Cirrhose.            Լեարդախտ*

Colique. Խիթ

Collapsus.          Անկումն, Ոգեթափութիւն*

Coma.    Թմբիր

Commotion (cérébrale).            Ցնցումն (ուղեղային)

Compression (de la moelle).     Ճնշումն (ողնուղեղի)

Congestion.       Արենակտումն*, Արենախռումն

Conjonctivite.    Ակնազօդատապ*

Consomption.    Հալումաշ

Constipation.     Պնդութիւն

Constriction.      Սեղմումն

Contracture       Պրկումն, Կծկումն

Contusion.         Ճմլումն

Convalescence. Ապաքինութիւն, Հիւանդքաղ

Convulsion.        Լորցք

Coqueluche        Կապոյտ հազ

Cor.        Կանկրուկ

Coryza. Հարբուխ, Դում

Couperose.        Ժանգառախտ*

Courbature.       Կտրածութիւն, Կոտրտուկ

Coxalgie.            Ազդրացաւ

Crampe.             Մկնագելումն

Crampe professionelle. Արհեսատւորական մկնագելումն*

Crétinisme.        Կրետականութիւն, Թանձրամտութիւն

Crevasse.           Ճաթռտուք

Croup.    Խռչամղձուկ*

Cyanose.            Խաժախտ

Cystalgie.          Փամփշտացաւութիւն

Cystite. Փամփշտատապ*

Cystocèle.          Այրումն փամփշտի

 

Dacryocystite.   Արտասուաբշտատապ*

Daltonisme.       Տալթոնականութիւն, Անգունատեսութիւն

Débilité. Անկարութիւն

Dégénéressence.           Վատասերումն*

Délire.    Զառանցանք

Delirium tremens.         Դողդոջիւն զառացանք

Démence.          Խելայեղութիւն

Dengue.             Տանկ

Dérmatite.         Մորթատապութիւն

Déviation de l'utérus.    Ծռումն արգանդի

Diabète azoturique.      Բորակածնամզութիւն*

Diabète phosphaturique.          Լուսածնամզութիւն*

Diabète insipide.           Անշաքար առատամզութիւն

Diabète sucré.   Շաքարամզութիւն

Diarrhée.           Փորհարութիւն

Diastasis. Բացատութիւն

Dilatation de l'estomac.            Ընդլայնումն ստամոքսի

Diphtérie.          Կեղծամաշկութիւն

Dipsomanie.      Գինեմոլութիւն, Արբեմոլութիւն*

Dysenterie. Թանջք

Dysménorrhée Դժուարադաշտան

Dyspepsie.         Դժուարամարսութիւն

Dysphagie.        Դժուարակերութիւն

Dyspnée. Դժուարաշնչութիւն

Dysurie.             Դժուարամզութիւն

Ecchymose.       Հարուածանիշ*

Éclampsie.         Փայլակն

Ecrouelles.         Տե՛ս Scrofule

Ecthyma.           Հրատոչոր պալար

Ectopie (renale).           Տեղափոխութիւն* (երիկամի)

Ectropion.          Արտաշրջումն արտեւանանց*

Eczéma.             Էքզէմա

Éléphantiasis.    Խստորուկ

Embolie.            Անօթախից*

Embarras gastrique.      Կրճիմն ստամոքսի

Emphysème pulmonaire.          Փքուռոյց թոքային

Empoisonnement.         Թիւնաւորում

Empyème.         Թարախալից թոքամիզտապ

Encéphalite.      Գանկուղեղատապ*

Encéphalocèle. Այտոյց ուղղւոյ

Endocardite.      Ներքնամզատապ սրտի*

Endométrite.     Արգանդաներքնատապ*

Endopéricardite.            Տապ ներքին եւ արտաքին թաղանթաց սրտի

Engelures.         Ձմեռնուկ

Entérite.            Աղետապ

Entorse. Յօդագելումն*

Entropion. Ներաշրջումն արտեւանաց*

Épididymite.      Մակամորձատապ*

Épilepsie.           Լուսնոտութիւն

Épistaxis            Քթարիւնութիւն*

Épithélioma.      Խլիրդ վերնամաշկի

Érotomanie.       Տռփամոլութիւն

Érysipèle.          Տապաստ, Օձիկ

Érytheme.          Կարմրամորթութիւն*

Eschare. Վիրակեղեւ*, Էսքառ

Estiomène.        Փաղաղիչ

Exostos. Ոսկրուռ*

Extrophie.          Արտաշրջումն*, Արտացցումն*

Farcin.    Ձիաքոս *

Favus.    Գոնջ

Fétidité de l'haleine.     Գարշաշնչութիւն*

Fibrome.            Նեարդուռ*

Fièvre continue. Տեւողական ջերմ

Fièvre érrotique.            Անկանոն ջերմ

Fièvre éruptives.            Եռացական ջերմ

Fièvre gastrique.           Ստամոքական ջերմ, Որկորաջերմ*

Fièvre hectique. Մաշարաջերմ*

Fièvre intermittente.     Ընդհատաջերմ*

Fièvre jaune.      Դեղին տենդ

Fièvre larvé ou masqué.            Թագնաջերմ

Fièvre pernicieuse.        Ժանտ ընդհատաջերմ

Fièvre rémittente.         Թողացուցիչ ջերմ*, Թողաջերմ*

Fièvre synoque. Անցողական ջերմ

Fièvre traumatique.       Հարուածաջերմ*, Ջերմ վիրաց, Վիրաջերմ*

Fissure (anale). Հերձ (սրբանի)

Fistule.   Կեղանք

Fleur blanche.    Տե՛ս Leucorrhée

Flutulence.         Փքունք

Fluxion (de poitrine).     Արենակտումն* (կրծից)

Folie.      Յիմարութիւն

Folliculite.          Պատճատապ*

Fracture des os. Ոսկրաբեկութիւն

Fulguration.       Փայլակ

Furoncle.            Մկնոռ

Furonculose.      Մկնոռականութիւն*

Fongus Մսասունկ*

 

Galactorrhée.    Կաթնահոսութիւն

Gale.      Քոս

Gangrène.          Քաղցկեղ

Gastralgie.         Ստամոքացաւ*, Որկորացաւ*

Gastrite.            Ստամոքատապ*, Որկորատապ*

Gelure (des mains).       Սառումն (ձեռաց)

Gerçures.           Գէզ (ձեռաց)

Gengivite.          Լնդատապ

Genou valgum Կարթգել

Glaucome.         Լրթագոյն լուսն

Glossite.            Լեզուատապ

Glycosurie.        Շաքարամզութիւն

Goitre.               Խպիպ

Goître exophtalmique Արտակնախպիպ*

Gomme syphilitique.                 Ֆրանկախտուռ*

Goutte Յօդակաթուած*

Gravelle.            Աւազ

Grenouillette.                Գորտք

Grippe.   Համադում

 

Hématémèse.    Արիւնափսխութիւն

Hématocèle.      Արենայտոյց*

Hématome.        Այտոյց արենային

Hématomyélite.            Արենային ողնուղատապ*

Hématurie.        Արենամզութիւն

Héméralopie.     Հաւկուրութիւն, Գիշերակուրութիւն

Hémiplégie.       Կիսահարութիւն

Hémoglobinurie.            Արենագնդամզութիւն*

Hémophilie.       Մշտահոսականութիւն արեան*

Hémoptysie.      Արենաթքումն

Hémorrhagie.                Արենահոսութիւն

Hémorrhoïde.    Տեռատեսութիւն

Hémispasme.     Կիսաստնգանք

Hépatalgie.        Լեարդացաւութիւն

Hépatite.           Լեարդատապ

Hernie.   Աղեթափութիւն

Herpès Սողնախտութիւն

Herpès génital Սողնախտութիւն ծննդական գործարանաց

Herpétisme.       Սողնախտականութիւն*

Hoquet Կլթիկ

Hydrarthrose.    Յօդաջրգողութիւն*

Hydrocèle.         Ջրգողութիւն ամորձիաց

Hydrocéphale.   Ջրգողութիւն գլխոյ

Hydronéphrose. Ջրգողութիւն երիկամաց

Hydropneumothorax.    Ջրօդականութիւն լանջաց*

Hydropneumopéricardite.         Ջրօդականութիւն սրտակրանաց*

Hydropéricardite.          Ջրգողութիւն սրտակրանաց

Hydrothorax.     Ջրգողութիւն կրծից

Hygroma.           Ջրամորթութիւն

Hyperchlorhydrie gastrique.     Թթուումն ստամոքսի

Hypermétropie. Հեռատեսութիւն

Hyperostose.     Ոսկրուռոյց*

Hyperestésie.    Գերզգայութիւն*

Hypertrophie (du cœur).           Գերաճումն* (սրտի)

Hypochondrie.   Ախոնդանոտութիւն

Hystéralgie.       Արգանդացաւ

Hystérie.            Արգանդախեղդութիւն, Հիսթերի

 

Ichtyose.            Թեփամորթութիւն

Ictère.    Դեղնութիւն

Idiotie.               Ապշութիւն

Imbécile.            Տկարամիտ

Impetigo.           Որքին

Incontinence d'urine.     Միզագնացութիւն*

Indigestion.        Անմարսութիւն

Infitration d'urine.         Մզումն մէզի, Միզամզումն*

Influenza.          Տե՛ս Grippe

Insolation.          Արեւահարութիւն

Insomnie.           Անքնութիւն

Insuffisance.      Անբաւականութիւն (սրտի դռնակաց)

Intertrigo.          Միջաշփութիւն*

Inversion de l'utérus.     Շրջումն արգանդի

Iritis.      Ծիածանատապ

Irritation.           Գրգռումն

 

Kératite.            Եղջերատապ

Kératoconjonctivite.      Եղջերազօդատապ

Kyste.    Բուշտ

Kyste hydatique.           Ջրապալարային բուշտ

 

Laryngite.          Խռչատապ

Latéro-flexion (de l'utérus).      Կողմնաթեքումն* (արգանդի)

Latéro-version (de l'utérus).                 Կողմնաշրջումն*

Lèpre.    Բոր (արգանդի)

Leucémie.          Սպիտակութիւն արեան, Սպիտարիւնութիւն*

Leucorrhée.       Սպիտակ հոսում կանանց

Lichen.   Մորթաքոս

Lientérie.           Ողորկաղութիւն, Աղեհարթութիւն*

Lithiase biliaire.            Մաղձաքար*, Լեղաքար*

Lombric. Տե՛ս Ascaride lombricoïde

Lumbago.           Միջացաւ

Lupus.    Գայլցաւ

Luxation des os.            Ոսկրախախտումն

Lymphangite.                Աւշանօթատապ*

Lymphatisme.    Աւշականութիւն

Lypémanie.        Տխրամոլութիւն

Lypome. Ճարպուռ

Lymphadenum Աւշուռ*

Lymphangium.   Աւշանօթուռ*

 

Maladie d'Addison.        Ատտիսոնի հիւանդութիւն, Պղնձախտ*

Maladie de Basedow.    Բազտովի հիւանդութիւն, Տե՛ս Goître exophtalmique

Maladie de Bright.         Բրայտի հիւանդութիւն, Սպիտամզութիւն

Maladie bleu.                 Խաժախտ

Maladie de Parkinson Պառքէնսոնի հիւանդութիւն, Տե՛ս Paralysie agitante

Mal de mer.       Ծովահարութիւն

Mal de Pott.       Պոթի ախտ, Ողնասիւնի հիւանդութիւն

Mal perforant.   Ծակիչ

Maniaque.          Տարունակ

Manie.                Մոլեգնութիւն

Masturbation.                Գիջութիւն

Mégalomanie.                Մեծամոլութիւն

Mélencolie.        Սեւամաղձութիւն, Մելամաղձութիւն

Méningite.         Խելապատակատապ*

Météorisation.   Փքացումն (որովայնի)

Métrite Արգանդատապ

Métrorrhagie.                Արգանդային  արիւնահոսումն

Microcéphalie.   Փոքրագլխութիւն

Migraine.           Կիսագլխացաւ

Monomanie.       Մենամոլութիւն

Monoplégie.       Մասնահարութիւն*, Վերնահարութիւն

Morsure.            Խածուածք

Morve.    Խլնացաւ

Muguet, Բերանակեղ

Myélite. Ողնուղատապ*

Myélite diffuse. Սփիռ ողնուղատապ

Myocardite.       Սրտամկնտապ*

Myome Մկնայտոյց*

Myxome.            Խլնայտոյց*

Myxoedème.      Հոյզուռ*

Myopathie.        Մկնացաւութիւն*

Myopie Կարճատեսութիւն

Myosite. Մկնատապ*

Myringite.          Թմփկատապ*

 

Nécrose.            Փուտ, Փտութիւն

Néphrite.           Երիկամատապ

Neurasthénie.                Ջղագարութիւն*

Névrosisme.       Ջղայնութիւն, Ջղականութիւն

Névralgie.          Ջղացաւութիւն

Névrite Ջղատապ

Névrite périférique.       Արտաղջատապ*

Névrose.            Ջղագրգռութիւն

Névrome.           Ջղայտոյց*

Névropathie.      Ջղախտութիւն*

Nymphomanie Հարսնամոլութիւն

 

Obésité. Սոնքութիւն

Occlusion intestinale.    Խցումն աղեաց

Odontalgie.        Ատամնացաւ

Oedème.            Ջրապալար

Oesophagite.                 Ստուգնատապ*

Onomatomanie. Գրազբօսամոլութիւն*

Onyxis.   Եղնգացաւ

Ophtalmie.         Աչացաւութիւն

Orchite Ամորձատապ

Oreillons.           Խոյլականջ

Orgelet. Գարեակ

Ostéite Ոսկրատապ

Ostéomalacie.               Ոսկրակակղութիւն*

Ostéomyélite.    Ոսկրածծատապ*

Ostéopériostite.            Ոսկեր եւ մզանատապ*

Otalgie Ունկնացաւ

Otite.     Ունկնատապ

Otorrhée.           Ունկնահոսութիւն

Ovarite Ձուարանատապ*

Oxyure Սրատուտն որդն

Ozène.               Ռնգահարութիւն

 

Pachyméningite.           Թանցրախելապատակ

Palpitations.      Բաբախում (սրտի)

Panaris. Մատնաշուրթն, Մատնշուրջ

Panophtalmie.   Համաչացաւ

Papillome.         Պտկուռ*

Papule Շուտ

Paralysie.          Անդամալուծութիւն, Ջլատութիւն

Paralysie générale.       Ընդհանուր անդամալուծութիւն

Paralysie agitante.        Ցնցական անդամալուծութիւն

Paraphymosis.   Շրջաթլփատապ*

Paraplégie.        Միջնահարութիւն

Paramétrite.      Շրջարգանդատապ

Parotidite.         Շրջունկնատապ

Pédiculis pobis. Ցայլոջիլ

Pélade Հերաթափ դոնջութիւն*

Pemphigus.        Ջերմ բշտեղէն

Pénitis Վարոցատապ* *

Périartrite.         Շրջայօդատապ*

Péricardite.        Սրտակրանատապ*

Périostite.          Ոսկրամզնատապ*

Péritonite.         Շճամզնատապ որովայնի*

Pérityphlite.      Շրջկուրաղետապ*

Peste à bubon Խաղաւարտեայ ժանտախտ

Périnéphrite.     Շրջերիկամատապ

Pharyngite.        Կոկորդատապ

Phymosis.          Անձկութիւն թլփատի

Phlegmatia alba dolens.           Ցաւագին սպիտակ երակատապ*

Phlyctène.         Խաչ

Phlébite.            Երակատապ*

Phlégmon.         Պալար

Phtisie Մաշարէախտ

Phtheriasis.       Ոջլոտութիւն

Pied-bot.            Հաշմոտն

Pityriasis.          Թեփախտութիւն

Pityriasis versicolor.      Բազմերանգ թեփախտութիւն

Plaie.     Վէրք

Plaques muqueuses.     Հուզաթաղանթակեղ* (ֆրանկախտային)

Pléthore.            Արիւնաշատութիւն*

Pleurésie.          Ջրգողութիւն թոքամզտի

Pleurite. Թոքամիզտապ*

Pleurodynie.      Կողացաւ

Pleuropneumonie.         Թոքալանջատապ*

Pnemocèle.        Թոքայտոյց*

Pneumonie.       Թոքատապ

Pneumonie caseeuse.   Պանրատիպ թոքատապ

Pneumo-péricardite.      Օդասրտակրանք*

Pneumothorax Օդալանջաթաղանթ*

Polution nocturne.         Գիշերափորձութիւն

Polynévrite.       Բազմաջղատապ*

Polyurie.            Առատամզութիւն

Poux.      Ոջիլ

Polype Պողիպատ, Պոլիտ

Presbytie.          Հեռատեսութիւն

Prurigo Մարմաչախտ, Քերուըտուք

Prurit.    Մարմաջում, Եոք

Prolapsus.          Անկումն

Prostatite.         Շագանակագեղձատապ*

Psoïtis.              Փերթատապ*

Pseudarthrose Կեղծայօդ*, Դերայօդ*

Psoriasis.           Փսոր

Ptérigone.          Ականաքող

Purpura. Կարմրախտ

Pustule. Խաղաւարտ

Pustule maligne.           Չար խաղաւարտ, Ածխախտ (Charbon)

Pyélite Երիկամնակոնքատապ*

Pyélo–néphrite. Երիկամ եւ Կոնքատապ*

Pyohémie.         Թարախարիւնութիւն

Pyonéphrose.    Թարախերիկամ

Pyrosis Հրախտ

 

Rachtisme.         Ողնաթեքութիւն

Rage.     Կատաղութիւն

Ramolissement. Թուլացումն, Կակղութիւն

Réctite Ուղեղատապ*

Rein flottant.     Ծփերիկամ*

Rétention d'urine.         Միզարգելութիւն

Rétinite. Ցանցատապ*

Rétrécissement.            Նեղութիւն

Rétroflexion (de l'utérus).         Յետնաթեքումն* (արգանդի)

Rétroversion (de l'utérus).        Յետնաշեղումն* (արգանդի)

Rhumatisme articulaire.            Յօդացաւ

Rhumatisme masculaire.           Մկնացաւ

Rhume Դում

Rougeole.          Հարսանիթ

Rubéole ou Roséole.     Սուտ հարսանիթ

 

Sacro-coxalgie Սրբանաիրանային ցաւ

Salivation.         Լորձնածորումն*

Salpingite.         Ձուափողատապ*

Salpingoovarite.            Ձուարանափողատապ*

Sarcum. Ելունդ, Մսուռ

Saturnisme.       Կապարային թիւնաւորում

Satyriasis.         Ճակաճանութիւն

Scrofule.            Խոյլք, Խոզախտ

Scapulalgie.       Ուսացաւութիւն*

Scarlatine.         Կարմրուկ*

Sciatique.          Զիստաջղացաւ*

Sclérotite.          Տե՛ս Keratite.

Sclérodermie.    Խստամորթութիւն

Scléros en plaque.         Կարծրաշերտ ողնուղեղի*

Scoliose.            Ողնակողմնակորութիւն*

Scorbut. Լնդագարութիւն

Séborrhée.         Ճարպածորում

Sénilité. Ծերութիւն

Septicémie.       Փտախտ*

Spasme. Ստնգանք

Spermatocystite.           Սերմնափամփշտատապ*

Spermatorrhée. Սերմնահոսութիւն

Spina bifida.      Ողնահերձութիւն*

Splenalgie.        Փայլծաղացաւ*

Stomatite.         Բերանատապ

Staphylome.      Թին եղջերենւոյ (աչաց)

Stenose.            Նեղութիւն

Strabisme.         Շլութիւն

Suette miliaire. Քրտնատենդ

Surdité Խլութիւն

Sycosis. Թզուկ

Symphyse cardiaque.    Սրտակրծակցութիւն*

Symplépharon Արտեւանկցութիւն

Syndactylie.      Փակումն մատանց

Synovite.           Յօդաշճապարկատապ*

Syncope.            Նուաղում

Syphilis. Ֆրանկախտ *

Syringomyélite. Ողնուղակոս*

 

Tabes.    Թապէզ

Tache de rousseur.        Ցան

Tache ou Taie de la cornée.       Եղջերաբիծ* (աչաց)

Tænia.   Երիզորդն

Tampon de l'oreille.       Ականջի խցան

Tarsalgie.           Ուլնացաւութիւն*

Teigne faveuse. Խարսխային գոնջութիւն

Teigne tondante.           Խուզիչ գոնջութիւն

Terreurs nocturne.         Գիշերասարսափ*

Tétanis Կարկամութիւն անդամոց

Tétanos. Կարկամութիւն

Thyroïdite.         Վահանագեղձատապ*

Tic.         Քստումն

Torticolis.           Կարկամութիւն պարանոցի

Topoalgie.          Տեղացաւութիւն

Tremblement.                Դող

Trichiasis.           Թարթչախոտորումն

Trichophytie.      Մազասունկ

Thrombos.          Լերդախցումն անօթից*

Trophonévrose Ջղագրգռական սննդատութիւն*

Tuberculose.      Ուռականութիւն*

Tumeur Արտոյց

Tumeur blanche.            Ուռական արտոյց

Tympanite.         Տե՛ս Météorisation

Typhlite. Կուրաղետապ*

Typhus Ժանտ

 

Ulcère.   Կեղ

Urémie Մզաթիւնաւորում*, Մզարիւնութիւն

Uretérite.           Միզանցքատապ*

Urticaire.           Եզճատենդ, Եղիճախտ*

 

Vaginalite, Vaginite.     Խոռոպճատապ*

Vaginisme.         Նեղութիւն խոռոպճւոյ

Variole Ծաղիկ

Varioloïde.         Սուտ ծաղիկ

Varicelle.           Ջրծաղիկ

Varice.               Ընդլայնումն երակաց

Varicocèle.         Տորոմումն փոշտերակաց

Verrue.   Կոծիծ

Vertige Գլխու պտոյտ

Végétation.        Մսաբոյս*

Vomissement.                Փսխումն

Vomissement incohercible.       Փսխահարութիւն*

Vulvite Բունոցատապ*

Vitilligo. Քարաքոս

 

Zona.     Զոնա, Գոտեակ*[1]            Աստղանիշ կրող բառերն աշխատասիրողիս յօրինածներն են։