Յակոբ Օշականի աշխատանքների բառամթերքը

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա
ա՜դմային՝', 1; ա՜զգը։', 1; ա՜լ։', 1; ա՜լ', 5; ա՜խ–', 1; ա՜խ։', 1; ա՜խ։', 1; ա՜խ', 1; ա՜խ', 37; ա՜կը', 1; ա՜կն', 1; ա՜հ', 19; ա՜ղբը', 1; ա՜ղջն', 1; ա՜մ', 1; ա՜յ։', 1; ա՜յ', 4; ա՜յդ', 1; ա՜յլ՝', 1; ա՜յլ', 2; ա՜յն', 3; ա՜յնքան', 2; ա՜յսչափ', 1; ա՜ն՝', 11; ա՜ն։', 1; ա՜ն', 17; ա՜նցքը՝', 1; ա՜չք', 1; ա՜չքը։', 1; ա՜չքը', 1; ա՜ս', 1; ա՜տ', 2; ա՜փ', 1; ա՜փը։', 2; ա՞…', 1; ա՞', 1; ա՞դ', 2; ա՞զգը', 1; ա՞զգն', 1; ա՞խ։', 1; ա՞հը։', 1; ա՞հը', 2; ա՞յ', 1; ա՞յդ', 5; ա՞յդքան։', 1; ա՞յն', 19; ա՞յնր', 1; ա՞յս։', 1; ա՞յս', 13; ա՞ն՝', 11; ա՞ն։', 1; ա՞ն', 12; ա՞չք', 1; ա՞չքը։', 1; ա՞չքը', 1; ա՞ջ', 1; ա՞ռքը։', 1; ա՞ռքը', 1; ա՞ս։', 1; ա՞ս', 12; ա՞ստղ', 1; ա՞տ', 5; ա՞րջ', 1; ա՞րջը։', 1; ա՞փը։', 1; ա…', 3; ա', 1165; ա՛…', 1; ա՛', 15; ա՛u', 1; ա՛դ', 3; ա՛զգ', 1; ա՛լ՝', 1; ա՛լ։', 19; ա՛լ', 568; ա՛լջնջուած', 1; ա՛խ։', 1; ա՛խ', 12; ա՛խր', 1; ա՛հ', 2; ա՛մմոնին', 1; ա՛յ', 5; ա՛յդ', 7; ա՛յդքան', 1; ա՛յլ', 1; ա՛յն՝', 26; ա՛յն', 116; ա՛յնպէս', 2; ա՛յնպիսի', 1; ա՛յնքան՝', 1; ա՛յնքան՝', 128; ա՛յնքան', 82; ա՛յս', 18; ա՛յսքան։', 2; ա՛յսքան', 2; ա՛յրը՝', 1; ա՛յրն', 1; ա՛ն՝', 229; ա՛ն', 156; ա՛նգամ', 1; ա՛նկէ՝', 2; ա՛նկէ', 1; ա՛չկի', 17; ա՛չն', 1; ա՛չք', 1; ա՛ռ։', 3; ա՛ռ', 6; ա՛ս։', 1; ա՛ս', 15; ա՛տ', 4; ա՛րդ։', 1; ա՛րդ', 3; ա՛րեւը՝', 1; ա՛րջը։', 1; ա՛փ', 2; աroտ՝', 1; արտաքին', 1; աu', 1; ասորիները', 1; աuութեանց', 1; աաա', 1; աագ', 2; աագին', 1; աադ', 2; աւազակաբարոյ', 1; աալ', 1; աակէ՝', 1; աւանդական', 1; աւանդութեամբ—', 1; աւանդութեանց', 1; աւանդութիւնը', 2; աանդութիւններն', 1; աանհետացած', 1; աաջ։', 1; աատուծմէ', 1; աարեւելահայ', 1; աարտաճառը', 1; աարտել', 1; աբազայի', 1; աբաս', 1; աբար։', 2; աբար', 2; աբարթըման', 2; աբարթըմանն', 1; աբարթըմանները', 1; աբբա՞ն', 1; աբբա', 29; աբբահայր', 2; աբբահայրերը։', 1; աբբահօր', 1; աբբայ', 11; աբբայէն', 2; աբբայի', 16; աբբային։', 3; աբբային', 42; աբբայով', 1; աբբան։', 5; աբբան', 21; աբբաներ։', 1; աբբաներ', 2; աբբաներէն։', 1; աբբաներէն', 1; աբբաները', 7; աբբաներու', 7; աբբաներուն։', 2; աբբաներուն', 18; աբբաններու', 1; աբգար', 4; աբգարի', 1; աբդ', 1; աբդուլ', 1; աբեթ։', 1; աբեթ', 2; աբեթին', 3; աբելա՞յն։', 1; աբեղա—սեդա', 1; աբեղա—վանահայր', 1; աբեղա՞ն։', 1; աբեղայ-կոյր', 1; աբեղայ–օրինակիչներուն', 1; աբեղայ՝', 1; աբեղայ։', 1; աբեղայ', 13; աբեղայի', 4; աբեղային', 4; աբեղան՝', 1; աբեղան', 11; աբեղաներ', 1; աբեղաներէն', 1; աբեղաները', 3; աբեղաներն', 1; աբեղաներու', 1; աբեղաներուն', 3; աբեղեան', 6; աբեղեանը', 1; աբեղեանի', 2; աբեղեանին։', 1; աբեղեանին', 1; աբերան', 1; աբէթին', 1; աբէլ', 1; աբէլեան', 2; աբէլը', 1; աբի', 1; աբիկ', 1; աբիկեան', 1; աբիկեանի', 2; աբիսողոմ', 24; աբիսողոմները', 2; աբնակ', 1; աբողջ', 1; աբովեան՝', 1; աբովեան', 33; աբովեանէն։', 2; աբովեանէն', 13; աբովեանը։', 2; աբովեանը', 6; աբովեանի', 39; աբովեանին', 9; աբովեաններու', 1; աբովեանով։', 1; աբովեանով', 2; աբու-լալա-մահարի', 1; աբու-լալա', 10; աբու-լալային', 1; աբու-լալան', 2; աբու', 5; աբուգաթ', 7; աբուլ', 1; աբուլալա', 7; աբուկը', 3; աբուկին', 1; աբուսահլ', 1; աբսիւրտ', 1; աբրահամ', 10; աբրահամը', 1; աբրահամի', 1; աբրահամու։', 1; աբրահամու', 1; աբրաներ', 1; աբրշում', 1; ագաթան', 2; ագաթանգեղոս', 4; ագաթանգեղոսը', 2; ագաթանգեղոսի', 2; ագաթանգեղոսին', 1; ագահ։', 1; ագահ', 5; ագահաբար։', 1; ագահները։', 1; ագահները', 1; ագահութեամբ։', 1; ագահութեամբ', 2; ագահութեան', 1; ագահութիւն', 1; ագահութիւնը՝', 1; ագահութիւնը', 3; ագամ', 1; ագայթումին', 1; ագապի', 1; ագարակ-գիւղերով', 1; ագարակ-գիւղին', 1; ագարակ-քաղաքին', 1; ագարակ՝', 1; ագարակ։', 4; ագարակ', 14; ագարակաստան', 1; ագարակեան', 2; ագարակէ', 3; ագարակէն', 6; ագարակը։', 1; ագարակը', 14; ագարակի', 14; ագարակին', 32; ագարակնե՜ր։', 1; ագարակներ', 2; ագարակներէն', 2; ագարակները։', 1; ագարակները', 6; ագարակներու', 6; ագարակներուն', 2; ագաւոր', 2; ագգագրական', 1; ագեգ։', 1; ագեգ', 1; ագեղ', 1; ագըն', 1; ագընը', 1; ագըռմէջդ', 1; ագի', 1; ագիին', 1; ագին', 3; ագիներէն', 1; ագինին', 1; ագիրը', 1; ագհիսարի', 1; ագնա', 1; ագնի', 2; ագնին', 1; ագոյգը', 1; ագոյց։', 1; ագոյց', 3; ագոյցէն', 1; ագոյցը', 2; ագոյցի', 1; ագոյցին', 2; ագոյցով', 2; ագուգա', 1; ագուգայ', 2; ագուգայի', 1; ագուգային', 1; ագուգաները', 2; ագուգաներուն', 1; ագուինացիին', 2; ագուլեաց', 1; ագումներուն', 1; ագուցած', 1; ագուցանել', 1; ագուցելով', 1; ագուցիկ։', 2; ագուցլածքը', 1; ագուցող', 1; ագուցուած։', 1; ագուցուած', 13; ագուցուածքէն', 1; ագուցուել', 2; ագուցուեցան', 1; ագուցում', 1; ագուցումէ', 1; ագուցումը', 1; ագուցումն', 2; ագուցումներ', 1; ագուցումներով', 1; ագուցումով', 3; ագուցումովը', 3; ագուցուող', 1; ագուցւում', 1; ագչա', 1; ագչէ', 2; ագռամէջէն', 1; ագռաները', 1; ագռաւ', 2; ագռաւը', 1; ագռաւի', 4; ագռաւին', 2; ագռաւն', 3; ագռաւներ', 2; ագռաւները…', 1; ագռաւները', 5; ագռաւներով', 1; ագռաւներու', 8; ագռաւներուն։', 1; ագռաւներուն', 5; ագռաւներր', 1; ագռաւք', 1; ագռմէջ', 1; ագռմէջէն', 2; ագռմէջը', 3; ագռմէջին', 2; ագռպիղծ', 1; ագրաւ', 1; ագրաւած', 1; ագրելի', 1; ագրեր', 1; ագրոնոմ', 1; ագրոսթիշ', 1; ագրուած', 1; ագրութենէն', 1; ագրութիւն', 1; ադ։', 11; ադ', 229; ադամ', 3; ադամա՜նդը։', 1; ադամա՞նդը։', 2; ադամաբարբառ', 1; ադամախնձորը', 1; ադամայ', 1; ադաման', 1; ադամանդ։', 2; ադամանդ', 1; ադամանդ', 49; ադամանդալոյզ', 1; ադամանդակուռ։', 1; ադամանդակուռ', 9; ադամանդեայ', 3; ադամանդեղէն', 1; ադամանդեցին', 1; ադամանդէ…։', 1; ադամանդէ', 3; ադամանդէն։', 1; ադամանդէն', 3; ադամանդէոսպերու', 1; ադամանդը։', 4; ադամանդը', 12; ադամանդի։', 2; ադամանդի', 14; ադամանդին։', 1; ադամանդին', 10; ադամանդն', 2; ադամանդները։', 1; ադամանդները', 5; ադամանդներովը։', 1; ադամանդներու', 1; ադամանդով', 10; ադամանդուած', 4; ադամանդր', 1; ադամանով', 1; ադամեան', 5; ադամեանէն', 1; ադամեանի', 1; ադամէն', 1; ադամին', 10; ադամից', 1; ադամն', 1; ադամներ', 1; ադամորդի', 2; ադամորդին', 2; ադամորդիները', 2; ադամորդիներուն։', 2; ադամորդիներուն', 3; ադամորդիններուն', 1; ադամորդոց', 1; ադամու', 2; ադամութին', 2; ադայէն-տէտէյէն', 1; ադանկ', 1; ադառնալ', 1; ադդէր', 1; ադդէրներու', 1; ադենականը', 1; ադենայ', 2; ադենին', 1; ադին', 1; ադիր', 2; ադլաս', 2; ադլասեան', 2; ադլասէ', 1; ադլասը։', 1; ադլասը…', 1; ադլասը', 3; ադլասի', 1; ադլասին', 3; ադլասով։', 1; ադկէ', 1; ադմինների', 1; ադոյց', 1; ադոյցին', 1; ադոնg', 1; ադոնց՝', 1; ադոնց։', 1; ադոնց', 16; ադոնցէն', 3; ադոնցը։', 1; ադոնցը', 4; ադոնցի', 9; ադոնցն', 2; ադոնք', 2; ադտեղը', 1; ադտիկեան', 1; ադրելու', 1; ադրէն', 1; ադրիական', 1; ադրիականեան', 2; ադրիականը', 1; ադրիականի', 2; ադրիանապոլսեցի', 1; ադրիանուպոլիս', 1; ադրիանուպոլսեցի', 1; ադօթքին', 1; աելի', 30; աելի՛ն', 1; աելիին', 1; աելորդ', 5; աելցնել', 1; աելցնելու', 1; աետարանէն', 1; աետիս', 1; աետնը', 1; աերական', 1; աերաստանի', 1; աերումը', 1; աեւ՝', 16; ազ', 3; ազ/338/դակը', 1; ազ/500/դակներէն', 1; ազա՜տ՝', 1; ազա՜տ', 5; ազա՞տ՝', 1; ազա՞տ։', 1; ազա/456/տագրած', 1; ազա/485/զուն', 1; ազա՛տ՝', 2; ազա՛տ', 4; ազա՛տը', 1; ազագային', 1; ազադլամաթ', 2; ազազուն–', 1; ազազուն։', 3; ազազուն', 67; ազանը', 1; ազապ–', 1; ազապ', 10; ազատ-սէրեաններ', 1; ազատ–ասպարէզներու', 1; ազատ–մտածողը։', 1; ազատ–սէրեան', 1; ազատ՝', 20; ազատ։', 7; ազատ…', 1; ազատ', 563; ազատա՞ծ', 1; ազատա', 1; ազատաբան', 1; ազատագնաց', 1; ազատագունդք', 1; ազատագրած՝', 1; ազատագրած։', 1; ազատագրած', 40; ազատագրական', 6; ազատագրաւած։', 1; ազատագրեալ', 2; ազատագրել։', 6; ազատագրել', 113; ազատագրելը', 2; ազատագրելով', 16; ազատագրելու։', 10; ազատագրելու', 78; ազատագրեմ', 1; ազատագրեն', 3; ազատագրեր՝', 1; ազատագրեր', 4; ազատագրեց', 10; ազատագրեցէ՛ք', 1; ազատագրեցին', 3; ազատագրեցիր', 1; ազատագրէ', 16; ազատագրէի', 1; ազատագրէին', 2; ազատագրէր', 6; ազատագրէք', 2; ազատագրման', 8; ազատագրմանը', 1; ազատագրող։', 2; ազատագրող', 11; ազատագրողը', 1; ազատագրողն', 1; ազատագրու', 1; ազատագրուած՝', 2; ազատագրուած։', 7; ազատագրուած', 98; ազատագրուածը', 1; ազատագրուելն', 2; ազատագրուելով', 1; ազատագրուելու', 8; ազատագրուէր։', 1; ազատագրուէր', 2; ազատագրութեան։', 6; ազատագրութեան', 32; ազատագրութեանը', 1; ազատագրութեանց', 1; ազատագրութիւնը։', 3; ազատագրութիւնը', 13; ազատագրութիւնն', 1; ազատագրութիւնները։', 1; ազատագրուի', 10; ազատագրուիլ՝', 1; ազատագրուիլ։', 1; ազատագրուիլ', 11; ազատագրուիլը', 1; ազատագրուին։', 1; ազատագրուին', 3; ազատագրում։', 1; ազատագրում', 3; ազատագրումը։', 4; ազատագրումը', 21; ազատագրումի', 5; ազատագրումին', 4; ազատագրումն', 2; ազատագրումներ', 1; ազատագրումով', 1; ազատագրուող', 3; ազատագրուողներ', 1; ազատագրւած', 1; ազատադրէր', 1; ազատադրուած', 1; ազատազրող', 1; ազատախոհեան', 1; ազատած՝', 1; ազատած։', 4; ազատած', 88; ազատածին', 1; ազատածներուն', 1; ազատական-պահպանողական-ռամկավար', 1; ազատական', 1; ազատական', 25; ազատականը', 1; ազատականներ', 1; ազատականները', 1; ազատականներու', 1; ազատականութեամբը', 1; ազատականութեան։', 1; ազատականութեան', 2; ազատականութիւն', 2; ազատականութիւնը', 2; ազատամարտ', 57; ազատամարտեաններու', 1; ազատամարտի', 4; ազատամիտ', 7; ազատամիտները', 1; ազատամտութեան', 3; ազատամտութիւն', 1; ազատամտութիւնը', 3; ազատանիին', 1; ազատանին', 1; ազատատենչ', 2; ազատատոհմ', 1; ազատարար', 4; ազատացեալք', 1; ազատեալ', 1; ազատեալին', 2; ազատեալով', 1; ազատեան', 5; ազատեանի', 2; ազատել՝', 1; ազատել։', 7; ազատել', 98; ազատելէ', 2; ազատելէն', 7; ազատելը։', 1; ազատելը', 2; ազատելիք', 4; ազատելով։', 1; ազատելով', 38; ազատելու։', 3; ազատելու…', 1; ազատելու', 165; ազատելուն', 3; ազատեմ։', 1; ազատեմ', 3; ազատեն', 2; ազատես։', 1; ազատես…', 1; ազատես', 5; ազատեր', 18; ազատեց։', 1; ազատեց', 28; ազատեցա՜ւ', 1; ազատեցան', 2; ազատեցանք։', 1; ազատեցաւ։', 2; ազատեցաւ', 6; ազատեցէ՛ք', 1; ազատեցէք', 10; ազատեցի՞ր։', 1; ազատեցի', 4; ազատեցին։', 1; ազատեցին', 2; ազատեցիր', 3; ազատէ։', 2; ազատէ', 18; ազատէի։', 1; ազատէի', 2; ազատէին', 2; ազատէինք։', 1; ազատէր', 20; ազատէք։', 2; ազատէք', 3; ազատը', 1; ազատի։', 3; ազատի', 17; ազատիլ։', 4; ազատիլ', 27; ազատիլը', 1; ազատիլն', 1; ազատին։', 1; ազատին', 7; ազատիս։', 4; ազատիս', 2; ազատիր։', 3; ազատիր', 5; ազատլամադ', 1; ազատման', 2; ազատն', 12; ազատները', 2; ազատներո՞ւն', 1; ազատներու', 1; ազատներուն', 1; ազատո՞ղը։', 1; ազատող', 16; ազատողը', 4; ազատողն', 1; ազատողնե՞րը։', 1; ազատողները', 1; ազատողներուն', 1; ազատով', 2; ազատորեարը', 1; ազատու', 1; ազատուա՞ծը', 2; ազատուած։', 2; ազատուած', 61; ազատուածը', 5; ազատուածին։', 1; ազատուածին', 3; ազատուածներ', 1; ազատուածները', 1; ազատուել', 1; ազատուելէ', 2; ազատուելն', 1; ազատուելով', 6; ազատուելու։', 1; ազատուելու', 12; ազատուելուն', 2; ազատուեր', 2; ազատուեցան', 2; ազատուեցաւ', 1; ազատուէին', 3; ազատուէր', 2; ազատութեամբ՝', 1; ազատութեամբ։', 4; ազատութեամբ', 22; ազատութեամբը։', 2; ազատութեամբը', 2; ազատութեան։', 5; ազատութեան', 79; ազատութեանը', 5; ազատութեանց', 2; ազատութենէն։', 1; ազատութենէն', 3; ազատութի՜ւնը։', 1; ազատութի՜ւնը', 1; ազատութի՛ւն։', 1; ազատութիւն՝', 1; ազատութիւն։', 5; ազատութիւն', 55; ազատութիւնդ', 1; ազատութիւնը՝', 2; ազատութիւնը։', 8; ազատութիւնը', 68; ազատութիւնին', 1; ազատութիւնն', 10; ազատութիւններ', 2; ազատութիւնները։', 1; ազատութիւնները', 2; ազատութիւններով։', 2; ազատութիւններով', 2; ազատութիւններու', 1; ազատութիւններուն։', 1; ազատութիւններուն', 1; ազատության', 2; ազատուի', 4; ազատուիլ', 5; ազատուիլը', 1; ազատուիլն', 1; ազատուին', 2; ազատուկլով', 1; ազատում։', 1; ազատում', 7; ազատումը', 4; ազատումի', 4; ազատումին։', 2; ազատումին', 5; ազատումն', 1; ազատումները', 1; ազատումներուն։', 1; ազատումով', 1; ազատուող', 7; ազատուողը։', 1; ազատուողը', 1; ազատուողի', 1; ազատուողները', 2; ազատսէրեան', 1; ազատքեղներու', 1; ազատքեղներուն', 1; ազատօրէն', 8; ազար', 3; ազարաւոր', 1; ազարդ', 2; ազարերորդն', 1; ազաւորել', 1; ազգ', 61; ազգաբանական', 4; ազգաբանութիւն', 1; ազգաբանութիւնը', 1; ազգագիր', 4; ազգագիրը', 1; ազգագիրները', 1; ազգագրա–հայրենասիրական', 1; ազգագրական՝', 1; ազգագրական։', 1; ազգագրական', 67; ազգագրութեամբ', 1; ազգագրութեան։', 1; ազգագրութեան', 4; ազգագրութեանց', 1; ազգագրութիւն', 2; ազգագրութիւնը', 1; ազգագրութիւնները', 1; ազգադաւ', 6; ազգադաւութեան', 1; ազգադրօրէն', 1; ազգաեիր', 1; ազգական-այցուորները', 1; ազգական։', 2; ազգական', 24; ազգականական', 2; ազգականդ', 1; ազգականէ', 2; ազգականէն', 1; ազգականը', 7; ազգականի', 9; ազգականին', 1; ազգականներ։', 2; ազգականներ', 7; ազգականներէ։', 1; ազգականներէ', 2; ազգականներէն', 2; ազգականները։', 1; ազգականները', 10; ազգականներով', 1; ազգականներու։', 1; ազգականներու', 7; ազգականներուն', 7; ազգականութեան', 1; ազգականութիւն', 2; ազգականուհի', 1; ազգականուհիի', 2; ազգականուհին', 1; ազգականուհիներուն', 1; ազգակիցի', 1; ազգակիցներէն', 2; ազգակիցները', 9; ազգակիցներում', 1; ազգակիցներուն', 4; ազգակործան', 1; ազգակցական', 2; ազգահռչակ', 1; ազգամիջեան', 3; ազգայի՜ն', 2; ազգայի՞ն', 1; ազգայի՛ն', 1; ազգային-գրական-ընկերային', 1; ազգային-քաղաքական', 2; ազգային–ազատական', 1; ազգային–եկեղեցական', 1; ազգային–զգայնութեան', 1; ազգային–մատենագրական', 1; ազգային՝', 2; ազգային', 1392; ազգայինէն', 4; ազգայինը։', 1; ազգայինը', 15; ազգայինի', 1; ազգայինին։', 1; ազգայինին', 10; ազգայինճի', 2; ազգայինճիի', 2; ազգայինճիները', 1; ազգայինճիութեան', 1; ազգայինճութեան', 1; ազգայինն', 2; ազգայիններ', 2; ազգայիններէն', 1; ազգայինները', 2; ազգայիններուն', 2; ազգայինով', 1; ազգայինք', 1; ազգայնա–պատմական', 1; ազգայնական–պատմական', 1; ազգայնական։', 1; ազգայնական', 76; ազգայնականացում', 1; ազգայնականին', 2; ազգայնականներէն', 1; ազգայնականութեան։', 2; ազգայնականութեան', 16; ազգայնականութեանը', 1; ազգայնականութեանց։', 1; ազգայնականութեանց', 2; ազգայնականութենէն։', 2; ազգայնականութենէն', 2; ազգայնականութիւն', 10; ազգայնականութիւնը։', 2; ազգայնականութիւնը', 40; ազգայնականութիւնները', 1; ազգայնամոլ՝', 1; ազգայնամոլ', 6; ազգայնամոլութեամբ', 2; ազգայնամոլութիւն', 1; ազգայնամոլութիւնը։', 1; ազգայնաշունչ', 1; ազգայնապաշտ', 1; ազգայնացման։', 1; ազգայնացման', 1; ազգայնացնել', 2; ազգայնացնելու։', 3; ազգայնացնող', 2; ազգայնացում։', 1; ազգայնացումը՝', 1; ազգայնացումը', 3; ազգայնացումին', 1; ազգայնացուցած', 1; ազգայնացուցին', 1; ազգայնոց', 1; ազգայնութեան՝', 1; ազգայնութեան', 2; ազգայնութեանը', 1; ազգայնութեանց', 3; ազգայնութիւն', 1; ազգայնութիւնը', 3; ազգայնութիւնով', 1; ազգանազի', 1; ազգանուէր', 8; ազգապատկան', 2; ազգապատում', 18; ազգապատումը', 4; ազգապատումի', 1; ազգապատումին', 1; ազգապատումով', 1; ազգապիղծ', 9; ազգապիղծները', 1; ազգապղծութեամբ։', 1; ազգապղծութեան', 1; ազգապղծութենէն', 1; ազգապղծութիւն', 1; ազգապղծութիւնը', 4; ազգասէ՛ր', 1; ազգասէր', 11; ազգասէրը', 2; ազգասէրի', 2; ազգասէրները։', 1; ազգասէրները', 1; ազգասիրաբար', 4; ազգասիրական', 9; ազգասիրի։', 1; ազգասիրի', 1; ազգասիրութեան։', 1; ազգասիրութեան', 7; ազգասիրութիւն', 5; ազգասիրութիւնը', 2; ազգասիրութիւններ', 1; ազգավաճառութիւն', 1; ազգատ', 1; ազգատոհմ', 2; ազգատոհմեան', 1; ազգատոհմերը', 1; ազգատոհմը', 1; ազգատոհմի', 1; ազգատոհմին', 6; ազգաց', 7; ազգացը', 1; ազգդ։', 1; ազգե՜րը', 2; ազգե՞րը', 1; ազգեր', 8; ազգերէն։', 1; ազգերէն', 4; ազգերը։', 2; ազգերը', 34; ազգերի', 1; ազգերն', 7; ազգերով', 1; ազգերու։', 2; ազգերու', 138; ազգերուն։', 2; ազգերուն', 28; ազգերունը', 1; ազգէ', 9; ազգէն', 13; ազգը՝', 1; ազգը։…', 1; ազգը։', 4; ազգը', 83; ազգի', 28; ազգիդ', 3; ազգին։', 6; ազգին', 208; ազգինը', 1; ազգիս', 4; ազգն', 4; ազգովի', 1; ազգովին։', 1; ազգովին', 18; ազգութեան', 7; ազգութենէ', 1; ազգութիւն', 2; ազգութիւնը։', 1; ազգութիւնը', 7; ազգութիւնն', 1; ազգութիւններուն', 1; ազգութիւնս', 1; ազգուրաց', 5; ազգք', 1; ազգքն', 1; ազգօգուտ', 8; ազգօգուտը', 1; ազդ', 1; ազդա՜կը՝', 1; ազդա՞ծ', 2; ազդա՞ծը', 1; ազդա՞կ։', 1; ազդա՞կ', 2; ազդա՞կը՝', 1; ազդա՞կը', 1; ազդա՛կ', 1; ազդադաւ', 1; ազդած՝', 1; ազդած։', 1; ազդած', 28; ազդակ՝', 6; ազդակ։', 10; ազդակ', 133; ազդակէն', 3; ազդակը՝', 3; ազդակը։', 7; ազդակը', 54; ազդակի', 3; ազդակին՝', 1; ազդակին։', 1; ազդակին', 9; ազդակն', 16; ազդակնե՞րը', 1; ազդակներ՝', 2; ազդակներ։', 11; ազդակներ', 86; ազդակներէ։', 4; ազդակներէ', 8; ազդակներէն՝', 1; ազդակներէն։', 1; ազդակներէն', 21; ազդակները։', 11; ազդակները', 89; ազդակներից', 1; ազդակներն', 4; ազդակներով։', 3; ազդակներով', 5; ազդակներու։', 10; ազդակներու', 64; ազդակներու5', 1; ազդակներում', 1; ազդակներուն։', 6; ազդակներուն', 32; ազդային', 2; ազդանիչներու', 1; ազդանշանէն', 1; ազդանշանը', 2; ազդանշանի', 1; ազդանշաններու։', 1; ազդարար', 7; ազդարարեց', 1; ազդարարուել։', 1; ազդարարութեան', 6; ազդարարութի՞ւն', 1; ազդարարութիւն', 8; ազդարարութիւնը։', 2; ազդարարութիւնը', 5; ազդարարութիւնն', 1; ազդարարութիւնովը', 1; ազդե՞ց', 1; ազդեալ', 1; ազդել։', 1; ազդել', 5; ազդելը', 1; ազդելով', 3; ազդելու', 23; ազդեն', 6; ազդեր', 1; ազդերով', 1; ազդեց', 8; ազդեցական', 1; ազդեցէք', 1; ազդեցի՞ն', 1; ազդեցիկ՝', 1; ազդեցիկ։', 1; ազդեցիկ', 64; ազդեցիկը', 1; ազդեցիկները', 2; ազդեցին', 6; ազդեցու', 1; ազդեցութեամբ։', 2; ազդեցութեամբ', 21; ազդեցութեամբը։', 2; ազդեցութեամբը', 12; ազդեցութեամբն', 1; ազդեցութեան։', 14; ազդեցութեան', 116; ազդեցութեանը։', 1; ազդեցութեանը', 27; ազդեցութեանց։', 4; ազդեցութեանց', 26; ազդեցութեանցը', 2; ազդեցութենէ։', 4; ազդեցութենէ', 1; ազդեցութենէն։', 3; ազդեցութենէն', 15; ազդեցութի՜ւնը', 1; ազդեցութի՞ւն', 1; ազդեցութի՞ւնը՝', 1; ազդեցութի՞ւնը։', 2; ազդեցութի՞ւնը', 1; ազդեցութիւն–հակազդեցութիւնների', 1; ազդեցութիւն՝', 2; ազդեցութիւն։', 8; ազդեցութիւն', 77; ազդեցութիւնը՝', 2; ազդեցութիւնը։', 12; ազդեցութիւնը', 149; ազդեցութիւնն', 9; ազդեցութիւններ։', 2; ազդեցութիւններ', 24; ազդեցութիւններէ։', 2; ազդեցութիւններէ', 6; ազդեցութիւններէն։', 1; ազդեցութիւններէն', 8; ազդեցութիւնները։', 4; ազդեցութիւնները', 23; ազդեցութիւններն', 1; ազդեցութիւններով։', 3; ազդեցութիւններով', 6; ազդեցութիւններովը', 1; ազդեցութիւններու։', 2; ազդեցութիւններու', 29; ազդեցութիւններուն։', 3; ազդեցութիւններուն', 9; ազդեցության', 1; ազդեցությունն', 1; ազդէ։', 1; ազդէ', 6; ազդէին։', 1; ազդէին', 2; ազդէր։', 1; ազդէր', 9; ազդը։', 1; ազդի', 1; ազդման', 1; ազդմանց', 1; ազդմո՞ւնք', 2; ազդմունք', 2; ազդմունքը', 1; ազդմունքին', 3; ազդմունքներ', 4; ազդմունքներէ։', 1; ազդմունքներէ', 1; ազդմունքներէն։', 2; ազդմունքներէն', 1; ազդմունքները։', 1; ազդմունքները', 15; ազդմունքների', 1; ազդմունքներն', 2; ազդմունքներով։', 3; ազդմունքներով', 5; ազդմունքներովը։', 1; ազդմունքներովը', 2; ազդմունքներու։', 1; ազդմունքներու', 13; ազդմունքներուն։', 1; ազդմունքներուն', 15; ազդմունքով', 2; ազդող', 9; ազդողը', 1; ազդողներ', 1; ազդու', 13; ազդուած՝', 2; ազդուած։', 5; ազդուած', 55; ազդուելէ', 1; ազդուելիք', 1; ազդուելով։', 1; ազդուելով', 9; ազդուելու։', 3; ազդուելու', 30; ազդուեր', 4; ազդուեցա՞ւ', 1; ազդուեցան', 2; ազդուեցաւ', 4; ազդուէինք', 1; ազդուէր', 1; ազդուի', 3; ազդուիլ՝', 1; ազդուիլ։', 2; ազդուիլ', 2; ազդուիլը', 1; ազդուին', 3; ազդուիր։', 1; ազդուիր', 6; ազդուիք', 2; ազդում', 3; ազդումը', 1; ազդումի', 1; ազդումներ', 1; ազդումներուն', 1; ազդումով', 1; ազդուող։', 1; ազդուող', 1; ազդուողը', 1; ազդուողները', 1; ազդուօրէն', 1; ազդրերը', 3; ազդրերն', 2; ազդրերու', 1; ազդրերուն։', 2; ազդրերուն', 9; ազդրին', 1; ազդւի', 1; ազզային', 1; ազը', 2; ազիզ', 1; ազիզբեկեանք', 2; ազիզը', 1; ազիզի', 1; ազինս', 2; ազինք…', 1; ազինք', 4; ազիւ', 4; ազմաթիւ', 1; ազմակերպութիւն', 1; ազմոդեւս', 1; ազմուկին', 1; ազնաւոր', 12; ազնաւորեանը', 1; ազնը—', 1; ազնըւական', 1; ազնըւաչուի', 1; ազնըւութիւն', 1; ազնըւուհիներու', 1; ազնի՜ւ', 1; ազնի', 1; ազնի՛ւ', 1; ազնիին', 1; ազնիւ՝', 1; ազնիւ։', 3; ազնիւ', 142; ազնիւը', 4; ազնիւին։', 1; ազնիւին', 3; ազնիւն', 1; ազնիւներէն', 1; ազնիւները', 1; ազնիւր', 1; ազնուա', 1; ազնուագոյն', 28; ազնուագոյնը', 1; ազնուագոյնին', 1; ազնուագոյնն', 1; ազնուագոյններէն', 1; ազնուագոյնները', 1; ազնուագրելու', 1; ազնուադուխտ', 1; ազնուազարմ', 3; ազնուազգած', 1; ազնուազգի։', 3; ազնուազգի', 32; ազնուածին', 1; ազնուակա՜ն', 2; ազնուակազմ', 1; ազնուական՝', 1; ազնուական։', 1; ազնուական', 278; ազնուականացման', 1; ազնուականացուցած', 1; ազնուականզինուորներս։', 1; ազնուականը։', 1; ազնուականը', 4; ազնուականի', 3; ազնուականին', 1; ազնուականնե՜ր', 1; ազնուականներ', 2; ազնուականներէն', 1; ազնուականները', 3; ազնուականներու', 5; ազնուականներուն։', 1; ազնուականներուն', 4; ազնուականներունը', 1; ազնուականութեամբ', 3; ազնուականութեան։', 1; ազնուականութեան', 30; ազնուականութեանը', 3; ազնուականութեանց', 1; ազնուականութիւն', 14; ազնուականութիւնը։', 2; ազնուականութիւնը', 25; ազնուամասը', 2; ազնուամեծա՜ր', 1; ազնուամեծար', 1; ազնուանալ', 1; ազնուանալը՝', 1; ազնուանալուն', 1; ազնուանայ։', 1; ազնուանայ', 1; ազնուանային', 1; ազնուանան', 1; ազնուաշուք', 5; ազնուաշուքին', 4; ազնուաշուքները', 1; ազնուաշուքներու', 2; ազնուաշուքներուն', 1; ազնուաշքութիւնը', 1; ազնուապաշտ', 1; ազնուապետական', 25; ազնուապետականութիւնը', 1; ազնուապետութիւն', 3; ազնուապետութիւնը', 3; ազնուապէս', 1; ազնուատարր', 5; ազնուատիպ', 1; ազնուատոհմ', 6; ազնուացած։', 1; ազնուացած', 7; ազնուացաւ', 1; ազնուացման։', 1; ազնուացման', 6; ազնուացնել', 4; ազնուացնելով', 2; ազնուացնելու', 3; ազնուացնէ', 1; ազնուացնող', 2; ազնուացում', 1; ազնուացումի', 1; ազնուացումին', 1; ազնուացուց', 1; ազնուացուցած', 1; ազնուացուցիչ', 2; ազնուափայլ', 3; ազնուորակ', 2; ազնուորեար', 1; ազնուորեարը', 1; ազնուու/55/թեան', 1; ազնուութեամբ', 5; ազնուութեամբը։', 2; ազնուութեամբը', 5; ազնուութեան', 16; ազնուութեանց', 1; ազնուութենէ', 1; ազնուութենէն։', 1; ազնուութի՜ւն', 1; ազնուութիւն', 8; ազնուութիւնը։', 4; ազնուութիւնը', 16; ազնուութիւնն', 2; ազնուութիւնները։', 1; ազնուութիւններուն։', 1; ազնուուհի', 1; ազնուուհին՝', 1; ազնուուհիները', 1; ազնուօրէն', 1; ազնւազզի', 1; ազջիկը', 1; ազօթեմին', 1; ազօտէ', 1; աէաէակին', 1; աէաոր', 1; աէլի', 1; աէնքը', 1; աէտէ', 1; աթ։', 4; աթ', 21; աթաթերթի', 1; աթաթուրքի', 1; աթալա', 1; աթալայի', 1; աթալան', 1; աթամար', 1; աթենա՜սը…։', 1; աթենասի', 1; աթենացի', 1; աթէ', 1; աթէնք', 7; աթէնքէն', 2; աթէնքը', 8; աթէնքի', 5; աթէնքին', 1; աթէնքն', 2; աթը', 1; աթինա', 1; աթինէ։', 1; աթինը', 1; աթմաճեան', 1; աթո՞ռը', 1; աթո', 1; աթոռ՝', 1; աթոռ', 19; աթոռակ', 1; աթոռակալ։', 1; աթոռակալ', 1; աթոռակալը՝', 1; աթոռակալներու', 1; աթոռակէ', 1; աթոռակէն', 1; աթոռակի', 2; աթոռակին', 4; աթոռակից', 3; աթոռակիցն', 1; աթոռանիստ', 1; աթոռասպաս', 1; աթոռավաճառին', 1; աթոռէ', 1; աթոռէն։', 4; աթոռէն', 16; աթոռէս', 1; աթոռը՝', 1; աթոռը։', 6; աթոռը', 31; աթոռի', 24; աթոռիդ', 1; աթոռին։', 8; աթոռին', 50; աթոռիս', 1; աթոռն', 1; աթոռներ։', 2; աթոռներ', 6; աթոռներէն։', 1; աթոռներէն', 3; աթոռները։', 1; աթոռները', 16; աթոռներով։', 1; աթոռներով', 1; աթոռներու', 13; աթոռներուն։', 6; աթոռներուն', 11; աթոռոյ', 3; աթոռոյն', 1; աթոռով։', 1; աթոռով', 1; աթոռս։', 1; աթոռս', 1; աթութայ', 1; աթութան', 1; աթուներուն', 1; աթրաներ', 1; աժան-կարապետ', 1; աժան-պատրաստ', 1; աժան–աժան', 1; աժան–կարապետ', 4; աժան՝', 1; աժան։', 4; աժան', 297; աժանագին', 1; աժանը', 1; աժանկէկ', 1; աժանով', 3; աժանութեանը', 1; աժանցած', 3; աժանցուց', 2; աժանցուցած', 1; աժանցուցին', 1; աժանքին', 1; աժեմ', 1; աժեմը', 1; աժեմին', 7; աժեմն', 3; աժետները', 1; աժէմին', 1; աժտահար՝', 1; աժտահարի', 1; աժտահարին', 1; աիչով։', 1; աիտ', 1; ալ-ադխա', 1; ալ–կրակ', 1; ալ՝', 154; ալ։…', 1; ալ։', 721; ալ…։', 1; ալ…', 13; ալ', 13805; ալա', 1; ալաբար', 1; ալագորեարին։', 1; ալազանի', 2; ալազներու', 1; ալախան։', 1; ալածական', 1; ալածականներ', 1; ալածեցին', 1; ալածէ', 1; ալահա', 1; ալաճաճեան', 2; ալաճաճեանը', 1; ալաճաճեանի', 1; ալաճը', 5; ալաճին', 2; ալամ', 1; ալամանիա', 1; ալամդարեանի', 2; ալամդարեանց', 2; ալամդարեանցի', 2; ալամին', 4; ալամուրեանցը', 1; ալամպիգով։', 1; ալայպէյի', 1; ալան', 3; ալանաց', 1; ալանկ', 3; ալանկը', 5; ալանկի', 1; ալանկին', 1; ալանկով', 1; ալաններէն', 1; ալաններուն', 1; ալաշկերտի', 2; ալապաստրէ', 1; ալապաստրը', 1; ալապուճիկ', 4; ալապուտիկ', 1; ալապրոս', 1; ալավերդեանի', 1; ալատէր', 1; ալարի', 1; ալարտ', 1; ալարտադրանքէն', 1; ալարքով', 1; ալաֆանկա', 1; ալաֆրանկա', 12; ալաֆրանկան', 2; ալբինները', 1; ալեակ', 3; ալեակը', 1; ալեակի', 2; ալեակին։', 1; ալեակին', 2; ալեակները', 2; ալեակներով', 1; ալեակներուն։', 1; ալեակներուն', 5; ալեակով', 1; ալեակք', 2; ալեանին', 1; ալեաց', 3; ալեբեկ', 1; ալեզու', 1; ալելի', 2; ալելով', 1; ալելորդ', 1; ալելու', 3; ալելուիա', 1; ալեխռով', 1; ալեծածան', 1; ալեծուփ', 3; ալեծփիկ', 1; ալեծփում', 1; ալեծփումներուն', 1; ալեկոծ։', 1; ալեկոծ', 26; ալեկոծեալ', 1; ալեկոծելէ', 1; ալեկոծելով', 1; ալեկոծեմ', 1; ալեկոծեց', 1; ալեկոծեցին', 2; ալեկոծէին', 1; ալեկոծիլ', 1; ալեկոծին', 1; ալեկոծման', 2; ալեկոծող։', 1; ալեկոծուեցաւ', 1; ալեկոծութեան', 4; ալեկոծութեանը', 1; ալեկոծութեանց', 1; ալեկոծութիւն', 1; ալեկոծութիւնը', 2; ալեկոծութիւնները', 1; ալեկոծում', 3; ալեկոծումը', 5; ալեկոծումի', 1; ալեկոծումին', 2; ալեկոծումներուն', 2; ալեկոծուող', 1; ալեկոծւում', 1; ալեհեր', 4; ալեհերն', 1; ալեձեւ', 1; ալեմ', 2; ալեմտաղի՞ն', 1; ալեմտաղի', 5; ալեմտաղիի', 4; ալեմտաղին', 2; ալետանջ', 2; ալեւոյթ', 2; ալեւոյթդ', 1; ալեւոյթը։', 1; ալեւոյթը', 8; ալեւոյթի', 1; ալեւոյթին', 8; ալեւոյթս', 1; ալեւոր՝', 1; ալեւոր', 18; ալեւորած', 6; ալեւորեալ', 1; ալեւորը', 7; ալեփառ՝', 1; ալեփառ', 7; ալեքսան', 1; ալեքսանդր', 15; ալեքսանդրացի', 1; ալեքսանը', 1; ալեքսանտրէթի', 1; ալեքսիսի', 1; ալզասը', 1; ալզասցի', 2; ալէ՜լուիա', 3; ալէ՞մտաղիի', 1; ալէլու՝', 1; ալէլու', 2; ալէլուիա։', 4; ալէլուիա՜', 1; ալէլուիա…', 3; ալէլուիա', 17; ալէլուն', 1; ալէլուներ', 1; ալէմ-տաղին', 1; ալէմ–տաղը', 1; ալէմ', 2; ալէմետաղէն', 1; ալէմը։', 1; ալէմը', 2; ալէմին', 2; ալէմտաղ', 1; ալէմտաղի', 13; ալէմտաղիի', 4; ալէմտաղիին', 1; ալէմտաղին', 9; ալէմտար', 1; ալէմտարեանց', 1; ալէյքում…', 1; ալէյքում', 1; ալէն', 3; ալէշշունջ', 1; ալէտաղիի', 1; ալէր', 1; ալէփառօրէն', 1; ալըշմըշ–', 1; ալըշմըշ', 2; ալթայ։', 1; ալթայի', 1; ալթէրնաթիւի', 1; ալթունեանին', 1; ալի։', 1; ալի՜ւրը', 1; ալի՜ք՝', 1; ալի', 29; ալի՛', 2; ալիբանին', 1; ալիգիերի', 2; ալիգիերիի', 1; ալիի', 3; ալիին', 4; ալիմ', 3; ալին', 4; ալիշ', 1; ալիշա՞ն։', 1; ալիշա՞նը։', 1; ալիշան՝', 3; ալիշան։', 8; ալիշան', 401; ալիշանեան', 23; ալիշանելու', 1; ալիշանէ', 1; ալիշանէն։', 6; ալիշանէն', 37; ալիշանը։', 4; ալիշանը', 52; ալիշանի՝', 1; ալիշանի։', 2; ալիշանի՞', 1; ալիշանի', 363; ալիշանին։', 5; ալիշանին', 108; ալիշանինը', 2; ալիշանն', 9; ալիշաններ։', 1; ալիշանները', 5; ալիշաններու։', 1; ալիշաններու', 10; ալիշաններուն։', 1; ալիշաններուն', 2; ալիշանով', 9; ալիս', 8; ալիսէն', 1; ալիսը', 1; ալիստոտէլը', 1; ալիտի', 1; ալիւզիան', 2; ալիւզիաներ', 1; ալիւզիաների', 1; ալիւր՝', 1; ալիւր։', 2; ալիւր', 20; ալիւրապատ', 2; ալիւրէ։', 1; ալիւրէ', 1; ալիւրը', 8; ալիւրի', 17; ալիւրին', 5; ալիւրն', 2; ալիւրները', 1; ալիւրով', 1; ալիք-ալիք՝', 1; ալիք-ալիք։', 1; ալիք-ալիք', 5; ալիք–ալիք', 3; ալիք։', 1; ալիք', 30; ալիքեան', 4; ալիքեանի', 1; ալիքեանով', 1; ալիքէ։', 1; ալիքէ', 4; ալիքէն։', 2; ալիքէն', 1; ալիքը՝', 1; ալիքը։', 2; ալիքը', 35; ալիքի', 33; ալիքիդ', 1; ալիքին՝', 1; ալիքին։', 1; ալիքին', 33; ալիքն', 7; ալիքներ։', 1; ալիքներ', 14; ալիքներէ', 2; ալիքներէն', 11; ալիքները։', 2; ալիքները…։', 1; ալիքները', 47; ալիքներին', 2; ալիքներն', 2; ալիքներով։', 4; ալիքներով', 3; ալիքներովը։', 1; ալիքներովը', 4; ալիքներու։', 2; ալիքներու', 18; ալիքներուն՝', 1; ալիքներուն։', 2; ալիքներուն', 64; ալիքով։', 1; ալիքով', 5; ալիքովը։', 1; ալիքովը', 3; ալիքուած։', 1; ալլա՜հ-ալլա՜հ…', 2; ալլա՜հ…', 2; ալլա՜հ', 3; ալլա', 1; ալլահ։', 1; ալլահ…', 2; ալլահ', 19; ալլահա', 2; ալլահը', 12; ալլահի', 9; ալլահին', 17; ալլիւր', 1; ալխումբին', 1; ալկոհոլը', 1; ալկոհոլի', 1; ալկոհոլից', 1; ալկօրէն', 1; ալճեպրա', 1; ալճեպրայի', 1; ալճեպրան', 1; ալճերիային', 1; ալճերին', 1; ալճէպրայական', 1; ալմանախ—', 1; ալմանախ', 7; ալմանախը', 3; ալմանախի', 5; ալմանախին', 1; ալմանախն', 1; ալմանախներու', 1; ալմանախներուն', 1; ալմաս', 1; ալմասանը', 1; ալմասէ', 1; ալմարդուն', 1; ալմոյենց', 1; ալն', 4; ալներս', 1; ալնըման', 1; ալշիմի', 2; ալշիմիէն', 1; ալշիմիի', 1; ալշիմին։', 2; ալշիմին', 8; ալշիմիսթ', 1; ալշիմիստ', 1; ալո՛', 1; ալոճ', 1; ալոճը', 1; ալոյին', 1; ալոն։', 1; ալոն', 10; ալով', 2; ալու', 2; ալուածներ', 1; ալուան–', 1; ալուան', 1; ալուանով', 1; ալուկը', 1; ալուկին', 2; ալուկներ', 1; ալուր', 1; ալուցքէն', 1; ալպաթրոսը։', 1; ալպան', 3; ալպանական', 16; ալպանացի', 20; ալպանացին', 1; ալպանացիներ', 1; ալպանացիներէն', 1; ալպանացիները', 5; ալպանացիներուն', 8; ալպանացիք', 1; ալպաներէնը', 1; ալպանը', 1; ալպանիա՝', 1; ալպանիա', 1; ալպանիայէն', 4; ալպանիան', 1; ալպանին', 2; ալպանիոյ', 2; ալպանցի', 2; ալպանցիները', 1; ալպեանները', 1; ալպեաններու', 1; ալպեաններուն', 1; ալպերը', 1; ալպերուն', 1; ալպէրի', 1; ալպիոնը', 1; ալպիոնի', 1; ալպիոնին', 1; ալպոմ՝', 1; ալպոմ։', 1; ալպոմ', 8; ալպոմական', 2; ալպոմէ', 1; ալպոմէն։', 1; ալպոմէն', 3; ալպոմը', 3; ալպոմին', 2; ալպոմները', 1; ալպոմներու', 1; ալպոմներուն', 1; ալպոյաճեան', 1; ալպօյաճեան', 13; ալպօյաճեանէ', 1; ալպօյաճեանէն', 1; ալպօյաճեանը', 3; ալպօյաճեանի', 3; ալվարին', 1; ալտեպարանին', 1; ալրանոց', 1; ալփասլան։', 1; ալփասլանական', 1; ալփասլանի', 4; ալփասլանին։', 1; ալփասլանն', 1; ալփասլաններու', 3; ալփիարը։', 1; ալփիարի', 3; ալք–', 1; ալք', 4; ալքեր', 1; ալքերէ։', 1; ալքերէ', 4; ալքերէն։', 4; ալքերէն', 39; ալքերը։', 7; ալքերը', 35; ալքերն', 3; ալքերով', 1; ալքերու', 1; ալքերուն։', 6; ալքերուն…։', 1; ալքերուն', 29; ալքէն։', 1; ալքէն', 2; ալքը', 3; ալքի', 1; ալքիմիայի', 2; ալքին', 1; ալքիները', 1; ալքն', 1; ալքոլ', 3; ալքոլէ', 1; ալքոլէն', 3; ալքոլը։', 1; ալքոլը', 2; ալքոլի', 4; ալքոլին', 12; ալքոլով', 2; ալքովներուն', 1; ալօսով', 1; ալֆան', 6; ալֆիերիէն', 1; ալֆիէրի', 1; ալֆիէրիի', 1; ալֆիէրին', 1; ալֆոնս', 5; ալֆրէ', 1; ալֆրէտ', 4; ախ–', 1; ախ', 49; ախապաշարումներ', 1; ախառն', 1; ախատինք', 1; ախատիպէն', 1; ախբէթ', 1; ախեխ', 5; ախեխը', 1; ախեխի', 4; ախէն', 1; ախը', 1; ախթամար', 2; ախթարնամէ', 1; ախթարնամէներէն', 1; ախն', 2; ախո՜ռ', 1; ախո՞րժը։', 1; ախո', 1; ախո՛ռ', 3; ախոյանները', 1; ախոյեան՝', 1; ախոյեան', 12; ախոյեանել', 1; ախոյեանը։', 1; ախոյեանը', 3; ախոյեանին։', 1; ախոյեանին', 3; ախոյեանն', 1; ախոյեաններ', 1; ախոյեաններէն։', 1; ախոյեաններէն', 2; ախոյեանները', 6; ախոյեաններու', 1; ախոյեաններուն։', 1; ախոյեաններուն', 2; ախոյեանութիւն։', 1; ախոյեանութիւն', 1; ախոյեանութիւնը', 1; ախոռ։', 3; ախոռ', 6; ախոռակոյտը', 1; ախոռապանութենէն', 1; ախոռապետներուն', 1; ախոռէն։', 2; ախոռէն', 15; ախոռը։', 1; ախոռը…', 1; ախոռը', 18; ախոռի', 21; ախոռին։', 1; ախոռին', 42; ախոռն', 2; ախոռնե՜րը։', 1; ախոռներ։', 1; ախոռներէն', 2; ախոռները', 9; ախոռներով', 1; ախոռներու', 2; ախոռներուն', 5; ախով', 1; ախոր', 2; ախորաժկին', 2; ախորդ', 1; ախորժ՝', 1; ախորժ։', 2; ախորժ', 24; ախորժա՜կը', 1; ախորժա', 1; ախորժաբեր', 1; ախորժաբերը', 1; ախորժագին', 1; ախորժազուրկ', 1; ախորժաթափ', 3; ախորժալի', 1; ախորժալուր', 1; ախորժած։', 2; ախորժած', 16; ախորժակ։', 1; ախորժակ', 29; ախորժակերով', 1; ախորժակերուն', 1; ախորժակէ', 3; ախորժակէն։', 2; ախորժակէն', 4; ախորժակը՝', 2; ախորժակը։', 1; ախորժակը', 34; ախորժակի՝', 1; ախորժակի', 6; ախորժակին։', 6; ախորժակին', 19; ախորժակն', 4; ախորժակնե՜րը', 1; ախորժակնե՞րը', 1; ախորժակներ՝', 1; ախորժակներ։', 3; ախորժակներ', 43; ախորժակներդ', 1; ախորժակներէ։', 1; ախորժակներէ', 7; ախորժակներէդ։', 1; ախորժակներէն՝', 1; ախորժակներէն։', 10; ախորժակներէն', 25; ախորժակները՝', 1; ախորժակները։', 29; ախորժակները', 123; ախորժակների', 1; ախորժակներն', 3; ախորժակներով։', 23; ախորժակներով', 25; ախորժակներովը', 6; ախորժակներու։', 8; ախորժակներու', 58; ախորժակներում', 1; ախորժակներուն՝', 2; ախորժակներուն։', 28; ախորժակներուն', 121; ախորժակով։', 3; ախորժակով', 27; ախորժակովը', 4; ախորժակս', 1; ախորժանք', 13; ախորժանքէ', 1; ախորժանքէն։', 1; ախորժանքէն', 4; ախորժանքը՝', 3; ախորժանքը', 15; ախորժանքի', 2; ախորժանքին։', 5; ախորժանքին', 9; ախորժանքն', 3; ախորժանքներ', 3; ախորժանքներէն', 2; ախորժանքները։', 2; ախորժանքները', 9; ախորժանքներով։', 1; ախորժանքներով', 1; ախորժանքներովը', 1; ախորժանքներու։', 1; ախորժանքներու', 4; ախորժանքներուն։', 3; ախորժանքներուն', 4; ախորժանքով։', 1; ախորժանքով', 6; ախորժափոխ', 1; ախորժելի։', 1; ախորժելի', 2; ախորժելով', 6; ախորժելու', 1; ախորժեր։', 1; ախորժեր', 12; ախորժեցան', 1; ախորժեցաւ', 3; ախորժէին', 10; ախորժէինք', 2; ախորժէիր', 1; ախորժէր՝', 1; ախորժէր', 17; ախորժը', 6; ախորժի–', 1; ախորժի', 11; ախորժիլ', 1; ախորժին', 9; ախորժինք', 1; ախորժիր։', 2; ախորժիր', 17; ախորժիք', 1; ախորժն', 1; ախորժող։', 1; ախորժող', 10; ախորժով։', 1; ախորժով', 10; ախորժուած', 2; ախուրեան', 1; ախուրեանի', 2; ախպար', 1; ախվերդեանը', 2; ախվերդեանի', 6; ախվէրտեանի', 1; ախտ', 2; ախտա', 1; ախտաբանակա՞ն՝', 2; ախտաբանական։', 1; ախտաբանական', 11; ախտաբանները', 1; ախտաբանութեան', 3; ախտաբանութենէն', 2; ախտաբանութիւն', 1; ախտաբանութիւնը', 1; ախտագար', 1; ախտագին', 13; ախտազերծ՝', 1; ախտազերծ։', 1; ախտազերծ', 2; ախտազերծել', 1; ախտազերծութեամբ', 1; ախտազերծութեամբդ', 1; ախտաժէտ–ախտաւոր', 1; ախտաժէտ։', 1; ախտաժէտ', 8; ախտաժէտը', 1; ախտաժէտները', 3; ախտաժէտներն', 1; ախտաժէտութեան', 1; ախտալից', 1; ախտախուզութեանը', 1; ախտակից', 1; ախտակները', 1; ախտահար', 2; ախտաճանաչող', 1; ախտաճանաչումը', 2; ախտաճանաչումն', 1; ախտաճանաչումովը՝', 1; ախտանիշեր', 1; ախտանիշերով', 1; ախտանիշը', 1; ախտանիշին', 1; ախտանիշները։', 1; ախտանիշները', 3; ախտանիշներով', 1; ախտանիշներուն', 3; ախտանիչ', 1; ախտանշան', 1; ախտանշանները', 2; ախտանշաններու', 2; ախտավարակ', 15; ախտավարակը', 1; ախտավարակին', 1; ախտավարակները', 1; ախտավարակներուն', 1; ախտացած։', 1; ախտաւէտ', 1; ախտաւոր՝', 1; ախտաւոր', 29; ախտաւորեալ', 1; ախտաւորը', 1; ախտաւորի', 1; ախտաւորին', 3; ախտաւորն', 1; ախտաւորները', 1; ախտաւորներու', 1; ախտաւորող', 1; ախտաւորութիւնն', 1; ախտաւորումի', 1; ախտաւորումներ։', 1; ախտեր', 2; ախտերէ։', 1; ախտերէն', 1; ախտերը։14', 1; ախտերը', 10; ախտերի', 1; ախտերով', 5; ախտերովը', 1; ախտերու։', 2; ախտերու', 6; ախտերուն', 4; ախտէ', 1; ախտէն', 5; ախտը', 5; ախտի', 2; ախտին։', 3; ախտին', 11; ախտից', 1; ախտով', 3; ախտովը', 1; ախտորժակներու', 1; ախր', 11; ախօռներուն', 1; ած։', 2; ած', 37; ածած', 3; ածածը', 1; ածակա՞ն', 1; ածական–վերադիրներու', 1; ածական։', 2; ածական', 18; ածականահեղձ', 1; ածականաձեւ', 1; ածականէ', 1; ածականէն', 3; ածականը։', 1; ածականը', 16; ածականի', 9; ածականին', 9; ածականն', 2; ածականներ՝', 1; ածականներ', 10; ածականներէ', 2; ածականները։', 1; ածականները', 17; ածականներն', 1; ածականներով։', 1; ածականներով', 8; ածականներու', 20; ածականներուն', 13; ածականով', 8; ածային', 1; ածանց', 1; ածանցեալ', 1; ածանցել', 1; ածանցման', 1; ածանցում', 2; ածանցումի', 1; ածանցումներն', 1; ածանցումներով', 1; ածանցումներու', 2; ածանցումներուն', 1; ածանցուցած', 1; ածանօթ', 1; ածացումները', 1; ածեալ', 2; ածել–', 1; ածել։', 1; ածել', 10; ածելը', 1; ածելիէն։', 1; ածելիէն', 1; ածելիի', 2; ածելիին', 3; ածելին։', 1; ածելինե', 1; ածելիք', 1; ածելով', 6; ածելու', 20; ածեն', 2; ածեց', 3; ածեցէք', 1; ածեցին', 1; ածեցինք', 1; ածեցիր', 1; ածէ', 1; ածէր', 3; ածը', 2; ածի՝', 1; ածի', 2; ածիլել', 1; ածիլելով', 1; ածիլուած։', 2; ածիլուած', 8; ածիլուածքին', 1; ածիլուելու', 1; ածիլուելուն', 1; ածիլուող', 1; ածխահանքերու', 1; ածխանո՞ցը։', 1; ածխանոց', 1; ածխատիպ', 1; ածխացած', 10; ածխացումէն։', 1; ածխացումը', 1; ածխացումին', 3; ածխացումները', 1; ածխացումներուն', 1; ածների', 1; ածող։', 2; ածող', 3; ածողը', 1; ածողները', 1; ածու', 7; ածուած', 2; ածուեզրի', 1; ածուելէն', 1; ածուեցան', 1; ածուէ', 1; ածուի', 4; ածուիլն', 1; ածուին', 3; ածուխ', 5; ածուխէն։', 1; ածուխէն', 1; ածուխը՝', 1; ածուխը', 3; ածուխի', 13; ածուխին', 6; ածուխները', 1; ածուխներուն', 2; ածուխով', 2; ածումը։', 1; ածումը', 1; ածումն', 1; ածուն', 3; ածունետուն', 1; ածուներ', 7; ածուներէ։', 1; ածուներէն։', 1; ածուներէն', 8; ածուները։', 1; ածուները', 14; ածուներու։', 1; ածուներու', 8; ածուներուն', 5; ածուններուն', 1; ածքային', 1; ակ։', 2; ակ', 15; ակoսովը', 1; ակա՛նը', 1; ակադեմական', 28; ակադեմականէ', 1; ակադեմականի', 1; ակադեմականներէ', 1; ակադեմականներէն', 1; ակադեմիա', 1; ակադեմիական', 5; ակադեմիականներէն', 1; ակադեմիայի', 1; ակադեմիայից', 1; ակադեմիան։', 1; ակադեմիան', 2; ակադեմիաներ', 1; ակադեմիաներէն', 1; ակադեմիաներու', 1; ակադեմիաներուն։', 1; ակադեմիէ', 1; ակադեմիի', 1; ակադեմիկ', 1; ակադեմիներու', 1; ակադէտ', 1; ակակշռելու', 1; ակակշռէն', 1; ակաղձուն', 4; ակամայ։', 2; ակամայ', 83; ակամայից', 1; ակամարտութիւնը։', 1; ակամբ', 1; ական', 37; ականակիտ', 2; ականակիտէն', 1; ականակո՜ւռ։', 1; ականակո՛ւռ', 1; ականակուռ', 19; ականաոր', 1; ականավոր', 1; ականատես', 27; ականատեսը', 1; ականատեսի', 17; ականատեսին։', 1; ականատեսին', 1; ականատեսն', 1; ականատեսներէն', 1; ականատեսներու', 1; ականաւոր', 38; ականաւորները։', 1; ականաւորներու', 1; ակաները', 1; ականէն։', 1; ականներ', 1; ականները', 1; ականողիք', 2; ականողիքին', 2; ականողիօք', 1; ականութեան։', 1; ականութիւն', 1; ականջ-թոռին', 1; ականջ։', 1; ականջ', 107; ականջալուր', 2; ականջային', 2; ականջափողերը', 1; ականջդ', 7; ականջէ', 4; ականջէդ', 1; ականջէն։', 3; ականջէն', 11; ականջը՝', 1; ականջը։', 6; ականջը', 66; ականջի', 18; ականջիդ', 5; ականջին՝', 2; ականջին։', 17; ականջին', 89; ականջիս։', 1; ականջիս', 9; ականջն', 2; ականջնե՜րը։', 1; ականջնե՞րը', 1; ականջնելով։', 1; ականջներ', 2; ականջներդ։', 1; ականջներդ', 9; ականջներէ', 2; ականջներէդ', 1; ականջներէն', 17; ականջներէս', 1; ականջները։', 11; ականջները', 94; ականջներն', 8; ականջներո՛վս', 1; ականջներով։', 1; ականջներով', 3; ականջներովդ', 1; ականջներովը։', 1; ականջներովը', 2; ականջներովս', 3; ականջներու', 3; ականջներուդ', 2; ականջներուն։', 17; ականջներուն…։', 1; ականջներուն', 66; ականջներուս։', 1; ականջներս', 3; ականջնին', 3; ականջնիս', 1; ականջնուն', 2; ականջոյ', 1; ականջով՝', 1; ականջով։', 2; ականջով', 9; ականջովը', 4; ականջովըդ', 1; ականջովս', 1; ականջս', 8; ականտես', 1; ականց', 1; ակառակ', 2; ակառակը։', 1; ակառակն', 3; ակառոյց', 1; ակասող', 1; ակատ', 1; ակատը', 1; ակատի', 2; ակատները', 1; ակաւոր', 1; ակաքաղկեդոնական', 1; ակեայ', 1; ակեան', 1; ակեղը', 1; ակենք', 1; ակեր', 2; ակերէ։', 1; ակերէ', 3; ակերէն։', 1; ակերէն', 7; ակերը։', 3; ակերը', 10; ակերն', 1; ակերուն', 4; ակերտը', 1; ակեցաւ', 1; ակէ։', 1; ակէ', 1; ակէն։', 4; ակէն', 14; ակը։', 3; ակը', 19; ակընդէտ', 1; ակընթարթի', 2; ակընկալու', 1; ակընկոր', 1; ակի։', 1; ակի', 4; ակին։', 3; ակին', 8; ակինեան։', 1; ակինեան', 14; ակինեանէն', 1; ակինեանը', 2; ակինեանի', 9; ակինեանին', 2; ակինեանն', 1; ակինեաններու', 1; ակիշ–', 1; ակիշ', 3; ակիշը', 1; ակիշովը', 1; ակիչին', 1; ակիչները', 1; ակմբահոյլ', 2; ակմբային', 1; ակն', 10; ակնա՜րկը', 1; ակնա', 1; ակնաբոյժի', 1; ակնագունտերը։', 1; ակնագունտերով', 1; ակնագունտերուն', 1; ակնախտեղ', 1; ակնախտիղ', 8; ակնածանք', 2; ակնածանքը։', 1; ակնածանքի', 1; ակնածանքով', 1; ակնածելուն', 1; ակնածիլ', 1; ակնածիր', 1; ակնակապիճի', 1; ակնակապիճին։', 1; ակնակապիճներէն', 1; ակնակապիճները', 2; ակնակապիճներուն։', 2; ակնակապիճներուն', 1; ակնակառոյց', 1; ակնակոպիճներէն', 1; ակնակուռ', 1; ակնահաճոյ', 1; ակնաղբիւրը։', 3; ակնաղբիւրը', 1; ակնաղբիւրի', 4; ակնաղբիւրին։', 1; ակնաղբիւրին', 5; ակնայ', 4; ակնապատիր', 1; ակնապարար', 2; ակնապիճ', 1; ակնառու։', 1; ակնառու', 1; ակնավաճառ', 1; ակնավաճառիմը', 1; ակնավաճառութեան', 1; ակնար', 1; ակնարկ՝', 1; ակնարկ', 28; ակնարկած', 4; ակնարկե', 1; ակնարկեաց', 1; ակնարկել։', 1; ակնարկել', 5; ակնարկելով։', 1; ակնարկելով', 8; ակնարկելու։', 1; ակնարկեմ', 5; ակնարկեր։', 1; ակնարկեր', 6; ակնարկեցի', 14; ակնարկեցին', 1; ակնարկէ', 2; ակնարկէն', 4; ակնարկէր', 6; ակնարկէք', 1; ակնարկը։', 1; ակնարկը', 28; ակնարկի', 8; ակնարկին։', 5; ակնարկին', 14; ակնարկն', 4; ակնարկներ', 5; ակնարկները', 4; ակնարկներով', 2; ակնարկներու', 2; ակնարկներուն', 1; ակնարկող', 1; ակնարկով։', 7; ակնարկով', 74; ակնարկովը։', 1; ակնարկովը', 1; ակնարկովի։', 1; ակնարկովի', 3; ակնարկուած', 8; ակնարկուածը', 1; ակնարկութեամբը', 1; ակնարկութեան', 4; ակնարկութենէն', 1; ակնարկութի՜ւն', 1; ակնարկութիւն։', 2; ակնարկութիւն', 10; ակնարկութիւնդ։', 1; ակնարկութիւնը։', 3; ակնարկութիւնը', 22; ակնարկութիւնն', 1; ակնարկութիւններ', 8; ակնարկութիւններդ։', 1; ակնարկութիւններէն', 2; ակնարկութիւնները։', 2; ակնարկութիւնները', 6; ակնարկութիւններն', 1; ակնարկութիւններով', 8; ակնարկութիւններու', 5; ակնարկութիւններուդ։', 1; ակնարկութիւններուն', 3; ակնարկում', 13; ակնարկումներէ', 1; ակնարկումներու', 1; ակնարկումով', 1; ակնարկս', 2; ակնարկօրէն', 1; ակնափակ', 1; ակնափոսերուն', 1; ակնբա՛խը՝', 1; ակնբախ՝', 2; ակնբախ', 41; ակնդէտ', 1; ակնեան', 1; ակնեղէ՜ն', 1; ակներ–գռներ', 1; ակներ', 1; ակներեւ', 6; ակներով։', 1; ակներու', 1; ակներուն։', 1; ակնեցի', 1; ակնէն', 4; ակնը', 3; ակնթարթ', 2; ակնթարթային', 8; ակնթարթէ', 1; ակնթարթը', 1; ակնթարթի։', 1; ակնթարթի', 47; ակնթարթին', 5; ակնթարթով։', 1; ակնթարթով', 3; ակնթարթօրէն', 1; ակնին', 1; ակնիք', 1; ակնկալած', 3; ակնկալածէն։', 1; ակնկալածը', 1; ակնկալանքը', 1; ակնկալել', 2; ակնկալելի', 3; ակնկալեր', 1; ակնկալին', 1; ակնկալու', 1; ակնկալուած', 1; ակնկալութեամբ', 2; ակնկալութեամբը', 1; ակնկալութեան։', 1; ակնկալութեան', 3; ակնկալութեանց։', 2; ակնկալութեանց', 6; ակնկալութենէ', 2; ակնկալութիւն', 1; ակնկալութիւնը', 2; ակնկալութիւններ', 2; ակնկալութիւններէ', 2; ակնկալութիւնները։', 3; ակնկալութիւնները', 8; ակնկալութիւններով', 2; ակնկալութիւններուն', 2; ակնկալութիւնով', 1; ակնկառոյց՝', 2; ակնկառոյց։', 5; ակնկառոյց', 6; ակնյայտ', 12; ակնյայտնի՝', 1; ակնյայտնի', 1; ակնո՞ց։', 1; ակնողմնակալութենէն', 1; ակնովի', 3; ակնոց։', 2; ակնոց', 15; ակնոցաւոր', 1; ակնոցէն՝', 1; ակնոցը։', 1; ակնոցը', 18; ակնոցի', 3; ակնոցին՝', 1; ակնոցին', 10; ակնոցնե՜րը', 1; ակնոցներ', 2; ակնոցներէ', 1; ակնոցները', 10; ակնոցներով։', 2; ակնոցներով', 6; ակնոցներու', 1; ակնոցներուն', 6; ակնոցով՝', 2; ակնոցով։', 5; ակնոցով', 13; ակնոցովը։', 1; ակնոցովը', 3; ակնունի', 1; ակնունիի', 1; ակնցի՞ն։', 1; ակնցի', 4; ակնցիի', 1; ակնցին', 1; ակնցիներէն', 1; ակնցիներու', 2; ակոաներուն', 1; ակոբ', 2; ակոբէն։', 1; ակոբը։', 1; ակոբի՜կ…', 1; ակոբին', 2; ակոբն', 2; ակոլա', 1; ակող։', 1; ակոյի', 15; ակոյին', 8; ակոն։', 1; ակոն', 5; ակոռիի', 1; ակոսթա', 2; ակոսով։', 1; ակոսով', 2; ակոստա', 3; ակով։', 1; ակորայի', 1; ակոցները', 1; ակուած', 3; ակումբ։', 1; ակումբ', 4; ակումբային', 1; ակումբէ', 1; ակումբի', 1; ակումբին', 5; ակումբներ', 2; ակումբներէ', 1; ակումբները՝', 1; ակումբները', 1; ակումբներու', 2; ակումբներուն', 1; ակումին', 1; ակուն', 1; ակունքէ', 2; ակունքէն։', 4; ակունքէն', 9; ակունքը', 6; ակունքին։', 2; ակունքին', 3; ակունքն', 1; ակունքներ։', 1; ակունքներ', 2; ակունքներէ', 4; ակունքներէն', 7; ակունքները։', 2; ակունքները', 7; ակունքներին', 1; ակունքներու', 2; ակունքներուն', 8; ակունքներունը', 1; ակռա՞յ', 1; ակռադ', 2; ակռազուրկ', 1; ակռաժաժիկ', 1; ակռաժաժիկը', 1; ակռայ-ակռայ', 1; ակռայ', 4; ակռայէ', 2; ակռայէն', 1; ակռայի', 8; ակռային', 2; ակռայով', 3; ակռայովները', 1; ակռան', 9; ակռանե՛րը։', 1; ակռաներ', 2; ակռաներդ', 3; ակռաներէն՝', 1; ակռաներէն։', 11; ակռաներէն', 17; ակռաները՝', 1; ակռաները։', 4; ակռաները', 98; ակռաներն', 2; ակռաներով։', 2; ակռաներով', 6; ակռաներովդ', 1; ակռաներովը։', 1; ակռաներովը', 7; ակռաներովս', 1; ակռաներու', 6; ակռաներուն՝', 1; ակռաներուն։', 1; ակռաներուն…։', 1; ակռաներուն', 63; ակռաներուս', 1; ակռաներս։', 1; ակռաներս', 4; ակռանին', 5; ակռաններով', 1; ակռաններուն։', 2; ակռաններուն', 3; ակռաս։', 1; ակռաս', 5; ակռավարձի', 1; ակտ', 1; ակտելի', 1; ակտիւացումը', 1; ակրոպոլիսում', 1; ակօ։', 1; ակօ՜սը՝', 1; ակօ՞ս', 1; ակօ', 10; ակօս-ակօս', 2; ակօս–ակօս։', 1; ակօս–ակօս', 1; ակօս—ակօս', 1; ակօս', 31; ակօսադրող', 1; ակօսանքը։', 1; ակօսաւոր։', 1; ակօսաւոր', 4; ակօսաւորող', 1; ակօսել', 1; ակօսելէ', 1; ակօսելու', 1; ակօսեն', 1; ակօսեց։', 1; ակօսեցին', 1; ակօսէ', 4; ակօսէն՝', 1; ակօսէն։', 4; ակօսէն', 9; ակօսէր', 1; ակօսը՝', 1; ակօսը։', 1; ակօսը', 26; ակօսթա', 1; ակօսի։', 4; ակօսի', 12; ակօսին։', 12; ակօսին', 28; ակօսն', 5; ակօսներ', 13; ակօսներէ։', 1; ակօսներէ', 1; ակօսներէն։', 7; ակօսներէն', 11; ակօսները։', 4; ակօսները', 18; ակօսներն', 1; ակօսներով։', 2; ակօսներով', 10; ակօսներովը։', 2; ակօսներու', 6; ակօսներուն։', 5; ակօսներուն', 12; ակօսող', 9; ակօսով՝', 1; ակօսով։', 9; ակօսով', 14; ակօսովը։', 8; ակօսովը', 17; ակօսուած՝', 1; ակօսուած։', 1; ակօսուած', 15; ակօսումէն', 2; ակօսումը։', 1; ակօսումներէն', 1; ակօսումով', 1; ակօստերեւ', 1; ահ', 8; ահա՝', 6; ահա։', 25; ահա՜', 4; ահա', 1528; ահա՛', 179; ահաuվերի', 1; ահաբեկ՝', 3; ահաբեկ։', 3; ահաբեկ', 39; ահաբեկած', 1; ահաբեկե՞ր', 1; ահաբեկելով', 2; ահաբեկելու', 3; ահաբեկեց', 2; ահաբեկէ', 1; ահաբեկիչ', 3; ահաբեկիչը', 1; ահաբեկիչները', 1; ահաբեկիք', 1; ահաբեկման։', 1; ահաբեկո՛ւմ', 1; ահաբեկող', 2; ահաբեկողը։', 1; ահաբեկուած', 1; ահաբեկում', 2; ահաբեկումը', 3; ահաբեկումին', 1; ահաբեկումով', 3; ահաբեկչութեամբ', 1; ահաբեկչութիւն', 2; ահագին։', 1; ահագին', 122; ահագնագոչ', 1; ահագնադղորդ', 1; ահագնանում', 1; ահագնացումը', 1; ահագնութեամբը', 1; ահագնութեան', 1; ահագնութի՛ւնը', 1; ահագնութիւնը', 3; ահագործեց', 1; ահագործէր', 1; ահագործուած', 1; ահագործումը', 1; ահադէմ', 1; ահազանգ', 3; ահազանգը', 6; ահազանգի', 2; ահազանգին', 1; ահազանգն', 1; ահազդեցիկ', 1; ահազդու', 8; ահալից', 2; ահալոր', 1; ահալուր', 1; ահած', 1; ահակալ', 1; ահակառոյց', 1; ահակարկառ', 1; ահակզակ', 1; ահակին', 1; ահակոծ', 1; ահակոչին', 1; ահահոտ՝', 1; ահամբաւ', 1; ահաոր', 4; ահապատար', 1; ահասարսուռ', 1; ահարկու՝', 2; ահարկու։', 2; ահարկու…', 1; ահարկու', 80; ահարկում', 1; ահարկունալ', 1; ահարոն', 6; ահարոնեան', 31; ահարոնեանէն։', 1; ահարոնեանէն', 2; ահարոնեանը։', 2; ահարոնեանը', 4; ահարոնեանի։', 1; ահարոնեանի', 29; ահարոնեանին', 4; ահարոնեաններ', 1; ահարոնը', 1; ահարոնի', 1; ահարուստ', 1; ահացնոր', 1; ահաւ', 1; ահաւասիկ։', 4; ահաւասիկ', 52; ահաւո՜ր', 4; ահաւո՞րը՝', 1; ահաւո՛րը՝', 1; ահաւոր՝', 2; ահաւոր։', 11; ահաւոր', 1200; ահաւորագոյծ', 1; ահաւորելու', 1; ահաւորը՝', 1; ահաւորը։', 1; ահաւորը', 8; ահաւորըս', 1; ահաւորին', 2; ահաւորները', 1; ահաւորովը', 1; ահաւորութեանը', 1; ահաւորութիւնը՝', 1; ահաւորութիւնը', 4; ահաւորօրէն', 1; ահաւրոտ', 1; ահե՜ղ', 1; ահելք', 1; ահեղ՝', 1; ահեղ։', 1; ահեղ', 42; ահեղամռունչ', 2; ահեղութենէն', 1; ահեղօրէն', 4; ահեր', 1; ահերն', 1; ահերուն', 1; ահէն։', 2; ահէն', 16; ահէնկ', 2; ահէնկով', 1; ահէնկովը', 1; ահը։', 1; ահը', 25; ահի', 5; ահիլ', 1; ահին', 13; ահմէտ', 2; ահմէտը', 1; ահմէտի', 1; ահն', 10; ահով', 7; ահովը', 8; ահովն', 1; ահովութենէ', 1; ահոտ', 1; ահուդողի։', 1; ահուն', 1; ահուսարսափին', 1; ահռել՝', 1; ահռելի։', 1; ահռելի', 9; ահռելին', 1; ահռեն', 1; ահվէրտեան', 1; ահրեր', 1; ահրիմանին', 2; աձակուելու', 1; աձնականութեան', 1; աղ-արձան', 2; աղ-արցունքին։', 1; աղ–պղպեղ', 1; աղ–ջուր', 1; աղ։', 2; աղ', 48; աղ/123/մկել։', 1; աղ/159/ջիկներու', 1; աղ/247/մուկովը', 1; աղա-պէյին', 1; աղա-վաճառականներուն', 1; աղա՝', 1; աղա։', 3; աղա՜լ', 1; աղա՜պատանքը', 1; աղա՞ն', 1; աղա…', 1; աղա', 141; աղա՛։', 1; աղա՛', 2; աղա՛ծ', 1; աղա՛ն', 1; աղաբէկեանի', 1; աղաբոյր', 1; աղաեանցը։', 1; աղաթն։', 1; աղաթոն', 3; աղաթոնի', 1; աղաթօն', 11; աղաթօնէն', 1; աղաթօնը', 1; աղաթօնի՝', 1; աղաթօնի', 4; աղաթօններու', 1; աղալ', 4; աղալէն-աղալէն', 1; աղալէն', 3; աղալը', 4; աղալիք', 1; աղալն', 1; աղալով։', 1; աղալով', 7; աղալու', 15; աղախին', 4; աղախինը', 1; աղախինին', 1; աղախինները', 1; աղախիններուն', 1; աղախնեակն', 1; աղախնի', 1; աղածոյ։', 1; աղակրատ', 1; աղաղա՞կը։', 1; աղաղա՛կ', 1; աղաղակ', 17; աղաղակել', 6; աղաղակելու', 5; աղաղակեց։', 1; աղաղակեց', 1; աղաղակեցին', 1; աղաղակէ', 1; աղաղակէին', 1; աղաղակէն։', 1; աղաղակէն', 4; աղաղակէր', 1; աղաղակը՝', 4; աղաղակը։', 6; աղաղակը', 47; աղաղակի', 6; աղաղակի՛կ', 1; աղաղակին։', 1; աղաղակին', 7; աղաղակն', 3; աղաղակներ։', 1; աղաղակներ', 4; աղաղակներդ', 1; աղաղակները', 4; աղաղակներու', 1; աղաղակներուն', 3; աղաղակո՛ղ', 2; աղաղակող', 16; աղաղակողը՝', 1; աղաղակով', 2; աղաղակովը', 4; աղաղակուած', 1; աղաղակուիլը', 1; աղաղութեան', 1; աղաղուն', 1; աղամանը', 1; աղայ', 3; աղայական', 2; աղայեան', 5; աղայեանի', 1; աղայեանց', 1; աղայեանցը', 2; աղայեանցի', 9; աղայէ', 1; աղայէն։', 3; աղայէն', 3; աղայի', 21; աղայիդ', 2; աղային։', 4; աղային', 78; աղայիս', 1; աղայութեան', 1; աղայութիւն', 1; աղայութիւնը։', 1; աղայութիւնը', 3; աղան՝', 2; աղան։', 7; աղան…։', 1; աղան', 76; աղանայ', 1; աղանդ', 1; աղանդամոլութեան', 2; աղանդամոլութիւն։', 1; աղանդաւոր', 19; աղանդաւորը՝', 1; աղանդաւորը', 3; աղանդաւորի', 3; աղանդաւորին', 1; աղանդաւորները', 4; աղանդաւորներու։', 1; աղանդաւորներու', 3; աղանդաւորներուն', 2; աղանդաւորութեան', 2; աղանդաւորութիւնը', 2; աղանդեր։', 1; աղանդեր', 5; աղանդերով', 1; աղանդը։', 1; աղանդի։', 1; աղանդի', 2; աղանդին', 2; աղանդներուն', 3; աղանդոց', 2; աղանե՞ր', 1; աղաներ։', 1; աղաներ', 12; աղաներէ։', 1; աղաներէ', 1; աղաներէն', 3; աղաները։', 3; աղաները', 46; աղաներն', 2; աղաներու', 22; աղաներուն։', 1; աղաներուն', 39; աղանձել', 1; աղանուր', 3; աղանուրեան', 1; աղանուրին', 1; աղանք', 3; աղաչա՜նքը։', 1; աղաչագին՝', 1; աղաչագին', 1; աղաչած։', 1; աղաչած', 1; աղաչական', 4; աղաչանք', 12; աղաչանքդ։', 1; աղաչանքէն։', 1; աղաչանքէն', 1; աղաչանքը։', 5; աղաչանքը', 8; աղաչանքի։', 1; աղաչանքի', 6; աղաչանքին՝', 1; աղաչանքին։', 1; աղաչանքին', 8; աղաչանքն', 1; աղաչանքներէ', 2; աղաչանքները՝', 1; աղաչանքները։', 1; աղաչանքներու', 1; աղաչանքով։', 1; աղաչանքով', 3; աղաչանքս։', 1; աղաչանքս', 4; աղաչաւոր', 8; աղաչաք', 1; աղաչե՜մ', 1; աղաչեա', 5; աղաչել–պաղատիլ', 2; աղաչել։', 1; աղաչելը', 1; աղաչելով', 4; աղաչելու', 1; աղաչեմ։', 3; աղաչեմ', 23; աղաչեմք', 2; աղաչես։', 1; աղաչեր՝', 1; աղաչեր', 1; աղաչեց', 1; աղաչեցի', 1; աղաչեցինք', 1; աղաչէ', 2; աղաչէին։', 1; աղաչէր', 1; աղաչն', 1; աղաչող', 3; աղաչողական', 1; աղաչուած', 6; աղաչուն', 1; աղապապա', 1; աղապատա՜նքը՝', 1; աղապատանք', 10; աղապատանքէն', 3; աղապատանքը', 16; աղապատանքի', 1; աղապատանքին', 6; աղապատանքն', 1; աղապատանքով', 1; աղապատումով', 1; աղասի', 2; աղասիի', 1; աղավարներուն', 1; աղատ', 1; աղատիլ', 1; աղատում', 1; աղար։', 1; աղար', 4; աղարանին', 1; աղարձան', 1; աղարտած', 4; աղարտել', 1; աղարտելով', 5; աղարտելու։', 2; աղարտելու', 5; աղարտեր', 1; աղարտեց', 1; աղարտեցին', 3; աղարտէ', 1; աղարտող', 2; աղարտուած։', 1; աղարտուած', 3; աղարտուէին', 1; աղարտուիլ', 1; աղարտում', 1; աղաց', 1; աղացած։', 1; աղացած', 2; աղացեր', 2; աղացին', 4; աղացմամբ', 1; աղացող', 1; աղացուած', 1; աղացուեցան', 1; աղացուիլը', 1; աղացքին', 1; աղաւաղ։', 1; աղաւաղ', 3; աղաւաղանքին', 1; աղաւաղեալ', 1; աղաւաղեալին', 1; աղաւաղել', 1; աղաւաղելու', 2; աղաւաղէին', 1; աղաւաղէր', 1; աղաւաղման։', 4; աղաւաղման', 1; աղաւաղող', 1; աղաւաղուած։', 1; աղաւաղուած', 7; աղաւաղուելու', 2; աղաւաղուի։', 1; աղաւաղուի', 1; աղաւաղում', 2; աղաւաղումը', 2; աղաւաղումին', 3; աղաւաղումն', 1; աղաւաղումներ։', 1; աղաւաղումները', 2; աղաւաղումներու', 3; աղաւաղումներուն՝', 1; աղաւաղումներուն', 2; աղաւաղումով', 2; աղաւաղուն', 1; աղաւնակերպ', 4; աղաւնեակի', 1; աղաւնեակներ', 1; աղաւնետուն', 3; աղաւնի։', 1; աղաւնի', 13; աղաւնիէ', 1; աղաւնիի։', 1; աղաւնիի', 10; աղաւնիին', 3; աղաւնին։', 1; աղաւնին', 7; աղաւնիներ', 2; աղաւնիները', 3; աղաւնիներն', 2; աղաւնիներու', 1; աղաւնիներուն', 3; աղաւնոյ', 2; աղաւնունի', 1; աղաւորել', 3; աղաւորելը։', 1; աղաւորեց', 1; աղաւորուած', 1; աղբ', 24; աղբա՞րը', 1; աղբա', 2; աղբա՛ր', 1; աղբալեան', 10; աղբալեանը', 3; աղբալեանի', 2; աղբալեանին', 1; աղբակառք', 1; աղբակառքերը։', 1; աղբակառքը', 1; աղբակարուն', 1; աղբակոյտ', 1; աղբակոյտեր', 2; աղբակոյտէն', 1; աղբակոյտը։', 1; աղբակոյտը', 2; աղբակոյտի։', 1; աղբակոյտի', 1; աղբակոյտին։', 2; աղբահար', 1; աղբահիւս', 1; աղբանոց', 1; աղբանոցը', 1; աղբանոցն', 1; աղբանոցներու', 1; աղբապարար', 2; աղբաջուրով', 1; աղբար։', 3; աղբար', 60; աղբարենց', 1; աղբարէ', 1; աղբարէն։', 1; աղբարէն', 1; աղբարը։', 4; աղբարը', 21; աղբարիկ։', 1; աղբարիկ', 38; աղբարիկը', 14; աղբարիկին', 10; աղբարիկն', 1; աղբարիկներն', 1; աղբարիկներուն', 1; աղբարիկս', 1; աղբարին։', 1; աղբարին', 5; աղբարն', 3; աղբարներէն', 1; աղբարներէս', 1; աղբարները', 8; աղբարներով։', 1; աղբարներու', 1; աղբարներուն։', 2; աղբարներուն', 4; աղբարներս', 3; աղբարս', 1; աղբացումին։', 1; աղբերագիրքը', 1; աղբերակը', 1; աղբերակի', 2; աղբերային', 1; աղբերանալ', 1; աղբերանայ', 1; աղբերապէս', 1; աղբերաց', 3; աղբերացման', 1; աղբերացնելու։', 1; աղբերացնելու', 1; աղբերացող', 2; աղբերացում', 1; աղբերացումը։', 1; աղբերացումը', 4; աղբերացումն', 3; աղբերացումներ', 1; աղբերացումները', 1; աղբերացումներուն', 2; աղբերացումո՜վը', 1; աղբերացումով։', 1; աղբերացումով', 1; աղբերելով', 2; աղբերը', 4; աղբերուն', 3; աղբերց', 1; աղբերք', 1; աղբեւին', 1; աղբէ՜ն', 1; աղբէ', 2; աղբէն։', 1; աղբէն', 3; աղբէր', 21; աղբէրն', 1; աղբէրք։', 1; աղբը։', 1; աղբը', 9; աղբի՜ն', 1; աղբի՜ւր։', 1; աղբի՜ւր', 3; աղբի՜ւրը։', 1; աղբի՜ւրը', 1; աղբի՞ւրը։', 1; աղբի՞ւրը', 3; աղբի', 17; աղբի՛ւր', 1; աղբի՛ւրը՝', 1; աղբի՛ւրը։', 1; աղբի՛ւրը', 1; աղբիանոս։', 1; աղբին՝', 1; աղբին', 20; աղբիւին', 1; աղբիւսէն', 1; աղբիւսի', 2; աղբիւր՝', 3; աղբիւր։', 2; աղբիւր', 102; աղբիւրէ', 15; աղբիւրէն։', 4; աղբիւրէն', 31; աղբիւրը՝', 1; աղբիւրը։', 14; աղբիւրը', 97; աղբիւրի', 75; աղբիւրին–', 1; աղբիւրին։', 1; աղբիւրին…։', 1; աղբիւրին', 102; աղբիւրիս։', 1; աղբիւրիս', 1; աղբիւրն', 12; աղբիւրներ՝', 1; աղբիւրներ։', 3; աղբիւրներ', 24; աղբիւրներէ։', 4; աղբիւրներէ', 11; աղբիւրներէն՝', 3; աղբիւրներէն։', 2; աղբիւրներէն', 11; աղբիւրները՝', 1; աղբիւրները։', 5; աղբիւրները', 59; աղբիւրների', 1; աղբիւրներն', 2; աղբիւրներո', 1; աղբիւրներով', 6; աղբիւրներովը', 2; աղբիւրներու՝', 1; աղբիւրներու։', 1; աղբիւրներու', 23; աղբիւրներուն։', 4; աղբիւրներուն', 31; աղբիւրներունը', 1; աղբիւրներս։', 1; աղբիւրով։', 1; աղբիւրով', 3; աղբիւրովը։', 1; աղբիւրովն', 1; աղբիւրս։', 1; աղբիւրս', 8; աղբյուրին', 1; աղբյուրները', 1; աղբն', 6; աղբով', 2; աղբովը։', 1; աղբովը…։', 1; աղբովը', 4; աղբոտ', 1; աղբուած', 2; աղբութենէն', 1; աղբութիւններուն', 1; աղբուր', 1; աղբրտա՜նքը։', 1; աղբրտա՛նք', 1; աղբրտանցը', 8; աղբրտանք', 1; աղբրտանքը։', 1; աղբրտանքը', 3; աղբրտոցը', 1; աղբօ՜ր', 4; աղբօ՛ր։', 2; աղբօ՛ր', 2; աղբօր։', 1; աղբօր…', 1; աղբօր', 29; աղբօրը', 27; աղբօրն', 1; աղդեցութիւններուն', 1; աղե՞րս', 1; աղե՞րսը', 1; աղե՛րսը՝', 1; աղե՛րսը։', 2; աղեբեկ', 2; աղելու', 2; աղեխարշ', 20; աղեկ', 1; աղեկատին', 1; աղեկեզ', 1; աղեկիզելով։', 1; աղեկուն', 1; աղեկսկիծ', 1; աղեկտուր', 11; աղեղ', 9; աղեղած՝', 1; աղեղած', 1; աղեղանց', 2; աղեղէ', 1; աղեղէն՝', 1; աղեղէն։', 4; աղեղէն', 11; աղեղը։', 3; աղեղը', 20; աղեղի', 4; աղեղիկներու', 1; աղեղին։', 6; աղեղին', 30; աղեղինը։', 1; աղեղն', 2; աղեղնակին', 1; աղեղնաձեւ', 2; աղեղնանման', 1; աղեղնաւորին', 1; աղեղներ', 1; աղեղներէ', 1; աղեղներէն։', 1; աղեղներէն', 3; աղեղները', 4; աղեղներով', 3; աղեղներովը', 1; աղեղներու', 2; աղեղներուն', 4; աղեղող', 2; աղեղով', 6; աղեղովը։', 1; աղեղովը', 6; աղեղուած։', 1; աղեղուած', 4; աղեղումէն', 1; աղեղումն', 1; աղեղցող', 1; աղեղօրէն', 2; աղենք', 1; աղետաբեր', 2; աղետալի', 5; աղետահար', 1; աղետարբեր', 1; աղետաւոր՝', 1; աղետաւոր', 2; աղետը', 2; աղետիւքն', 1; աղերէ', 1; աղերէն', 1; աղերը', 6; աղերն', 1; աղերով', 1; աղերովը։', 1; աղերովը', 1; աղերուն', 3; աղերս։', 2; աղերս', 96; աղերսագիր։', 1; աղերսագիր', 11; աղերսագիրին', 1; աղերսագիրներ', 1; աղերսագիրները', 1; աղերսագիրներուն', 1; աղերսանք', 2; աղերսանքէն', 1; աղերսանքը', 6; աղերսանքի', 2; աղերսանքին', 1; աղերսանքներով', 1; աղերսանքով՝', 1; աղերսարկո՞ւ։', 1; աղերսարկո՛ւ', 1; աղերսարկու՝', 1; աղերսարկու։', 1; աղերսարկու', 16; աղերսարկուն', 2; աղերսաւոր', 2; աղերսելն', 1; աղերսելով՝', 1; աղերսելով։', 1; աղերսելով', 4; աղերսեց', 1; աղերսեցէ՛ք', 1; աղերսեցին', 1; աղերսեցից', 1; աղերսէ', 3; աղերսէն', 1; աղերսէր', 2; աղերսը՝', 1; աղերսը։', 3; աղերսը', 43; աղերսի՝', 1; աղերսի', 2; աղերսին', 2; աղերսն', 1; աղերսներ։', 1; աղերսներ', 10; աղերսները', 2; աղերսներով։', 2; աղերսող', 5; աղերսով', 28; աղերսովը։', 1; աղերսովը', 3; աղերսուի', 1; աղերսումից։', 1; աղերսուն', 1; աղեքս', 1; աղեքսանդր', 34; աղեքսանդրական', 1; աղեքսանդրականութիւնը', 2; աղեքսանդրեան', 5; աղեքսանդրեանը', 1; աղեքսանդրի', 4; աղեքսանդրիա՝', 1; աղեքսանդրիա', 1; աղեքսանդրիա', 16; աղեքսանդրիայէն', 2; աղեքսանդրիան։', 1; աղեքսանդրիան', 6; աղեքսանդրին', 3; աղեքսանդրիոյ', 7; աղեքսանդրոս', 1; աղեքսանդրու', 1; աղէ՜կ', 1; աղէ՜տը։', 1; աղէ՞կ', 1; աղէ՞տ', 1; աղէ՞տը։', 1; աղէ՞տը', 1; աղէ', 7; աղէ՛կ։', 1; աղէ՛կ', 2; աղէկ-գէշ', 1; աղէկ՝', 1; աղէկ։', 23; աղէկ', 167; աղէկը', 5; աղէկն', 1; աղէկնալէ', 1; աղէկնալու', 1; աղէկնամ։', 1; աղէկներ։', 1; աղէկներէ', 2; աղէկները', 1; աղէկներով', 1; աղէկներուն', 5; աղէկութեան', 1; աղէկութիւն', 5; աղէկութիւնը', 2; աղէկութիւններ', 1; աղէկցաւ։', 1; աղէկցաւ', 1; աղէկցուցին…', 1; աղէն։', 1; աղէն', 9; աղէտ։', 5; աղէտ', 48; աղէտաբեր', 6; աղէտալի', 8; աղէտալին', 1; աղէտահար', 1; աղէտաոր', 1; աղէտաւոր։', 1; աղէտաւոր', 15; աղէտեալներուն', 1; աղէտէ', 8; աղէտէն՝', 1; աղէտէն։', 10; աղէտէն', 49; աղէտը՝', 6; աղէտը։', 21; աղէտը…', 1; աղէտը', 150; աղէտի՝', 1; աղէտի։', 11; աղէտի՞', 1; աղէտի', 48; աղէտին։—', 1; աղէտին։', 11; աղէտին…', 1; աղէտին', 122; աղէտն', 5; աղէտնելու։', 1; աղէտներ', 11; աղէտներէ', 4; աղէտներէն', 4; աղէտները։', 1; աղէտները', 16; աղէտներն', 1; աղէտներով', 2; աղէտներովը', 1; աղէտներու։', 1; աղէտներու', 26; աղէտներուդ', 1; աղէտներուն–', 1; աղէտներուն։', 3; աղէտներուն…։', 1; աղէտներուն', 19; աղէտոգում', 1; աղէտով։', 2; աղէտով', 9; աղէտքի', 1; աղէտքներ', 1; աղէտքները', 1; աղէտքներով', 1; աղէք։', 1; աղը։', 1; աղը', 27; աղթամար', 3; աղթամարայ', 4; աղթամարէն', 1; աղթամարը', 2; աղթամարի', 3; աղթամարն', 1; աղթամարցի', 3; աղի։', 1; աղի՞։', 1; աղի՞', 1; աղի', 61; աղի/212/տաւոր', 1; աղիճ', 5; աղիճահիւս', 1; աղիճին', 1; աղիճներ', 1; աղիճները', 2; աղիճներու', 1; աղիճներուն', 2; աղին։', 1; աղին', 20; աղիութիւնը', 1; աղիս', 1; աղիտաբեր։', 1; աղիտաբեր', 5; աղիտալի', 9; աղիտաւոր՝', 1; աղիտաւոր։', 1; աղիտաւոր', 11; աղիւս', 3; աղիւսակ-ցանկ', 1; աղիւսակ–ցանկի', 1; աղիւսակ՝', 1; աղիւսակ', 68; աղիւսակը՝', 1; աղիւսակը', 3; աղիւսակից', 4; աղիւսակները', 1; աղիւսակներով', 1; աղիւսակով։', 1; աղիւսարանէն', 1; աղիւսարանը', 1; աղիւսարանին', 2; աղիւսէ', 3; աղիւսը', 1; աղիւսի', 5; աղիւսներէն', 1; աղիւսներու', 2; աղիւսներուն', 3; աղիւսով', 1; աղիք-աղիք', 1; աղիք', 3; աղիքէս։', 1; աղիքը', 1; աղիքի', 6; աղիքին', 6; աղիքներ՝', 1; աղիքներէդ', 1; աղիքներէն։', 2; աղիքներէն', 7; աղիքները։', 2; աղիքները', 24; աղիքներն', 2; աղիքներովը', 2; աղիքներու', 1; աղիքներուն՝', 1; աղիքներուն։', 1; աղիքներուն', 12; աղխե՞րը։', 1; աղխերէն', 1; աղխերը', 3; աղխերն', 1; աղխերովը', 1; աղխերուն։', 1; աղխեցին', 1; աղխը', 3; աղծած', 1; աղծապիղծ', 2; աղկաղկ', 47; աղկաղկը', 1; աղկաղկութեան', 1; աղկաղկութիւնը', 3; աղկաղկութիւնները', 1; աղձնիք։', 1; աղձններուն', 1; աղճամիտ', 1; աղճատ', 2; աղճատել', 1; աղճատելով', 1; աղճատեցին', 1; աղճատման', 2; աղճատմունքէն', 1; աղճատուած։', 1; աղճատուած', 3; աղճատումը։', 1; աղճմտանք', 1; աղճմտանքին', 1; աղմըկում', 1; աղմկալի', 1; աղմկալից', 1; աղմկած։', 1; աղմկած', 1; աղմկայարոյց', 3; աղմկային', 1; աղմկայոյզ', 26; աղմկայոյզը', 1; աղմկարար։', 1; աղմկարար', 2; աղմկարարի', 1; աղմկել', 2; աղմկելը', 1; աղմկելով', 2; աղմկեր։', 1; աղմկեցին', 3; աղմկէ', 1; աղմկող', 4; աղմկոտ։', 2; աղմկոտ', 32; աղմկոտին', 1; աղմկուած', 1; աղմո՜ւկ', 1; աղմո՞ւկ։', 1; աղմո՞ւկը', 1; աղմո՛ւկ', 1; աղմո՛ւկը', 1; աղմուած', 1; աղմուկ-շառաչով', 1; աղմուկ։', 5; աղմուկ', 81; աղմուկէ։', 1; աղմուկէ', 8; աղմուկէն։', 8; աղմուկէն', 30; աղմուկը՝', 1; աղմուկը։', 9; աղմուկը', 92; աղմուկի՝', 1; աղմուկի։', 9; աղմուկի', 35; աղմուկին։', 9; աղմուկին', 63; աղմուկն', 7; աղմուկներ', 2; աղմուկներէ', 1; աղմուկները։', 1; աղմուկները', 10; աղմուկներով', 4; աղմուկներովը', 1; աղմուկներու', 2; աղմուկներուն։', 2; աղմուկներուն', 2; աղմուկով-նշան՝', 1; աղմուկով։', 6; աղմուկով', 36; աղմուկովը։', 3; աղմուկովը', 14; աղն', 17; աղո՞ւոր', 2; աղով', 5; աղովը', 4; աղովն', 2; աղոտ', 4; աղոտանան', 1; աղու–պղպեղ։', 1; աղու', 12; աղուա/566/մազն', 1; աղուաթափումը', 1; աղուած', 3; աղուական', 3; աղուահամ', 2; աղուաղեալ', 1; աղուամազ։', 1; աղուամազ', 2; աղուամազային։', 1; աղուամազային', 2; աղուամազերը', 1; աղուամազերն', 1; աղուամազերուն', 2; աղուամազէ', 2; աղուամազէն՝', 1; աղուամազէն', 2; աղուամազը', 6; աղուամազի', 1; աղուամազին', 4; աղուամազն', 2; աղուամազով', 4; աղուամազոտ', 4; աղուանից', 6; աղուաններ', 1; աղուաններէն', 1; աղուանները', 1; աղուաններու', 4; աղուանուշ', 1; աղուաշ', 7; աղուացած', 1; աղուեսները', 1; աղուէ', 1; աղուէնին', 4; աղուէս։', 1; աղուէս', 10; աղուէսէն։', 1; աղուէսը', 10; աղուէսի', 9; աղուէսին', 1; աղուէսն', 4; աղուէսներէն', 1; աղուէսները', 2; աղուէսներու։', 1; աղուէսներու', 2; աղուէսներուն։', 1; աղուէսներուն', 4; աղուընակ–քարէն', 1; աղուընակ–քարը', 2; աղուընակ–քարին', 7; աղուընակ', 3; աղուընակի', 1; աղուընակներու', 2; աղուընակներուն', 1; աղուիսական', 1; աղուիսանան', 1; աղուհացի', 1; աղուհացին', 1; աղուհացից', 1; աղուն', 2; աղունը', 1; աղունները', 1; աղունուոր', 1; աղունուորին', 1; աղունուորները', 3; աղունուորներին', 1; աղունուորներուն', 1; աղուո՜ր՝', 1; աղուո՜ր', 6; աղուո՜րը։', 3; աղուո՜րը', 1; աղուո՞ր։', 1; աղուո՞ր', 6; աղուո՞րը։', 5; աղուո՞րը', 3; աղուո՛ր՝', 2; աղուո՛ր', 5; աղուո՛րը՝', 1; աղուո՛րը։', 1; աղուո՛րը', 2; աղուո՛ւր', 1; աղուոր՝', 5; աղուոր։', 14; աղուոր', 338; աղուորենց', 1; աղուորէն՝', 1; աղուորէն։', 1; աղուորէն', 9; աղուորը՝', 3; աղուորը։', 17; աղուորը', 111; աղուորի՞ն', 1; աղուորիկ', 7; աղուորիկեանը', 1; աղուորիկը', 2; աղուորին։', 12; աղուորին', 201; աղուորձակէր', 1; աղուորն', 12; աղուորնալ…', 1; աղուորնալը', 2; աղուորնալու', 3; աղուորնայ', 1; աղուորնային', 1; աղուորնաս', 1; աղուորնար', 3; աղուորներ։', 1; աղուորներ', 2; աղուորներէն։', 1; աղուորները', 6; աղուորներն', 3; աղուորներուն։', 2; աղուորներուն', 11; աղուորուած', 1; աղուորութեամբ', 1; աղուորութեան', 2; աղուորութեանդ', 3; աղուորութեանը', 3; աղուորութենէն։', 1; աղուորութենէն', 1; աղուորութիւն', 2; աղուորութիւնը։', 2; աղուորութիւնը', 14; աղուորութիւններ', 2; աղուորութիւնները', 1; աղուորութիւններուն', 1; աղուորցած՝', 1; աղուորցած։', 4; աղուորցած', 11; աղուորցաւ՝', 1; աղուորցաւ։', 1; աղուորցաւ', 1; աղուորցնել', 1; աղուորցնելով', 1; աղուորցնելու', 2; աղուս', 1; աղուրին', 1; աղչիկները', 1; աղպղպեղ', 1; աղպղպեղէն', 1; աղջ–մշուշ', 1; աղջ', 2; աղջալոյս', 1; աղջամո՜ւղջ', 1; աղջամուղջ', 2; աղջամուղջէն։', 1; աղջամուղջէն', 2; աղջամուղջը', 3; աղջամուղջի', 1; աղջամուղջին։', 2; աղջամուղջին', 7; աղջամուղջն', 1; աղջամուղջներէն', 1; աղջամուղջում՝', 2; աղջաւոր', 1; աղջերը', 1; աղջը', 3; աղջըկայ՝', 1; աղջըկան', 12; աղջըկնութեան', 1; աղջընակին', 1; աղջի՜կ։', 4; աղջի՜կ', 2; աղջի՜կը։', 1; աղջի՜կը', 2; աղջի՜կս', 3; աղջի՞կ։', 7; աղջի՞կ', 8; աղջի՞կը։–', 1; աղջի՞կը։', 10; աղջի՞կը', 5; աղջի', 3; աղջի՛', 1; աղջի՛կ։', 4; աղջի՛կ', 6; աղջի՛կը՝', 1; աղջի՛կը։', 1; աղջի՛կը', 1; աղջի՛կս։', 1; աղջի՛կս', 1; աղջիկ՝', 8; աղջիկ։', 26; աղջիկ', 510; աղջիկդ։', 2; աղջիկդ', 13; աղջիկէ։', 1; աղջիկէ՞ն։', 1; աղջիկէ', 7; աղջիկէդ', 2; աղջիկէն։', 9; աղջիկէն', 35; աղջիկը՝', 18; աղջիկը։', 70; աղջիկը…', 1; աղջիկը', 1002; աղջիկի։', 1; աղջիկի', 1; աղջիկի', 42; աղջիկիդ', 1; աղջիկին։', 3; աղջիկին', 52; աղջիկինն', 1; աղջիկն', 1; աղջիկն', 83; աղջիկնե՜ր՝', 1; աղջիկնե՜րը։', 2; աղջիկնե՞րը։', 2; աղջիկնե՞րը', 1; աղջիկնե՛ր։', 1; աղջիկնե՛ր', 1; աղջիկնեուն։', 1; աղջիկներ։', 8; աղջիկներ…', 1; աղջիկներ', 117; աղջիկներդ', 1; աղջիկներէ։', 1; աղջիկներէ', 4; աղջիկներէդ', 1; աղջիկներէն՝', 2; աղջիկներէն։', 9; աղջիկներէն', 34; աղջիկները՝', 3; աղջիկները։', 30; աղջիկները…', 1; աղջիկները', 384; աղջիկների', 1; աղջիկներին', 4; աղջիկներից', 1; աղջիկներն', 26; աղջիկներո՜ւ', 1; աղջիկներո՞ւն։', 2; աղջիկներով։', 3; աղջիկներով', 8; աղջիկներովը՝', 1; աղջիկներովը', 2; աղջիկներու։', 1; աղջիկներու', 126; աղջիկներուդ', 2; աղջիկներուն՝', 2; աղջիկներուն։', 30; աղջիկներուն', 313; աղջիկներունը', 1; աղջիկներունն', 2; աղջիկներուս։', 1; աղջիկնութեան', 7; աղջիկնութենէն', 1; աղջիկնութիւնդ', 1; աղջիկնութիւնը՝', 1; աղջիկնութիւնը։', 1; աղջիկնութիւնը', 7; աղջիկնութիւնները', 1; աղջիկով', 2; աղջիկովը։', 1; աղջիկովը', 4; աղջիկութեան', 4; աղջիկութենէն', 2; աղջիկութիւն։', 1; աղջիկութիւնը', 2; աղջիկս։', 30; աղջիկս', 30; աղջիկտեսի', 1; աղջիկցած', 1; աղջիկցու', 1; աղջին', 4; աղջիներու', 1; աղջկա՞ն', 4; աղջկա', 2; աղջկադէմ', 1; աղջկայ–', 1; աղջկայ', 28; աղջկան՝', 2; աղջկան։', 29; աղջկան…։', 1; աղջկան…', 1; աղջկան', 781; աղջկանդ։', 2; աղջկանդ', 10; աղջկանը՝', 1; աղջկանը։', 3; աղջկանը', 89; աղջկանն', 1; աղջկանս։', 2; աղջկանց', 5; աղջկը։', 1; աղջկին', 1; աղջկնութեան', 2; աղջկնութիւնը', 1; աղջկունք', 2; աղջնակ։', 2; աղջնակ', 36; աղջնակը։', 4; աղջնակը', 35; աղջնակի', 12; աղջնակին։', 2; աղջնակին', 9; աղջնակներն', 1; աղջնակութեան', 1; աղջնկներուն', 1; աղջութեան', 1; աղջուր', 3; աղջուրէն', 1; աղջուրը', 1; աղջուրի։', 1; աղջուրի', 3; աղջուրով', 1; աղջուրովը', 1; աղջուրովն', 1; աղջրկան', 1; աղվոր', 1; աղտ', 20; աղտակուռ', 1; աղտակուր', 1; աղտահար', 8; աղտանուտ', 1; աղտաւոր', 2; աղտեղի', 1; աղտեղութեամբը', 1; աղտեղութեան', 2; աղտեղութեանց', 1; աղտեղութենէն', 1; աղտեղութիւն։', 1; աղտեղութիւն', 4; աղտեղութիւնն', 1; աղտեղութիւններ', 1; աղտեղութիւններէն։', 1; աղտեղութիւններու', 2; աղտեր', 1; աղտերէն', 5; աղտերը', 8; աղտերն', 3; աղտերու', 3; աղտերուն', 10; աղտէ', 1; աղտէն', 15; աղտը։', 1; աղտը', 21; աղտի', 16; աղտին։', 1; աղտին', 23; աղտն', 14; աղտո՛տ', 1; աղտո՛տը', 1; աղտով', 5; աղտովը', 3; աղտովն', 1; աղտոտ՝', 4; աղտոտ։', 5; աղտոտ', 184; աղտոտած', 4; աղտոտելէ', 1; աղտոտելով', 1; աղտոտելու', 3; աղտոտեն', 1; աղտոտէր։', 1; աղտոտէր', 1; աղտոտը', 4; աղտոտի։', 1; աղտոտի…։', 1; աղտոտին', 3; աղտոտներու', 1; աղտոտներուն', 2; աղտոտո', 1; աղտոտող', 1; աղտոտութեան', 2; աղտոտութենէն', 4; աղտոտութիւն', 7; աղտոտութիւնը։', 1; աղտոտութիւնը', 4; աղտոտութիւնն', 1; աղտոտութիւններէն', 1; աղտոտութիւնները', 1; աղտոտութիւններով', 2; աղտոտութիւններու', 1; աղտոտութիւններուն։', 1; աղցա՞ն։', 1; աղցան', 10; աղցանէ', 2; աղցանը', 2; աղցանին', 2; աղցաններուն', 1; աղցաւեր', 1; աղցաւոր', 2; աղցնուորները', 1; աղցնուորներուն։', 1; աղցուած', 2; աղցուկ', 1; աղցուն', 1; աղցուորներէն', 1; աղւամազէն', 1; աղւամազովը', 1; աղւէսի', 1; աղւընակին', 1; աղւոր', 4; աղւորը', 1; աղփաղփուն', 1; աղփաղփուններէն', 1; աղքա՜տ՝', 1; աղքա՜տ', 2; աղքա՞տ', 2; աղքատ՝', 6; աղքատ։', 10; աղքատ', 120; աղքատագոյն', 1; աղքատախնամ։', 1; աղքատախնամ', 17; աղքատախնամէ', 1; աղքատախնամէն։', 1; աղքատախնամէն', 3; աղքատախնամը', 1; աղքատախնամի', 5; աղքատախնամին։', 1; աղքատախնամին', 4; աղքատախնամն', 1; աղքատանալ։', 1; աղքատանայ', 1; աղքատանոց', 1; աղքատացած', 6; աղքատացը', 1; աղքատացնող։', 1; աղքատացումը։', 1; աղքատացումը', 1; աղքատեցոյն', 1; աղքատէն՝', 1; աղքատէն', 2; աղքատը՝', 1; աղքատը։', 1; աղքատը', 10; աղքատի', 12; աղքատիկ', 99; աղքատիկի', 1; աղքատին։', 2; աղքատին', 36; աղքատինը', 2; աղքատինն', 1; աղքատն', 3; աղքատներ', 7; աղքատներէն։', 1; աղքատներէն', 2; աղքատները։', 2; աղքատները', 10; աղքատներին', 1; աղքատներու', 9; աղքատներուն։', 2; աղքատներուն', 25; աղքատութեա', 1; աղքատութեամբ', 6; աղքատութեամբը։', 1; աղքատութեամբը', 4; աղքատութեան։', 8; աղքատութեան', 81; աղքատութեանը', 4; աղքատութեանց', 1; աղքատութենէ', 1; աղքատութենէն։', 2; աղքատութենէն', 5; աղքատութի՞ւնը։', 3; աղքատութիւն՝', 1; աղքատութիւն։', 1; աղքատութիւն', 19; աղքատութիւնը՝', 2; աղքատութիւնը։', 2; աղքատութիւնը', 61; աղքատութիւնն', 3; աղքատություն', 1; աղքատուկ', 5; աղքատօրէն', 2; աղօ՜տ', 1; աղօ՞թք՝', 1; աղօ՞թք։', 2; աղօ՞թք', 1; աղօ՛թք', 1; աղօ՛թքը։', 1; աղօթ', 2; աղօթագիրք', 4; աղօթազանցումը։', 1; աղօթած', 4; աղօթահեղձ՝', 1; աղօթամատանին', 1; աղօթամատեան', 21; աղօթամատեանէն', 2; աղօթամատեանը։', 1; աղօթամատեանը', 5; աղօթամատեանին', 3; աղօթամատեաններէն', 1; աղօթամրմունջ', 1; աղօթասաց', 1; աղօթասացը։', 1; աղօթասացներ', 1; աղօթասացներուն', 1; աղօթասացութեամբ', 1; աղօթասացութիւնը', 2; աղօթավայր', 2; աղօթավայրերը', 1; աղօթատեղի։', 1; աղօթատեղի', 1; աղօթատեղիի', 1; աղօթատեղին', 2; աղօթատեղիներէ', 1; աղօթատեղիները', 7; աղօթատեղիներու', 3; աղօթարան', 1; աղօթարանին', 1; աղօթարաններուն', 2; աղօթարկուները', 1; աղօթե՞ց։', 1; աղօթել։', 1; աղօթել', 6; աղօթելէ', 1; աղօթելէն', 1; աղօթելը', 1; աղօթելով', 7; աղօթելու։', 2; աղօթելու', 11; աղօթեմ', 1; աղօթեն…', 1; աղօթեն', 1; աղօթեր։', 1; աղօթեր', 4; աղօթերգել', 1; աղօթեց։', 3; աղօթեց', 3; աղօթեցէք', 2; աղօթեցին', 2; աղօթէ', 7; աղօթէ՛', 1; աղօթէին', 2; աղօթէր', 3; աղօթին', 2; աղօթից', 1; աղօթող։', 1; աղօթող', 18; աղօթողէն', 2; աղօթողը', 6; աղօթողի', 2; աղօթողին', 3; աղօթողն', 1; աղօթողներ', 1; աղօթողները', 2; աղօթողներու', 2; աղօթողներուն։', 1; աղօթուորները', 1; աղօթս', 1; աղօթք։', 3; աղօթք', 67; աղօթքէ', 11; աղօթքէն։', 2; աղօթքէն', 13; աղօթքը՝', 2; աղօթքը։', 11; աղօթքը', 65; աղօթքի՝', 1; աղօթքի։', 1; աղօթքի', 63; աղօթքին։', 4; աղօթքին', 49; աղօթքիս', 1; աղօթքկողմը', 1; աղօթքն', 5; աղօթքներ', 18; աղօթքներէ', 1; աղօթքներէն', 3; աղօթքները։', 1; աղօթքները', 29; աղօթքներն', 2; աղօթքներով', 2; աղօթքներովը', 3; աղօթքներու', 8; աղօթքներուդ', 1; աղօթքներուն։', 4; աղօթքներուն', 25; աղօթքներունճամբան', 1; աղօթքով։', 1; աղօթքով', 15; աղօթքովը', 1; աղօթքս', 1; աղօն', 3; աղօնը', 1; աղօնք։', 1; աղօնք', 2; աղօնքը։', 1; աղօնքը', 1; աղօտ՝', 2; աղօտ', 87; աղօտագին', 1; աղօտած՝', 1; աղօտած։', 1; աղօտած', 26; աղօտակի՝', 1; աղօտակի։', 1; աղօտակի', 25; աղօտայնութեամբ', 1; աղօտայնութեան', 1; աղօտայնութիւն', 1; աղօտանայ', 1; աղօտանանք', 1; աղօտանուշ', 1; աղօտանք', 3; աղօտանքէն', 1; աղօտանքը։', 1; աղօտանքը', 4; աղօտանքին։', 1; աղօտանքին', 2; աղօտանքն', 1; աղօտացած', 3; աղօտացմ', 1; աղօտացման', 9; աղօտացող', 1; աղօտացում', 1; աղօտացումը', 4; աղօտացումին', 1; աղօտացուցին', 1; աղօտափայլ', 1; աղօտե՞ր', 1; աղօտեալ', 1; աղօտել։', 1; աղօտել', 3; աղօտելով։', 1; աղօտելով', 5; աղօտելու', 10; աղօտեն', 1; աղօտեր', 1; աղօտեցաւ։', 2; աղօտեցաւ', 4; աղօտէ', 1; աղօտէր', 2; աղօտը', 1; աղօտի', 1; աղօտիլ', 3; աղօտիլն', 1; աղօտին', 3; աղօտնալով', 1; աղօտո՛ւմ', 1; աղօտող', 1; աղօտուած', 1; աղօտութեամբը', 1; աղօտութեան', 1; աղօտութիւն', 1; աղօտութիւնը', 3; աղօտութիւնն', 1; աղօտումը', 4; աղօտումին', 1; աղօտցած', 1; աղօտցաւ', 2; աղօտօրէն', 1; աղօրիքի', 1; աղօրիքին', 1; աղօրիքներով', 1; աղօրիքներուն', 1; աճ/301/պարարին', 1; աճախին', 1; աճած՝', 2; աճած։', 1; աճած', 48; աճապատական', 1; աճապարագին', 4; աճապարած', 6; աճապարան', 1; աճապարանք՝', 1; աճապարանք։', 4; աճապարանք', 29; աճապարանքդ', 1; աճապարանքը։', 2; աճապարանքը', 31; աճապարանքի։', 2; աճապարանքի', 21; աճապարանքի՛', 1; աճապարանքիդ', 2; աճապարանքին՝', 1; աճապարանքին', 22; աճապարանքն', 5; աճապարանքով՝', 2; աճապարանքով։', 2; աճապարանքով', 29; աճապարար', 1; աճապարել։', 2; աճապարել', 4; աճապարելով', 1; աճապարելու։', 1; աճապարելուն։', 1; աճապարեմ։', 1; աճապարեն', 4; աճապարեր։', 5; աճապարեր', 12; աճապարեց՝', 1; աճապարեց։', 3; աճապարեց', 11; աճապարեցին', 3; աճապարէ', 6; աճապարէի', 1; աճապարէր', 8; աճապարէք։', 29; աճապարէք', 36; աճապարիք', 1; աճապարո՜տ։', 1; աճապարող', 5; աճապարողին', 1; աճապարողներուն', 2; աճապարոտ', 32; աճապարոտները', 1; աճապարութեամբ', 1; աճապարում', 1; աճապարուսո', 1; աճառեան', 4; աճառեանը', 2; աճառեանի', 4; աճառեւան', 1; աճել', 4; աճելէ–', 1; աճելէ։', 1; աճելէ', 4; աճելով։', 1; աճելով', 11; աճելու՝', 1; աճելու։', 1; աճելու', 16; աճելուն', 1; աճեճուցեր', 1; աճեմեան', 4; աճեր', 11; աճեցան', 11; աճեցաւ։', 1; աճեցաւ', 9; աճեցեալ։', 1; աճեցէք', 2; աճեցընէք', 1; աճեցնել՝', 1; աճեցնել։', 1; աճեցնել', 6; աճեցնելէ։', 1; աճեցնելը', 1; աճեցնելով', 20; աճեցնելու', 15; աճեցնեն։', 1; աճեցնեն', 2; աճեցնենք', 2; աճեցներ։', 4; աճեցներ', 6; աճեցնէ', 4; աճեցնէին', 1; աճեցնէր', 2; աճեցնէք', 2; աճեցնող։', 1; աճեցնող', 4; աճեցուն', 9; աճեցուց', 11; աճեցուցած։', 1; աճեցուցած', 13; աճեցուցանել', 3; աճեցուցեր։', 1; աճեցուցեր', 1; աճեցուցէ՛ք', 2; աճեցուցէք', 2; աճեցուցին', 7; աճեցուցինք', 1; աճեցուցիք', 1; աճէ', 1; աճէին', 5; աճէլէ', 1; աճէմեա՞նը։', 1; աճէմեա՞նը', 1; աճէմեան', 74; աճէմեանական', 1; աճէմեանէ', 2; աճէմեանէն։', 1; աճէմեանէն', 7; աճէմեանը։', 3; աճէմեանը', 10; աճէմեանի', 63; աճէմեանին։', 2; աճէմեանին', 29; աճէմեանինն', 1; աճէմեանները', 1; աճէմեաններն', 1; աճէմեաններու', 5; աճէմեաններուն։', 1; աճէր', 6; աճը', 1; աճըռելու', 1; աճի։', 3; աճի', 14; աճիլ։', 3; աճիլ', 15; աճիլը՝', 1; աճիլն', 1; աճիմաստ', 1; աճին։', 1; աճին', 13; աճինք', 1; աճիս։', 1; աճիւն', 1; աճիւները', 1; աճիւնը', 1; աճիւնի', 2; աճիւնին', 2; աճիւննե՛րըս', 1; աճիւնները՝', 1; աճիւնները', 3; աճիւններն', 2; աճիւններովը', 1; աճիւններու', 1; աճիւններուն', 4; աճիւնովը', 1; աճիւնցած', 1; աճմա՞ն', 1; աճման', 19; աճող՝', 1; աճող', 31; աճոյք', 1; աճոյքին', 2; աճոյքով', 1; աճով', 2; աճու', 1; աճուկ', 4; աճուկէն', 4; աճուկը', 1; աճուկին', 1; աճուկները', 1; աճուկովը', 1; աճում', 6; աճումէ', 2; աճումէն', 3; աճումը։', 4; աճումը', 31; աճումի։', 1; աճումի', 9; աճումին։', 5; աճումին', 22; աճումն', 3; աճումներ', 1; աճումները', 1; աճումներով', 1; աճումներու', 2; աճումներուն', 1; աճումով։', 1; աճումով', 3; աճումովը', 5; աճումովն', 1; աճուն', 7; աճուրդէն', 1; աճուրդը', 2; աճուրդի։', 1; աճուրդի', 12; աճուրդողը', 1; աճուրդով', 1; աճպարա՞ր։', 1; աճպարա՞ր', 1; աճպարար։', 2; աճպարար', 28; աճպարարական', 15; աճպարարային', 1; աճպարարեան', 1; աճպարարէ', 1; աճպարարէն։', 1; աճպարարը', 3; աճպարարի', 7; աճպարարին', 5; աճպարարներ', 2; աճպարարներէ', 1; աճպարարներէն', 1; աճպարարները', 1; աճպարարներու։', 1; աճպարարներու', 5; աճպարարներուն', 3; աճպարարող', 1; աճպարարութեամբ։', 1; աճպարարութեամբ', 7; աճպարարութեամբը', 1; աճպարարութեան։', 4; աճպարարութեան', 18; աճպարարութեանց', 2; աճպարարութենէն։', 1; աճպարարութի՞ւն։', 1; աճպարարութի՛ւն', 1; աճպարարութիւն։', 4; աճպարարութիւն', 20; աճպարարութիւնը՝', 1; աճպարարութիւնը։', 2; աճպարարութիւնը', 8; աճպարարութիւնն', 2; աճպարարութիւններ', 1; աճպարարութիւններէն։', 1; աճպարարութիւնները։', 1; աճպարարութիւնները', 4; աճպարարութիւններու', 1; աճպարարութիւններուն', 1; աճպարարության', 1; աճպարարումներէն։', 1; աճպարարօրէն', 1; աճպարօրէն', 1; աճռել', 1; աճռուած', 1; ամ՝', 1; ամ', 120; ամ/445/բողջացուցած', 1; ամuաթիւերով', 1; ամuերու', 1; ամա–', 1; ամա։', 1; ամա՜յք', 1; ամա՜ն։', 1; ամա՜ն', 4; ամա՜ն\xadեամա՜ն…', 1; ամա՞ռ։', 1; ամա՞ռը', 1; ամա', 29; ամա՛ն։', 1; ամա՛ն', 1; ամաբախտ', 1; ամադաս', 1; ամադրել', 1; ամադրելու։', 1; ամադրող', 1; ամադրումը', 1; ամազոն–', 1; ամազոն', 2; ամազոնէն', 1; ամազոնի', 2; ամազոնին', 2; ամազոններ', 3; ամազոններու', 1; ամաը', 1; ամաթեօռը', 1; ամաթէօր', 1; ամալկամին', 1; ամալկամովը', 1; ամալսարանական', 1; ամակ։', 1; ամակրելի', 1; ամամարդկային', 3; ամայաuտանը', 1; ամայանան', 1; ամայաստան։', 1; ամայաստանը', 1; ամայաստանին', 3; ամայացած', 9; ամայացեալ', 1; ամայացումը։', 1; ամայացումը', 1; ամայացումն', 1; ամայի՝', 4; ամայի։', 4; ամայի', 113; ամային։', 1; ամային', 1; ամայնավար', 1; ամայութեան։', 2; ամայութեան', 21; ամայութեանը', 7; ամայութեանց', 6; ամայութենէ', 1; ամայութենէն։', 1; ամայութենէն', 3; ամայութի՛ւն', 1; ամայութի՛ւնը', 1; ամայութիւն։', 2; ամայութիւն', 14; ամայութիւնը՝', 1; ամայութիւնը։', 1; ամայութիւնը', 24; ամայութիւնն', 3; ամայութիւններ', 1; ամայութիւններէն', 1; ամայութիւնները։', 2; ամայութիւնները', 5; ամայութիւններուն։', 2; ամայութիւններուն', 9; ամայք', 4; ամայքէ', 1; ամայքէն։', 2; ամայքէն', 1; ամայքը', 9; ամայքի՞ն', 1; ամայքի', 3; ամայքիդ', 2; ամայքին։', 1; ամայքին', 5; ամայքներ', 2; ամայքներէ', 1; ամայքներէն', 1; ամայքները։', 1; ամայքները', 9; ամայքներն', 1; ամայքներու', 4; ամայքներուդ։', 1; ամայքներուն։', 1; ամայքներուն', 17; աման-աման', 1; աման–կարապետ', 1; աման՝', 1; աման։', 1; աման', 48; ամանաuտոյգ', 1; ամանակազերծութիւն', 1; ամանակային։–', 1; ամանակի', 3; ամանակով', 6; ամանաշար', 1; ամանելու', 1; ամանէ', 2; ամանէն', 3; ամանը։', 1; ամանը', 10; ամանի։', 1; ամանի', 14; ամանիկը', 1; ամանին։', 1; ամանին', 15; ամաններ', 5; ամաններէն։', 1; ամաններէն', 2; ամանները։', 4; ամանները', 13; ամաններով։', 1; ամաններով', 2; ամաններովը', 1; ամաններու', 4; ամաններուն', 8; ամանով', 6; ամանովը', 1; ամանորներ', 1; ամանում', 1; ամաչափ', 1; ամաչկոտ', 1; ամաչում', 1; ամապատասխան', 1; ամառ-ձմեռ', 1; ամառ–ձմեռ', 2; ամառ։', 1; ամառ', 51; ամառանոցը', 1; ամառանոցները', 1; ամառեցան', 1; ամառէն', 3; ամառը։', 4; ամառը', 27; ամառին՝', 1; ամառին', 3; ամառն', 4; ամառնային', 7; ամառնաչու', 1; ամառնավերջ', 1; ամառները', 5; ամառներուն', 3; ամառոցները', 1; ամառոցներուն', 1; ամառուան', 16; ամավերջի', 4; ամատունի', 3; ամատունիին', 1; ամար։', 1; ամար', 3; ամարայնի', 1; ամարան', 2; ամարանոց-գիւղերուն', 1; ամարանոց', 2; ամարանոցին', 1; ամարանոցներ։', 1; ամարանոցները', 1; ամարուան', 2; ամաց՝', 1; ամաքաղաքացի', 1; ամբ', 6; ամբակումը', 1; ամբակումի', 1; ամբակումին', 1; ամբառնալ', 2; ամբառնալը', 1; ամբառնալու', 1; ամբառնայր', 1; ամբառնար', 1; ամբառնելու', 1; ամբասիր', 2; ամբասիրէն', 1; ամբասուէր', 1; ամբաստանագիր', 1; ամբաստանագիրը։', 1; ամբաստանագիրը', 3; ամբաստանագրի', 1; ամբաստանած', 1; ամբաստանեալ', 1; ամբաստանեալն', 1; ամբաստանեալները', 1; ամբաստանեալներու', 1; ամբաստանեալներուն', 4; ամբաստանել', 3; ամբաստանելով։', 1; ամբաստանելով', 3; ամբաստանելու', 4; ամբաստաներ', 1; ամբաստանեց', 5; ամբաստանեցին', 3; ամբաստանէ։', 1; ամբաստանիչ', 1; ամբաստանիչներուն', 1; ամբաստանող', 2; ամբաստանողը', 1; ամբաստանողի', 1; ամբաստանողներուն', 1; ամբաստանու', 1; ամբաստանուած', 9; ամբաստանուածներուն։', 1; ամբաստանուէին', 1; ամբաստանութեամբ։', 3; ամբաստանութեամբ', 3; ամբաստանութեամբը։', 1; ամբաստանութեան։', 2; ամբաստանութեան', 15; ամբաստանութեանց', 3; ամբաստանութենէ։', 1; ամբաստանութենէն։', 1; ամբաստանութենէն', 3; ամբաստանութի՞ւն', 1; ամբաստանութիւն', 6; ամբաստանութիւնը։', 1; ամբաստանութիւնը', 15; ամբաստանութիւնն', 1; ամբաստանութիւններ', 4; ամբաստանութիւնները։', 2; ամբաստանութիւնները', 8; ամբաստանութիւններով։', 1; ամբաստանութիւններով', 1; ամբաստանութիւններուն', 3; ամբաստանուի', 3; ամբաստանուիլը։', 1; ամբաստանուիլը', 1; ամբար', 1; ամբարած։', 1; ամբարած', 25; ամբարաձիգ', 1; ամբարանոց', 1; ամբարել։', 1; ամբարել', 2; ամբարելու։', 1; ամբարելու', 3; ամբարեր', 1; ամբարէ', 1; ամբարէն', 1; ամբարը։', 1; ամբարը', 1; ամբարի', 2; ամբարին։', 1; ամբարին…։', 1; ամբարին', 1; ամբարիշտ։', 3; ամբարիշտ', 79; ամբարիշտը։', 1; ամբարիշտը', 3; ամբարիշտին', 2; ամբարիշտինը', 1; ամբարիշտն', 1; ամբարիշտները', 2; ամբարիշտներուն։', 1; ամբարիշտներուն', 2; ամբարհաւաճ', 7; ամբարհաւաճելը', 1; ամբարհաւաճութեան', 1; ամբարհաւաճութիւնը', 1; ամբարձած', 3; ամբարձեալ', 1; ամբարձեր', 1; ամբարձիգ՝', 1; ամբարձիգ։', 3; ամբարձիգ', 12; ամբարձիկ։', 3; ամբարձիկ', 32; ամբարձման', 2; ամբարձող', 4; ամբարձողին։', 1; ամբարձուած', 1; ամբարձուղէշ', 1; ամբարձում', 2; ամբարձումէն', 3; ամբարձումը։', 3; ամբարձումը', 10; ամբարձումին։', 4; ամբարձումին', 7; ամբարձումն', 2; ամբարձումներ', 1; ամբարձումները։', 2; ամբարձումները', 5; ամբարձումներու', 1; ամբարձումներուն։', 1; ամբարձումներուն', 1; ամբարձումով', 1; ամբարձումովը։', 1; ամբարձուց', 1; ամբարձուցած', 1; ամբարման', 3; ամբարներդ', 1; ամբարներէն', 1; ամբարները։', 1; ամբարները', 11; ամբարներուն։', 1; ամբարներուն', 4; ամբարշտաց', 1; ամբարշտացող', 1; ամբարշտութեան։', 1; ամբարշտութեան', 6; ամբարշտութեանը', 1; ամբարշտութենէն', 1; ամբարշտութիւն', 1; ամբարշտութիւնը։', 2; ամբարշտութիւնը', 3; ամբարող', 1; ամբարուած', 16; ամբարուեցաւ', 1; ամբարուի', 1; ամբարում', 1; ամբարումը', 1; ամբարումին', 2; ամբարումներ', 1; ամբարումները։', 1; ամբարումները', 1; ամբարումներու', 1; ամբարուն', 1; ամբարտակ', 1; ամբարտակեն', 1; ամբարտակը։', 1; ամբարտակը', 1; ամբարտակին', 1; ամբարտակներէն', 1; ամբարտակները', 2; ամբարտակներուն', 1; ամբարտակող', 1; ամբարտակովը', 1; ամբարտաոճ', 1; ամբարտաւան։', 1; ամբարտաւան', 34; ամբարտաւանելու։', 1; ամբարտաւանիլ', 1; ամբարտաւանութեամբ։', 1; ամբարտաւանութեամբ', 2; ամբարտաւանութեան', 5; ամբարտաւանութեանդ։', 1; ամբարտաւանութիւն։', 1; ամբարտաւանութիւն', 4; ամբարտաւանութիւնդ', 1; ամբարտաւանութիւնը։', 1; ամբարտաւանութիւնը', 7; ամբարտաւանութիւնները', 1; ամբաւ…', 1; ամբաւ', 24; ամբաւահաճ', 1; ամբաւաւոր', 3; ամբաւէ', 1; ամբաւութեան', 8; ամբաւութիւնդ', 1; ամբաւութիւնը։', 1; ամբաւութիւնը', 5; ամբը', 1; ամբիծ', 2; ամբիվալ', 1; ամբո՜ղջ', 1; ամբո՞խը։', 1; ամբո՛խը՝', 1; ամբո՛ղջ։', 1; ամբո՛ղջ', 3; ամբոիէ', 1; ամբոլին', 1; ամբոխ։', 1; ամբոխ', 30; ամբոխային', 30; ամբոխայինին', 2; ամբոխանալ', 1; ամբոխանայ։', 1; ամբոխանքը', 2; ամբոխավար', 3; ամբոխավարական', 1; ամբոխավարելով', 1; ամբոխավարներ', 1; ամբոխավարները', 1; ամբոխավարներուն', 1; ամբոխավարութեանց', 1; ամբոխավարութիւն', 1; ամբոխավարութիւնները', 1; ամբոխեալ', 4; ամբոխէ', 3; ամբոխէին', 1; ամբոխէն։', 2; ամբոխէն', 16; ամբոխը՝', 3; ամբոխը։', 12; ամբոխը', 78; ամբոխի', 9; ամբոխին՝', 1; ամբոխին։', 11; ամբոխին', 140; ամբոխիր', 1; ամբոխման', 1; ամբոխն', 7; ամբոխներ', 5; ամբոխներան', 1; ամբոխներգութիւններու', 1; ամբոխներէ', 1; ամբոխներէն', 6; ամբոխները։', 1; ամբոխները', 31; ամբոխների', 1; ամբոխներու', 18; ամբոխներուն՝', 1; ամբոխներուն։', 5; ամբոխներուն', 36; ամբոխո՜ւմը', 1; ամբոխող', 2; ամբոխուած', 6; ամբոխուելուն։', 1; ամբոխուեցաւ', 1; ամբոխում', 1; ամբոխումը', 2; ամբոխումին', 3; ամբոխումներէն', 1; ամբոխումներով', 1; ամբոխումներուն', 1; ամբոխումով', 1; ամբոխուող', 1; ամբողջ՝', 4; ամբողջ։', 53; ամբողջ…։', 1; ամբողջ', 2360; ամբողջախոյզ', 1; ամբողջակա՞ն', 1; ամբողջական՝', 2; ամբողջական։', 6; ամբողջական', 394; ամբողջականանում', 1; ամբողջականացնելով', 1; ամբողջականացնում-հաւաքականացնում', 1; ամբողջականացնում', 2; ամբողջականացումը', 1; ամբողջականին', 2; ամբողջականութեամբ', 2; ամբողջականութեան։', 1; ամբողջականութեան', 5; ամբողջականութեանը', 1; ամբողջականութիւն', 1; ամբողջականութիւնը։', 1; ամբողջականութիւնը', 3; ամբողջականութիւնն', 1; ամբողջանալ', 2; ամբողջանալէ', 1; ամբողջանալու', 2; ամբողջանայ', 3; ամբողջանային', 1; ամբողջանան', 1; ամբողջանար', 2; ամբողջանում', 1; ամբողջապաշտ', 2; ամբողջապէս։', 1; ամբողջապէս', 6; ամբողջարար', 1; ամբողջացա՞ծ', 1; ամբողջացած։', 1; ամբողջացած', 8; ամբողջացաւ', 2; ամբողջացման', 3; ամբողջացնել', 11; ամբողջացնելով', 1; ամբողջացնելու', 8; ամբողջացնեն', 1; ամբողջացներ', 1; ամբողջացնէ', 1; ամբողջացնէին', 2; ամբողջացնէր', 1; ամբողջացնող։', 1; ամբողջացնող', 5; ամբողջացող', 1; ամբողջացուած', 2; ամբողջացուացծ', 1; ամբողջացուիր', 1; ամբողջացում', 3; ամբողջացումը', 4; ամբողջացումին', 1; ամբողջացումներու', 1; ամբողջացուց', 4; ամբողջացուցա՞ծ', 2; ամբողջացուցած', 4; ամբողջացուցի՞ր', 1; ամբողջացրել', 2; ամբողջէն։', 2; ամբողջէն', 11; ամբողջը։', 6; ամբողջը', 23; ամբողջի', 4; ամբողջին', 23; ամբողջն', 3; ամբողջներ', 1; ամբողջովին՝', 1; ամբողջովին։', 11; ամբողջովին…', 1; ամբողջովին', 85; ամբողջու/254/թեամբ', 1; ամբողջութեամբ։', 23; ամբողջութեամբ', 184; ամբողջութեամբը։', 1; ամբողջութեամբը', 4; ամբողջութեան։', 7; ամբողջութեան', 46; ամբողջութեանը', 32; ամբողջութեանն', 1; ամբողջութեանց', 1; ամբողջութեանցը', 1; ամբողջութենէ', 1; ամբողջութենէն։', 1; ամբողջութենէն', 5; ամբողջութիւն։', 3; ամբողջութիւն', 43; ամբողջութիւնդ', 1; ամբողջութիւնը՝', 1; ամբողջութիւնը։', 3; ամբողջութիւնը', 51; ամբողջութիւնն', 6; ամբողջութիւններ։', 1; ամբողջութիւններ', 8; ամբողջութիւններու', 1; ամբողջութիւնովդ', 1; ամբողջության', 1; ամբողջուցման', 1; ամբողջս', 1; ամբոյրը', 1; ամբուրելէ', 1; ամբուրելի', 1; ամբրոսիոս', 1; ամե/494/նէն', 1; ամե/80/նուն', 1; ամեակի', 1; ամեակին', 5; ամեայ', 1; ամեէնէն', 1; ամելին', 1; ամեհէն', 1; ամեհի', 25; ամեհին', 1; ամեհութիւնը', 1; ամեմատութիւններով', 1; ամեմէն', 1; ամեն', 95; ամենա', 3; ամենաանարժէք', 1; ամենաանհրաժեշտ', 1; ամենաանհրաժեշտը', 1; ամենաապականուած', 1; ամենաարդիական', 1; ամենաբարդ', 1; ամենաբարձր', 6; ամենաբաւ', 1; ամենաբերրի', 1; ամենաբիրտ', 1; ամենաբնական', 1; ամենաբոյժ', 3; ամենաբուժ', 3; ամենաբուռն', 1; ամենագեղեցիկ', 1; ամենագէտ', 13; ամենագէտը', 1; ամենագէտի', 1; ամենագէտին', 2; ամենագիտութիւնը', 2; ամենագռեհիկ', 2; ամենադաժան', 3; ամենադեղեցիկ', 1; ամենադժբախտ', 2; ամենադժխեմ', 1; ամենադժնդակ', 4; ամենադժուար', 2; ամենադոյզն', 1; ամենազան', 2; ամենազարհուրելի', 2; ամենազգաստ', 1; ամենազգի', 13; ամենազուրկներուն։', 1; ամենազօ՛րը՝', 1; ամենազօր։', 2; ամենազօր', 73; ամենազօրեղ', 1; ամենազօրութեան', 1; ամենաէական', 3; ամենաընտիր', 1; ամենաթագուն', 1; ամենաթանկ', 4; ամենաթանկագին', 1; ամենաթափանց', 3; ամենաթաքուն', 3; ամենաթշուառ', 1; ամենաթշուառը', 1; ամենաթոյլ', 1; ամենաթրթռուն', 1; ամենալայն', 2; ամենալաւ', 1; ամենալի', 1; ամենալից', 1; ամենալոյծ', 1; ամենալուրջ', 3; ամենախեղճ', 6; ամենախիստ', 7; ամենախիտ', 1; ամենախոյզ', 1; ամենախոնարհ', 1; ամենախոր', 32; ամենախորունկ', 5; ամենախուլ', 3; ամենածայրայեղ', 1; ամենածանր', 7; ամենակա՞լը։', 1; ամենակալ…', 1; ամենակալ', 19; ամենակալ•••', 1; ամենակալէն։', 1; ամենակալէն', 2; ամենակալը', 4; ամենակալին՝', 1; ամենակալին…։', 1; ամենակալին', 25; ամենակալն', 1; ամենական', 12; ամենականը', 1; ամենակար։', 1; ամենակար', 5; ամենակարեւորը', 1; ամենակարո՜ղ', 1; ամենակարող՝', 1; ամենակարող', 11; ամենակարողութեան՝', 1; ամենակարողութեան', 1; ամենակարողութիւնը', 1; ամենակերներուն', 1; ամենակիրթ', 1; ամենակուլ', 1; ամենահ', 1; ամենահայ', 2; ամենահաս։', 2; ամենահաս', 29; ամենահասարակ', 6; ամենահաստ', 1; ամենահար', 1; ամենահարուստ', 1; ամենահաւանականն', 1; ամենահեռու', 1; ամենահզօր', 6; ամենահիմնականը', 1; ամենահին', 3; ամենահոս', 2; ամենահսկայ', 1; ամենաճղճիմ', 1; ամենաճշգրիտ՝', 1; ամենաճշգրիտ', 2; ամենամաքուր', 2; ամենամեծ', 16; ամենամեծը', 1; ամենամեղ', 3; ամենամերժ', 1; ամենամութ', 1; ամենամօտ', 2; ամենամօտիկ', 1; ամենայանդուգն', 2; ամենայաջող', 1; ամենայետին', 4; ամենայն', 50; ամենայնը', 1; ամենայնի։', 1; ամենայնի', 17; ամենայնով', 1; ամենայորդ', 1; ամենանախնական', 1; ամենանոր', 1; ամենանորը', 1; ամենանուազ', 1; ամենանուաստ', 3; ամենանուիրական', 2; ամենանուրբ', 10; ամենաշահ', 1; ամենաշատ', 1; ամենաշքեղ', 4; ամենաչնչին', 1; ամենապայծառ', 1; ամենապատիւ', 2; ամենապատուութիւն', 1; ամենապարզ', 3; ամենապարփակ', 1; ամենապոեմ', 4; ամենաջերմ', 1; ամենասիրելի', 2; ամենասուրբ', 4; ամենաստոյգ', 1; ամենաստորին', 1; ամենավայրագ', 5; ամենավառ', 2; ամենավերջինը', 1; ամենավսեմ՝', 1; ամենավսեմ', 1; ամենավտանգաւոր', 1; ամենատարածն', 1; ամենատարբեր', 2; ամենատարրական', 4; ամենատափակ', 1; ամենատես', 3; ամենատխմար', 1; ամենատխուր', 1; ամենատուր', 1; ամենարդի', 1; ամենացած', 1; ամենափոքր', 1; ամենափոքրը', 1; ամենափոքրիկ', 1; ամենափրկիչ', 2; ամենափրկիչը', 2; ամենաքաղցր', 1; ամենեն', 2; ամեներանգ', 1; ամենեցո՜ւն', 1; ամենեցուն', 4; ամենեւի՛ն։', 1; ամենեւիմբ', 1; ամենեւին։', 1; ամենէ', 6; ամենէն՝', 3; ամենէն։', 15; ամենէն', 3171; ամենը՝', 1; ամենը։', 1; ամենը', 67; ամենընկալ', 1; ամենժամեայ', 3; ամենիմաստ', 1; ամենին', 1; ամենինը։', 1; ամենն', 3; ամեննէն', 1; ամենով', 5; ամենովբիս', 1; ամենուն։', 10; ամենուն', 218; ամենունն', 2; ամենուս։', 2; ամենուս', 3; ամենուրեք', 3; ամենք՝', 1; ամենք', 2; ամենքը', 1; ամենքն', 1; ամենքս', 1; ամենօրեայ', 43; ամենօրեան', 1; ամենօրհնեալ', 1; ամեստ', 3; ամետի', 1; ամեր։', 1; ամերիային', 1; ամերիկա՝', 1; ամերիկա։', 9; ամերիկա…', 1; ամերիկա', 55; ամերիկահայ', 9; ամերիկայէն', 25; ամերիկայի', 39; ամերիկային', 7; ամերիկայում', 1; ամերիկան', 22; ամերիկանացած', 1; ամերիկանացածը', 1; ամերիկանացո՜ւմ', 1; ամերիկաներ', 1; ամերիկաներէն՝', 1; ամերիկաներէն', 1; ամերիկաները', 4; ամերիկաներու', 1; ամերիկացի։', 1; ամերիկացի', 14; ամերիկացիէն', 1; ամերիկացիին', 2; ամերիկացին՝', 1; ամերիկացին։', 1; ամերիկացին', 2; ամերիկացիներ', 2; ամերիկացիներէ', 1; ամերիկացիներէն', 1; ամերիկացիները', 1; ամերիկացիներու', 3; ամերիկացիներուն', 4; ամերիկացիք', 3; ամերիկեան', 98; ամերիկեանութեան', 1; ամերիկեանութիւնը', 1; ամերիկուhիներուն', 1; ամերիկուհի', 2; ամերիկուհին', 2; ամերիկուհիներ', 2; ամերիկուհիներէ։', 1; ամերիկուհիներէ', 1; ամերիկուհիներէն', 1; ամերիկուհիները', 1; ամերիկուհիներն', 1; ամերիկուհիներու', 1; ամերիկուհիներուն', 1; ամերով', 1; ամեքենէն', 1; ամէ՜ն', 1; ամէ՜նը։', 1; ամէ՜նը', 1; ամէ՜նքը։', 1; ամէ՞նը։–', 1; ամէ՞նը', 1; ամէ՞նքը', 1; ամէ', 5; ամէ՛ն', 8; ամէ՛նը՝', 2; ամէ՛նը', 8; ամէ՛նքդ։', 1; ամէ՛նքդ', 1; ամէզ', 1; ամէմ', 1; ամէն՝', 1; ամէն։', 3; ամէն…', 2; ամէն', 1; ամէն', 5812; ամէնաբարձր', 1; ամէնազգի', 4; ամէնազդի', 1; ամէնազօր', 2; ամէնաընտիր', 1; ամէնախորունկ', 1; ամէնականը', 1; ամէնակարող', 1; ամէնաճարտար', 1; ամէնաճոխ', 1; ամէնամաքուր', 1; ամէնամեայ', 1; ամէնամեկին', 1; ամէնայանդուգն', 1; ամէնանուրբ', 1; ամէնասիրուն', 1; ամէնդարեայ', 1; ամէնեւին։', 1; ամէնէ', 3; ամէնէ՛ն', 1; ամէնէն՝', 3; ամէնէն։', 33; ամէնէն', 2450; ամէնէնամբոխուած', 1; ամէնէնդժուար', 1; ամէնէուն', 1; ամէնը՝', 23; ամէնը։', 81; ամէնը', 555; ամէնըն', 3; ամէնընկալ', 1; ամէնժամեայ', 2; ամէնի', 1; ամէնիջնող', 1; ամէնից', 2; ամէնմամիկոնեանի։', 1; ամէնմէկը', 1; ամէնն', 71; ամէնո՜ւն', 1; ամէնո՛ւն', 2; ամէնով։', 2; ամէնով', 8; ամէնուդ', 4; ամէնուն—', 1; ամէնուն՝', 1; ամէնուն։', 37; ամէնուն', 513; ամէնունը', 3; ամէնունն', 5; ամէնուս։', 1; ամէնուս', 13; ամէնուրեք', 5; ամէնս', 3; ամէնքդ', 18; ամէնքէն', 5; ամէնքը։', 5; ամէնքը', 54; ամէնքի', 1; ամէնքիդ', 1; ամէնքին', 3; ամէնքն', 37; ամէնքս՝', 1; ամէնքս։', 10; ամէնքս', 80; ամէնօրեայ։', 1; ամէնօրեայ', 66; ամէնօրէն', 1; ամէնօրհնեալ', 2; ամէնօրուանը։', 1; ամը', 2; ամըչնալով', 1; ամի՜ս։', 1; ամի՜ս', 1; ամիu', 2; ամիuին', 1; ամիդի', 1; ամիէլ', 1; ամիէլին', 1; ամին', 3; ամիս։', 6; ամիս…։', 1; ամիս', 1; ամիս', 185; ամիսէ', 12; ամիսէն։', 2; ամիսէն', 19; ամիսը։', 1; ամիսը', 29; ամիսի', 1; ամիսին', 1; ամիսն', 1; ամիսնե՞ր', 1; ամիսներ։', 3; ամիսներ', 40; ամիսներէ', 8; ամիսներէն', 3; ամիսները՝', 1; ամիսները։', 3; ամիսները։ւ', 1; ամիսները', 11; ամիսների', 1; ամիսներով։', 3; ամիսներով', 37; ամիսներու', 23; ամիսներուդ', 1; ամիսներուն', 17; ամիսո', 1; ամիսով', 11; ամիսուկէս՝', 1; ամիր', 1; ամիրա', 7; ամիրայ', 11; ամիրայական', 7; ամիրայաձեւ', 1; ամիրայէ', 1; ամիրայի', 13; ամիրային', 82; ամիրայութեան', 7; ամիրայութենէն', 1; ամիրայութիւն', 3; ամիրայութիւնը', 10; ամիրայութիւնները։', 1; ամիրան։', 2; ամիրան', 11; ամիրանելու', 1; ամիրաներ', 3; ամիրաներէ՝', 1; ամիրաներէ', 3; ամիրաներէն', 5; ամիրաները՝', 1; ամիրաները', 18; ամիրաներով', 1; ամիրաներու', 30; ամիրաներուն։', 1; ամիրաներուն', 10; ամիրխանեանի', 1; ամիրճանեան', 3; ամիրճանեանէն', 1; ամիրտօվլաթի', 1; ամլախտի', 1; ամլացած', 1; ամլացնող', 1; ամլացում', 1; ամլացումը', 1; ամլացումն', 1; ամլացուց', 1; ամլութեան։', 2; ամլութեան', 9; ամլութենէն', 1; ամլութիւնը', 5; ամճա–', 1; ամճա', 4; ամճաբեր', 1; ամճայ', 1; ամճային', 1; ամճան', 2; ամճաներուն', 1; ամճին', 2; ամման', 1; ամմէն', 1; ամմէնէն', 1; ամմէնը', 1; ամմէնուն։', 1; ամյնա՜լը', 1; ամն', 1; ամներ', 1; ամներու', 1; ամո՜ւր՝', 1; ամո՜ւր', 1; ամո', 1; ամո՛ւր՝', 1; ամո՛ւր։', 1; ամո՛ւր', 1; ամոզելու', 1; ամոզէ', 1; ամոզումս։', 1; ամոթի', 1; ամոլ', 2; ամոլը։', 1; ամոլը', 1; ամոլին', 1; ամոլները', 1; ամոնեագի', 3; ամով', 4; ամորի', 1; ամորձիք', 1; ամորձիքին։', 1; ամորձիքներէն', 1; ամորձիքները', 4; ամորֆ', 2; ամու', 1; ամութիւն', 1; ամութիւնն', 1; ամուլ՝', 1; ամուլ։', 2; ամուլ', 65; ամուլը', 3; ամուլին', 2; ամուլներէն', 1; ամուլները', 3; ամուլներու', 1; ամուլներուն', 2; ամուկ', 1; ամուճա', 1; ամուն', 2; ամուսին։', 2; ամուսին', 18; ամուսինդ', 1; ամուսինէ՞ն', 1; ամուսինէն', 9; ամուսինը՝', 2; ամուսինը։', 7; ամուսինը', 51; ամուսինըդ։', 1; ամուսինի', 2; ամուսինին։', 5; ամուսինին', 46; ամուսինինն', 1; ամուսինն', 4; ամուսիններէ', 1; ամուսիններէն։', 1; ամուսիններէն', 2; ամուսինները', 8; ամուսիններով', 1; ամուսիններու', 4; ամուսիններուն', 6; ամուսինով։', 1; ամուսինով', 1; ամուսինս', 4; ամուսնական', 23; ամուսնանալ։', 3; ամուսնանալ', 4; ամուսնանալը։', 1; ամուսնանալիք', 2; ամուսնանալով', 1; ամուսնանալով', 2; ամուսնանայ։', 1; ամուսնանայ', 3; ամուսնանայիր։', 1; ամուսնանան', 2; ամուսնանաս։', 1; ամուսնանաք', 1; ամուսնանում', 3; ամուսնացած։', 3; ամուսնացած', 16; ամուսնացածներու', 1; ամուսնացաւ', 5; ամուսնացեալներ', 1; ամուսնացեր', 2; ամուսնացիր։', 1; ամուսնացիր', 1; ամուսնացնել։', 1; ամուսնացնելու', 1; ամուսնացնենք', 1; ամուսնացումը', 1; ամուսնացուցած', 1; ամուսնացուցի', 1; ամուսնի', 1; ամուսնին', 5; ամուսնոյ', 2; ամուսնոյն', 3; ամուսնու', 3; ամուսնութեան։', 2; ամուսնութեան', 31; ամուսնութեանը', 1; ամուսնութեանս', 2; ամուսնութեանց', 2; ամուսնութենէ', 1; ամուսնութենէն։', 1; ամուսնութենէն', 6; ամուսնութի՞ւն', 1; ամուսնութի՛ւն։', 1; ամուսնութիւն։', 4; ամուսնութիւն', 12; ամուսնութիւնը՝', 1; ամուսնութիւնը։', 3; ամուսնութիւնը', 42; ամուսնութիւնն', 3; ամուսնութիւններ', 4; ամուսնութիւնները՝', 1; ամուսնութիւնները', 3; ամուսնութիւններու', 1; ամուսնութիւններուն', 1; ամուսնուն', 3; ամուր-ամուր։', 1; ամուր-ամուր', 2; ամուր–ամուր', 2; ամուր—ամուր', 1; ամուր՝', 7; ամուր։', 8; ամուր', 584; ամուրբերան', 1; ամուրեան', 1; ամուրը', 2; ամուրի։', 1; ամուրի', 18; ամուրի՛։', 1; ամուրիի', 3; ամուրին', 3; ամուրիներ', 1; ամուրիները', 2; ամուրիներու', 1; ամուրիներուն', 1; ամուրիութեանը', 1; ամուրիութի՜ւնը։', 1; ամուրիութիւնը։', 1; ամուրիութիւնը', 1; ամուրկեկ', 1; ամուրյան', 1; ամուրն', 1; ամուրները', 1; ամուրցած', 1; ամուրցան', 1; ամուրցաւ', 1; ամուրցնելով', 2; ամոքած', 2; ամոքանքէն', 1; ամոքել՝', 1; ամոքել', 10; ամոքելով', 2; ամոքելու։', 3; ամոքելու', 15; ամոքեցինք', 1; ամոքէր', 1; ամոքիչ', 6; ամոքման', 2; ամոքո՜ւմը', 1; ամոքող', 2; ամոքուած', 2; ամոքում', 1; ամոքումէն', 1; ամոքումը', 1; ամոքումին', 3; ամչանալով', 1; ամչկոտ։', 1; ամչկոտ', 11; ամչկոտութեան', 1; ամչնա՜ր։', 1; ամչնա՜ր', 1; ամչնա՞ր', 2; ամչնա', 1; ամչնալ', 8; ամչնալէ', 1; ամչնալը', 3; ամչնալները', 1; ամչնալնուն', 1; ամչնալո՜վ', 1; ամչնալո՞ւն', 2; ամչնալով՝', 1; ամչնալով։', 1; ամչնալով', 18; ամչնալու։', 2; ամչնալու', 18; ամչնալուն։', 2; ամչնալուն', 5; ամչնամ։', 2; ամչնայ', 4; ամչնային', 1; ամչնան', 2; ամչնաս', 1; ամչնար՝', 1; ամչնար։', 8; ամչնար', 24; ամչնաք', 1; ամչցա՜ւ։', 2; ամչցա՞ւ։', 1; ամչցա՞ւ', 2; ամչցած', 3; ամչցան', 2; ամչցար', 1; ամչցաւ՝', 1; ամչցաւ։', 4; ամչցաւ', 19; ամչցեր', 2; ամչցող', 5; ամչցուած', 1; ամչցուց', 2; ամպ-ամպ', 1; ամպ', 29; ամպած։', 1; ամպած', 1; ամպածածուկ', 1; ամպածրար', 2; ամպակալ', 1; ամպակոհակ', 1; ամպամած', 4; ամպանար', 1; ամպարագիծ', 16; ամպարագիր', 1; ամպարագիրկ', 1; ամպարիշտին…։', 1; ամպարները', 1; ամպացած', 1; ամպաւորիլ', 1; ամպաւորումը', 1; ամպե՞րը', 1; ամպեայ', 2; ամպեր՝', 2; ամպեր։', 1; ամպեր', 13; ամպերէ', 1; ամպերէն՝', 1; ամպերէն', 6; ամպերը։', 1; ամպերը…', 1; ամպերը', 16; ամպերն', 3; ամպերով։', 1; ամպերով', 4; ամպերովն', 1; ամպերու', 12; ամպերուդ', 1; ամպերուն՝', 1; ամպերուն։', 3; ամպերուն', 21; ամպէ', 6; ամպէն։', 1; ամպէն', 5; ամպը։', 4; ամպը', 14; ամպի', 34; ամպիկ', 1; ամպիկը', 1; ամպիկի', 1; ամպիկներ', 1; ամպիկներու', 2; ամպին։', 1; ամպին', 8; ամպիոն։', 1; ամպիոն', 2; ամպիոնէն', 1; ամպիոնը', 1; ամպիոնի', 3; ամպիոնին', 2; ամպիոններ', 1; ամպիոններէ', 1; ամպիոններէն', 1; ամպլիտուդ։', 1; ամպհովանի', 1; ամպհովանիի', 2; ամպհովանիին՝', 1; ամպհովանիին', 4; ամպհովանին', 4; ամպհովանուած։', 4; ամպհովանուած', 2; ամպն', 1; ամպոյն', 1; ամպովը', 1; ամպոտ', 1; ամպոտութիւնը', 1; ամպոց', 1; ամպուղամպէն', 1; ամպրոպէն', 1; ամպրոպին', 1; ամպրոպներուն', 2; ամպրոպովը', 1; ամռան', 2; ամռջեւ', 1; ամս', 1; ամսագիր', 37; ամսագիրը', 2; ամսագիրի', 1; ամսագլուխը', 1; ամսագրային', 3; ամսագրերը', 5; ամսագրի', 6; ամսագրին', 7; ամսագրիս', 1; ամսագրում։', 1; ամսագրում', 1; ամսաթերթ', 7; ամսաթերթը', 3; ամսաթերթի', 2; ամսաթերթին', 2; ամսական', 17; ամսականաւոր', 2; ամսականդ։', 1; ամսականդ', 2; ամսականէդ', 1; ամսականէն', 2; ամսականը՝', 1; ամսականը։', 1; ամսականը', 8; ամսականի։', 1; ամսականի', 2; ամսականին', 3; ամսականն', 1; ամսականները', 3; ամսականներով', 1; ամսականներուն', 2; ամսականով', 3; ամսանունները', 1; ամսասկիզբի', 1; ամսեայ', 5; ամսէ', 6; ամսէն։', 1; ամսթերտամ։', 1; ամսթերտամ', 1; ամսթերտամէն', 2; ամսթերտամի', 2; ամսին', 1; ամսնուն', 1; ամսո՛վ', 1; ամսոյ', 1; ամսոյն', 1; ամսով։', 2; ամսով', 2; ամսու', 16; ամսուայ', 2; ամսուան', 1; ամսուան', 44; ամսուն։', 1; ամսուն', 16; ամսւան', 1; ամսօրեայ', 9; ամսօրեայի', 2; ամսօրեային', 1; ամտեանը', 1; ամրաբազուկ', 3; ամրագիծ', 1; ամրագին', 1; ամրագոյն', 2; ամրագրուածին', 1; ամրազէն', 1; ամրախարիսխ։', 2; ամրախարիսխ', 35; ամրածածուկ', 5; ամրածրար', 1; ամրակազմ', 10; ամրակազմած', 1; ամրակազմը։', 1; ամրակալ', 1; ամրակալած', 1; ամրակալող', 3; ամրակալուած', 1; ամրակալութեանը', 1; ամրակաղապար', 2; ամրակառոյց։', 1; ամրակառոյց', 14; ամրակառույց', 1; ամրակար', 1; ամրակոճակ', 1; ամրակութիւնը', 1; ամրակուղպ', 7; ամրակուռ՝', 1; ամրակուռ', 31; ամրակս՝', 1; ամրահաստատ', 2; ամրահաւատ', 1; ամրահիւս', 1; ամրաձիգ', 1; ամրաղաղակ', 1; ամրայօդ', 1; ամրան', 45; ամրանալ', 4; ամրանալը՝', 1; ամրանալը', 1; ամրանալով', 1; ամրանալու։', 1; ամրանալու', 4; ամրանալուն։', 2; ամրանայ։–', 1; ամրանայ', 5; ամրանային։', 1; ամրանան', 2; ամրանար', 5; ամրանաք', 1; ամրաններու', 1; ամրանքով', 1; ամրաշաղախ', 2; ամրաշէն', 2; ամրապարիսպ։', 1; ամրապարիսպ', 1; ամրապէս', 43; ամրապինդ՝', 1; ամրապինդ', 10; ամրապնդած՝', 1; ամրապնդած', 1; ամրապնդել', 3; ամրապնդելէ', 1; ամրապնդելու', 6; ամրապնդենք', 1; ամրապնդեր', 1; ամրապնդեց', 1; ամրապնդէ', 2; ամրապնդող', 2; ամրապնդուած', 1; ամրապնդուէր', 1; ամրապնդումին։', 1; ամրասեւեռ', 4; ամրավանդակ։', 1; ամրացած՝', 1; ամրացած։', 2; ամրացած', 11; ամրացածները', 1; ամրացան', 2; ամրացաւ', 10; ամրացեալ', 2; ամրացեր', 1; ամրացման', 1; ամրացնել', 7; ամրացնելէ', 1; ամրացնելը', 1; ամրացնելով։', 1; ամրացնելով', 2; ամրացնելու։', 1; ամրացնելու', 3; ամրացնեն։', 1; ամրացնեն', 1; ամրացնէ', 2; ամրացնէին', 1; ամրացնող', 1; ամրացող։', 1; ամրացող', 6; ամրացուած։', 1; ամրացուած', 4; ամրացումը', 2; ամրացումի', 1; ամրացումին։', 1; ամրացումին', 2; ամրացումն', 1; ամրացուց', 18; ամրացուցած', 1; ամրացուցին', 4; ամրացուցիչ', 1; ամրացրած', 1; ամրաւ', 1; ամրափակ։', 1; ամրափակ', 14; ամրափակ՚', 1; ամրափակած', 1; ամրաքայլ', 1; ամրաքանդակ', 1; ամրել', 1; ամրին', 1; ամրոց', 3; ամրոցին', 2; ամրոցներ', 2; ամրոցներէն', 2; ամրոցները', 3; ամրոցներն', 1; ամրոցներու', 2; ամրոցներուն', 1; ամրութեամբ', 8; ամրութեամբը', 3; ամրութեան։', 1; ամրութեան', 9; ամրութեանց։', 1; ամրութեանց', 1; ամրութենէն', 2; ամրութի՞ւն։', 1; ամրութիւն՝', 1; ամրութիւն։', 1; ամրութիւն', 11; ամրութիւնը։', 1; ամրութիւնը', 12; ամրութիւնն', 2; ամրութիւններ', 1; ամրութիւններէն', 1; ամրութիւնները։', 1; ամրութիւնները', 1; ամրութիւնով', 2; ամրօղակ', 1; ամրօրէ', 1; ամրօրէն', 74; ամփիթատերային', 1; ամփիթատրոն', 1; ամփիթատրոնին', 1; ամփիթատրոններ', 1; ամփութութեամբ', 1; ամփոփ՝', 1; ամփոփ։', 4; ամփոփ', 155; ամփոփած', 3; ամփոփել', 11; ամփոփելէ', 1; ամփոփելով՝', 2; ամփոփելով։', 1; ամփոփելով', 6; ամփոփելու։', 1; ամփոփելու', 7; ամփոփեց', 2; ամփոփեցաւ', 1; ամփոփէ', 1; ամփոփէ՛', 1; ամփոփէր՝', 1; ամփոփէր', 1; ամփոփիչ', 1; ամփոփմանը', 1; ամփոփոխ', 1; ամփոփող', 5; ամփոփոյթ', 1; ամփոփոյթը', 1; ամփոփոյք', 1; ամփոփոյքէն', 1; ամփոփոյքը։', 2; ամփոփոյքը', 6; ամփոփոյքին', 2; ամփոփոյքն', 1; ամփոփոյքներ', 1; ամփոփոյքներէն', 1; ամփոփոյքներն', 1; ամփոփոյքներու', 2; ամփոփոյքով', 1; ամփոփուա՛ծ', 1; ամփոփուած։', 2; ամփոփուած', 20; ամփոփուածները', 1; ամփոփուելով', 3; ամփոփուելու', 3; ամփոփուեր', 1; ամփոփուեցան։', 1; ամփոփուեցան', 2; ամփոփուեցաւ', 3; ամփոփուէ', 1; ամփոփուէր', 2; ամփոփութեամբ', 3; ամփոփուի', 2; ամփոփուիլ։', 1; ամփոփուիլ', 4; ամփոփուին', 1; ամփոփում', 9; ամփոփումը', 10; ամփոփումի', 4; ամփոփումին', 2; ամփոփումն', 4; ամփոփումներ', 1; ամփոփումները', 1; ամփոփումներու', 1; ամփոփումներուն', 1; ամք', 1; ամօ՜թ', 1; ամօ՜թը՝', 1; ամօ՜թը։', 1; ամօ՞թ՝', 1; ամօ՞թ։', 2; ամօ՞թ', 1; ամօ՛թ', 1; ամօթ՝', 2; ամօթ։', 5; ամօթ', 57; ամօթալի։', 1; ամօթալի', 6; ամօթալիր', 1; ամօթալից', 3; ամօթախառն՝', 1; ամօթախառն', 5; ամօթական', 2; ամօթակուռ', 5; ամօթահար՝', 2; ամօթահար։', 3; ամօթահար', 15; ամօթահեղձ', 1; ամօթանք։', 1; ամօթանք', 1; ամօթանքէն', 2; ամօթանքի', 1; ամօթանքին', 1; ամօթանքն', 2; ամօթապարտ', 1; ամօթարար։', 1; ամօթդ', 1; ամօթէ՞ն', 3; ամօթէ', 3; ամօթէն՝', 2; ամօթէն։', 8; ամօթէն', 43; ամօթը։', 14; ամօթը', 70; ամօթի՞ն', 1; ամօթի', 27; ամօթին։', 3; ամօթին', 28; ամօթլեած', 4; ամօթխած։', 1; ամօթխած', 13; ամօթխածութեամբ', 1; ամօթխածութեան։', 2; ամօթխածութեան', 4; ամօթխածութի՞ւն', 2; ամօթխածութիւն', 3; ամօթխածութիւնը։', 3; ամօթխածութիւնը', 7; ամօթխածութիւնն', 2; ամօթն', 5; ամօթներ։', 1; ամօթներէն', 1; ամօթներուն', 1; ամօթոյքը', 1; ամօթով։', 2; ամօթով', 12; ամօթովը։', 3; ամօթովը', 2; ամօտ', 1; ամօրֆ', 1; ամօք', 1; ամօքելու', 1; այ՝', 1; այ։', 1; այ։նքան', 1; այ…', 1; այ', 59; այ/264/սինքն՝', 1; այ/449/լապէս', 1; այu', 1; այա-սօֆիա', 1; այա՜քսը։', 1; այա', 7; այագենալիք', 1; այազմա', 1; այազմաներու', 1; այաթ', 7; այաթը։', 1; այաթը', 4; այաթին', 2; այաթներ', 1; այաթները', 2; այաթներու', 1; այաթներուն։', 1; այական', 1; այան', 2; այանը։', 2; այանը', 15; այանի', 1; այանին', 4; այաշի', 4; այասմայ', 1; այաստանը', 1; այար', 3; այարանքները՝', 1; այարը', 2; այարին', 3; այարովը', 1; այբ', 3; այբէն', 1; այբը', 3; այբն', 1; այբուբեն', 2; այբուբենբը', 1; այբուբենը', 2; այբուբենի', 4; այբուբենին։', 1; այբուբենին', 1; այբուբենք', 1; այբուբենքէն', 1; այգադէմ', 1; այգաթեւ', 1; այգալոյսը', 1; այգալուսուած։', 1; այգային', 1; այգեկո՞ւթք', 2; այգեկութք', 19; այգեկութքը', 1; այգեկութքի', 2; այգեկութքին', 2; այգեկուքի', 1; այգեպանն', 1; այգեստա՞ն', 1; այգեստանը', 1; այգեստանին', 1; այգեստաններերը', 1; այգեստանները', 2; այգեստաններուն', 1; այգերգի', 1; այգը', 2; այգի։', 4; այգի', 25; այգիէ', 3; այգիէն։', 4; այգիէն', 8; այգիի', 7; այգիիդ', 2; այգիին', 8; այգիիս', 1; այգին՝', 1; այգին։', 4; այգին', 20; այգիներ՝', 1; այգիներ', 4; այգիներէ', 1; այգիներէն', 7; այգիները։', 8; այգիները', 12; այգիներն', 1; այգիներով', 1; այգիներովը', 1; այգիներու', 3; այգիներուն', 28; այգն', 2; այգողք', 1; այգում։', 1; այգուն՝', 1; այգուն', 6; այգւոյն', 1; այդ՝', 34; այդ։', 17; այդ։րջանէն', 1; այդ…', 2; այդ', 2; այդ', 29857; այդամէնուն', 1; այդբաներուն', 1; այդին՝', 1; այդկերպ', 1; այդմ՝', 2; այդմ', 3; այդոր', 1; այդու', 1; այդչա՞փ։', 1; այդչափ։', 1; այդչափ', 12; այդչափը', 1; այդչափով', 1; այդպ', 1; այդպէ՞ս՝', 1; այդպէ՞ս։', 3; այդպէ՞ս', 4; այդպէ՛ս։', 3; այդպէ՛ս', 1; այդպէս՝', 3; այդպէս։', 22; այդպէս', 769; այդպէսով', 14; այդպիսի', 11; այդպիսիներուն', 1; այդպիսով', 3; այդտեղ', 4; այդքա՞ն։', 2; այդքա՞ն', 2; այդքա՛ն։', 1; այդքա՛ն', 3; այդքան։', 58; այդքան', 533; այդքանը', 3; այդքանին', 1; այդքանն', 13; այդքանով', 4; այդօրինակ', 2; այելու։', 1; այերական', 1; այերէնին', 1; այերը', 1; այերին', 1; այեցաւ', 1; այէտներուն', 1; այթայթել։', 1; այթայթել', 1; այթայթեն։', 1; այթայթեն', 1; այթայթէ', 1; այժդ', 1; այժմ', 38; այժմեայ', 1; այժմեան', 28; այժմէաբար', 1; այժմէական', 5; այժմէականութեան', 2; այժմէականութիւնը', 1; այժմէացումովը', 1; այժմէն։', 1; այժմէն', 3; այժմէութեամբ', 1; այժմէութեան։', 1; այժմէութեան', 5; այժմէութենէն։', 1; այժմէութենէն', 1; այժմէութիւն', 5; այժմէութիւնը։', 3; այժմէութիւնը', 8; այժմէութիւնն', 1; այժմէութիւններ։', 1; այժմէութիւնները', 2; այժմէութիւններուն', 1; այժմէութիւնովը', 1; այժմու՝', 1; այժմու', 49; այի', 1; ային՝', 1; ային', 7; այինկաճի', 2; այինքան', 1; այիոս', 2; այիսին', 1; այլ՝', 414; այլ…։', 1; այլ…', 4; այլ', 1889; այլաբանական', 4; այլաբանող', 1; այլաբանութեան', 3; այլաբանութեանց', 1; այլաբանութիւնը։', 1; այլագոյն', 1; այլագունած։', 1; այլագունած', 3; այլագունեալ', 2; այլագունել', 1; այլագունելու', 1; այլագունող։', 1; այլազ', 1; այլազան', 29; այլազանութեամբ։', 1; այլազանութեամբը', 3; այլազանութեան', 2; այլազանութեանը', 1; այլազանութենէ', 1; այլազանութիւնը', 4; այլազգ', 4; այլազգեաց', 1; այլազգի', 1; այլազգին', 1; այլազգներուն։', 1; այլազգներուն', 2; այլալով', 1; այլալու', 1; այլալութեամբ', 1; այլախնդիր', 1; այլախոյս։', 1; այլական', 1; այլակառոյց', 1; այլակարօտ', 1; այլակեդրոն', 1; այլակերպ։', 2; այլակերպ', 4; այլակերպած', 3; այլակերպեալ', 1; այլակերպել։', 3; այլակերպել', 2; այլակերպելով։', 2; այլակերպելով', 1; այլակերպելու', 5; այլակերպենք', 1; այլակերպեցին', 1; այլակերպէ', 2; այլակերպիչ', 1; այլակերպման', 1; այլակերպող', 2; այլակերպուած', 5; այլակերպուել', 1; այլակերպութեան', 5; այլակերպութիւն', 3; այլակերպութիւնը', 1; այլակերպուի։', 1; այլակերպումէն', 1; այլակերպումը', 1; այլակերպումի', 1; այլակերպումին', 2; այլակերպումները', 1; այլակերպումներուն։', 1; այլակերպումներուն', 1; այլակերպումով։', 1; այլակիրթ', 1; այլահանդէս', 1; այլահոս', 1; այլաձեւ', 1; այլաճաշակ', 1; այլամաբանող', 1; այլամերժ։', 4; այլամերժ', 85; այլամերժաբար', 6; այլամերժութեամբ՝', 1; այլամերժութեամբ', 3; այլամերժութեամբը։', 1; այլամերժութեան', 1; այլամերժութիւնը', 1; այլամերժօրէն', 17; այլամերձ', 1; այլամոլոր', 1; այլայ', 1; այլայլա՞ծ', 1; այլայլած։', 1; այլայլած', 11; այլայլանքներու', 1; այլայլացումներու', 1; այլայլելով', 2; այլայլելու', 3; այլայլեն', 1; այլայլեցաւ', 1; այլայլէին', 1; այլայլի', 3; այլայլիլ։', 1; այլայլին', 1; այլայլման։', 1; այլայլման', 1; այլայլող', 2; այլայլու։', 1; այլայլուած', 4; այլայլուելու', 1; այլայլութեան', 1; այլայլուիր', 1; այլայլում', 6; այլայլումէն', 2; այլայլումը', 13; այլայլումի', 7; այլայլումին։', 2; այլայլումին', 6; այլայլումներ։', 1; այլայլումներ', 4; այլայլումները', 8; այլայլումներով', 1; այլայլումներու։', 1; այլայլումներու', 1; այլայլումներուն։', 1; այլայլումներուն', 7; այլայլումով', 3; այլայլումովը', 2; այլայլուն։', 2; այլայլուն', 14; այլայլված', 1; այլանալ', 4; այլանայ', 1; այլանային։', 1; այլանային', 1; այլանար։', 1; այլանդակ', 60; այլանդակած', 1; այլանդակեալ', 3; այլանդակեալը', 1; այլանդակել', 1; այլանդակելու', 1; այլանդակը', 1; այլանդակին', 3; այլանդակն', 1; այլանդակուած', 4; այլանդակութեամբ', 2; այլանդակութեամբը', 2; այլանդակութեան', 3; այլանդակութեանց', 6; այլանդակութիւն։', 1; այլանդակութիւնը։', 1; այլանդակութիւնը', 5; այլանդակութիւններ։', 1; այլանդակութիւնները։', 2; այլանդակութիւնները', 3; այլանդակուի', 1; այլանդակումին', 1; այլանդակումները։', 1; այլանուէր', 1; այլաշխարհին։', 1; այլապահանջ', 1; այլապաշտ', 4; այլապես', 1; այլապէ՞ս։', 1; այլապէ՞ս…։', 1; այլապէս՝', 6; այլապէս։', 3; այլապէս', 710; այլասարուած', 1; այլասեռ', 1; այլասեր', 1; այլասերած։', 1; այլասերած', 13; այլասերական', 1; այլասերականները', 1; այլասերեալ։', 1; այլասերելով', 1; այլասերելու', 1; այլասերէին', 1; այլասերմամբը', 1; այլասերման։', 1; այլասերման', 3; այլասերուած', 3; այլասերում՝', 1; այլասերում', 1; այլասերումը։', 2; այլասերումը', 11; այլասերումի', 1; այլասերումին։', 2; այլասերումին', 1; այլասերումներ', 1; այլասերումները', 2; այլասերումներուն', 2; այլասերումով', 1; այլասերված', 1; այլասէր', 2; այլասիրական', 1; այլասիրութեան', 1; այլասիրութիւնը', 2; այլատարազ', 3; այլատարած', 1; այլատարր', 5; այլատիպ', 2; այլատրոփ', 1; այլացած։', 2; այլացած', 11; այլացեղ', 1; այլացման։', 1; այլացնելով', 1; այլացնելու։', 1; այլացնոր', 1; այլացող', 1; այլացում։', 1; այլացում', 2; այլացումէ', 1; այլացումէն', 1; այլացումը', 5; այլացումի։', 1; այլացումին։', 1; այլացումները', 1; այլացումներով', 1; այլացումներու։', 1; այլացումներու', 1; այլացումներուն։', 1; այլացումներուն', 1; այլացումով', 1; այլացուցած', 1; այլափոխ', 4; այլափոխած', 1; այլափոխել', 1; այլափոխելու', 3; այլափոխեն', 1; այլափոխենք', 1; այլափոխեց։', 1; այլափոխէ', 1; այլափոխէր՝', 1; այլափոխմամբ', 1; այլափոխման', 1; այլափոխուած՝', 1; այլափոխուած', 8; այլափոխուելով', 1; այլափոխուելու', 1; այլափոխուեցաւ', 1; այլափոխութիւնը', 2; այլափոխուի', 1; այլափոխուիլ', 1; այլափոխուին', 1; այլափոխումը', 2; այլափոխումն', 1; այլել', 1; այլեր', 1; այլերանգ', 2; այլեւ՝', 186; այլեւ…', 3; այլեւ', 751; այլեւայլ', 1; այլեւայլի։', 6; այլեւայլի', 15; այլեւայլք', 1; այլեւս։', 10; այլեւս', 268; այլընդայլոյ', 7; այլընդեր', 1; այլընդլայլոյ', 1; այլընկալ', 1; այլի', 4; այլն։', 33; այլն…', 3; այլն', 91; այլնով', 1; այլոյ', 2; այլոց', 17; այլութեամբ', 4; այլութիւն', 1; այլումէն', 1; այլուր', 8; այլուրային։', 2; այլուրային', 29; այլուրացած', 2; այլուրացումը', 1; այլուրու', 1; այլուրութեամբ՝', 1; այլուրութեամբ։', 3; այլուրութեամբ', 81; այլուրութեամբը։', 4; այլուրութեամբը', 13; այլուրութեան', 17; այլուրութեանը', 2; այլուրութենէն։', 1; այլուրութենէն', 2; այլուրութիւն', 13; այլուրութիւնը՝', 1; այլուրութիւնը', 33; այլուրութիւնն', 3; այլք', 5; այլքը', 1; այլքն', 1; այլօրէն', 1; այծ-աղջիկին', 1; այծ', 2; այծամարդ', 1; այծամարդու', 1; այծամարդուն', 1; այծարած', 8; այծարածը։', 1; այծեամ', 1; այծեմա՞րդը', 1; այծենակաճ', 2; այծենի', 1; այծենիին', 1; այծեր։', 1; այծեր', 2; այծերէն', 1; այծերը։', 2; այծերը', 11; այծերն', 2; այծերու', 4; այծերուն', 8; այծէ', 1; այծը', 1; այծի', 18; այծին', 7; այծմարդու', 1; այծն', 2; այծու', 3; այծուկին', 1; այծուն', 1; այծտերեւին', 1; այկական', 5; այղ', 6; այյլապէս', 1; այն՝', 28; այն։', 2; այն', 1; այն', 7262; այն/230/քան', 1; այն/329/քան', 1; այն/42/քան', 1; այն/472/քա՛ն', 1; այնարոզ', 1; այնէճեանի', 1; այնըմ', 1; այնթապցիին', 1; այնթապցին', 1; այնի', 1; այնին', 1; այնինչ', 20; այնինչէն։', 1; այնինչին', 1; այնմ՝', 3; այնմ', 18; այնմիկ։', 1; այնմիկ', 1; այնշթայնէն', 1; այնոսիկ', 1; այնոցիկ', 1; այնու', 4; այնուամենայնիւ', 2; այնութիւն', 1; այնուհանդերձ', 1; այնուհետեւ', 9; այնչափ։', 1; այնչափ', 33; այնչափով՝', 1; այնչափով', 5; այնպես', 12; այնպէ՜ս', 1; այնպէ՞ս՝', 1; այնպէ՞ս', 1; այնպէ՛ս՝', 1; այնպէ՛ս', 2; այնպէս՝', 100; այնպէս։', 2; այնպէս', 2; այնպէս', 642; այնպիսի', 58; այնպիսի՛', 10; այնպիսի°', 1; այնպիսիներ', 3; այնպիսիներին', 1; այնտարբերութիւն', 1; այնտեղ', 13; այնտեղի', 1; այնքա՜ն', 20; այնքա՞ն', 1; այնքա', 1; այնքա՛ն՝', 1; այնքա՛ն', 43; այնքան՝', 30; այնքան։', 16; այնքան', 5007; այնքանի', 1; այնքանն', 1; այնքանով', 3; այնքն', 1; այնօրէն', 1; այո՝', 2; այո։', 59; այո՜։', 43; այո՜', 43; այո՞։', 20; այո՞', 5; այո', 62; այո՛՝', 1; այո՛։', 128; այո՛', 137; այով։', 1; այոց։', 1; այոց', 2; այութեան', 1; այութեանց', 1; այութիւնը', 1; այուն', 1; այպանելով', 1; այպէս', 1; այպը։', 1; այպի', 1; այպին', 1; այպն', 1; այս՝', 14; այս…', 1; այս', 17238; այս', 4; այսoր', 2; այսահար', 7; այսահարը։', 1; այսահարներ', 1; այսահարները', 1; այսաշխարհեան', 1; այսբանալիները', 1; այսգոյնս', 1; այսեղէն', 1; այսի՜նքն', 2; այսի՞նքն։–', 1; այսի՞նքն։', 27; այսի՞նքն', 11; այսի՛նքն։', 1; այսի՛նքն…', 1; այսին', 1; այսինչ', 16; այսինչական', 1; այսինչերորդ', 1; այսինչը', 1; այսինչին', 2; այսինք', 2; այսինքb՝', 1; այսինքն՝', 1350; այսինքն՝ժուռնալէն', 1; այսինքն։', 4; այսինքն…', 1; այսինքն', 1386; այսինքնմարդու', 1; այսիւնքն', 1; այսիքն՝', 1; այսիքն', 1; այսկերպ', 2; այսմ՝', 1; այսմ', 3; այսոր', 1; այսու', 2; այսուհազարի', 1; այսուհանդերձ', 2; այսչա՛', 1; այսչափ։', 4; այսչափ', 26; այսչափն', 1; այսչափով', 1; այսպես', 5; այսպէ՜ս։', 1; այսպէ՜ս', 2; այսպէ՞ս։', 2; այսպէ՞ս', 4; այսպէ՛ս', 2; այսպէս՝', 45; այսպէս։', 10; այսպէս', 1685; այսպէս', 2; այսպէսով', 91; այսպիսեաց', 1; այսպիսի', 13; այսպիսին', 1; այսպիսիներ', 1; այսպիսիք', 1; այսպիսով՝', 2; այսպիսով', 39; այսվազովսքիի', 1; այստեղ՝', 3; այստեղ։', 3; այստեղ', 22; այստեղի', 1; այստեղից', 2; այստեղուանքը', 1; այստեսակ', 1; այսր', 2; այսրատեաց', 1; այսրին', 1; այսքա՜ն', 1; այսքա՞ն։', 3; այսքա՞ն', 6; այսքա/423/նը։', 1; այսքա՛ն։', 3; այսքա՛ն', 4; այսքա՛նը՝', 2; այսքա՛նն', 1; այսքան։', 51; այսքան', 553; այսքանէն', 1; այսքանը։', 1; այսքանը', 22; այսքանիկը', 1; այսքանին', 1; այսքանն', 16; այսքանով։', 5; այսքանով', 1; այսօ՜ր։', 3; այսօ՜ր…', 1; այսօ՜ր', 1; այսօ՞ր։', 24; այսօ՞ր', 19; այսօը', 3; այսօր՝', 15; այսօր։', 142; այսօր', 1683; այսօրը։', 1; այսօրինակ', 1; այսօրուայ', 1; այսօրուան', 1; այսօրուան', 170; այսօրուանն', 1; այսօրուանները՝', 1; այսօրուընէ', 4; այսօրունէ', 1; այվա՛զ', 1; այվազ։', 1; այվազեան', 4; այվազեանի', 1; այվազը', 3; այվազին։', 1; այվազին', 4; այվազովսկին', 1; այվազովսքի', 1; այվազովսքիի', 1; այվազովսքին', 1; այվընոհ', 1; այտ', 4; այտե՛րը', 1; այտեն', 1; այտեր։', 1; այտեր', 2; այտերդ', 2; այտերէն։', 3; այտերէն', 14; այտերը։', 5; այտերը', 48; այտերիդ', 1; այտերն', 9; այտերով', 3; այտերու', 7; այտերուդ', 4; այտերուն՝', 4; այտերուն։', 15; այտերուն', 89; այտերունը', 1; այտերուս', 1; այտէ', 1; այտէն', 1; այտը', 4; այտըն', 1; այտընեան՝', 1; այտընեան', 1; այտընեանը։', 1; այտընեանը', 1; այտընեանի', 6; այտընեանին', 1; այտընեաններ', 1; այտընի', 1; այտի', 2; այտիկը', 1; այտին', 10; այտն', 1; այտնեանը', 1; այտոսկորներէն', 1; այտոսկր', 1; այտոսկրերուն', 1; այտոսկրին։', 1; այտոսկրները', 3; այտոսկրներուն', 4; այտումն', 1; այտուց', 2; այտուցաւոր', 1; այտքս', 1; այր։', 2; այր', 65; այրա՜ծ', 1; այրագութեամբ', 1; այրած՝', 1; այրած։', 1; այրած', 52; այրածութիւն', 1; այրանոց։', 1; այրասիրտ', 1; այրարատ', 10; այրարատայ', 1; այրարատեան', 15; այրարատէն։', 2; այրարատէն', 3; այրարատը՝', 1; այրարատը', 10; այրարատի', 8; այրարատին', 1; այրարատն', 3; այրե՜ն', 2; այրե՜րը', 1; այրե՞րը', 1; այրե՛րը', 2; այրեացաւեր', 2; այրել', 10; այրելէ։', 1; այրելէն', 4; այրելը', 1; այրելիք', 1; այրելիքը', 1; այրելով-եփելով', 1; այրելով՝', 1; այրելով։', 4; այրելով', 16; այրելու։', 1; այրելու', 20; այրեն', 1; այրենադրոշմ', 1; այրենի', 1; այրենիքէն', 1; այրեր՝', 3; այրեր', 15; այրերէ։', 1; այրերէ', 7; այրերէն։', 2; այրերէն', 11; այրերը՝', 4; այրերը։', 2; այրերը', 58; այրերի', 1; այրերն', 7; այրերները', 1; այրերո՞ւ', 1; այրերով։', 1; այրերով', 1; այրերովը', 2; այրերու։', 1; այրերու', 34; այրերուն։', 5; այրերուն', 62; այրեց', 6; այրեցան', 4; այրեցաւ', 5; այրեցաւեր', 16; այրեցի։', 2; այրեցի', 1; այրեցին', 3; այրեցիր։', 1; այրէ', 3; այրէին։', 1; այրէին', 3; այրէինք՝', 1; այրէն', 1; այրէր։', 2; այրէր', 15; այրը՝', 1; այրը', 12; այրի՜', 1; այրի՜ն', 1; այրի', 51; այրիանար', 1; այրիացած', 3; այրիացեալներուն։', 1; այրիացումէն', 2; այրիէն', 1; այրիի', 5; այրիին', 29; այրիլ', 2; այրիլը', 1; այրիկը', 1; այրիկիդ', 1; այրին։', 6; այրին', 64; այրիներ', 4; այրիներէ', 1; այրիներէն', 1; այրիները՝', 1; այրիները', 9; այրիներու', 3; այրիներուն', 12; այրիով։', 1; այրիութեան', 6; այրիութիւն։', 1; այրիութիւնը։', 1; այրիութիւնը', 5; այրիութիւններէն։', 1; այրիվանեցի', 6; այրիւն', 1; այրիք', 1; այրմա՜ն', 1; այրն։', 1; այրո՜ւմ', 1; այրող։', 2; այրող', 49; այրողները', 1; այրովկէանին', 1; այրուած', 11; այրուածք', 1; այրուելով', 1; այրուելու', 3; այրուեր', 1; այրուէին', 2; այրուիլ', 1; այրուիլը', 2; այրուին', 2; այրուկին', 1; այրուձի', 2; այրուձին', 5; այրում', 7; այրումէն', 1; այրումը։', 1; այրումը', 6; այրումի՝', 1; այրումի', 8; այրումին։', 1; այրումին', 6; այրումն', 1; այրումներ', 1; այրումները', 2; այրումներու։', 1; այրումներուն', 1; այրումով։', 1; այրումովը', 1; այրուող', 3; այրուցք։', 1; այրուցք', 3; այրուցքէն։', 1; այրուցքը։', 2; այրուցքը', 16; այրուցքի', 7; այրուցքին', 9; այրուցքն', 2; այրուցքովը', 3; այրցունքով', 1; այրւոյ', 1; այրւում', 1; այրւուն', 1; այց', 10; այցաքարտ', 2; այցաքարտելու', 1; այցաքարտին', 1; այցեգին։', 2; այցեգինս', 1; այցեթուղթովը', 1; այցելած', 25; այցելե՞ց', 1; այցելել', 11; այցելելը։', 1; այցելելը', 2; այցելելով', 1; այցելելու', 8; այցելեն։', 1; այցելեն', 3; այցելենք', 1; այցելեր', 6; այցելեց', 27; այցելեցէք', 3; այցելեցի՞ն', 1; այցելեցի', 2; այցելեցին', 4; այցելեցիր', 1; այցելեք', 1; այցելէ', 4; այցելէին', 4; այցելէր', 2; այցելո՜ւն', 1; այցելո՛ւ', 1; այցելող', 17; այցելողի', 1; այցելողին', 2; այցելողն', 1; այցելողներ', 1; այցելողներէն', 1; այցելողները', 1; այցելոր', 1; այցելու', 15; այցելուած', 3; այցելուելու', 1; այցելուեր', 1; այցելութեամբ', 1; այցելութեան։', 1; այցելութեան…', 2; այցելութեան', 10; այցելութեանը', 1; այցելութեանս', 1; այցելութեանց', 7; այցելութենէ', 3; այցելութենէն։', 1; այցելութենէն', 1; այցելութիւն', 12; այցելութիւնը։', 5; այցելութիւնը', 15; այցելութիւնն', 1; այցելութիւններ', 4; այցելութիւնները', 8; այցելութիւններով', 4; այցելութիւններու', 1; այցելութիւններուն։', 1; այցելութիւններուն', 2; այցելութիւններուս', 1; այցելութիւններս', 1; այցելութիւնս։', 1; այցելուի', 8; այցելուին։', 2; այցելուին', 5; այցելուն', 9; այցելուներ', 4; այցելուներէ', 2; այցելուներէն։', 1; այցելուները։', 2; այցելուները', 16; այցելուների', 1; այցելուներով', 2; այցելուներու', 5; այցելուներուն։', 4; այցելուներուն', 6; այցելուններուն', 1; այցեր', 2; այցերը՝', 1; այցերը', 2; այցերուն', 3; այցեքարտիկովը', 1; այցեքարտին՝', 1; այցեքարտն', 1; այցէն', 1; այցը', 6; այցի', 12; այցին', 1; այցն', 1; այցող', 1; այցողներուն', 1; այցովդ', 1; այցովի', 4; այցորդ–երգիչները', 1; այցորդ՝', 1; այցորդ', 2; այցորդը', 2; այցորդին', 1; այցորդներուն։', 2; այցորդներուն', 1; այցուա՞ծ', 3; այցուած՝', 2; այցուած։', 3; այցուած', 89; այցուելով', 5; այցուելու', 7; այցուեր', 2; այցուեցան', 3; այցուեցաւ', 14; այցուէի', 1; այցուէին', 1; այցուէր', 5; այցուի՞', 1; այցուի', 4; այցուիլ', 3; այցուիմ', 2; այցուին', 5; այցուինք', 4; այցուիս', 2; այցուիր', 2; այցուիք', 7; այցուոր-ուրուականներէն', 1; այցուոր', 2; այցուորներէն', 1; այցուորները', 2; այցուորներով', 1; այցուորներու', 2; այցուորներուն', 4; այցւէին՝', 1; այցւի', 1; այքան', 1; ան՝', 107; ան։', 197; ան…։', 3; ան…', 2; ան', 4402; ան/125/շուշտ', 1; ան/211/շուշտ', 1; ան/283/բաւական', 1; ան/286/ցուցել', 1; ան/288/տեղի', 1; ան/337/շուշտ', 1; ան/343/յաւակնոտ', 1; ան/392/շուշտ', 1; ան/605/ցած', 1; ան/68', 1; ան/76/մահ', 1; ան/84/հուն', 1; ան/9/հաղորդ', 1; ան/96/ցան', 1; ան՛g', 1; անա՜յգ', 1; անա՜նկ', 3; անա՞նկ', 1; անա՞նձն։', 1; անա/52/ղարտ', 1; անա՛նկ։', 1; անա՛նկ', 6; անա՛րգ', 1; անաuնանման', 1; անաuնութեամբ', 1; անաարկելի', 1; անաարտ', 1; անագան', 1; անագորոյն', 13; անագօրեթի', 1; անագօրէթ', 1; անագօրէթին', 1; անազատ', 4; անազատները', 1; անազատներուն', 2; անազատով', 1; անազատութեան', 1; անազգային', 1; անազդեցիկ։', 2; անազդեցիկ', 5; անազդու։', 1; անազդու', 1; անազնիւ', 12; անազնիւին', 1; անազնուութիւն', 1; անազնուութիւնը', 1; անաթեմա', 1; անաթեմայի', 1; անաթոլ', 13; անաթոռ', 1; անալ', 2; անալայլ', 1; անալիզ', 1; անալիտիկ', 1; անալու', 1; անախորժ', 23; անախորժանքը', 1; անախորժութիւն', 2; անախրոնիզմը', 1; անակ', 1; անակընկալ', 3; անակընկալներու', 1; անակնկա՞լ՝', 1; անակնկա՞լ։', 1; անակնկա՞լը։', 1; անակնկալ՝', 6; անակնկալ։', 5; անակնկալ', 177; անակնկալէն։', 2; անակնկալէն', 7; անակնկալը։', 2; անակնկալը', 28; անակնկալի՝', 1; անակնկալի։', 2; անակնկալի՞', 1; անակնկալի', 30; անակնկալին', 18; անակնկալն', 9; անակնկալնե՜րը։', 1; անակնկալներ։', 1; անակնկալներ', 5; անակնկալներէն։', 1; անակնկալներէն', 4; անակնկալները։', 1; անակնկալները', 4; անակնկալներով', 2; անակնկալներովը', 1; անակնկալներու', 1; անակնկալներուն։', 1; անակնկալներուն', 2; անակնկալովը։', 1; անակնկալօրէն', 3; անակրէոն', 1; անակրէոնի', 2; անակրէօն', 1; անակօս', 1; անահ', 6; անահի՞տը։', 2; անահի՞տը', 2; անահի՛տ։', 5; անահի՛տ', 6; անահիտ—', 8; անահիտ։', 2; անահիտ', 435; անահիտը։', 2; անահիտը', 21; անահիտի՞ն։', 1; անահիտի', 3; անահիտին', 12; անահիտն', 4; անահիտներու', 1; անահիտր', 1; անաձուկերու', 1; անաղա՛րտ՝', 1; անաղաղակ', 1; անաղարտ։', 8; անաղարտ', 98; անաղարտելի', 2; անաղարտօրէն', 1; անաղերս', 5; անաղիք', 1; անաղմուկ։', 5; անաղմուկ', 36; անաղմուկը', 1; անաղօտ՝', 1; անաղօտ', 2; անաճուն։', 1; անաճուն', 4; անամ…', 2; անամ', 6; անամբարտաւան', 1; անամբողջ։', 6; անամբողջ', 30; անամբողջին։', 1; անամբողջութեամբ։', 1; անամբողջութեան', 1; անամբողջութիւնը', 4; անամբողջութիւնն', 1; անամոթ', 2; անամուած', 1; անամուսին՝', 1; անամուր։', 1; անամուր', 1; անամոք', 1; անամոքելի', 1; անամօթ', 15; անայժմ', 1; անայժմէ', 11; անայժմէութեամբը։', 1; անայժմէութիւնը', 1; անային', 2; անայիս', 8; անայիսի', 4; անայիսին', 1; անայիսներու', 2; անայլ', 2; անայլայլ։', 8; անայլայլ', 66; անայլայլական', 1; անայլայլելի։', 1; անայլայլելի', 4; անայլայլի', 1; անայց՝', 1; անայց։', 1; անայց', 58; անայցելու', 1; անայցը', 1; անանդունդ', 1; անանդուրժելի', 1; անանդրադարձ', 1; անանի', 1; անանիա', 1; անանիայի', 1; անանիան', 1; անանկ՝', 1; անանկ։', 1; անանկ', 167; անանկեղծութիւն։', 1; անանկն', 1; անանկցու', 1; անանհուն', 1; անանձն', 39; անանձնական՝', 2; անանձնական', 5; անանձնականին', 1; անանձնականութիւն։', 1; անանձնականութիւնը', 1; անանձնականութիւնն', 1; անանձնացում', 1; անանձնու', 1; անանձնութեան', 2; անանձնութիւն', 1; անանձնութիւնը։', 1; անանձնութիւնը', 2; անանձնութիւնն', 1; անանձրեւ', 2; անանո՛ւն', 2; անանուանելի', 19; անանուխներու', 1; անանուն՝', 1; անանուն։', 2; անանուն', 95; անանունը', 1; անանուններ', 1; անանջատ', 1; անանց', 5; անանցանելի', 6; անանցեալ', 1; անանցեալին', 1; անանցելի', 6; անանցին', 2; անանցութեան', 1; անաշ', 1; անաշխատ', 7; անաշխարհ', 3; անաշխարհայնութիւն', 1; անաշխարհայնութիւնը։', 1; անաշխարհայնութիւնը', 1; անաշխարհիկ', 3; անաչառ', 5; անաչառութեամբ', 2; անաչառութիւնը', 1; անաչխատ', 1; անաչքութիւնը', 1; անապա՜տ', 1; անապա՜տը։', 1; անապա՜տը', 1; անապա՛տը', 2; անապաs', 1; անապակ', 19; անապակի', 7; անապակութիւնը։', 1; անապահով՝', 1; անապահով։', 1; անապահով', 31; անապահովներուն', 1; անապահովութեան', 1; անապահովութենէն', 1; անապահովութիւն', 3; անապահովութիւնը', 3; անապաստան', 1; անապատ', 24; անապատական', 8; անապատականը', 2; անապատականի', 4; անապատականին', 2; անապատականները', 2; անապատականներուն', 4; անապատայի՛նը', 1; անապատային', 6; անապատէ', 1; անապատէն։', 1; անապատէն', 20; անապատը', 27; անապատի', 37; անապատին։', 2; անապատին', 49; անապատն', 4; անապատներէն', 2; անապատները։', 2; անապատները', 2; անապատներն', 1; անապատներով', 1; անապատներու', 5; անապատներուն', 4; անապաւէն', 1; անապրելի։', 1; անապրելի', 1; անապրելին։', 1; անապրումը', 1; անառագաստ', 1; անառակ', 13; անառակէն։', 1; անառակը', 17; անառակին', 2; անառակները', 1; անառակութիւնը', 1; անառակութիւնները', 1; անառաստաղ', 1; անառարկայ', 1; անառարկելի՝', 1; անառարկելի', 141; անառարկելիօրէն', 1; անառաւօտ', 1; անառիկ', 7; անառնութեան', 2; անառնութիւնները', 1; անառողջ։', 1; անասելի', 119; անասելին։', 1; անասելին', 1; անասելիները։', 1; անասելիօրէն', 2; անասնաբանութիւն', 1; անասնաբարոյ', 1; անասնագիծ', 1; անասնական՝', 1; անասնական', 36; անասնականը', 2; անասնականին', 2; անասնականութեան', 1; անասնականութիւնը', 2; անասնային', 3; անասնանան', 2; անասնանար', 1; անասնացած', 4; անասնացման', 1; անասնացնելու', 1; անասնացնողը', 1; անասնացում', 1; անասնացումէն', 1; անասնացումի', 1; անասնիկ', 1; անասնիկին', 1; անասնիկներուն', 2; անասնոց', 2; անասնու', 1; անասնութեամբ', 4; անասնութեամբը։', 1; անասնութեամբը', 4; անասնութեան։', 6; անասնութեան', 19; անասնութեանը', 1; անասնութեանց', 3; անասնութենէ', 1; անասնութենէն', 5; անասնութիւն…։', 1; անասնութիւն', 12; անասնութիւնը՝', 1; անասնութիւնը։', 5; անասնութիւնը', 43; անասնութիւնն', 2; անասնութիւննե՞րը։', 2; անասնութիւններ։', 1; անասնութիւններ', 2; անասնութիւնները։', 1; անասնութիւնները', 6; անասնութիւններու', 1; անասնութիւններուն', 2; անասո՜ւնը։', 1; անասո՞ւն', 1; անասո՞ւնը։', 1; անասո՛ւն', 1; անասուն։', 1; անասուն', 24; անասունէ։', 1; անասունէն', 10; անասունը՝', 1; անասունը։', 3; անասունը', 16; անասունի', 19; անասունին', 20; անասունինն', 1; անասունն', 12; անասուններ', 2; անասուններէն։', 2; անասուններէն', 1; անասունները։', 2; անասունները', 14; անասունների', 1; անասուններն', 3; անասուններու։', 1; անասուններու', 9; անասուններուն։', 2; անասուններուն…', 1; անասուններուն', 26; անասունով։', 1; անաստեղծութիւններ', 1; անաստղ', 1; անաստուա՜ծ', 1; անաստուած', 47; անաստուածը', 1; անաստուածին', 1; անաստուածները', 1; անաստուածներուն։', 1; անաստուածներուն', 6; անաստուածութեամբ', 2; անաստուածութեան', 2; անաստուածութենէ', 1; անաստուածութիւն', 1; անաստուածութիւնը', 1; անաստուածութիւնները', 1; անավարտ', 1; անատակ՝', 4; անատակ։', 2; անատակ', 55; անատակութ', 1; անատակութեան։', 1; անատակութեան', 1; անատակութեանը', 1; անատակութենէն։', 1; անատակութիւն', 1; անատակութիւնը', 3; անատամ', 4; անատան', 1; անատոլու։', 2; անատոլու', 9; անատոլուէն։', 1; անատոլուի', 26; անատոլուին', 1; անատոլուն։', 3; անատոլուն', 7; անատոլուով', 1; անատոլուցի', 1; անատոլցի', 1; անատոլցիին', 1; անատոլցուի', 1; անատոք', 1; անատօլուն', 1; անարատ-կուսութիւններու', 1; անարատ՝', 1; անարատ։', 3; անարատ', 41; անարգ', 71; անարգած', 4; անարգածը', 1; անարգական։', 1; անարգական', 1; անարգամեծար', 1; անարգանք', 4; անարգանքէն', 1; անարգանքը։', 2; անարգանքը', 7; անարգանքի', 6; անարգանքին', 2; անարգանքով', 1; անարգասաւորութեան', 1; անարգասիք', 3; անարգաւանդ։', 2; անարգաւանդ', 7; անարգել…։', 1; անարգել', 22; անարգելէ։', 1; անարգելէ', 1; անարգելը', 1; անարգելն', 1; անարգելով։', 1; անարգելով', 2; անարգելու', 13; անարգեն', 1; անարգեր։', 1; անարգեր', 1; անարգեց', 1; անարգէ', 3; անարգէք', 1; անարգը', 1; անարգի', 1; անարգին', 1; անարգման', 1; անարգն', 1; անարգող', 3; անարգողներուն', 1; անարգու', 1; անարգուած', 6; անարգուածը։', 1; անարգուածը', 1; անարգուեցաւ', 1; անարգութեան', 7; անարգուի', 1; անարգուիլը', 1; անարգւածը', 1; անարգօրէն', 2; անարդ', 1; անարդա՜ր', 1; անարդա՞ր', 1; անարդար։', 3; անարդար', 74; անարդարանալի', 6; անարդարութեամբ', 1; անարդարութեամբը', 1; անարդարութեան', 6; անարդարութեանց', 6; անարդարութենէն', 1; անարդարութի՞ւն', 1; անարդարութիւն', 17; անարդարութիւնը', 8; անարդարութիւններ։', 2; անարդարութիւնները', 7; անարդարութիւններուն', 1; անարդի։', 2; անարդի', 16; անարդին', 1; անարդիութեամբը', 1; անարդիութեան', 1; անարդիւն։', 1; անարդիւն', 6; անարդները', 1; անարեւ', 11; անարժան՝', 1; անարժան։', 1; անարժան', 124; անարժաններէն', 1; անարժանները։', 1; անարժաններն', 1; անարժաններուն', 1; անարժանութիւն', 1; անարժանութիւնը', 3; անարժէ՞ք', 1; անարժէութիւնը', 1; անարժէք՝', 1; անարժէք։', 1; անարժէք', 19; անարժէքը', 1; անարժէքին', 1; անարժէքները', 1; անարի։', 1; անարի', 7; անարիներ', 1; անարիներէն', 1; անարիները', 2; անարիներու', 1; անարիներուն', 3; անարիութիւնը', 2; անարիւն', 25; անարիւնէն', 1; անարիւնութեամբ', 2; անարիւնութեան', 5; անարիւնութենէ։', 1; անարիւնութենէ', 1; անարիւնութիւն', 4; անարիւնութիւնը', 4; անարխ', 1; անարծաթ', 6; անարծարծ', 1; անարձագանգ։', 7; անարձագանգ', 18; անարձագանդ', 2; անարմատ', 2; անարշալոյս։', 1; անարշալոյս', 4; անարու', 1; անարուեստ', 17; անարուեստութիւնը', 2; անարտաբերելի', 1; անարտայայտ։', 1; անարտայայտ', 9; անարտայայտութիւն', 1; անարցունք', 2; անարօր', 1; անաւագ', 4; անաւագները', 1; անաւագուած', 1; անաւանդ', 2; անաւարզեցի', 1; անաւարտ՝', 1; անաւարտ։', 6; անաւարտ', 82; անաւարտին', 2; անաւարտները…', 1; անաւարտութեամբ', 1; անաւարտութեան', 1; անաւարտութիւնը', 1; անաւոր։', 1; անաֆիլաքսի', 1; անբա', 2; անբա/311/նութեան', 1; անբա/380/ւական', 1; անբա՛ւ', 1; անբաէութիւնը', 1; անբաժան', 27; անբաժանելի', 7; անբաժանորդ', 1; անբաժանօրէն', 1; անբալական', 1; անբախտ…։', 1; անբախտ', 10; անբախտին', 1; անբախտներուն', 1; անբախտներուս։', 1; անբախտութեան', 1; անբախտութեանց', 1; անբախտութիւններ', 1; անբաղդատապէս', 1; անբաղդատելի', 8; անբաղդատելիօրէն', 2; անբաղձալի', 9; անբաղձալիներուն', 1; անբաղձութեանը', 1; անբան։', 1; անբան', 18; անբանակ', 1; անբանական', 1; անբանականութիւնները', 1; անբանաստեղծ', 43; անբանաստեղծական։', 1; անբանաստեղծական', 2; անբանաստեղծականը', 1; անբանաստեղծականները', 1; անբանաստեղծութեամբը', 1; անբանաստեղծութեան։', 2; անբանաստեղծութեան', 13; անբանաստեղծութենէն', 2; անբանաստեղծութիւն', 2; անբանաստեղծութիւնը։', 3; անբանաստեղծութիւնը', 7; անբանաստեղծութիւնն', 2; անբանացած՝', 1; անբանացած', 6; անբանացման', 1; անբանացնող', 6; անբանացուցիչ', 1; անբաներուն։', 1; անբանը։', 1; անբանը', 1; անբանի', 1; անբաններ', 1; անբանները', 1; անբաններն', 2; անբաններովը', 1; անբաններու', 1; անբաններուն', 2; անբանութեամբ', 1; անբանութեան։', 1; անբանութեան', 3; անբանութեանը', 1; անբանութիւն', 1; անբանութիւնը։', 1; անբանութիւնը', 2; անբառ', 2; անբառազարդ', 1; անբառը', 1; անբառոյցէն', 1; անբասիր', 5; անբավարար', 1; անբավարարութեամբ', 1; անբավարարութիւնը։', 1; անբարբառ՝', 2; անբարբառ', 22; անբարեբերը', 1; անբարեխիղճ՝', 1; անբարեխիղճ', 5; անբարեխիղճութիւնը', 1; անբարեխղճութեան։', 1; անբարեխղճութենէ', 1; անբարեխղճութիւն', 1; անբարեխղճութիւնը', 1; անբարեկիրթ', 1; անբարեհաճ', 1; անբարեւ՝', 1; անբարը', 1; անբարձիկ', 1; անբարոյ', 20; անբարոյական', 4; անբարոյականութիւնը', 1; անբարոյին', 1; անբարոյութեամբ', 4; անբարոյութեան', 3; անբարոյութենէն', 1; անբարոյութիւնը', 4; անբարոյութիւնները', 1; անբացատերելի', 1; անբացատլել', 1; անբացատրելի՝', 1; անբացատրելի։', 2; անբացատրելի', 136; անբացատրելիի', 1; անբաւ՝', 1; անբաւ։', 1; անբաւ', 48; անբաւակա՞ն', 4; անբաւակա', 1; անբաւակա՛ն՝', 4; անբաւակա՛ն', 2; անբաւական՝', 18; անբաւական։', 12; անբաւական', 311; անբաւականը', 1; անբաւականներ', 1; անբաւականութեամբ', 8; անբաւականութեամբը։', 1; անբաւականութեամբը', 3; անբաւականութեան։', 5; անբաւականութեան', 18; անբաւականութեանը', 3; անբաւականութենէ', 1; անբաւականութենէն։', 1; անբաւականութենէն', 5; անբաւականութի՛ւն', 1; անբաւականութիւհը', 1; անբաւականութիւն։', 1; անբաւականութիւն', 9; անբաւականութիւնը։', 3; անբաւականութիւնը', 18; անբաւականութիւնն', 1; անբաւականութիւններ։', 1; անբաւականութիւններ', 1; անբաւականութիւններուս', 1; անբաւանականութեամբը', 1; անբաւանութիւնը', 1; անբաւարա՛ր', 2; անբաւարար՝', 7; անբաւարար։', 24; անբաւարար', 166; անբաւարարը', 1; անբաւարարուածութեան՝', 1; անբաւարարութեամբ։', 2; անբաւարարութեամբ', 15; անբաւարարութեամբը՝', 1; անբաւարարութեամբը։', 2; անբաւարարութեամբը', 15; անբաւարարութեան։', 9; անբաւարարութեան', 50; անբաւարարութեանը', 6; անբաւարարութեանց։', 1; անբաւարարութեանց', 2; անբաւարարութենէ', 3; անբաւարարութենէն։', 2; անբաւարարութենէն', 4; անբաւարարութի՞ւն։', 1; անբաւարարութիւն։', 3; անբաւարարութիւն', 15; անբաւարարութիւնը։', 10; անբաւարարութիւնը', 77; անբաւարարութիւնն', 4; անբաւարարութիւններ', 2; անբաւարարութիւնները', 5; անբաւարարութիւններով', 1; անբաւարութենէն', 1; անբաւարութիւնը', 1; անբաւարութիւններով', 1; անբաւելի', 4; անբաւէն', 1; անբաւութեան', 6; անբաւութեանը', 3; անբաւութիւնը', 5; անբաւութիւնն', 2; անբաւութիւնները', 1; անբեղուն', 1; անբեր', 6; անբերելի', 1; անբիծ՝', 1; անբիծ…', 1; անբիծ', 7; անբծութիւն', 2; անբնակ', 2; անբնական։', 2; անբնական', 51; անբնականը', 1; անբնականին', 2; անբնականն', 2; անբնականութեամբը', 2; անբնականութեան։', 1; անբնականութեան', 12; անբնականութեանց', 3; անբնականութենէն', 1; անբնականութի՛ւն', 1; անբնականութիւն', 1; անբնականութիւնը։', 2; անբնականութիւնը', 12; անբնականութիւնն', 2; անբնականութիւնները', 1; անբնականութիւններուն', 1; անբնականօրէն', 1; անբնակելի', 3; անբնատուր', 1; անբոյժ', 1; անբոյր', 1; անբովանդակ՝', 1; անբովանդակ։', 2; անբովանդակ', 12; անբովանդակը։', 1; անբովանդակութեամբ', 1; անբուժելի։', 1; անբուժելի', 10; անբռնաբար', 1; անբռնաբարելի', 6; անբռնաբարելու', 1; անբռնազբօս', 2; անգա՜մ', 3; անգա՞', 1; անգա՞մ', 1; անգա', 43; անգաղափար', 1; անգաղտնապահ', 1; անգաղտնապահութենէն։', 1; անգաղտնապահութիւն', 1; անգաղտնապահօրէն', 1; անգաճ', 3; անգամ՝', 60; անգամ։', 136; անգամ…', 2; անգամ', 3163; անգամանքը', 1; անգամէ', 5; անգամէն։', 10; անգամէն', 48; անգամը', 11; անգամի', 8; անգամին', 6; անգամն', 49; անգամներ՝', 1; անգամներ։', 21; անգամներ…։', 1; անգամներ', 191; անգամները', 3; անգամներով', 4; անգամներու', 4; անգամներուն', 1; անգամով', 4; անգամուան', 18; անգամուանը', 1; անգամուն։', 2; անգամուն', 9; անգայթ', 2; անգային', 1; անգայտ–', 1; անգայտ՝', 1; անգայտ', 54; անգայտագին', 1; անգայտանալ', 1; անգայտանալու', 2; անգայտանայ', 1; անգայտաչափէն։', 1; անգայտաչափը', 2; անգայտացած', 12; անգայտացաւ', 1; անգայտացման', 1; անգայտացմանը', 1; անգայտացնել։', 1; անգայտացում', 1; անգայտացումէն', 1; անգայտացումը։', 1; անգայտացումը', 1; անգայտացումին։', 1; անգայտացուցած', 2; անգայտափառ', 1; անգայտը', 1; անգայտութեամբ', 1; անգայտութեան։', 1; անգայտութեան', 3; անգայտութեանը', 2; անգայտութենէն', 2; անգայտութիւն', 1; անգայտութիւնը', 4; անգայտութիւնն', 1; անգայտությամբ', 1; անգան', 4; անգանակի', 1; անգանակներ', 1; անգանձելի', 1; անգաշտութիւնը', 1; անգատներու', 1; անգատունները', 1; անգարա', 1; անգարայէն', 1; անգարայի', 1; անգե', 1; անգեղ', 2; անգեղարուեստական', 1; անգեղարուեստականն', 1; անգեղեայ', 1; անգեղճ', 1; անգեղն', 1; անգետին', 1; անգերազանցելի։', 2; անգերազանցելի', 21; անգերեզման', 2; անգէտ', 19; անգէտները', 3; անգէտներու', 1; անգէտութեամբ', 1; անգթութեամբ՝', 1; անգթութեամբ։', 1; անգթութեամբ', 55; անգթութեամբը՝', 1; անգթութեամբը', 7; անգթութեան։', 2; անգթութեան', 36; անգթութեանը', 3; անգթութեանց', 3; անգթութենէ', 4; անգթութենէն', 2; անգթութի՜ւնը', 1; անգթութի՞ւնը։', 1; անգթութի՞ւնը', 2; անգթութի՞ւնն', 1; անգթութի', 1; անգթութի՛ւնը', 1; անգթութի՛ւնն', 1; անգթութիւն', 37; անգթութիւնը՝', 1; անգթութիւնը։', 6; անգթութիւնը', 58; անգթութիւնն', 6; անգթութիւններ', 6; անգթութիւնները։', 2; անգթութիւնները', 5; անգթութիւններն', 1; անգթութիւններով։', 1; անգթութիւններու', 2; անգթութիւններուն', 3; անգթութիւնով', 1; անգթօրէն', 4; անգի', 1; անգիծ', 3; անգին–', 1; անգին', 23; անգիստ', 1; անգիտ', 1; անգիտաբար', 1; անգիտած', 1; անգիտակ', 20; անգիտականութիւնը', 1; անգիտակից՝', 3; անգիտակից։', 1; անգիտակից', 154; անգիտակիցը', 2; անգիտակիցով', 1; անգիտակցաբար։', 9; անգիտակցաբար', 54; անգիտակցած', 1; անգիտակցականի', 1; անգիտակցարար', 1; անգիտակցութեամբ։', 1; անգիտակցութեամբ', 1; անգիտակցութեամբը', 1; անգիտակցութեան', 21; անգիտակցութեանը', 3; անգիտակցութեանս', 1; անգիտակցութենէ', 1; անգիտակցութենէն', 2; անգիտակցութիւնը', 2; անգիտակցօ՞րէն։', 1; անգիտակցօրէն', 3; անգիտանա՞ր', 1; անգիտանալ։', 3; անգիտանալ', 21; անգիտանալը՝', 1; անգիտանալը', 1; անգիտանալն', 1; անգիտանալով', 2; անգիտանալու', 1; անգիտանայ', 7; անգիտանային', 3; անգիտանան', 2; անգիտանանք', 2; անգիտանար։', 1; անգիտանար', 23; անգիտանաք', 3; անգիտասցի՞ս', 1; անգիտաց', 1; անգիտացա՛ր', 1; անգիտացած', 8; անգիտացան', 1; անգիտացանք։', 1; անգիտացաւ', 3; անգիտացում։', 1; անգիտացւած', 1; անգիտել', 3; անգիտելէն', 1; անգիտելը՝', 1; անգիտելը', 2; անգիտելով։', 1; անգիտելով', 13; անգիտելու։', 2; անգիտելու', 9; անգիտելուն։', 1; անգիտէին', 2; անգիտէինք', 1; անգիտէր', 1; անգիտէք', 1; անգիտո՞ղը', 1; անգիտո', 1; անգիտող', 1; անգիտութեամբ։', 1; անգիտութեամբ', 9; անգիտութեան։', 4; անգիտութեան', 14; անգիտութեանը', 1; անգիտութիւն', 3; անգիտութիւնը՝', 1; անգիտութիւնը։', 1; անգիտութիւնը', 13; անգիտութիւնն', 1; անգիր', 36; անգիւման', 1; անգիւտ', 1; անգլ', 7; անգլելի', 1; անգլերէ՞նը։', 1; անգլերէն', 5; անգլերէնի', 1; անգլիա', 12; անգլիակա՞նը։', 1; անգլիական', 103; անգլիականը', 4; անգլիականին', 4; անգլիայէն։', 1; անգլիայէն', 4; անգլիայի', 1; անգլիան', 7; անգլիացած', 1; անգլիացի', 30; անգլիացիի', 2; անգլիացիին։', 1; անգլիացիին', 5; անգլիացին։', 2; անգլիացին', 7; անգլիացիներ', 2; անգլիացիներէն', 2; անգլիացիները', 2; անգլիացիներու', 2; անգլիացիներուն', 5; անգլիացիք՝', 4; անգլիացիք', 7; անգլիացւոց', 2; անգլիերէն', 1; անգլիերէնի', 2; անգլիկան', 1; անգլիոյ', 6; անգլուխ', 4; անգլուհի', 2; անգլուհիի', 1; անգլուհիներ', 1; անգլուհիներէն', 1; անգղ', 3; անգղերու', 1; անգղէն', 1; անգղը', 2; անգղի', 4; անգղին', 27; անգղութիւնը', 1; անգնահատելի', 31; անգնդակ', 1; անգնելի՝', 1; անգնելի', 10; անգո՞ւթ', 1; անգո՛հը՝', 1; անգո՛հը', 1; անգո՛յն՝', 1; անգո՛ւթ', 1; անգոհ', 1; անգոհանալի', 1; անգոհէ', 1; անգոհին', 1; անգոյ։', 7; անգոյ', 94; անգոյթ', 1; անգոյին', 2; անգոյն՝', 1; անգոյն', 44; անգոյութեան', 1; անգոյութենէն', 1; անգոյութիւնը', 3; անգոյութիւնն', 1; անգոյց', 1; անգոյցին։', 1; անգոսնել', 2; անգոսնելով', 3; անգոսնելու', 2; անգոսնէ', 1; անգոսնողը', 1; անգոսնումն', 1; անգործ', 20; անգործադրելի', 4; անգործածական', 1; անգործածելի', 3; անգործը', 1; անգործի', 1; անգործին', 1; անգործնական', 6; անգործնականութեամբ', 1; անգործնականութեան', 2; անգործնականութիւնը', 3; անգործները', 1; անգործներու', 1; անգործներուն', 1; անգործութեամբ', 1; անգործութեան', 15; անգործութենէն', 2; անգործութիւն։', 1; անգործութիւն', 1; անգործութիւնդ', 1; անգործութիւնը', 6; անգործօն', 9; անգործօնութեամբ', 1; անգործօնութեան', 1; անգութ։', 9; անգութ', 152; անգութը։', 1; անգութը', 1; անգութին', 3; անգութներէն', 1; անգուլպայ', 7; անգում', 1; անգունութեան', 1; անգունութիւնը։', 1; անգուշակ', 1; անգուշակելի։', 1; անգուշակելի', 9; անգչած', 1; անգչի', 1; անգտանելի։', 1; անգտանելի', 16; անգրաբարագէտ', 1; անգրագէտ։', 1; անգրագէտ', 6; անգրադ', 1; անգրական', 4; անգրականութեան', 1; անգրականութեանը', 1; անգրականութիւն', 1; անգրաւ', 1; անգրելի', 1; անգրընայով', 1; անգրուանը', 1; անգօսնելով', 1; անգօսնելու', 1; անգօսնուիլը', 1; անդ', 27; անդա՜րձ', 1; անդա', 1; անդադալ', 1; անդադար։', 4; անդադար', 162; անդադարը', 1; անդադրում', 10; անդալա', 1; անդաղմունք', 1; անդաղմունքի', 1; անդաղմունքներով', 1; անդաղտնապահ', 1; անդաճել', 1; անդաճելը', 1; անդաճելու', 1; անդաճէր', 1; անդաճմունք', 1; անդաճմունքը', 3; անդաճմունքի', 2; անդաճմունքին', 1; անդաճմունքներ', 1; անդաճմունքներէ', 1; անդաճմունքներէն', 1; անդաճմունքները', 6; անդաճմունքներու', 1; անդաճմունքներում', 1; անդաճուած', 2; անդաճում', 1; անդաճումի։', 1; անդաճումի', 1; անդաճումներու', 1; անդաճումներուն', 2; անդամ։', 1; անդամ', 35; անդամազննական', 1; անդամազննել', 1; անդամազններ', 1; անդամազննութիւնը', 1; անդամալո՜յծը', 1; անդամալոյծ՝', 1; անդամալոյծ', 30; անդամալոյծը։', 1; անդամալոյծը', 2; անդամալոյծի', 1; անդամալոյծին', 2; անդամալոյծներ', 1; անդամալոյծներէն', 1; անդամալոյծները', 3; անդամալոյծներն', 1; անդամալոյծներուն', 2; անդամալուծելով', 1; անդամալուծող', 2; անդամալուծուելու։', 1; անդամալուծութիւն', 2; անդամալուծութիւնը', 1; անդամալուծումը', 1; անդամալուծումին', 1; անդամակցոթեանց', 1; անդամակցութեան', 3; անդամակցութիւն։', 1; անդամակցութիւն', 1; անդամահատ', 1; անդամահատած', 2; անդամահատուած', 1; անդամահատութեան։', 1; անդամահատութեան', 3; անդամահատութիւն', 1; անդամահատութիւնը', 1; անդամահատումին', 1; անդամահատումները', 1; անդամավաճարի', 1; անդամավճար', 1; անդամատելու', 1; անդամատող', 1; անդամատուած', 1; անդամատութիւն', 1; անդամէ', 1; անդամէն', 1; անդամը։', 1; անդամը', 6; անդամի', 1; անդամին', 2; անդամն', 1; անդամնե', 1; անդամներ։', 1; անդամներ', 14; անդամներէն։', 1; անդամներէն', 7; անդամները։', 1; անդամները', 33; անդամների', 2; անդամներն', 3; անդամներով', 1; անդամներու', 5; անդամներուն։', 3; անդամներուն', 15; անդամնին', 1; անդամութեան', 1; անդամունքներու։', 1; անդամքին', 1; անդայնացած', 1; անդանիկին', 1; անդանմունքներուն', 1; անդաշն', 4; անդաշնաւոր', 1; անդաշնութեան', 1; անդաշնութիւնները', 1; անդաչափութեան', 1; անդապահ', 1; անդապահները', 1; անդառնալի', 19; անդառնալիութեան', 1; անդասակարգելի', 1; անդասելի', 1; անդաստակի', 1; անդաստակին', 1; անդաստակները', 1; անդաստակներն', 1; անդաստան։', 1; անդաստան', 8; անդաստանելու։', 1; անդաստանէն', 6; անդաստանը', 11; անդաստանի', 2; անդաստանին։', 4; անդաստանին', 6; անդաստանն', 1; անդաստաններէն։', 3; անդաստաններէն', 2; անդաստանները։', 2; անդաստանները', 9; անդաստաններուն։', 3; անդաստաններուն', 4; անդաստառակ', 1; անդատապարտ', 1; անդատելի', 1; անդար', 2; անդարձ։', 3; անդարձ', 84; անդարձութեան', 1; անդարձօրէն', 1; անդարման՝', 1; անդարման։', 2; անդարման', 108; անդարմանելի։', 3; անդարմանելի', 46; անդարմանելին։', 1; անդարմանելիօրէն', 1; անդարմանելու', 1; անդարմանօրէն', 1; անդարտ', 1; անդարտութեամբ', 1; անդարտօրէն', 1; անդեզականին։', 1; անդեղեայ', 1; անդեն', 1; անդենախոյս', 1; անդենական', 5; անդենականէն', 1; անդենականը', 1; անդենականին։', 1; անդենականին', 7; անդենացու', 1; անդենաւորած', 1; անդենաւորուած–անդենական', 1; անդենաւորուած', 1; անդենին', 1; անդերասան', 1; անդէ՞ն…։', 1; անդէ՞ն', 2; անդէ', 1; անդէմ', 1; անդէն', 3; անդէնէն', 1; անդէնին', 1; անդէորդները', 1; անդէպ', 5; անդէս', 3; անդէսը', 1; անդէսին', 4; անդէսները', 1; անդընդափոս', 1; անդընդոց', 1; անդժբախտ', 1; անդի՜ն։', 4; անդի՜ն', 1; անդի՞ն։', 13; անդի՞ն', 6; անդի', 3; անդի՛ն։', 1; անդի՛ն', 1; անդիակ', 1; անդիական', 1; անդիականին', 1; անդիէն։', 2; անդիէն', 17; անդիի', 12; անդիիաշխարհ', 1; անդիին՝', 1; անդիին։', 3; անդիին', 4; անդիմադ', 1; անդիմադարձ', 3; անդիմադիր', 1; անդիմադրելի՝', 5; անդիմադրելի։', 28; անդիմադրելի', 229; անդիմադրելու', 3; անդիմակալ', 1; անդիմամարտ։', 4; անդիմամարտ', 16; անդին՝', 37; անդին։', 125; անդին…', 1; անդին', 1049; անդիներէն', 1; անդիները։', 1; անդիները', 1; անդինը։', 1; անդինը', 11; անդիպինք', 2; անդիւանագէտ', 1; անդիօք', 1; անդն', 1; անդնդախոյս', 2; անդնդախոր', 2; անդնդակուռ', 1; անդնդային', 17; անդնդասոյզ', 2; անդնդացումի', 1; անդնդելով', 1; անդներու', 1; անդո՜ւնդը', 1; անդո՞ւնդ', 1; անդո՛ւնդ', 1; անդոկը։', 1; անդոկը', 2; անդոհ–', 1; անդոհ', 3; անդոհական՝', 1; անդոհական։', 1; անդոհակոծ', 1; անդոհանքէն։', 1; անդոհանքէն', 1; անդոհանքը։', 1; անդոհանքը', 3; անդոհէ', 1; անդոհէն։', 1; անդոհէն', 2; անդոհը՝', 1; անդոհը։', 1; անդոհը', 10; անդոհի', 4; անդոհին', 6; անդոհն', 4; անդոհներուն', 1; անդոհով', 2; անդոհովը', 1; անդոհոտ', 1; անդոհութիւնը', 1; անդով', 1; անդոտը', 4; անդորր', 4; անդորրագին', 1; անդորրաթուղթով', 1; անդորրանքին', 1; անդորրացումի', 1; անդորրել', 2; անդորրը', 2; անդորրի', 2; անդորրի՛', 1; անդորրին', 4; անդորրիս', 1; անդորրն', 1; անդորրով', 2; անդորրութեան', 4; անդորրութեանը', 1; անդորրութիւն', 1; անդորրութիւնը', 4; անդորրութիւնն', 1; անդորրումին', 1; անդորրուն', 1; անդորրս', 1; անդու', 2; անդուդներն', 1; անդուլ։', 3; անդուլ', 35; անդուլը', 1; անդուկը', 1; անդուկին', 1; անդուկները', 1; անդունդ։', 2; անդունդ', 54; անդունդէ', 8; անդունդէն։', 3; անդունդէն', 25; անդունդը՝', 2; անդունդը։', 11; անդունդը', 44; անդունդի', 12; անդունդի՛ն', 1; անդունդիկը', 1; անդունդին։', 6; անդունդին…', 1; անդունդին', 55; անդունդն', 4; անդունդներ', 11; անդունդներդ', 1; անդունդներէ։', 1; անդունդներէ', 3; անդունդներէն՝', 1; անդունդներէն։', 3; անդունդներէն', 29; անդունդները։', 3; անդունդները', 18; անդունդներին։', 1; անդունդներն', 4; անդունդներով', 3; անդունդներու։', 1; անդունդներու', 12; անդունդներուն։', 4; անդունդներուն', 36; անդունդով', 3; անդունդովը', 1; անդունդք', 1; անդուռ', 1; անդուռն', 4; անդուրժեն։', 1; անդստին', 6; անդր-տնկուած', 1; անդր։', 3; անդր', 7; անդրա/433/դարձներ', 1; անդրագոյ', 1; անդրագոյն', 81; անդրադա՜րձը՝', 1; անդրադա՞րձ', 1; անդրադա՞րձը՝', 1; անդրադա՞րձը։', 1; անդրադա՞րձը', 1; անդրադառնա՞ր', 1; անդրադառնա՞ք', 1; անդրադառնալ։', 1; անդրադառնալ', 21; անդրադառնալը', 1; անդրադառնալիս', 2; անդրադառնալով', 4; անդրադառնալու։', 2; անդրադառնալու', 70; անդրադառնամ', 5; անդրադառնայ', 15; անդրադառնայի', 1; անդրադառնային', 2; անդրադառնան', 6; անդրադառնանք։', 1; անդրադառնանք', 3; անդրադառնաս', 1; անդրադառնար–։', 1; անդրադառնար՝', 2; անդրադառնար։', 1; անդրադառնար', 93; անդրադառնաք', 7; անդրադառնում', 3; անդրադարձ՝', 5; անդրադարձ։', 11; անդրադարձ', 91; անդրադարձա՞ւ', 4; անդրադարձած։', 1; անդրադարձած', 27; անդրադարձայ', 2; անդրադարձային', 1; անդրադարձան։', 1; անդրադարձան', 4; անդրադարձաւ։', 2; անդրադարձաւ', 43; անդրադարձաք', 1; անդրադարձելը', 1; անդրադարձելով', 2; անդրադարձելու', 8; անդրադարձելք', 1; անդրադարձերը', 1; անդրադարձեց', 1; անդրադարձէ', 1; անդրադարձէր', 2; անդրադարձէք', 1; անդրադարձը։', 9; անդրադարձը', 89; անդրադարձի։', 1; անդրադարձի', 12; անդրադարձին՝', 1; անդրադարձին', 1; անդրադարձն', 29; անդրադարձնել', 1; անդրադարձնելով', 2; անդրադարձներ', 7; անդրադարձները', 2; անդրադարձներն', 1; անդրադարձներով', 3; անդրադարձներուն', 2; անդրադարձող։', 2; անդրադարձող', 7; անդրադարձով', 3; անդրադարձովը', 2; անդրադարձուած', 1; անդրադարձում։', 1; անդրադարձում', 9; անդրադարձումը՝', 1; անդրադարձումը', 4; անդրադարձումի', 3; անդրադարձումին։', 1; անդրադարձումին', 2; անդրադարձումն', 1; անդրադարձումներ։', 3; անդրադարձումներ', 10; անդրադարձումներէն։', 2; անդրադարձումներէն', 2; անդրադարձումները։', 2; անդրադարձումները', 20; անդրադարձումներին։', 1; անդրադարձումներն', 1; անդրադարձումներով։', 1; անդրադարձումներով', 4; անդրադարձումներովը', 1; անդրադարձումներու։', 1; անդրադարձումներու', 2; անդրադարձումներուն։', 1; անդրադարձումներուն', 5; անդրադարձումով', 1; անդրադարձուներ', 1; անդրադարձուցած', 1; անդրադոյն', 2; անդրական', 1; անդրակենսութիւն', 1; անդրահայեաց', 1; անդրամ', 1; անդրայնացում', 1; անդրայնութեան', 1; անդրան', 1; անդրանդնդոց', 1; անդրանիկ', 384; անդրանիկը', 8; անդրանիկի', 4; անդրանիկիդ', 1; անդրանիկին', 1; անդրանիկին', 7; անդրանիկն', 2; անդրանիկներէն', 1; անդրանիկներու։', 1; անդրանիկով', 1; անդրանկարելու', 1; անդրանկարուի', 1; անդրանկին', 1; անդրանկութեան', 2; անդրանկութիւնը', 1; անդրանցնում', 1; անդրաշխարհային։', 1; անդրաշխարհեան', 2; անդրաշխարհէն', 1; անդրաշխարհի', 2; անդրաշխարհիկ', 1; անդրաշխարհին', 1; անդրապոլսեցիներէն։', 1; անդրասուզումները', 1; անդրավար', 1; անդրավարձով', 1; անդրավարտիքին', 2; անդրավարտիքները', 1; անդրավարտիքով', 3; անդրատենչ', 2; անդրատենչութիւնը', 1; անդրատնկում', 1; անդրատնկումը', 1; անդրատնկումներ', 1; անդրարձաուած', 1; անդրափայլումը', 1; անդրափոխանցումը', 1; անդրգիտականը', 1; անդրդուելի', 4; անդրե', 1; անդրեսական', 1; անդրեսութեանս', 1; անդրերկրեայ', 1; անդրզգացնել', 1; անդրէայեցութիւն', 1; անդրէաս', 4; անդրէասեան', 8; անդրէասեանը', 4; անդրէասեանով', 1; անդրէաստանէ', 1; անդրէեւ', 1; անդրէն', 2; անդրէնութեանս', 1; անդրժելի', 2; անդրի', 3; անդրիանդը։', 1; անդրիանդի', 2; անդրիի', 1; անդրիիդ', 1; անդրիին', 2; անդրին։', 2; անդրին', 3; անդրիներ', 1; անդրիները', 5; անդրիներու', 1; անդրիներուն', 1; անդրիրական', 1; անդրլեռնականութեան', 1; անդրկասպեան', 1; անդրհայեցական', 1; անդրհայեցութենէն', 1; անդրհայեցութիւնը', 2; անդրհայեցութիւններուն', 1; անդրհնչականութիւն', 1; անդրմանիշակ', 1; անդրմանիշման', 1; անդրմարդկային', 1; անդրմարմնայինին', 1; անդրյորդանան', 1; անդրոմաք', 1; անդրոյն', 1; անդրջրհեհեղին', 1; անդրջրհեղեղեան', 8; անդրջրհեղեղին։', 1; անդրջրհեղեղին', 1; անդրփոխանցումը', 1; անդրփոխումի', 1; անե՛ղծ', 1; անեզր', 2; անեզրախտութիւնները', 1; անեզրը', 1; անեզրին', 2; անեզրութեամբ', 1; անեզրութեան', 8; անեզրութենէն', 2; անեզրութիւն', 1; անեզրութիւնը', 2; անել', 8; անելի՝', 1; անելի։', 1; անելի', 3; անելին։', 2; անելին', 1; անելիք', 1; անելիքին', 2; անելներէն', 1; անելներու', 1; անելով', 2; անելու', 6; անելք։', 1; անեկասթիք', 1; անեկդոտը', 2; անեկտոդ', 1; անեկտոդը', 1; անեկտոտները', 1; անեղ', 2; անեղանակ', 1; անեղին', 3; անեղծ։', 1; անեղծ', 1; անեմ', 1; անեն։', 1; անեն', 2; անենք', 1; աներ', 2; աներազ–', 1; աներազ', 14; աներանգ', 5; աներե', 1; աներեկոյ', 1; աներես', 22; աներեսան', 1; աներեսութեամբ', 3; աներեսութեան', 1; աներեսութիւնը', 1; աներեւաբար', 1; աներեւակայելի', 17; աներեւակայելին', 1; աներեւոյթ՝', 1; աներեւոյթ։', 1; աներեւոյթ', 74; աներեւոյթէն', 1; աներեւութացումը', 1; աներէն', 1; աները՝', 1; աները։', 1; աները', 10; աների', 1; աներին', 3; աներկաթ', 1; աներկայանալի', 1; աներկբայ։', 1; աներկբայ', 2; աներկեղուտ', 1; աներկեւան', 1; աներկիւղ', 2; աներձագէն', 1; աներձագին', 1; աներոջը', 2; անեց', 1; անեցի', 1; անեքդոտ', 1; անեքդոտը', 1; անեքթոտ', 3; անեքթոտը', 1; անեքթոտիք', 1; անեքթոտներ', 1; անեքթոտները', 1; անեքտոդիկ', 1; անեքտոդներ։', 1; անեքտոթիք', 2; անեքտոթներու', 1; անզանազանելի', 2; անզանցելի', 1; անզատելի', 1; անզարդ', 6; անզաւակ', 3; անզբաղ', 21; անզբաղներ', 1; անզբաղները', 1; անզբաղներու', 1; անզբաղութեամբ', 1; անզբաղութեան', 2; անզբաղութիւնը', 4; անզբաղութիւններուն', 1; անզգա՞յ՝', 1; անզգա՞յ', 1; անզգա/70/լի։', 1; անզգա՛յ', 1; անզգալաբար։', 1; անզգալաբար', 42; անզգալապէս', 1; անզգալի։', 1; անզգալի', 36; անզգալին։', 1; անզգած։', 3; անզգած', 95; անզգածութեամբ։', 1; անզգածութեամբ', 24; անզգածութեամբը', 1; անզգածութեան', 9; անզգածութեանը', 2; անզգածութենէն', 2; անզգածութիւն։', 1; անզգածութիւն', 6; անզգածութիւնը։', 3; անզգածութիւնը', 15; անզգածութիւնն', 2; անզգածութիւններու', 1; անզգածութիւնս', 1; անզգածութունը', 1; անզգամ՝', 4; անզգամ', 31; անզգամը', 2; անզգամն', 2; անզգամներէ', 1; անզգամները', 2; անզգամներուն։', 1; անզգամներուն', 1; անզգամութեամբ', 5; անզգամութեան։', 1; անզգամութեան', 3; անզգամութեանց։', 1; անզգամութիւն', 1; անզգամութիւնը։', 1; անզգամութիւնը', 8; անզգամութիւնները։', 1; անզգամութիւնները', 2; անզգայ', 31; անզգայաբար', 9; անզգաստ', 1; անզգաստութիւնը', 1; անզգացութեամբ', 1; անզգացութիւն', 1; անզգոյ', 1; անզգոյշ', 13; անզգոյշները։', 1; անզգուշութեամբ', 1; անզգուշութեան։', 1; անզգուշութեան', 2; անզգուշութիւն', 3; անզդած', 1; անզեղչելի։', 1; անզեղչելի', 1; անզետեղելի։', 2; անզետեղելի', 21; անզետեղելին', 1; անզետեղելիութեան', 1; անզէն', 8; անզթութեան', 1; անզիղջ', 1; անզիջելի', 2; անզիջո՛ղ', 1; անզիջող։', 4; անզիջող', 26; անզիջողութեան', 1; անզիջողութիւնը', 1; անզիջում', 1; անզոհելի', 1; անզոհելին։', 1; անզոհելին', 1; անզոյգ', 6; անզոր', 1; անզուարթ', 1; անզուգակա՜ն', 2; անզուգակա', 1; անզուգական։', 1; անզուգական', 85; անզուգականը', 1; անզուգականներ', 1; անզուգականութիւնը', 1; անզուգակշռելի', 1; անզուսպ', 15; անզուտ', 3; անզսպանակ', 2; անզսպելի', 1; անզօր՝', 1; անզօր', 108; անզօրին', 1; անզօրութան', 1; անզօրութեան', 4; անզօրութենէն։', 1; անզօրութի՜ւնը։', 1; անզօրութի՜ւնը', 1; անզօրութիւնը՝', 1; անզօրութիւնը։', 1; անզօրութիւնը', 5; անզօրութիւնն', 2; անզօրօրէն', 2; անէ։։', 1; անէ՜ծք', 3; անէ', 6; անէ՛ծքը', 1; անէականին', 1; անէանա՛մ։', 1; անէանալու', 1; անէացած', 1; անէացման', 2; անէացմանս', 2; անէացնող', 1; անէացող', 1; անէացում', 2; անէացումը', 1; անէացումի', 1; անէացումին', 2; անէացուց', 1; անէին', 1; անէծe', 1; անէծք՝', 2; անէծք։', 2; անէծք', 32; անէծքէն', 5; անէծքը։', 1; անէծքը', 29; անէծքի։', 1; անէծքի', 28; անէծքին։', 2; անէծքին', 13; անէծքն', 5; անէծքներ։', 1; անէծքներ', 1; անէծքներէ', 1; անէծքներէն', 1; անէծքները։', 4; անէծքները', 16; անէծքներով', 3; անէծքներու', 4; անէծքներուն', 5; անէծքով։', 1; անէծքով', 12; անէծքովը', 1; անէկտոթտիք', 1; անէմիք', 1; անէն։', 1; անէն', 1; անէութեամբ', 1; անէութեան', 3; անէութեանը', 1; անէութենէն', 1; անէութիւնս', 1; անէր', 2; անէքդոտը', 1; անէքդոտիկ', 1; անէքդոտին', 2; անէքդոտիք', 1; անէքթոտը', 2; անէքտnթիք', 2; անէքտոդ', 1; անէքտոթը', 1; անէքտոթին', 1; անէքտոթիք', 1; անը', 3; անըզգամ', 1; անըմ', 2; անըմբըռնելի', 5; անըմբռնելի՝', 2; անըմբռնելի։', 5; անըմբռնելի…։', 1; անըմբռնելի', 163; անըմբռնելիի', 1; անըմբռնելին։', 2; անըմբռնելին', 2; անըմբռնելիները', 1; անընբռնելի', 1; անընդ', 2; անընդliատ', 1; անընդգրկելի', 2; անընդհանուր', 1; անընդհատ։', 2; անընդհատ', 76; անընդմ', 1; անընդմեջ', 2; անընդմէջ։', 1; անընդմէջ', 45; անընդմիջաբար։', 1; անընդմիջաբար', 4; անընդմիջական', 1; անընդմիջօրէն', 1; անընդունակ՝', 3; անընդունակ։', 5; անընդունակ', 109; անընդունակները', 1; անընդունակութեամբ', 3; անընդունակութեան։', 1; անընդունակութեանը', 1; անընդունակութի՞ւն՝', 1; անընդունակութիւնը։', 2; անընդունակութիւնը', 8; անընդունակութիւնն', 1; անընդունակութիւնները։', 1; անընդունակութիւնները', 1; անընդունակութիւններով', 1; անընդունակութիւնս', 1; անընդունելի։', 3; անընդունելի', 29; անընդունելին', 2; անընթեռ', 1; անընթեռնելի։', 1; անընթեռնելի', 17; անընթեռնելիութեան', 1; անընթեռնելիութիւնը', 1; անընթեռնելիության', 1; անընթեռնլի', 4; անընկալ', 2; անընկալուչ', 7; անընկալչութեամբ', 2; անընկալչութեան', 2; անընկալչութեանդ։', 1; անընկալչութեանց։', 1; անընկալչութիւն', 1; անընկալչութիւնը։', 1; անընկալչութիւնը', 7; անընկալչութիւնն', 1; անընկերական', 1; անընկճելի', 8; անընմբռնելի', 2; անընչաքաղց', 1; անընտել։', 1; անընտել', 14; անընտելութիւնը', 2; անըսպառ', 2; անըստգիւտ', 1; անըսփոփ', 1; անըրջական', 1; անըրջանքը', 2; անըրջանքի՜ն', 1; անթա՜րթ', 1; անթա', 1; անթաղ', 3; անթառամ՝', 5; անթառամ։', 2; անթառամ', 62; անթառամը', 1; անթարգմանելի', 11; անթարթ՝', 2; անթարթ', 18; անթարթամ', 1; անթարթիչ', 1; անթարկել', 1; անթարմ', 1; անթարշամ', 3; անթացուպ՝', 1; անթափանց։', 2; անթափանց', 36; անթափանցելի', 5; անթափանցութեան', 1; անթափելի', 1; անթափօր', 1; անթաքթութիւնը', 1; անթաքչելի', 1; անթեզան', 1; անթեզիստները', 1; անթել', 2; անթելադիր', 1; անթելը', 1; անթելներով', 1; անթեղեալ', 3; անթեղուած։', 1; անթեղուած', 10; անթեղուեցաւ', 1; անթեղւած', 1; անթերի։', 2; անթերի', 91; անթեւ', 6; անթեք', 1; անթեքելի', 1; անթէզիներուն', 1; անթէն', 1; անթիլիանի', 1; անթիլիաս', 13; անթիլիասը', 1; անթիլիասի', 4; անթիկունք', 3; անթիմոս', 1; անթիմոսեան', 1; անթիշամպրերը', 1; անթիւ', 25; անթիքա', 1; անթլփատ', 1; անթոյ', 1; անթոյլ', 1; անթոյն', 1; անթոշակ', 1; անթով։', 1; անթու', 1; անթուակա՜ն', 1; անթուանէթ', 2; անթուանէթը', 5; անթուանէթի։', 1; անթուանէթի', 7; անթուանէթին', 2; անթուանի', 2; անթուելի', 1; անթռիչ', 11; անթրթիռ՝', 1; անժամանա՞կ', 1; անժամանակ։', 2; անժամանակ', 30; անժանգ', 2; անժառանգ։', 1; անժառանգ', 30; անժառանգը', 1; անժառանգն', 2; անժառանգներու', 1; անժառանգներուն', 1; անժառանգութեան', 2; անժառանգութիւն', 1; անժառանգութիւնը', 1; անժառանդ', 1; անժել—', 5; անժել―', 1; անժել', 26; անժելին', 1; անժելն', 1; անժէ՞լը', 1; անժէ՛լ։', 1; անժէ՛լ', 1; անժէլ—', 35; անժէլ։', 8; անժէլ…։', 1; անժէլ', 259; անժէլը։', 2; անժէլը', 4; անժէլին', 4; անժէլն', 1; անժըպիտ', 1; անժլատ', 1; անժխտելի', 7; անժողովուրդ', 1; անժողովրդականը', 1; անժողովրդականութեան', 1; անժողովրդականութի՞ւնը։', 1; անժոյժ', 1; անժուարութիւնը։', 1; անժուժելի–', 1; անժուժելի՝', 3; անժուժելի', 47; անժուժելին։', 1; անժուժելին', 1; անժուժկալ', 1; անժուժկալը', 1; անժուռ', 3; անժուր', 3; անժպիտ։', 2; անժպիտ', 7; անի։', 4; անի՜', 1; անի՜ւ', 1; անի', 23; անի՛ն։', 2; անիի', 12; անիին', 2; անիծած՝', 1; անիծած', 2; անիծակարան', 1; անիծակուռ՝', 1; անիծակուռ', 9; անիծաշարքը', 1; անիծապարտ', 12; անիծապարտները', 1; անիծե՞ս', 1; անիծե/273/լու', 1; անիծեա՜լ', 1; անիծեալ', 21; անիծեալը', 1; անիծեալները։', 1; անիծել', 2; անիծելէ', 1; անիծելէն', 1; անիծելով։', 1; անիծելով', 13; անիծելու', 10; անիծեն', 1; անիծեր։', 1; անիծեր', 2; անիծեց', 8; անիծեցին', 1; անիծէ՞ր', 1; անիծէ', 2; անիծէին', 3; անիծէր', 1; անիծից', 1; անիծյալ', 1; անիծող', 2; անիծողները', 1; անիծողներու', 1; անիծուա՜ծը։', 1; անիծուա՞ծ', 1; անիծուած', 17; անիծուածներու', 2; անիծուածներուն', 5; անիծուի։', 1; անիծուի', 1; անիծուի՛ս։', 1; անիծուին', 1; անիծուիս', 1; անիկ', 1; անիկա՝', 32; անիկա։', 331; անիկա՜…', 1; անիկա՜', 2; անիկա՞։', 3; անիկա…', 1; անիկա', 1; անիկա', 6; անիկա', 8396; անիկա՛', 2; անիմ', 6; անիմա', 2; անիմա/458/նալի', 1; անիմա՛ստ', 1; անիմանալի', 50; անիմաստ՝', 2; անիմաստ։', 4; անիմաստ', 271; անիմաստասէր', 1; անիմաստերէն', 1; անիմաստը', 1; անիմաստին', 1; անիմաստութ', 1; անիմաստութեամբ։', 1; անիմաստութեամբ', 3; անիմաստութեամբը։', 2; անիմաստութեամբը', 3; անիմաստութեան։', 1; անիմաստութեան', 12; անիմաստութեանը', 1; անիմաստութենէ', 2; անիմաստութենէն', 3; անիմաստութիւն։', 4; անիմաստութիւն', 18; անիմաստութիւնը։', 3; անիմաստութիւնը', 9; անիմաստութիւնն', 2; անիմաստութիւններ։', 1; անիմաստուն', 1; անիմաստօրէն', 1; անիմացութեան', 1; անին', 8; անիներ', 1; անիներուն', 1; անինքն', 1; անինքնատիպ', 2; անինքնատպութեան', 1; անինքնութեամբ', 1; անինքնութեան', 2; անինքնութիւն', 1; անինքնութիւնը', 3; անիշ', 1; անիշխան', 1; անիշխանական', 6; անիշխանականները', 1; անիշխանականներու', 1; անիշխանութեամբ', 1; անիշխանութեան', 9; անիշխանութիւն', 1; անիշխանութիւնը', 3; անիսականութեան', 1; անիտէալ', 1; անիրա՜ւը…։', 1; անիրա՞ւ՝', 1; անիրա՞ւ', 3; անիրա՛ւ։', 1; անիրագործելի', 1; անիրակա՛ն', 1; անիրական՝', 4; անիրական։', 3; անիրական', 86; անիրականը', 3; անիրականին', 4; անիրականն', 1; անիրականութեամբ', 4; անիրականութեամբը', 2; անիրականութեան', 4; անիրականութենէն', 1; անիրականութիւն։', 1; անիրականութիւն', 2; անիրականութիւնը։', 1; անիրականութիւնը', 3; անիրականութիւնն', 1; անիրականութիւնները', 1; անիրայնացնելու', 1; անիրայնութեան', 1; անիրապաշտ', 2; անիրապաշտութեամբը։', 1; անիրացնել։', 1; անիրաւ՝', 1; անիրաւ։', 4; անիրաւ', 139; անիրաւաբար', 2; անիրաւէն', 1; անիրաւը', 3; անիրաւի', 1; անիրաւին', 1; անիրաւմամբ', 1; անիրաւներուն։', 1; անիրաւներուն', 2; անիրաւուած', 8; անիրաւուածը', 1; անիրաւուածի', 1; անիրաւուածները', 3; անիրաւուածներուն', 3; անիրաւութեամբ', 3; անիրաւութեամբը։', 1; անիրաւութեան։', 1; անիրաւութեան', 10; անիրաւութեանց', 2; անիրաւութենէն', 2; անիրաւութիւն։', 1; անիրաւութիւն', 22; անիրաւութիւնը', 4; անիրաւութիւնները', 4; անիրաւութիւններն', 1; անիրաւութիւններովը', 1; անիրաւութիւններու', 1; անիրաւութիւններուն', 1; անիրաւում', 1; անիրաւումներ', 1; անիրաւօրէն', 1; անիրութեան։', 1; անիւէն։', 1; անիւէն', 1; անիւը՝', 1; անիւը։', 2; անիւը', 10; անիւթական', 1; անիւի', 1; անիւին։', 2; անիւին', 18; անիւն', 2; անիւներ', 1; անիւներէն', 2; անիւները։', 1; անիւները', 7; անիւներովը', 1; անիւներու', 2; անիւներուն։', 1; անիւներուն', 13; անիւնով', 1; անիւով', 2; անիքտոս', 1; անիքտոսը', 5; անիքտոսին', 2; անլամ', 1; անլար', 1; անլբրջութեամբ', 1; անլեզու', 8; անլելի', 1; անլի', 5; անլինելութեան', 1; անլիութիւնը', 1; անլոյ', 1; անլոյծ', 5; անլոյս', 7; անլուծելի։', 1; անլուծելի', 23; անլույս', 1; անլուսին', 3; անլուր՝', 1; անլուր', 159; անլուրին', 1; անլուրջ։', 2; անլուրջ', 39; անլուրջը', 1; անլուրջները', 1; անլռելի', 8; անլսելի', 2; անլրումին', 1; անլրջագիծ', 5; անլրջութեամբ', 9; անլրջութեան։', 2; անլրջութեան', 9; անլրջութենէն։', 1; անլրջութենէն', 2; անլրջութի՞ւնը։', 1; անլրջութիւն։', 1; անլրջութիւն', 7; անլրջութիւնը՝', 1; անլրջութիւնը։', 5; անլրջութիւնը', 12; անլրջութիւնն', 3; անլրջութիւններէն', 1; անլրջութիւններուն', 1; անլքելի', 3; անխա', 1; անխաթար։', 1; անխաթար', 2; անխախտ', 26; անխախտելի', 1; անխանգար', 1; անխանդ', 1; անխանձարուր', 2; անխապար', 1; անխառն՝', 1; անխառն', 207; անխառնութիւնը', 1; անխառնօրէն', 2; անխավորդ', 2; անխարդախ', 25; անխարիսխ', 6; անխարխուլ', 1; անխափան՝', 1; անխափան', 3; անխե՞լք։', 1; անխե՛լք', 1; անխելք՝', 2; անխելք։', 9; անխելք', 147; անխելքացած։', 1; անխելքը', 2; անխելքին։', 1; անխելքներու', 1; անխելքութեամբ։', 2; անխելքութեամբ', 3; անխելքութեամբը։', 1; անխելքութեան՝', 1; անխելքութեան', 7; անխելքութեանը', 2; անխելքութիւն՝', 1; անխելքութիւն։', 2; անխելքութիւն', 4; անխելքութիւնը', 15; անխելքութիւնն', 1; անխեղճ', 1; անխընայ', 1; անխի՞ղճ', 1; անխիղճ՝', 1; անխիղճ', 17; անխիղճը', 1; անխիպ', 1; անխլելի', 1; անխլիրտ', 3; անխղճաբար', 1; անխղճահար', 1; անխղճութեամբ', 1; անխղճութեան', 2; անխղճութիւն', 2; անխղճութիւնը', 2; անխղճութիւններն', 1; անխղճօրէն', 2; անխճող', 3; անխմոր', 2; անխնամ', 36; անխնամութեամբը', 2; անխնամութեան', 8; անխնամութենէն', 2; անխնամութիւն', 4; անխնամութիւնը։', 1; անխնամութիւնը', 5; անխնամութիւնները', 1; անխնամութիւններու', 1; անխնայ՝', 3; անխնայ։', 5; անխնայ…', 1; անխնայ', 88; անխնայօրէն', 1; անխշտի', 1; անխոհեմ', 6; անխոհեմները։', 1; անխոհեմութիւն', 2; անխոնջ', 32; անխոնջութիւնը', 1; անխոստովան', 9; անխոստովանելի', 16; անխոր', 1; անխորամանկ', 1; անխորաչափ', 1; անխորաչափելի', 1; անխորհո՛ւրդ։', 1; անխորհուրդ', 13; անխորհուրդներուն', 1; անխորտակելի։', 1; անխորտակելի', 90; անխորք', 1; անխոց', 1; անխոցելի', 8; անխուսալի՝', 1; անխուսահիելի', 1; անխուսաւ', 1; անխուսափելի՝', 3; անխուսափելի։', 16; անխուսափելի՞ն։', 1; անխուսափելի…', 1; անխուսափելի', 1; անխուսափելի', 430; անխուսափելիին', 1; անխուսափելին։', 18; անխուսափելին', 16; անխուսափելին•••։', 1; անխուսափելիութիւնը։', 1; անխուսափելիութիւնը', 1; անխուսափելիութիւնն', 1; անխուսելի', 1; անխռով', 6; անխտիր։', 2; անխտիր', 20; անխտրաբար', 2; անխտրական', 1; անխտրականութիւն։', 1; անխտրութեամբ', 1; անխրատին', 1; անխօս՝', 1; անխօս։', 6; անխօս', 27; անխօսելիէն', 2; անխօսելիքն', 2; անխօսութիւնը', 1; անխօսուկ', 6; անծա՞յրը', 1; անծագ', 1; անծալ', 3; անծածկելի՝', 3; անծածկելի։', 2; անծածկելի', 45; անծածկելին։', 1; անծածկելին', 2; անծակ։', 1; անծակ', 55; անծաղիկ', 3; անծաղկազարդ', 1; անծայր՝', 1; անծայր', 9; անծայրածիր', 8; անծան', 2; անծանոթ', 1; անծանոթներ', 1; անծանրութիւնն', 1; անծանօ՜թը', 1; անծանօ՛թ՝', 2; անծանօ՛թ։', 2; անծանօթ՝', 3; անծանօթ։—', 1; անծանօթ։', 6; անծանօթ', 442; անծանօթէ', 1; անծանօթէն։', 1; անծանօթը։', 2; անծանօթը', 13; անծանօթըն', 1; անծանօթի', 5; անծանօթին՝', 1; անծանօթին։', 3; անծանօթին…։', 1; անծանօթին', 32; անծանօթնե՞ր', 1; անծանօթներ', 6; անծանօթները', 2; անծանօթներու', 1; անծանօթներուն', 3; անծանօթով', 1; անծանօթովը…։', 1; անծանօթութեամբ', 1; անծանօթութիւնը', 2; անծանօթուհիին', 1; անծանօթս', 1; անծառ', 1; անծաւալ', 1; անծեղները', 1; անծին', 1; անծիր', 6; անծկալին։', 1; անծումի', 1; անծուփ', 1; անծրագիր։', 1; անծրագիր', 6; անկ', 3; անկա', 3; անկազմ', 18; անկազմակերպ', 14; անկազմակերպութիւնը', 1; անկազմելի', 1; անկազմը', 1; անկաժէ', 2; անկախ՝', 12; անկախ։', 13; անկախ', 199; անկախաբա՛ր՝', 1; անկախաբար՝', 3; անկախաբար։', 8; անկախաբար', 105; անկախարար։', 1; անկախարար', 5; անկախը', 1; անկախնե՜րը։', 1; անկախները։', 2; անկախները', 1; անկախներուն', 4; անկախներուս', 1; անկախութեամբ', 5; անկախութեամբը', 3; անկախութեան։', 1; անկախութեան', 31; անկախութենէ։', 1; անկախութենէն։', 1; անկախութենէն', 2; անկախութի՞ւն։', 1; անկախութիւն։', 1; անկախութիւն', 8; անկախութիւնը։', 5; անկախութիւնը', 20; անկախութիւնն', 3; անկախութիւնները', 1; անկած', 1; անկաղապար', 2; անկաճ', 5; անկամ', 4; անկամար', 2; անկամրջելի', 2; անկայ', 1; անկայո՛ւն', 1; անկայուն՝', 1; անկայուն։', 1; անկայուն', 80; անկայունէն', 1; անկայունի', 1; անկայունութիւնը։', 1; անկայունութիւնը', 3; անկայց', 1; անկանանչ', 1; անկանաչ', 3; անկանգելի', 2; անկանգնել', 1; անկանգնելի։', 8; անկանգնելի', 162; անկանգնելի՛', 1; անկանգնելիօրէն', 2; անկանէին', 1; անկանխատեսելի', 1; անկանոն։', 1; անկանոն', 17; անկանոնելի', 1; անկանոնին', 1; անկանոնն', 1; անկանոնութեանց', 1; անկանոնութիւնն', 1; անկաշա՛ռ։', 1; անկաշառ։', 1; անկաշառ', 17; անկաշառելի՞', 1; անկաշառելի', 5; անկաշառելիութեան։', 1; անկաշառները', 1; անկաշկանդ', 9; անկաշկանդութիւնը', 2; անկաչուելի', 1; անկապ', 7; անկապակից', 12; անկապակցութեամբ', 1; անկապակցութեան։', 2; անկապակցութիւնը', 3; անկապակցութիւնն', 1; անկապաշտ', 3; անկապաշտության', 1; անկապուտ', 3; անկապտելի', 15; անկառոյց', 4; անկաս', 1; անկասելի', 4; անկասկա՛ծ', 2; անկասկած՝', 1; անկասկած։', 2; անկասկած', 17; անկասկածելի', 3; անկասկացողութեանց', 1; անկասկնալի', 2; անկատար։', 1; անկատար', 38; անկատարելութեան', 1; անկատարութեամբ', 1; անկատարութեամբը', 2; անկատարութեամբն', 1; անկատարութեան։', 3; անկատարութեան', 4; անկատարութեանց։', 1; անկատարութեանց', 2; անկատարութենէն', 1; անկատարութի՞ւն', 1; անկատարութիւն', 1; անկատարութիւնը՝', 1; անկատարութիւնը։', 2; անկատարութիւնը', 8; անկատարութիւնն', 1; անկատարութիւններդ', 1; անկատարութիւնները', 2; անկատարութիւններով', 2; անկատարութիւններուն', 1; անկատներու', 1; անկար՝', 1; անկար', 15; անկարան', 4; անկարգ', 3; անկարգել', 1; անկարգութիւնները', 1; անկարգուն', 1; անկարելի՝', 11; անկարելի։', 15; անկարելի՞', 2; անկարելի', 569; անկարելի՛', 1; անկարելիին', 3; անկարելին՝', 3; անկարելին։', 3; անկարելին', 10; անկարելիութեամբ', 1; անկարելիութեան։', 2; անկարելիութեան', 13; անկարելիութեանը', 1; անկարելիութենէն։', 2; անկարելիութենէն', 1; անկարելիութիւն՝', 1; անկարելիութիւն։', 1; անկարելիութիւն', 3; անկարելիութիւնը՝', 1; անկարելիութիւնը։', 2; անկարելիութիւնը', 17; անկարելիութիւնն', 1; անկարելիութիւնները', 3; անկարելիութիւններուն', 1; անկարելութեան։', 1; անկարեկիր՝', 1; անկարեկիր։', 1; անկարեկիր', 1; անկարեկիր', 8; անկարեւոր', 41; անկարեւորին', 1; անկարին', 1; անկարծելի', 2; անկարկառ', 3; անկարն', 1; անկարնե՜րը։', 1; անկարներ', 3; անկարները', 2; անկարներո՞ւնը։', 1; անկարներու', 1; անկարներուն', 5; անկարո՜ղ', 1; անկարո՞ղ', 5; անկարո՛ղ՝', 2; անկարո՛ղ', 1; անկարող՝', 13; անկարող։…', 1; անկարող։', 24; անկարող', 684; անկարողները', 1; անկարողներն', 1; անկարողշարունակելու', 1; անկարողութեամբ', 10; անկարողութեամբը։', 1; անկարողութեան։', 1; անկարողութեան', 36; անկարողութեանդ', 1; անկարողութեանը', 4; անկարողութեանս', 1; անկարողութեանց։', 1; անկարողութենէն', 1; անկարողութի՜ւնը՝', 1; անկարողութի՞ւն՝', 1; անկարողութի՞ւն', 1; անկարողութիւն՝', 1; անկարողութիւն։', 1; անկարողութիւն', 2; անկարողութիւնը՝', 2; անկարողութիւնը։', 1; անկարողութիւնը', 34; անկարողութիւնն', 8; անկարողութիւնները', 1; անկարողութիւններով։', 1; անկարութեամբ', 1; անկարութեան։', 2; անկարութեան', 2; անկարութիւն', 1; անկարութիւնը', 5; անկարօղ', 1; անկարօտ։', 2; անկարօտ', 1; անկափարիչ', 1; անկե՞ղծ', 2; անկե', 2; անկեան', 1; անկեանք', 3; անկեդրոն', 4; անկեդրոնութեամբը', 1; անկեդրոնութիւն', 1; անկեզ', 2; անկեղծ՝', 2; անկեղծ։', 2; անկեղծ', 197; անկեղծապէս', 1; անկեղծէին', 1; անկեղծին', 1; անկեղծն', 2; անկեղծները', 2; անկեղծութեա՜ն', 1; անկեղծութեա՛մբ', 1; անկեղծութեամբ։', 2; անկեղծութեամբ', 45; անկեղծութեամբը', 9; անկեղծութեամբս', 1; անկեղծութեան՝', 1; անկեղծութեան։', 3; անկեղծութեան', 29; անկեղծութեանդ', 1; անկեղծութեանը', 6; անկեղծութենէն։', 1; անկեղծութենէն', 1; անկեղծութի՛ւնը։', 1; անկեղծութի՛ւնը', 1; անկեղծութիւն՝', 1; անկեղծութիւն։', 2; անկեղծութիւն', 17; անկեղծութիւնը։', 4; անկեղծութիւնը', 34; անկեղծութիւնն', 7; անկեղծութիւններ', 1; անկեղծութիւններու', 1; անկեղծության', 1; անկեղծօրէն', 2; անկենդան։', 1; անկենդան', 5; անկենդանութեան', 1; անկենիք', 2; անկերպարան', 1; անկեց', 1; անկէ՝', 27; անկէ։', 127; անկէ՞։', 2; անկէ՞', 5; անկէ…', 1; անկէ', 1279; անկէ՛։', 1; անկէ՛', 1; անկէզ', 5; անկէց', 13; անկըճիկ', 2; անկըտեց', 1; անկիզելի', 2; անկինը', 1; անկինին', 1; անկինք', 1; անկիրթ։', 1; անկիրթ', 9; անկիրք', 1; անկից', 1; անկիւն', 48; անկիւնաբեկ', 1; անկիւնադարձ', 5; անկիւնադարձեր', 1; անկիւնադարձերը', 1; անկիւնադարձերուն', 2; անկիւնադարձը', 2; անկիւնադարձի', 1; անկիւնադարձին', 3; անկիւնադարձն', 1; անկիւնադարձներուն', 1; անկիւնակալ', 3; անկիւնակապերէն', 4; անկիւնակապերը', 3; անկիւնակապերուն', 1; անկիւնակապը', 1; անկիւնակապին', 3; անկիւնային', 1; անկիւնաչափութիւնը', 1; անկիւնաւոր', 5; անկիւնաւորը', 1; անկիւնաւորումը', 1; անկիւնափայտին։', 1; անկիւնաքար', 1; անկիւնաքարերը', 1; անկիւնաքարէ', 1; անկիւնաքարը։', 1; անկիւնաքարը', 4; անկիւնաքարն', 1; անկիւնեց', 1; անկիւնէ', 18; անկիւնէն։', 8; անկիւնէն…։', 1; անկիւնէն', 84; անկիւնը՝', 2; անկիւնը։', 10; անկիւնը', 100; անկիւնի', 18; անկիւնին։', 5; անկիւնին', 50; անկիւնն', 4; անկիւններ։', 1; անկիւններ', 5; անկիւններէ։', 1; անկիւններէ', 10; անկիւններէն։', 8; անկիւններէն', 24; անկիւնները՝', 3; անկիւնները։', 12; անկիւնները', 42; անկիւնների', 1; անկիւններն', 4; անկիւններով', 1; անկիւններովը', 1; անկիւններու', 5; անկիւններուն՝', 1; անկիւններուն։', 2; անկիւններուն', 29; անկիւնող։', 1; անկիւնով', 3; անկիւնոտ', 15; անկիւնում', 1; անկիւրիոյ', 1; անկլօ-ռուս', 1; անկլօ-սաքսոն', 2; անկլօ-սաքսոնները', 1; անկլօ–սաքսոն', 1; անկլօ–սաքսոնները', 1; անկղ–', 1; անկղ', 1; անկղերուն', 1; անկղը՝', 1; անկճիկ', 1; անկճիկներուն', 1; անկման', 8; անկմանը։', 1; անկյո', 1; անկյուններին։', 1; անկն', 1; անկնի՞ք։', 1; անկնի', 2; անկնից', 2; անկնիւք', 1; անկնիք՝', 1; անկնիք։', 5; անկնիք', 126; անկնճիռ', 52; անկշի՜ռ', 1; անկշիռ՝', 5; անկշիռ։', 5; անկշիռ', 147; անկշիռը', 2; անկշռելի', 15; անկշռելին', 1; անկշտութեան։', 1; անկշտութիւն', 1; անկշտութիւնը', 1; անկշտում', 4; անկո՜ւմ', 1; անկո՜ւմը', 2; անկո՞ւմը։', 1; անկո', 1; անկոթուն', 1; անկոխ', 4; անկոխարինելի', 1; անկոկ', 1; անկոկորդ', 1; անկող', 4; անկողէնները՝', 1; անկողի՜ն։', 1; անկողի՜ն', 2; անկողի՛ն', 1; անկողին–դագաղը', 1; անկողին՝', 1; անկողին։', 10; անկողին', 48; անկողինդ', 1; անկողիներու', 1; անկողինէ', 5; անկողինէդ', 1; անկողինէն։', 2; անկողինէն', 49; անկողինը՝', 4; անկողինը։', 24; անկողինը…։', 1; անկողինը', 91; անկողինի', 31; անկողինի՛', 1; անկողինիդ', 1; անկողինին՝', 1; անկողինին։', 18; անկողինին…', 1; անկողինին', 113; անկողինն', 8; անկողիննե՜րը', 1; անկողիններ', 3; անկողիններէ։', 2; անկողիններէ', 1; անկողիններէն։', 2; անկողիններէն', 1; անկողինները։', 4; անկողինները', 12; անկողիններով', 1; անկողիններու', 6; անկողիններուն', 14; անկողինով։', 2; անկողինով', 3; անկողինովը։', 3; անկողինովը', 1; անկողինս', 1; անկողինցու', 1; անկողմնակալ', 4; անկողմնակալութիւն', 1; անկողմնակալութիւնը', 1; անկողնախոյս', 2; անկողնակիցները', 1; անկողնակն', 1; անկողնի։', 1; անկողնի', 8; անկողնին։', 1; անկողնին', 26; անկողնո՜յ', 1; անկողնու', 1; անկողոպտելի', 6; անկոճակ։', 1; անկոճակ', 1; անկոյս', 1; անկոչ', 5; անկով', 1; անկոտրում', 1; անկոր', 1; անկորածանելի', 1; անկորայէն', 1; անկորայի', 1; անկորան', 2; անկորզելի։', 1; անկորիզ', 1; անկործան', 2; անկործանելի', 9; անկործելի', 2; անկորնչական', 2; անկորնչելի', 15; անկորութեամբը', 1; անկորուստ', 106; անկորուստը', 1; անկուածոյ', 1; անկուածքը', 1; անկուղպ', 1; անկում', 16; անկումէ', 5; անկումէն։', 2; անկումէն', 12; անկումը։', 3; անկումը', 29; անկումի։', 3; անկումի', 25; անկումին։', 4; անկումին', 33; անկումն', 2; անկումնապաշտ', 1; անկումնե՞րը։', 1; անկումներ։', 1; անկումներ', 4; անկումներէն։', 2; անկումներէն', 1; անկումները։', 2; անկումները', 25; անկումներին', 1; անկումներն', 1; անկումներով', 3; անկումներովը։', 2; անկումներովը', 2; անկումներու', 9; անկումներուն։', 3; անկումներուն', 21; անկումով', 5; անկումովը', 1; անկունակ՝', 1; անկուշտ՝', 1; անկուշտ', 16; անկուշտները•••։', 1; անկուտ', 1; անկուտի', 4; անկուտիի', 1; անկռինչ', 1; անկսկիծ', 1; անկրակ', 5; անկրելի', 5; անկրթութեան', 1; անկրթութիւն', 3; անկրթութիւնը', 1; անկրկնելի։', 1; անկրկնելի', 2; անկրօն', 2; անկրօնի', 1; անկցի', 2; անկցի՛ն', 1; անկօ', 1; անհա՜ս', 1; անհա', 2; անհա՛շտ', 1; անհա՛ս', 1; անհաասար', 1; անհաասարակշիռ', 1; անհակակշիռ՝', 1; անհակակշիռ', 33; անհակակշռելի', 4; անհաղո՜րդ', 1; անհաղորդ։', 2; անհաղորդ', 90; անհաղորդական', 1; անհաղորդութեան', 5; անհաղորդութենէն', 1; անհաղորդութի՛ւնը՝', 1; անհաղորդութիւնը', 3; անհաճոյ', 16; անհաճոները։', 1; անհաճութեան', 1; անհամ։', 1; անհամ', 26; անհամագրելի', 1; անհամազգեստ', 2; անհամակրելի', 5; անհամաձայնութիւն', 2; անհամաձայնութիւնները', 2; անհամաչափ', 17; անհամաչափի', 1; անհամաչափութեամբ', 1; անհամապատասխան', 6; անհամապատասխանութեան', 1; անհամապատասխանութիւնը', 1; անհամատեդելի', 1; անհամատեղելիութիւնը', 1; անհամար', 72; անհամարձակ՝', 1; անհամարձակ', 3; անհամարձակութիւնը', 1; անհամբե՞ր', 1; անհամբեր՝', 1; անհամբեր։', 2; անհամբեր', 27; անհամբերնե՜ր', 1; անհամբերներ', 1; անհամբերները։', 1; անհամբերութեամբ', 3; անհամբերութեան', 4; անհամբերութենէն։', 1; անհամբերութիւնը։', 1; անհամբերութիւնը', 9; անհամբերութիւնն', 1; անհամբոյր', 7; անհամեմատ՝', 1; անհամեմատ', 43; անհամեմատական', 1; անհամեմատականութեան։', 1; անհամեմատելի', 1; անհամեմատօրէն', 1; անհամերաշխութենէն', 1; անհամութեան', 1; անհամութիւն', 1; անհամութիւնները', 1; անհամրիչ', 1; անհայեաց', 1; անհայեցիութիւնը', 1; անհայտ։', 1; անհայտ', 10; անհայտանալու', 1; անհայտութեանը', 1; անհայր', 4; անհայրենիք', 4; անհանգի՜ստ։', 2; անհանգի՞ստ։', 1; անհանգի՞ստ', 2; անհանգի՛ստ', 1; անհանգիստ՝', 1; անհանգիստ։', 6; անհանգիստ', 158; անհանգիտութեանց', 1; անհանգիտութիւնը', 1; անհանգիտութիւններ', 3; անհանգիտութիւններէն։', 1; անհանգիտութիւնները', 1; անհանգունակ', 1; անհանգստացող', 1; անհանգստու', 1; անհանգստութեամբ', 5; անհանգստութեան։', 2; անհանգստութեան', 8; անհանգստութեանը', 1; անհանգստութեանց', 1; անհանգստութենէն', 1; անհանգստութի՞ւնը', 1; անհանգստութիւն։', 4; անհանգստութիւն', 10; անհանգստութիւնը։', 1; անհանգստութիւնը', 12; անհանդարտ–անհանդարտ', 1; անհանդարտ', 33; անհանդարտութեամբը', 1; անհանդէս', 1; անհանդիպելի', 1; անհանդուրժելի՝', 4; անհանդուրժելի։', 4; անհանդուրժելի', 81; անհանդուրժող', 3; անհանդուրժողութեան', 1; անհանդուրժողութիւն', 1; անհանդուրժողութիւնը', 1; անհանճար', 6; անհաշիւ։', 2; անհաշիւ', 29; անհաշուելի', 9; անհաշտ՝', 1; անհաշտ։', 1; անհաշտ', 19; անհաշտելի', 2; անհաշտութեամբ', 1; անհաշտութիւնը։', 1; անհաշտութիւնը', 3; անհաս։', 1; անհաս', 81; անհասանելի', 20; անհասասար', 1; անհասարակ', 1; անհասելի՝', 1; անհասելի', 22; անհասը', 1; անհասխորհուրդիդ', 1; անհասկ', 1; անհասկանալի։', 3; անհասկանալի', 39; անհասկանալին', 1; անհասկանալիութեան։', 1; անհասկանալիութեան', 1; անհասկանալիութիւնը՝', 1; անհասկանալիության', 1; անհասկացող', 3; անհասկացողութեամբ', 10; անհասկացողութեամբը', 2; անհասկացողութեան։', 6; անհասկացողութեան', 28; անհասկացողութեանը', 2; անհասկացողութեանց', 5; անհասկացողութենէ', 1; անհասկացողութենէն', 2; անհասկացողութիւն։', 2; անհասկացողութիւն', 3; անհասկացողութիւնը', 22; անհասկացողութիւնն', 1; անհասկացողութիւններ', 1; անհասկացողութիւնները։', 1; անհասկացողութիւնները', 4; անհասկնա/468/լի', 1; անհասկնալի՝', 1; անհասկնալի։', 7; անհասկնալի', 135; անհասկնալի՛', 2; անհասկնալին։', 1; անհասկնալին', 3; անհասոյթ', 2; անհասութիւնը', 1; անհասուն', 1; անհաստատ', 28; անհաստատել', 1; անհաստատութեամբը', 1; անհաստատութիւն', 1; անհաստատութիւնը', 1; անհասօրէն', 2; անհատ-գոյութիւն–կեանք', 1; անհատ։', 1; անհատ', 20; անհատաբար', 1; անհատական՝', 3; անհատական', 104; անհատականացած', 1; անհատականը', 1; անհատականին', 1; անհատականութեամբ։', 1; անհատականութեամբ', 2; անհատականութեամբը', 3; անհատականութեան', 14; անհատականութեանց', 11; անհատականութիւն։', 2; անհատականութիւն', 6; անհատականութիւնը։', 1; անհատականութիւնը', 15; անհատականութիւններ։', 1; անհատականութիւններ', 2; անհատականութիւնները', 9; անհատականութիւններու։', 1; անհատականութիւններուն։', 1; անհատականութունները', 1; անհատակութիւն', 1; անհատային', 1; անհատանալու', 1; անհատանար', 1; անհատապաշտ', 6; անհատապաշտին', 1; անհատապաշտներուն', 1; անհատապաշտութեան', 1; անհատապաշտութենէն', 1; անհատապաշտութի՞ւն։', 1; անհատապաշտութիւն', 2; անհատապաշտութիւնը', 6; անհատապէս', 1; անհատացած', 2; անհատացնող', 1; անհատելի', 1; անհատէ', 7; անհատէն', 1; անհատը', 25; անհատի', 24; անհատին՝', 1; անհատին։', 2; անհատին', 28; անհատն', 1; անհատներ։', 2; անհատներ', 14; անհատներէ', 1; անհատներէն', 5; անհատները՝', 1; անհատները', 17; անհատներին', 1; անհատներով', 2; անհատներու՝', 1; անհատներու։', 1; անհատներու', 35; անհատներուն', 5; անհատներուս', 1; անհատնում։', 2; անհատնում', 29; անհատոր', 1; անհարազատ՝', 1; անհարազատ։', 1; անհարազատ', 63; անհարազատը։', 2; անհարազատը', 2; անհարազատութեամբ', 1; անհարազատութեան', 3; անհարազատութիւնը։', 2; անհարթ', 5; անհարթութեանց', 1; անհարթութիւն', 1; անհարթութիւնը', 2; անհարթութիւններ', 1; անհարթութիւններէ', 1; անհարթութիւնները', 6; անհարթութիւններուն', 1; անհարկի', 20; անհարկիօրէն', 1; անհաց', 1; անհաւա՛տը', 1; անհաւան՝', 1; անհաւան', 2; անհաւանակա՛ն՝', 1; անհաւանական', 1; անհաւանութիւնը', 1; անհաւասա', 1; անհաւասար։', 2; անհաւասար', 69; անհաւասարակշիռ', 11; անհաւասարակշռութիւն', 1; անհաւասարակշռութիւնը', 1; անհաւասարելի։', 1; անհաւասարելի', 79; անհաւասարելին', 1; անհաւասարութեան', 4; անհաւասարութենէ', 1; անհաւասարութենէն։', 1; անհաւասարութիւնը', 5; անհաւատ', 15; անհաւատալի՝', 2; անհաւատալի', 70; անհաւատալիութիւն', 1; անհաւատարիմ։', 1; անհաւատարիմ', 8; անհաւատարմութեամբը', 1; անհաւատարմութեան', 2; անհաւատարմութի՛ւնը', 1; անհաւատարմութիւն', 1; անհաւատարմութիւնը։', 1; անհաւատարմութիւնը', 4; անհաւատէն', 2; անհաւատը։', 1; անհաւատը', 11; անհաւատի', 5; անհաւատին։', 2; անհաւատին', 14; անհաւատներ', 1; անհաւատները', 6; անհաւատներից', 1; անհաւատներու', 2; անհաւատներուն։', 1; անհաւատներուն', 5; անհաւաքելի', 1; անհեթեթ՝', 1; անհեթեթ', 90; անհեթեթէն՝', 1; անհեթեթէն։', 1; անհեթեթէն', 2; անհեթեթը՝', 1; անհեթեթը', 4; անհեթեթին՝', 1; անհեթեթին', 7; անհեթեթութ', 1; անհեթեթութեամբ։', 1; անհեթեթութեամբը', 2; անհեթեթութեան։', 2; անհեթեթութեան', 29; անհեթեթութեանց։', 1; անհեթեթութեանց', 4; անհեթեթութենէ', 1; անհեթեթութենէն։', 2; անհեթեթութենէն', 4; անհեթեթութի՞ւն', 1; անհեթեթութիւն՝', 1; անհեթեթութիւն։', 2; անհեթեթութիւն', 20; անհեթեթութիւնը', 16; անհեթեթութիւններ։', 2; անհեթեթութիւններ', 5; անհեթեթութիւնները։', 2; անհեթեթութիւնները', 6; անհեթեթութիւններով։', 1; անհեթեթութիւններովը', 1; անհեթեթութիւններովն', 1; անհեթեթութիւններու', 2; անհեթեթութիւններուն', 1; անհեթեթության', 1; անհեթեթօրէն', 1; անհեղինակ', 2; անհեղինակութեան', 1; անհեղօրէն', 2; անհեռատե՛ս', 1; անհեռատես', 8; անհեռատեսելի', 1; անհետ։', 1; անհետ…', 1; անհետ', 38; անհետա', 1; անհետանալ', 2; անհետանալիք', 1; անհետանալու', 11; անհետանայ', 3; անհետանան։', 1; անհետանան', 2; անհետանար', 1; անհետացած։', 1; անհետացած', 1; անհետացած', 55; անհետացածն', 1; անհետացածները', 1; անհետացան։', 1; անհետացան', 1; անհետացաւ։', 2; անհետացաւ', 2; անհետացեր', 2; անհետացման', 1; անհետացնել', 1; անհետացնէ', 1; անհետացող', 6; անհետացում', 3; անհետացումէն', 9; անհետացումը', 6; անհետացումին', 2; անհետացումները', 1; անհետացումս', 1; անհետացուցած', 1; անհետել', 1; անհետելու', 9; անհետեր', 1; անհետեւանք։', 2; անհետեւանք', 4; անհետեւելի', 1; անհետէր', 1; անհետի…', 1; անհետիլ', 1; անհետիր', 1; անհետող', 1; անհերկ', 1; անհերոսականը։', 1; անհերքելի՝', 1; անհերքելի։', 12; անհերքելի՜՝', 1; անհերքելի՜', 1; անհերքելի', 141; անհերքելին։', 1; անհեւք', 1; անհէքեաթ', 1; անհընազանդ', 1; անհիմն', 4; անհիմնաւոր', 1; անհիւս', 2; անհիւրընկալ', 3; անհլու', 1; անհհուն', 1; անհմուտ', 1; անհմտութիւնը', 1; անհնազանդ։', 1; անհնազանդ', 3; անհնազանդը', 1; անհնազանդները։', 1; անհնար։', 2; անհնար', 23; անհնարին', 56; անհնարինը', 1; անհնարինութեամբ', 1; անհնարութիւնը', 1; անհնդիր', 1; անհնութեան', 1; անհո՜ւն', 14; անհո՛գ', 1; անհո՛ւն', 3; անհոգ-անհոգ', 1; անհոգ՝', 1; անհոգ', 39; անհոգի՜', 1; անհոգի', 15; անհոգութեամբ', 2; անհոգութեամբը', 1; անհոգութեան', 2; անհոգութիւնը', 3; անհոգութիւնն', 1; անհոդ', 1; անհոդի', 1; անհոլանի։', 1; անհող', 3; անհողի', 1; անհողութեամբ', 1; անհոս', 1; անհոսոսութիւնը', 1; անհով։', 1; անհով', 3; անհովանի՝', 1; անհովիւ', 1; անհորիզոն։', 1; անհորիզոն', 28; անհուն՝', 1; անհուն։', 3; անհուն…', 1; անհուն', 1018; անհունաբաղձ', 5; անհունաբաղձութիւնները', 1; անհունազբաղ', 1; անհունական', 4; անհունահառաչ', 1; անհունապէս։', 1; անհունապէս', 56; անհունաստանին', 1; անհունաստեղծ', 4; անհունասփիւռ', 1; անհունավաստակ', 1; անհունափառ', 1; անհունը։', 2; անհունը', 10; անհունի', 3; անհունին՝', 1; անհունին։', 2; անհունին', 14; անհունն', 10; անհուններ', 2; անհունները։', 1; անհունները', 2; անհուններով', 1; անհուններուն', 2; անհունութեամբը։', 1; անհունութեան։', 1; անհունութեան', 13; անհունութեանը', 1; անհունութեանց։', 1; անհունութենէն', 2; անհունութի՜ւնը', 1; անհունութի՞ւնը', 1; անհունութիւն', 4; անհունութիւնը։', 1; անհունութիւնը', 12; անհունութիւնն', 1; անհունութիւններ', 1; անհունութիւններէն', 2; անհունութիւններով։', 1; անհունութիւններու', 1; անհունս', 1; անհունօրէն', 34; անհուպ՝', 1; անհուպ', 25; անհուպէն', 1; անհուր', 1; անհպելի։', 1; անհպելի', 3; անհպելիութիւնը', 1; անհռետոր՝', 1; անհռետոր', 6; անհրաժե՜շտ', 2; անհրաժե՞շտ՝', 1; անհրաժե', 1; անհրաժե՛շտ', 2; անհրաժեխտ', 1; անհրաժեշտ՝', 12; անհրաժեշտ։', 11; անհրաժեշտ', 544; անհրաժեշտաբար', 7; անհրաժեշտէն', 1; անհրաժեշտը՝', 1; անհրաժեշտը։', 3; անհրաժեշտը', 20; անհրաժեշտի', 1; անհրաժեշտին', 7; անհրաժեշտն', 1; անհրաժեշտներէն', 1; անհրաժեշտները։', 1; անհրաժեշտով', 1; անհրաժեշտութեամբ', 3; անհրաժեշտութեան։', 2; անհրաժեշտութեան', 11; անհրաժեշտութեանը', 1; անհրաժեշտութենէ', 2; անհրաժեշտութենէն', 2; անհրաժեշտութիւն։', 1; անհրաժեշտութիւն', 30; անհրաժեշտութիւնը։', 2; անհրաժեշտութիւնը', 5; անհրաժեշտութիւնն', 1; անհրաժեշտութիւններ', 1; անհրաժեշտութիւններէն', 1; անհրաժեշտութիւնները', 1; անհրաժեշտօրէն', 1; անհրաժէշտ', 1; անհրահանգ', 1; անհրապոյ', 1; անհրապոյր։', 1; անհրապոյր', 23; անհրապույր', 1; անհրաւէր', 2; անհրդեհ', 1; անհրկիլ', 1; անհօտ', 1; անձ', 37; անձ/136/նաւորութեանց', 1; անձ/254/նապէս', 1; անձագիր', 1; անձակ', 2; անձակլից', 1; անձամբ։', 1; անձամբ', 22; անձայն՝', 1; անձայն։', 6; անձայն', 32; անձայնութեամբ', 1; անձայնութիւն', 1; անձանբ', 1; անձանձիր', 34; անձանձրոյթ', 7; անձանց', 1; անձաւն', 1; անձաւներէն', 1; անձաւները։', 1; անձաւները', 2; անձաւներու։', 1; անձաւներու', 1; անձաւներուն', 2; անձդ', 3; անձեռագործ', 6; անձեռնմխելի՝', 1; անձեռնմխելի։', 2; անձեռնմխելի', 7; անձեռնմխելիութեամբը։', 1; անձեռոց', 3; անձեռոցներ', 1; անձեռոցները', 1; անձեր։', 1; անձեր', 23; անձերբազատ', 1; անձերէ։', 1; անձերէ', 6; անձերէն', 15; անձերը։', 7; անձերը', 67; անձերն', 7; անձերով', 4; անձերովը', 2; անձերու։', 1; անձերու', 48; անձերուդ', 1; անձերուն։', 2; անձերուն', 58; անձեւ', 11; անձեւական', 1; անձեւացիները', 1; անձէ՞դ', 1; անձէ', 15; անձէդ', 2; անձէն։…', 1; անձէն։', 10; անձէն', 89; անձէս։', 1; անձէս', 2; անձը՝', 4; անձը։', 13; անձը', 203; անձընդիւր', 1; անձի', 26; անձիդ։', 1; անձիդ', 6; անձին՝', 5; անձին։', 18; անձին', 363; անձինդ', 1; անձինք', 6; անձիս', 7; անձկագին', 13; անձկալի', 1; անձկալից։', 2; անձկալից', 13; անձկալիցարտայայտութիւնը', 1; անձկակարօտ', 1; անձկահար։', 2; անձկահար', 1; անձկայրեաց։', 1; անձկանալ։', 1; անձկանայ', 1; անձկանար', 2; անձկաւ', 1; անձկոտ', 4; անձկութեամբ։', 1; անձկութեամբ', 22; անձկութեան։', 1; անձկութեան', 24; անձկութեանը', 1; անձկութենէն', 2; անձկութիւն՝', 1; անձկութիւն։', 1; անձկութիւն', 5; անձկութիւնը', 7; անձկութիւնն', 1; անձկութիւնները', 1; անձկութիւններուն', 1; անձկուկ', 1; անձն', 28; անձնա', 1; անձնագոհութիւն', 1; անձնագովութիւն', 1; անձնագրութիւնները', 1; անձնադրոշմ՝', 2; անձնադրոշմ', 1; անձնազգած', 1; անձնազոհ', 2; անձնազոհական', 1; անձնազոհը', 1; անձնազոհութիւնը', 1; անձնալքում', 1; անձնալքումին։', 1; անձնախնդիր', 1; անձնախոնարհ', 1; անձնակա', 1; անձնակազմը', 1; անձնակազմին', 2; անձնակակնիք', 1; անձնական։', 5; անձնական', 451; անձնականանար', 1; անձնականացուած', 1; անձնականացումը', 1; անձնականացուցած', 1; անձնականէ', 1; անձնականէն', 2; անձնականը՝', 1; անձնականը։', 1; անձնականը', 4; անձնականին՝', 1; անձնականին', 13; անձնականն', 1; անձնականով', 2; անձնականութեամբ', 5; անձնականութեամբը։', 2; անձնականութեամբը', 3; անձնականութեան։', 2; անձնականութեան', 49; անձնականութեանց', 3; անձնականութենէն։', 3; անձնականութիւն։', 1; անձնականութիւն', 14; անձնականութիւնը։', 5; անձնականութիւնը', 33; անձնականութիւնն', 6; անձնականութիւնները։', 1; անձնականութիւնները', 5; անձնակեդրոն', 2; անձնակի', 1; անձնահաճ', 1; անձնամասերը', 1; անձնամատոյց', 2; անձնամոլ', 1; անձնամոլութիւն', 1; անձնային', 1; անձնանալ։', 1; անձնանալ', 5; անձնանալէ', 1; անձնանալու', 3; անձնանային։', 1; անձնանային', 3; անձնանան', 2; անձնանար։', 1; անձնանուններու', 6; անձնաորութեանց', 2; անձնաորութիւն', 1; անձնապահ', 6; անձնապաշտ', 5; անձնապաշտութիւն', 1; անձնապաշտութիւնը', 1; անձնապաշտպան', 1; անձնապաշտպանութեան', 3; անձնապարտ', 1; անձնապաւէ՜ն', 1; անձնապէս։', 1; անձնապէս', 19; անձնասէր', 1; անձնասիրութիւն', 1; անձնասիրութիւնը։', 1; անձնասիրութիւնը', 2; անձնասպան', 1; անձնասպանները', 1; անձնասպանութեամբ', 3; անձնասպանութեան', 1; անձնասպանութիւնը', 4; անձնավորուէին', 1; անձնավստահ', 2; անձնատարրը', 1; անձնատուութեամբ', 2; անձնատուութեան։', 1; անձնատուութիւն։', 1; անձնատուութիւնը։', 1; անձնատուութիւնը', 2; անձնատուր՝', 5; անձնատուր։', 11; անձնատուր', 53; անձնատուրը', 1; անձնատւութիւն', 1; անձնացած։', 1; անձնացած', 8; անձնացան', 2; անձնացաւ', 1; անձնացեալ', 3; անձնացման', 2; անձնացնեն', 1; անձնացնենք', 1; անձնացնող', 1; անձնացող', 1; անձնացում', 2; անձնացումը։', 1; անձնացումը', 2; անձնացումին', 1; անձնաւորած', 2; անձնաւորել։', 1; անձնաւորել', 5; անձնաւորելէ', 1; անձնաւորելու', 8; անձնաւորեն', 1; անձնաւորէ', 2; անձնաւորմամբ։', 1; անձնաւորման', 5; անձնաւորող', 4; անձնաւորու', 2; անձնաւորուած', 7; անձնաւորուելով', 1; անձնաւորութեամբ', 1; անձնաւորութեամբը', 1; անձնաւորութեան՝', 1; անձնաւորութեան։', 10; անձնաւորութեան', 139; անձնաւորութեանդ', 1; անձնաւորութեանը', 1; անձնաւորութեանց՝', 1; անձնաւորութեանց։', 6; անձնաւորութեանց', 1; անձնաւորութեանց', 107; անձնաւորութենեն', 1; անձնաւորութենէ', 3; անձնաւորութենէն։', 2; անձնաւորութենէն', 7; անձնաւորութի՜ւն', 1; անձնաւորութի՜ւնը', 1; անձնաւորութի՞ւնը', 1; անձնաւորութիւը', 1; անձնաւորութիւն։', 2; անձնաւորութիւն', 100; անձնաւորութիւնդ', 1; անձնաւորութիւներ', 1; անձնաւորութիւնը՝', 2; անձնաւորութիւնը։', 11; անձնաւորութիւնը', 92; անձնաւորութիւնն', 15; անձնաւորութիւննե՞րը', 1; անձնաւորութիւններ՝', 1; անձնաւորութիւններ։', 2; անձնաւորութիւններ', 34; անձնաւորութիւններէ', 1; անձնաւորութիւններէն', 14; անձնաւորութիւնները։', 11; անձնաւորութիւնները', 104; անձնաւորութիւններն', 2; անձնաւորութիւններով։', 1; անձնաւորութիւններով', 1; անձնաւորութիւններու', 16; անձնաւորութիւններուն։', 1; անձնաւորութիւններուն', 7; անձնաւորութուններ', 1; անձնաւորում', 1; անձնաւորումը', 1; անձնաւորումն', 1; անձնաքմայական', 1; անձնաքննութեան', 1; անձնդիր', 1; անձնդիւր', 5; անձնեայ', 2; անձնել', 1; անձնիւր', 1; անձնուէ՛ր', 1; անձնուէր՝', 1; անձնուէր', 14; անձնութիւն', 1; անձնութիւնը', 1; անձնութիւններու', 1; անձնուիրութեամբը', 1; անձնուիրութիւն', 1; անձնուիրութիւնն', 1; անձնուիրութիւններու', 2; անձնուորութեանց', 1; անձնուրաց', 4; անձնուրացութեամբ', 1; անձնուրացութեամբը', 1; անձնուրացութեանը', 1; անձնվիրաբար', 1; անձո՜վս։', 1; անձո՜ւկը', 1; անձո՛ւկը', 1; անձով', 17; անձովդ։', 1; անձովը։', 1; անձովը', 12; անձուկ։', 1; անձուկ', 27; անձուկէ՞ն', 1; անձուկէ', 2; անձուկէն։', 3; անձուկէն', 5; անձուկը՝', 1; անձուկը։', 4; անձուկը', 47; անձուկի', 8; անձուկին։', 3; անձուկին', 26; անձուկն', 4; անձուկներովը։', 1; անձուկներու', 1; անձուկներուն', 1; անձուկով՝', 1; անձուկով։', 7; անձուկով', 28; անձուկովը՝', 1; անձուկովը', 4; անձուկովն', 1; անձումը', 1; անձրացան', 1; անձրե՜ւ', 1; անձրե', 1; անձրե՛ւը', 1; անձրեւ՝', 1; անձրեւ։', 2; անձրեւ', 35; անձրեւախառն', 1; անձրեւած', 1; անձրեւամուտը', 1; անձրեւանոցէն', 1; անձրեւանոցի', 1; անձրեւել', 1; անձրեւելով', 1; անձրեւելու', 1; անձրեւեն։', 1; անձրեւեցին', 1; անձրեւէ', 4; անձրեւէին', 1; անձրեւէն։', 1; անձրեւէն', 19; անձրեւը՝', 1; անձրեւը։', 3; անձրեւը', 49; անձրեւի', 40; անձրեւին։', 2; անձրեւին', 41; անձրեւմուտի', 1; անձրեւմուտին', 1; անձրեւն', 6; անձրեւներ', 2; անձրեւներէ', 1; անձրեւներէն։', 2; անձրեւներէն', 4; անձրեւները։', 2; անձրեւները', 6; անձրեւներովը', 2; անձրեւներու', 1; անձրեւներուն', 4; անձրեւող։', 1; անձրեւով', 3; անձրեւովը', 2; անձրեւոտ', 9; անձրեւորդ', 1; անձրեւուած։', 2; անձրեւումին', 2; անձրեւվաթին։', 1; անձրեւտուն', 1; անձրոյթով։', 1; անղեկ', 4; անղենջակ', 1; անճագ', 1; անճահ', 4; անճանանչելի', 1; անճանաչ', 4; անճանաչելի՝', 2; անճանաչելի։', 3; անճանաչելի', 55; անճանաչելիօրէն', 1; անճանաչութեան', 1; անճաշակ', 9; անճաշակութիւններու', 1; անճառ՝', 1; անճառ', 35; անճառագայթ', 1; անճառական', 1; անճառելի', 24; անճառէն', 1; անճառօրէն', 1; անճար՝', 1; անճար', 4; անճարա՜կ։', 1; անճարա՞կ։', 1; անճարա՞կ', 1; անճարակ։', 1; անճարակ', 45; անճարակը', 1; անճարակն', 2; անճարակներ', 1; անճարակները', 2; անճարակներո՞ւնը։', 1; անճարակութեամբ', 1; անճարակութեամբը', 1; անճարակութեան', 2; անճարակութեանը', 2; անճարակութի՜ւնը՝', 1; անճարակութիւն', 5; անճարակութիւնը։', 1; անճարակութիւնը', 9; անճարելի', 1; անճարտար', 1; անճարտարութիւն', 1; անճելըս-մոնթրէալ', 1; անճելոյի', 1; անճելօն', 1; անճեղք։', 1; անճիգ', 1; անճիշդ։', 1; անճիշդ', 10; անճիտելով', 1; անճիտելու', 1; անճիտող', 1; անճիտուած', 1; անճիտումը', 3; անճիտումին', 1; անճիտումով։', 1; անճկելի', 1; անճկուն', 3; անճշգրիտ', 1; անճշդելի', 9; անճշդութեան։', 1; անճշդութեան', 2; անճշդութեանց', 1; անճշդութիւն', 1; անճշդութիւններ', 2; անճշդութիւններով', 2; անճշտութիւն։', 1; անճշտութիւնները', 1; անճողոպրելի։', 1; անճողոպրելի', 9; անճոռնի։', 1; անճոռնի', 2; անճոռոմ', 1; անճռինչ', 1; անճրկած', 3; անճրկումի', 1; անճօճ', 1; անմ', 1; անմա՝', 1; անմա՜հ', 1; անմա՞սն', 2; անմագ', 2; անմած', 2; անմակ', 2; անմահ՝', 2; անմահ։', 1; անմահ', 291; անմահական', 3; անմահանայ', 1; անմահանային', 1; անմահարար', 1; անմահացած։', 1; անմահացած', 1; անմահացաւ', 1; անմահացնելու։', 1; անմահացնելու', 1; անմահացնող', 4; անմահացուցած', 1; անմահն', 2; անմահները։', 1; անմահները', 3; անմահներուն', 1; անմահութեան՝', 1; անմահութեան', 13; անմահութեանը', 1; անմահութիւն', 2; անմահութիւնը։', 2; անմահութիւնը', 3; անմահութիւնն', 1; անմայր', 3; անմաշ', 2; անմաչ', 1; անմաս', 1; անմասն։', 5; անմասն', 88; անմասները', 1; անմասնութեամբ։', 1; անմասնութեամբ', 3; անմասնութեամբը', 3; անմասնութեան։', 1; անմասնութեան', 5; անմասնութեանը', 1; անմասնութիւն', 2; անմասնութիւնը։', 1; անմասնութիւնը', 7; անմատ', 2; անմատոյց', 60; անմատոյցին', 1; անմատչելի՝', 1; անմատչելի։', 2; անմատչելի', 25; անմար։', 1; անմար', 22; անմարգարէ', 1; անմարդաձայն', 1; անմարդացած։', 1; անմարդի', 3; անմարդկային։', 4; անմարդկային', 43; անմարդկայինը', 5; անմարդկայինին', 2; անմարդկայինն', 1; անմարդկայինովը', 2; անմարդկայնութեանը', 2; անմարդկայնութիւն։', 1; անմարդկայնութիւն', 1; անմարդկայնութիւնը։', 1; անմարդկայնութիւնը', 4; անմարդկայնութիւնն', 1; անմարդկեղէն', 1; անմարդկութենէ', 1; անմարդկութիւններ', 1; անմարդութիւնը։', 1; անմարմին', 2; անմարմնաւորութիւն', 1; անմարսելի', 8; անմարսելին', 1; անմաքրելի', 1; անմե՜ղ։', 1; անմե՜ղ', 1; անմեկին։', 1; անմեկին', 1; անմեկինի', 1; անմեկնելի։', 1; անմեկնելի', 44; անմեկնելին՝', 1; անմեկնելին', 1; անմեղ։', 2; անմեղ', 90; անմեղադրելի։', 1; անմեղը՝', 1; անմեղը', 4; անմեղին…։', 1; անմեղին', 2; անմեղն', 2; անմեղնալով', 1; անմեղները', 1; անմեղներն', 1; անմեղներու', 1; անմեղներուն', 1; անմեղո՜ւկ', 1; անմեղովը', 1; անմեղութեամբ։', 1; անմեղութեամբ', 5; անմեղութեամբը', 1; անմեղութեան', 16; անմեղութեանը։', 1; անմեղութեանը', 3; անմեղութեանց։', 1; անմեղութի՜ւնը', 1; անմեղութի՛ւնը', 2; անմեղութիւն։', 1; անմեղութիւն', 2; անմեղութիւնը։', 4; անմեղութիւնը', 18; անմեղութիւնն', 2; անմեղութիւններ', 1; անմեղուկ', 10; անմենէն', 1; անմեռ–հեթանոսութեան', 1; անմեռ։', 3; անմեռ', 26; անմերժելի։', 1; անմերժելի', 13; անմերձելի', 1; անմերձենալի։', 2; անմի՛տ', 1; անմիաբան', 3; անմիաբանութեան', 1; անմիաբանութիւնը', 4; անմին', 1; անմիութեան', 1; անմիութիւնը', 1; անմիութիւնն', 2; անմիջակա՛ն', 1; անմիջական՝', 2; անմիջական։', 2; անմիջական', 224; անմիջականէն', 3; անմիջականը', 3; անմիջականի', 1; անմիջականին։', 1; անմիջականին', 4; անմիջականով', 3; անմիջականութեամբ', 1; անմիջականութեան։', 1; անմիջականութեան', 1; անմիջականութենէն', 1; անմիջականութիւնը։', 1; անմիջականութիւնը', 4; անմիջականօրէն', 1; անմիջահաս', 1; անմիջապ', 1; անմիջապէ՛ս', 2; անմիջապէս՝', 6; անմիջապէս։', 14; անմիջապէս', 289; անմիջնորդ', 5; անմիջնորդաւոր', 1; անմիջոց', 2; անմիս', 2; անմիտ', 17; անմիտը։', 1; անմիտը', 3; անմիտներին', 1; անմիտումն', 1; անմիտումներ', 1; անմիրջապէս', 1; անմխիթար՝', 2; անմխիթար։', 2; անմխիթար', 19; անմխիթարական', 1; անմղձաւանջ', 1; անմնաորէ', 1; անմնացորդ', 1; անմշակ', 30; անմշակները', 1; անմշակութեամբը', 1; անմշուշ', 1; անմոլար', 2; անմոռանալի։', 2; անմոռանալի՜', 1; անմոռանալի', 196; անմոռանալին', 3; անմոռաց', 3; անմունետիկ', 4; անմուրազ', 2; անմուրատ՝', 1; անմուրատ։', 1; անմուրատ', 16; անմռունչ՝', 1; անմռունչ', 14; անմռունջ', 2; անմտած', 4; անմտածելի։', 2; անմտածելի', 1; անմտութեան', 1; անմտութեանց', 1; անմտութիւն', 2; անմտութիւնը', 5; անմրմունջ', 1; անմրցակից', 2; անմրցելի', 6; անմրցորդ', 1; անմւսսն', 1; անմօրուս', 3; անյա՜յտ', 1; անյա', 1; անյագ։', 1; անյագ', 43; անյագելի', 1; անյագենալի', 1; անյագութեամբ', 1; անյագութի՞ւնը։', 1; անյագութիւն', 1; անյագուրդ՝', 1; անյագուրդ', 36; անյաղթ՝', 1; անյաղթ', 5; անյաղթահարելի', 4; անյաղթելի', 9; անյաղթելին', 1; անյաղթի', 1; անյաճախորդ', 2; անյայիր', 1; անյայլայլօրէն', 1; անյայտ', 66; անյայտանալ։', 1; անյայտանալով։', 1; անյայտանալու։', 1; անյայտացաւ։', 2; անյայտացաւ', 2; անյայտացումը՝', 1; անյայտացումը։', 1; անյայտութեան', 1; անյանց', 2; անյապաղ', 3; անյաջող։', 2; անյաջող', 57; անյաջողին', 1; անյաջողները', 1; անյաջողներուն։', 1; անյաջողներուն', 2; անյաջողութեան։', 1; անյաջողութեան', 4; անյաջողութիւնը', 1; անյաջողութիւններ', 1; անյաջողութիւնները', 2; անյաջողութիւններուն։', 1; անյաջորդութեամբ', 1; անյատակ', 59; անյատակութիւնը', 1; անյարգ', 1; անյարդար', 1; անյարիր։', 1; անյարիր', 65; անյարձակելի', 1; անյարմար՝', 1; անյարմար', 43; անյարմարապէս', 1; անյարմարութենէն։', 1; անյարմարութիւնն', 1; անյարմարութիւնները', 1; անյարութիւն՝', 1; անյարութիւն', 1; անյաց', 2; անյաւակնո՜տ', 1; անյաւակնոտ։', 1; անյաւակնոտ', 24; անյեզլի', 1; անյեղլի՝', 1; անյեղլի', 11; անյեղլին', 1; անյետաձգելի', 6; անյետաձգելի՛ն։', 1; անյիշաչար։', 1; անյիշաչար', 2; անյիշաչարութեամբ', 3; անյիշաչարութեան', 1; անյիշաչարութիւն', 1; անյիշատակ', 9; անյիշելի', 1; անյղանալի', 1; անյողդողդ՝', 1; անյողդողդ։', 2; անյողդողդ', 13; անյոյզ։', 1; անյոյզ', 5; անյոյս՝', 1; անյոյս', 23; անյուuութիւնը', 1; անյուշ', 3; անյուսութեամբ։', 1; անյուսութեան։', 1; անյուսութեան', 1; անյուսութենէն', 1; անյուսութի՞ւնը։', 1; անյուսութիւն', 1; անյուսութիւնը՝', 1; անյուսութիւնը', 3; անյուսութիւնս', 1; անյուտ', 1; անյստակ', 2; անյօդ', 6; անյօժար։', 2; անյօժար', 4; աննա։', 4; աննա՜', 1; աննա՜ն։', 2; աննա՜ն', 2; աննա՞ն։', 4; աննա՞ն', 1; աննա', 14; աննա՛։', 1; աննա՛ն', 1; աննախադէպ', 1; աննախանձ։', 2; աննախանձ', 8; աննախանձաբար', 3; աննախանձելի', 2; աննախապաշար', 9; աննախատեսելի', 4; աննախընթաց', 7; աննախնականին', 1; աննահ', 1; աննահանջ։', 7; աննահանջ', 173; աննահանջութեամբ', 1; աննամուս', 1; աննայէն։', 4; աննայէն', 10; աննայի՜ն։', 1; աննայի', 7; աննային՝', 2; աննային։', 12; աննային', 118; աննայինը։', 1; աննայուածք', 1; աննան՝', 1; աննան։', 32; աննան', 229; աննատանջ', 1; աննենգ', 4; աններ', 1; աններդաշնակ', 11; աններդաշնակութենէն', 1; աններդաշնակութիւն', 2; աններդաշնակութիւնով', 1; աններելի։', 1; աններելի', 40; աններելին', 1; աններեղութիւնը', 1; աններեւ', 1; անները', 2; աններկ', 1; աններկայ', 1; աններկայանալի։', 1; աններկայանալի', 1; աններկելի', 1; աններող։', 1; աններող', 10; աններողութիւնը', 1; աններու', 1; աննէմ', 3; աննէս', 1; աննըման', 2; աննըշա՛ն', 1; աննըշան', 2; աննըշմար', 2; աննըպատակ', 1; աննիբալեան', 1; աննիբաղ', 1; աննիբաղեան', 1; աննիկ', 2; աննիկը', 2; աննինջ', 3; աննիւթ', 13; աննիւթական', 3; աննիւթականին', 1; աննիւթանա՜լ', 1; աննիւթանալով։', 1; աննիւթացած', 2; աննիւթէն', 1; աննիւթին', 3; աննիւթօրէն', 1; աննկատ։', 1; աննկատ', 14; աննկատառու', 1; աննկատելիօրէն', 1; աննկատն', 1; աննկատութիւնը', 1; աննկար', 1; աննկարագիր։', 1; աննկարագիր', 10; աննկարագրելի', 14; աննկարելի', 1; աննկուն', 3; աննման։', 1; աննման', 82; աննմանակ', 3; աննմանելի', 2; աննմաններու', 1; աննշաճ', 1; աննշան։', 2; աննշան', 82; աննշանակ', 5; աննշաններէն', 2; աննշանները', 1; աննշանութեան', 2; աննշանութեանը', 1; աննշանութիւնը', 1; աննշմար՝', 1; աննշմար։', 6; աննշմար', 38; աննշմարանք', 1; աննշմարելի', 12; աննշոյլ', 1; աննոյն։', 1; աննոյնութիւնը', 1; աննորոգ', 3; աննորութեան', 1; աննուազ', 3; աննուաղ՝', 1; աննուաղ։', 1; աննուաղ', 10; աննուաճ։', 1; աննուաճ', 34; աննուաճելի', 9; աննուաճելին։', 1; աննուան', 2; աննուխ', 1; աննուխէն', 1; աննուխներն', 1; աննուղղակի', 1; աննուրբ', 1; աննպաստ', 21; աննպատակ՝', 1; աննպատակ։', 2; աննպատակ', 17; աննսեհ', 1; աննրբութիւնը', 1; անշա՜րժ', 1; անշահ', 5; անշահաբեր', 1; անշահագործելի՝', 1; անշահագործելի', 1; անշահախընդիր', 1; անշահախնդի՜ր', 1; անշահախնդիր', 48; անշահախնդիրը', 1; անշահախնդրութեամբ', 5; անշահախնդրութեան', 1; անշահախնդրութենէ', 1; անշահախնդրութիւն', 1; անշահախնդրութիւնը', 6; անշահասէր', 2; անշահեկա՞ն', 1; անշահեկան՝', 1; անշահեկան։', 3; անշահեկան', 21; անշահեկանութեան', 1; անշամադաղ', 1; անշամանդաղ', 30; անշառայլ', 1; անշարժ՝', 3; անշարժ։', 12; անշարժ', 59; անշարժացած՝', 1; անշարժացած։', 2; անշարժացաւ։', 1; անշարժացաւ', 2; անշարժացնելու', 2; անշարժացումը', 1; անշարժացուց', 1; անշարժացուցեր', 1; անշարժութեամբ', 2; անշարժութեան։', 1; անշարժութեան', 4; անշարժութեանը', 1; անշարժութեանց', 1; անշարժութենէն', 1; անշարժութիւն', 2; անշարժութիւնը՝', 1; անշարժութիւնը', 1; անշեղ՝', 1; անշեղ', 15; անշէն', 1; անշէջ։', 1; անշէջ', 16; անշըշուկ', 3; անշղթայ', 1; անշնորհքութիւնը', 1; անշնչացած', 1; անշնչացում', 1; անշնչե', 1; անշնչելի՝', 1; անշնչելի', 2; անշշուկ', 5; անշո՜ւշտ՝', 1; անշո՜ւշտ։', 28; անշո՜ւշտ', 15; անշո՞ւշտ։', 4; անշո', 2; անշո՛ւ', 1; անշո՛ւշտ՝', 1; անշո՛ւշտ։', 65; անշո՛ւշտ', 68; անշոշտ', 1; անշոպելի', 1; անշու՜շտ', 1; անշու', 2; անշու՛շտ', 4; անշունչ։', 3; անշունչ', 19; անշուշից', 1; անշուշտ՝', 27; անշուշտ։', 449; անշուշտ…', 2; անշուշտ', 3936; անշուշտառիթը', 1; անշուշտբայռ', 1; անշուք', 10; անշուքը', 1; անշրջագի՛ծ՝', 1; անշրջագիծ։', 2; անշրջագիծ', 24; անշրջագծելի', 2; անշրջադէտ', 1; անշրջահայեաց', 1; անշրջանակ', 1; անշրջասփիւռ', 1; անշրջելի', 1; անշրջոց', 1; անշփոթելի', 3; անշքանար', 1; անշքացման', 1; անշօշա', 1; անշօշափելի', 1; անո՜յշ', 1; անո՜նցը։', 1; անո՜նք՝', 1; անո՜նք', 5; անո՜ր', 6; անո՜րը…', 1; անո՜րը', 1; անո՜ւնը՝', 1; անո՜ւնը', 2; անո՜ւշ։', 1; անո՜ւշ', 7; անո՜ւշը', 1; անո՞նց։', 1; անո՞նց', 2; անո՞նք՝', 1; անո՞նք։', 1; անո՞նք', 8; անո՞ր՝', 4; անո՞ր։', 1; անո՞ր', 4; անո՞ւն։', 4; անո՞ւն', 1; անո՞ւնդ։', 1; անո՞ւնդ', 1; անո՞ւնը։', 3; անո՞ւնը', 4; անո՞ւնն', 1; անո՞ւշ՝', 1; անո՞ւշ։', 2; անո՞ւշ', 1; անո՞ք՝', 1; անո', 9; անո՛նց՝', 7; անո՛նց', 9; անո՛նցը՝', 1; անո՛նք՝', 11; անո՛նք', 11; անո՛վ՝', 3; անո՛վ', 7; անո՛ր՝', 9; անո՛ր', 23; անո՛րը՝', 1; անո՛ւն', 2; անո՛ւնդ', 1; անո՛ւնը', 2; անո՛ւշ՝', 1; անո՛ւշ', 5; անոգի', 2; անոթի', 1; անոթներով', 1; անոթութեան', 1; անոլոր', 1; անող', 3; անողնահար', 1; անողնայար', 6; անողնայարութիւն։', 1; անողնայարութիւնը', 1; անողո՛ք։', 1; անողո՛ք', 1; անողորմ՝', 3; անողորմ։', 1; անողորմ', 29; անողորմաբար', 5; անողորմեսցիս', 1; անողորմը', 1; անողորմօրէն', 3; անողոք՝', 2; անողոք։', 6; անողոք', 264; անողոքաբար', 3; անողոքելի', 4; անողոքը։', 1; անողոքը', 3; անողոքին', 2; անողոքութիւնը', 1; անողոքօրէն', 2; անողջը', 1; անոճ', 26; անոճը', 2; անոմալի–', 1; անոմալի', 1; անոմալիին։', 1; անոյ', 4; անոյշ՝', 1; անոյշ', 27; անոյշի', 1; անոն', 3; անոնմէ', 1; անոնս', 1; անոնց՝', 33; անոնց։', 76; անոնց', 6128; անոնցաղօրիքներուն', 1; անոնցէ', 1; անոնցը', 6; անոնցմ', 4; անոնցմէ՝', 21; անոնցմէ։', 78; անոնցմէ՞', 1; անոնցմէ', 601; անոնցմով։', 10; անոնցմով', 91; անոնցն', 8; անոնցքով', 1; անոնք–', 1; անոնք՝', 63; անոնք։', 131; անոնք…', 1; անոնք', 3; անոնք', 3523; անոչ', 1; անոպ', 2; անոպայ–', 1; անոպայ', 36; անոպան', 1; անոջ', 1; անոսկի', 1; անոսկոր։', 1; անոսկոր', 3; անով՝', 3; անով։', 24; անով', 243; անոտն', 1; անոր՝', 73; անոր։–', 1; անոր։', 183; անոր…։', 1; անոր…', 4; անոր', 17564; անոր', 7; անորակ', 4; անորակել', 3; անորակելի։', 2; անորակելի', 291; անորակելիին', 1; անորակելին։', 1; անորակելին', 2; անորակելու', 1; անորամադիր', 1; անորդի', 8; անորզաւակները', 1; անորէն', 1; անորը՝', 1; անորը։', 1; անորը', 8; անորի', 2; անորինը', 2; անորմալ', 1; անորմէ՝', 1; անորմէ', 1; անորն', 16; անորոգուած', 1; անորոշ՝', 1; անորոշ։', 5; անորոշ', 105; անորոշը', 2; անորոշով', 1; անորոշութեամբ', 2; անորոշութեամբը։', 1; անորոշութեան', 12; անորոշութեանց', 1; անորոշութենէ', 2; անորոշութենէն', 2; անորոշութիւն', 3; անորոշութիւնը։', 3; անորոշութիւնը', 6; անորոշութիւնն', 3; անորոշութիւններ։', 1; անորոշութիւններ', 1; անորոչ', 2; անորքիթին', 1; անոց', 2; անոցմէ', 2; անու՜շ–անու՜շ։', 1; անու', 3; անուախաղացքին', 1; անուած', 2; անուամբ՝', 3; անուամբ', 10; անուայոյզքը', 1; անուան։', 1; անուան', 27; անուանագրական', 1; անուանած', 14; անուանածը։', 1; անուանական', 8; անուանակի', 1; անուանակից', 4; անուանակիցը', 1; անուանակոչել։', 1; անուանակոչելի', 1; անուանակոչմամբ', 1; անուանակոչութեան', 2; անուանակոչումը', 1; անուանակոչումները', 1; անուանակցին', 1; անուանաշարքին', 1; անուանապէս', 1; անուանատէր', 1; անուանարկել', 1; անուանարկելու', 1; անուանարկիչ', 2; անուանարկող', 1; անուանարկութիւն', 1; անուանարկում։', 1; անուանարկում', 1; անուանարկումները', 1; անուանացանկ', 1; անուանացանկը։', 2; անուանացանկը', 3; անուանացանկին։', 1; անուանացանկին', 1; անուանացանկովը', 1; անուանափոխ', 1; անուանափոխութեամբ', 1; անուանդ', 1; անուանեալ', 1; անուանեալն', 1; անուանել՝', 1; անուանել։', 8; անուանել', 52; անուանելէ։', 1; անուանելի', 1; անուանելիք', 1; անուանելով', 11; անուանելու։', 4; անուանելու', 6; անուանեն', 2; անուանենք', 2; անուաներ', 4; անուանեց։', 1; անուանեց', 6; անուանեցէք', 1; անուանեցի', 2; անուանեցին', 5; անուանէ', 1; անուանէին', 3; անուանէինք', 1; անուանէր', 2; անուանէք', 1; անուանը', 1; անուանի՝', 1; անուանի', 38; անուանման', 1; անուանն', 1; անուանող', 1; անուանուած։', 4; անուանուած', 48; անուանուածը։', 1; անուանուելու', 1; անուանուեցան', 1; անուանուի։', 1; անուանուի', 1; անուանուիլ', 1; անուանուին։', 1; անուանուին', 1; անուանուիր', 1; անուանում', 3; անուանումէն', 1; անուանումը', 2; անուանումներ', 1; անուանումները', 3; անուանումներին', 1; անուանումներու', 1; անուանումներուն', 1; անուանումով', 1; անուանց', 2; անուաշարքը', 5; անուաշարքին', 2; անուեալ', 1; անուեբերան', 1; անութ–', 1; անութ', 1; անութեց', 1; անութէն։', 2; անութէն', 1; անութի', 1; անութին՝', 3; անութին։', 3; անութին', 28; անութիս՝', 1; անութիս', 2; անութներէն', 1; անութներուն', 4; անութքը', 1; անուժ', 7; անուին։', 1; անուղակի', 1; անուղեղ', 1; անուղեղութիւնը', 1; անուղիղ։', 1; անուղիղ', 14; անուղղակի՝', 1; անուղղակի։', 2; անուղղակի՞։', 1; անուղղակի', 67; անուղղակիները', 1; անուղղայ', 4; անուղղափառ', 1; անուղղութիւնը։', 1; անում', 8; անումն', 1; անումները։', 1; անումցան', 1; անուն՝', 2; անուն։', 11; անուն', 425; անունահոս', 1; անունդ։', 5; անունդ', 25; անունդներ', 1; անուներէն', 1; անուները', 2; անունէ', 6; անունէն։', 2; անունէն', 39; անունէս', 1; անունը՝', 10; անունը։', 52; անունը', 677; անունի', 53; անունիդ', 5; անունին՝', 2; անունին։', 31; անունին', 425; անունիս', 1; անունմեր', 1; անունն', 146; անուննե՜ր', 1; անուննե՜րը՝', 1; անուննե՞ր', 2; անուննե՞րը։', 1; անուննե՞րը', 1; անուննե/35/րէ', 1; անուննե՛ր։', 1; անուններ՝', 3; անուններ։', 37; անուններ', 360; անուններէ։', 1; անուններէ', 15; անուններէն։', 4; անուններէն', 70; անունները՝', 3; անունները՝այլապէս', 1; անունները։', 29; անունները', 398; անունների', 2; անուններին։', 1; անուններին', 2; անուններն', 31; անուններով՝', 1; անուններով։', 4; անուններով', 109; անուններովը', 4; անուններու։', 4; անուններու', 135; անուններում', 1; անուններուն։', 7; անուններուն', 216; անուններր', 1; անուննին', 1; անունով՝', 4; անունով։', 16; անունով', 335; անունովդ', 3; անունովը։', 3; անունովը', 12; անունովն', 3; անունս։', 2; անունս', 12; անունսը', 1; անուշ-անուշ', 3; անուշ-ջուրի', 3; անուշ–անուշ', 3; անուշ՝', 4; անուշ։', 6; անուշ', 350; անուշաբոյր', 3; անուշադիր՝', 1; անուշադիր', 7; անուշադրական', 1; անուշադրութեամբ', 1; անուշադրութեան', 3; անուշադրութիւն', 1; անուշադրութիւնը։', 1; անուշադրութիւնները', 1; անուշակ', 1; անուշահոտ', 4; անուշահոտութիւն', 2; անուշահոտութիւնը', 2; անուշաչուի', 1; անուշասփիւռ', 1; անուշավաճառ', 1; անուշավաճառը', 1; անուշաւան', 1; անուշաւանդ։', 1; անուշաւանդ', 1; անուշաւանը։', 1; անուշաւանը', 3; անուշաւանիդ', 1; անուշաւանին', 3; անուշելու', 2; անուշեղէն', 4; անուշեղէնը', 1; անուշեղէնի', 1; անուշէն', 3; անուշը։', 3; անուշը', 12; անուշի՜կ', 3; անուշի', 12; անուշի՛կը։', 1; անուշի՛կը', 1; անուշիկ։', 3; անուշիկ', 253; անուշիկը։', 2; անուշիկին', 3; անուշին', 6; անուշձէն', 1; անուշն', 5; անուշնալ', 2; անուշնալէ', 1; անուշնալը', 1; անուշնալով', 1; անուշնայ', 4; անուշնային։', 1; անուշնային', 1; անուշնան՝', 1; անուշնան', 1; անուշնար', 4; անուշնե՛ր։', 1; անուշնե՛ր', 1; անուշները։', 1; անուշները', 5; անուշներն', 1; անուշներու', 1; անուշներուն', 2; անուշով', 1; անուշովը', 1; անուշոտած', 1; անուշութեամբ։', 1; անուշութեամբ', 6; անուշութեամբն', 1; անուշութեան', 6; անուշութեանց', 1; անուշութենէն։', 1; անուշութենէն', 2; անուշութի՜ւնը՝', 1; անուշութի՜ւնը', 1; անուշութի՛ւնը։', 1; անուշութի՛ւնը', 1; անուշութիւն՝', 1; անուշութիւն։', 1; անուշութիւն', 16; անուշութիւնը։', 3; անուշութիւնը', 22; անուշութիւնն', 9; անուշութիւններ։', 1; անուշութիւններ', 7; անուշութիւններէն', 2; անուշութիւնները։', 1; անուշութիւնները', 7; անուշութիւններն', 1; անուշութիւններու', 5; անուշութիւններուն', 2; անուշութիւնով', 1; անուշութիւնովը', 1; անուշս…', 1; անուշտ', 2; անուշցած', 1; անուշցան', 2; անուշցաւ։', 1; անուշցեր', 2; անուշցընելու', 1; անուշցնել։', 1; անուշցնել', 2; անուշցնեմ', 1; անուշցնէր։', 2; անուշցնող', 2; անուոր', 1; անուուսումնասիրութեամբ', 1; անուչ՝', 1; անուչ', 4; անուչիկ', 4; անուչութիւն։', 1; անուռ', 1; անուռնակ', 1; անուս', 9; անուսանելի', 1; անուսը', 1; անուսին', 1; անուսներու', 1; անուսում', 1; անուր', 2; անուրանալի', 29; անուրը՝', 1; անուրի', 1; անուրին', 1; անուրն', 1; անուրուատիպ', 1; անուրջ', 4; անուրջը', 4; անուրջի', 2; անուրջին։', 1; անուրջին', 4; անուրջիս', 1; անուրջներ', 1; անուրջներդ', 1; անուրջները', 2; անուրջներու', 1; անոք', 7; անոքը', 1; անոքին', 1; անոքները', 1; անոքներուն։', 1; անչա՛փ', 1; անչահասէր', 1; անչահեկան՝', 1; անչահեկան', 3; անչահեկանին', 1; անչամանդաղ', 3; անչափ', 5; անչափահաս', 4; անչափելի', 7; անչափելին', 1; անչէջ', 1; անչո՜ւշտ՝', 1; անչու', 1; անչույտ', 1; անչուշտ', 6; անչուչս', 1; անչչո', 1; անչպար', 1; անպախուրձ', 1; անպակ', 2; անպակա՛ս', 1; անպակած', 1; անպակաս՝', 1; անպակաս', 44; անպահետութիւններէ։', 1; անպաճման', 1; անպաճոյճ', 13; անպայծառ', 2; անպայմա՛ն', 2; անպայման։', 10; անպայման', 104; անպայմանօրէն', 3; անպայտանայ', 1; անպայտացող', 1; անպաշար', 2; անպաշտ', 1; անպաշտպան։', 4; անպաշտպան', 65; անպաշտպանելի։', 1; անպաշտպանելի', 6; անպաշտպանելին։', 1; անպաշտպաններ', 1; անպաշտպանութիւնը', 1; անպաշտպանութիւնն', 1; անպաշտօն՝', 1; անպաշտօն։', 2; անպաշտօն', 29; անպաշտօնը', 1; անպաշտօններն', 1; անպատ', 1; անպատան', 2; անպատանք', 1; անպատասխա', 1; անպատասխան։', 3; անպատասխան', 10; անպատասխանատու', 69; անպատասխանատուութեամբ', 9; անպատասխանատուութեան', 2; անպատասխանատուութիւնը։', 2; անպատասխանատուութիւնը', 1; անպատասխանելին։', 1; անպատասխանտու', 1; անպատասխսանատուութեամբ։', 1; անպատեհ՝', 1; անպատեհ', 10; անպատեհութեամբ', 1; անպատեհութեան՝', 2; անպատեհութեան։', 1; անպատեհութեան', 15; անպատեհութենէն', 1; անպատեհութիւն՝', 1; անպատեհութիւն։', 1; անպատեհութիւն', 9; անպատեհութիւնը՝', 1; անպատեհութիւնը։', 1; անպատեհութիւնը', 22; անպատեհութիւնն', 2; անպատեհութիւններ', 2; անպատեհութիւնները', 8; անպատեհութիւններու', 1; անպատեհութիւններուն։', 1; անպատժելի', 1; անպատի՜ւ', 1; անպատի՞ժ', 1; անպատի', 2; անպատիժ՝', 1; անպատիժ։', 5; անպատիժ', 21; անպատիր', 1; անպատիւ', 14; անպատիւը', 1; անպատիւին', 1; անպատիւն', 1; անպատիւնե՜րը', 1; անպատիւներ', 1; անպատիւներուն', 1; անպատկա՜ռը', 1; անպատկառ՝', 2; անպատկառ։', 1; անպատկառ', 24; անպատկառութեամբ', 2; անպատկառութեան', 6; անպատկառութեանը', 1; անպատկառութիւնը։', 1; անպատկառութիւնը', 1; անպատկերելի', 1; անպատճառ։', 21; անպատճառ', 98; անպատմելի՝', 2; անպատմելի՜', 1; անպատմելի', 114; անպատմելին։', 1; անպատմելին', 8; անպատշաճ', 5; անպատուաբեր', 1; անպատուաբէր', 1; անպատուած', 1; անպատուաստ', 1; անպատուել', 3; անպատուելով։', 1; անպատուելով', 1; անպատուելու', 5; անպատուըւած', 1; անպատուհան', 3; անպատուհաս', 1; անպատում՝', 1; անպատում', 28; անպատուող', 1; անպատուութեան', 1; անպատուութիւն', 3; անպատուութիւնը։', 1; անպատուութիւնը', 2; անպատուութիւնն', 2; անպատսպար՝', 1; անպատսպար', 6; անպատսպարելի', 2; անպատրանք', 1; անպատրաստ', 22; անպատրաստութեան։', 1; անպատրաստութեան', 3; անպատրաստութիւնը', 4; անպատրուակ', 4; անպատւութեան', 1; անպատւութիւն', 1; անպարագիծ', 64; անպարագիր', 1; անպարագիրկ', 1; անպարագրելի', 19; անպարագրելին', 1; անպարագրկելի', 3; անպարազիծ', 1; անպարան', 1; անպարապ։', 1; անպարզ', 1; անպարզելի', 2; անպարէզ', 1; անպարիսպ', 1; անպարկեշ', 1; անպարկեշտ', 14; անպարկեշտը', 2; անպարկեշտութեան։', 1; անպարկեշտութեան', 1; անպարկեշտութենէն։', 2; անպարկեշտութիւն։', 1; անպարկեշտութիւն', 6; անպարկեշտութիւնը', 3; անպարկեշտութիւնն', 1; անպարկեշտութիւնները', 1; անպարղ', 1; անպարտ', 7; անպարտագիր', 1; անպարտական', 1; անպարտակելի', 2; անպարտանար', 1; անպարտացման։', 1; անպարտացում։', 1; անպարտելի։', 1; անպարտելի', 8; անպարտկելի', 5; անպարտները', 1; անպարտութեան', 1; անպարտութիւն', 1; անպարտութիւնը', 1; անպարտվելի', 1; անպարփակ՝', 1; անպարփակ', 8; անպարփակելի', 1; անպեխ', 4; անպեխէն', 1; անպեղ', 2; անպեղելի', 1; անպէ՜տք', 1; անպէ՛տք', 1; անպէտ՝', 2; անպէտ։', 2; անպէտ', 63; անպէտը', 1; անպէտին', 6; անպէտք։', 2; անպէտք', 19; անպէտքական', 2; անպէտօրէն', 1; անպիտակից', 1; անպիտան', 7; անպիտանալ', 1; անպիտանը', 1; անպղինձ', 1; անպսակ', 5; անպտուղ', 16; անջատ-անջատ', 4; անջատ։', 2; անջատ', 91; անջատաբար', 1; անջատած', 1; անջատել։', 1; անջատել', 22; անջատելի', 1; անջատելով', 5; անջատելու', 5; անջատենք', 1; անջատեց', 4; անջատեցին', 2; անջատէ', 3; անջատէր', 1; անջատիչներով', 1; անջատման', 1; անջատող', 2; անջատողական', 2; անջատուած՝', 2; անջատուած։', 1; անջատուած', 17; անջատուելնուն։', 1; անջատուելով', 2; անջատուելու', 1; անջատուեցան', 5; անջատուեցաւ', 1; անջատուէին', 2; անջատուէր', 2; անջատութիւնը', 1; անջատուի', 4; անջատուիլ', 1; անջատուին', 2; անջատում', 1; անջատումը։', 1; անջատումը', 2; անջատումին', 1; անջատումովը', 1; անջատուն', 1; անջատուող՝', 1; անջատուող։', 1; անջատուող', 2; անջերմ', 1; անջերմութիւնը', 1; անջըրպետին', 1; անջիղ։', 1; անջիղ', 5; անջինջ։', 1; անջինջ', 43; անջներ', 1; անջնջելի։', 5; անջնջելի', 44; անջուր', 1; անջրդի', 6; անջրպե՞տը', 2; անջրպե՛տը', 1; անջրպետ', 11; անջրպետային', 1; անջրպետէ', 2; անջրպետը։', 3; անջրպետը', 43; անջրպետի', 9; անջրպետին', 11; անջրպետն', 1; անջրպետներ', 1; անջրպետները', 2; անջրպետներով', 1; անջրպետներու', 1; անջրպետներուն', 2; անջրպետով', 8; անջրպետուած', 8; անջրպետումը', 2; անջրպետումին', 1; անսoսափ', 1; անսալարկ', 1; անսալով։', 1; անսալով', 15; անսալու։', 1; անսալու', 1; անսական', 1; անսակարկ', 3; անսահման՝', 1; անսահման', 91; անսահմանելի', 1; անսահմանը', 1; անսահմանին', 1; անսահմանութեանը', 1; անսահմանօրէն', 2; անսաման', 1; անսայթաք։', 1; անսայթաք', 12; անսանձ։', 1; անսանձ', 38; անսանձելի', 3; անսանձութեան։', 1; անսանձութիւն', 1; անսասա՛ն', 1; անսասան։', 3; անսասան', 30; անսաստ', 1; անսաստեցին', 1; անսաստէ', 1; անսաստող', 2; անսաստողը', 1; անսաստողին։', 1; անսաստողին', 1; անսաստողները։', 1; անսաստողները', 3; անսաստողներու', 1; անսաստումի', 1; անսաւան', 1; անսբագրելի', 1; անսե՞րմ', 1; անսեթ', 1; անսեթեւեթ', 8; անսեռ', 2; անսերմ', 4; անսեւեռ', 1; անսեւեռելի։', 1; անսեւեռելի', 6; անսեւեռելիովը', 1; անսէր', 1; անսըր', 1; անսըրտութեան', 1; անսթափ', 1; անսիրելի', 3; անսիրելիօրէն', 1; անսիրող', 2; անսիրտ։', 1; անսիրտ', 30; անսիրտը', 1; անսիւն', 1; անսխալ', 26; անսխալական', 4; անսխալութեամբը։', 1; անսխալութեան։', 1; անսխալութիւնը', 1; անսկահակ', 1; անսկզբունք', 1; անսկիզբ', 6; անսկիզբին', 1; անսկիզբն', 12; անսնգոյր', 1; անսնունդ', 1; անսովո՞ր։', 1; անսովոր՝', 2; անսովոր։', 2; անսովոր', 156; անսովորը։', 1; անսովորը', 6; անսովորի', 1; անսովորին։', 1; անսովորին', 1; անսովորն', 1; անսովորներէն', 1; անսովորները', 1; անսովորութեան', 1; անսովորութիւնը', 6; անսովորութիւնն', 2; անսովորութիւնները', 2; անսուազ', 1; անսուաղ', 6; անսուաղութեան', 1; անսուաղութիւնները', 1; անսուսափելի', 1; անսուտ', 9; անսուրբ', 5; անսպառ։', 1; անսպառ', 146; անսպառելի։', 1; անսպառելի', 2; անսպառութեան', 2; անսպառօրէն։', 1; անսպառօրէն', 2; անսպասելի՝', 1; անսպասելի՜', 1; անսպասելի՜ն։', 1; անսպասելի', 61; անսպասելիին', 1; անսպասելին։', 4; անսպասելին', 5; անսպասելիօրէն', 2; անստգիւտ', 15; անստեղծագործ', 1; անստերիւր', 4; անստեւ', 2; անստոյգ', 20; անստոյգը', 1; անստոյգին', 1; անստոյր', 1; անստորագիր', 7; անստուգելի', 1; անստուգութեամբը', 1; անստուգութեան', 7; անստուգութի՞ւն։', 1; անստուգութիւնը՝', 1; անստուգութիւնը', 2; անստուգութիւններ։', 1; անստուգութիւնները', 1; անստուեր', 14; անստուերելի', 1; անսրբ', 1; անսրբագրել', 2; անսրբագրելի։', 3; անսրբագրելի', 109; անսրբադրելի', 1; անսրբութեամբ։', 1; անսրտագրելի', 1; անսրտութեամբ', 3; անսրտութեան', 2; անսրտութին։', 1; անսրտութիւն', 1; անսրտութիւնը', 1; անսփո', 1; անսփոփ։', 1; անսփոփ', 54; անսփոփն', 1; անվա՜խ', 1; անվա՞խ', 1; անվախ։', 1; անվախ', 24; անվախճան։', 2; անվախճան', 56; անվախճանութեան', 1; անվախճանօրէն', 2; անվախութեամբ', 3; անվախութեամբը', 1; անվախութիւնը', 1; անվաղորդայն', 1; անվաճառելի', 3; անվայե՜լ', 1; անվայել։', 1; անվայել', 17; անվանականութեանց', 1; անվանականութիւնը', 1; անվանդակ', 2; անվանելի', 3; անվաստակ', 1; անվատնելի', 1; անվարագոյր', 5; անվարան։', 2; անվարան', 11; անվարանելի', 2; անվարանելին', 1; անվարժ', 18; անվարժները', 2; անվարժութիւն', 1; անվարժութիւնը։', 1; անվարժութիւնը', 2; անվարժութիւնները', 1; անվարձ', 1; անվարշամակ։', 1; անվարշամակ', 2; անվարտի–', 1; անվարտի', 2; անվարտիներ', 1; անվարտիներուն', 2; անվաւեր՝', 1; անվաւեր։', 5; անվաւեր', 45; անվաւերը', 3; անվաւերին', 1; անվաւերներէն', 1; անվաւերները', 1; անվաւերութիւնը', 1; անվաւերութիւնները', 1; անվեհեր', 4; անվեղար', 1; անվեմեր', 1; անվերադա՜րձ։', 1; անվերադա՜րձ', 1; անվերադա՛րձ', 1; անվերադարձ՝', 1; անվերադարձ։', 31; անվերադարձ', 77; անվերադիր', 21; անվերածել', 2; անվերածելի՝', 1; անվերածելի։', 5; անվերածելի', 103; անվերածելու', 1; անվերածնելի', 1; անվերականգնելի', 3; անվերակենցաղ', 1; անվերապահ՝', 1; անվերապահ։', 1; անվերապահ', 32; անվերապահօրէն', 1; անվերարկու', 1; անվերաքննելի։', 1; անվերաքննելի', 9; անվերընձիւղ', 1; անվերլուծելի', 5; անվերծանելի', 12; անվերմակ', 1; անվերնագիր', 4; անվերջ…', 1; անվերջ', 40; անվերջանալի', 4; անվերջաւոր', 1; անվերջութիւնը', 1; անվերջօրէն', 1; անվըկանդ', 1; անվթար։', 4; անվթար', 17; անվիճակը', 1; անվիճելի։', 1; անվիճելի՜', 1; անվիճելի', 20; անվիշտ', 2; անվկանդ', 1; անվհատ', 3; անվճառ', 1; անվճար', 9; անվճարելի', 4; անվճռական', 4; անվճռականութիւնը', 2; անվնաս։', 2; անվնաս', 40; անվնասը', 1; անվնասները', 2; անվնասներուն', 1; անվնասութիւն', 1; անվստահ', 8; անվստահելի՝', 1; անվստահելի։', 2; անվստահելի', 19; անվստահելին', 1; անվստահելիութիւն։', 2; անվստահութեամբ', 4; անվստահութեան՝', 1; անվստահութեան', 7; անվստահութենէն։', 1; անվստահութիւն։', 1; անվստահութիւն', 3; անվստահութիւնը։', 1; անվստահութիւնը', 1; անվստահութիւնս', 1; անվտանգ։', 2; անվտանգ', 18; անվրդով՝', 1; անվրդով', 10; անվրէպ՝', 5; անվրէպ։', 8; անվրէպ', 155; անվրիպելի։', 1; անտա՜ռը։', 1; անտա', 1; անտա՛ռ', 1; անտագնապ', 2; անտալութիւն', 1; անտակ', 1; անտակենցաղ', 1; անտաղանդ', 30; անտաղանդը', 2; անտաղանդները', 3; անտաղանդներու', 3; անտաղանդներուն։', 1; անտաղանդներուն', 5; անտաղանդութեամբը', 1; անտաղանդութեան', 4; անտաղանդութեանց', 1; անտաղանդութիւնը', 4; անտանդարտ', 1; անտանեի', 1; անտանելի՝', 2; անտանելի։', 5; անտանելի', 195; անտանելին։', 1; անտանելին', 3; անտանելիներ', 1; անտանելիները', 2; անտանելիութեան', 2; անտանելիօրէն', 2; անտանելւոյն', 1; անտանիք', 1; անտանտի', 1; անտանօր', 1; անտաշ։', 1; անտաշ', 6; անտաշութեան', 1; անտաշութիւնս։', 1; անտաոր', 1; անտառ՝', 1; անտառ։', 5; անտառ', 25; անտառախիտ', 2; անտառակ', 2; անտառակը՝', 1; անտառակին', 1; անտառամասերը', 1; անտառային', 4; անտառապահ', 3; անտառապահը', 1; անտառապահի', 1; անտառապահներ', 1; անտառապահները՝', 1; անտառապահները', 3; անտառապահներու', 1; անտառապատները', 1; անտառասոյզ', 1; անտառաստանին', 1; անտառատիպ', 1; անտառաց', 2; անտառէ', 5; անտառէն', 18; անտառը։', 5; անտառը', 31; անտառի', 14; անտառիկը', 1; անտառիկները', 1; անտառին։', 2; անտառին', 49; անտառն', 1; անտառն', 10; անտառներ', 6; անտառներէ՜ն', 1; անտառներէ', 2; անտառներէն։', 1; անտառներէն', 5; անտառները՝', 1; անտառները։', 3; անտառները', 17; անտառների', 2; անտառներն', 1; անտառներու', 1; անտառներու', 11; անտառներում–', 1; անտառներուն՝', 1; անտառներուն։', 1; անտառներուն', 39; անտառութեամբը', 1; անտառումին', 3; անտառուտք', 1; անտառուտքին', 1; անտառուտքներէն', 1; անտատասկ', 1; անտատէ', 1; անտատներու', 1; անտարազ', 5; անտարազելի։', 2; անտարազելի', 77; անտարակելի։', 1; անտարակո՛յս։', 1; անտարակոյս։', 19; անտարակոյս', 34; անտարակուսելի', 1; անտարբե՜ր', 1; անտարբե՞ր։', 1; անտարբեր՝', 6; անտարբեր։', 20; անտարբեր', 187; անտարբերը', 1; անտարբերի', 1; անտարբերները', 1; անտարբերներու', 2; անտարբերու', 1; անտարբերու/310/թիւն', 1; անտարբերութեամ', 1; անտարբերութեամբ։', 1; անտարբերութեամբ', 28; անտարբերութեամբը։', 1; անտարբերութեամբը', 3; անտարբերութեան։', 3; անտարբերութեան', 22; անտարբերութեանդ', 1; անտարբերութեանը', 1; անտարբերութենէն', 3; անտարբերութիւն։', 2; անտարբերութիւն', 6; անտարբերութիւնը՝', 1; անտարբերութիւնը։', 1; անտարբերութիւնը', 44; անտարբերութիւնն', 4; անտարբերութիւնս՝', 2; անտարթեր', 1; անտարրեր։', 1; անտարրութիւնը', 1; անտե՜ս', 1; անտե՞ղի՝', 1; անտե', 1; անտելութեամբ', 1; անտեղ', 1; անտեղեակ՝', 1; անտեղեակ։', 2; անտեղեակ', 28; անտեղի՝', 4; անտեղի։', 5; անտեղի՞', 3; անտեղի', 214; անտեղիի', 1; անտեղին', 1; անտեղիութեան', 1; անտեղիութիւնը', 1; անտեղիութիւնն', 1; անտեղիտալի', 8; անտեղու', 1; անտեղութեամբ', 2; անտեղութեամբը', 1; անտեղութեան։', 2; անտեղութեան', 12; անտեղութեանց։', 1; անտեղութենէն։', 1; անտեղութենէն', 1; անտեղութիւն', 1; անտեղութիւնը։', 2; անտեղութիւնը', 11; անտեղութիւնն', 1; անտեղութիւններէն։', 1; անտեղութիւններէն', 1; անտեղութիւններով։', 1; անտեն', 1; անտենց', 1; անտես՝', 4; անտես', 149; անտեսած', 4; անտեսանելի՝', 1; անտեսանելի', 34; անտեսանելիէն', 2; անտեսել։', 1; անտեսել', 23; անտեսելի', 1; անտեսելիները', 1; անտեսելով։', 1; անտեսելով', 7; անտեսելու։', 1; անտեսելու', 7; անտեսեր', 1; անտեսեց', 2; անտեսեցին', 2; անտեսէր', 1; անտեսէք։', 1; անտեսէք', 2; անտեսիբսիին', 1; անտեսող։', 1; անտեսող', 1; անտեսողին։', 1; անտեսուած՝', 1; անտեսուած։', 1; անտեսուած', 7; անտեսուի։', 1; անտեսում', 1; անտեսումէն։', 1; անտեսումը', 2; անտեսումով', 1; անտերեւ', 1; անտերունչ', 1; անտէ՛ր՝', 1; անտէ՛ր', 1; անտէր', 20; անտէրունչ', 2; անտէրունջ', 1; անտըխուր', 1; անտի', 7; անտիական', 9; անտիկ', 10; անտիոք', 1; անտիոքը', 2; անտիոքի', 3; անտիպ՝', 3; անտիպ', 128; անտիպէն', 1; անտիպը՝', 1; անտիպը', 6; անտիպի', 3; անտիպին', 11; անտիպն', 1; անտիպներ՝', 1; անտիպներ։', 1; անտիպներ', 2; անտիպներէ', 1; անտիպներէն', 1; անտիպները՝', 1; անտիպները', 16; անտիպներն', 1; անտիպներու', 2; անտիպներուն', 4; անտիպով', 2; անտիտղոս', 2; անտիր', 1; անտիրական', 6; անտնուորէն', 1; անտնուորին', 1; անտնուորներ', 1; անտող', 1; անտոյժ', 2; անտոն', 6; անտոնեա՞ն։', 1; անտոնեա՞նը։', 1; անտոնեան։', 2; անտոնեան', 134; անտոնեանէ', 1; անտոնեանէն', 2; անտոնեանը', 10; անտոնեանի։', 2; անտոնեանի', 64; անտոնեանին։', 1; անտոնեանին…', 1; անտոնեանին', 3; անտոնեանն', 1; անտոնը', 1; անտոնի', 1; անտոնին', 2; անտոնիոսի', 1; անտոնց', 2; անտոնցմէ', 3; անտորիգոն', 1; անտուածային', 1; անտուն', 35; անտունաբաղձութիւնները', 1; անտունի', 3; անտունիի', 1; անտունին', 2; անտունիներ', 1; անտուններ', 1; անտուններուն', 1; անտրամաբան։', 1; անտրամաբան', 2; անտրամաբանական', 2; անտրամադիր՝', 2; անտրամադիր։', 6; անտրամադիր', 39; անտրամադրութեամբ', 1; անտրամադրութեան', 1; անտրամադրութեանց։', 1; անտրամադրութիւնը։', 1; անտրամադրութիւնը', 3; անտրէ', 10; անտրիեւ', 2; անտրիեւի', 3; անտրիէֆ', 1; անտրոփ', 3; անտրտում', 1; անտրտունջ', 8; անրակներու', 1; անրապէս', 1; անրատականութիւն։', 1; անրի', 1; անրջական', 6; անրջականը', 2; անրջահիւս', 2; անրջային', 7; անրջանա՜լ', 1; անրջանք', 1; անրջանքն', 1; անրջանքներ', 1; անրջացար', 1; անրջացուցին', 1; անրջերգակները', 1; անց։', 1; անց', 31; անցա՜ծ', 3; անցա՜յգ', 1; անցա՜ւ։', 1; անցա՜ւ', 1; անցա՞ծ', 5; անցա՞ծը։', 1; անցա՞ն', 1; անցա՞ւ', 7; անցա՞ք', 1; անցա', 4; անցագիր՝', 1; անցագիր։', 1; անցագիր', 3; անցագիրը՝', 1; անցագիրը', 2; անցագիրները', 2; անցագիրներու', 1; անցագրէն', 1; անցագրի', 1; անցագրին', 1; անցած-կորած', 1; անցած–դարձածին', 1; անցած՝', 7; անցած։', 22; անցած', 680; անցածէն', 3; անցածը՝', 1; անցածը։', 1; անցածը', 13; անցածի', 3; անցածին', 3; անցածն', 3; անցածները', 3; անցամաքելի', 1; անցայ', 6; անցան։', 18; անցան', 1; անցան', 215; անցանելի', 1; անցանէ', 1; անցանիցեն', 1; անցանք', 10; անցանքէն', 1; անցար։', 2; անցար', 4; անցաւ՝', 1; անցաւ։', 17; անցաւ', 355; անցաւոր–մնայունին', 1; անցաւոր։', 1; անցաւոր', 15; անցաւորէն', 1; անցաւորը', 2; անցաւորին', 1; անցաւորութեան', 1; անցաք', 6; անցե՜ալը', 1; անցե՞ր', 1; անցեա՜լը՝', 1; անցեա՜լը', 1; անցեա՞լը', 2; անցեա/336/լին։', 1; անցեա՛լը', 1; անցեալ', 102; անցեալապաշտութիւնը', 1; անցեալդ', 1; անցեալէ', 6; անցեալէդ', 1; անցեալէն։', 24; անցեալէն', 91; անցեալը՝', 1; անցեալը։', 11; անցեալը', 184; անցեալի։', 1; անցեալի', 34; անցեալին՝', 3; անցեալին։', 23; անցեալին…', 1; անցեալին', 305; անցեալինն', 1; անցեալիս', 1; անցեալն', 25; անցեալներ', 4; անցեալները։', 1; անցեալները', 9; անցեալներն', 1; անցեալներու', 4; անցեալներուն։', 1; անցեալներուն', 3; անցեալով։', 1; անցեալով', 24; անցեալովը։', 1; անցեալովն', 1; անցել-գնացել', 1; անցել՝', 1; անցել։', 1; անցել', 29; անցելահիւս', 1; անցելանուէր', 1; անցելապաշտ', 11; անցելապաշտներու', 1; անցելապաշտութեան', 3; անցելապաշտութիւն', 2; անցելապաշտութիւնը', 2; անցելասոյզ', 4; անցելոյն', 5; անցեղ', 1; անցեր։', 11; անցեր', 193; անցէ', 1; անցէ՛ք։', 1; անցէ՛ք', 2; անցէր', 2; անցէք։', 5; անցէք', 25; անցը', 2; անցընել՝', 2; անցընել։', 2; անցընել', 34; անցընելէ', 8; անցընելը', 2; անցընելիք', 1; անցընելով՝', 2; անցընելով։', 1; անցընելով', 21; անցընելու։', 3; անցընելու', 29; անցընեմ', 1; անցընեն', 8; անցընենք', 5; անցըներ', 13; անցընէ։', 1; անցընէ', 14; անցընէի', 1; անցընէին', 7; անցընէինք', 1; անցընէր։', 1; անցընէր', 34; անցընէք', 6; անցընող', 1; անցի՜ր', 1; անցի', 1; անցի՛ր…', 1; անցի՛ր', 4; անցին', 2; անցիներ', 1; անցիր։', 1; անցիր', 12; անցկացած', 2; անցկացրած', 1; անցման', 8; անցյալ', 1; անցյալը', 1; անցն', 2; անցնել։', 1; անցնել', 16; անցնելէ', 37; անցնելէն', 5; անցնելը', 1; անցնելի', 1; անցնելիք', 6; անցնելն', 2; անցնելո՞ւ', 1; անցնելով՝', 1; անցնելով։', 4; անցնելով', 73; անցնելու։', 8; անցնելու…', 1; անցնելու', 143; անցնելուն։', 2; անցնելուն', 7; անցնելուց', 1; անցնեմ', 1; անցնեն։', 1; անցնեն', 1; անցնենք', 4; անցներ։', 3; անցներ', 24; անցնեք։', 1; անցնէ։', 1; անցնէ', 3; անցնէի՜ն', 1; անցնէի', 1; անցնէին–կ', 1; անցնէին։', 2; անցնէին', 27; անցնէինք', 1; անցնէիր', 2; անցնէր։', 7; անցնէր', 94; անցնէք', 3; անցնի։', 15; անցնի՜մ', 1; անցնի՞լ', 1; անցնի…', 2; անցնի', 148; անցնիլ։', 17; անցնիլ…։', 1; անցնիլ…', 1; անցնիլ', 121; անցնիլը։', 1; անցնիլը', 4; անցնիլն', 1; անցնիմ։', 1; անցնիմ', 16; անցնին՝', 1; անցնին։', 5; անցնին', 79; անցնինք։', 1; անցնինք', 9; անցնիս։', 2; անցնիս', 2; անցնիր։', 3; անցնիր', 28; անցնիք։', 6; անցնիք', 7; անցնո՞ղ', 1; անցնող-դարձող', 2; անցնող-դարձողին։', 1; անցնող-դարձողները՝', 1; անցնող։', 1; անցնող', 258; անցնողէն։', 1; անցնողը։', 1; անցնողը', 1; անցնողի', 1; անցնողին', 2; անցնողն', 2; անցնողներ։', 1; անցնողներ', 1; անցնողներէն', 1; անցնողները', 1; անցնողներուն։', 1; անցնողներուն', 2; անցնում', 3; անցող', 2; անցողաբար', 2; անցողականը', 1; անցողակի։', 3; անցողակի', 51; անցողակի՛։', 1; անցողակն', 1; անցոյց։', 1; անցոյց', 6; անցորդ', 12; անցորդէ։', 1; անցորդէ', 1; անցորդը՝', 1; անցորդը', 31; անցորդի', 4; անցորդին՝', 1; անցորդին։', 2; անցորդին', 4; անցորդն', 1; անցորդներ', 3; անցորդներէ։', 1; անցորդներէն', 2; անցորդները։', 1; անցորդները', 10; անցորդներու', 3; անցորդներուն։', 3; անցորդներուն', 6; անցորդք', 1; անցուած…', 1; անցուած', 22; անցուածը։', 1; անցուդարձեր', 1; անցուդարձերէ', 1; անցուդարձերէն', 1; անցուդարձերը', 2; անցուդարձերու', 1; անցուդարձերուն։', 2; անցուդարձերուն', 3; անցուդարձը', 5; անցուդարձի', 1; անցուդարձները։', 1; անցուեցան', 2; անցուի', 1; անցուկ', 9; անցուկը', 1; անցում', 1; անցումէն', 4; անցումէս', 1; անցումը։', 1; անցումը', 9; անցումի', 3; անցումին', 3; անցումները', 2; անցումներով։', 1; անցումներով', 1; անցումներու', 2; անցումներուն։', 1; անցումներուն', 2; անցումով', 1; անցուսցես', 1; անցուր', 4; անցուց՝', 1; անցուց։', 2; անցուց', 106; անցուցա՛ծ՝', 1; անցուցադրելի', 1; անցուցած։', 4; անցուցած', 122; անցուցեր։', 3; անցուցեր', 10; անցուցէ՛ք', 1; անցուցէք', 14; անցուցի։', 2; անցուցի՞ք', 1; անցուցի', 7; անցուցին', 13; անցուցինք։', 1; անցուցիր։', 1; անցուցիր', 2; անցրեկ', 1; անցք՝', 1; անցք։', 1; անցք', 55; անցքեր', 7; անցքերէ', 3; անցքերէն', 5; անցքերը։', 1; անցքերը', 17; անցքերն', 2; անցքերովը', 1; անցքերու։', 1; անցքերու', 6; անցքերուն։', 1; անցքերուն', 14; անցքէ', 2; անցքէն', 6; անցքը՝', 2; անցքը։', 4; անցքը', 32; անցքի՜ն', 1; անցքի', 3; անցքիդ', 1; անցքին՝', 2; անցքին։', 1; անցքին', 39; անցքիս', 1; անցքն', 1; անցքով', 5; անցքովը', 1; անցօղուն', 1; անւաստատութիւնը', 1; անւոյ', 1; անփ', 1; անփա\xadռունակ', 1; անփայլ', 11; անփայլութեան', 1; անփայլութենէն', 1; անփառասէր', 1; անփառունակ՝', 2; անփառունակ', 64; անփառունակն', 1; անփաստ', 1; անփաստելի', 3; անփափկանկա՞տ', 1; անփափկանկատութիւն', 1; անփափուկ', 1; անփթութիւն', 1; անփշուր', 1; անփշրելի', 1; անփո/113/խարինելի', 1; անփոթութեամբ', 1; անփոթութեան', 1; անփոխադրելի', 3; անփոխանորդ', 3; անփոխանցելի', 2; անփոխարի/191/նելի', 1; անփոխարինել', 2; անփոխարինելի։', 5; անփոխարինելի', 230; անփոխարինելին։', 2; անփոխարինելին', 1; անփոխելի', 1; անփոխութեանը', 1; անփոյթ՝', 3; անփոյթ։', 5; անփոյթ', 70; անփոշի', 1; անփորձ։', 1; անփորձ', 41; անփորձանք', 1; անփորձառու', 1; անփորձարկելի', 1; անփորձները', 2; անփորձներուն', 2; անփորձութեամբ։', 1; անփորձութեամբ', 1; անփորձութեան', 4; անփորձութեանը', 1; անփորձութեանց։', 1; անփորձութիւնդ', 1; անփորձութիւնը։', 1; անփորձութիւնը', 4; անփորձութիւնները', 2; անփութ', 1; անփութակի', 1; անփութացած', 1; անփութութ', 1; անփութութեամբ։', 2; անփութութեամբ', 37; անփութութեամբը։', 1; անփութութեամբը', 5; անփութութեան-լրագրական', 1; անփութութեան։', 5; անփութութեան', 15; անփութութեանը', 2; անփութութեանց', 2; անփութութենէն։', 1; անփութութենէն', 1; անփութութի՛ւն', 1; անփութութիւն։', 2; անփութութիւն', 9; անփութութիւնը՝', 2; անփութութիւնը։', 3; անփութութիւնը', 32; անփութութիւնն', 1; անփութութիւններ', 1; անփութութիւնները։', 1; անփութութիւնները', 2; անփութութիւններու', 1; անփութօրէն', 6; անփուտ', 1; անփոփոխ՝', 1; անփոփոխ։', 5; անփոփոխ', 57; անփոփոխելի', 11; անփոփոխելին', 1; անփոփոխելիութեամբ', 1; անփոփոխելիութիւնը։', 1; անփոփոխութենէն', 1; անփոփոխութիւնը', 1; անփրկելի։', 1; անփրկելի', 2; անփրկելին։', 1; անք', 2; անքա՜ն', 1; անքակտելի։', 2; անքակտելի', 36; անքակտելի՛', 1; անքակտօրէն', 1; անքաղաք', 1; անքաղցր', 1; անքամահ', 1; անքան', 2; անքանդելի', 3; անքանցելի', 1; անքանքար', 4; անքաւելի', 24; անքաւելին', 1; անքէ', 1; անքը', 3; անքթիթ', 1; անքի', 1; անքին', 1; անքներ', 1; անքները', 1; անքներով', 1; անքնին', 1; անքննելի՜', 1; անքննելի', 1; անքնութեան։', 1; անքնութենէն', 1; անքնութիւնը', 2; անքնութիւնն', 1; անքոյթ–ապահով', 1; անքոյթ', 10; անքով', 2; անքույրատ', 1; անքուն՝', 1; անքուն։', 1; անքուն', 9; անքունը', 1; անօ՜թի՝', 1; անօգնական', 3; անօգո՜ւտ՝', 1; անօգո՞ւտ', 3; անօգո՛ւտ', 1; անօգուտ՝', 2; անօգուտ։', 7; անօգուտ', 117; անօգտագործելի', 1; անօգտապաշտ', 1; անօգտութեան', 1; անօթ՝', 1; անօթ', 15; անօթենան', 1; անօթէն', 1; անօթը։', 1; անօթը', 4; անօթի–', 1; անօթի՝', 2; անօթի։', 4; անօթի՜', 2; անօթի՞։', 2; անօթի՞', 4; անօթի', 195; անօթի՛', 1; անօթիի', 2; անօթիին։', 1; անօթիին', 3; անօթին', 6; անօթիներ', 1; անօթիներէն։', 1; անօթիները', 3; անօթիներու', 4; անօթիներուն։', 2; անօթիներուն', 1; անօթն', 1; անօթներ', 2; անօթներէն', 1; անօթները', 1; անօթներուն', 1; անօթութեամբ', 3; անօթութեամբը', 1; անօթութեան։', 1; անօթութեան', 52; անօթութենէ՞ն', 1; անօթութենէ', 1; անօթութենէն', 5; անօթութի՜ւնը՝', 1; անօթութիւն', 6; անօթութիւնը՝', 1; անօթութիւնը։', 1; անօթութիւնը', 15; անօթութիւնն', 4; անօթութիւնները', 1; անօթուն', 1; անօսր', 4; անօսրացումի', 1; անօսրացումին', 1; անօսրութեանը', 1; անօսրութիւններ', 1; անօրէն…', 1; անօրէն', 37; անօրէնը', 2; անօրէնի', 1; անօրէնին։', 1; անօրէնին', 9; անօրէններ', 1; անօրէններէ։', 1; անօրէնները', 3; անօրէններին', 1; անօրէններու', 1; անօրէններուն', 5; անօրէնութեամբ', 1; անօրէնութեանց', 1; անօրինակ', 34; անօրրան', 1; անֆազը', 1; անֆազի', 2; անֆոռ', 1; անֆոր', 2; աշ', 5; աշ/486/խարհին', 1; աշnտ', 1; աշախրհը', 1; աշած', 1; աշակերտ-յեղափոխականը', 1; աշակերտ։', 3; աշակերտ', 14; աշակերտած', 6; աշակերտական', 6; աշակերտակից', 2; աշակերտաց', 1; աշակերտելը', 1; աշակերտելով', 2; աշակերտելոց՝', 1; աշակերտելոց', 1; աշակերտելու', 1; աշակերտեցելոց', 1; աշակերտէ', 1; աշակերտէն։', 1; աշակերտէն', 1; աշակերտը՝', 1; աշակերտը։', 1; աշակերտը', 13; աշակերտի', 5; աշակերտիլը', 1; աշակերտին։', 2; աշակերտին', 10; աշակերտն', 6; աշակերտներ', 4; աշակերտներէն', 7; աշակերտները։', 2; աշակերտները', 27; աշակերտներին', 1; աշակերտներն', 3; աշակերտներու', 14; աշակերտներուն՝', 1; աշակերտներուն։', 2; աշակերտներուն…։', 1; աշակերտներուն', 21; աշակերտներս՝', 1; աշակերտող', 4; աշակերտողներէն', 1; աշակերտողներու', 2; աշակերտողներուն', 5; աշակերտութեան', 6; աշակերտութենէն', 1; աշակերտութիւն', 2; աշակերտութիւնը՝', 1; աշակերտութիւնը։', 1; աշակերտութիւնը', 8; աշակերտուհեաց', 1; աշակերտուհիին', 2; աշակերտս', 1; աշան։', 1; աշարանն', 1; աշգ', 1; աշել', 3; աշելով', 1; աշեց', 1; աշըգեան', 2; աշըգեանի', 2; աշըխ–', 1; աշըխ։', 1; աշըխ', 6; աշըխը', 6; աշիրէթ', 2; աշիրէթային', 2; աշիրէթէ', 2; աշիրէթներու', 1; աշիւներուն', 1; աշիւով', 1; աշխ–մետաղե', 1; աշխ', 7; աշխա՜րհ։', 2; աշխա՜րհ', 3; աշխա՜րհը։', 1; աշխա՜րհք', 1; աշխա՞րհը', 2; աշխա', 2; աշխա/636/տաւորները', 1; աշխա\xadտէր', 1; աշխա՛րհ', 2; աշխած', 12; աշխան', 1; աշխասանքին', 1; աշխատա՞նք։', 2; աշխատա՛նքը՝', 2; աշխատախուցին', 1; աշխատած։', 2; աշխատած', 62; աշխատակից', 5; աշխատակիցն', 2; աշխատակիցներու', 1; աշխատակիցներուն', 3; աշխատակցած', 7; աշխատակցելէ', 1; աշխատակցեցան', 1; աշխատակցուած', 1; աշխատակցութեամբ', 3; աշխատակցութեամբը։', 1; աշխատակցութեամբը', 1; աշխատակցութեան', 2; աշխատակցութի՛ւն', 1; աշխատակցութիւն', 1; աշխատակցութիւնը', 6; աշխատան', 1; աշխատանոց՝', 1; աշխատանոց', 1; աշխատանոցէն։', 1; աշխատանոցը՝', 1; աշխատանոցը', 8; աշխատանոցի', 1; աշխատանոցին', 10; աշխատանոցներէն', 1; աշխատանոցներուն', 2; աշխատանք՝', 4; աշխատանք։', 22; աշխատանք', 221; աշխատանքային', 1; աշխատանքդ', 3; աշխատանքերին', 1; աշխատանքէ։', 1; աշխատանքէ', 21; աշխատանքէդ։', 1; աշխատանքէն։', 10; աշխատանքէն', 33; աշխատանքը՝', 3; աշխատանքը։', 35; աշխատանքը', 326; աշխատանքի։', 19; աշխատանքի', 270; աշխատանքին՝', 1; աշխատանքին։', 40; աշխատանքին', 328; աշխատանքիս', 2; աշխատանքից', 1; աշխատանքն', 26; աշխատանքներ։', 2; աշխատանքներ', 13; աշխատանքներէ։', 1; աշխատանքներէ', 1; աշխատանքներէն', 9; աշխատանքները։', 4; աշխատանքները', 33; աշխատանքների', 1; աշխատանքներն', 2; աշխատանքներով։', 2; աշխատանքներով', 4; աշխատանքներովը։', 2; աշխատանքներու։', 2; աշխատանքներու', 21; աշխատանքներում', 1; աշխատանքներուն։', 2; աշխատանքներուն', 23; աշխատանքով։', 4; աշխատանքով', 22; աշխատանքովը։', 2; աշխատանքովը', 1; աշխատանօրէն', 1; աշխատաորը', 1; աշխատաորներ', 1; աշխատաորներէն', 1; աշխատասեղանին', 1; աշխատասենեակը', 2; աշխատասէր', 5; աշխատասիրող։', 1; աշխատասիրող', 2; աշխատասիրութեամբ', 2; աշխատասիրութեան։', 1; աշխատասիրութեան', 19; աշխատասիրութեանց։', 2; աշխատասիրութեանց', 2; աշխատասիրութիւն։', 1; աշխատասիրութիւն', 7; աշխատասիրութիւնը՝', 2; աշխատասիրութիւնը։', 1; աշխատասիրութիւնը', 11; աշխատասիրութիւնն', 1; աշխատասիրութիւններ։', 1; աշխատասիրութիւններ', 4; աշխատասիրութիւնները։', 1; աշխատասիրութիւնները', 6; աշխատասիրութիւններու', 1; աշխատավայրը', 1; աշխատավայրին', 1; աշխատավարձը', 1; աշխատավարձին', 1; աշխատատեղին', 1; աշխատարան', 1; աշխատարանէն', 1; աշխատարանը։', 1; աշխատարանը', 3; աշխատարանին', 1; աշխատարանն', 1; աշխատարանները', 1; աշխատարաններուն', 1; աշխատաւոր։', 2; աշխատաւոր', 74; աշխատաւորական', 2; աշխատաւորէ', 3; աշխատաւորը՝', 1; աշխատաւորը։', 9; աշխատաւորը', 55; աշխատաւորի։', 2; աշխատաւորի', 23; աշխատաւորին։', 5; աշխատաւորին', 31; աշխատաւորն', 8; աշխատաւորներ։', 1; աշխատաւորներ', 7; աշխատաւորներէ', 4; աշխատաւորներէն։', 2; աշխատաւորներէն', 15; աշխատաւորները՝', 1; աշխատաւորները։', 14; աշխատաւորները', 39; աշխատաւորներին', 1; աշխատաւորներն', 2; աշխատաւորներով', 1; աշխատաւորներու։', 1; աշխատաւորներու', 14; աշխատաւորներուն։', 1; աշխատաւորներուն', 35; աշխատաւորներս', 1; աշխատաւորութեանն', 1; աշխատաւորութիւնը', 2; աշխատել։', 1; աշխատել', 7; աշխատելէ', 3; աշխատելով՝', 1; աշխատելով։', 3; աշխատելով', 7; աշխատելու։', 4; աշխատելու', 25; աշխատեր։', 1; աշխատեր', 12; աշխատեցայ', 6; աշխատեցան։', 2; աշխատեցան', 13; աշխատեցանք', 2; աշխատեցար', 3; աշխատեցաւ։', 6; աշխատեցաւ', 52; աշխատեցէք', 2; աշխատէ։', 1; աշխատէ՜', 1; աշխատէ՜ր։', 2; աշխատէ', 4; աշխատէ՛', 1; աշխատէին։', 2; աշխատէին', 8; աշխատէր։', 1; աշխատէր', 22; աշխատի։', 2; աշխատի', 35; աշխատիլ։', 12; աշխատիլ', 26; աշխատիլը՝', 1; աշխատիլը։', 1; աշխատիլը', 1; աշխատիլս', 1; աշխատիմ։', 1; աշխատիմ', 1; աշխատիմք', 1; աշխատին', 13; աշխատինք։', 1; աշխատինք', 10; աշխատիս', 2; աշխատիր', 5; աշխատիք', 3; աշխատո՞ղը։', 1; աշխատող՝', 1; աշխատող։', 5; աշխատող', 78; աշխատողէն', 1; աշխատողը՝', 1; աշխատողը։', 1; աշխատողը', 7; աշխատողի', 8; աշխատողին։', 1; աշխատողին', 8; աշխատողներ։', 1; աշխատողներ', 3; աշխատողներէն', 2; աշխատողները։', 1; աշխատողները', 17; աշխատողներով', 1; աշխատողներու', 10; աշխատողներուն։', 2; աշխատողներուն', 6; աշխատուած', 5; աշխատուէր', 1; աշխատութեամբ', 2; աշխատութեան։', 2; աշխատութեան', 46; աշխատութեանց։', 1; աշխատութեանց', 6; աշխատութեանցն', 1; աշխատութենէ', 1; աշխատութենէն', 2; աշխատութինք', 1; աշխատութիւն', 19; աշխատութիւնը՝', 1; աշխատութիւնը։', 2; աշխատութիւնը', 21; աշխատութիւնն', 1; աշխատութիւններ։', 3; աշխատութիւններ', 3; աշխատութիւններէն։', 1; աշխատութիւնները', 9; աշխատութիւններով', 1; աշխատութիւններու', 1; աշխատութիւններուն', 4; աշխատության', 1; աշխատում', 1; աշխատունակ', 1; աշխատուորներու', 1; աշխատցնե՞լն', 1; աշխատցնելով', 2; աշխատցնելու', 1; աշխատցնէր', 1; աշխատցնող', 2; աշխատցնողները։', 1; աշխատցուց', 2; աշխար', 3; աշխարh', 1; աշխարhի', 1; աշխարահասասան', 1; աշխարանք', 2; աշխարելի', 1; աշխարէ', 1; աշխարէն', 3; աշխարէներէն։', 1; աշխարըս', 1; աշխարի', 1; աշխարհ՝', 4; աշխարհ։', 19; աշխարհ', 502; աշխարհա', 1; աշխարհաբապ', 1; աշխարհաբար՝', 1; աշխարհաբար։', 2; աշխարհաբար', 88; աշխարհաբարեան', 1; աշխարհաբարեաններուն', 1; աշխարհաբարէն։', 1; աշխարհաբարէն', 2; աշխարհաբարը։', 11; աշխարհաբարը', 79; աշխարհաբարի', 33; աշխարհաբարին։', 15; աշխարհաբարին', 81; աշխարհաբարները', 1; աշխարհաբարով։', 2; աշխարհաբարով', 10; աշխարհաբարովը', 2; աշխարհագէտը', 1; աշխարհագիրը', 1; աշխարհագուժած', 1; աշխարհագրական', 24; աշխարհագրութեամբ', 1; աշխարհագրութեան', 13; աշխարհագրութենէն', 2; աշխարհագրութիւն', 11; աշխարհագրութիւնը', 7; աշխարհագրութիւններուն', 1; աշխարհախոյզի', 1; աշխարհախումբ։', 1; աշխարհախումբ', 1; աշխարհածաւալ', 1; աշխարհածնութիւնը', 1; աշխարհակալ', 3; աշխարհակալը', 2; աշխարհակալի', 2; աշխարհակալներ։', 1; աշխարհակալներէն', 1; աշխարհակալները', 2; աշխարհակալութեան', 2; աշխարհակալութեանց', 1; աշխարհակալութիւն։', 1; աշխարհակալութիւն', 1; աշխարհակալութիւններ', 1; աշխարհակալում', 1; աշխարհական', 14; աշխարհականացնելէ', 1; աշխարհականը', 1; աշխարհականի', 1; աշխարհականներէ։', 1; աշխարհականներէն', 2; աշխարհականները', 2; աշխարհականներու։', 1; աշխարհականներու', 5; աշխարհականներուն', 1; աշխարհահայեացք', 12; աշխարհահայեացքէ', 1; աշխարհահայեացքէն։', 1; աշխարհահայեացքէն', 1; աշխարհահայեացքը։', 1; աշխարհահայեացքը', 18; աշխարհահայեացքի։', 1; աշխարհահայեացքի', 2; աշխարհահայեացքին', 6; աշխարհահայեացքն', 1; աշխարհահայեացքներ', 2; աշխարհահայեացքներէն', 1; աշխարհահանդէս', 1; աշխարհահռչակ', 5; աշխարհամաս', 1; աշխարհամասերէն։', 1; աշխարհամասերը', 2; աշխարհամասերու', 3; աշխարհամասէ', 1; աշխարհամասը', 3; աշխարհամասի', 1; աշխարհամասին', 2; աշխարհամարտ', 2; աշխարհամուտի', 1; աշխարհամուց', 1; աշխարհայեացքէն', 1; աշխարհայեացքին', 2; աշխարհայեցողութիւն', 1; աշխարհայեցութեան', 1; աշխարհային', 3; աշխարհայնացած', 1; աշխարհայնացան', 1; աշխարհայնացնելու։', 1; աշխարհայնացնելու', 1; աշխարհայնացնող', 1; աշխարհայնացուցած', 1; աշխարհայնութեամբ', 1; աշխարհայնութենէն', 1; աշխարհայնութիւնը', 2; աշխարհաշարժը', 1; աշխարհաշրջիկներն', 1; աշխարհաջինջ', 1; աշխարհասասան', 5; աշխարհավարի', 1; աշխարհատեսութիւնը։', 1; աշխարհատեցութի՞ւնը', 1; աշխարհատեցութիւնը', 1; աշխարհարարը', 1; աշխարհաց', 3; աշխարհացը', 1; աշխարհացոյց', 1; աշխարհացոյցի', 1; աշխարհաւեր', 2; աշխարհաքաղաք', 1; աշխարհաքաղաքացի', 4; աշխարհաքաղաքացիական', 1; աշխարհաքաղաքացիութիւնը', 1; աշխարհաքաղաքներու', 1; աշխարհդ', 2; աշխարհէ։', 3; աշխարհէ՞ն։', 1; աշխարհէ', 45; աշխարհէն՝', 4; աշխարհէն։', 75; աշխարհէն', 258; աշխարհը՝', 6; աշխարհը։', 77; աշխարհը', 658; աշխարհընկալումներու', 1; աշխարհի։', 5; աշխարհի…։', 1; աշխարհի', 598; աշխարհիկ՝', 2; աշխարհիկ։', 1; աշխարհիկ', 168; աշխարհիկը', 3; աշխարհիկն', 1; աշխարհին՝', 8; աշխարհին։…', 1; աշխարհին։', 91; աշխարհին', 902; աշխարհինը', 3; աշխարհինն', 1; աշխարհիս։', 1; աշխարհիս', 13; աշխարհից', 1; աշխարհհերը', 1; աշխարհն', 44; աշխարհնե՞ր՝', 1; աշխարհնե՞րը։', 1; աշխարհներ', 43; աշխարհներէ։', 4; աշխարհներէ', 9; աշխարհներէն։', 1; աշխարհներէն', 10; աշխարհները։', 10; աշխարհները', 35; աշխարհների', 1; աշխարհներին', 1; աշխարհներն', 4; աշխարհներով', 6; աշխարհներու։', 1; աշխարհներու', 50; աշխարհներուն։', 8; աշխարհներուն', 61; աշխարհներպիտի', 1; աշխարհով։', 1; աշխարհով', 15; աշխարհովը։', 2; աշխարհովը', 6; աշխարհովն', 2; աշխարհում', 4; աշխարհս', 2; աշխարհք', 46; աշխարհքէն։', 1; աշխարհքէն', 10; աշխարհքը', 16; աշխարհքի', 8; աշխարհքին', 35; աշխարհքինը', 1; աշխարհքից', 1; աշխարհքն', 2; աշխարով', 6; աշխարս', 7; աշխարտի', 1; աշխարտին', 1; աշխարքէն', 1; աշխարքը', 2; աշխարքին', 1; աշխարքից', 1; աշխացած', 1; աշխել', 1; աշխէնը', 1; աշխէտ', 1; աշխը։', 1; աշխը', 2; աշխըրհքէն։', 1; աշխըրքի', 1; աշխըրքին', 7; աշխոյժ', 42; աշխոյժը։', 1; աշխոյժը', 4; աշխոյժի', 1; աշխոյժին', 3; աշխոյժն', 2; աշխոյժով', 3; աշխոյժովը', 1; աշխուժացած', 1; աշխուժով։', 1; աշխուժով', 3; աշխուժութեամբը։', 1; աշխուժութիւնը', 2; աշկերտ', 13; աշկերտելու', 1; աշկերտէն', 1; աշկերտը', 3; աշկերտի', 2; աշկերտիլ', 1; աշկերտիլը', 1; աշկերտին։', 1; աշկերտին', 2; աշկերտն', 1; աշկերտներ', 1; աշկերտները', 2; աշկերտութեամբ', 2; աշկերտութեամբը', 1; աշկերտութեան։', 1; աշկերտութեան', 3; աշկերտութի՞ւնը', 1; աշկերտութիւն', 6; աշկերտութիւնը։', 1; աշկերտութիւնը', 11; աշնամուտին', 1; աշնային', 4; աշնայնութեանը', 1; աշնան՝', 2; աշնան։', 2; աշնան', 1; աշնան', 70; աշնանագեղ', 4; աշնանահար', 2; աշնանամուտ', 3; աշնանամուտի', 1; աշնանամուտին', 4; աշնանային', 6; աշնանասկիզբի', 1; աշնանասկիզբին', 1; աշնանավերջը', 2; աշնասկիզբի', 1; աշնավերջի', 1; աշնչել', 1; աշո՜ւղ։', 1; աշո՜ւն', 4; աշո՞ւն։', 1; աշո՞ւնը', 1; աշոյին', 1; աշոն', 1; աշոտ', 11; աշոտին', 2; աշոտներ', 1; աշոտները', 1; աշոտներու', 1; աշոտներուն', 1; աշու', 1; աշուելու', 1; աշուիլ', 1; աշուլ', 1; աշուղ-բանաստեղծը', 1; աշուղ–բանաստեղծներուն՝', 1; աշուղ։', 1; աշուղ', 45; աշուղազարմ', 1; աշուղական', 35; աշուղականները', 1; աշուղային', 1; աշուղաշունչ', 1; աշուղէ', 2; աշուղէն։', 1; աշուղէն', 3; աշուղը՝', 1; աշուղը։', 3; աշուղը', 43; աշուղըին', 2; աշուղի', 14; աշուղին', 26; աշուղն', 1; աշուղնե՞րը։', 1; աշուղներ։', 1; աշուղներ', 7; աշուղներէ։', 1; աշուղներէդ', 1; աշուղներէն։', 3; աշուղներէն', 10; աշուղները։', 4; աշուղները', 18; աշուղներով', 3; աշուղներու', 11; աշուղներուն։', 2; աշուղներուն', 22; աշուղութեան', 1; աշում', 1; աշուն։', 1; աշուն', 12; աշունէն', 3; աշունը՝', 2; աշունը։', 4; աշունը', 13; աշունի', 10; աշունիդ', 1; աշունին։', 3; աշունին', 5; աշունինը', 1; աշուններ', 1; աշուններէն։', 1; աշունները', 3; աշուններուն', 4; աշունչ', 1; աշունս', 1; աշունքի', 1; աշուշա', 6; աշուշտ։', 1; աշուշտ', 2; աշսատանքը', 1; աշտ։', 1; աշտ', 2; աշտանակ՝', 1; աշտանակ', 2; աշտանակած', 3; աշտանակէն։', 1; աշտանակը։', 2; աշտանակը', 7; աշտանակի', 2; աշտանակին։', 1; աշտանակին', 3; աշտանակն', 2; աշտանակներ', 2; աշտանակները', 1; աշտանակներու', 2; աշտանակներուն', 1; աշտանակով', 1; աշտանակուած', 2; աշտանակումը', 1; աշտարա՞կ։', 1; աշտարակ՝', 1; աշտարակ', 3; աշտարակած', 1; աշտարակաձեւ', 1; աշտարակային', 1; աշտարակարգել', 1; աշտարակեան', 1; աշտարակեցի', 1; աշտարակեցիի', 1; աշտարակեցին', 1; աշտարակէ', 2; աշտարակէն։', 1; աշտարակէն', 1; աշտարակը՝', 1; աշտարակը', 3; աշտարակի', 18; աշտարակիդ։', 1; աշտարակիկ', 1; աշտարակիկը', 1; աշտարակին', 9; աշտարակման', 1; աշտարակն', 1; աշտարակներ։', 1; աշտարակներ', 3; աշտարակներէ', 1; աշտարակներէն', 1; աշտարակներու', 1; աշտարակներուդ', 1; աշտարակներուն', 2; աշտարակող', 1; աշտարակողը', 1; աշտարակով', 2; աշտարակուած', 1; աշտարակուէր', 1; աշտարակում', 2; աշտարակումին', 1; աշտարակումովը', 1; աշտարակուող', 1; աշտարակօք', 1; աշտիշատ', 1; աշտիշատի', 1; աշտուիլ', 1; աշւոյն', 1; աշք', 2; աո', 6; աոանձնական', 1; աոաջ։', 1; աոաջ', 2; աոաջին', 2; աոարկել', 1; աոաւ', 1; աոհայ', 1; աոյին', 1; աոջեւ։', 1; աոջեւ', 2; աոռա', 1; աորտակեց', 1; աոքը', 1; աչ', 9; աչագին', 1; աչազուրկ', 15; աչազուրկը', 1; աչալիր', 1; աչալուրջ', 18; աչալրջութեամբ', 5; աչալրջութեամբը։', 1; աչալրջութեան', 2; աչալրջութիւնը', 1; աչակերտէ', 1; աչակերտներու', 1; աչակը', 1; աչառութիւն', 1; աչաց', 4; աչացդ', 1; աչացըն', 1; աչացըս', 1; աչացի', 1; աչացս', 1; աչգ', 1; աչել', 2; աչեր', 3; աչերդ', 2; աչերըդ', 1; աչերն', 1; աչերոյդ', 1; աչերուդ', 1; աչերուն', 1; աչերս', 2; աչի', 1; աչին', 2; աչից', 3; աչխա', 1; աչխատած', 3; աչխատանքը', 1; աչխատանքի', 1; աչխատանքին', 1; աչխատանքները', 1; աչխատաւո՛ր՝', 1; աչխատաւորներու', 1; աչխատեցաւ', 1; աչխատինք', 1; աչխար', 1; աչխարէ', 1; աչխարհ։', 1; աչխարհ', 2; աչխարհագրութեան', 1; աչխարհայնացումն', 1; աչխարհէն', 1; աչխարհը', 2; աչխարհի', 1; աչխարհքը', 1; աչխարք', 1; աչկի', 7; աչկիլուս։', 3; աչկիլուս', 9; աչկունք', 3; աչկունքըդ', 1; աչովը', 1; աչովի', 3; աչուընե՛րդ', 1; աչուըներէն', 7; աչուըները։', 2; աչուըները', 20; աչուըներն', 2; աչուըներով։', 1; աչուըներով', 10; աչուըներովը', 1; աչուըներուդ', 1; աչուըներուն։', 2; աչուըներուն', 33; աչուըներուս', 2; աչուըներս։', 1; աչուի', 1; աչուիդ', 1; աչուիս', 1; աչուկէն', 1; աչուկը', 3; աչուկին', 1; աչուկնե՞րը։', 1; աչուկներ։', 1; աչուկներ', 3; աչուկներդ', 1; աչուկներէն', 4; աչուկները', 18; աչուկներովը', 2; աչուկներուն', 8; աչուղը', 1; աչունէն', 1; աչունի', 2; աչուրներուն', 1; աչք-աչք', 3; աչք–աչք', 1; աչք–խփելներ', 1; աչք–խփելները', 1; աչք–կապուկ', 2; աչք։', 5; աչք', 246; աչք\xadաչք', 1; աչքագեղ', 1; աչքալուսի', 1; աչքապուկ', 1; աչքառու', 8; աչքբացութիւններ', 1; աչքդ։', 1; աչքդ', 17; աչքե՜րդ։', 1; աչքե՞րը՝', 1; աչքե՞րը։', 2; աչքե՛րը՝', 1; աչքե՛րը', 1; աչքեր։', 1; աչքեր', 44; աչքերդ՝', 2; աչքերդ։', 7; աչքերդ', 30; աչքերէ։', 3; աչքերէ', 13; աչքերէդ։', 1; աչքերէդ', 6; աչքերէն՝', 3; աչքերէն։', 29; աչքերէն…։', 1; աչքերէն', 136; աչքերէս։', 1; աչքերէս', 4; աչքերը՝', 13; աչքերը։', 93; աչքերը…', 1; աչքերը', 1; աչքերը', 1083; աչքերըդ', 1; աչքերիդ։', 1; աչքերիդ', 3; աչքերին՝', 1; աչքերին', 6; աչքերիս', 2; աչքերն', 30; աչքերնիդ', 3; աչքերնին։', 2; աչքերնին', 35; աչքերնիս', 3; աչքերնուդ', 3; աչքերնուն', 3; աչքերո՞ւ', 1; աչքերով՝', 1; աչքերով։', 25; աչքերով', 102; աչքերովդ', 1; աչքերովը՝', 1; աչքերովը։', 5; աչքերովը', 25; աչքերովս։', 1; աչքերովս', 1; աչքերու։', 4; աչքերու', 71; աչքերուդ՝', 1; աչքերուդ։', 1; աչքերուդ', 24; աչքերում', 4; աչքերուն՝', 10; աչքերուն։', 65; աչքերուն…։', 1; աչքերուն…', 1; աչքերուն', 659; աչքերունն', 2; աչքերուս՝', 4; աչքերուս։–', 2; աչքերուս։', 10; աչքերուս', 26; աչքերս՝', 1; աչքերս։', 5; աչքերս', 36; աչքեքրը', 1; աչքէ։', 6; աչքէ', 181; աչքէդ', 3; աչքէն։', 13; աչքէն', 70; աչքէս։', 2; աչքէս', 4; աչքը՝', 4; աչքը։', 24; աչքը', 261; աչքըբացութեամբ։', 1; աչքըբացութիւն', 2; աչքըլած', 1; աչքըլածութեան', 1; աչքըլածութիւն', 1; աչքըլածութիւնը', 2; աչքըս', 1; աչքի։', 6; աչքի՞ն', 1; աչքի', 277; աչքիդ', 14; աչքին՝', 9; աչքին։', 51; աչքին…։', 1; աչքին…', 1; աչքին', 542; աչքիս՝', 1; աչքիս։', 7; աչքիս', 61; աչքից', 1; աչքլածութիւնը', 1; աչքկապուկ', 1; աչքկապուկը։', 1; աչքկապուկը', 1; աչքկապուկի', 1; աչքկապուկին', 1; աչքն', 48; աչքնոց', 6; աչքով՝', 1; աչքով։', 5; աչքով', 125; աչքովդ։', 1; աչքովդ', 4; աչքովը', 20; աչքովն', 2; աչքովներու', 1; աչքովներուն', 1; աչքովս', 5; աչքս', 12; աչօք-բացօք', 1; աչօք', 8; աչօքն', 1; ապ', 5; ապ/217/րումները', 1; ապա–', 1; ապա–շալվարին', 1; ապա՝', 13; ապա', 78; ապա/160/րանքի', 1; ապաuերած', 1; ապաuերելէ', 1; ապաuերելու', 1; ապաuերող', 2; ապաբախտ', 6; ապաբախտին', 1; ապաբախտն', 1; ապաբան', 1; ապաբարոյ', 19; ապաբարոյութեամբ', 1; ապաբարոյութեամբը', 1; ապաբարոյութեան', 1; ապաբարոյութենէն', 2; ապաբարոյութիւնը', 1; ապագա՞ն։', 3; ապագա՞ն', 1; ապագա', 1; ապագայ', 102; ապագայապաշտ', 1; ապագայէ', 1; ապագայէն։', 2; ապագայէն', 8; ապագայի։', 1; ապագայի՞', 1; ապագայի', 20; ապագային՝', 1; ապագային։', 13; ապագային…։', 1; ապագային', 71; ապագայն', 2; ապագայով։', 1; ապագայով', 3; ապագայովը', 1; ապագայում', 1; ապագան։', 4; ապագան', 54; ապագաները', 1; ապագաներու', 1; ապագաներուն', 2; ապագաս', 1; ապագիր', 1; ապագով', 1; ապազգած', 2; ապազգայ', 4; ապազգայացումը', 1; ապազգային։', 2; ապազգային', 18; ապազգայինի', 1; ապազգայինն', 1; ապազգայնացած', 10; ապազգայնացման', 2; ապազգայնացուած', 1; ապազգայնացում', 1; ապազգայնութիւն։', 1; ապազգայնութիւնը', 2; ապազգայութեամբ', 1; ապազգայութեամբը', 1; ապազգայութեան', 1; ապազգայութի՞ւն', 1; ապազգայութիւնը', 1; ապազնիւ', 1; ապաթէոզէն', 1; ապաթէոզը', 1; ապաթիա', 1; ապաժամ', 12; ապաժամանակ', 1; ապաժառանգ', 1; ապաժառին', 1; ապալեր', 2; ապալերներուն', 1; ապալիրները', 1; ապած', 1; ապածնունդ', 1; ապակամ', 2; ապականա՛ծ։', 1; ապականած', 27; ապականացուին', 1; ապականելէ', 1; ապականելի', 1; ապականելով։', 1; ապականելով', 3; ապականեց', 1; ապականեցան։', 1; ապականէ', 1; ապականիչ', 4; ապականման', 1; ապականող', 3; ապականուած', 6; ապականուելով', 1; ապականուելու', 2; ապականութեան։', 1; ապականութեան', 32; ապականութեանը', 1; ապականութեանց', 5; ապականութենէն։', 1; ապականութենէն', 1; ապականութի՞ւն։', 1; ապականութի՞ւն', 1; ապականութիւն', 10; ապականութիւնէն', 1; ապականութիւնը', 8; ապականութիւնները', 4; ապականումին', 3; ապակեայ', 7; ապակեդրոն', 1; ապակեդրոնացում', 1; ապակեղէն', 10; ապակեղէնին', 1; ապակեղէնով', 1; ապակենտրոն', 1; ապակենտրոնութեամբ', 1; ապակենտրոնութիւնը', 1; ապակեպատ', 1; ապակեփեղկ', 1; ապակեփեղկերու', 1; ապակեփեղկին', 3; ապակի։', 2; ապակի', 30; ապակի՛ն։', 1; ապակիէ', 7; ապակիէն։…', 1; ապակիէն։', 1; ապակիէն', 3; ապակիի', 17; ապակիին', 27; ապակին։', 4; ապակին', 17; ապակիներ', 2; ապակիներէ', 1; ապակիներէն', 5; ապակիները։', 1; ապակիները', 28; ապակիներով', 2; ապակիներու', 2; ապակիներուն՝', 2; ապակիներուն։', 1; ապակիներուն', 12; ապակիով։', 1; ապակիով', 3; ապահայութենէն։', 1; ապահարզան։', 1; ապահարզան', 1; ապահարզանը։', 1; ապահարզանը', 2; ապահարզանի', 2; ապահարզանին', 1; ապահաւատ', 1; ապահով՝', 4; ապահով։', 5; ապահով', 291; ապահովաբար՝', 5; ապահովաբար։', 46; ապահովաբար', 254; ապահովագար։', 1; ապահովագոյն', 2; ապահովագրական', 3; ապահովագրելէ', 1; ապահովագրելիս', 1; ապահովագրելով', 1; ապահովագրի', 1; ապահովագրողն', 1; ապահովագրուած', 1; ապահովագրում', 1; ապահոված։', 2; ապահոված', 24; ապահովարար։', 3; ապահովարար', 8; ապահովաքար', 1; ապահովեալ', 1; ապահովել։', 6; ապահովել', 16; ապահովելէ', 3; ապահովելով։', 2; ապահովելով', 10; ապահովելու։', 5; ապահովելու', 23; ապահովելուն', 1; ապահովեն', 2; ապահովենք։', 1; ապահովես', 2; ապահովեր', 3; ապահովեց', 3; ապահովեցին', 3; ապահովեցիք', 1; ապահովէ', 2; ապահովէին', 4; ապահովէր', 5; ապահովը', 2; ապահովիչ։', 1; ապահովիչ', 6; ապահովիչը', 1; ապահովող։', 3; ապահովող', 3; ապահովողը', 1; ապահովու', 2; ապահովուած՝', 1; ապահովուած', 15; ապահովուելու', 1; ապահովուեցաւ', 2; ապահովութեամ', 1; ապահովութեամբ՝', 1; ապահովութեամբ։', 3; ապահովութեամբ', 17; ապահովութեամբը…։', 1; ապահովութեամբը', 12; ապահովութեան։', 1; ապահովութեան', 47; ապահովութեանը', 7; ապահովութեանս', 1; ապահովութենէն։', 2; ապահովութենէն', 6; ապահովութի՞ւն՝', 1; ապահովութի՞ւնը', 1; ապահովութիւն՝', 2; ապահովութիւն։', 3; ապահովութիւն', 30; ապահովութիւնը՝', 1; ապահովութիւնը։', 11; ապահովութիւնը', 46; ապահովութիւնն', 6; ապահովութիւնները', 1; ապահովուիր։', 1; ապահովում', 2; ապահովումը', 4; ապահովցնելու', 1; ապահովցուց', 10; ապահովցուցեր', 1; ապաղած', 1; ապամարդկային', 1; ապամեղ', 1; ապայժմէ՝', 1; ապայժմէ։', 1; ապայժմէ', 25; ապայժմէին', 1; ապայժմէութեան', 1; ապայժմէութեանը', 1; ապայժմէութիւնը', 3; ապան', 1; ապանոզ', 2; ապանքը', 1; ապաշ', 1; ապաշաւ', 3; ապաշաւը։', 1; ապաշաւը', 1; ապաշաւի', 1; ապաշխարանք', 2; ապաշխարանքը', 5; ապաշխարանքի', 3; ապաշխարանքին', 1; ապաշխարելով', 1; ապաշխարհանքը։', 1; ապաշխարող', 1; ապաշխարողներուն', 1; ապաշխարութեամբ', 1; ապաշխարութեան', 2; ապաշխարութիւն։', 1; ապաշխոյժ', 1; ապաշնորհ', 3; ապապայ', 1; ապապային', 1; ապառnղջ', 1; ապառա՛ժ', 2; ապառաժ։', 1; ապառաժ', 20; ապառաժեայ', 1; ապառաժէ', 7; ապառաժէն', 8; ապառաժը՝', 1; ապառաժը։', 2; ապառաժը', 11; ապառաժի', 23; ապառաժին։', 1; ապառաժին', 26; ապառաժն', 1; ապառաժներ', 3; ապառաժներէ', 1; ապառաժներէն', 3; ապառաժները', 9; ապառաժներով', 3; ապառաժներու', 7; ապառաժներուն։', 1; ապառաժներուն', 7; ապառաժութեան', 1; ապառաժուտ', 3; ապառիթ', 1; ապառիկ։', 1; ապառիկ', 15; ապառիկի', 2; ապառիկին', 2; ապառիկներով', 1; ապառիկներուն', 1; ապառնացեալ', 1; ապառնի՞ն։', 1; ապառնի՞ն', 1; ապառնի', 14; ապառնիէն։', 2; ապառնիէն', 1; ապառնիի', 2; ապառնիիդ', 1; ապառնիին։', 5; ապառնիին', 10; ապառնին', 7; ապառնիներուն', 1; ապառնիութիւնը', 1; ապառողջ', 1; ապառքներ', 1; ապառօշով', 1; ապաս/140/տանի', 1; ապասարոյ', 1; ապասերած', 4; ապասերումը', 1; ապասում', 1; ապաստան։', 1; ապաստան', 47; ապաստանա՜ծ', 1; ապաստանած՝', 1; ապաստանած։', 4; ապաստանած', 47; ապաստանածներ', 1; ապաստանածները։', 1; ապաստանարանը։', 1; ապաստանարանը', 2; ապաստանելէ', 1; ապաստանելով։', 4; ապաստանելով', 4; ապաստանելու։', 2; ապաստ