Յակոբ Օշականի աշխատանքների բառամթերքը

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

Դ

դա՜շտ', 1; դա՜ս՝', 3; դա՜ս', 1; դա՜ր։', 3; դա՜ր', 2; դա՜րը', 1; դա՜րձ', 1; դա՜րձը', 3; դա՞լ', 1; դա՞ս', 4; դա՞սը՝', 1; դա՞սը։', 4; դա՞սը', 2; դա՞րը', 2; դա՞րձ։', 1; դա՞րձն', 1; դա՞ւը։', 1; դա', 35; դա/71/տապարտէ', 1; դա՛նկը', 1; դա՛շտը՝', 1; դա՛սը՝', 2; դա՛սը։', 1; դա՛տը', 1; դա՛ր։', 1; դա՛ր', 2; դա՛րը', 1; դա՛րձեալ', 1; դա՛րձը՝', 1; դա148/րուն', 1; դաuականացած', 1; դաuականութեան', 1; դաuականութիւնը', 1; դաuերուն', 1; դաանափոխութեան', 1; դաանին։', 1; դաբիրէն', 2; դաբիրն', 1; դաբնիներու։', 1; դագա՜ղ', 1; դագա՞ղ', 1; դագաղ։', 2; դագաղ', 16; դագաղակերպ', 1; դագաղակիրը', 2; դագաղակիրն', 1; դագաղատիպ', 1; դագաղատունէն', 1; դագաղենք', 1; դագաղէ։', 1; դագաղէ', 3; դագաղէն։', 1; դագաղէն', 4; դագաղը', 16; դագաղի', 19; դագաղիդ', 2; դագաղիկը', 1; դագաղին։', 5; դագաղին', 39; դագաղն', 2; դագաղնե՜րը։', 1; դագաղներ', 3; դագաղները', 4; դագաղներու', 5; դագաղներուն։', 1; դագաղներուն', 3; դագաղուածներէն', 1; դագաղտունին', 2; դադ', 1; դադ/202/րելով', 1; դադա՞ր։', 1; դադա՛ր՝', 2; դադաղ', 1; դադար։', 2; դադար', 32; դադարեալ', 1; դադարել', 1; դադարեսցին', 1; դադարեցին', 1; դադարեցնել', 1; դադարեցնեն', 1; դադարեցնում', 1; դադարէ', 3; դադարէն՝', 1; դադարէն', 8; դադարը՝', 5; դադարը։', 2; դադարը', 18; դադարի։', 1; դադարի', 15; դադարին՝', 1; դադարին։', 4; դադարին', 8; դադարն', 3; դադարներով։', 1; դադարներու', 1; դադարներուն', 1; դադարով', 2; դադարովը', 1; դադարումէն', 1; դադարումը։', 1; դադարումը', 1; դադարց', 1; դադէն', 2; դադէնենց', 1; դադէնը', 2; դադէնին', 2; դադուշ', 1; դադուշին', 2; դադուշիս։', 3; դադուշն', 2; դադրած։', 5; դադրած', 190; դադրելէ', 2; դադրելը', 1; դադրելով՝', 1; դադրելով', 6; դադրելովը', 2; դադրելու', 2; դադրելուն', 1; դադրեր։', 1; դադրեր', 24; դադրեցան', 15; դադրեցանք', 1; դադրեցաւ։', 1; դադրեցաւ', 26; դադրեցնել', 3; դադրեցնելով', 2; դադրեցնելու', 2; դադրեցնեն', 1; դադրեցնէ', 1; դադրեցնէր', 1; դադրեցուց', 2; դադրեցուցեր', 2; դադրեցուցին', 1; դադրէ', 2; դադրէին', 22; դադրէր', 23; դադրի։', 2; դադրի՞', 1; դադրի', 92; դադրիլ։', 1; դադրիլը', 1; դադրիլն', 1; դադրիմ', 2; դադրին', 46; դադրինք։', 1; դադրինք', 9; դադրիս', 2; դադրիր։', 5; դադրիր', 71; դադրիք', 1; դադրող', 1; դադրողը', 1; դաթի', 1; դաժան։', 9; դաժան', 215; դաժանագոյն', 1; դաժանատես', 1; դաժանելի', 1; դաժանէն', 2; դաժանը', 1; դաժանութեամբ', 2; դաժանութեամբը', 1; դաժանութեան', 5; դաժանութենէն', 1; դաժանութիւն։', 2; դաժանութիւն', 1; դաժանութիւնը։', 1; դաժանութիւնը', 10; դաժանուտ', 1; դաժանցած', 1; դաժանցաւ։', 1; դաժանցուցեր', 1; դաժանօրէն', 2; դաիթ', 1; դալ', 1; դալավերջիկ', 1; դալար։', 3; դալար', 21; դալարագեղ', 3; դալարագին', 1; դալարազին', 1; դալարեայ', 1; դալարը', 2; դալարին', 1; դալարիքի', 1; դալարիքին', 1; դալարն', 1; դալարները', 1; դալարովը', 1; դալարութեան', 1; դալարուն', 1; դալարւոջ', 1; դալկաբար', 3; դալկագին', 1; դալկադէմ', 2; դալկախառն', 1; դալկահա՜', 1; դալկահա՛ր', 1; դալկահար՝', 1; դալկահար։', 1; դալկահար', 39; դալկահարել', 1; դալկահարը', 3; դալկանալ', 2; դալկանալով', 1; դալկանալու', 2; դալկանալուն', 1; դալկանայ', 7; դալկանային։', 1; դալկանային', 4; դալկանան։', 4; դալկանան', 6; դալկանար։', 3; դալկանար', 2; դալկանուշ', 2; դալկացած', 18; դալկացան', 3; դալկացաւ', 4; դալկացման', 2; դալկացնել։', 1; դալկացնելով', 2; դալկացնելու', 1; դալկացնէ', 1; դալկացող', 1; դալկացում', 1; դալկացումը', 2; դալկացումներուն', 2; դալկացումով', 2; դալկացումովը', 1; դալկացուց', 2; դալկացուցած', 2; դալկերանգ', 1; դալկոտ', 8; դալկութանց', 1; դալկութեամբ՝', 1; դալկութեամբ', 5; դալկութեամբը։', 1; դալկութեամբը', 3; դալկութեան', 8; դալկութեանը', 3; դալկութեանց՝', 1; դալկութեանց', 2; դալկութենէն', 3; դալկութենէս։', 1; դալկութի՞ւնը', 1; դալկութիւն։', 4; դալկութիւն', 8; դալկութիւնը', 18; դալկութիւններ', 1; դալկութիւններէ', 1; դալկութիւններէն', 2; դալկութիւնները', 14; դալկութիւններով', 2; դալկութիւններուն', 4; դալկութիւնս', 1; դալկօրէն', 9; դալո՜ւկ', 1; դալու', 1; դալուկ՝', 1; դալուկ։', 2; դալուկ', 74; դալուկէն', 1; դալուկը։', 1; դալուկը', 7; դալուկի', 1; դալուկն', 4; դալուկներով։', 1; դալուկով', 1; դալուկովը՝', 1; դական', 1; դականութեան', 1; դակացնող', 1; դակերը', 1; դակլահար', 1; դակներ', 1; դահ92/լիճները։', 1; դահականի', 1; դահանալ', 1; դահացած', 7; դահի՜ճ…', 1; դահի՛ճ', 1; դահիճ', 4; դահիճը։', 1; դահիճը', 6; դահիճի', 3; դահիճին։', 4; դահիճին', 11; դահիճներ', 1; դահիճներէն', 2; դահիճները։', 3; դահիճները', 5; դահիճների', 1; դահիճներն', 4; դահիճներով', 1; դահիճներու', 1; դահիճներուդ', 1; դահիճներուն', 9; դահիճքն', 1; դահլիճ', 3; դահլիճէն', 1; դահլիճին', 4; դահլիճները', 1; դահլիճներու', 2; դահլիճներուն', 4; դահութիւն', 1; դաղ', 1; դաղիացի', 1; դաղիացիներուն', 1; դաղիացիք', 1; դաղուած', 1; դամ', 2; դաման', 1; դամասկոս', 2; դամասկոսէն', 1; դամասկոսի', 4; դամասկոսն', 1; դամատա', 1; դամբան՝', 1; դամբան', 1; դամբանագրեր', 1; դամբանախոյս', 1; դամբանախօսն', 1; դամբանախօսուի', 1; դամբանական', 7; դամբանականելու', 1; դամբանականէն', 1; դամբանականը։', 1; դամբանականը', 4; դամբանականն', 1; դամբանականներ։', 1; դամբանականներ', 3; դամբանականները', 5; դամբանականներու', 1; դամբանականներուն', 1; դամբանել', 1; դամբանելու', 1; դամբանեմ', 1; դամբանէն', 2; դամբանը', 2; դամբանի', 3; դամբանին', 8; դամբաններ', 1; դամբաններէն', 2; դամբաններու', 1; դամբաններուն', 6; դամբանող', 1; դամբանումէն', 1; դամբանումին', 1; դամբարա՞նը', 1; դամբարան', 11; դամբարանային', 1; դամբարանէն', 1; դամբարանը։', 8; դամբարանը', 13; դամբարանի', 6; դամբարանին։', 5; դամբարանին', 4; դամբարանն', 3; դամբարաննե՜րը՝', 1; դամբարաննե՛ր', 1; դամբարաններ', 4; դամբարաններէն։', 1; դամբարաններէն', 5; դամբարանները։', 1; դամբարանները', 14; դամբարաններու', 4; դամբարաններուն։', 2; դամբարաններուն', 6; դամբարանուած', 1; դամբարանութիւնները', 1; դամիանոսին', 1; դամոկլեան', 2; դամուած', 1; դամռանկի', 1; դամրարան', 1; դայակը', 1; դայակին', 1; դայեակ', 1; դայեակէ', 2; դայեակը', 12; դայեակի', 3; դայեակին։', 1; դայեակին', 3; դայեակն', 1; դայեակները՝', 1; դայեակները', 5; դայեակներն', 1; դայեակներուն', 3; դայեկ', 15; դայեկէ', 1; դայեկէն', 1; դայեկը։', 2; դայեկը', 21; դայեկի', 2; դայեկին։', 1; դայեկին', 18; դայեկն', 4; դայեկներ…', 1; դայեկուած', 1; դայեց', 1; դայթակղութիւններ', 1; դային', 2; դայլայլի', 1; դայլայլիկ', 1; դայլայլիկներուն', 1; դայլայլին', 1; դայնագրերով', 1; դայու', 1; դան', 1; դանա՜կ՝', 1; դանա՜կը։', 1; դանա՛կ', 1; դանա՛կը', 1; դանակ-դանակ', 1; դանակ։', 4; դանակ', 42; դանակէ', 3; դանակէն՝', 1; դանակէն։', 3; դանակէն', 16; դանակը։', 3; դանակը', 96; դանակի', 47; դանակին՝', 1; դանակին։', 3; դանակին', 55; դանակն', 2; դանակներ', 5; դանակներէն', 1; դանակները՝', 1; դանակները։', 1; դանակները', 11; դանակներով։', 1; դանակներով', 5; դանակներովը', 1; դանակներու', 4; դանակներուն', 5; դանակնին', 1; դանակով։', 3; դանակով', 23; դանակովը։', 3; դանակովը', 6; դանգին', 2; դանդա՜ղ', 1; դանդա՛ղ՝', 1; դանդա՛ղ', 2; դանդաղ-դանդաղ', 3; դանդաղ–դանդաղ', 1; դանդաղ՝', 4; դանդաղ։', 10; դանդաղ', 228; դանդաղաբար', 1; դանդաղագին', 1; դանդաղագնաց', 1; դանդաղած', 1; դանդաղակերպ', 1; դանդաղակոյտ', 1; դանդաղամիտ', 1; դանդաղանայ՝', 1; դանդաղանքը', 1; դանդաղաշարժ', 1; դանդաղաքայլ', 1; դանդաղել', 2; դանդաղելով։', 1; դանդաղելով', 2; դանդաղելու', 1; դանդաղեր', 1; դանդաղեցաւ։', 1; դանդաղեցաւ', 3; դանդաղեցէք', 1; դանդաղեցնելով', 1; դանդաղեցնող', 1; դանդաղեցում', 1; դանդաղեցուց', 2; դանդաղեցուցած', 1; դանդաղէին։', 1; դանդաղէին', 1; դանդաղէր', 5; դանդաղընթաց։', 1; դանդաղի։', 3; դանդաղի', 12; դանդաղիլ։', 1; դանդաղիլ', 2; դանդաղին', 2; դանդաղիր։', 2; դանդաղիր', 3; դանդաղկոտ', 1; դանդաղնայ', 2; դանդաղութեամբ', 2; դանդաղութեան', 6; դանդաղութեանը', 3; դանդաղութիւն՝', 1; դանդաղութիւնը', 10; դանդաղութիւնն', 1; դանդաղութիւններովը', 1; դանդաղութիւնով', 2; դանդաղումով', 1; դանդաղուն', 1; դանդաղցեր', 1; դանդաղցնէ', 1; դանդաղօրէն', 10; դանդաչանքին', 1; դանդաչելէն։', 1; դանդաչելէն', 2; դանդաչելով', 1; դանդաչեր։', 1; դանդաչում', 1; դանդաչումին։', 1; դանդաչումովը', 1; դանդաջում', 1; դանդիռ', 2; դանդիռէն։', 1; դանդիռին', 1; դանդիռն', 1; դանդիր', 1; դանդուռովը։', 1; դանիացի', 1; դանիել', 7; դանիէլ', 101; դանիէլի', 9; դանկըտե՛մ', 1; դանկըտել', 3; դանկըտելէ', 1; դանկըտելը', 1; դանկըտելով', 3; դանկըտելու', 2; դանկըտեն', 1; դանկըտեր', 1; դանկըտէին', 1; դանկըտէր', 5; դանկըտող։', 1; դանկըտող', 6; դանկըտուած', 4; դանկըտուելով', 1; դանկըտուէր', 1; դանկըտուի', 1; դանկըտումէն։', 1; դանկըտումն', 1; դանկի', 4; դանկին', 3; դանկով', 1; դանկտուած՝', 1; դանկտուած', 1; դանուբ', 1; դանուբէն։', 1; դանուբէն', 4; դանուբը', 1; դանտ', 1; դանտե', 2; դանտէ', 1; դանտէի', 1; դաշ', 2; դաշի՜նքը', 1; դաշինք', 10; դաշինքը', 1; դաշինքներով։', 1; դաշինքներով', 1; դաշն', 53; դաշնա՞կ։', 2; դաշնագին', 1; դաշնագիր', 2; դաշնագիրը', 4; դաշնագրէ', 1; դաշնագրէն։', 1; դաշնագրին', 3; դաշնագրով', 1; դաշնադրութեան։', 1; դաշնադրութիւնը', 1; դաշնադրութիւնք', 1; դաշնաթաւալ', 11; դաշնակ', 15; դաշնակահար', 3; դաշնակահարը։', 1; դաշնակահարը', 6; դաշնակաւոր', 2; դաշնակերտուած։', 1; դաշնակէ', 1; դաշնակէն', 3; դաշնակը', 12; դաշնակի', 16; դաշնակին', 13; դաշնակից', 5; դաշնակիցը', 1; դաշնակիցն', 1; դաշնակիցներ', 1; դաշնակիցները', 1; դաշնակիցներն', 1; դաշնակիցներու', 2; դաշնակն', 2; դաշնակներ', 1; դաշնակները', 2; դաշնակովը', 1; դաշնակութե', 1; դաշնակութեամբ', 4; դաշնակութեան։', 1; դաշնակութեան', 21; դաշնակութեանը', 1; դաշնակութեանց', 1; դաշնակութենէն', 2; դաշնակութի՞ւնը', 1; դաշնակութիւն։', 1; դաշնակութիւն', 14; դաշնակութիւնը։', 2; դաշնակութիւնը', 15; դաշնակութիւնն', 2; դաշնակութիւններ', 1; դաշնակութիւններէն', 1; դաշնակութիւնները։', 2; դաշնակութիւնները', 1; դաշնակութիւններով', 1; դաշնակութիւններու', 1; դաշնակութիւններուն։', 1; դաշնակութիւններուն', 1; դաշնակութիւնովը', 1; դաշնակութուն', 1; դաշնակուին', 1; դաշնակս', 1; դաշնակցած', 3; դաշնակցական', 19; դաշնակցականը։', 1; դաշնակցականը', 1; դաշնակցականները՝', 1; դաշնակցականները', 1; դաշնակցականներու', 2; դաշնակցելովը՝', 1; դաշնակցի', 3; դաշնակցին', 3; դաշնակցող', 1; դաշնակցուած', 1; դաշնակցութեան', 6; դաշնակցութեանց', 1; դաշնակցութիւն', 1; դաշնակցութիւնը', 4; դաշնակցութիւնն', 1; դաշնակք', 8; դաշնահունչ', 1; դաշնամո՜ւրը', 1; դաշնամուր', 3; դաշնամուրեան', 2; դաշնամուրը', 3; դաշնամուրի', 2; դաշնամուրին', 12; դաշնային', 1; դաշնանուագ', 1; դաշնաորուի', 1; դաշնաւոր', 30; դաշնաւորած', 2; դաշնաւորելէ', 1; դաշնաւորելով', 3; դաշնաւորելու։', 1; դաշնաւորելու', 3; դաշնաւորեն', 3; դաշնաւորէ։', 1; դաշնաւորէ', 4; դաշնաւորէր', 1; դաշնաւորը', 1; դաշնաւորի', 1; դաշնաւորմամբ', 1; դաշնաւորմամբը', 1; դաշնաւորման', 3; դաշնաւորմանց։', 1; դաշնաւորող', 2; դաշնաւորուած', 4; դաշնաւորուելով', 1; դաշնաւորուէին', 2; դաշնաւորութեամբ', 2; դաշնաւորութեան', 3; դաշնաւորութիւնը', 2; դաշնաւորուի', 4; դաշնաւորուիլ', 1; դաշնաւորուին', 5; դաշնաւորուիր', 1; դաշնաւորում։', 1; դաշնաւորում', 3; դաշնաւորումը', 3; դաշնաւորումները', 1; դաշնաւորումով։', 2; դաշներգները', 1; դաշնը', 1; դաշնուէին', 1; դաշնուէր', 2; դաշնութեամբ', 1; դաշնութեան։', 1; դաշնութեան', 5; դաշնութիւն', 5; դաշնութիւնը', 3; դաշնութիւնն', 1; դաշնուիլ', 1; դաշնուին', 5; դաշնօրէն', 1; դաշո՞յնը', 1; դաշո՛յնը։', 2; դաշո՛յնը', 1; դաշոյն', 14; դաշոյնէն', 3; դաշոյնը։', 2; դաշոյնը', 42; դաշոյնի։', 1; դաշոյնի', 16; դաշոյնին՝', 1; դաշոյնին', 20; դաշոյնն', 1; դաշոյններ', 2; դաշոյններէ', 1; դաշոյնները', 3; դաշոյններովը', 1; դաշոյններու', 4; դաշոյններուն', 3; դաշոյնով։', 1; դաշոյնով', 7; դաշունահար։', 1; դաշունահար', 2; դաշունահարում', 1; դաշունաձեւ', 2; դաշունիկը', 1; դաշունող', 2; դաշունուած', 3; դաշունուէր։', 1; դաշունումին', 1; դաշտ՝', 1; դաշտ։', 5; դաշտ', 72; դաշտաբնակները', 1; դաշտագեղ', 1; դաշտագետին', 1; դաշտագետինէն', 2; դաշտագետինը', 3; դաշտագետինները', 1; դաշտագետիններուն', 1; դաշտագետնի', 1; դաշտագետնին', 1; դաշտահովտակները', 1; դաշտամասը', 1; դաշտամուկը', 1; դաշտային', 16; դաշտայինները', 2; դաշտայնանալու', 1; դաշտան', 1; դաշտանալու', 1; դաշտանկար։', 1; դաշտանկար', 16; դաշտանկարէն', 1; դաշտանկարը։', 1; դաշտանկարը', 3; դաշտանկարի', 3; դաշտանկարին', 4; դաշտանկարներ։', 2; դաշտանկարներ', 2; դաշտանկարներէն', 1; դաշտանկարները', 4; դաշտանկարներով', 1; դաշտանկարներու', 8; դաշտանկարներուն', 3; դաշտաշխարհին', 1; դաշտավայրերը', 2; դաշտավայրերու', 1; դաշտավայրը', 3; դաշտավայրին։', 1; դաշտավայրին', 7; դաշտաց', 3; դաշտացած', 1; դաշտացնող', 1; դաշտենի', 2; դաշտեր՝', 1; դաշտեր։', 1; դաշտեր', 9; դաշտերէ՜ն', 1; դաշտերէ', 2; դաշտերէն՝', 1; դաշտերէն։', 9; դաշտերէն', 42; դաշտերը՝', 1; դաշտերը։', 7; դաշտերը', 51; դաշտերիդ', 1; դաշտերին', 1; դաշտերն', 6; դաշտերով', 1; դաշտերու', 22; դաշտերում', 1; դաշտերուն։', 9; դաշտերուն', 87; դաշտեցուցանէր', 1; դաշտէ', 2; դաշտէն։', 2; դաշտէն', 43; դաշտը՝', 2; դաշտը։', 11; դաշտը', 82; դաշտըս', 1; դաշտի', 84; դաշտիկ', 1; դաշտիկը', 2; դաշտիկներ', 1; դաշտիկներուն', 1; դաշտին՝', 3; դաշտին։', 10; դաշտին…։', 1; դաշտին…', 1; դաշտին', 149; դաշտինն', 1; դաշտն', 19; դաշտով', 1; դաշտում', 6; դաշտուն', 1; դաշտս', 1; դաշտք', 1; դաոաստանը', 1; դաոնութիւնը', 1; դաչնակը', 1; դաչոյն', 1; դապականութիւնը', 1; դապետ', 1; դապետական', 1; դառ', 3; դառ/134/նութենէն', 1; դառած', 1; դառն՝', 1; դառն', 176; դառնա՜լը', 1; դառնա՜ր', 1; դառնա՞ր', 2; դառնա', 3; դառնագին՝', 1; դառնագին', 12; դառնագոյն՝', 1; դառնագոյն', 37; դառնադառն', 1; դառնադէմ', 2; դառնաթաւալ', 1; դառնաթոյն', 3; դառնաժպիտ', 1; դառնալ։', 19; դառնալ…', 1; դառնալ', 150; դառնալէ։', 3; դառնալէ', 22; դառնալէն', 11; դառնալը։', 6; դառնալը', 10; դառնալից', 1; դառնալն', 5; դառնալնուն։', 1; դառնալով՝', 1; դառնալով։', 15; դառնալով', 118; դառնալովը', 1; դառնալու՝', 4; դառնալու։', 26; դառնալու…', 1; դառնալու', 276; դառնալուն։', 2; դառնալուն', 8; դառնալուս։', 1; դառնախոհ', 1; դառնակարան', 1; դառնակորով', 2; դառնակսկիծ։', 1; դառնակսկիծ', 5; դառնահամ', 11; դառնահեծ', 1; դառնահիւս', 2; դառնաղէտ', 1; դառնամ։', 4; դառնամ', 38; դառնայ՝', 6; դառնայ։', 77; դառնայ', 655; դառնայի', 7; դառնային։', 16; դառնային', 136; դառնայինք', 4; դառնայիր', 2; դառնայով։', 1; դառնան՝', 2; դառնան։', 45; դառնան', 341; դառնանալ', 1; դառնանալով', 1; դառնանալու', 1; դառնանայ', 1; դառնանանք։', 1; դառնանաս', 1; դառնանար՝', 1; դառնանար', 4; դառնանք։', 2; դառնանք', 20; դառնաս։', 3; դառնաս', 17; դառնասիրտ', 1; դառնար՝', 2; դառնար։', 48; դառնար', 404; դառնարդիւն', 1; դառնացած։', 1; դառնացած', 16; դառնացածը', 1; դառնացաւ՝', 1; դառնացաւ', 3; դառնացնել', 1; դառնացնելու', 1; դառնացներ', 2; դառնացնէ', 2; դառնացող', 2; դառնացուածը', 1; դառնացում։', 1; դառնացումը՝', 1; դառնացումը', 1; դառնացումի', 1; դառնացուց', 2; դառնացուցած', 1; դառնացուցեր', 1; դառնացուցին։', 1; դառնաք։', 2; դառնաք', 12; դառներանգ', 1; դառնը', 1; դառնին', 1; դառնութեամբ։', 6; դառնութեամբ', 62; դառնութեամբը։', 2; դառնութեամբը', 3; դառնութեան։', 5; դառնութեան', 35; դառնութեանը', 2; դառնութեանց', 4; դառնութենէ', 1; դառնութենէն։', 1; դառնութենէն', 4; դառնութի՜ւն՝', 2; դառնութի՜ւնը։', 1; դառնութի՞ւն', 2; դառնութի՞ւնը։', 1; դառնութի՞ւնը', 1; դառնութի', 1; դառնութի՛ւնը՝', 1; դառնութիւն։', 3; դառնութիւն', 45; դառնութիւնը՝', 4; դառնութիւնը։', 6; դառնութիւնը…', 1; դառնութիւնը', 88; դառնութիւնն', 6; դառնութիւններ՝', 1; դառնութիւններ։', 1; դառնութիւններ', 4; դառնութիւններէն', 1; դառնութիւնները։', 2; դառնութիւնները', 16; դառնութիւններով', 1; դառնութիւններու։', 1; դառնութիւններու', 3; դառնութիւններուն։', 1; դառնութիւններուն', 4; դառնում', 12; դառնումին', 1; դառնօրէն', 24; դառումներուն', 1; դառցեն', 1; դաս', 126; դասա', 1; դասա/463/ւորած', 1; դասագիրք։', 1; դասագիրք', 19; դասագիրքեր։', 1; դասագիրքեր', 8; դասագիրքերէ', 1; դասագիրքերէն', 3; դասագիրքերը', 9; դասագիրքերով։', 1; դասագիրքերով', 1; դասագիրքերու', 17; դասագիրքերուն', 8; դասագիրքէ', 2; դասագիրքէն', 1; դասագիրքը՝', 1; դասագիրքը։', 1; դասագիրքը', 9; դասագիրքի', 8; դասագիրքին', 10; դասագիրքով։', 1; դասագլուխ', 1; դասագրական', 5; դասագրային', 1; դասագրայինէն', 1; դասագրայինը', 1; դասագրեց', 1; դասագրքերէն', 1; դասագրքերու', 1; դասագրքին', 1; դասազուրկները', 1; դասաժամերուն', 1; դասաժամը', 1; դասալի՛ք', 1; դասալիք։', 1; դասալիք', 5; դասալիքը', 3; դասալիքի', 1; դասալիքներէ', 1; դասալքութ', 1; դասալքութեամբը։', 1; դասալքութեան', 1; դասալքութի՞ւնը։', 1; դասալքութիւնը։', 2; դասալքութիւնը', 2; դասալքութիւնները', 1; դասալքումը', 1; դասալքումները', 1; դասախօ՞սը', 1; դասախօս—քննադատները', 1; դասախօս՝', 1; դասախօս։', 2; դասախօս', 21; դասախօսած։', 1; դասախօսած', 6; դասախօսածը', 1; դասախօսական', 10; դասախօսային', 1; դասախօսել', 2; դասախօսելէ', 1; դասախօսելի', 1; դասախօսելով', 4; դասախօսելու։', 1; դասախօսելու', 2; դասախօսեր', 2; դասախօսեց', 1; դասախօսէ', 3; դասախօսէր', 3; դասախօսը', 11; դասախօսի', 2; դասախօսին', 6; դասախօսման', 1; դասախօսն', 1; դասախօսներ', 2; դասախօսներէ', 1; դասախօսներէն', 1; դասախօսները', 5; դասախօսներով', 1; դասախօսներու։', 1; դասախօսներու', 3; դասախօսներուն', 4; դասախօսող', 1; դասախօսուած', 2; դասախօսութեան', 7; դասախօսութեանց։', 1; դասախօսութեանց', 9; դասախօսութիւն։', 1; դասախօսութիւն', 3; դասախօսութիւնը', 5; դասախօսութիւններ', 4; դասախօսութիւնները', 8; դասախօսութիւններով։', 1; դասախօսութիւններով', 1; դասախօսութիւններու', 1; դասախօսութիւններուն', 2; դասախօսսած', 1; դասած', 2; դասակ-դասակ', 1; դասակ', 6; դասակա՞ն', 1; դասակա՞րգ', 1; դասակա՛ն', 1; դասական–ռոմանթիք', 1; դասական՝', 2; դասական։', 1; դասական', 558; դասականաշունչ', 1; դասականացա՜ծ', 1; դասականացած', 7; դասականէն', 1; դասականը', 2; դասականին։', 1; դասականին', 2; դասականներ', 1; դասականներէն', 3; դասականները', 3; դասականների', 1; դասականներու', 3; դասականներուն', 4; դասականութեամբ', 4; դասականութեան', 14; դասականութենէ', 1; դասականութենէն։', 1; դասականութիւն', 6; դասականութիւնը՝', 1; դասականութիւնը։', 1; դասականութիւնը', 14; դասակարգ՝', 1; դասակարգ։', 1; դասակարգ', 40; դասակարգային', 19; դասակարգել', 2; դասակարգելէ', 1; դասակարգելու', 5; դասակարգեր։', 1; դասակարգեր', 3; դասակարգերէ։', 1; դասակարգերէն։', 1; դասակարգերէն', 1; դասակարգերը', 6; դասակարգերն', 1; դասակարգերու։', 2; դասակարգերու', 11; դասակարգերուն', 3; դասակարգէ։', 1; դասակարգէ', 7; դասակարգէն։', 7; դասակարգէն', 21; դասակարգը՝', 2; դասակարգը։', 6; դասակարգը', 95; դասակարգի։', 1; դասակարգի', 59; դասակարգին։', 9; դասակարգին', 99; դասակարգինն', 1; դասակարգն', 6; դասակարգները', 1; դասակարգով', 1; դասակարգովը', 1; դասակարգուած', 1; դասակարգութիւն։', 1; դասակարգութիւն', 1; դասակարգութիւնը', 1; դասակարգումը', 1; դասակարգումի', 3; դասակարգումին', 2; դասակարգօրէն', 1; դասակը։', 1; դասակին', 1; դասակներ', 1; դասակներէն', 1; դասակները', 2; դասակներու', 1; դասամիջոցը', 1; դասամիջոցներուն', 1; դասային', 1; դասապահ', 2; դասապահը։', 1; դասապահին', 2; դասասաց', 1; դասավորելու', 1; դասատու։', 1; դասատու', 8; դասատուի', 2; դասատուն։', 1; դասատուն', 7; դասատուները', 3; դասատուներով', 1; դասատուութիւնը', 1; դասարան։', 1; դասարան', 8; դասարանական', 2; դասարանէն', 3; դասարանը՝', 1; դասարանը։', 1; դասարանը', 6; դասարանի', 10; դասարանին։', 1; դասարանին', 14; դասարանն', 1; դասարաններ', 2; դասարաններէն։', 1; դասարանները։', 1; դասարանները', 2; դասարաններու', 5; դասարաններուն', 1; դասարանով', 1; դասաւանդած', 1; դասաւանդութեան', 2; դասաւանդութիւն', 1; դասաւանդութիւնը', 1; դասաւանդութիւնն', 1; դասաւանդումը', 1; դասաւորած', 11; դասաւորել։', 2; դասաւորել', 21; դասաւորելէ', 2; դասաւորելը', 1; դասաւորելով։', 1; դասաւորելով', 1; դասաւորելու։', 1; դասաւորելու', 28; դասաւորելուն', 1; դասաւորեն', 3; դասաւորեր', 1; դասաւորեց', 5; դասաւորեցի', 1; դասաւորէ', 4; դասաւորէին։', 1; դասաւորէր', 5; դասաւորին', 1; դասաւորիչ', 1; դասաւորման', 22; դասաւորող։', 1; դասաւորող', 7; դասաւորողը', 1; դասաւորուած՝', 1; դասաւորուած։', 1; դասաւորուած', 31; դասաւորուելու', 1; դասաւորուեր', 1; դասաւորութեանց', 1; դասաւորուի', 1; դասաւորուին', 1; դասաւորում', 7; դասաւորումէն', 3; դասաւորումը', 23; դասաւորումի', 1; դասաւորումին՝', 1; դասաւորումին', 2; դասաւորումներուն', 1; դասաւորումով', 2; դասդասուել', 1; դասե՞րը։', 2; դասել', 4; դասելի', 1; դասելով', 2; դասելու', 4; դասեմ', 2; դասեն', 4; դասենք', 3; դասեր', 23; դասերէ։', 2; դասերէ', 4; դասերէն։', 3; դասերէն', 12; դասերը՝', 2; դասերը։', 2; դասերը', 58; դասերն', 3; դասերով', 4; դասերովը', 7; դասերու։', 1; դասերու', 12; դասերուն։', 3; դասերուն', 36; դասերուս', 1; դասերս։', 1; դասերս', 3; դասեց', 1; դասէ՜ն', 1; դասէ', 7; դասէն։', 9; դասէն…', 1; դասէն', 17; դասէր', 2; դասը՝', 3; դասը։', 9; դասը', 98; դասընթացքը', 1; դասընթացքի', 1; դասընթացքին', 1; դասընթացքներով', 1; դասընթացքներուն', 1; դասընկերն', 2; դասընկերներ', 1; դասընկերներէն', 1; դասընկերները', 1; դասի', 25; դասիդ։', 1; դասիդ', 1; դասին', 28; դասն', 12; դասող', 2; դասողները', 2; դասով։', 1; դասով', 1; դասովը', 7; դասովի', 1; դասու', 5; դասուած', 7; դասուելու։', 2; դասուելու', 11; դասուեցան', 1; դասուեցաւ', 1; դասուէին։', 2; դասուէին', 1; դասուէր', 2; դասութիւնը՝', 1; դասուի։', 1; դասուի՞', 1; դասուի', 5; դասուիլ։', 1; դասուիլ', 3; դասուին', 3; դասումէն', 1; դասուն', 5; դասուող', 2; դասռնութիւնը', 1; դասս', 3; դաստակ', 1; դաստակերտ', 1; դաստակերտած', 1; դաստակերտը', 1; դաստակերտին', 1; դաստակէ', 1; դաստակէն', 6; դաստակը։', 2; դաստակը', 10; դաստակին։', 2; դաստակին', 6; դաստակն', 2; դաստակներէն։', 2; դաստակները', 8; դաստակների', 1; դաստակներուն։', 2; դաստակներուն', 3; դաստակներս', 1; դաստակով։', 1; դաստանական', 1; դաստառակ', 4; դաստառակը', 1; դաստառակի', 2; դաստառակին', 1; դաստառակուած', 1; դաստիակութեանը', 1; դաստիարակ', 7; դաստիարակելը', 1; դաստիարակելով։', 1; դաստիարակելու', 6; դաստիարակեց։', 2; դաստիարակէ։', 1; դաստիարակէ', 2; դաստիարակէն', 2; դաստիարակը', 10; դաստիարակի', 10; դաստիարակին։', 1; դաստիարակին', 4; դաստիարակիչ', 1; դաստիարակն', 1; դաստիարակներդ', 1; դաստիարակներն', 1; դաստիարակուած', 3; դաստիարակութեամբ', 3; դաստիարակութեան։', 3; դաստիարակութեան', 31; դաստիարակութեանդ', 1; դաստիարակութենէ', 1; դաստիարակութենէն', 1; դաստիարակութիւն', 15; դաստիարակութիւնը', 13; դաստիարակումին', 1; դաստիարակչական', 1; դասք', 1; դավանաբանական', 1; դավանաբանականն', 1; դավերը', 1; դավթար', 1; դավթարը', 1; դատ։', 1; դատ', 24; դատա', 1; դատաբանութիւնը։', 1; դատախազ', 4; դատախազած', 1; դատախազական', 1; դատախազականը', 1; դատախազը', 4; դատախազի', 7; դատախազին', 2; դատախազն', 1; դատախազներէն', 1; դատախազները', 3; դատախազներուն', 1; դատախազութեան', 1; դատախազութիւն։', 1; դատախազութիւնը։', 1; դատախազութիւնը', 2; դատախաղականին', 1; դատած', 47; դատածէն', 1; դատածը', 1; դատակազմի', 1; դատակազմին', 1; դատական', 50; դատակնիք։', 1; դատակնիքէն։', 1; դատակնիքէն', 2; դատակնիքը՝', 1; դատակնիքը', 5; դատակնիքն', 1; դատակնիքով։', 1; դատակնիքովը', 1; դատակնքուած', 1; դատանք', 1; դատանքը', 1; դատանքն', 1; դատապար', 1; դատապար/138/տած', 1; դատապարտած', 15; դատապարտեալ', 5; դատապարտեալը', 3; դատապարտեալի', 2; դատապարտեալները', 1; դատապարտեալների', 1; դատապարտեալներու', 2; դատապարտեալներուն', 3; դատապարտել։', 6; դատապարտել', 14; դատապարտելէ', 7; դատապարտելը', 2; դատապարտելի։', 3; դատապարտելի', 18; դատապարտելով', 14; դատապարտելու։', 3; դատապարտելու', 32; դատապարտեմ', 7; դատապարտեն։', 1; դատապարտեն', 7; դատապարտենք', 2; դատապարտես։', 1; դատապարտեր։', 1; դատապարտեր', 11; դատապարտեց', 4; դատապարտեցին', 9; դատապարտեցինք', 1; դատապարտեցիր', 1; դատապարտէ', 10; դատապարտէին', 4; դատապարտէր։', 1; դատապարտէր', 9; դատապարտէք', 1; դատապարտըւած՝', 1; դատապարտըւած', 2; դատապարտիքէ', 1; դատապարտման։', 1; դատապարտման', 1; դատապարտող։', 3; դատապարտող', 8; դատապարտողի', 1; դատապարտողներէն', 1; դատապարտողները', 2; դատապարտողներն', 1; դատապարտողներուն', 1; դատապարտու', 1; դատապարտուա՜ծ՝', 1; դատապարտուա՜ծ', 1; դատապարտուած՝', 1; դատապարտուած։…', 1; դատապարտուած։', 9; դատապարտուած', 126; դատապարտուածը', 2; դատապարտուածի', 1; դատապարտուածներ', 2; դատապարտուածները', 3; դատապարտուածների', 5; դատապարտուածներու', 1; դատապարտուածներուն', 2; դատապարտուելը', 1; դատապարտուելով', 1; դատապարտուեր', 1; դատապարտուեցան', 1; դատապարտուեցաւ։', 1; դատապարտուեցաւ', 2; դատապարտուէին', 1; դատապարտուէր', 1; դատապարտութեամբ', 1; դատապարտութեան։', 6; դատապարտութեան', 40; դատապարտութեանդ', 1; դատապարտութեանց', 2; դատապարտութենէ', 2; դատապարտութենէն։', 2; դատապարտութենէն', 5; դատապարտութիւն', 7; դատապարտութիւնը։', 5; դատապարտութիւնը', 17; դատապարտութիւնն', 6; դատապարտութիւններ', 1; դատապարտուի', 6; դատապարտուիլ։', 1; դատապարտուիլը', 2; դատապարտուին', 5; դատապարտուիս', 1; դատապարտումը', 2; դատապարտումի', 2; դատապարտումին։', 1; դատապարտումին', 1; դատապարտված', 1; դատաս/463/տանին', 1; դատասէրքը', 1; դատաստա՞ն', 1; դատաստա՞նը։', 2; դատաստան։', 4; դատաստան', 25; դատաստանագիրք', 1; դատաստանագիրքին', 1; դատաստանական', 13; դատաստանդ։', 1; դատաստանեան', 1; դատաստանեն', 1; դատաստանէ', 1; դատաստանէն։', 1; դատաստանէն', 5; դատաստանը՝', 1; դատաստանը։', 9; դատաստանը', 48; դատաստանի։', 3; դատաստանի', 20; դատաստանին։', 5; դատաստանին', 38; դատաստանիս', 1; դատաստաններ', 6; դատաստաններդ', 1; դատաստաններէ։', 1; դատաստաններէն։', 3; դատաստաններէն', 1; դատաստանները՝', 1; դատաստանները', 38; դատաստաններով', 1; դատաստաններու։', 1; դատաստաններու', 4; դատաստաններուն։', 4; դատաստաններուն', 12; դատաստանով։', 1; դատաստանով', 1; դատաստանովը', 1; դատաստանում', 1; դատաստանումէն', 1; դատաստանումը', 1; դատաստանումին', 3; դատաստանումներուն։', 1; դատաստանումներուն', 1; դատաստանումով', 1; դատաստանք', 1; դատավարական', 1; դատավարութեան։', 1; դատավարութեան', 12; դատավարութենէ', 1; դատավարութենէն', 1; դատավարութիւն', 5; դատավարութիւնը։', 3; դատավարութիւնը', 1; դատավարութիւնն', 1; դատավճիռ', 3; դատավճիռը։', 3; դատավճիռը', 1; դատավճիռն', 1; դատար\xadկու\xadթիւնն', 1; դատարա՞ն։', 1; դատարան', 13; դատարանէն', 4; դատարանը', 10; դատարանի', 8; դատարանին', 13; դատարաններ', 1; դատարաններէն', 2; դատարանները', 3; դատարաններով', 1; դատարաններու', 7; դատարաններուն։', 1; դատարաններուն', 2; դատարկ', 9; դատարկաբան', 1; դատարկաբանութիւն', 1; դատարկաշրջիկի', 1; դատարկաշրջիկները', 1; դատարկապորտ', 5; դատարկապորտը', 1; դատարկապորտներ', 2; դատարկապորտները', 3; դատարկապորտներու', 1; դատարկելը', 1; դատարկելով', 1; դատարկէ', 1; դատարկը', 1; դատարկին', 2; դատարկուած', 1; դատարկութեամբ', 2; դատարկութեամբը', 2; դատարկութեան։', 2; դատարկութեան', 2; դատարկութի՜ւնը', 1; դատարկութիւն', 2; դատարկութիւնը', 6; դատարկութիւնները', 1; դատաւո՛րը', 1; դատաւոր՝', 1; դատաւոր։', 2; դատաւոր…', 1; դատաւոր', 30; դատաւորակ', 1; դատաւորակը', 1; դատաւորաց։', 1; դատաւորաց', 1; դատաւորէ', 1; դատաւորէն', 3; դատաւորը՝', 1; դատաւորը։', 3; դատաւորը', 12; դատաւորի։', 1; դատաւորի', 5; դատաւորին։', 1; դատաւորին', 16; դատաւորն', 5; դատաւորներ։', 1; դատաւորներ', 1; դատաւորներէ', 1; դատաւորներէն։', 1; դատաւորներէն', 1; դատաւորները։', 1; դատաւորները', 10; դատաւորներովը', 1; դատաւորներուն։', 2; դատաւորներուն', 1; դատաւորող', 1; դատաւորութիւն', 1; դատափետած', 1; դատափետել', 5; դատափետելու', 3; դատափետեն', 4; դատափետեր', 1; դատափետեցին։', 1; դատափետէին', 1; դատափետէր', 1; դատափետողները', 1; դատափետուած', 9; դատափետումները։', 1; դատափետումներուն', 2; դատաքննութիւն։', 1; դատե՞լ', 1; դատե՞րը', 1; դատե՞ց', 1; դատել՝', 1; դատել։', 4; դատել', 121; դատելակերպը', 1; դատելէ', 14; դատելէն', 1; դատելը՝', 1; դատելը։', 1; դատելը', 11; դատելի', 1; դատելիք', 1; դատելն', 1; դատելո՞ւ', 1; դատելով՝', 2; դատելով։', 2; դատելով', 22; դատելու։', 11; դատելու', 250; դատելուն։', 1; դատելուն', 1; դատեմ', 18; դատեն՝', 2; դատեն։', 4; դատեն', 33; դատենք։', 3; դատենք', 23; դատես։', 1; դատես', 4; դատեր։', 8; դատեր', 45; դատերէն', 1; դատերը', 2; դատերովը', 1; դատերու', 7; դատերուն', 4; դատեց։', 3; դատեց', 48; դատեցայ', 1; դատեցան', 1; դատեցէք։', 1; դատեցէք', 3; դատեցի', 4; դատեցին։', 1; դատեցին', 8; դատեցինք', 2; դատեցիք', 2; դատէ։', 4; դատէ՜։', 1; դատէ', 54; դատէի։', 1; դատէի', 1; դատէին։', 1; դատէին', 16; դատէինք', 1; դատէն։', 1; դատէն', 1; դատէնը', 1; դատէր։', 2; դատէր', 34; դատէք։', 1; դատէք', 9; դատը՝', 1; դատը։', 6; դատը', 34; դատի', 17; դատիդ', 1; դատիլ–', 1; դատիլ', 1; դատին՝', 1; դատին։', 11; դատին', 77; դատման', 8; դատն', 1; դատո՞ղը։', 1; դատող՝', 1; դատող։', 4; դատող', 53; դատողական', 2; դատողը։', 5; դատողը', 19; դատողի՝', 1; դատողի', 22; դատողին։', 1; դատողին', 23; դատողն', 1; դատողներ', 6; դատողներէ', 1; դատողներէն', 2; դատողները։', 5; դատողները', 33; դատողներին', 1; դատողներն', 2; դատողներու։', 1; դատողներու', 14; դատողներուն։', 3; դատողներուն', 21; դատողներս', 1; դատողութեամբ։', 1; դատողութեամբ', 1; դատողութեամբը։', 1; դատողութեամբը', 1; դատողութեան։', 2; դատողութեան', 15; դատողութեանս', 1; դատողութեանց', 2; դատողութենէ։', 1; դատողութենէն։', 1; դատողութենէս։', 1; դատողութենէս', 1; դատողութիւն', 7; դատողութիւնը։', 4; դատողութիւնը', 17; դատողութիւնն', 1; դատողութիւնները', 1; դատով', 1; դատու՞մ', 1; դատուած։', 1; դատուած', 10; դատուածը։', 1; դատուելու', 2; դատուեցաւ', 3; դատուէին', 2; դատուէր', 3; դատուի', 12; դատուին', 2; դատուիր', 1; դատուկ', 1; դատում։', 4; դատում', 36; դատումէ', 3; դատումէն։', 2; դատումէն', 8; դատումը։', 1; դատումը', 33; դատումի։', 3; դատումի', 54; դատումին՝', 1; դատումին։', 6; դատումին', 29; դատումիս', 1; դատումն', 1; դատումներ։', 2; դատումներ', 21; դատումներէ', 1; դատումներէն', 5; դատումները։', 2; դատումները', 50; դատումներով։', 1; դատումներով', 2; դատումներու։', 5; դատումներու', 14; դատումներուն։', 1; դատումներուն', 49; դատումներս', 1; դատումով', 5; դատումովդ՝', 1; դատումովը։', 2; դատուողէն', 1; դար՝', 3; դար։', 45; դար', 1078; դարագեղ', 1; դարագլուխ', 6; դարակ', 1; դարակեդրոն', 1; դարակէս', 1; դարակը', 1; դարակի', 1; դարակին', 3; դարակիս', 1; դարակից', 1; դարակներովը։', 1; դարակներու', 2; դարակներուն', 1; դարան։', 2; դարան', 5; դարանակալ', 6; դարանաղեցիին', 1; դարանաղցի', 7; դարանաղցիի', 5; դարանաղցիին', 2; դարանաղցին՝', 1; դարանաղցին', 3; դարանեալ', 1; դարանէն', 1; դարանը։', 1; դարանը', 5; դարանի', 4; դարանին', 4; դարաններ', 2; դարաններէն։', 1; դարաններէն', 2; դարանները', 2; դարաններուն', 5; դարանքին։', 1; դարաշրջան', 4; դարաշրջանէ', 2; դարաշրջանէն', 2; դարաշրջանը', 1; դարաշրջանի՜ն', 1; դարաշրջանին։', 1; դարաշրջանին…։', 1; դարաշրջանին', 1; դարաշրջանն', 1; դարաշրջաններով։', 1; դարաշրջաններուն։', 1; դարաշրրջանին', 1; դարապատում', 2; դարապատումները՝', 1; դարապլուս', 1; դարապլուսը', 1; դարապուլուր', 1; դարասկիզբէն', 1; դարասկիզբը', 2; դարասկիզբի', 8; դարասկիզբին', 1; դարաստան', 1; դարաստանէն', 1; դարաստանի', 3; դարաստանին։', 1; դարաստանին', 4; դարաստաններ', 1; դարաստանները', 2; դարաստաններն', 1; դարաստաններու', 1; դարաստաններունը։', 1; դարավանդը', 1; դարավերջ', 2; դարավերջը', 1; դարավերջի', 5; դարավերջիկ', 21; դարավերջիկը', 1; դարավերջին։', 1; դարատափերը', 1; դարատափը', 1; դարատափի', 3; դարատափին', 1; դարար', 1; դարաւանդ', 1; դարաւանդներ', 1; դարաւոր', 287; դարափանց', 1; դարափունքէն', 1; դարբասի', 1; դարբասից', 1; դարբին։', 1; դարբին', 17; դարբինեան-սնապեան', 1; դարբինեան', 2; դարբինեանական', 2; դարբինեանը', 2; դարբինեանի', 4; դարբինը', 3; դարբինի', 3; դարբինին։', 1; դարբինին', 5; դարբիններ', 2; դարբինները', 3; դարբիններու։', 1; դարբիններու', 3; դարբիններուն', 2; դարբնած', 9; դարբնածը', 1; դարբնածները', 1; դարբնարան։', 1; դարբնել։', 1; դարբնել', 2; դարբնելէ', 2; դարբնելը', 1; դարբնելով', 1; դարբնելու։', 1; դարբնելու', 12; դարբնեն', 2; դարբնենք', 1; դարբներ', 1; դարբնեցին', 1; դարբնէ', 5; դարբնէր', 2; դարբնի', 1; դարբնող', 1; դարբնողները', 1; դարբնոց', 1; դարբնոցէն', 1; դարբնոցին', 2; դարբնուած՝', 1; դարբնուած…։', 1; դարբնուած', 12; դարբնուեցաւ', 1; դարբնուէին', 1; դարբնուին', 2; դարբնումին', 1; դարբնումներուն', 1; դարդ', 8; դարդարձուածքներուն', 1; դարդէն', 3; դարդը', 1; դարդից', 1; դարդն', 2; դարե՜ր', 2; դարե՜րը', 1; դարե՞րը։', 1; դարեայ', 2; դարեան', 6; դարեհ։', 1; դարեհի', 1; դարեր։', 9; դարեր', 136; դարերէ։', 1; դարերէ՜ն', 1; դարերէ', 47; դարերէն։', 10; դարերէն', 41; դարերը։', 15; դարերը', 142; դարերի', 4; դարերին', 1; դարերից', 4; դարերն՝', 1; դարերն', 10; դարերով։', 27; դարերով', 139; դարերովը', 1; դարերու։', 3; դարերու', 1; դարերու', 329; դարերում', 9; դարերուն՝', 3; դարերուն։', 28; դարերուն…։', 1; դարերուն', 248; դարեւանդը', 1; դարեւանդի', 2; դարեւանդին', 1; դարեւանդները։', 1; դարեւանդները', 1; դարեւանդներուն', 1; դարեւոր', 2; դարէ՝', 1; դարէ', 186; դարէդ', 1; դարէն։', 6; դարէն', 61; դարը՝', 3; դարը։', 16; դարը', 263; դարի։', 1; դարի', 24; դարիդ։', 1; դարին։', 1; դարին', 4; դարից', 2; դարձ', 23; դարձա՜ծ', 1; դարձա', 4; դարձած՝', 11; դարձած։', 35; դարձած…։', 1; դարձած', 250; դարձածը', 3; դարձածին', 1; դարձածներուն', 1; դարձակէտը', 2; դարձակութիւնը', 1; դարձայ։', 2; դարձայ', 4; դարձան՝', 1; դարձան։', 7; դարձան', 1; դարձան', 76; դարձանք', 2; դարձար։', 1; դարձար', 3; դարձաւ՝', 1; դարձաւ։', 16; դարձաւ', 213; դարձաք', 1; դարձդարձեցաւ', 1; դարձդարձիկ', 1; դարձդարձիկ', 5; դարձդարձող', 2; դարձդարձում', 1; դարձդարձումը՝', 2; դարձդարձումը', 1; դարձդարձումները', 1; դարձե՞ր', 1; դարձե', 1; դարձեա՞լ', 2; դարձեա՛լ', 3; դարձեալ՝', 14; դարձեալ։', 86; դարձեալ…', 3; դարձեալ', 1975; դարձել։', 5; դարձել', 23; դարձելու', 1; դարձեր։', 7; դարձեր…', 1; դարձեր', 68; դարձերուն', 1; դարձէ', 1; դարձէ՛ք', 1; դարձէն։', 1; դարձէն', 9; դարձէս', 2; դարձէր', 1; դարձէք', 1; դարձը՝', 2; դարձը', 53; դարձընելու', 1; դարձընեմ', 1; դարձընէ', 1; դարձի', 7; դարձի՛ր։', 1; դարձիդ՝', 1; դարձիդ', 2; դարձին՝', 9; դարձին։', 10; դարձին…։', 1; դարձին', 91; դարձիս՝', 1; դարձիս', 8; դարձիր՝', 1; դարձիր։', 1; դարձիր', 8; դարձյալ', 1; դարձն', 1; դարձնե՞լ', 1; դարձնե՞լը։', 1; դարձնել՝', 1; դարձնել։', 7; դարձնել', 44; դարձնելէ', 1; դարձնելէն', 1; դարձնելը', 2; դարձնելն', 1; դարձնելով՝', 1; դարձնելով։', 2; դարձնելով', 36; դարձնելու։', 1; դարձնելու', 48; դարձնեմ։', 1; դարձնեմ', 11; դարձնեն։', 4; դարձնեն', 16; դարձնենք', 6; դարձնես', 1; դարձներ', 2; դարձնէ՝', 2; դարձնէ։', 1; դարձնէ', 44; դարձնէի', 1; դարձնէին', 9; դարձնէիր', 1; դարձնէր։', 3; դարձնէր', 45; դարձնէք', 1; դարձնող։', 2; դարձնող', 12; դարձնողը', 2; դարձնողներէն', 1; դարձնում', 5; դարձո՞ղ', 1; դարձո՞ղը', 1; դարձո՞ւց', 1; դարձող…։', 1; դարձող', 118; դարձողը', 1; դարձողի', 3; դարձողին։', 1; դարձողնե՞րը։', 1; դարձողներ', 3; դարձողները։', 1; դարձողները', 12; դարձողներն', 1; դարձողներո', 1; դարձողներու', 3; դարձողներուն։', 1; դարձողներուն', 6; դարձուած', 16; դարձուածները', 2; դարձուածներուն', 1; դարձուածք։', 1; դարձուածք', 11; դարձուածքէ', 1; դարձուածքը։', 1; դարձուածքը', 5; դարձուածքի', 2; դարձուածքին։', 1; դարձուածքին', 3; դարձուածքներ։', 1; դարձուածքներ', 1; դարձուածքներէն', 2; դարձուածքները։', 1; դարձուածքները', 6; դարձուածքների', 1; դարձուածքներով…։', 1; դարձուածքներով', 3; դարձուածքներովը', 1; դարձուածքներու։', 1; դարձուածքներու', 7; դարձուածքներուն։', 1; դարձուածքներուն', 3; դարձուածքով', 7; դարձուդարձը', 1; դարձուեցան', 5; դարձուեցաւ։', 1; դարձուեցաւ', 2; դարձուէին', 2; դարձուէր', 1; դարձուի', 3; դարձուիլը', 1; դարձուին', 5; դարձուող', 1; դարձուր։', 1; դարձուր', 3; դարձուց։', 6; դարձուց', 66; դարձուցած՝', 1; դարձուցած։', 4; դարձուցած', 37; դարձուցեր', 2; դարձուցէ՛ք', 1; դարձուցէք', 5; դարձուցի՞։', 1; դարձուցի', 4; դարձուցին։', 3; դարձուցին', 14; դարձուցինք', 4; դարձուցիր։', 1; դարձուցիք։', 1; դարձպար', 1; դարձպարի', 1; դարձրել։', 2; դարձրել', 14; դարմա՞ն', 1; դարման՝', 1; դարման։', 2; դարման', 25; դարմանած', 5; դարմանատունը', 1; դարմանատունին', 1; դարմանե՞լ', 1; դարմանել։', 2; դարմանել', 28; դարմանելէ', 1; դարմանելէն', 2; դարմանելի։', 1; դարմանելի', 4; դարմանելով՝', 1; դարմանելով', 6; դարմանելու', 51; դարմանեն', 5; դարմաներ', 2; դարմանեց', 2; դարմանեցին', 3; դարմանեցինք', 1; դարմանէ։', 1; դարմանէ', 12; դարմանէին', 1; դարմանէր', 10; դարմանը։', 1; դարմանը', 18; դարմանի։', 1; դարմանի', 1; դարմանին։', 1; դարմանին', 7; դարմանն', 2; դարմաններ։', 2; դարմաններ', 1; դարմաններէ', 1; դարմանները։', 2; դարմաններով', 3; դարմաններու', 1; դարմաններուն։', 1; դարմաններուն', 3; դարմանող։', 1; դարմանող', 1; դարմանողներուն', 1; դարմանուած', 3; դարմանուելէ', 1; դարմանուելու', 5; դարմանուէր', 1; դարմանուի', 3; դարմանուիլ', 1; դարմանուիմ։', 1; դարմանուին։', 1; դարմանուին', 4; դարմանուիր։', 3; դարմանում', 3; դարմանումէն', 1; դարմանումը', 6; դարմանումի', 2; դարմանումին', 5; դարմանումներ', 1; դարմանումով', 1; դարն', 23; դարո՞ւն։', 3; դարով', 28; դարովը։', 1; դարու։', 2; դարու', 962; դարուդ', 1; դարուկէս', 1; դարում', 7; դարումը', 1; դարուն՝', 7; դարուն։', 34; դարուն', 394; դարուս։', 1; դարուս', 3; դարուց', 9; դարպա՜սը։', 2; դարպանտ', 3; դարպաս', 7; դարպասած', 4; դարպասել։', 1; դարպասել', 2; դարպասելով։', 1; դարպասելով', 1; դարպասելու', 4; դարպասեն', 2; դարպասեցին', 1; դարպասէ', 4; դարպասէին', 2; դարպասէն։', 2; դարպասէն', 3; դարպասէր', 1; դարպասը՝', 1; դարպասը։', 2; դարպասը', 31; դարպասի', 3; դարպասին։', 1; դարպասին', 4; դարպասն', 4; դարպասներ', 1; դարպասներէն', 1; դարպասները', 1; դարպասներն', 1; դարպասներով', 1; դարպասներու', 1; դարպասներուն', 1; դարպասող', 2; դարպասողին։', 1; դարպասողներուն', 1; դարպասով', 1; դարպասովը', 1; դարպասուիլ', 1; դարպասումին', 1; դարս։', 2; դարս', 7; դարսուած։', 1; դարսուած', 1; դարվար։', 2; դարվար', 5; դարվարէն։', 1; դարվարէն', 1; դարվեր', 2; դարվինակութեան', 1; դարտակ', 1; դարտափը', 1; դարտերը', 1; դարտէն', 1; դարցնելու', 1; դաց', 1; դացած', 1; դացողին։', 1; դաւ', 9; դաւադ', 1; դաւադիր', 13; դաւադիրներ', 2; դաւադիրներուն', 1; դաւադրալից', 1; դաւադրական։', 1; դաւադրական', 12; դաւադրէ', 1; դաւադրող։', 1; դաւադրուած', 1; դաւադրութեամբ', 1; դաւադրութեան։', 1; դաւադրութեան', 11; դաւադրութեանց։', 1; դաւադրութեանց', 2; դաւադրութենէն։', 1; դաւադրութի՞ւն։', 1; դաւադրութի՛ւն։', 2; դաւադրութիւն', 7; դաւադրութիւնը։', 1; դաւադրութիւնը', 3; դաւադրութիւնները', 2; դաւադրօրէն', 4; դաւած', 15; դաւակից', 2; դաւակցին', 2; դաւակցութեամբ', 1; դաւաճա՜ն', 1; դաւաճան։', 1; դաւաճան', 41; դաւաճանած', 6; դաւաճանական', 1; դաւաճանել', 1; դաւաճանելը', 1; դաւաճանելուն', 1; դաւաճաներ։', 1; դաւաճաներ', 1; դաւաճանեցին', 1; դաւաճանէ', 1; դաւաճանը։', 1; դաւաճանը', 3; դաւաճանի', 1; դաւաճանին', 1; դաւաճանն', 1; դաւաճաններ', 3; դաւաճաններէն', 2; դաւաճանները։', 3; դաւաճանները', 6; դաւաճաններու', 2; դաւաճաններուն։', 1; դաւաճաններուն', 2; դաւաճանող', 1; դաւաճանուա՞ծ', 2; դաւաճանուած։', 1; դաւաճանուած', 7; դաւաճանութեամբ', 1; դաւաճանութեամբը', 1; դաւաճանութեան։', 1; դաւաճանութեան', 7; դաւաճանութեանց', 1; դաւաճանութիւն', 7; դաւաճանութիւնը։', 1; դաւաճանութիւնը', 11; դաւաճանութիւնները', 1; դաւաճանումը', 1; դաւաճանր', 1; դաւանաբանական', 27; դաւանաբանականը', 1; դաւանաբանութեան', 2; դաւանաբանութենէն։', 1; դաւանաբանութիւն', 1; դաւանաբանութիւնը', 1; դաւանած', 5; դաւանական', 2; դաւանամոլներ։', 1; դաւանանք։', 1; դաւանանք', 13; դաւանանքէ', 2; դաւանանքը։', 1; դաւանանքը', 6; դաւանանքի։', 2; դաւանանքի', 9; դաւանանքին։', 1; դաւանանքին', 6; դաւանանքն', 1; դաւանանքներ', 1; դաւանանքներով՝', 1; դաւանանքներու։', 1; դաւանանքներու', 4; դաւանանքներուն', 1; դաւանանքով', 1; դաւանափոխ', 1; դաւանելէ', 2; դաւանելով։', 2; դաւանելով', 7; դաւանելու։', 1; դաւանելու', 19; դաւանելուն', 2; դաւանելուս', 1; դաւանեցար', 2; դաւանէին', 4; դաւանէր։', 2; դաւանէր', 17; դաւանի։', 2; դաւանի', 23; դաւանիլ։', 1; դաւանիլ', 5; դաւանիլը։', 1; դաւանիլը', 2; դաւանիլն', 1; դաւանիմ։', 1; դաւանիմ', 4; դաւանին։', 1; դաւանին', 16; դաւանինք։', 1; դաւանինք', 6; դաւանիս', 2; դաւանիք։', 3; դաւանմին։', 1; դաւանող։', 1; դաւանող', 8; դաւանողներ', 2; դաւանողները', 2; դաւանողներուն', 1; դաւանուած', 3; դաւանուեցաւ', 1; դաւանութեան։', 1; դաւանութեան', 2; դաւանութեանց', 1; դաւանութիւն', 1; դաւանութիւնը', 1; դաւանուի։', 1; դաւանուի', 1; դաւանուին։', 1; դաւանուին', 1; դաւանումն', 1; դաւանուող', 1; դաւապսակ', 1; դաւառիթ', 1; դաւե՞րը', 1; դաւել', 4; դաւելէ', 1; դաւելով', 3; դաւելու', 4; դաւեն', 7; դաւեր', 6; դաւերէ։', 1; դաւերէն։', 1; դաւերէն', 1; դաւերէնմեր', 1; դաւերը', 5; դաւերն', 1; դաւերով', 4; դաւերովը։', 1; դաւերու', 3; դաւերուն։', 1; դաւերուն', 7; դաւեց', 4; դաւեցին', 2; դաւեցիր', 1; դաւէ', 8; դաւէին', 3; դաւէր։', 1; դաւէր', 6; դաւէք։', 1; դաւը՝', 1; դաւը։', 2; դաւը', 5; դաւթակ', 1; դաւթեանի', 1; դաւթի', 7; դաւթին։', 1; դաւի՜թ։', 1; դաւի՞թը', 1; դաւի', 1; դաւի՛թ', 1; դաւիթ։', 2; դաւիթ', 121; դաւիթեանը', 1; դաւիթեանները։', 1; դաւիթէն՝', 1; դաւիթէն', 1; դաւիթը', 13; դաւիթի', 2; դաւիթին։', 3; դաւիթին', 13; դաւիթն', 2; դաւիթնե՞րը։', 1; դաւիթներ', 3; դաւին։', 1; դաւին', 8; դաւող։', 1; դաւող', 4; դաւոյի', 1; դաւովը', 2; դաւովն', 1; դաւրիժեցիի', 1; դաւրիժեցիին', 3; դաւրիժեցին', 4; դափ', 1; դափերգեն', 1; դափերուն', 1; դափը։', 1; դափը', 2; դափի', 1; դափն', 1; դափնեզարդ', 1; դափնեզարդել։', 1; դափնեկորոյս', 1; դափնեպսակ։', 1; դափնեպսակ', 7; դափնեպսակին', 1; դափնեպսակները', 1; դափնէ', 1; դափնիի', 1; դափնիի', 4; դափնին։', 1; դափնին…', 1; դափնին', 2; դափնինեուն', 1; դափնիներ', 2; դափնիներէն', 2; դափնիները։', 2; դափնիները', 5; դափնիներով։', 2; դափնիներով', 2; դափնիներու', 2; դափնիներուն։', 1; դափնիներուն', 5; դափնիով', 1; դափնիովը։', 1; դափովն', 1; դափր', 1; դաք։', 1; դաք', 1; դգալ։', 1; դգալ', 4; դգալանոցը։', 1; դգալել', 1; դգալը։', 1; դգալը', 1; դգալի', 2; դգալիկ', 1; դգալին', 1; դգալներ', 1; դգալները', 2; դգալներուն', 2; դգալով', 1; դգայութիւնը', 1; դդդդդդդդդդդդ', 1; դդեակի', 1; դդմազգի', 1; դդմած', 6; դդմենիին', 1; դդմենին', 1; դդմենու', 2; դդմենուն', 2; դդմէին։', 1; դդում։', 1; դդում', 18; դդումգլուխ', 1; դդումէ', 3; դդումը։', 1; դդումը', 4; դդումի։', 1; դդումի', 15; դդումին', 3; դդումն', 1; դդումներ', 2; դդումները', 5; դդումներու', 2; դդումներուն', 8; դդումութիւնը', 1; դդչող', 1; դե՜ռ', 1; դե՜րը', 1; դե՞ղ։', 1; դե՞ղ', 1; դե՞րը։', 1; դե՞րը', 1; դե՞ւ', 1; դե', 2; դե՛ռ', 1; դե՛ր', 1; դեգերելու', 2; դեգերեցան', 1; դեգերի։', 1; դեգերի', 1; դեգերիլ', 2; դեգերին', 2; դեգերող', 1; դեգերողը։', 1; դեգերումները', 2; դեգերումների', 1; դեգերումներու', 1; դեգերումներուն', 1; դեգերուն', 5; դեդեւանքը', 1; դեդեւման', 1; դեդեւուն', 4; դեզէն', 1; դելէօզը', 1; դելոն', 3; դելոնենց', 5; դելոնը', 12; դելոնին', 20; դելով', 1; դելու։', 1; դելու', 1; դեկտ', 2; դեկտեմբեր', 10; դեկտեմբերի', 6; դեկտեմբերին', 1; դեկրետը', 1; դեկրետներու', 1; դեկրետով', 1; դեղ։', 2; դեղ', 21; դեղագէտ-քննադատներու', 1; դեղագէտ–գիտական', 1; դեղագիր։', 1; դեղագիր', 3; դեղագիրը', 1; դեղագիրներ', 1; դեղագիրներէն', 1; դեղագործ', 2; դեղագործական', 1; դեղագործը', 6; դեղագործի', 5; դեղագործին։', 1; դեղագործին', 1; դեղագործներ', 3; դեղագործները', 1; դեղագործներու', 1; դեղագործութիւնը', 1; դեղակառոյց', 2; դեղահատ', 2; դեղահատերով', 1; դեղահատերու', 1; դեղահատներ', 2; դեղահատներէդ։', 1; դեղահատները', 3; դեղահատներով', 1; դեղահատներովը', 1; դեղահատներու', 2; դեղահատներուն', 1; դեղահոտ', 1; դեղամիջի', 1; դեղանի', 2; դեղաշրջումին', 1; դեղատոմս', 1; դեղատոմսեր', 1; դեղարան', 4; դեղարանի', 2; դեղարանին', 1; դեղացիի', 1; դեղացիներուն', 1; դեղելու։', 1; դեղեր', 3; դեղերէն', 1; դեղերը', 8; դեղերն', 1; դեղերով', 4; դեղերու', 3; դեղերուն։', 1; դեղերուն', 3; դեղեցկութիւն', 1; դեղեցկութիւնը', 2; դեղէն', 1; դեղը։', 1; դեղը', 11; դեղթա՞փը՝', 1; դեղթափ։', 1; դեղթափ', 2; դեղթափելու', 1; դեղթափէր', 1; դեղթափը', 1; դեղթափները', 1; դեղի՜ն', 1; դեղի', 11; դեղի՛ն', 1; դեղին-դեղին', 2; դեղին–դեղին', 1; դեղին՝', 4; դեղին։', 7; դեղին…։', 1; դեղին', 244; դեղինէն', 6; դեղինը՝', 2; դեղինը։', 1; դեղինը', 8; դեղինի', 6; դեղինին', 3; դեղինն', 1; դեղինով', 5; դեղինովը', 1; դեղինցած', 1; դեղհատիկ', 1; դեղձա՜ն', 1; դեղձային', 4; դեղձայինը', 1; դեղձան։', 1; դեղձան', 14; դեղձանը', 1; դեղձանիկի', 1; դեղձանիկս', 1; դեղձանուշ', 1; դեղձերանգովը', 1; դեղձերէն', 1; դեղձերը՝', 1; դեղձերը', 1; դեղձերու', 1; դեղձերուն', 1; դեղձէն։', 1; դեղձը', 1; դեղձի', 9; դեղձին', 3; դեղնա՜ծ՝', 1; դեղնա՞ծ', 2; դեղնա', 1; դեղնագիծ', 1; դեղնազգիներուն', 1; դեղնաթիթեղին', 1; դեղնախառն', 2; դեղնախտ', 1; դեղնախտաւոր', 6; դեղնախտը։', 1; դեղնախտը', 1; դեղնախտի', 2; դեղնախտին', 5; դեղնախտն', 1; դեղնախտովը', 1; դեղնած՝', 2; դեղնած։', 3; դեղնած', 62; դեղնածին', 2; դեղնահար', 2; դեղնամորթ', 1; դեղնաւոր', 2; դեղնաւորած', 1; դեղնաւորէ', 1; դեղնաւորէին', 1; դեղնաւորող', 3; դեղնաւորուած', 1; դեղնաւուն։', 1; դեղնաւուն', 31; դեղնելէն', 1; դեղնելով։', 3; դեղնելով', 3; դեղնելու', 4; դեղներ։', 1; դեղներ', 4; դեղնեցան', 2; դեղնեցար։', 2; դեղնեցաւ', 7; դեղնեցնէ', 2; դեղնեցուց', 1; դեղնէին', 4; դեղնէր։', 1; դեղնէր', 4; դեղնի։', 1; դեղնի', 10; դեղնիլ', 2; դեղնիլն', 1; դեղնին', 3; դեղնիր', 1; դեղնող', 4; դեղնոտ', 3; դեղնորակ', 25; դեղնութեամբ', 6; դեղնութեամբը', 2; դեղնութեան', 14; դեղնութեանը', 3; դեղնութենէն։', 1; դեղնութենէն', 2; դեղնութի՜ւնը', 1; դեղնութիւն։', 1; դեղնութիւն', 8; դեղնութիւնը՝', 1; դեղնութիւնը։', 1; դեղնութիւնը', 26; դեղնութիւնները՝', 1; դեղնութիւններուն', 1; դեղնուկները։', 1; դեղնումին', 1; դեղնուցը', 1; դեղնուցի', 1; դեղնօրէն', 2; դեղով', 1; դեղփացած', 1; դեղօր–', 1; դեմ', 14; դեմայարդա՞ր', 1; դեմէն', 1; դեմիրճեան։', 1; դեմիրճեան', 2; դեմիրճեանի', 4; դեմոկրատ', 3; դեմոսդենէս', 1; դեմոսդէնէսը', 1; դեմոսթենեան', 1; դեմոստայնը։', 1; դեմոստենես։', 1; դեմոքրաթ', 1; դեմպին', 1; դեմս', 1; դեմք', 4; դեմքեր', 1; դեմքերէն', 2; դեմքերը', 7; դեմքը։', 1; դեմքը', 10; դեմքի', 2; դեմքին', 2; դեմքով', 2; դեմքս', 1; դեն', 2; դենդեց', 1; դենպետ', 2; դենպետի', 1; դենպետին։', 1; դեուս', 1; դեպ', 5; դեպանին', 1; դեպի', 27; դեպք', 3; դեպքեր', 3; դեպքերը', 6; դեպքերն', 1; դեպքերով', 1; դեպքերու', 4; դեպքերում', 3; դեպքերուն', 1; դեպքին', 1; դեպքում՝', 1; դեպքում', 11; դեռ՝', 1; դեռ։', 13; դեռ…', 1; դեռ', 1578; դեռաբողբոջ', 1; դեռաբուսիկ', 1; դեռահաս', 1; դեռահասակ', 2; դեռաճեալ', 1; դեռատեսիլ', 1; դեռատի', 2; դեռափթիթ', 1; դեռեցիկ', 1; դեռեւս', 5; դեսպակն', 1; դեսպան', 3; դեսպանական', 4; դեսպանատան', 1; դեսպանատանց', 3; դեսպանատուն', 1; դեսպանատուները', 1; դեսպանատուններու', 1; դեսպանը', 2; դեսպանին', 1; դեսպաններ', 2; դեսպանները', 1; դեսպաններու', 1; դեսպաններուն։', 1; դեսպաններուն', 2; դեսպանութիւն', 2; դետեկտիւ', 4; դետեկտիւը', 2; դետեկտիւի', 8; դետեկտիւն', 1; դետինը', 1; դեր՝', 2; դեր։', 3; դեր', 278; դերագոյն', 1; դերազանցապէս', 1; դերած', 1; դերակալիր', 1; դերակալող', 1; դերակայութիւնը', 1; դերակատա՜րը', 1; դերակատար։', 2; դերակատար', 13; դերակատարէն', 1; դերակատարը՝', 1; դերակատարը', 7; դերակատարի', 1; դերակատարին', 3; դերակատարն', 2; դերակատարներ', 4; դերակատարներէ', 3; դերակատարներէն։', 1; դերակատարներէն', 1; դերակատարները՝', 1; դերակատարները։', 2; դերակատարները', 25; դերակատարներն', 1; դերակատարներով', 8; դերակատարներու', 5; դերակատարներուն։', 2; դերակատարներուն', 19; դերակատարութեամբ', 1; դերակատարութեամբը։', 1; դերակատարութեան', 2; դերակատարութենէն։', 1; դերակատարութիւն', 6; դերակատարութիւնը', 2; դերակատարութիւնն', 1; դերակատարուհիին', 1; դերակատարում', 1; դերակատարումը', 2; դերակէտը։', 1; դերաղանց', 1; դերանը', 1; դերաններուն', 1; դերանունը', 1; դերանունները', 1; դերապատկէ', 1; դերասա՜ն', 1; դերասա՜նը', 1; դերասա՞նը։', 1; դերասա՞նը', 1; դերասա՛ն։', 1; դերասան', 31; դերասանական', 15; դերասանաց', 1; դերասանաւոր', 1; դերասանելուն', 1; դերասանեցինք', 1; դերասանէն', 5; դերասանը։', 3; դերասանը', 19; դերասանի՝', 1; դերասանի', 12; դերասանին։', 2; դերասանին', 16; դերասանն', 2; դերասաններ', 5; դերասաններէ', 2; դերասաններէն', 2; դերասանները։', 3; դերասանները', 18; դերասաններն', 1; դերասաններով։', 2; դերասաններով', 2; դերասաններու', 12; դերասաններուն', 9; դերասանով', 2; դերասանուած', 1; դերասանութեան։', 1; դերասանութեան', 4; դերասանութենէ։', 1; դերասանութիւն', 4; դերասանութիւնը', 6; դերասանութիւնն', 1; դերասանուհի՞ն', 1; դերասանուհի', 15; դերասանուհիէ', 1; դերասանուհիի', 3; դերասանուհիին', 2; դերասանուհին՝', 1; դերասանուհին։', 1; դերասանուհին', 15; դերասանուհիներէն', 1; դերասանուհիները։', 1; դերասանուհիները', 1; դերասանուհիներու', 4; դերասանուհիներուն։', 1; դերասանուհիներուն', 1; դերասանումին', 1; դերասաց', 1; դերաքրիստոսին', 1; դերբուկ', 5; դերբուկէն', 1; դերբուկը', 1; դերբուկի', 2; դերբուկին', 1; դերբուկներ։', 1; դերբուկներէն', 2; դերբուկները։', 2; դերբուկները', 6; դերբուկներն', 1; դերբուկներով', 3; դերբուկներովը։', 1; դերբուկներուն', 3; դերդ', 2; դերե՞րը՝', 1; դերեզման։', 1; դերել', 1; դերելէ', 1; դերելով', 4; դերելու', 1; դերենիկ', 7; դերեր՝', 1; դերեր։', 3; դերեր', 10; դերերէն', 5; դերերը։', 5; դերերը', 16; դերերն', 1; դերերով։', 2; դերերով', 7; դերերու՝', 1; դերերու։', 2; դերերու', 11; դերերում', 1; դերերուն։', 2; դերերուն', 9; դերեւ', 2; դերէ։', 1; դերէ', 5; դերէն՝', 1; դերէն։', 20; դերէն', 61; դերը՝', 10; դերը։', 40; դերը…', 1; դերը', 393; դերի։', 2; դերի', 37; դերին՝', 1; դերին։', 36; դերին', 152; դերիս', 1; դերկ', 1; դերձա՞կ', 1; դերձակ', 2; դերձակը', 1; դերձակի', 3; դերձակիդ', 1; դերձակին', 5; դերձակներ', 1; դերձակներու', 3; դերձակորդի', 3; դերձակորդիի', 1; դերձակորդիին։', 1; դերձակորդիին', 3; դերձակորդին', 2; դերձակութիւն', 1; դերձան', 6; դերձանէն', 1; դերձանը', 2; դերձանի', 8; դերձանին', 2; դերձաններ', 1; դերձանները', 1; դերձաններուն', 1; դերձանով', 1; դերձկորդի', 1; դերմանները', 1; դերն', 24; դերողներէ', 1; դերով։', 1; դերով', 26; դերովը։', 4; դերովը', 11; դերու', 2; դերուած', 1; դերուածին', 1; դերում', 1; դերումէն', 1; դերումը', 1; դերումին', 1; դերումով', 1; դերուսոյց', 1; դերուսոյցի', 2; դերվիշին', 1; դերք', 1; դեւ՝', 1; դեւ', 15; դեւե՜րը', 1; դեւե՞րը', 1; դեւեր', 4; դեւերէ։', 1; դեւերէ', 2; դեւերը', 13; դեւերի', 3; դեւերն', 2; դեւերո՜ւն', 1; դեւերով', 2; դեւերու', 15; դեւերուն։', 1; դեւերուն', 22; դեւէ', 2; դեւէն', 2; դեւը։', 2; դեւը', 12; դեւի', 6; դեւին', 16; դեւն', 5; դեւոն', 1; դեւով', 1; դեւութեան', 1; դեւուկները', 1; դեւուկներուն', 1; դեփ-դեղին', 1; դեփ–դեղին', 3; դեփ', 3; դէ–դէ', 2; դէ՜զը', 1; դէ՜մ։', 2; դէ՜մ', 1; դէ՜մը՝', 1; դէ՜մը', 1; դէ՜մք։', 1; դէ՜մքը', 3; դէ՞մ', 1; դէ՞մը', 1; դէ', 8; դէ՛', 2; դէ՛մ', 2; դէ՛մը։', 1; դէ՛մք։', 1; դէ՛մք', 3; դէ՛մքը։', 2; դէ՛մքը', 4; դէ՛պ՝', 1; դէալի', 2; դէգ՝', 1; դէգ', 23; դէգութեամբը։', 1; դէգութիւն', 1; դէզ-դէզ', 2; դէզ', 24; դէզադէզ', 1; դէզեր', 4; դէզերէն', 4; դէզերը', 8; դէզերով', 5; դէզերովը', 1; դէզերու։', 1; դէզերու', 3; դէզերուն։', 1; դէզերուն', 6; դէզէ', 1; դէզէն', 5; դէզը։', 2; դէզը', 19; դէզի', 6; դէզին։', 1; դէզին', 36; դէզով', 1; դէթ', 5; դէղերէն', 1; դէմ-յանդիման', 1; դէմ–', 1; դէմ–յանդիման', 1; դէմ՝։', 2; դէմ՝', 52; դէմ։…', 1; դէմ։', 400; դէմ…։', 1; դէմ…', 1; դէմ', 1835; դէմառդէմ', 1; դէմդ։', 1; դէմդ', 7; դէմդէմի', 2; դէմդէմուին', 1; դէմդիմէր', 1; դէմդիմուած', 1; դէմերէն', 1; դէմերնին։', 1; դէմերուն', 1; դէմէ՞ն', 1; դէմէ', 15; դէմէն՝', 1; դէմէն։', 6; դէմէն', 37; դէմէնին', 1; դէմէս', 1; դէմը՝', 2; դէմը։', 6; դէմը', 78; դէմընդդէմելու', 1; դէմընդդիմել', 1; դէմընդդիմենք', 1; դէմընդդիմեց', 1; դէմընդդիմում', 1; դէմընդդիմումը', 1; դէմըս', 1; դէմի՝', 1; դէմի։', 8; դէմի՞', 1; դէմի…', 1; դէմի', 162; դէմին', 1; դէմինէն՝', 1; դէմինէն', 1; դէմինը՝', 1; դէմինը։', 2; դէմինը', 12; դէմինիդ։', 1; դէմինիդ', 1; դէմինին։', 3; դէմինին', 9; դէմիններդ', 1; դէմինները', 3; դէմիններուն։', 1; դէմիններուն', 1; դէմյանդիմանութիւն', 1; դէմյանդիմանութիւնն', 1; դէմն', 19; դէմպր', 1; դէմս։', 1; դէմս', 10; դէմք՝', 3; դէմք։', 8; դէմք', 197; դէմքդ։', 1; դէմքդ', 2; դէմքե՜ր', 1; դէմքե՜րը', 1; դէմքեր՝', 1; դէմքեր։', 4; դէմքեր', 116; դէմքերէ', 10; դէմքերէն', 48; դէմքերը՝', 2; դէմքերը։', 24; դէմքերը', 199; դէմքերն', 15; դէմքերնին', 3; դէմքերնուն', 1; դէմքերով։', 1; դէմքերով', 7; դէմքերովը', 1; դէմքերու։', 1; դէմքերու', 64; դէմքերուն։', 8; դէմքերուն', 126; դէմքերունը։', 1; դէմքէ։', 1; դէմքէ', 18; դէմքէն։', 11; դէմքէն', 66; դէմքէնմինչեւ', 1; դէմքը՝', 6; դէմքը։', 46; դէմքը…', 1; դէմքը', 462; դէմքի։', 3; դէմքի', 90; դէմքիդ։', 1; դէմքիդ', 10; դէմքիկը', 1; դէմքին՝', 18; դէմքին։', 31; դէմքին', 478; դէմքիս', 1; դէմքն', 51; դէմքով՝', 1; դէմքով։', 1; դէմքով', 38; դէմքովը', 4; դէմքս', 1; դէմօք', 6; դէմօքը', 1; դէն։', 1; դէն', 8; դէպ՝', 2; դէպ', 37; դէպ՚', 1; դէպէքերու', 1; դէպի՝', 1; դէպի։', 11; դէպի՜', 1; դէպի…', 1; դէպի', 2428; դէպիներս։', 1; դէպս', 2; դէպք։', 1; դէպք', 30; դէպքե՞ր', 1; դէպքե՞րը', 1; դէպքեր։', 2; դէպքեր', 38; դէպքերէ', 5; դէպքերէն՝', 1; դէպքերէն։', 1; դէպքերէն', 43; դէպքերը։', 3; դէպքերը', 1; դէպքերը', 138; դէպքերի', 1; դէպքերն', 8; դէպքերով։', 3; դէպքերով', 1; դէպքերու։', 2; դէպքերու', 104; դէպքերուն։', 4; դէպքերուն', 97; դէպքէ', 5; դէպքէն', 4; դէպքը։', 5; դէպքը', 41; դէպքի', 9; դէպքին։', 1; դէպքին', 20; դէպքն', 4; դէպքով', 2; դէպքում', 9; դէռ', 1; դէսովը', 1; դէտ', 2; դէտերը', 2; դէտերու', 3; դէտերուն', 2; դէտի', 1; դէր', 1; դէրը', 1; դը։', 1; դը', 4; դըդըչահոս', 1; դըժ', 1; դըժար', 2; դըժբախտ', 3; դըժբախտութիւնը', 2; դըժբախտութիւններէն', 1; դըժգոհ', 1; դըժլար', 1; դըժնիկ', 1; դըժո՜խք', 1; դըժոխք', 1; դըժոխքին', 1; դըժուար', 2; դըժւա՜ր', 1; դըղըրդեն', 1; դըղըրդիւն', 1; դըմակին', 1; դընել', 1; դընէ', 1; դընին', 1; դըշխոներ՝', 1; դըպ', 1; դըպչիլ', 1; դըպրոցը', 1; դըպրոցին', 1; դըպրոցները։', 1; դըպրոցներու', 1; դըռնակէն', 1; դըրած', 1; դըրան՝', 1; դըրան', 1; դըրանս', 1; դըրընդիւն', 1; դըւելու', 1; դըփ', 2; դժ', 2; դժախտաբար', 1; դժբ', 1; դժբախ\xadտաբար', 1; դժբախդութիւնը', 1; դժբախտ՝', 5; դժբախտ։', 4; դժբախտ…։', 2; դժբախտ', 558; դժբախտաբար՝', 1; դժբախտաբար։', 37; դժբախտաբար', 135; դժբախտագոյն', 5; դժբախտացած', 1; դժբախտդ', 1; դժբախտը', 9; դժբախտին', 5; դժբախտն', 2; դժբախտներ…։', 1; դժբախտներ', 2; դժբախտներէն', 1; դժբախտները', 10; դժբախտներն', 1; դժբախտներու', 3; դժբախտներուն', 3; դժբախտներունը', 1; դժբախտո', 1; դժբախտու', 1; դժբախտու\xadթիւնը', 1; դժբախտութեամ', 1; դժբախտութեամբ։', 2; դժբախտութեամբ…', 1; դժբախտութեամբ', 18; դժբախտութեամբը։', 2; դժբախտութեամբը', 4; դժբախտութեան։', 15; դժբախտութեան', 92; դժբախտութեանը', 13; դժբախտութեանց՝', 1; դժբախտութեանց։', 2; դժբախտութեանց', 20; դժբախտութեանցը', 4; դժբախտութեէն։', 1; դժբախտութենէ', 1; դժբախտութենէն։', 3; դժբախտութենէն', 15; դժբախտութի՜ւն', 1; դժբախտութի՜ւնը՝', 1; դժբախտութի՜ւնը', 2; դժբախտութի՞ւն։', 1; դժբախտութի՞ւն', 1; դժբախտութի՞ւնը։', 1; դժբախտութի՛ւն', 1; դժբախտութի՛ւնը՝', 1; դժբախտութի՛ւնը։', 1; դժբախտութիւ՛ն', 2; դժբախտութիւն՝', 3; դժբախտութիւն։', 2; դժբախտութիւն', 112; դժբախտութիւնդ', 1; դժբախտութիւնը՝', 7; դժբախտութիւնը։', 33; դժբախտութիւնը', 188; դժբախտութիւնն', 34; դժբախտութիւններ։', 3; դժբախտութիւններ', 6; դժբախտութիւններէ։', 1; դժբախտութիւններէ', 1; դժբախտութիւններէն', 5; դժբախտութիւնները՝', 1; դժբախտութիւնները։', 3; դժբախտութիւնները', 19; դժբախտութիւններն', 1; դժբախտութիւններով։', 1; դժբախտութիւններով', 1; դժբախտութիւններովը', 1; դժբախտութիւններու։', 1; դժբախտութիւններու', 4; դժբախտութիւններուն', 2; դժբախտօրէն', 1; դժգո', 1; դժգոգանք', 1; դժգոհ՝', 3; դժգոհ։', 1; դժգոհ', 40; դժգոհա՞նքը։', 1; դժգոհա՞նքը', 1; դժգոհանք։', 1; դժգոհանք', 3; դժգոհանքդ', 1; դժգոհանքէն', 2; դժգոհանքը։', 1; դժգոհանքը', 13; դժգոհանքի։', 1; դժգոհանքի', 4; դժգոհանքին։', 1; դժգոհանքին', 1; դժգոհանքներու', 1; դժգոհանքով', 1; դժգոհել։', 1; դժգոհելու', 2; դժգոհեր', 1; դժգոհի՞ս։', 1; դժգոհիլ', 2; դժգոհիր։', 1; դժգոհիր', 1; դժգոհները', 2; դժգոհութեամբ։', 1; դժգոհութեամբ', 4; դժգոհութեամբը։', 1; դժգոհութեան։', 4; դժգոհութեան', 13; դժգոհութեանը', 1; դժգոհութենէն', 1; դժգոհութիւն։', 2; դժգոհութիւն', 4; դժգոհութիւնը', 23; դժգոհութիւնն', 1; դժգոհութիւններ', 2; դժգոհութիւնները', 1; դժգոհութիւններն', 1; դժգոհութիւնս։', 1; դժգունութեան', 1; դժգունութիւնը', 1; դժդունօրէն', 1; դժընդակ', 2; դժխեմ՝', 2; դժխեմ', 37; դժխեմը։', 1; դժկամ՝', 2; դժկամ', 13; դժկամակ։', 1; դժկամակ', 2; դժկամակի։', 1; դժկամակի', 1; դժկամակինք', 1; դժկամակութեամբ', 1; դժկամակութիւնը', 2; դժկամէին', 1; դժկամի', 2; դժկամին', 4; դժկամիք։', 1; դժկամութեամբ', 3; դժկամութեան', 3; դժկամութիւն', 1; դժկամութիւնը՝', 1; դժկամութիւնը։', 1; դժկամութիւնը', 6; դժկամութիւնով', 1; դժկամօրէն', 1; դժնակ', 1; դժնդա՛կ', 1; դժնդակ՝', 3; դժնդակ։', 3; դժնդակ', 371; դժնդակը։', 1; դժնդակը', 5; դժնդակին', 1; դժնդակն', 1; դժնդակները', 1; դժնդակներուն', 1; դժնդակօրէն', 7; դժնեկ', 1; դժնեկը', 1; դժնետեսիլ', 1; դժնէ', 5; դժնիկ–', 1; դժնիկ', 2; դժնիկազգիներու', 1; դժնիկին', 1; դժնիկներէն', 1; դժնիկով', 1; դժո՜խք', 1; դժո՜խքը', 1; դժո՞խք։', 1; դժո՞խքը։', 1; դժո՞ւար', 1; դժոխ', 1; դժոխագիր', 6; դժոխադէմ', 1; դժոխադիր', 1; դժոխակերպող', 1; դժոխակուռ', 1; դժոխային', 16; դժոխայնացած։', 1; դժոխայնութեան', 1; դժոխայնութիւն', 1; դժոխայնութիւնն', 1; դժոխանուէր', 1; դժոխք։', 6; դժոխք', 74; դժոխքդ', 1; դժոխքէ', 4; դժոխքէն՝', 1; դժոխքէն։', 8; դժոխքէն', 33; դժոխքը։', 14; դժոխքը', 64; դժոխքի։', 1; դժոխքի՞ն', 1; դժոխքի', 33; դժոխքին՝', 1; դժոխքին։', 5; դժոխքին', 72; դժոխքիս', 1; դժոխքն', 9; դժոխքներ', 2; դժոխքներէն', 1; դժոխքները։', 1; դժոխքները', 6; դժոխքներու', 3; դժոխքներուն', 3; դժոխքովը', 2; դժոխքում', 1; դժոսքին', 1; դժուա՜ր', 2; դժուա՞ր՝', 2; դժուա՞ր', 6; դժուա/172/րութիւն', 1; դժուա՛ր՝', 1; դժուա՛ր', 4; դժուայ', 1; դժուար՝', 21; դժուար։', 9; դժուար', 1345; դժուարա/327/նար', 1; դժուարագաճ', 1; դժուարագին', 2; դժուարագիւտ։', 1; դժուարագիւտ', 6; դժուարագիւտը', 1; դժուարագոյն', 14; դժուարագոյնը', 2; դժուարագոյնն', 1; դժուարադաշն', 1; դժուարադէպ։', 1; դժուարադէպ', 2; դժուարաթափանց', 6; դժուարակիր։', 1; դժուարակիր', 1; դժուարակնճիռ', 1; դժուարահաղորդ', 1; դժուարահաճ՝', 2; դժուարահաճ', 17; դժուարահաճները։', 1; դժուարահաճները', 1; դժուարահաճութեամբ', 1; դժուարահաճութեան', 1; դժուարահաճութէ', 1; դժուարահաճութիւնը։', 1; դժուարահաճութիւնը', 1; դժուարահաճութիւնները', 1; դժուարահայտ', 1; դժուարահաշտ', 1; դժուարահաս', 5; դժուարահասկնալի', 2; դժուարամատոյց։', 1; դժուարամատոյց', 6; դժուարամատչելի', 1; դժուարամերձ', 1; դժուարամուտ', 1; դժուարան', 1; դժուարանամ', 1; դժուարանայ', 12; դժուարանայի', 1; դժուարանային', 3; դժուարանայինք', 1; դժուարանան', 3; դժուարանանք', 8; դժուարանար։', 1; դժուարանար', 14; դժուարանաք։', 1; դժուարանաք', 2; դժուարանիստ', 1; դժուարանուաճը', 1; դժուարաշարժ', 1; դժուարապահանջ', 1; դժուարաստան', 1; դժուարատար', 2; դժուարացած', 4; դժուարացաւ', 1; դժուարացեալ', 1; դժուարացնելով', 1; դժուարացնեն։', 1; դժուարացնէ', 2; դժուարացնէին', 2; դժուարացնէր', 1; դժուարացնող', 1; դժուարացող', 2; դժուարացուց', 1; դժուարացուցած', 1; դժուարաւ', 23; դժուարաւաճութիւնը', 1; դժուարաքայլ', 1; դժուարելով', 1; դժուարելու', 1; դժուարէին', 1; դժուարէր', 1; դժուարը՝', 4; դժուարը', 6; դժուարընկալ', 1; դժուարի', 4; դժուարիլը', 1; դժուարիմ', 1; դժուարիմաստ', 2; դժուարիմաց', 3; դժուարին', 26; դժուարինք', 3; դժուարիս', 1; դժուարխաղարկութեան', 1; դժուարհասկնալի', 1; դժուարյաղթելի', 1; դժուարն', 3; դժուարներէն։', 1; դժուարով', 2; դժուարորակ', 1; դժուարութեամբ–', 1; դժուարութեամբ։', 1; դժուարութեամբ', 29; դժուարութեամը', 1; դժուարութեան։', 2; դժուարութեան', 72; դժուարութեանց։', 4; դժուարութեանց', 20; դժուարութենէ', 1; դժուարութենէն', 2; դժուարութի՞ւն՝', 1; դժուարութի՞ւնը։', 1; դժուարութի՞ւնը', 1; դժուարութի՞ւնն', 1; դժուարութի՛ւնը՝', 1; դժուարութիւն՝', 1; դժուարութիւն։', 6; դժուարութիւն', 61; դժուարութիւնը՝', 6; դժուարութիւնը։', 4; դժուարութիւնը', 47; դժուարութիւնն', 2; դժուարութիւններ։', 1; դժուարութիւններ', 7; դժուարութիւններդ', 1; դժուարութիւններէն։', 1; դժուարութիւններէն', 7; դժուարութիւնները։', 3; դժուարութիւնները', 16; դժուարութիւնների', 1; դժուարութիւններն', 1; դժուարութիւններով։', 1; դժուարութիւններով', 1; դժուարութիւններու', 7; դժուարութիւններուն', 2; դժուարութիւնով', 2; դժուարստաց', 2; դժուարօրէն', 1; դժպհի', 16; դժվար', 1; դժւար', 2; դժւարութեամբը', 1; դի։', 5; դի՜րտը՝', 1; դի՜ւր', 1; դի՞րք։', 1; դի՞րք', 1; դի՞ւր', 1; դի', 13; դի/153/տել', 1; դի/244/տել', 1; դի/307/ւային', 1; դի՛ր', 3; դիա՜կ', 1; դիա՜կը', 1; դիազննութիւն։', 1; դիաթաղի', 1; դիախուզումները', 1; դիակ։', 2; դիակ', 40; դիակ՚', 1; դիակամբ', 1; դիակայնութեամբ', 1; դիակառքի', 1; դիակառքիդ', 1; դիակդ', 2; դիակերները', 1; դիակէ', 1; դիակէն։', 1; դիակէն', 9; դիակը՝', 2; դիակը։', 1; դիակը', 61; դիակի՞', 1; դիակի', 31; դիակին։', 2; դիակին', 54; դիակիրը', 1; դիակիրն', 1; դիակն', 2; դիակնային', 3; դիակնացում', 1; դիակնե՜ր', 1; դիակնե', 1; դիակնե՛ր', 1; դիակներ։', 1; դիակներ', 11; դիակներէ՜ն…', 1; դիակներէն', 2; դիակները՝', 1; դիակները։', 3; դիակները', 34; դիակներն', 1; դիակներով', 3; դիակներովը', 1; դիակներու', 7; դիակներուն։', 1; դիակներուն', 25; դիակնին', 1; դիակնութիւնը', 1; դիակոյտերը', 1; դիակոյտերուն', 1; դիակոյտէն', 2; դիակոյտը', 1; դիակոյտին', 1; դիակովը։', 1; դիակովն', 1; դիակուած', 1; դիամարտութեանց', 1; դիանին', 1; դիաններուն', 1; դիապաշտ', 1; դիասայլը', 1; դիարանի', 1; դիգա-դիգա', 1; դիգա֊դիգա', 1; դիգա', 1; դիդ', 1; դիեզը', 1; դիերն', 2; դիերովը՝', 1; դիեցման', 1; դիեցնել', 1; դիեցնելու', 1; դիեցնող', 1; դիեցումը', 1; դիեցումին։', 1; դիեցումին', 2; դիեցումներէն', 1; դիեցուցած', 3; դիզած', 35; դիզածը', 1; դիզել', 4; դիզելէ', 2; դիզելէն', 2; դիզելի', 1; դիզելով՝', 1; դիզելով', 19; դիզելու։', 1; դիզելու', 12; դիզելուն', 1; դիզեմ', 2; դիզեն', 17; դիզենք', 2; դիզեր', 7; դիզեց', 3; դիզեցէ՛ք', 1; դիզեցէք', 1; դիզեցին։', 1; դիզեցին', 4; դիզէ։', 2; դիզէ', 14; դիզէին', 4; դիզէր', 6; դիզէք', 2; դիզող', 3; դիզուա՜ծ՝', 1; դիզուած։', 1; դիզուած', 59; դիզուածն', 1; դիզուածներուն', 1; դիզուածքը', 1; դիզուելով', 2; դիզուելու։', 1; դիզուելու', 4; դիզուեր', 2; դիզուեցաւ', 1; դիզուէին։', 1; դիզուէին', 2; դիզուէր', 8; դիզուի։', 1; դիզուի', 10; դիզուիլ', 2; դիզուիլները', 1; դիզուին։', 1; դիզուին', 9; դիզուինք', 1; դիզումի', 1; դիզուող', 6; դիէ', 1; դիէն։', 1; դիէն', 7; դիլաններու', 1; դիլքին', 1; դիծերով', 2; դիծին', 1; դիկ', 1; դիկտատորութեանը', 1; դիկտատուրա', 1; դիմ', 2; դիմա՞կ', 1; դիմա', 1; դիմաբանելէ։', 1; դիմագի՞ծը։', 1; դիմագիծ։', 3; դիմագիծ', 28; դիմագիծեր', 2; դիմագիծերը', 13; դիմագիծերնին', 1; դիմագիծերուն՝', 1; դիմագիծերուն', 6; դիմագիծէ։', 1; դիմագիծէն', 3; դիմագիծը՝', 1; դիմագիծը։…', 1; դիմագիծը։', 5; դիմագիծը', 47; դիմագիծի', 2; դիմագիծին։', 1; դիմագիծին', 8; դիմագիծներէն', 1; դիմագիծով։', 2; դիմագիծով', 11; դիմագիծութեան', 1; դիմագիտական', 2; դիմագծային', 2; դիմագծերը', 3; դիմագծերով', 1; դիմագծերու', 1; դիմագծի', 1; դիմագծին', 3; դիմագծուած', 1; դիմագծութեամբ', 4; դիմագծութեան։', 2; դիմագծութեան', 11; դիմագծութենէն', 2; դիմագծութիւն։', 4; դիմագծութիւն', 7; դիմագծութիւնը', 28; դիմագծութիւններ', 1; դիմագծութիւնները', 1; դիմագոյն', 1; դիմագոյնէն', 1; դիմագոյնի', 1; դիմագրական', 1; դիմագրավելու', 1; դիմագրաւա՞ծ', 1; դիմագրաւել', 4; դիմագրաւելու', 4; դիմագրաւեն', 1; դիմագրաւեր', 1; դիմագրաւէ', 4; դիմագրաւէին', 1; դիմագրաւումներով', 1; դիմադարձ', 1; դիմադարձելէ', 1; դիմադարձութիւններէն', 1; դիմադարձում', 1; դիմադծութեամբ', 1; դիմադծութեան', 1; դիմադրած', 4; դիմադրական', 5; դիմադրել', 7; դիմադրելը', 1; դիմադրելն', 1; դիմադրելու', 13; դիմադրեն', 1; դիմադրեր', 1; դիմադրեց', 3; դիմադրեցին', 1; դիմադրէր', 1; դիմադրող', 5; դիմադրութեամբը', 1; դիմադրութեան։', 1; դիմադրութեան', 5; դիմադրութիւն', 4; դիմադրութիւնը։', 1; դիմադրութիւնը', 3; դիմադրութիւնն', 1; դիմադրումի', 2; դիմազեղծելու', 1; դիմազեղծէր', 1; դիմազեղծում', 1; դիմազերծե՞ր', 1; դիմազերծներուն', 1; դիմազուրկ', 1; դիմախաղ', 4; դիմախաղերէն', 1; դիմախաղերուն։', 1; դիմախաղէն', 2; դիմախաղը', 2; դիմախաղի', 1; դիմախաղին', 2; դիմախաղով', 1; դիմախաղովը', 1; դիմախաղովն', 1; դիմախլումը', 1; դիմած՝', 1; դիմած', 32; դիմածութիւնը', 1; դիմածռո՜ւմ', 1; դիմածռութիւնը', 1; դիմածռում', 1; դիմածռումը', 2; դիմածռումի', 1; դիմակ՝', 1; դիմակ։', 2; դիմակ', 17; դիմակազերծ', 1; դիմակաթափուին', 1; դիմակալ՝', 1; դիմակալ', 2; դիմակալած', 2; դիմակալել։', 2; դիմակալել…', 1; դիմակալել', 3; դիմակալելու։', 1; դիմակալելու', 3; դիմակալէր', 2; դիմակալող։', 1; դիմակալող', 3; դիմակալումը', 1; դիմակալումովը', 1; դիմակահանդէս', 1; դիմակայել։', 1; դիմակայել', 1; դիմակայելու', 2; դիմակաշխարհը', 1; դիմակավոր', 1; դիմակաւոր', 3; դիմակաւորեց', 1; դիմակաւորումին։', 1; դիմակաւորումներէն։', 1; դիմակեալներովը', 1; դիմակելու։', 1; դիմակելու', 1; դիմակերպեն', 1; դիմակերպի', 1; դիմակերպով', 1; դիմակէ', 1; դիմակէն', 6; դիմակը', 13; դիմակի', 8; դիմակին։', 1; դիմակին', 6; դիմակներ։', 1; դիմակներ', 9; դիմակներէ', 1; դիմակներէն։', 1; դիմակներէն', 4; դիմակները։', 2; դիմակները', 9; դիմակներն', 1; դիմակներով։', 2; դիմակներով', 2; դիմակներու', 5; դիմակներուն', 4; դիմակշռելու', 1; դիմակով։', 1; դիմակով', 6; դիմակովս', 1; դիմակուին', 1; դիմակումով', 1; դիմաձեւը', 1; դիմաճշդէ', 1; դիմամարտ', 1; դիմայարդարումները։', 1; դիմայեղմամբ', 1; դիմայեղմանց', 2; դիմայեղում', 1; դիմայեղումը։', 1; դիմայեղումը', 3; դիմայեղումներ', 2; դիմայեղումներէն։', 1; դիմայեղումներէն', 4; դիմայեղումները։', 1; դիմայեղումները', 5; դիմայեղումներով։', 1; դիմայեղումներու', 1; դիմայեղումներուդ', 1; դիմայեղումներուն', 1; դիմայէն', 1; դիմային', 6; դիմանա՝', 1; դիմանա՜լ', 1; դիմանա՞յ։', 2; դիմանա՞յ', 2; դիմանա՞ն', 1; դիմանա՞ր', 1; դիմանա', 2; դիմանա՛յ։', 1; դիմանալ։', 9; դիմանալ', 56; դիմանալէն', 2; դիմանալը՝', 1; դիմանալը', 5; դիմանալն', 3; դիմանալով։', 1; դիմանալով', 10; դիմանալու։', 2; դիմանալու', 47; դիմանալուն։', 1; դիմանամ։', 1; դիմանամ', 1; դիմանայ։', 10; դիմանայ', 76; դիմանային', 9; դիմանան։', 3; դիմանան', 50; դիմանանք։', 1; դիմանաս', 1; դիմանար։', 17; դիմանար…', 1; դիմանար', 53; դիմաներկեր', 1; դիմանկար՝', 1; դիմանկար', 6; դիմանկարային', 1; դիմանկարը', 10; դիմանկարի', 3; դիմանկարին', 5; դիմանկարն', 1; դիմանկարներ։', 1; դիմանկարներ', 2; դիմանկարներէ', 1; դիմանկարները', 2; դիմանկարներով', 1; դիմանկարներու', 2; դիմանկարներուն։', 1; դիմանկարուած', 1; դիմանկարումը։', 1; դիմանկարումը', 1; դիմանկարումի', 1; դիմանկարչի։', 1; դիմաշրջութիւններ', 1; դիմաշրջումը', 1; դիմաշրջումներէն', 1; դիմաշրջումները', 1; դիմապատկերին', 1; դիմապարոյրովը', 1; դիմառնաբար', 1; դիմառնական', 6; դիմառնու', 1; դիմառնութեամբ', 2; դիմառնութեան', 4; դիմառնութիւն', 3; դիմառնութիւնը։', 1; դիմառնութիւններ', 2; դիմառնութիւնները', 1; դիմառնութիւններով', 1; դիմառութիւններով', 1; դիմաստուեր', 5; դիմաստուերած', 2; դիմաստուերային', 2; դիմաստուերել', 1; դիմաստուերելու։', 1; դիմաստուերը։', 1; դիմաստուերը', 2; դիմաստուերին։', 1; դիմաստուերնե՞ր', 1; դիմաստուերներ', 33; դիմաստուերները', 4; դիմաստուերներով', 1; դիմաստուերներու', 5; դիմաստուերներուն', 2; դիմաստուերումէն։', 1; դիմաստուէրները։', 1; դիմավիծը', 1; դիմավորելու', 1; դիմավորէ', 1; դիմարներուն', 1; դիմաց՝', 2; դիմաց։', 174; դիմաց…', 1; դիմաց', 425; դիմացա', 1; դիմացած՝', 1; դիմացած։', 3; դիմացած', 17; դիմացայ։', 1; դիմացան։', 2; դիմացան', 8; դիմացար', 1; դիմացաւ։', 5; դիմացաւ', 15; դիմացաք', 1; դիմացեր։', 1; դիմացեր', 10; դիմացէ', 1; դիմացէն։', 2; դիմացէն', 21; դիմացը։', 2; դիմացը', 10; դիմացի', 14; դիմացին։', 2; դիմացինը', 1; դիմացինին։', 1; դիմացինին', 3; դիմացիս', 1; դիմացկնութին', 1; դիմացկուն։', 4; դիմացկուն', 41; դիմացկունը։', 1; դիմացկունը', 1; դիմացկունն', 1; դիմացկունները', 2; դիմացկունու', 1; դիմացկունութեամբ', 1; դիմացկունութեամբը։', 1; դիմացկունութեան', 2; դիմացկունութեանը', 1; դիմացկունութի՛ւն։', 1; դիմացկունութի՛ւնը', 1; դիմացկունութիւն', 6; դիմացկունութիւնը', 4; դիմացն', 3; դիմացնել', 8; դիմացնելով', 2; դիմացնելու։', 3; դիմացնելու', 4; դիմացնեն', 2; դիմացնէ', 1; դիմացնէր', 3; դիմացնող՝', 1; դիմացնող', 1; դիմացող։', 2; դիմացող', 30; դիմացողը', 5; դիմացողնե՞րը', 1; դիմացուելիք', 2; դիմացուիր', 1; դիմացուց', 2; դիմացուցած', 1; դիմացուցին', 2; դիմացօք', 1; դիմաւեն', 1; դիմաւզեղծեն', 1; դիմաւոր՝', 3; դիմաւոր', 12; դիմաւորած։', 1; դիմաւորած', 26; դիմաւորե՞լ', 1; դիմաւորել։', 4; դիմաւորել', 57; դիմաւորելէ', 1; դիմաւորելն', 1; դիմաւորելով։', 1; դիմաւորելով', 12; դիմաւորելու։', 11; դիմաւորելու', 72; դիմաւորեմ', 4; դիմաւորեն։', 1; դիմաւորեն', 20; դիմաւորենք։', 2; դիմաւորենք', 11; դիմաւորեր', 2; դիմաւորեց։', 2; դիմաւորեց', 35; դիմաւորեցի', 2; դիմաւորեցին', 5; դիմաւորեցինք', 3; դիմաւորեցիր', 2; դիմաւորեցիք', 1; դիմաւորէ։', 1; դիմաւորէ', 50; դիմաւորէին', 5; դիմաւորէր։', 1; դիմաւորէր', 24; դիմաւորման։', 1; դիմաւորներն', 1; դիմաւորող։', 6; դիմաւորող', 21; դիմաւորողը', 2; դիմաւորողները', 1; դիմաւորուած։', 1; դիմաւորուած', 9; դիմաւորուելով', 1; դիմաւորուելու', 1; դիմաւորուեցան', 4; դիմաւորուեցաւ', 9; դիմաւորուէր', 2; դիմաւորութիւն', 1; դիմաւորուի', 10; դիմաւորուիլ', 1; դիմաւորուին։', 1; դիմաւորուին', 6; դիմաւորուինք', 1; դիմաւորուիր', 1; դիմաւորուիք', 2; դիմաւորումը։', 1; դիմաւորումը', 2; դիմաւորումին։', 1; դիմաւորումին', 1; դիմաւորւում', 1; դիմափոխ', 1; դիմափոխէ', 1; դիմաքսեան', 4; դիմաքսեանը', 1; դիմաքսեանի', 1; դիմել՝', 1; դիմել։', 1; դիմել', 41; դիմելէ։', 1; դիմելը', 4; դիմելով։', 1; դիմելով…', 1; դիմելով', 13; դիմելու՝', 1; դիմելու։', 4; դիմելու', 29; դիմեմ։', 1; դիմեմ…', 1; դիմեմ', 9; դիմեն՝', 1; դիմեն։', 3; դիմեն', 21; դիմենք', 16; դիմես', 1; դիմեր', 2; դիմերանգն', 1; դիմեց՝', 1; դիմեց', 8; դիմեցէք', 7; դիմեցի։', 1; դիմեցի', 3; դիմեցին։', 1; դիմեցին', 1; դիմեցինք', 2; դիմէ։', 2; դիմէ', 36; դիմէին', 16; դիմէինք', 2; դիմէն', 1; դիմէր։', 1; դիմէր', 16; դիմէք', 2; դիմող', 10; դիմողը', 2; դիմողին', 6; դիմողնե՞րը։', 1; դիմողներէն', 1; դիմողները՝', 1; դիմողները', 2; դիմողներուն։', 1; դիմողներուն', 1; դիմոսթենէսի', 1; դիմուած', 1; դիմում', 16; դիմումէ', 1; դիմումը։', 1; դիմումը', 7; դիմումի', 1; դիմումին', 3; դիմումիս', 1; դիմումն', 1; դիմումնագիր', 1; դիմումներ', 1; դիմումները։', 1; դիմումները', 11; դիմումներով։', 1; դիմումներովը', 1; դիմումներովս', 1; դիմումներու', 2; դիմումներուն', 5; դիմումով', 1; դին՝', 1; դին։', 18; դին', 62; դինի', 1; դինն', 1; դինով', 1; դինջանան', 1; դիոգինէս', 1; դիոգինէսեան', 1; դիոնիսեան', 4; դիոնիսիոսի', 3; դիոնիսոսեան', 4; դիոսի', 1; դիով', 1; դիչեր', 1; դիպախաղը', 1; դիպակ։', 1; դիպակ', 1; դիպակը', 1; դիպային', 1; դիպաշարային', 7; դիպաշարը', 3; դիպաշարի', 5; դիպաշարին', 2; դիպեալ', 1; դիպելոյ', 1; դիպեցաւ', 1; դիպէր', 1; դիպիմ', 1; դիպող', 3; դիպողականութիւնը', 1; դիպողութեամբ', 1; դիպողութիւն', 2; դիպողութիւնը', 1; դիպուած', 4; դիպուածական', 1; դիպուածաւ', 1; դիպուածը', 7; դիպուածի', 2; դիպուածին', 1; դիպուածն', 2; դիպուածով', 2; դիպուողները', 1; դիպչին', 1; դիպւածին', 1; դիպւածները', 1; դիջելէ', 1; դիս։', 3; դիս', 1; դիսպոզիցիոն', 1; դիստովը', 1; դիտ', 1; դիտաբանի։', 1; դիտած։', 1; դիտած', 50; դիտածը։', 1; դիտածը', 3; դիտածներէդ։', 1; դիտածները', 2; դիտածներուն', 1; դիտակ', 3; դիտական', 1; դիտակէն։', 1; դիտակէն', 1; դիտակը', 1; դիտակի', 1; դիտակին', 1; դիտակից', 1; դիտակներու', 1; դիտակովը', 1; դիտակցելու', 1; դիտակցի՞ս', 1; դիտակցուած', 1; դիտանկիւնին։', 1; դիտապաստ', 11; դիտարանէն', 1; դիտարանը', 2; դիտարաններ', 2; դիտարկում', 3; դիտաւորութեամբ', 3; դիտաւորութիւններէն', 1; դիտե՜ց', 2; դիտե՞ց', 1; դիտեաց', 1; դիտել։', 3; դիտել', 302; դիտելէ', 10; դիտելէն', 1; դիտելի։', 1; դիտելի', 39; դիտելով։', 1; դիտելով', 19; դիտելու։', 3; դիտելու', 51; դիտելուն', 1; դիտելուց', 1; դիտեմ', 8; դիտեն։', 3; դիտեն', 16; դիտենք', 17; դիտես', 1; դիտեր։', 1; դիտեր', 8; դիտեց', 32; դիտեցէ՛ք', 5; դիտեցէք', 19; դիտեցի՞ք', 1; դիտեցի', 5; դիտեցին', 8; դիտեցիր', 1; դիտեցիք։', 1; դիտեցիք', 19; դիտէ։', 1; դիտէ', 22; դիտէի', 4; դիտէին՝', 1; դիտէին', 8; դիտէինք։', 1; դիտէիր', 1; դիտէր՝', 1; դիտէր…', 1; դիտէր', 33; դիտէք', 7; դիտմամբ՝', 1; դիտմամբ', 13; դիտնամ', 1; դիտնար։', 1; դիտնար', 1; դիտո՜ղ', 1; դիտող', 35; դիտողագիր', 1; դիտողավայր՝', 1; դիտողէ', 1; դիտողը։', 2; դիտողը', 12; դիտողի', 12; դիտողին՝', 1; դիտողին։', 4; դիտողին', 19; դիտողն', 2; դիտողնե՜ր', 1; դիտողներ', 1; դիտողներէն', 3; դիտողները', 4; դիտողներու։', 1; դիտողներու', 3; դիտողներուն։', 1; դիտողներուն', 6; դիտողներուս', 1; դիտողութեամբ', 6; դիտողութեան։', 2; դիտողութեան', 62; դիտողութեանը', 2; դիտողութեանց։', 1; դիտողութեանց', 20; դիտողութեանցը', 1; դիտողութենեն', 1; դիտողութենէ', 3; դիտողութենէն։', 1; դիտողութենէն', 2; դիտողութիւն։', 1; դիտողութիւն', 31; դիտողութիւնը՝', 1; դիտողութիւնը։', 3; դիտողութիւնը', 41; դիտողութիւնն', 1; դիտողութիւններ։', 7; դիտողութիւններ', 20; դիտողութիւններդ', 1; դիտողութիւններէ', 1; դիտողութիւններէն', 2; դիտողութիւնները՝', 1; դիտողութիւնները։', 2; դիտողութիւնները', 34; դիտողութիւններն', 1; դիտողութիւններով։', 1; դիտողութիւններով', 7; դիտողութիւններովը', 1; դիտողութիւններու։', 2; դիտողութիւններու', 5; դիտողութիւններուն։', 1; դիտողութիւններուն', 7; դիտողութիւններս', 2; դիտողութիւնններուն', 1; դիտողութիւնով', 1; դիտողութիւնք', 2; դիտուա՛ծ', 1; դիտուած՝', 15; դիտուած։', 16; դիտուած', 192; դիտուածէն։', 2; դիտուածէն', 1; դիտուածը', 2; դիտուածին', 6; դիտուելիք', 1; դիտուելու։', 1; դիտուելու', 1; դիտուեցաւ', 4; դիտուէին։', 1; դիտուէին', 4; դիտուէր։', 1; դիտուէր', 5; դիտուի՝', 1; դիտուի։', 1; դիտուի', 44; դիտուիլ', 1; դիտուին։', 1; դիտուին', 10; դիտուիր։', 1; դիտուիր', 1; դիտում', 3; դիտումէն', 1; դիտումի', 2; դիտումնաւո՞ր', 1; դիտումնաւոր', 24; դիտումներ։', 1; դիտումներէն։', 1; դիտումները։', 3; դիտումները', 1; դիտումներով։', 1; դիտումներով', 1; դիտումով։', 2; դիտումով', 18; դիտումովը', 1; դիտուող', 1; դիտուողն', 1; դիտցածէն', 1; դիտցածին', 1; դիր։', 3; դիր', 18; դիրացնէ։', 1; դիրաւ', 2; դիրենք', 1; դիրերէն', 1; դիրը', 1; դիրին', 1; դիրտ', 3; դիրտերէն', 2; դիրտերը', 1; դիրտերն', 1; դիրտերովը', 1; դիրտերուն', 1; դիրտէն։', 1; դիրտէն', 1; դիրտը', 7; դիրտի։', 1; դիրտին', 5; դիրտն', 4; դիրտովը', 1; դիրք՝', 1; դիրք', 79; դիրքեր։', 1; դիրքեր', 5; դիրքերէ', 5; դիրքերէն՝', 1; դիրքերէն։', 1; դիրքերէն', 9; դիրքերը՝', 1; դիրքերը։', 3; դիրքերը', 26; դիրքերն', 2; դիրքերով', 1; դիրքերու։', 3; դիրքերու', 33; դիրքերում', 1; դիրքերուն', 24; դիրքէ', 4; դիրքէն՝', 1; դիրքէն', 13; դիրքը՝', 1; դիրքը։', 11; դիրքը', 58; դիրքի։', 3; դիրքի', 49; դիրքիդ', 2; դիրքին՝', 1; դիրքին։', 7; դիրքին', 76; դիրքիրէն', 1; դիրքիրն', 1; դիրքն', 1; դիրքով՝', 1; դիրքով։', 3; դիրքով', 17; դիրքովը։', 2; դիրքովը', 2; դիրքորոշմամբ', 1; դիրքս', 2; դիցաբանական', 5; դիցաբանութեան', 8; դիցաբանութենէն', 1; դիցաբանութիւն', 1; դիցաբանութիւնում', 1; դիցաբար', 1; դիցական', 1; դիցեն', 1; դիցուհի՜', 1; դիցուհի', 1; դիցուհիին', 3; դիւ', 4; դիւաբանութենէ', 1; դիւազգած', 1; դիւախումբին', 1; դիւածին', 1; դիւակազմ', 2; դիւական', 3; դիւականութեան', 1; դիւականութիւնը', 2; դիւակապ', 1; դիւակոչի', 1; դիւահալած', 3; դիւահար', 17; դիւահարը', 1; դիւահարի', 1; դիւահարներ', 1; դիւահարներէն', 1; դիւահնար', 1; դիւամարտութիւնը', 1; դիւային', 33; դիւան։', 4; դիւան', 42; դիւանագէ՛տ՝', 1; դիւանագէտ։', 2; դիւանագէտ', 27; դիւանագէտը', 4; դիւանագէտի', 3; դիւանագէտին', 2; դիւանագէտներ։', 1; դիւանագէտներէն', 3; դիւանագէտները', 5; դիւանագէտներու', 3; դիւանագէտներուն։', 1; դիւանագէտներուն', 2; դիւանագիտական', 57; դիւանագիտութեամբ', 1; դիւանագիտութեան', 11; դիւանագիտութենէն', 3; դիւանագիտութի՜ւն', 1; դիւանագիտութիւն', 7; դիւանագիտութիւնը', 9; դիւանագիտօրէն', 1; դիւանագիրքը', 1; դիւանագիրքին', 1; դիւանադարանին', 1; դիւանադպիրը', 1; դիւանադպիրի', 1; դիւանադպիրին', 1; դիւանադպիրները', 1; դիւանադպրութիւն', 1; դիւանական', 22; դիւանամուկի՝', 1; դիւանապետ՝', 1; դիւանապետ', 4; դիւանապետը', 2; դիւանապետի', 2; դիւանապետին։', 1; դիւանապետին', 5; դիւանապետներ', 2; դիւանապետները', 1; դիւանապետութիւնը', 1; դիւանատանց', 2; դիւանատէրերուն', 1; դիւանատուն', 4; դիւանատուներէն', 1; դիւանատունէ', 1; դիւանատունը', 3; դիւանէ', 14; դիւանէն', 11; դիւանէր', 1; դիւանը՝', 3; դիւանը։', 4; դիւանը', 48; դիւանըերկար', 1; դիւանի', 42; դիւանիկներէն', 1; դիւանին։', 9; դիւանին', 62; դիւանն', 1; դիւաններ։', 3; դիւաններ', 20; դիւաններէ։', 1; դիւաններէ', 3; դիւաններէն։', 2; դիւաններէն', 13; դիւանները։', 4; դիւանները', 30; դիւաններն', 1; դիւաններով՝', 1; դիւաններով', 5; դիւաններու։', 2; դիւաններու', 23; դիւաններուն։', 4; դիւաններուն', 48; դիւանով', 2; դիւանք', 1; դիւաչարչար', 1; դիւարն', 1; դիւաց', 3; դիւաւորուելու', 1; դիւզացներգութիւն', 1; դիւթ', 4; դիւթագեղ', 1; դիւթախաղը', 1; դիւթախաղին։', 1; դիւթախաղին', 3; դիւթախումբին', 1; դիւթական՝', 1; դիւթական', 16; դիւթահանդէս', 2; դիւթահանդէսէն', 2; դիւթահանդէսը', 1; դիւթահանդէսի', 1; դիւթահանդէսին', 8; դիւթահանդէսով', 1; դիւթահանդէսովը', 1; դիւթային', 1; դիւթանկարին', 1; դիւթանոյշն', 1; դիւթանք', 3; դիւթանքէն։', 1; դիւթանքէն', 1; դիւթանքը։', 1; դիւթանքը', 2; դիւթանքի', 2; դիւթանքների', 1; դիւթանքներուն', 1; դիւթանքով', 1; դիւթաշխարհ', 1; դիւթաշխարհը։', 1; դիւթաշխարհին', 1; դիւթապատկե՞ր', 1; դիւթապատկե՛ր', 1; դիւթաւանդէս', 1; դիւթեալ', 1; դիւթել', 1; դիւթելու', 1; դիւթես', 1; դիւթերգակները', 1; դիւթերից', 1; դիւթերփնէր', 1; դիւթեց', 1; դիւթեցաւ', 1; դիւթէ՜ր', 1; դիւթիչ', 2; դիւթողները', 1; դիւթուած', 1; դիւթուածութիւնը', 1; դիւթուելու', 1; դիւթութեան', 1; դիւթութիւն', 1; դիւթութիւնը', 1; դիւթութիւններ', 1; դիւթք-դիւթանքը', 1; դիւթք-ըղձանք', 2; դիւթք-ըղձանքի', 1; դիւթք', 4; դիւթքերն', 1; դիւթքէն', 1; դիւթքը։', 1; դիւթքը', 18; դիւթքի', 19; դիւթքին։', 1; դիւթքին', 2; դիւթքից', 3; դիւթքն', 1; դիւթքով', 1; դիւթօրէն', 1; դիւնքին։', 1; դիւտին', 1; դիւր', 55; դիւրաբեկ՝', 1; դիւրաբեկ։', 2; դիւրաբեկ', 54; դիւրաբեկութեամբ', 1; դիւրաբեկում', 1; դիւրաբորբոք', 3; դիւրաբուխ', 1; դիւրագայթ', 1; դիւրագիծ', 1; դիւրագին', 3; դիւրագնի։', 1; դիւրագրգիռ՝', 1; դիւրագրգիռ։', 1; դիւրագրգիռ', 7; դիւրագրգռութիւն', 3; դիւրագրգռութիւնը', 2; դիւրագրգռութիւնները', 1; դիւրազգած։', 1; դիւրազգած', 17; դիւրազգածութեամբ', 2; դիւրազգածութեամբը', 1; դիւրազգածութեան', 5; դիւրազգածութեանց', 1; դիւրազգածութենէ', 1; դիւրազգածութենէն', 1; դիւրազգածութի՞ւն։', 1; դիւրազգածութիւն', 2; դիւրազգածութիւնը։', 2; դիւրազգածութիւնը', 11; դիւրազգածութիւններ', 3; դիւրազգածութիւններէ', 1; դիւրազգածութիւնները', 3; դիւրազգայութիւնը', 1; դիւրազգաց', 2; դիւրաթառամ։', 1; դիւրաթափանց', 2; դիւրաթեք', 3; դիւրաթեքութիւնը։', 1; դիւրաթեքութիւնը', 1; դիւրալուր՝', 1; դիւրախաբ', 3; դիւրախոց', 1; դիւրած', 1; դիւրածոր', 1; դիւրակառոյց։', 1; դիւրակեաց', 1; դիւրակեցութեան', 2; դիւրակեցութիւնը', 1; դիւրահաղորդ', 13; դիւրահաճ', 1; դիւրահամբոյր', 1; դիւրահասկնալի։', 1; դիւրահասկնալի', 2; դիւրահաւան', 5; դիւրահաւանութեան', 1; դիւրահաւանութիւնը', 1; դիւրամատոյց', 9; դիւրամատոյցը', 1; դիւրամատչելի', 2; դիւրամարս', 2; դիւրայոյզ', 10; դիւրայուզութիւնը', 1; դիւրանայ', 2; դիւրանար', 1; դիւրաշէջ', 1; դիւրապատրաստ', 2; դիւրասահ', 4; դիւրաստաց', 1; դիւրավազ', 3; դիւրավառ', 5; դիւրատար', 3; դիւրացած', 1; դիւրացան', 1; դիւրացնել', 1; դիւրացնելով', 6; դիւրացնելու', 13; դիւրացնեն', 2; դիւրացնէ', 2; դիւրացնէին', 2; դիւրացնէր', 4; դիւրացնող', 5; դիւրացուա՜ծ', 1; դիւրացումը', 1; դիւրացումն', 1; դիւրացուց', 2; դիւրացուցած', 1; դիւրացուցին', 5; դիւրաւ՝', 1; դիւրաւ։', 4; դիւրաւ', 193; դիւրաւէտ', 1; դիւրափոփոխ', 2; դիւրելու', 1; դիւրեկան', 1; դիւրէին', 1; դիւրէր', 1; դիւրընթեռնելի', 1; դիւրընկալները', 1; դիւրընկալչութեան', 1; դիւրի՜ն։', 2; դիւրի՜ն', 2; դիւրի՞ն՝', 4; դիւրի՞ն', 5; դիւրի՛ն', 1; դիւրիին', 1; դիւրին՝', 5; դիւրին։', 9; դիւրին', 388; դիւրինը', 2; դիւրինին', 1; դիւրու', 1; դիւրութ', 1; դիւրութեամբ։', 11; դիւրութեամբ', 163; դիւրութեամբը։', 1; դիւրութեամբը', 12; դիւրութեամբն', 1; դիւրութեան։', 4; դիւրութեան', 17; դիւրութեանը', 1; դիւրութենէն՝', 1; դիւրութենէն', 3; դիւրութի՜ւն', 1; դիւրութի՛ւնը՝', 1; դիւրութիւն։', 1; դիւրութիւն', 29; դիւրութիւնը՝', 1; դիւրութիւնը։', 1; դիւրութիւնը', 28; դիւրութիւնն', 3; դիւրութիւններ', 4; դիւրութիւններէն', 1; դիւրութիւնները', 3; դիւրութիւններով։', 2; դիւրութիւններով', 1; դիւրութիւններուն', 1; դիւցագունէ', 1; դիւցազiօրէն', 1; դիւցազանց', 2; դիւցազանցումը', 1; դիւցազն', 45; դիւցազնաբար', 1; դիւցազնական', 22; դիւցազնականը', 1; դիւցազնամարտէն', 1; դիւցազնամարտը։', 1; դիւցազնամարտը', 1; դիւցազնամարտին', 1; դիւցազնամարտն', 1; դիւցազնայորդոր', 1; դիւցազնաշունչ', 13; դիւցազնաչունչ', 7; դիւցազնավայել', 1; դիւցազնավեպ։', 1; դիւցազնավեպ', 2; դիւցազնավեպերը', 2; դիւցազնավեպը', 2; դիւցազնավեպին։', 1; դիւցազնավեպին', 1; դիւցազնավէպ', 6; դիւցազնավէպեր։', 1; դիւցազնավէպեր', 4; դիւցազնավէպերէ', 2; դիւցազնավէպերը', 1; դիւցազնավէպերի', 1; դիւցազնավէպերու', 1; դիւցազնավէպերուն', 6; դիւցազնավէպէն', 1; դիւցազնավէպը։', 1; դիւցազնավէպը', 11; դիւցազնավէպին՝', 1; դիւցազնավէպին։', 1; դիւցազնավէպին', 10; դիւցազնատիպ', 2; դիւցազներ։', 1; դիւցազներ', 1; դիւցազներգած', 3; դիւցազներգակ', 26; դիւցազներգական', 18; դիւցազներգականին', 2; դիւցազներգակը', 4; դիւցազներգակին։', 2; դիւցազներգակին', 3; դիւցազներգակներ', 1; դիւցազներգակները', 1; դիւցազներգակներու', 1; դիւցազներգակներուն', 1; դիւցազներգել', 1; դիւցազներգելու։', 1; դիւցազներգելու', 4; դիւցազներգեն', 2; դիւցազներգենք', 2; դիւցազներգէ։', 1; դիւցազներգէ', 2; դիւցազներգող', 4; դիւցազներգու', 1; դիւցազներգուած', 2; դիւցազներգութեամբ։', 1; դիւցազներգութեամբ', 3; դիւցազներգութեան։', 1; դիւցազներգութեան', 22; դիւցազներգութեանց', 9; դիւցազներգութենէն։', 1; դիւցազներգութենէն', 2; դիւցազներգութի՞ւնը։', 1; դիւցազներգութիւն։', 2; դիւցազներգութիւն', 25; դիւցազներգութիւնը։', 6; դիւցազներգութիւնը', 22; դիւցազներգութիւնն', 8; դիւցազներգութիւններ։', 1; դիւցազներգութիւններ', 2; դիւցազներգութիւններէն', 2; դիւցազներգութիւնները։', 1; դիւցազներգութիւնները', 4; դիւցազներգութիւններուն', 2; դիւցազներգուի', 1; դիւցազներգումը', 1; դիւցազներգումին', 1; դիւցազներգուն', 2; դիւցազներգուները', 2; դիւցազներգուներու', 1; դիւցազներգօրէն', 1; դիւցազներզելու', 1; դիւցազներու։', 2; դիւցազներու', 2; դիւցազներուն', 3; դիւցազնէ', 1; դիւցազնը։', 3; դիւցազնը', 24; դիւցազնի', 9; դիւցազնին՝', 1; դիւցազնին', 6; դիւցազնութեամբ։', 1; դիւցազնութեամբ', 1; դիւցազնութեան', 5; դիւցազնութեանը', 1; դիւցազնութիւն', 1; դիւցազնութիւնը', 4; դիւցազնութիւններ', 1; դիւցազնօրէն', 9; դիւցազնօրէնը', 1; դիւցազունը', 1; դիւցազունին', 1; դիւցազունները', 2; դիւցազուններու', 3; դիւցազուններուն', 2; դիւցազունք', 4; դիւցազունքն', 1; դիւցաներգելու', 1; դիք', 1; դղեակ։', 2; դղեակ', 12; դղեակէն՝', 1; դղեակէն', 8; դղեակը՝', 1; դղեակը։', 2; դղեակը', 14; դղեակի', 5; դղեակին։', 5; դղեակին', 33; դղեակն', 3; դղեակներդ', 1; դղեակներէն', 4; դղեակները։', 1; դղեակները', 7; դղեակներու', 10; դղեակներուն', 6; դղեակում', 5; դղըրդեց։', 1; դղրդ', 1; դղրդագին', 10; դղրդալ', 1; դղրդալից', 1; դղրդած', 6; դղրդահամբաւ', 1; դղրդաց', 1; դղրդացեր', 1; դղրդացին', 1; դղրդացող', 1; դղրդդիւնը', 1; դղրդել', 1; դղրդելով', 5; դղրդելու', 5; դղրդեն', 2; դղրդեր', 4; դղրդեց', 10; դղրդեցան', 2; դղրդեցաւ։', 1; դղրդեցաւ', 4; դղրդեցին', 1; դղրդէ', 7; դղրդէին', 3; դղրդէր', 4; դղրդի։', 2; դղրդի՜ւն', 1; դղրդի', 2; դղրդիլը', 1; դղրդին։', 1; դղրդին', 1; դղրդիչ', 1; դղրդիւնը', 4; դղրդող։', 4; դղրդող', 31; դղրդուած', 8; դղրդուին', 1; դղրդում', 3; դղրդումը', 2; դղրդումի', 1; դղրդումին', 1; դղրդումներ', 1; դղրդումները։', 1; դղրդումները', 1; դղրդումներու', 5; դղրդումովը', 1; դղրդուն։', 1; դղրդուն', 5; դմանալը', 1; դյ', 1; դն', 2; դնաց', 1; դնացքով', 1; դնդ', 1; դնդեր։', 1; դնդեր', 5; դնդերային', 3; դնդերէն', 1; դնդերը', 1; դնդերի', 3; դնդերին', 2; դնդերներ', 1; դնդերներէն', 1; դնդերները։', 1; դնդերները', 12; դնդերներն', 1; դնդերներով', 1; դնդերներու', 1; դնդերներուն։', 6; դնդերներուն', 11; դնդերով', 1; դնդերոտ', 1; դնդուշներ', 1; դնե՞լ', 1; դնե՞ս', 1; դնել՝', 1; դնել։', 6; դնել', 225; դնելէ։', 1; դնելէ', 21; դնելէն', 9; դնելը։', 3; դնելը', 1; դնելիք', 5; դնելն', 1; դնելով՝', 2; դնելով։', 5; դնելով', 162; դնելովսեղանիկի', 1; դնելու՝', 2; դնելու։', 20; դնելու', 149; դնելուն', 1; դնեմ՝', 1; դնեմ։', 3; դնեմ', 59; դնեն։', 11; դնեն', 100; դնենք՝', 1; դնենք։', 5; դնենք', 35; դնես։', 5; դնես', 15; դներ։', 2; դներ', 19; դներուն', 1; դնէ։', 11; դնէ՞ր։', 1; դնէ', 232; դնէի', 1; դնէին։', 2; դնէին', 56; դնէինք', 1; դնէիր', 2; դնէիք', 2; դնէր՝', 1; դնէր։', 6; դնէր', 148; դնէք', 15; դնող։', 3; դնող', 23; դնողը', 1; դնողին', 3; դնողները', 1; դնողներուն', 1; դնով', 3; դնովը', 1; դնուի', 1; դնում', 3; դշխո՜յ', 1; դշխո՜յ՛', 1; դշխո՞յ', 2; դշխոյ', 4; դշխոյական', 1; դշխոյի', 1; դշխոյին', 9; դշխոն', 3; դշխոներ', 1; դշխոները', 2; դշխոներուն', 1; դո՜ղ', 1; դո՜ւն', 6; դո՜ւռ', 1; դո՜ւռը', 2; դո՜ւրս։', 3; դո՜ւրս', 6; դո՜ւրսը', 1; դո՜ւրսն', 1; դո՜ւք՝', 1; դո՜ւք։', 1; դո՜ւք', 2; դո՞ւն։', 5; դո՞ւն', 23; դո՞ւռ։', 1; դո՞ւռ', 2; դո՞ւռը', 2; դո՞ւստրն', 1; դո՞ւրս։', 6; դո՞ւրս', 2; դո՞ւրսը։–', 1; դո՞ւրսը։', 1; դո՞ւք։–', 1; դո՞ւք։', 5; դո՞ւք', 4; դո', 5; դո՛ղը՝', 1; դո՛ղը', 2; դո՛ջ', 1; դո՛ւ։', 1; դո՛ւն՝', 2; դո՛ւն։', 5; դո՛ւն', 38; դո՛ւռ', 2; դո՛ւռը՝', 3; դո՛ւռը։', 2; դո՛ւռը', 3; դո՛ւրս։', 4; դո՛ւրս', 15; դո՛ւրսը', 2; դո՛ւք՝', 1; դո՛ւք։', 2; դո՛ւք…', 1; դո՛ւք', 5; դո¯ւրս', 1; դոդոխեանցի', 1; դոդոշը', 1; դոլար', 1; դոլացնեն', 1; դոլէճեան', 1; դոլիսին։', 1; դոկման', 1; դոկումենտ', 1; դոկումենտները', 1; դոկտոր', 3; դոկտորական', 1; դոկտորի', 2; դոկտորներ', 1; դոկտորները', 1; դոկտորներով', 1; դոկտորներու', 6; դոկտորներուն', 1; դող-դող', 1; դող՝', 1; դող։', 2; դող', 54; դողա՞ն։', 1; դողա՞ր', 1; դողա՞ց', 2; դողա', 1; դողաբար՝', 2; դողաբար', 3; դողալ', 12; դողալէ', 1; դողալէն-դողալէն։', 1; դողալէն–դողալէն', 1; դողալէն։', 2; դողալէն', 16; դողալը', 3; դողալով՝', 1; դողալով։', 5; դողալով', 27; դողալու', 6; դողահար։', 1; դողահար', 50; դողամ։', 5; դողամ', 12; դողայ՝', 1; դողայ։', 8; դողայ', 43; դողային։', 7; դողային', 43; դողայինք։', 1; դողայինք', 1; դողան։', 4; դողան', 20; դողանք', 2; դողաս։', 8; դողաս', 4; դողատար', 1; դողար։', 12; դողար', 100; դողաց։', 11; դողաց', 31; դողացած։', 2; դողացած', 10; դողացեր՝', 1; դողացեր', 4; դողացէք', 1; դողացի՜ր', 1; դողացի', 1; դողացին։', 2; դողացին', 17; դողացիր։', 1; դողացիր', 1; դողացիք', 1; դողացնել։', 1; դողացնել', 6; դողացնելէն', 1; դողացնելով', 10; դողացնելու', 1; դողացնեն', 4; դողացներ։', 1; դողացնէին', 1; դողացնէր', 6; դողացնող։', 1; դողացնող', 6; դողացնողը', 1; դողացող', 30; դողացողը', 1; դողացուց', 8; դողացուցած', 3; դողացուցին', 2; դողացուցուած', 1; դողդըղան', 1; դողդըղացին', 1; դողդղ', 1; դողդղագին', 5; դողդղալ։', 2; դողդղալ', 8; դողդղալէն։', 2; դողդղալէն', 3; դողդղալը', 2; դողդղալով։', 3; դողդղալով', 9; դողդղալու', 3; դողդղայ', 16; դողդղային', 5; դողդղան։', 1; դողդղան', 10; դողդղանք', 1; դողդղաս։', 1; դողդղար։', 1; դողդղար', 26; դողդղաց։', 3; դողդղաց', 11; դողդղացին', 2; դողդղացուցին', 1; դողդղոցող', 1; դողդղցնէին', 1; դողդո', 1; դողդոզար', 1; դողդոլայ', 1; դողդող', 4; դողդողագին', 3; դողդողալ', 1; դողդողալէն', 5; դողդողալը', 1; դողդողալով', 3; դողդողայ։', 1; դողդողայ', 3; դողդողային', 5; դողդողան', 3; դողդողանք', 1; դողդողար', 4; դողդողաց', 10; դողդողացին։', 1; դողդողացին', 1; դողդողացող', 3; դողդոջ՝', 2; դողդոջ։', 1; դողդոջ', 61; դողդոջելը', 1; դողդոջեմ', 2; դողդոջէ', 1; դողդոջող', 1; դողդոջումը', 1; դողդոջումին', 1; դողդոջուն', 6; դողեր', 4; դողերը', 2; դողերով', 1; դողերու', 2; դողերուն', 2; դողէ', 2; դողէն։', 1; դողէն', 1; դողը։', 3; դողը', 31; դողի', 11; դողին՝', 1; դողին։', 1; դողին', 3; դողիս', 1; դողն', 3; դողով։', 2; դողով', 6; դողովը։', 1; դողովը', 1; դողովն', 1; դողովուրդը', 1; դողոտ։', 1; դողոտ', 2; դողութիւնն', 1; դողում։', 1; դողում', 1; դողուն։', 1; դողտր', 1; դողցնել', 2; դողցներ', 1; դողցուած', 2; դոմինիկեան', 1; դոյ', 3; դոյզն', 23; դոյլ-դոյլ', 2; դոյլ–դոյլ', 1; դոյլ', 5; դոյլեր՝', 1; դոյլերը', 3; դոյլերով', 5; դոյլերովը', 1; դոյլերուն', 1; դոյլէն', 1; դոյլը', 1; դոյլի', 1; դոյլին', 1; դոյլով', 3; դոյն', 2; դոյները', 1; դոյնին', 1; դոյութեան', 1; դոնդող', 21; դոնդողակերպ', 1; դոնդողացում', 1; դոնդողացումը', 2; դոնդողէն', 1; դոնդողէր', 1; դոնդողը', 2; դոնդողի', 2; դոնդողին', 2; դոնդողներուն', 1; դոնդողութեան', 1; դոնդողումին', 1; դոնդողցած', 1; դոներուն', 1; դոներս', 1; դոս՝', 1; դոս', 1; դոսին։', 1; դոստ', 2; դոստիրըս', 2; դոստոեւսկու', 4; դովելով', 1; դոտանանք', 1; դորա', 1; դորանքովը', 1; դորաոր', 1; դործեր', 2; դործերէն', 1; դործիչ։', 1; դորոթէա', 2; դորոթի', 1; դորպատ', 1; դորպատը', 1; դոց', 2; դոցանից', 1; դոցել', 1; դու՝', 1; դու։', 1; դու՜ն', 2; դու՜ռ', 1; դու', 120; դու՛րս։', 1; դու՛րս', 1; դու՛րս', 2; դուբի', 1; դուդուկն', 1; դուզնաքեայ', 2; դուզնաքէ', 2; դուզնաքի', 1; դութան', 1; դութիւն', 1; դութիւնը։', 1; դութիւնը', 1; դուին', 2; դուինէն', 1; դուիններուն', 1; դուլ–', 1; դուլ', 5; դուլէն', 1; դուլի', 1; դուլին', 1; դումը', 1; դումներու', 1; դուն–ը', 1; դուն–ի', 1; դուն՝', 4; դուն։', 74; դուն', 1; դուն', 1286; դունաւորելու', 1; դունչ։', 1; դունչ', 4; դունչերէն', 1; դունչերը', 3; դունչերնին', 4; դունչերու՝', 1; դունչերուն', 3; դունչէն՝', 1; դունչէն։', 1; դունչէն', 3; դունչը։', 1; դունչը', 13; դունչի՝', 1; դունչիկը', 3; դունչին։', 1; դունչին', 3; դունչն', 1; դունչովը', 1; դուշման', 2; դուռ-դրացի', 1; դուռ-դրացիներ', 1; դուռ-դրացիներէ', 1; դուռ-դրացնի', 1; դուռ-վանդակէն', 1; դուռ–դուռ', 1; դուռ–դրացիները', 2; դուռ՝', 2; դուռ։', 7; դուռ', 115; դուռդ', 2; դուռերը', 5; դուռերու։', 1; դուռերուն։', 1; դուռերուն', 2; դուռէ։', 1; դուռէ', 3; դուռէն։', 6; դուռէն', 27; դուռը՝', 6; դուռը։', 56; դուռը…։', 1; դուռը', 439; դուռի', 24; դուռին՝', 7; դուռին։', 12; դուռին', 168; դուռիս', 1; դուռն', 21; դուռնեղրի', 1; դուռներ՝', 1; դուռներ։', 2; դուռներ', 16; դուռներէ՜ն՝', 1; դուռներէ', 1; դուռներէն՝', 1; դուռներէն։', 6; դուռներէն', 19; դուռները՝', 1; դուռները։', 12; դուռները…։', 1; դուռները', 144; դուռներն', 6; դուռներով', 3; դուռներու', 18; դուռներուն՝', 4; դուռներուն։', 19; դուռներուն', 84; դուռնէ', 7; դուռնէն։', 9; դուռնէն', 57; դուռովը։', 1; դուռուըներէն', 1; դուռս', 1; դուս', 2; դուստր', 1; դուստրերին', 1; դուստրը՝', 1; դուստրը։', 1; դուստրը', 4; դուստրն', 1; դուր', 9; դուրած', 1; դուրայատուկ', 1; դուրեա՞ն։', 3; դուրեա՞ն', 2; դուրեա՞նը։', 2; դուրեա՞նը', 1; դուրեան–թէքէեան', 1; դուրեան՝', 3; դուրեան։', 10; դուրեան', 2; դուրեան', 778; դուրեանական', 1; դուրեանէ', 1; դուրեանէն՝', 1; դուրեանէն։', 5; դուրեանէն', 57; դուրեանը՝', 3; դուրեանը։', 20; դուրեանը', 110; դուրեանի։', 4; դուրեանի՞ն։', 1; դուրեանի', 359; դուրեանին՝', 1; դուրեանին։', 13; դուրեանին', 214; դուրեանինը', 1; դուրեանինն', 1; դուրեանն', 17; դուրեանները', 5; դուրեաններու', 14; դուրեաններուն', 9; դուրեանով։', 1; դուրեանով', 8; դուրեանց', 1; դուրել', 3; դուրեկան', 1; դուրէ', 2; դուրը', 4; դուրին', 1; դուրյան', 1; դուրն', 1; դուրող', 1; դուրս-փոր', 1; դուրս՝', 56; դուրս։', 193; դուրս…', 3; դուրս', 3107; դուրս\xadներս', 1; դուրսերէն', 1; դուրսերը։', 2; դուրսերը', 5; դուրսերուն', 1; դուրսեցի', 1; դուրսեցիները։', 1; դուրսեցիները', 2; դուրսեցիներուն', 1; դուրսեցները։', 1; դուրսէ՞ն։', 1; դուրսէ՞ն', 2; դուրսէ', 4; դուրսէն՝', 3; դուրսէն։', 23; դուրսէն', 364; դուրսը՝', 3; դուրսը։', 14; դուրսը', 121; դուրսի', 82; դուրսին։', 6; դուրսին', 58; դուրսինին', 1; դուրսինները։', 1; դուրսինները', 2; դուրսիններուն', 4; դուրսիններունը', 1; դուրսն', 28; դուրսով։', 1; դուրսովը։', 1; դուրսքարերուն', 1; դուցէ', 1; դուք՝', 6; դուք։', 9; դուք…', 1; դուք', 1468; դուքբոլորդ', 1; դուքհամակարծի՞ք', 1; դուքս', 1; դուքսերը', 1; դուքսերու', 1; դուքսերուն', 2; դուքսի', 1; դոփդոփը', 1; դոփեն', 1; դոփիւնը', 3; դոփիւնով', 1; դոքա', 1; դոքտոր', 1; դպ', 1; դպ/524/րոցականներու', 1; դպա', 1; դպած՝', 1; դպած։', 2; դպած', 19; դպածը', 1; դպայ', 1; դպան', 13; դպանք', 1; դպաւ', 61; դպելէ', 3; դպելիք։', 1; դպելով', 16; դպելու։', 1; դպելու', 10; դպեր-անցեր', 1; դպեր', 11; դպէին։', 1; դպէին', 9; դպէիր', 1; դպէր։', 1; դպէր', 37; դպի։', 1; դպի', 39; դպի՛ր', 1; դպիլ՝', 1; դպիլ։', 1; դպիլ', 14; դպիլը', 2; դպիմ։', 2; դպիմ', 4; դպին։', 1; դպին', 16; դպինք', 1; դպիս։', 1; դպիս', 1; դպիր', 16; դպիրը', 4; դպիրի', 5; դպիրին', 3; դպիրն', 2; դպիրներ', 4; դպիրներէն։', 1; դպիրներէն', 1; դպիրները', 3; դպիրներով', 1; դպիրներու', 2; դպիրներուն։', 2; դպիրներուն', 4; դպիրովը', 1; դպիք', 3; դպող։', 1; դպող', 24; դպողի', 1; դպողները', 1; դպչելու։', 1; դպչելու', 2; դպչէր', 1; դպչի', 1; դպչիլ՝', 1; դպչիլ', 1; դպչիմ՝', 1; դպչող', 2; դպրական', 1; դպրանոց', 1; դպրանոցին։', 1; դպրապետ', 1; դպրապետը', 1; դպրատան', 2; դպրատո՛ւն', 1; դպրատուն', 3; դպրատունը', 4; դպրաց', 2; դպրեվանք։', 1; դպրեվանք', 2; դպրեվանքէն՝', 1; դպրեվանքէն։', 1; դպրեվանքէն', 3; դպրեվանքը։', 3; դպրեվանքը', 9; դպրեվանքի։', 1; դպրեվանքի', 9; դպրեվանքին։–', 1; դպրեվանքին', 11; դպրեվանքից', 1; դպրն', 1; դպրո՜ցը։', 3; դպրո՜ցը', 1; դպրո՞ցը։', 2; դպրո՞ցը', 1; դպրո՛ց։', 1; դպրո՛ց', 1; դպրո՛ցը՝', 1; դպրո՛ցը։', 2; դպրոց՝', 4; դպրոց։', 1; դպրոց', 232; դպրոցական՝', 1; դպրոցական։', 3; դպրոցական', 152; դպրոցականէն', 2; դպրոցականը։', 2; դպրոցականը…', 1; դպրոցականը', 5; դպրոցականի', 7; դպրոցականին', 2; դպրոցականներ', 2; դպրոցականներդ', 1; դպրոցականները՝', 1; դպրոցականները։', 1; դպրոցականները', 4; դպրոցականներու', 4; դպրոցականներուն։', 1; դպրոցականներուն', 1; դպրոցակից', 1; դպրոցակցութեան', 1; դպրոցամոլ', 6; դպրոցամոլութեան։', 1; դպրոցամոլութենէն', 1; դպրոցամոլութիւն', 4; դպրոցամոլութիւնը։', 1; դպրոցամոլութիւնը', 1; դպրոցաշունչ', 1; դպրոցապաշտ', 2; դպրոցավարական', 1; դպրոցավարութիւն', 1; դպրոցաւարտ', 2; դպրոցէ', 11; դպրոցէն։', 3; դպրոցէն', 99; դպրոցը՝', 2; դպրոցը։', 10; դպրոցը', 171; դպրոցի։', 2; դպրոցի՞ն', 1; դպրոցի', 111; դպրոցին՝', 1; դպրոցին։', 24; դպրոցին', 299; դպրոցինը', 1; դպրոցիս', 1; դպրոցկանի', 1; դպրոցն', 6; դպրոցնե՜րը։', 2; դպրոցնե՞րը', 1; դպրոցներ։', 4; դպրոցներ', 16; դպրոցներէ', 3; դպրոցներէն։', 1; դպրոցներէն', 15; դպրոցները՝', 1; դպրոցները։', 5; դպրոցները', 63; դպրոցներին', 1; դպրոցներն', 3; դպրոցներով', 6; դպրոցներովը', 1; դպրոցներու։', 1; դպրոցներու', 60; դպրոցներուն։', 3; դպրոցներուն', 49; դպրոցներունը', 1; դպրոցով։', 2; դպրոցով', 9; դպրոցովը։', 1; դպրոցովը', 1; դպրոցունակ', 3; դպրոցցու', 1; դպրութեան։', 4; դպրութեան', 17; դպրութեանց։', 1; դպրութեանց', 18; դպրութի՞ւն', 1; դպրութիւն', 19; դպրութիւնը', 3; դպրութիւնն', 1; դպրութիւնները', 1; դպրութիւնս', 1; դպրութիւնք', 6; դպրության', 1; դպցնել', 2; դպցնելով', 2; դպցնելու', 1; դպցնեն', 1; դպցուցած', 1; դռամբք', 1; դռան', 5; դռանը', 2; դռեհկութիւնը', 1; դռեֆիկ։', 1; դռնա՜կը։', 1; դռնա՜կը', 1; դռնակ-բանտէն։', 1; դռնակ', 4; դռնակէն', 7; դռնակը։', 2; դռնակը', 5; դռնակի', 1; դռնակին', 3; դռնակներ։', 1; դռնակներու', 1; դռնակով', 1; դռնակուշտիխաչքարին', 1; դռնակուշտին', 1; դռնամասի', 1; դռնամէջի', 2; դռնապա՛նը։', 1; դռնապան', 5; դռնապանէն…', 1; դռնապանէն', 1; դռնապանը։', 1; դռնապանը', 13; դռնապանի', 2; դռնապանին', 10; դռնապանն', 2; դռնապաններ', 2; դռնապանները', 4; դռնապաններն', 1; դռնապաններու', 2; դռնապաններուն', 1; դռնապանութեան', 1; դռնապանութիւն՝', 1; դռնապանութիւն', 1; դռնառաջը', 1; դռնառաջի', 3; դռնառաջին', 1; դռնառաջները', 3; դռնառաջներուն', 5; դռնառաջք', 1; դռնառաջքը', 3; դռնառաջքի', 8; դռնառաջքին', 1; դռնառաջքները', 1; դռնափեղկին', 1; դռնաքարին', 1; դռնդիւնէն', 1; դռնե/51/րուն', 1; դռնեզրի', 1; դռնեզրին', 1; դռներ', 2; դռներէն։', 2; դռներէն', 10; դռները։', 6; դռները', 41; դռներն', 2; դռներուն։', 8; դռներուն', 46; դռնէ', 5; դռնէն', 8; դռոյթը', 1; դռոյթքին', 1; դստեր', 5; դստերը', 1; դստրիկ', 1; դր', 3; դրnղ', 1; դրnղին', 1; դրա՜մ', 4; դրա՜մը', 1; դրա՜ն', 1; դրա՞խտը։', 1; դրա՞ծ', 2; դրա՞մ։', 3; դրա՞մ', 4; դրա՞մը։', 2; դրա՞մները։', 1; դրա', 21; դրա/263/կան', 1; դրա՛խտ', 1; դրա՛ծը', 1; դրա՛մ։', 1; դրա՛մ', 4; դրա՛մը։', 1; դրա՛մն', 1; դրաuանդներուն', 1; դրաբար', 2; դրագէտի', 1; դրազարկի', 3; դրախտ։', 1; դրախտ', 29; դրախտաբոյր', 1; դրախտագեղ', 2; դրախտազեղ', 1; դրախտային', 5; դրախտապաշտ', 1; դրախտավայրէն։', 1; դրախտավայրը', 1; դրախտաւէ', 1; դրախտէն։', 2; դրախտէն', 10; դրախտը։', 1; դրախտը', 9; դրախտըս', 1; դրախտի', 19; դրախտին։', 1; դրախտին', 1; դրախտին', 17; դրախտից', 1; դրախտն', 1; դրախտները', 2; դրախտներու', 2; դրախտներուն', 2; դրախտովը։', 1; դրած՝', 7; դրած։', 5; դրած', 371; դրած¦ի', 1; դրածը։', 1; դրածը', 3; դրածի', 3; դրածին։', 1; դրածին', 1; դրակալը', 1; դրական', 199; դրականացած', 1; դրականին', 2; դրականմիշտ', 1; դրականներուն', 1; դրականութեան', 5; դրականութենէն', 1; դրականութիւն', 1; դրականութիւնը', 3; դրականութիւնները', 1; դրականօրէն։', 1; դրաղործումները', 1; դրամ՝', 2; դրամ։', 10; դրամ', 148; դրամագիտութեան', 1; դրամագլուխ', 1; դրամագլուխէն', 1; դրամագլուխը', 7; դրամագլուխին', 3; դրամական', 15; դրաման', 2; դրամաշորթական', 1; դրամաշորթութեան', 1; դրամապանակ', 2; դրամապանակը', 2; դրամապանակն', 1; դրամապաշտ', 2; դրամապաշտութեան', 1; դրամապետութիւնները', 1; դրամապէս', 1; դրամասիրական', 1; դրամատան', 1; դրամատէր', 2; դրամատէրը', 1; դրամատէրն', 1; դրամատէրներ', 1; դրամատէրներու', 1; դրամատէրներուն', 1; դրամատիզմը', 1; դրամատիկ', 1; դրամատուն։', 1; դրամատուն', 1; դրամատուններուն', 1; դրամատուրգիայի', 1; դրամարկղէն', 2; դրամարկղին', 2; դրամարկղներուն', 1; դրամաւորին', 1; դրամափոխ', 1; դրամբք', 1; դրամդ', 2; դրամէ', 7; դրամէդ', 1; դրամէն։', 1; դրամէն', 23; դրամը։', 14; դրամը', 128; դրամի՝', 1; դրամի՞ն', 1; դրամի', 106; դրամի՛', 1; դրամիդ', 1; դրամիկները', 1; դրամիկներու', 2; դրամին։', 9; դրամին', 93; դրամինին', 1; դրամն', 19; դրամնե՛րը', 1; դրամներ', 3; դրամները։', 2; դրամները', 19; դրամներով', 4; դրամներովդ', 1; դրամներու', 3; դրամներուդ', 2; դրամներուն', 6; դրամներր', 1; դրամով։', 4; դրամով', 46; դրամովը', 20; դրամովս։', 1; դրամովս', 3; դրամօժիտդ', 1; դրամօժիտը։', 1; դրամօժիտը', 2; դրամօժիտն', 2; դրամօժիտով', 1; դրան՝', 1; դրան։', 13; դրան', 143; դրանէս', 1; դրանը', 8; դրանից', 1; դրանն', 1; դրանց', 8; դրանք', 4; դրապաշտ', 14; դրապաշտները', 2; դրապաշտութեան', 1; դրապաշտութիւնը', 1; դրապաշտօրէն', 1; դրապէս։', 1; դրապէս', 3; դրապէտին', 1; դրասանգեալ', 2; դրասանգն', 2; դրասանգներ', 1; դրասանգները։', 1; դրասանգներուն', 1; դրասանգուած', 1; դրասանդ', 1; դրասանդներու', 1; դրասանք', 1; դրասխանակերտցի', 4; դրասխանակերտցիի', 1; դրասխանակերտցին', 2; դրաստամատ', 4; դրաստամատը', 1; դրաստամատն', 1; դրատումը', 1; դրաց…', 1; դրացական', 1; դրացի՝', 1; դրացի', 74; դրացիական', 1; դրացիէ', 1; դրացիէն', 1; դրացիի', 4; դրացիին', 16; դրացիինը', 1; դրացին՝', 2; դրացին։', 1; դրացին', 7; դրացինե՞րը', 1; դրացինե՛րը', 1; դրացիներ՝', 1; դրացիներ', 9; դրացիներէ', 1; դրացիներէն', 6; դրացիները։', 3; դրացիները', 39; դրացիներն', 2; դրացիներու', 2; դրացիներուն։', 2; դրացիներուն', 23; դրացինին', 2; դրացիով։', 2; դրացնութեամբը։', 1; դրացնութեան', 4; դրացնութեանը', 1; դրացնութիւնը', 4; դրացուցած', 1; դրաւ։', 8; դրաւ', 231; դրաւուած', 1; դրաքննութիւնը', 1; դրդապատճառ', 3; դրդապատճառը', 8; դրդապատճառի', 1; դրդապատճառն', 3; դրդապատճառներ', 1; դրդապատճառները', 1; դրդապատճառների', 1; դրդապատճառներով։', 1; դրդելով', 1; դրդեն', 1; դրդեցին', 1; դրդի՜չ', 1; դրդիչ', 1; դրդիչը', 1; դրդիչները', 1; դրդուած', 3; դրդում', 2; դրդումով', 2; դրդումովը', 1; դրդրուի', 1; դրեանն', 1; դրեթէ։', 1; դրել', 4; դրելի', 1; դրելու', 2; դրեր՝', 1; դրեր։', 4; դրեր', 56; դրեց', 3; դրեցին', 4; դրեփօմէնը', 1; դրեք', 9; դրէ՛ք', 23; դրէր՝', 1; դրէք՝', 1; դրէք', 171; դրժած', 1; դրժել', 5; դրժելը', 1; դրժեմ', 1; դրժէլին։', 1; դրի։', 3; դրի', 11; դրին։', 6; դրին', 1; դրին', 73; դրինք', 6; դրիր։', 1; դրիր', 5; դրիք', 1; դրկէ', 1; դրկից', 5; դրոած', 1; դրող', 1; դրողութիւնը', 1; դրոյթին։', 1; դրոշին', 1; դրոշմ', 6; դրոշմաթուղթ', 1; դրոշմաթուղթի', 1; դրոշմած', 4; դրոշմաւոր', 1; դրոշմեաց', 1; դրոշմել', 1; դրոշմելով', 2; դրոշմեն', 1; դրոշմէին։', 1; դրոշմը՝', 1; դրոշմը։', 2; դրոշմը', 7; դրոշմին', 1; դրոշմն', 2; դրոշմները', 2; դրոշմով', 4; դրոշմովը։', 1; դրոշմուած', 1; դրոշմումը', 1; դրուphանց', 1; դրուա/425/գում', 1; դրուագ-դրուագ', 2; դրուագ։', 1; դրուագ', 63; դրուագային', 17; դրուագառատ', 1; դրուագել', 2; դրուագելով։', 1; դրուագելով', 1; դրուագեղ', 1; դրուագեն', 1; դրուագէ', 10; դրուագէն։', 1; դրուագէն', 6; դրուագէր', 2; դրուագը՝', 1; դրուագը։', 9; դրուագը', 67; դրուագի։', 1; դրուագի', 7; դրուագիկներ', 1; դրուագին։', 2; դրուագին', 21; դրուագման', 3; դրուագն', 5; դրուագնե՜րը', 2; դրուագներ։', 7; դրուագներ', 75; դրուագներէ', 5; դրուագներէն։', 3; դրուագներէն', 13; դրուագները։', 9; դրուագները', 68; դրուագների', 1; դրուագներն', 5; դրուագներով։', 3; դրուագներով', 10; դրուագներովը։', 2; դրուագներովը', 4; դրուագներու։', 2; դրուագներու', 29; դրուագներում', 1; դրուագներուն։', 2; դրուագներուն', 28; դրուագողը', 1; դրուագողները', 1; դրուագով', 2; դրուագովը։', 1; դրուագուած՝', 1; դրուագուած։', 1; դրուագուած', 11; դրուագութին։', 1; դրուագուին', 1; դրուագում։', 1; դրուագում', 11; դրուագումէն', 4; դրուագումը։', 2; դրուագումը', 18; դրուագումի', 2; դրուագումին։', 3; դրուագումին…։', 1; դրուագումին', 16; դրուագումն', 2; դրուագումներ', 9; դրուագումներէն', 2; դրուագումները։', 1; դրուագումները', 9; դրուագումներով։', 2; դրուագումներով', 1; դրուագումներու', 3; դրուագումներուն։', 1; դրուագումներուն', 4; դրուագումով։', 2; դրուագումով', 3; դրուագումովը', 1; դրուագուն', 5; դրուագւին', 1; դրուազը։', 1; դրուած–', 1; դրուած՝', 14; դրուած։', 18; դրուած…', 1; դրուած', 335; դրուածէն։', 1; դրուածը՝', 1; դրուածը', 6; դրուածի', 1; դրուածին', 6; դրուածները', 1; դրուածներուն', 1; դրուածք', 1; դրուածքին', 2; դրուատալից', 1; դրուատական', 1; դրուատանք', 1; դրուատանքի', 1; դրուատել', 2; դրուատելը', 1; դրուատելով', 1; դրուատեն', 2; դրուատիք։', 1; դրուատիք', 2; դրուատիքէն։', 1; դրուատիքը', 6; դրուատիքի', 2; դրուատիքին', 2; դրուատիքներ', 1; դրուատիքները։', 1; դրուատիքով', 1; դրուատող։', 1; դրուատող', 1; դրուատումը', 1; դրուատումին', 1; դրուելէ', 3; դրուելէն', 3; դրուելիք', 10; դրուելով՝', 1; դրուելով', 5; դրուելու', 17; դրուելուն', 4; դրուեր', 2; դրուեցան', 18; դրուեցանք։', 1; դրուեցաւ', 25; դրուէին', 12; դրուէր', 24; դրութեամբ՝', 1; դրութեամբ։', 1; դրութեամբ', 13; դրութեամբը։', 2; դրութեան՝', 1; դրութեան։', 12; դրութեան', 155; դրութեանց։', 2; դրութեանց', 18; դրութենէ', 7; դրութենէն՝', 1; դրութենէն։', 4; դրութենէն', 6; դրութի՛ւնը՝', 1; դրութի՛ւնը', 1; դրութիւն՝', 1; դրութիւն։', 7; դրութիւն', 132; դրութիւն/103/ներով', 1; դրութիւնը։', 14; դրութիւնը', 99; դրութիւնն', 4; դրութիւննե/176/րու', 1; դրութիւններ՝', 1; դրութիւններ։', 6; դրութիւններ', 47; դրութիւններէ։', 2; դրութիւններէ', 6; դրութիւններէն', 3; դրութիւնները։', 2; դրութիւնները', 29; դրութիւններով։', 2; դրութիւններու։', 4; դրութիւններու', 25; դրութիւններուն։', 2; դրութիւններուն', 11; դրուժան', 2; դրուի։', 2; դրուի', 47; դրուիլ', 12; դրուիլը', 1; դրուիլն', 1; դրուին՝', 1; դրուին։', 5; դրուին', 70; դրուիր։', 1; դրուիր', 6; դրունդիւն', 1; դրունք', 2; դրունքն', 1; դրուող', 1; դրսեցի', 1; դրսեցիները', 1; դրսեւորման', 1; դրսեւորող', 1; դրսեւորուած', 1; դրսեւորուի', 1; դրսեւորում', 2; դրսեւորումը', 1; դրսեւորումն', 1; դրսեւորումներ։', 1; դրսեւորումներ', 1; դրսեւորումները։', 1; դրսեւորումները', 2; դրսեւորումների', 2; դրսեւորումներից', 3; դրսեւորումներով', 1; դրսեւորումներում', 1; դրսի', 2; դրվագներ', 1; դրւագներուն', 1; դրւատէին', 1; դրւեցաւ', 1; դրօշ՝', 1; դրօշ։–', 1; դրօշ', 12; դրօշաբարձ՝', 1; դրօշազարդ', 1; դրօշակ՝', 1; դրօշակ', 22; դրօշակը', 5; դրօշակի', 9; դրօշակին', 3; դրօշակիր։', 1; դրօշակիր', 3; դրօշակիրը։', 1; դրօշակիրը', 3; դրօշակիրները', 4; դրօշակն', 1; դրօշակներ', 1; դրօշակներէ', 1; դրօշակներու', 1; դրօշակով', 1; դրօշակովը։', 1; դրօշել', 1; դրօշենք', 1; դրօշեցին', 1; դրօշը։', 1; դրօշը', 12; դրօշի', 7; դրօշին', 11; դրօշմուած', 1; դրօշներ', 1; դրօշները', 2; դրօշներով', 1; դրօշներովը', 1; դրօշներու', 7; դրօշով։', 1; դրօշով', 1; դրօշովը', 1; դփրտալ', 1; դքսութիւնները', 1; դքսուհի', 2; դքսուհիի', 1; դքսուհիները', 2; դքսուհիներն', 1; դքսուհիներու', 2; դքսուհիներուն', 1; դօտին', 1;