ԿՆԻՔ ՀԱՒԱՏՈՅ

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա
ԿՆԻՔ ՀԱՒԱՏՈՅ
ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՍՈՒՐԲ ԵԿԵՂԵՑՒՈՅ
ՅՈՒՂՂԱՓԱՌ ԵՒ Ս. ՀՈԳԵԿԻՐ ՀԱՐՑՆ ՄԵՐՈՑ
ԴԱՒԱՆՈՒԹԵԱՆՑ ՅԱՒՈՒՐՍ ԿՈՄԻՏԱՍ ԿԱԹՈՒՂԻԿՈՍԻ ՀԱՄԱՀԱՒԱՔԵԱԼ
(Գլխակարգութիւն համահաւաքչին)
       1  Բան Առաջին. Խոստովանութիւն ի Սուրբ Երրորդութիւնն։
       2  Բան Երկրորդ. Յաղագս մի գոլ զՏէր մեր Յիսուս Քրիստոս Հաւր՝ հանդերձ մարմնով իւրով, եւ նմա առբաշխել զաստուածավայելուչսն եւ զմարդկայինս, եւ զի յերկութիւնս ո՛չ բաժանել զնա։
       3  Բան Երրորդ. Մ[եզ ] պարտ է անապական խոստովանել զՓրկիչն մարմնով՝ անդստին յարգանդէ սրբոյ կուսին Մարիամայ Աստուածածնի։
       4  Բան Չորրորդ. Եթե ճշմարտապէս թլփատեցաւ ի մարմնանալ Որդին Աստուծոյ, եւ ո՛չ պարտ է յաղագս թլփատութեանն եւ կերակրոց եւ ըմպելեաց եւ չարչարանաց ապականացու ասել զմարմինն Քրիստոսի։
       5  Բան Հինգերորդ. Եթե պարտ է զմարդկութիւնն Քրիստոսի ըստ նախաստեղծին Ադամայ խոստովանել՝ յառաջ քան զյանցանս։
       6  Բան Վեցերորդ. Եթե ո՛չ ինքնութիւնական եւ հարկաւոր եւ կարեկցութեամբ, այլ ի վեր քան զկարիս հարկաւորս եւ զմարդկային բնութիւնս։
       7  Բան Եւթներորդ. Եթե ո՛չ է պարտ անգիտութիւն ասել Քրիստոսի ըստ տնաւրէնութեանն, թեպէտեւ ուրեք ձեւանայ անգիտանալ ըստ իմիք պատճառի։
       8  Բան Ութերորդ. Եթե ոչինչ յախտից ընկալաւ Քրիստոս յերեւելն մարմնով աշխարհի, որ յետ յանցանաց մտին ի մարդն, եւ երկիւղ յախտից է. եթե յառաջ քան զյանցանելն ո՛չ էր ի նախաստեղծն երկիւղ։
       9  Բան Իններորդ. Եթե պարտ է մարդացելոյն Աստուծոյ կամաւորութեամբ գալ ի չարչարանս, եւ ո՛չ ասել երկիւղ ի մահուանէ, եւ ո՛չ արենաքրտնութիւն եւ ի հրեշտակէ զաւրանալ։
       10  Բան Տասներորդ. Եթե պարտ է Քրիստոսի զչարչարանս եւ զմահն, զոր կամաւ յանձն էառ՝ խոստովանութեան մարմնացելոյն Աստուծոյ, Տեառն Յիսուսի Քրիստոսի։