Քիւրդօ-Հայ պատմութիւն

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

ՔԻՒՐԴԵՐՈՒ ՊԱՏՄԱԿԱՆ ՀԱՅՐԵՆԻՔԸ
(Պետական կազմութեան ձեւը. իր արժէքը. պատերազմը նկատուած պետութեան մը յատուկ զբաղմունք ու շահ. քաղաքակրթական նախնական շրջաններու խաշնարածութիւնը. եկւորները քիւրդերու պետական կազմութեան մէջ. անոնց աճեցականութեան պատճառները. կիսանկախութեան սիստէմը. Հայերու հետ ունեցած շփումը)

Հնագոյն Մարաց պատմութեան այն մասը որ առաջ պիտի բերենք գիտնական Բ. Խալաթեանի ուսումնասիրութիւններէն, քաղուած Ասորա-Բաբելոնական սեպաձեւ արձանագրութիւններէն, կասկած մը չեն թողուր Քիւրդերու անոնց հետ ունեցած մասամբ արենական եւ մասամբ քաղաքական կապակցութեանը։

Մարերու այս պատմական կտորը ցոյց կուտայ Քիւրդերու բնակավայրը՝ որ կարելի է այժմեայ բացատրութեամբ կոչել Հայրենիք ։ Ուշագրաւ են Մարերու պետական կազմի ձեւը, քաղաքակրթութեան աստիճանը, պատերազմները, յափշտակութիւնները, տիրող հարկատուութեան սիստէմը, եւն. ։

Պատմութիւնը եւ ստուգաբանուած ուսումնասիրութիւնները դեռ ցոյց չեն տուեր որ նախնի Մարերու բնակավայրերու մէջ հիմնուած ըլլայ ցեղ մը Քիւրդերէն զատ. թէեւ Մարաստանին եղեր են բազմաթիւ տիրապետողներ, բայց երկիրը իսկապէս չէ եղեր տիրողներուն, այլ բնիկներուն, ու Քիւրդերը իրաւունք ունին զայն կոչել իրենց պատմական հայրենիքը։

Պարզ բաղդատութիւն մը ցոյց կու տայ որ այդ ժամանակուայ Մարերն ալ այժմեայ Քիւրդերու պէս իրենց իշխանութեան կազմին տուել էին Ցեղապետական ձեւ, որ կը կոչուէր «Քաղաքատէր» անունով։ Պատերազմներն ու յափշտակութիւնները կը ցուցանեն Քաղաքակրթութեան շրջանի նախնական աստիճաններէն մէկը Խաշնարածութիւնը, ուր կը գտնուին դեռ այժմեայ Քիւրդերը. (թէեւ նուազ մաս մը նոր անցած է երկրագործութեան)։ Պատերազմի հետեւանքով եղած հարկատուութիւնը կը յատկացուի ոչ թէ ամբողջութեան մը, այլ զատ զատ առանձին ցեղապետներու, որոնք կը վճարեն բաւական խոշոր թիւ կազմող ընտանի անասուններու հօտերով, ու հարկատուութեան սիստէմը կը գործադրուի ընծայաբերութեան դրութեամբ մը, ու դրուած հարկը կը կրէ «ընծայ» անուն. պարզապէս այն՝ որ կ՚ընեն այժմեայ Քիւրդերը, բոլոր Քրդական հարկերը հաւաքելով կամ բռնի ստանալով իբր «ընծայ»։

Նկատելի կէտ մ՚ալ այն է, որ Մարաստան կը բազմանար եկւորներով, ինչ որ գուցէ զանազան ցեղապետութիւններու բաժանումը՝ արդիւնքն է այդ պատճառին։ Կը հետեւի թէ, իրենց բազմաթիւ աճեցականութիւնը կը պարտին եկւոր տարերու իրենց մէջ ընդունելուն, որոնք ճանչցուած են Մար անուան տակ։

Այսօր Քիւրդերն ալ նոյն սիստէմը կը շարունակեն. արենակցական ցեղի մը մօտ կը կազմուի նաեւ տարարիւններէ կազմուած ցեղեր, որոնք խնամութեամբ աստիճան առ աստիճան կը նոյնանան եւ կը կոչուին Քիւրդ ընդհանուր անուան տակ։

Յամենայն դէպս, ասկէ զատ՝ հաստատ ոչ մի բանի չէ կարելի վերագրել Քիւրդերու այժմեայ աճեցականութիւնը՝ որ լայն ասպարէզ մ՚ունի իր առջեւ, հանդէպ սեղմ, իր մէջ մնացող ու պինդ ամփոփուող արենակցականներու՝ որոնք դատապարտուած են անուղղակի ոչ- աճեցականութեան։

Ցեղապետական ձեւը ընդունելով իբրեւ նախնի պետական ձեւ, չենք կարող չենթադրել որ նա եղած է միշտ կիսանկախութեան իշխանութիւն մը եւ ստացեր շարունակական բնաւորութիւն հանդէպ ամբողջական իշխանութիւններու. նման պարտիզանական պատերազմներու, որ դիւրութեամբ կը ստեղծուին եւ տեւականութեան անյարմարութիւններ չեն կրեր, ինչպէս հրատարակուած մեծ ու ամբողջական պատերազմները՝ որոնք իրենց պատրաստութեամբ ծանր ու անտանելի են, իսկ գործադրութեան դրուած ժամանակը՝ սարսափելիօրէն դժուար ու աղիտաբեր։

Այս եզրակացութիւնները ցոլացնելու համար է որ առաւելապէս առաջ կը բերենք այդ պատմուածքը իբր ծանօթութիւն [1] ։[1] «Հայաստան, Քրդստան եւ Արեւմտեան Պարսկաստան» Բաբելական-Ասորեստանեայց սեպագրերու համաձայն»։

Մադաի. (Մատաի, Ամադաի)։

«Մադաի ըսուածներն առաջին անգամ կը յիշուին Ամադաի ձեւով Սաղմանասար Բ. ի ժամանակ։ Ասիկա թագաւորութեանը 24րդ տարին նախ Ամադաի ըսուածներուն երկիրն է եւ ապա Արազիաշ եւ Հարհար իջաւ։

Մադաիացիք Տեգղաթպիղեսեր Գ. ի շատ հոգ ու աշխատութիւն պատճառեցին։ Թագաւորն անձամբ անոնց դէմ երկու անգամ արշաւեց 744 եւ 757 (թագաւորութեանը 2րդ եւ 9րդ տարիներունը)։ Արձանագրութեանց մէջ երկայն ցուցակներ պահուած կան մթագոյն Մարաց այն գաւառներուն, զորոնք առած է այս թագաւորը։

Այս գործառնութեանց առաջինն է յայտնապէս այն տեղեկութիւնը, որ կ՚ըսէ թէ Ասորեստանցւոց թագաւորը 60, 500 հոգի եւ անոնց ստացուածքը, ձիերը, ուղտերը, եզերն ու ոչխարաց անհամար հօտերն առաւ տարաւ։

Երկրորդ արշաւանքին հետեւութիւնն եղաւ 8, 650 հոգւոյ… (պակաս կամ եղծեալ մաս) 300 ջորւոյ, 660 իշու, 1, 350 արջառի, 19, 000 ոչխարի տարուիլը։

Ըստ երեւոյթին, Սարգոն ամենէն աւելի սաստկութեամբ կռուած է Մարաց դէմ՝ որ օր քան զօր կաճէին անդադար նոր եկողներով։ Պարծանաց արձանագրութիւնն եւ տարեգրութիւնք կաւանդեն բազմաթիւ մարական երկիրներու անուններ։ Խորսաբադի արձանագրութեան համեմատ՝ թագաւորն ընդամենը մարական 34 գաւառ նուաճած եւ ստիպած է որ տարեկան որոշ թուով ձի ու հարկ տան։ Նմանապէս արտաքոյ կարգի ամրութիւններով օգնած է Հարհարի (Կար-Շարրուկին) որ ամենէն կարեւոր կէտն էր Ասորեստանցւոց ազդեցութիւնը կանգուն պահելու։ Մադաիի դէմ մեծ արշաւանք մ՚ալ եղած է թագաւորութեանը 6-րդ տարին։ Նոյն ատեն 28 «քաղաքատէր» հարկատւութիւն մը յանձն առին, նմանապէս յաջորդ տարին 22 մար ցեղապետ իրենց ընծաները ղրկեցին։ Այս դէպքերը կրկնուեցան Սարգոնի թագաւորութեան 2րդ եւ 9րդ տարիները. վերջին տարին մինչեւ անգամ 42 «քաղաքատէր» տուին 4609 «ձի, ջորի, արջառ, եւ անհամար ոչխար»։

Սանհէրիպ Մարերէն հարկ առաւ, երբ Ելլիպիէն գալով մօտեցաւ։ Ծիծաղելի մեծաբանութիւն է, երբ այս թագաւորը կ՚ըսէ թէ իր նախնիքներն եւ ոչ իսկ «հեռաւոր Մատտիացւոց» անունը գիտէին։ Մարական այլեւայլ ցեղերու միութիւնը պէտք է որ իյնայ Սանհերիբի արշաւանքին եւ Աստրհագգոնի գահ ելլելուն ժամանակամիջոցի մէջ։ Ասոնց առաջնորդն էր Մամիտիարշու «քաղաքատէր» Մարաց։ Այս անձը Մաննացւոց, Կիմմերացւոց, եւ Սապարդացւոց հետ նիզակակցութիւն մը կազմեց որուն գլուխն անցաւ Կազտարիտ, Կարկաշշիի քաղաքապետը։ Այս նիզակակցութեան ծանր, Ասորեստանցւոց վտանգ սպառնացող յարձակումները, քաղաքական հիմքը կը կազմեն Կույունջուկի բնագիրներուն մէկ շարքին, զորոնք Կնուդսոն «Gebetean den Jonnengolt» տիտղոսին տակ հրատարակած է։

Նիզակակիցք ի սկզբան յաջողութիւն ունեցան, եւ մարական-ասորեստանեայ սահմանին վրայ գտնւող քանի մը տեղեր առին, մինչեւ որ Գիմմերացւոց պարտութիւնն ընդ առաջնորդութեամբ Տիւշպայի (յամին 677) այս նիզակակցութիւնը թոյլցուց եւ հասունցուց դաշնադրութիւն մը Ասորեստանցւոց եւ Մարաց մէջ։ Այս դաշնադրութիւնը կ՚ընդունէր Մարական նիզակակցութիւնը։ Հաւանականօրէն Մարերը վախցնելու եւ Ասորեստանցւոց դէմ թշնամական անագորոյն գործառնութիւններէ ետ կեցնելու դիտմամբ»։

(Բազմավէպ թիւ 5, 1904, երես 157)

 

(Երես 158). «Բեւեռագիր արձանագրութիւնները մեզ կը ծանօթացնեն Մարական երկիրներու եւ քաղաքական անուններ մեծ բազմութեամբ։ Մեր ծանօթութիւնները դեռ բաւական չեն այս անունները ըստ տեղւոյ խումբ խումբ բաժնելու»։

(Երես 218). «Այն խօսքը թէ Մադաիացիք Ասորեստանցւոց լուծը թօթափելով լեռները ու բացաստանները քաշուեցան եւ վրաններու տակ բնակուեցան, կրնանք այնպէս մը մեկնել որ առաջ Արեւմուտք կը բնակէին, ուստի Ասորեստանի մօտ։ Սակայն կրնայ անիմաստ խօսք ալ ըլլալ, Մանդանիացիք երբէք իրենքզիրենք Ասորեստանի հպատակ համարած պիտի չըլլան։ Մանդանիացիք Մարական ցեղ մըն էին։ 

Քիւրդերու պատմականապէս փախստական ու լեռնական դառնալը կը հաստատեն ուրիշ գիտնականներ, որ պիտի տեսնենք իրենց կարգին։

(Երես 241). «Բեւեռագրութիւնք միեւնոյն ազգին ու երկրին նոյն անունը կու տան երեք տարբեր ընթերցուածներով. Ամադաի, Մատաի, եւ Մադաի։ Առաջ Մատաիի հետ կը համեմատէին Մատիանացիները, որ Ուրմիոյ լճին շուրջը բնակող ժողովուրդ մ՚էին՝ ամենահին ատեններն իսկ իբր Յառաջակողմեան Ասիոյ ամենանշանաւոր ազգերէն մին՝ Ալիս գետէն մինչեւ Ուրմիոյ լիճը տարածուած ըլլալով։ Շատ անհաւանական է որ Մադաի եւ Մատաի անուններն իրարմէ տարբեր ըլլան»։

(Երես 292). «Հայաստանի տարածութեան եւ սահմաններուն վրայ ամենեւին տեղեկութիւն չեն տար Դարեհի (522-486) արձանագրութիւնները որ մէյմը Հայաստանը Մարաց եւ Կապադովկիոյ (Beh. 1, 15), մէյմ՚ալ Եգիպտոսի եւ Կապադովկիոյ մէջտեղը կը յիշեն։ Ընդհակառակն Հերոդոտոս կ՚ըսէ (5, 49, 52) թէ Հայաստանն է Մադիենէի եւ Կիլիկիոյ մէջ՝ վերջապէս Եփրատով բաժանուած. կ՚ըսէ թէ Եփրատէն դէպ ի արեւելք 56½ փարսախ կը տարածուէր (Այստեղ հասկցուածն է հարաւային Հայաստանը վերին Տիգրիսի վրայ, Եփրատէն մինչեւ Կորդուաց աշխարհը։)

Մատիացիք Կողքիացւոց եւ Մարաց մէջտեղը բնակող Սասպիացւոց (1, 104, 4, 37) եւ Ալարոտեանց հետ կը կազմէին Դարեհի տրոց 18րդ շրջանակը (3, 94), իսկ Հայք Պակտիացւոց (?) (ըստ Սիեկլինի Atlas antiq տախտակ). ասոնք Տիգրիսի վերին ընթացքի վրայ կը բնակէին) եւ իրենց մինչեւ Պոնտոս տարածուող դրացիներուն հետ (3, 93) 13դ շրջանակ մը կը կազմէին։

Բայց որովհետեւ Մատիացիք Վանայ եւ Ուրմիոյ լիճերուն մէջտեղը կը բնակէին, Սասպիացիք վերին Երասխայ վրայ՝ ոչ շատ հեռու Հայոց Սպեր գաւառէն (4). Կիպերտ (Alte Geogr. s. 70, 75). Վերին Երասխայ հիւսիսակողմը եւ Արփա չայիի արեւմտակողմը՝ մինչեւ մերձաւորապէս Ուրմիոյ լճին հիւսիսային եզերքը (Sanda անդ. 23), ուստի կարելի է ընդունիլ թէ իրենց հետ մէկտեղ 18րդ շրջանակին վերաբերող Ալարոտեանք, որոնց անունը Կիպերտէն ի վեր՝ Ասորեստանցւոց Ուրարտու եւ Հայոց Արարատ անուանը մէջ գտնուած կը համարուի, միջին Երասխայ գտնուող երկիրները բռնած էին։

Ուստի Դարեհի ժամանակները Երասխայ հովիտը եւ Վանայ լճին արեւելակողմը Սասպիացիք, Ալարոտեանք եւ Մատիացիք կը բնակէին, իսկ Հայերը դեռ հոն չէին բնակեր նոյն միջոցին։

Ասոնք կը վերաբերէին այն նահանգին, զոր Դարեհ իր արձանագրութիւններուն մէջ բնակող գլխաւոր ժողովրդէն առնելով «Հայաստան» կոչած է։

«Հայաստանի «Արմէնիա» անունը Կիպերտին կարծեօքը (Alte Geogr. s. 75) Մարերէն Պարսից եւ Յունաց անցած է։ Այս անուան մինչեւ հիմա տրուած մեկնութիւնները (տես Murad, Ararat und Mans. 18-19. շար 79) առհասարակ գոհացուցիչ չեն»։