Թուղթ ընդհանրական

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

Պատուէր տամք եւ քաղաքայնոցդ եւ որք ի վաճառափողոցս նստիք գնել եւ վաճառել եւ առ արուեստաւորսդ, զի ուղղութեամբ տանիցիք զկեանս ձեր եւ անարատ քաղաքավարութեամբ:

Եւ մի ոք խաբէութեամբ եւ նենգաւորութեամբ վաճառեսցէ զստացուածս իւր անմեղ գնողաց, մանաւանդ ստախօսութեամբ եւ սուտ երդմամբ զռամիկսն եւ զանգէտսն խաբելով, զի ի դատաստանին աւուր ընդ գողս եւ ընդ յափշտակողս դատելոց է այնպիսին, եւ առնու Աստուած զբարեգործութիւնն իւր եւ տայ զրկելոցն ի նմանէ:

Եւ մի եղիցի առ ձեզ կշիռ մեծ եւ փոքր եւ չափ կրկին, «Զի պիղծ են երկոքեան առաջի Տեառնե [Առակ. Ի 10]՝ որպէս ասաց Սաղոմոն, այլ արդարութեամբ եւ ղորդութեամբ վաճառեցէք զգործս ձեռաց ձերոց եւ զնիւթ վաճառոյ ձերոյ, զի մի անէծք զրկելոցն այրեսցէ զգոյս ձեր, այլ օրհնութիւնն Աստուծոյ մտցէ ի տունս ձեր: Եւ մի արհամարհէք զշինականսն, իբրեւ զանգէտս, յասիրէ Աստուած զարդարամիտ կեանս նոցա քան զարաղագս պարզամտութեանն իւրեանց, քանզի առաւել տաւորս եւ զխաբեբայս ի մարդկանէ:

Մի տայք զարծաթ ձեր ի վարձու, ըստ մարգարէին, այնոցիկ որք նեղին ի բռնութենէ իշխողաց, եւ ուտէք զաղքատութեան վաստակս նոցա ի շահս վաշխիցն, այլ որպէս եղբարք կարեկիցք եւ օգնականք լերուք միմեանց:

Եւ զոր տայք նոցա փոխ՝ զայն միայն պահանջիցէք ի նոցանէ եւ շահիցիք զվարձս յԱստուծոյ բազմապատիկ յանանց կեանսն, որպէս եւ հրամայէ Քրիստոս՝ ոչ միայն առանց վաշխից տալ, այլ թէ՝ տուք այնոցիկ, յորոց ակն ոչ ունիցիք առնուլե [Ղուկ. Զ 34]:

Այլեւ յամենայն գոյից ձերոց տուք ողորմութիւն կարօտելոց եւ աղքատաց, զի այնու սրբեսցի ամենայն ինչ ձեր եւ առնուցուք զփոխարէն ի Քրիստոսէ յաւուրն դատաստանի: