Թուղթ ընդհանրական

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

Պատուէր տամք եւ կանանց ազգի պարկեշտութեամբ եւ բարեձեւութեամբ լինել յամենայնի, որպէս եւ վայել է քրիստոնէից, եւ առաւել քան ոսկւով եւ արծաթով՝ ամօթխածութեամբ եւ պատկառանօք զարդարել զանձինս ձեր:

Եւ մի՛ ոք ի գայթակղութեան պատճառս մեղաց անմիտ երիտասարդաց այլագունեսցէ զգոյն երեսաց իւրոց օտար դեղօք, զի մի՛ զիւր հոգին եւ զցանկացողին ինքեան արկցէ ի գուբն անօրէնութեան:

Եւ մի՛ ոք նմանող լիցի օձին՝ գործի անօրենութեան լինելով սատանայի, զոր եւ կաւատն անուանեն, զի որպէս նա Եւայի ջամբեաց զպտուղն մահու խաբէութեամբն, նոյնպէս եւ սա զանմիտ կանանց եւ զարանց տայ ճաշակել զպտուղն մահաբեր մեղաց, որ ի սկիզբն քաղցր երեւի անմտաց, եւ յետ կատարմանն դառն, քան զլեղի, որ եւ զանէծս օձին ժառանգեսցէ այնպիսին յԱստուծոյ, զորոյ եւ զգործն ստացաւ:

Դարձեալ՝ մի՛ ոք ի ձէնջ սատանայական կախարդութեան եւ աղանդոց դեղատուութեան զհետ երթիցէ, զի այլ մեղք ի գործսն է վնասն, եւ այդ ի հաւատն, քանզի կախարդութիւնն ի սատանայէ է, եւ եթէ ոք ոչ նախ հեռանայ յԱստուծոյ եւ առնէ զինքն սատանայի պաշտօնեայ եւ երկրպագու, ոչ յաջողին կախարդութիւնքն:

Վասնորոյ աղաչեմք ի բաց լինել յայսպիսի մեծ եւ աններելի չարեաց, զի մի ընդ սատանայի դատապարտեսցի այնպիսին ի հուր գեհենին, զի այս գործ կռապաշտիցն է եւ ոչ քրիստոնէից, զոր Քրիստոս եբարձ գալստեամբն իւրով յաշխարհէ զկռոցն մոլորութիւնն եւ զգործս նորին չարութեան:

Արդ, մի՛ ոք վերստին գործակից լիցի սատանայի՝ չար գործովք կախարդութեան եւ ընդ նմին այրեսցի ի հուր գեհենին յաւիտեան:

Էր եւ այլ ինչ բազումս գրել առ ձեզ յաստուածային պատուիրանաց առ ի զգուշութիւն ի մեղաց եւ յամենայն չար գործոց, բայց զոր պակասն է ի գրոյս՝ ունիք ուսանել ի քահանայիցդ եւ յեպիսկոպոսացդ, որք կարգեալ են յԱստուծոյ տեսուչք հոգւոց ձերոց՝ օր ըստ օրէ համառօտել ձեզ զբանն ճշմարտութեան:

Եւ մեք աղաչեսցուք զՏէր, զի հանցէ ի ձէնջ զսիրտ քարեղէն եւ տացէ ձեզ սիրտ մարմնեղեն՝ լինել երկիր արգաւանդ եւ արդիւնացուցանել զսերմն բանիս մեր յոգիս ձեր եւ տալ պտուղ բազմապատիկ ի չափ երրորդին, որով զուարթագին եւ անտրտում երեսօք ասասցուք յաւուրն դատաստանի առաջի արդար դատաւորին՝ ահա ես եւ մանկունք իմ, զոր ետուր ցիս, եւ դասեսցուք ընդ աջեայսն ի յաւիտենական կեանսն՝ ձեօք հանդերձ ի Քրիստոս Յիսուս, ի Տէր մեր, որ է օրհնեալ յաւիտեանս. ամէն: