Յուշարձան Ապրիլ տասնըմէկի

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

13. ՏՔԹ. ԿԱՐԱՊԵՏ ՓԱՇԱՅԵԱՆ ԽԱՆ.Ծնած է Կէտիկ Փաշա 1864ին։ 1888ին Պօլսոյ բժշկանոցէն վկայուելով՝ կը պաշտօնավարէ Բալու եւ Մալաթիա, իբր թ[ա]ղ[ա]պ[ե]տ[ական] բժիշկ։

1889ին կը հաստատուի Տիվրիկ եւ իր արուեստով կը պարապի, մասնակցելով ազգ[ային] գործերու։ Յաջորդ տարին Բագառիճի մէջ (Կամախ) կը ձերբակալուի իբր յեղ. խումբեր կազմակերպող, հուսկ ուրեմն կը նետուի Սվազի բանտը՝ մահուան դատապարտութեամբ եւ 1891 Մարտին անպարտ կարձակուի՝ դատաւորին աչքը դարմանելուն ի վարձ։ Այնուհետեւ Շ. Գարահիսար կը մնայ եւ բժշկութիւնը կը շարունակէ, մինչեւ իր վերջին ձերբակալումը 1892 Սեպտ. ին, եւ բանտէ բանտ թափառելով՝ 3 տարուան դատավարութեան մը արդիւնքը կ’ըլլայ մահապարտութեան վճիռ։ Պօլսէն իր նշանածին՝ Օր. Թորգոմեանի ողոքումներէն ազդուած՝ անգլ. դեսպանուհի Ֆ. Քըրրի կ’յաջողի իր ներումն ապահովելով։ Անցնելով Պարսկաստան, 7 տարի կը մնայ Դաւրէժ. կը կարգուի Շահին Պալատան բժիշկ եւ չդադրիր զարկ տալէ բարեգործ. ու կրթ. գործերու, 1903-6, զինքը կը տեսնենք Ալեքսանդրիա, ուր Հ. Յ. Դաշնակցութեան լսարանը, նաեւ «Կամպէթթա» անուն տպարան մը կը բանայ ուրկէ լոյս կ’ընծայէ Հորիզոն թերթը։ Առողջապահական եւ այլ պաշտօններով կը հրաւիրի Պարսկաստան եւ 6 տարի Պէնտէր Կէզ քաղաքը կը հաստատուի, արժանանալով տիտղոսի եւ պատուանշաններու։ Սահմ. հռչակումէն վերջ Պօլիս գալուն՝ մէպուս կ’ընտրուի Սվազէն, եւ ազգ[ային] երեսփոխան Խարբերդէն 1912ին։ Երկոտասնեակ մը իր երկերէն յիշենք Ժողովրդի բարեկամները, Աղջկան մը յիշատակարանը, Վիպ[ական] հաւաքածոյ, Դպրոցական առողջապահութիւն, Երեխաների սնունդը եւն. ։ Աշխատակցած է թրքահայ եւ արտասահմանեան թերթերու, Եւրոպ[ական] հանդէսներու եւ գիտական երկարաշունչ գիրքերու՝ ֆրանսերէն։