ՂԱԶԱՐ ՓԱՐՊԵՑԻ. ՄԱՏԵՆԱԳԻՏՈՒԹԻՒՆ

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

Բ. Ֆրանսերէն

1843 Abrégé de la vie politique et guerrière du prince Vahan le Mamigonien; héros d'Arménie au V siècle. . . Թարգմանութիւն (դրուագի) Գրիգոր Կ. Կարապետի ութածալ, Պարիզ, 48 էջ: Հմմտ. M. Miansarof (1874-1876), էջ 570:

1869 Lazare de Pharape: Histoire d'Arménie, թարգմ. Սամուել Կեսարեանի, տե՛ս  V. Langlois, Collection . . . Paris, vol. II, pp. 253-368: Բնագիրը բաժանուած է 86 գլուխների:

1975-76 C. L. Sanspeur, L'Arménie au temps de Peroz, - REArm., 11, pp. 83-172: Հատուածական թարգմանութիւն Պատմութեան երրորդ դրուագի Կ–ՂԵ գլուխների: